Procedūra : 2018/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0179/2019

Pateikti tekstai :

A8-0179/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0383

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 591kWORD 228k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Teisės reikalų KOMITETO NUOMONĖ
 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0338),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 325 straipsnį bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0214/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0179/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino savo galimybes baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra turės įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;

(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino suderintos teisinės sistemos nuostatas dėl savo galimybių baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra yra pagrindinis prioritetas baudžiamosios justicijos ir kovos su sukčiavimu politikos srityse, kuriose ji turi įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;

_________________

_________________

3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus;

(2)  siekdama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas. siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti jame įtvirtintomis nuostatomis;

(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas ir atitinkamai pritaikytas. Siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, t. y. įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo, informacijos mainų, papildomumo ir dubliavimosi vengimo principus, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti papildytos jame įtvirtintomis taisyklėmis;

_________________

_________________

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus įtariamus nusikalstamus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų. Tokie tyrimai – turint galvoje, kad jų funkcija yra papildomumas – turėtų būti atliekami tik sutikus Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus su Europos prokuratūra, papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra pritaria prašymui, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui, bendradarbiavimui ir skaidrumui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą papildomumui užtikrinti ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Šiuo tikslu Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo išvadas reikia atsižvelgti padarant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pakeitimų. Tai yra esminiai pakeitimai, reikalingi trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti Tarnybos tyrimų sistemą, kad būtų galima išlaikyti stiprią ir visapusiškai veikiančią Tarnybą, kuri, atlikdama administracinius tyrimus, papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, tačiau šiais pakeitimais nekeičiami įgaliojimai. Pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose šiuo metu nepakankamas reglamento aiškumas trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus vietoje, gauti informaciją apie bankų sąskaitas ar Tarnybos parengtas bylų ataskaitas naudoti kaip priimtinus įrodymus;

(14)  į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo išvadas reikia atsižvelgti padarant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pakeitimų. Tai yra esminiai pakeitimai, reikalingi trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti Tarnybos tyrimų sistemą, kad būtų galima išlaikyti stiprią ir visapusiškai veikiančią Tarnybą, kuri, atlikdama administracinius tyrimus, papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, tačiau šiais pakeitimais nekeičiami įgaliojimai. Pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose šiuo metu nepakankamas reglamento aiškumas trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus vietoje, gauti informaciją apie bankų sąskaitas ar Tarnybos parengtas bylų ataskaitas naudoti kaip priimtinus įrodymus. Komisija turėtų pateikti naują ir išsamų pasiūlymą ne vėliau kaip po dvejų metų nuo Europos prokuratūros ir Tarnybos, taip pat jų bendradarbiavimo vertinimo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  atlikdama vidaus tyrimus, o prireikus – ir atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę gauti visą institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimą susijusią informaciją. Kaip siūloma Komisijos vertinimo išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą, reikia aiškiau išdėstyti, kad ši galimybė gauti informaciją turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje saugoma informacija;

(24)  atlikdama vidaus tyrimus, o prireikus – ir atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę gauti visą institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimą susijusią informaciją. Kaip siūloma Komisijos vertinimo išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą, reikia aiškiau išdėstyti, kad ši galimybė gauti informaciją turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje saugoma informacija;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  siekiant atkreipti dėmesį į procesinių teisių ir garantijų apsaugą ir laikymąsi, Tarnyba turėtų sukurti vidaus funkciją procesinių garantijų kontrolieriaus forma, ir suteikti jam pakankamus išteklius. Procesinių garantijų kontrolierius turėtų turėti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia jo pareigoms atlikti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26b)  šiuo reglamentu, bendradarbiaujant su procesinių garantijų kontrolieriumi, turėtų būti nustatytas Tarnybai skirtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Tarnybai vykdant visą veiklą būtų paisoma procesinių teisių ir garantijų. Tai turėtų būti administracinis mechanizmas, kurį taikant kontrolierius turėtų būti atsakingas už Tarnybos gautų skundų nagrinėjimą atsižvelgiant į teisę į gerą administravimą. Mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir užtikrinti, kad skundai būtų tinkamai nagrinėjami. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Tarnyba savo metinėje ataskaitoje turėtų teikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Visų pirma, informacija turėtų apimti gautų skundų skaičių, susijusių procesinių teisių ir garantijų pažeidimų rūšis, atitinkamus veiksmus ir, kai įmanoma, tolesnes priemones, kurių ėmėsi Tarnyba;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109 sukurtą tinklą Eurofisc, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;

(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per tinklą Eurofisc, sukurtą Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/17259a nuostatas, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;

_________________

_________________

9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).

9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).

 

9a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų teikti reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų vykdyti savo užduotis. Kai, Tarnybai pateikus teismines rekomendacijas nacionalinėms valstybės narės prokuratūroms, nesiimama jokių veiksmų, valstybė narė savo sprendimą turėtų pagrįsti Tarnybai. Kartą per metus Tarnyba turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta valstybių narių suteikta pagalba ir tolesni veiksmai, kurių imtasi pagal teismines rekomendacijas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b)  siekiant papildyti šiame reglamente nustatytas tyrimų atlikimo procesines taisykles, Tarnyba turėtų parengti tyrimų procedūrų kodeksą, kurio turėtų laikytis Tarnybos darbuotojai. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tokio procedūrų kodekso parengimo, nepažeidžiant Tarnybos nepriklausomumo naudotis savo kompetencija. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nurodoma: tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą, išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus, susijusių asmenų teisėtos teisės, procesinės garantijos, nuostatos dėl duomenų apsaugos ir dėl komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų, nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis, ir santykiai su Europos prokuratūra. Ypač svarbu, kad Tarnyba parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis atitinka pranešimo projekto 100 pakeitimą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

32 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32c)   ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą ir ypač Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo efektyvumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

1.  Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:

„1.  Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Tikslai turėtų būti pritaikyti prie naujos OLAF veiklos krypties. Tai horizontalusis pakeitimas, taikomas visam tekstui.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.

„2.  Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  1 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d) Reglamentui (EB) Nr. 45/2001.

„d) Reglamentui (ES) 2018/1725;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: 2018 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) 2018/1725.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1c)  1 straipsnio 3 dalis papildoma da punktu:

 

„da)  Reglamentui (ES) 2016/679.

Pagrindimas

Taip rekomenduoja Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos -1 d punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1d)  1 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

4.  Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).

„4.  Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) ir nedarant poveikio 12d straipsniui Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Primenama, kad Europos prokuratūra bus paprastai atsakinga už baudžiamąsias bylas.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 4 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą.

4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, papildomumu, dubliavimosi vengimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą.

_________________

_________________

13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  1 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu ir tyrimų eiga.

„5.  Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu, tyrimų eiga ir tolesniais veiksmais.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

2) pažeidimas – tai pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje;

2) pažeidimas – tai pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje, įskaitant pažeidimus, turinčius įtakos pajamoms iš pridėtinės vertės mokesčio;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1c)  2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

3)  Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla – kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos aktuose;

3)  Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla arba pažeidimas – kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos aktuose;

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:

5)  susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;

5)  susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  2 straipsnyje įterpiamas šis 7a punktas:

 

„7a.  institucijos narys – atitinkamais atvejais Europos Parlamento narys, Europos Vadovų Tarybos narys, valstybės narės ministro lygio atstovas Taryboje, Europos Komisijos narys, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narys, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys arba Audito Rūmų narys.“

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybės įsteigimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 889/2013 (COM(2014)340 final).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2 straipsnio 1 pastraipos 7 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c)  2 straipsnyje įterpiamas šis 7b punktas:

 

„7b.  tie patys faktai – tai identiški materialūs faktai, o materialūs faktai suprantami kaip visuma konkrečių aplinkybių, kurios yra neatsiejamai susijusios ir atsižvelgiant į kurias kaip į visumą gali būti nustatyti delikto tyrimo, kuris priklauso Tarnybos ir Europos prokuratūros kompetencijai, elementai.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktą pasiūlymą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išorės tyrimai

Patikrinimai ir inspektavimai vietoje valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse

Pagrindimas

Pranešėja siūlo panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 ir 3 punktuose apibrėžtoje srityje Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

1.  1 straipsnyje apibrėžtoje srityje Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

Pagrindimas

Komisija įterpė nuorodą į 2 straipsnio 1 ir 3 punktus, tačiau neįterpė nuorodos į 4 straipsnio 1 punktą. Taip galėtų būti sukuriamas teisinis netikrumas. Bet kuriuo atveju ši nuoroda yra perteklinė, kadangi 2 straipsnio 1 ir 3 punktuose apibrėžtos sąlygos jau paminėtos 1 straipsnio 1 dalyje. Todėl ši nuoroda išbraukiama.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštišką informaciją.

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę ir raštišką informaciją.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas ryšys su 4 straipsnio 2 dalies b punktu, atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija, dokumentais ir duomenimis, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui.

Pagrindimas

Suderinama su 4 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Jei įrodoma, kad valstybė narė nevykdo savo pareigos bendradarbiauti pagal 6 ir 7 dalis, Sąjunga turi teisę susigrąžinti sumą, susijusią su atitinkamu patikrinimu arba inspektavimu vietoje.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šį tekstą galima sujungti su 4 straipsnio 2 dalies a punktu, atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, jei reikia, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

Išbraukta.

Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.

 

Pagrindimas

Šį tekstą galima sujungti su 4 straipsnio 8 dalimi, atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  4 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

Vidaus tyrimai

„Kitos nuostatos dėl tyrimų

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pranešėja siūlo panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  1 straipsnyje nurodytose srityse Tarnyba atlieka administracinius tyrimus institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – vidaus tyrimai).

„1.  Administraciniai tyrimai institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose 1 straipsnyje nurodytose srityse atliekami laikantis šiame reglamente ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytų sąlygų.

Tie vidaus tyrimai atliekami laikantis šiame reglamente ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytų sąlygų.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atlikdama vidaus tyrimus:

2.  Atlikdama tyrimus:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

a)  jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejams nustatyti, Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir su tiriamu atveju susijusiais duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

Pagrindimas

Sujungta su 3 straipsnio 9 dalimi, ją galima išbraukti.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos.“;

b)  Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų, pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos, kruopščiai dokumentuotos pagal įprastus konfidencialumo ir Sąjungos duomenų apsaugos standartus. Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 19 pakeitimas.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 dalis pakeičiama taip:

b)  3 dalis išbraukiama;

3.  Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas vidaus tyrimas.

 

Pagrindimas

Dalis tampa nebeaktuali, kai siūloma panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų, nes bet kuriuo atveju visada bus taikomas 3 straipsnis.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnyba jų patalpose atlieka vidaus tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu ar prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai vidaus tyrimų metu gautą informaciją.

„4.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnyba jų patalpose atlieka tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu arba duomenimis ar prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai tyrimų metu gautą informaciją.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų, šią nuostatą galima taikyti visų rūšių tyrimams. Įterpiant tekstą „... arba duomenimis“ suderinama su 4 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros įdiegia tinkamas procedūras ir imasi būtinų priemonių tyrimų konfidencialumui užtikrinti kiekvienu etapu.

  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bc)  4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Jeigu atliekant vidaus tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.

Jeigu atliekant tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų. Šią nuostatą galima taikyti visų rūšių tyrimams.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b d papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bd)  4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti vidaus tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.

Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų. Šią nuostatą galima taikyti visų rūšių tyrimams.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b e papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

be)  4 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

7.  Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant vidaus tyrimo konfidencialumą.

„7.  Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant tyrimo konfidencialumą.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų. Šią nuostatą galima taikyti visų rūšių tyrimams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti vidaus tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, apie tai ji gali pranešti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, apie tai ji atitinkamais atvejais gali pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms.

 

Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.

Pagrindimas

Sujungta su 3 straipsnio 10 dalimi, ją galima išbraukti.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  8 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Prireikus Tarnyba apie tai taip pat informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas. Tokiu atveju taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.

„Atsižvelgiant į institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamus tyrimus, kai Tarnyba informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Sujungta su 3 straipsnio 10 dalimi, ją galima išbraukti.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto c b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  8 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„Atsižvelgiant į patikrinimus ir inspektavimus vietoje pagal 3 straipsnį, nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Sujungta su 3 straipsnio 10 dalimi, ją galima išbraukti.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla.“;

 

Pagrindimas

Techninis išbraukimas atsižvelgiant į siūlomą naują šios dalies formuluotę.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalis pakeičiama taip:

1. Generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla. Generalinis direktorius sprendimą pradėti tyrimą ar jo nepradėti priima atsižvelgdamas į tyrimų politikos prioritetus ir į metinį valdymo planą, Tarnybos nustatytą pagal 17 straipsnio 5 dalį. Priimant tą sprendimą taip pat atsižvelgiama į poreikį veiksmingai naudoti Tarnybos išteklius bei taikyti proporcingas priemones. Vidaus tyrimų atveju konkrečiai sprendžiama, kokia institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali geriausiai juos atlikti, visų pirma atsižvelgiant į aplinkybių pobūdį, faktinį arba galimą finansinį atvejo poveikį ir galimus tolesnius teisminius veiksmus.

„1. Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas. Vertinimo laikotarpis prieš priimant sprendimą neviršija dviejų mėnesių. Jei informatorius, pateikęs pagrindinę informaciją, yra žinomas, jis atitinkamai informuojamas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Pasirodo, nebuvo naudinga nustatyti tyrimų politikos prioritetus. Be to, generaliniam direktoriui vykdant savo pareigas reikėtų vengti mikrovaldymo. (Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 31 pakeitimas – vėl buvo įtrauktas „gali“).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Sprendimą pradėti išorės tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba atitinkamos valstybės narės ar bet kurios Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros prašymu.

Sprendimą pradėti tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros arba valstybės narės prašymu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pastraipos sujungiamos atsižvelgiant į tai, kad panaikintas skirtumas tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  2 dalies antra pastraipa išbraukiama;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pastraipos sujungiamos atsižvelgiant į tai, kad panaikintas skirtumas tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ad)  3 dalis pakeičiama taip:

3.  Tol, kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti vidaus tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, ir (arba) tol, kol Tarnyba atlieka vidaus tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba susitariama kitaip.

„3.  Tol, kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, ir (arba) tol, kol Tarnyba atlieka tokį tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba susitariama kitaip. Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į tai, kad panaikintas skirtumas tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 3 dalies paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  3 dalis papildoma tokiu sakiniu:

Išbraukta.

„Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Techninis išbraukimas (žr. ankstesnį pakeitimą).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5. Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti vidaus tyrimo, jis gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei reikia, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.

„5. Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti tyrimo institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis nedelsdamas perduoda visą susijusią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi reikiamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei reikia, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 36 pakeitimas.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti išorės tyrimo, jis gali nedelsdamas perduoti visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę teisę būtų imamasi veiksmų. Jei reikia, Tarnyba taip pat informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą.

6.  Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal 3 straipsnį, nors yra pakankamai įtarimų, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis nedelsdamas perduoda visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę teisę būtų imamasi veiksmų. Jei reikia, Tarnyba taip pat informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 37 pakeitimas.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įterpiama 6a dalis:

 

„6a.  Generalinis direktorius pagal 17 straipsnio 5 dalį periodiškai informuoja Priežiūros komitetą apie atvejus, kuriais jis nusprendė nepradėti tyrimo, ir nurodo tokio sprendimo priežastis.“

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus generaliniam direktoriui vadovaujant atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai.

„1.  Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus generaliniam direktoriui vadovaujant atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai. Generalinis direktorius pats tyrimų neatlieka.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis atlikti veiksmingai.

Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai savo užduotis vadovaudamiesi šiuo reglamentu galėtų atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cb)  4 dalis išbraukiama;

4.  Jeigu tyrimas apima išorės ir vidaus elementus, atitinkamai taikomi 3 ir 4 straipsniai.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Techninis išbraukimas atsižvelgiant į tai, kad panaikintas skirtumas tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cc)  6 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

6.  Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą. Pranešama tokia informacija:

„6.  Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą ir pasiūlo priemones, kurių reikia imtis. Pranešama tokia informacija:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c d papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cd)  6 dalies pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

b)  bet kokia informacija, galinti padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti, ar tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;

„b)  bet kokia informacija, galinti padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti, kokių administracinių atsargumo priemonių tikslinga imtis Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto c e papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ce)  6 dalies pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:

c)  visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai, arba išorės tyrimo atveju – nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.

„c)  visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos arba kitos nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Techninis pakeitimas atsižvelgiant į tai, kad panaikintas skirtumas tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto d papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą.

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra nedelsdama informuoja Tarnybą apie bet kokį nukrypimą nuo pasiūlytų atsargumo priemonių ir apie šio nukrypimo priežastis.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto e papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir prireikus taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.

8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose išsamiai nurodomos vėlavimo priežastys ir taisomosios priemonės, kurių imtasi tyrimui paspartinti.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto e a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  įterpiama 8a dalis:

 

„8a.   Ataskaitoje turi būti pateiktas bent trumpas faktų aprašymas, jų teisinis kvalifikavimas, padarytos ar galimos žalos įvertinimas, įstatymu nustatyto senaties termino pabaigos data, priežastys, kodėl nebuvo laikytasi dvylikos mėnesių laikotarpio, ir taisomosios priemonės, kurių prireikus numatoma imtis tyrimui paspartinti.“

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdamos perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejais.

„1.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdamos perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejais. Ši pareiga taikoma Europos prokuratūrai, kai atitinkamos bylos nepriklauso jos kompetencijai pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie gali laikytis pirmoje pastraipoje nustatytos prievolės Tarnybai perduodami Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.

3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva nedelsdamos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusius su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu.

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kai ši tiria nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 ir 25 straipsnius.

Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kai ši tiria nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.

Pagrindimas

Šiuo atveju reikėtų nurodyti visą Europos prokuratūros reglamento IV skyrių siekiant užtikrinti, kad nebūtų praleista jokių atitinkamų nuostatų (taip pat žr. 12c straipsnio 1 dalį).

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams.

Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams. Tačiau prieš priimant pareiškimą susijęs asmuo informuojamas apie jo teises, visų pirma apie teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Žr. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybės įsteigimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 889/2013, (COM(2014)340 final).

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui nusiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius reikalaujama informacija ir nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad tokios pastabos buvo pateiktos.

Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui nusiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius reikalaujama informacija ir nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad tokios pastabos buvo pateiktos.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: 2018 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) 2018/1725.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiama 5a dalis:

 

„5a.  Tais atvejais, kai Tarnyba rekomenduoja imtis tolesnių teisminių institucijų veiksmų ir nedarant poveikio pranešėjų bei informatorių konfidencialumo teisėms, susijusiam asmeniui suteikiama galimybė susipažinti su Tarnybos pagal 11 straipsnį po jos atlikto tyrimo parengta ataskaita ir bet kokiais atitinkamais dokumentais, kiek jie susiję su tuo asmeniu ir jei, kai taikytina, nei Europos prokuratūra, nei nacionalinės teisminės institucijos tam nepateikia prieštaravimo per šešis mėnesius. Kompetentinga teisminė institucija taip pat gali suteikti leidimą nepasibaigus šiam terminui.“

Pagrindimas

Iš esmės atitinka pranešėjos 51 pakeitimą. Terminas yra būtinas siekiant išvengti, kad galimybė susipažinti su ataskaita nebūtų pernelyg atidėliojama. Kartu būtina procedūra, kuria siekiama užkirsti kelią, kad ankstyva galimybė susipažinti su byla nekeltų pavojaus tolesniems tyrimams ar procedūroms.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  įterpiamas 9a straipsnis:

 

„9a straipsnis

 

Procesinių garantijų kontrolierius

 

1.   Komisija, laikydamasi 2 dalyje nustatytos procedūros, skiria procesinių garantijų kontrolierių (toliau – kontrolierius) nepratęsiamai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus jo kadencijai jis toliau eina pareigas tol, kol bus pakeistas.

 

2.   Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą teikti paraiškas Komisija sudaro kandidatų, turinčių tinkamą kvalifikaciją kontrolieriaus pareigoms eiti, sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria kontrolierių.

 

3.   Kontrolierius turi reikiamą kvalifikaciją ir patirties procesinių teisių ir garantijų srityje.

 

4.   Kontrolierius savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai ir eidamas pareigas nesiekia gauti ir nesilaiko kieno nors nurodymų.

 

5.   Kontrolierius stebi, kaip Tarnyba laikosi procesinių teisių ir garantijų. Jis yra atsakingas už Tarnybos gauto skundo nagrinėjimą.

 

6.   Kontrolierius kasmet teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Priežiūros komitetui ir Tarnybai ataskaitas dėl savo funkcijų vykdymo. Jis nenurodo atskirų tiriamų bylų ir užtikrina net ir užbaigtų tyrimų konfidencialumą.“

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b)  įterpiamas 9b straipsnis:

 

„9b straipsnis

 

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

 

1.   Tarnyba, bendradarbiaudama su kontrolieriumi, imasi būtinų priemonių, kad būtų sukurtas skundų nagrinėjimo mechanizmas siekiant stebėti, ar vykdant bet kokią Tarnybos veiklą laikomasi procesinių garantijų, ir užtikrinti jų laikymąsi.

 

2.   Bet kuris asmuo, kurio veiksmus tiria Tarnyba, turi teisę pateikti kontrolieriui skundą dėl to, kad Tarnyba nesilaiko 9 straipsnyje nustatytų procesinių garantijų. Skundo pateikimas neturi stabdomojo poveikio atliekamo tyrimo eigai.

 

3.   Skundai gali būti pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai skundo teikėjui tampa žinomi svarbūs jam taikomų procesinių garantijų įtariamo pažeidimo faktai. Praėjus vienam mėnesiui po tyrimo pabaigos skundų teikti nebegalima. Su 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu pranešimo terminu susiję skundai pateikiami iki tose nuostatose nustatyto pranešimo termino pabaigos.

 

4.  Gavęs skundą kontrolierius nedelsdamas informuoja Tarnybos generalinį direktorių ir suteikia Tarnybai galimybę per 15 darbo dienų išspręsti skundo teikėjo iškeltą klausimą.

 

5.   Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsniui, Tarnyba perduoda kontrolieriui visą informaciją, kuri gali būti reikalinga kontrolieriui rengiant rekomendaciją.

 

6.  Kontrolierius nedelsdamas parengia su skundu susijusią rekomendaciją, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią Tarnyba informuoja kontrolierių apie veiksmus, kurių ji ėmėsi klausimui spręsti, arba nuo 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Rekomendacija pateikiama Tarnybai ir perduodama skundo teikėjui. Išskirtiniais atvejais kontrolierius gali nuspręsti pratęsti rekomendacijos parengimo terminą dar 15 dienų. Kontrolierius laišku informuoja generalinį direktorių apie pratęsimo priežastis. Jei kontrolierius nepateikia rekomendacijos per šioje dalyje nustatytus terminus, laikoma, kad kontrolierius atmetė skundą be rekomendacijos.

 

7.  Nesikišdamas į atliekamo tyrimo eigą, kontrolierius nagrinėja skundą taikydamas rungimosi principu grindžiamą procedūrą. Kontrolierius gali paprašyti liudytojų, jiems sutikus, raštu ar žodžiu pateikti paaiškinimų, kurie jam atrodo svarbūs siekiant nustatyti faktus.

 

8.  Generalinis direktorius laikosi kontrolieriaus rekomendacijos šiuo klausimu, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kai jis gali nuo jos nukrypti. Jei generalinis direktorius nukrypsta nuo kontrolieriaus rekomendacijos, jis informuoja skundo teikėją ir kontrolierių apie pagrindines to sprendimo priežastis, jei tai nedaro poveikio atliekamam tyrimui. Jis nurodo kontrolieriaus rekomendacijos nesilaikymo priežastis rašte, pridedamame prie galutinės tyrimo ataskaitos.

 

9.  Generalinis direktorius gali prašyti kontrolieriaus pateikti nuomonę bet kokiu klausimu, susijusiu su kontrolieriaus įgaliojimų sričiai priklausančių procesinių garantijų paisymu, įskaitant nuomonę dėl sprendimo atidėti 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos teikimą susijusiam asmeniui. Visuose tokiuose prašymuose generalinis direktorius nurodo terminą, iki kurio kontrolieriaus turi pateikti atsakymą.

 

10.  Jei Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas pateikia kontrolieriui skundą tuo pačiu klausimu, kuriuo Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas yra pateikęs skundą generaliniam direktoriui pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį, generalinis direktorius, nepažeisdamas Tarnybos nuostatų 90a straipsnyje numatytų terminų, prieš atsakydamas skundo teikėjui palaukia kontrolieriaus rekomendacijos.“

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1. Išorės tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nuostatų.

„1. Ne institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamų tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatų.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pakeičiamas pranešimo projekto 54 pakeitimas.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  Vidaus tyrimų metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.

„2.  Tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto -a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ab)  įterpiama 3a dalis:

 

„3a.  Tarnyba atskleidžia savo ataskaitas ir rekomendacijas po to, kai atsakingos institucijos atlieka visas susijusias nacionalines ir Sąjungos procedūras ir jų atskleidimas nebeturi poveikio tyrimams. Atskleidimas atitinka šiame straipsnyje ir 1 straipsnyje nustatytas duomenų apsaugos taisykles ir principus.“

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 straipsnyje.

Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamento (ES) 2018/1725 43 straipsnyje.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas: 2018 m. gruodžio 11 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (ES) 2018/1725.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įterpiama 5a dalis:

 

„5a.  Asmenys, Tarnybai pranešantys apie nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su Sąjungos finansiniais interesais, yra visapusiškai apsaugoti, pirmiausia Sąjungos teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių, kad užtikrintų nuoseklią galutinių ataskaitų ir rekomendacijų kokybę, ir svarsto, ar būtina Instrukcijų darbuotojams dėl tyrimo procedūrų peržiūra, siekiant išspręsti bet kokių galimų neatitikimų klausimą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tam, kad tuo pagrindu parengtos ataskaitos būtų laikomos priimtinais įrodymais nebaudžiamojo pobūdžio nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose, pakanka patikrinti jų autentiškumą.

Tam, kad tuo pagrindu parengtos ataskaitos, įskaitant visus pagrindžiančius ir prie šių ataskaitų pridėtus įrodymus, būtų laikomos priimtinais įrodymais nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose, pakanka patikrinti jų autentiškumą. Šis reglamentas neturi poveikio nacionalinių teismų įgaliojimams laisvai vertinti įrodymus.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais valstybės narės baudžiamajame procese, kai nustatoma, kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę.

Išbraukta.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės Tarnybai praneša apie bet kokias nacionalinės teisės taisykles, aktualias taikant trečią pastraipą.

Valstybės narės Tarnybai praneša apie bet kokias nacionalinės teisės taisykles, aktualias taikant pirmą pastraipą.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nacionaliniai teismai praneša Tarnybai apie kiekvieną įrodymų atmetimo atvejį laikantis šios dalies nuostatų. Pranešime pateikiamas atmetimo teisinis pagrindas ir išsamus pagrindimas. Generalinis direktorius savo metinėse ataskaitose pagal 17 straipsnio 4 dalį įvertina įrodymų priimtinumą valstybėse narėse.

Pagrindimas

Žodiniu pakeitimu 155 pakeitimas suderinamas su bendru požiūriu į įrodymų priimtinumą, taip pat atsižvelgiama į teisminių institucijų nepriklausomumą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis išorės tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir prireikus perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į išorės tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai.

3.  Po tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai atitinkamais atvejais perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai. Valstybės narės kompetentingos institucijos per devynis mėnesius Tarnybai pateikia ataskaitą dėl veiksmų, kurių imtasi reaguojant į bylos ataskaitą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  4 dalis išbraukiama;

4.  Po vidaus tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į vidaus tyrimo rezultatus, ir praneša Tarnybai apie tai per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Sujungta su 3 dalimi.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 5 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cb)  11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

5.  Jeigu atlikus vidaus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodoma aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms.

„5.  Jeigu atlikus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodoma aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija nedelsiant perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms, nedarant poveikio 12c ir 12d straipsniams.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc)   įterpiama 6a dalis:

 

„6a.  Valstybių narių kompetentingos institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad būtų atsižvelgta į generalinio direktoriaus pagal 1 ir 3 dalis pateiktas drausmines, administracines, finansines ir teismines rekomendacijas, ir kasmet iki kovo 31 d. nusiunčia Tarnybai išsamią ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi, įskaitant, kai taikytina, Tarnybos pateiktų rekomendacijų neįgyvendinimo priežastis.“

Pagrindimas

Pranešėjos pasiūlyto 63 pakeitimo papildymas.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c d papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cd)  11 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

8.  Jei informatorius, Tarnybai pateikęs informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas arba kuri susijusi su tyrimu, pageidauja, Tarnyba gali jį informuoti apie tai, kad tas tyrimas baigtas. Tačiau Tarnyba gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad jį įvykdžius būtų pažeisti susijusio asmens teisėti interesai, būtų pakenkta tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui ar pažeisti konfidencialumo reikalavimai.

„8.  Jei informatorius Tarnybai pateikė informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, Tarnyba šį informatorių informuoja apie tai, kad tas tyrimas baigtas. Tačiau Tarnyba gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad jį įvykdžius būtų pažeisti susijusio asmens teisėti interesai, būtų pakenkta tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui ar pažeisti konfidencialumo reikalavimai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a)  po 11 straipsnio įterpiamas naujas straipsnis:

 

„11a straipsnis

 

Ieškinys Bendrajam Teismui

 

Bet kuris susijęs asmuo gali pateikti ieškinį prieš Komisiją dėl tyrimo ataskaitos, perduotos nacionalinėms valdžios institucijoms arba institucijoms pagal 11 straipsnio 3 dalį, panaikinimo dėl kompetencijos trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, Sutarčių pažeidimo, įskaitant Chartijos pažeidimą, arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.“

Pagrindimas

Šiuo metu neįmanoma pateikti ieškinio prieš galutinę OLAF ataskaitą. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti veiksmingą teisinę apsaugą, kaip reikalaujama pagal Pagrindinių teisių chartiją.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba gali tinkamu laiku perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms išorės tyrimų metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę.

„1.  Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba gali tinkamu laiku perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pagal 3 straipsnį atliekamų patikrinimų ar inspektavimų vietoje metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę. Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 dalis papildoma tokiu sakiniu:

Išbraukta.

„Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;

 

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms vidaus tyrimų metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.

Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 11 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos savo iniciatyva arba Tarnybos prašymu tinkamu laiku informuoja Tarnybą apie veiksmus, kurių ėmėsi, remdamosi pagal šį straipsnį joms perduota informacija.

3.  Jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos per vieną mėnesį informuoja Tarnybą apie veiksmus, kurių ėmėsi, remdamosi pagal šį straipsnį joms perduota informacija.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12b straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Įpareigojimai teikti tarpusavio administracinę pagalbą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/971a ir Reglamentą (ES) Nr. 608/20131b taip pat taikomi koordinavimo veiklai, susijusiai su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais pagal šį straipsnį.

 

_________________

 

1a 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 082, 1997 3 22, p. 1).

 

1b 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių. Pranešimas siunčiamas kuo anksčiau iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

Pagrindimas

Šiuo atveju reikėtų nurodyti visą Europos prokuratūros reglamento IV skyrių siekiant užtikrinti, kad nebūtų praleista jokių atitinkamų nuostatų.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių ir Tarnybai žinomos informacijos aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, kai Tarnyba turi tokios informacijos, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis. Kartu su pranešimu Tarnyba perduoda Europos prokuratūrai visą kitą savo turimą svarbią informaciją apie bylą.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas skubiai, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis.

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas nedelsiant, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Tarnyba susilaiko nuo bet kokių priemonių, dėl kurių galėtų nukentėti galimi būsimi Europos prokuratūros tyrimai, taikymo.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais taikoma 3 dalis.

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais mutatis mutandis taikomos 1–4 dalys. Tarnyba praneša atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai apie preliminaraus vertinimo rezultatus, išskyrus atvejus, kai tokia informacija gali pakenkti Tarnybos arba Europos prokuratūros atliekamam tyrimui.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktą pasiūlymą.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2013/833

12d straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą, generalinis direktorius nepradeda tyrimo pagal 5 straipsnį, nebent jis tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius.

1.   Jeigu Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą, generalinis direktorius nepradeda tyrimo pagal 5 straipsnį ir nutraukia atliekamą tyrimą, nebent jis tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius. Generalinis direktorius praneša Europos prokuratūrai apie kiekvieną sprendimą nepradėti tyrimo arba jį nutraukti dėl tokių priežasčių.

Pagrindimas

Siūlomas pranešėjos pateikto 74 pakeitimo papildymas: įtraukiama generalinio direktoriaus pareiga informuoti Europos prokuratūrą apie sprendimą „nepradėti“ bylos.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12d straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas išimtiniais atvejais, laikantis 12g straipsnio 1 dalyje nurodytuose darbo susitarimuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12d straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei Tarnyba baigia tyrimą pagal pirmą pastraipą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

Pagrindimas

Taip pat žr. Komisijos siūlomą tekstą dėl 12c straipsnio 6 dalies.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12d straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Europos prokuratūros prašymu Tarnyba susilaiko nuo tam tikrų veiksmų ar priemonių, kurie galėtų kelti pavojų Europos prokuratūros atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, taikymo. Kai išnyksta tokio prašymo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 833/2013

12d straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.   Jei Europos prokuratūra baigia arba nutraukia tyrimą, dėl kurio generalinis direktorius pateikė informaciją pagal 1 dalį ir kuris yra aktualus vykdant Tarnybos įgaliojimus, ji nedelsdama informuoja Tarnybą ir gali pateikti rekomendacijas dėl tolesnių administracinių tyrimų.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12e straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 1 dalį prašymas perduodamas raštu, jame nurodomas vienas ar keli veiksmai, kurių Europos prokuratūra prašo Tarnybos imtis, ir, atitinkamais atvejais, planuojamas jų atlikimo grafikas. Prašyme nurodoma informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti. Jeigu reikia, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.

2.  Prašymas pagal 1 dalį perduodamas raštu ir jame nurodoma bent:

 

a)  informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti;

 

b)  vienas ar keli veiksmai, kurių Europos prokuratūra prašo Tarnybos imtis;

 

c)  atitinkamais atvejais, planuojamas jų atlikimo grafikas;

 

d)  bet kokie nurodymai pagal 2a dalį.

 

Jeigu reikia, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos.

Pagrindimas

Pakeitimu nustatoma nauja struktūra ir įterpiamas tekstas remiantis 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12e straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdama apsaugoti įrodymų priimtinumą, pagrindines teises ir procesines garantijas, kai Tarnyba Europos prokuratūros prašymu pagal šį straipsnį taiko pagalbines arba papildomas priemones, Europos prokuratūra gali nurodyti Tarnybai taikyti aukštesnius su pagrindinėmis teisėmis, procesinėmis garantijomis ir duomenų apsauga susijusius standartus, nei numatyta šiame reglamente. Tai darydama ji išsamiai nurodo taikytinus oficialius reikalavimus ir procedūras.

 

Jei Europos prokuratūra nepateikia jokių konkrečių nurodymų, priemonėms, kurias Tarnyba taiko pagal šį straipsnį, mutatis mutandis taikomi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyrius (procesinės garantijos) ir VIII skyrius (duomenų apsauga).

Pagrindimas

Europos prokuratūros reglamente nustatytos procesinės apsaugos priemonės ir duomenų apsaugos taisyklės turėtų būti taikomos visoms priemonėms, kurias Europos prokuratūros prašymu taiko OLAF, kad Europos prokuratūra nebūtų skatinama deleguoti užduotis OLAF siekiant vienintelio tikslo – apeiti šias taisykles. Pakeitimu įtraukiami 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateikti pasiūlymai.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą.

Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas arba tęsiamas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą ir siekdama gauti rašytinį Europos prokuratūros pritarimą papildomam tyrimui pradėti.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per 30 dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra gali pateikti prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo arba tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.

Per 20 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra pateikia pritarimą arba prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo ar tęsimo arba bet kokio tam tikro su tyrimu susijusio veiksmo atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Tinkamai pagrįstais atvejais Europos prokuratūra gali pratęsti terminą dar 10 darbo dienų. Apie tai ji praneša Tarnybai.

 

Jei Europos prokuratūra prieštarauja, Tarnyba nepradeda papildomo tyrimo. Tokiu atveju ir kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Europos prokuratūra per ankstesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikia prieštaravimo, Tarnyba gali pradėti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra.

Jeigu Europos prokuratūra pritaria, Tarnyba gali pradėti ar tęsti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 3 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei Europos prokuratūra nepateikia atsakymo per antroje pastraipoje nustatytą terminą, Tarnyba gali pradėti konsultacijas su Europos prokuratūra, kad sprendimas būtų priimtas per 10 dienų.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka.

1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją, ir sukuriamos informacinių technologijų platformos, įskaitant bendrą požiūrį į programinės įrangos tobulinimą ir suderinamumą. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka siekiant nustatyti kompetenciją, susijusią su abiejų tarnybų atliekamais tyrimais. Juose taip pat nustatoma įrodymų perdavimo tarp Tarnybos ir Europos prokuratūros tvarka, taip pat išlaidų pasidalijimo tvarka.

 

Prieš priimdamas darbo su Europos prokuratūra tvarką generalinis direktorius siunčia projektą susipažinti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Priežiūros komitetui ir Europos Parlamentui. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Priežiūros komitetas nedelsdami pateikia savo nuomones.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12g straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Netiesiogine prieiga prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje esančios informacijos Tarnyba kiekvienu atveju naudojasi tik savo funkcijoms, apibrėžtoms šiame reglamente, atlikti ir tik tiek, kiek tai šiuo tikslu būtina, bei tik deramai pagrindus ir patvirtinus pagal Tarnybos nustatytą vidaus tvarką. Tarnyba saugo visų prieigos prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos atvejų įrašus.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12g straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Tarnybos generalinis direktorius ir Europos generalinis prokuroras susitinka bent kartą per metus bendros svarbos klausimams aptarti.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12a)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

 

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje, atsižvelgdamas į generalinio direktoriaus pateiktą informaciją pagal 7 straipsnio 8 dalį.

Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

15 straipsnio 1 dalies 5 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

b)  1 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:

Tinkamai pagrįstais atvejais Priežiūros komitetas gali prašyti Tarnybos pateikti papildomos informacijos apie tyrimus, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl baigtų tyrimų, tačiau į atliekamų tyrimų eigą nesikiša.

„Priežiūros komitetui suteikiama prieiga prie visos informacijos ir dokumentų, kurie, jo nuomone, būtini jo užduotims atlikti, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl baigtų tyrimų ir atmestus atvejus, tačiau jis į atliekamų tyrimų eigą nesikiša ir tinkamai atsižvelgia į konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimus.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas iš dalies grindžiamas 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punkto (naujo) c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

15 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

c)  8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko arba generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Jo sekretoriato paslaugas, nepriklausomai nuo Tarnybos ir glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarant poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.

Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko arba generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Jo sekretoriato paslaugas, glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarant poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktą pasiūlymą.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.

„1.  Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos generalinis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Žr. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  1 dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.“;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Techninis išbraukimas (žr. ankstesnį pakeitimą).

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

2.  Galima keistis nuomonėmis dėl:

„2.  Galima keistis nuomonėmis bet kokiu klausimu, dėl kurio sutaria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Konkrečiau, galima keistis nuomonėmis dėl:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, ypač Europos prokuratūros, santykių pagrindo;

d)  Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, ypač Europos prokuratūros, santykių pagrindo ir veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;

Pagrindimas

Siekiama stebėti ir pagerinti tolesnius veiksmus dėl OLAF rekomendacijų, kurių ėmėsi Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros bei Europos prokuratūra.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 2 dalies e punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba) 2 dalies e punktas keičiamas taip:

e) Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo;

„e) Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo ir veiksmų, kurių ėmėsi valstybių narių kompetentingos institucijos atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Siekiama stebėti ir pagerinti tolesnius veiksmus dėl OLAF rekomendacijų, kurių ėmėsi valstybės narės.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  po 4 straipsnio įrašomas naujas 4a straipsnis:

 

„4a.  Keitimuisi nuomonėmis paeiliui pirmininkauja Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija.“

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai.

„1.  Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai. Generalinis direktorius įdarbinamas pagal Tarnybos nuostatus kaip laikinasis darbuotojas.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  Norėdama paskirti generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikytos atrankos procedūros, Komisija sudaro kvalifikacijas atitinkančių kandidatų sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria generalinį direktorių.

„2.  Norėdama paskirti generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikytos atrankos procedūros, Komisija sudaro kvalifikacijas atitinkančių kandidatų sąrašą. Generalinį direktorių bendru sutarimu siūlo skirti Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija ir vėliau jį skiria Komisija.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba kitos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar pateikti ieškinį Komisijai Teisingumo Teisme.

3.  Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba kitos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar pateikti ieškinį Komisijai Teisingumo Teisme.

Pagrindimas

Pakeitimas atliktas atsižvelgiant į siūlymą panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 dalis pakeičiama taip:

4.  Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, ir iškilusius sunkumus, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.

„4.  Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai ir bent vieną kartą per metus praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, iškilusius sunkumus ir Tarnybos tolesnius veiksmus, susijusius su Priežiūros komiteto pagal 15 straipsnį pateiktomis rekomendacijomis, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.

 

Į metinę ataskaitą taip pat įtraukiamas bendradarbiavimo su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis masto vertinimas, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 ir 6a dalių įgyvendinimą.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  įterpiama 4a dalis:

 

„4a.  Europos Parlamento prašymu, atsižvelgiant į jo biudžeto kontrolės teises, generalinis direktorius, paisydamas tyrimų ir tolesnių veiksmų konfidencialumo, gali pateikti informaciją apie Tarnybos veiklą. Europos Parlamentas užtikrina pagal šią dalį suteiktos informacijos konfidencialumą.“

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ac)  5 dalies pirma pastraipa išbraukiama;

Atsižvelgdamas į metinį valdymo planą generalinis direktorius kiekvienais metais nustato Tarnybos tyrimų politikos prioritetus ir, prieš juos paskelbiant, perduoda Priežiūros komitetui.

 

Pagrindimas

Pasirodo, nebuvo naudinga nustatyti tyrimų politikos prioritetus.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms ir Europos prokuratūrai;

b)  atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms arba Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 5 dalies 3 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  5 dalies 3 pastraipoje po b punkto įterpiamas naujas punktas:

 

„ba)  atmestus atvejus;“

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 7 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  7 dalis pakeičiama taip:

7.  Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su būtinybe laikytis su susijusiais asmenimis susijusių procesinių garantijų ir gerbti šių asmenų pagrindines teises, taip pat laikytis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį.

„7.  Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su būtinybe laikytis su susijusiais asmenimis susijusių procesinių garantijų ir gerbti šių asmenų ir liudytojų pagrindines teises, taip pat laikytis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį. Tyrimų teisėtumo patikrinimą vykdo Tarnybos teisės ir tyrimo procedūrų ekspertai, kurių kvalifikacija tinkama eiti teisėjo pareigas valstybėje narėje. Jų nuomonė pridedama prie tyrimo galutinės ataskaitos.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas 2006–2013 m. OLAF reglamento peržiūros antrojo svarstymo metu per plenarinį posėdį pateiktais 10 ir 23 pakeitimais (žr. plenarinio posėdžio dokumentą A7–0225/2013 ir darbo dokumentą PE 510.603).

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto b c papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 8 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bc)  8 dalis pakeičiama taip:

8.  Generalinis direktorius patvirtina Tarnybos darbuotojams skirtas tyrimo procedūrų gaires. Tos gairės atitinka šį reglamentą ir apima, inter alia:

„8.  Komisija įgaliojama pagal 19a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tyrimų procedūrų kodekso, kurio turės laikytis Tarnybos darbuotojai, nustatymo. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nustatoma:

a)  tyrimų eigą;

a)  tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą;

b)  procesines garantijas;

b)  išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus;

c)  vidaus patariamosios ir kontrolės procedūrų elementus, įskaitant teisėtumo patikrinimą;

c)  susijusių asmenų teisėtos teisės;

d)  duomenų apsaugą.

d)  procesinės garantijos;

 

da)  nuostatos dėl duomenų apsaugos ir komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų;

 

db)  nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis;

 

dc)  santykiai su Europos prokuratūra.

Tos gairės ir visi jų pakeitimai patvirtinami po to, kai Priežiūros komitetui buvo suteikta galimybė pateikti dėl jų pastabas, tada jos perduodamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai bei Komisijai ir informacijos tikslais paskelbiamos Tarnybos interneto svetainėje oficialiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

Atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

 

Visi pagal šią dalį priimti deleguotieji aktai informacijos tikslais paskelbiami Tarnybos interneto svetainėje visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.“

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas 2006–2013 m. OLAF reglamento peržiūros antrojo svarstymo metu per plenarinį posėdį pateiktais 11 ir 24 pakeitimais (žr. plenarinio posėdžio dokumentą A7–0225/2013 ir darbo dokumentą PE 510.603).

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 8 dalies 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  8 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo e punktu:

Išbraukta.

„e)  santykius su Europos prokuratūra.“

 

Pagrindimas

Techninis išbraukimas (žr. ankstesnį pakeitimą).

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  9 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.

Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą arba panaikindama jo imunitetą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=LT)

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas 2018 m. lapkričio 20 d. Priežiūros komiteto laiške pateiktu pasiūlymu.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

19 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a)  19 straipsnis pakeičiamas taip:

19 straipsnis

19 straipsnis

Įvertinimo ataskaita

Įvertinimo ataskaita ir peržiūra

Ne vėliau kaip 2017 m. spalio 2 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo vertinimo ataskaitą. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ir ataskaitoje nurodoma, ar šį reglamentą reikia iš dalies pakeisti.

Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir poveikio vertinimo ataskaitą, ypač atsižvelgiant į Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumą ir efektyvumą. Kartu su ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė.

 

Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo vertinimo ataskaitos pateikimo pagal pirmą dalį Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama modernizuoti Tarnybos sistemą, įskaitant papildomas ar išsamesnes taisykles dėl Tarnybos sukūrimo, jos funkcijų ar jos veiklai, ypač atsižvelgiant į jos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra, tarpvalstybinius tyrimus ir tyrimus Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse, taikomų procedūrų.“

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 b punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

19 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14b)   įterpiamas naujas 19a straipsnis:

 

„19a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo ... (šio reglamento įsigaliojimo data). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5.  Pagal 17 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“

Pagrindimas

Standartinis straipsnis dėl deleguotųjų aktų (dėl procedūrų kodekso).

(1)

OL L 248/1, 2013 9 18.

(2)

Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 8/2018.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos prokuratūros įsteigimas yra vienas iš svarbiausių Parlamento pasiekimų dabartinės Parlamento kadencijos laikotarpiu. Tikimės, kad tai padės iš esmės pakeisti ES finansinių interesų apsaugą. Tai taip pat darys didelį poveikį ES institucinei struktūrai kovos su sukčiavimu ir pažeidimais srityje, o didžiausią įtaką tai darys Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Atsižvelgdama į šiuos neišvengiamus institucinius pokyčius, Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti Reglamentą 883/2013, kuriame daugiausia dėmesio skiriama šiems aspektams:

–  OLAF reglamento pritaikymui prie Europos prokuratūros įsteigimo;

–  kai kurių pagrindinių 2017 m. vertinimo išvadų įgyvendinimui siekiant padidinti OLAF atliekamų tyrimų tam tikrose srityse veiksmingumą, pvz., pašalinti nuostatų dėl patikrinimų ir inspektavimų vietoje valstybėse narėse dviprasmiškumą, remiantis sprendimu dėl „Sigma Orionis“ (byla T-48/16), taip pat palengvinti prieigą prie banko sąskaitų;

–  įvairiems paaiškinimams ir supaprastinimams.

Pranešėja teigiamai vertina ir remia Komisijos pasiūlytus pakeitimus. Vis dėlto pranešėja mano, kad reikia imtis papildomų priemonių siekiant parengti geresnį pagrindą Europos prokuratūros veiklai. Be to, OLAF veikloje pagal dabartinį teisinį pagrindą nustatyta keletas didelių trūkumų. Vertinimo ataskaitoje pabrėžiama, kad veiksmingai kovoti su sukčiavimu ir pažeidimais trukdo su reglamentu susijusios problemos. Be to, 2014 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybės įsteigimo, kuris dar nepradėtas nagrinėti.

Todėl pranešėja siūlo laikytis tokių principų:

–  panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimų, kuris yra nebeaktualus, ypač atsižvelgiant į tai, kad OLAF daugiausia dėmesio skiria administraciniams pažeidimams ir susigrąžinimui (3 ir 4 straipsniai);

–  panaikinti tyrimų politikos prioritetus (5 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnio 5 dalis);

–  pagerinti Priežiūros komiteto galimybes susipažinti su informacija (5 straipsnio 6a dalis, 15 straipsnio 1 dalis ir 17 straipsnio 5 dalis);

–  skatinti valstybes nares ir institucijas, įstaigas, organus ir agentūras geriau atsižvelgti į generalinio direktoriaus rekomendacijas (7 straipsnio 6 dalis, 11 straipsnio 3 ir 6a dalys ir 17 straipsnio 4 dalis);

–  skatinti greičiau užbaigti tyrimus (7 straipsnio 8 dalis);

–  toliau skatinti užtikrinti OLAF ataskaitų priimtinumą nacionaliniuose teisminiuose ir administraciniuose procesuose (11 straipsnio 2 dalis);

–  supaprastinti bendradarbiavimą su Europos prokuratūra (12c–12g straipsniai);

–  nustatyti generalinio direktoriaus atleidimo iš darbo procedūrą pagal Europos prokuratūros atleidimo iš darbo procedūrą (17 straipsnio 9a dalis).

Be to, pateikta keletas pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti OLAF tyrimuose dalyvaujančių asmenų procesinių garantijų ir pagrindinių teisių apsaugą:

–  paaiškinamas Europos Parlamento narių biurų statusas (4 straipsnio 2a dalis);

–  nustatoma susijusių asmenų teisė susipažinti su galutine ataskaita (9 straipsnio 5a dalis);

–  įsteigiama procesinių garantijų kontrolieriaus pareigybė (9a ir 9b straipsniai);

–  nustatoma susijusių asmenų teisė pateikti ieškinį prieš galutinę OLAF ataskaitą (11a straipsnis);

–  nustatomas procedūrų kodeksas, kuris turės būti priimtas kaip deleguotasis aktas (17 straipsnio 8 dalis).

Šios priemonės bus labai svarbios, kad OLAF galėtų veiksmingiau atlikti savo užduotis, ir siekiant nuo pat pradžių užtikrinti sklandų OLAF ir Europos prokuratūros bendradarbiavimą.


Teisės reikalų KOMITETO NUOMONĖ (25.1.2019)

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Nuomonės referentas: Jean-Marie Cavada

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įsteigus Europos prokuratūrą, šiuo metu galiojantis Reglamentas Nr. 883/2013, reglamentuojantis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vykdomus tyrimus, turi būti peržiūrėtas siekiant suderinti abiejų institucijų bendradarbiavimą, kad būtų padidintas OLAF tyrimo funkcijos veiksmingumas, siekiant paaiškinti ir supaprastinti Reglamento Nr. 883/2013 nuostatas.

Ir Europos prokuratūrai, ir OLAF, laikantis jų atitinkamos kompetencijos, suteikiami įgaliojimai saugoti Sąjungos finansinius interesus.

Europos prokuratūra, pradėjusi veikti, turės įgaliojimus vykdyti baudžiamąjį tyrimą ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose dėl Sąjungos biudžetui kenkiančių nusikaltimų. OLAF tiria administracinius pažeidimus ir nusikalstamą elgesį. Tačiau jos administraciniai įgaliojimai yra riboti, palyginti su nusikaltimų tyrimais. Todėl pasiūlyme numatoma, kad abi institucijos bendradarbiauja kuo glaudžiau, siekdamos užtikrinti, kad būtų daugiau baudžiamojo persekiojimo atvejų ir apkaltinamųjų nuosprendžių ir susigrąžinama daugiau lėšų.

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos sistemos, iš dalies pakeistas Reglamentas 883/2013 turėtų įsigalioti iki Europos prokuratūros veikimo pradžios, kuri numatyta 2020 m. pabaigoje.

Pranešėjas pritaria Komisijos pastangoms šiuo metu numatyti tik nedidelį skaičių pakeitimų, kurie, remiantis prie Komisijos pasiūlymo pridedamu analitiniu tarnybų darbiniu dokumentu, grindžiamu vertinimo ataskaita, išorės tyrimais ir konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatais, yra labai svarbūs. Todėl jis pritaria Komisijos pasiūlymui daugiausia dėmesio skirti trims sritims: Europos prokuratūros ir OLAF santykiams, OLAF tyrimų veiksmingumo didinimui ir paaiškinimams bei supaprastinimams.

I. Europos prokuratūros ir OLAF santykiai

Pasiūlyme nustatomos šios būtinos OLAF ir Europos prokuratūros santykių reguliavimo nuostatos:

•  OLAF pareiga nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ši galėtų naudotis savo kompetencija; Europos prokuratūrai teikiama informacija turi būti pakankamai pagrįsta ir turėti reikiamus elementus;

•  tyrimai nedubliuojami: OLAF nepradeda jokio lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių faktų, dėl kurių tyrimą vykdo Europos prokuratūra;

•  OLAF adresuojamiems Europos prokuratūros prašymams teikti pagalbą Europos prokuratūros veiklai ar ją papildyti taikomos konkrečios procesinės taisyklės.

II. OLAF tyrimų veiksmingumo didinimas

Siekiant įgyvendinti Teismo sprendimą T-48/16, Sigma Orionis SA prieš Europos Komisiją, svarbu paaiškinti, kad OLAF atlieka patikrinimus vietoje ir patikrinimus pagal Reglamentą Nr. 883/2013 ir Reglamentą Nr. 2185/1996, išskyrus atvejus, kai ekonominės veiklos vykdytojas tam prieštarauja (3 straipsnis). Kai dalykas reglamentuojamas reglamentais Nr. 883/2013 ir Nr. 2185/1996, Sąjungos teisė yra viršesnė už nacionalinę teisę. Teismas toliau nurodė, kad ekonominės veiklos vykdytojo prieštaravimas nereiškia, kad egzistuoja „teisė pareikšti prieštaravimą“, tačiau paprasčiausiai lemia tai, kad patikrinimas gali būti atliktas padedant nacionalinėms valdžios institucijoms vadovaujantis nacionaline teise. Kalbant apie procesines garantijas, OLAF turi laikytis Sąjungos teisėje, ypač Pagrindinių teisių chartijoje, nustatytų pagrindinių teisių.

Pranešėjas teigiamai vertina pasiūlytus pakeitimus dėl banko sąskaitos informacijos, kurie atitinka 5-ąją kovos su pinigų plovimu direktyvą (7 straipsnio 3 dalis), dėl keitimosi PVM informacija remiantis Reglamentu Nr. 904/2010 (12 straipsnio 4 dalis), dėl OLAF surinktų įrodymų priimtinumo principo taikymo (11 straipsnio 2 dalis), dėl kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos valstybėse narėse vaidmens (12a straipsnis) ir dėl nuostatos, kuria tiksliai apibrėžiama koordinavimo veikla, kurią gali vykdyti OLAF (12b straipsnis).

Pranešėjas siūlo pakeitimus, kuriais siekiama toliau didinti skaidrumą ir veiksmingumą. Pranešėjas taip pat siūlo nuorodą į informatorių apsaugą vykdant OLAF tyrimus.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino savo galimybes baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra turės įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;

(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/13713 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/19394, Sąjunga gerokai sustiprino suderintos teisinės sistemos nuostatas dėl savo galimybių baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra yra svarbus Komisijos prioritetas baudžiamosios justicijos ir kovos su sukčiavimu politikos srityse, kuriose ji turi įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371;

_________________

_________________

3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

3 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

4 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus;

(2)  siekdama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus, pavyzdžiui, siūlydama techninę ir logistinę pagalbą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas. siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti jame įtvirtintomis nuostatomis;

(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/20135 turėtų būti iš dalies pakeistas ir atitinkamai pritaikytas. Siekiant per abiejų įstaigų sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, t. y. įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo, informacijos mainų, papildomumo ir dubliavimosi vengimo principus, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti papildytos jame įtvirtintomis nuostatomis;

_________________

_________________

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

5 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojaliu bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir veiksmų koordinavimą, ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo dubliuoti pastangas;

(4)  siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojaliu ir veiksmingu bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir veiksmų koordinavimą, ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi ir užtikrinami visomis priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo dubliuoti pastangas ir kad būtų visiškai paisoma procesinių garantijų ir atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų teisių. Siekiant skatinti gerą bendradarbiavimą, Europos prokuratūra ir Tarnyba turėtų reguliariai keistis informacija, kad nustatytų tendencijas ir galimus įvairių bylų ryšius, atsižvelgiant į skirtingas jų kompetencijas. Dėl skirtingų įgaliojimų (Europos prokuratūra vykdo nusikalstamų veikų tyrimus, o OLAF – administracinius tyrimus) jų veiklos koordinavimas tam tikrais atvejais gali būti nereikalingas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus įtariamus nusikalstamus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  elementai, rodantys, kad galimo nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso Europos prokuratūros kompetencijai, praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos gautame pranešime, kuriame išdėstyti pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus apie nusikalstamą elgesį turėtų pranešti bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu;

(6)  elementai, rodantys, kad galimo nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso Europos prokuratūros kompetencijai, praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos gautame pranešime, kuriame išdėstyti pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus apie nusikalstamą elgesį turėtų nedelsdama pranešti bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Reglamente (ES) 2017/1939 nurodyti būtinieji elementai, kurie paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant nustatyti šiuos elementus ir surinkti reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, taikydama priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje galimam nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti savo kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, ji apie tai praneša Europos prokuratūrai;

(7)  Reglamente (ES) 2017/1939 nurodyti būtinieji elementai, kurie paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant nustatyti šiuos elementus ir surinkti reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, nepagrįstai nedelsdama, taikydama priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje galimam nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti savo kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, ji apie tai nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  visi Europos prokuratūros ir Tarnybos pranešimai turėtų būti siunčiami arba komunikacija turėtų vykti tinkamai atsižvelgiant į svarbiausius Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus ir konfidencialumo standartus;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pagrindimas

Dėl Tarnybos ir Europos prokuratūros tiriamų bylų pobūdžio būtina laikytis aukščiausių duomenų apsaugos ir konfidencialumo standartų.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti;

(8)  siekdamos užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, patirtį, įgaliojimus ir galias, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo, išskyrus tam tikrus atvejus, kai siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo, jei tai kenktų pačios Europos prokuratūros atliekamo tyrimo veiksmingumui. Toks prieštaravimas visada turėtų būti tinkamai pagrįstas ir proporcingas. Tuo atveju Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Tarnyba turėtų aktyviai padėti Europos prokuratūrai atlikti tyrimus. Šiuo klausimu Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos padėti jai atlikti nusikalstamų veikų tyrimus arba juos papildyti vykdant šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus. Šiais atvejais minėtus veiksmus Tarnyba turėtų atlikti laikydamasi savo įgaliojimų ir šiame reglamente numatytos sistemos;

(11)  Tarnyba turėtų aktyviai ir efektyviai padėti Europos prokuratūrai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, teikdama tinkamą techninę ir logistinę pagalbą. Šiuo klausimu Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos padėti jai atlikti nusikalstamų veikų tyrimus arba juos papildyti vykdant šiuo reglamentu jai suteiktus įgaliojimus ir galias. Šiais atvejais minėtus veiksmus Tarnyba turėtų atlikti laikydamasi savo įgaliojimų ir šiame reglamente numatytos sistemos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui, bendradarbiavimui ir skaidrumui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą papildomumui užtikrinti ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas, įskaitant galimybę keistis išsamiomis procedūrų bylomis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  2017 m. spalio 2 d. priimtoje Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/20136 taikymo vertinimo daroma išvada, kad 2013 m. teisinės sistemos pakeitimais buvo aiškiai pagerinta padėtis, susijusi su tyrimų vykdymu, bendradarbiavimu su partneriais ir atitinkamų asmenų teisėmis. Kartu vertinimas atskleidė trūkumų, darančių poveikį tyrimų veiksmingumui ir efektyvumui;

(13)  2017 m. spalio 2 d. priimtoje Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/20136 taikymo vertinimo daroma išvada, kad 2013 m. teisinės sistemos pakeitimais buvo aiškiai pagerinta padėtis, susijusi su tyrimų vykdymu, bendradarbiavimu su partneriais ir atitinkamų asmenų teisėmis. Kartu vertinimas atskleidė trūkumų, darančių poveikį tyrimų veiksmingumui ir efektyvumui, pavyzdžiui, vykdant įgaliojimus ir naudojantis OLAF tiriamaisiais ištekliais, arba susijusių su vienodomis vidaus tyrimų vykdymo sąlygomis, bendradarbiavimu, viena vertus, tarp valstybių narių ir jų institucijų ir, kita vertus, ES organų, agentūrų, įstaigų ir institucijų, taip pat su Sąjungos teisinės sistemos nuostatų taikymo skirtumais;

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Prie ataskaitos buvo pridėtas vertinimas – Tarnybų darbinis dokumentas SWD(2017) 332 – ir Tarnybos Priežiūros komiteto nuomonė Nr. 2/2017.

6 COM(2017) 589. Prie ataskaitos buvo pridėtas vertinimas – Tarnybų darbinis dokumentas SWD(2017) 332 – ir Tarnybos Priežiūros komiteto nuomonė Nr. 2/2017.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šiais pakeitimais nedaroma poveikio tyrimams taikytinoms procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo taikyti procesines garantijas, nurodytas Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/967 ir Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šia sistema reikalaujama, kad Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, nešališkai ir konfidencialiai, ieškotų susijusio asmens kaltės ir nekaltumo įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi raštišką įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo patikrinimą. Tarnyba turi užtikrinti, kad būtų paisoma asmenų, kuriems jos tyrimai daro poveikį, teisių, įskaitant nekaltumo prezumpciją ir teisę neduoti parodymų prieš save. Apklausiamo susijusio asmens teisės apima, inter alia, teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo, teisę patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę iki parengiant išvadas pateikti pastabų dėl bylos faktų;

(15)  šiais pakeitimais nedaroma poveikio tyrimams taikytinoms procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo taikyti procesines garantijas, nurodytas Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/967 ir Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šia sistema reikalaujama, kad Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, nešališkai ir konfidencialiai, ieškotų susijusio asmens kaltės ir nekaltumo įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi raštišką įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo patikrinimą. Ir Tarnyba, ir Europos prokuratūra turi užtikrinti, kad būtų paisoma asmenų, kuriems tyrimai daro poveikį, teisių, įskaitant nekaltumo prezumpciją ir teisę neduoti parodymų prieš save. Apklausiamo susijusio asmens teisės apima, inter alia, teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo, teisę patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę iki parengiant išvadas pateikti pastabų dėl bylos faktų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  dalyvaujančios valstybės narės turėtų susitarti bendradarbiauti su Europos prokuratūra ir Tarnyba, kad būtų lengviau veiksmingai atlikti tyrimus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  tais atvejais, kai Tarnybai tenka remtis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalba, ypač tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir inspektavimo vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir turėtų suteikti reikiamą pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles;

(19)  tais atvejais, kai Tarnybai tenka remtis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalba, ypač tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir inspektavimo vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir turėtų užtikrinti reikiamą pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  įgyvendinant šią bendradarbiavimo pareigą, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, susiję su tiriama byla arba galintys turėti susijusios informacijos, pateiktų šią susijusią informaciją. Vykdydami tokius prašymus, ekonominės veiklos vykdytojai neprivalo pripažinti, kad atliko neteisėtus veiksmus, tačiau privalo atsakyti į faktinius klausimus ir pateikti dokumentus, net jeigu šią informaciją galima panaudoti jų ar kito veiklos vykdytojo neteisėtų veiksmų buvimui nustatyti;

(21)  įgyvendinant šią bendradarbiavimo pareigą, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, susiję su tiriama byla arba galintys turėti susijusios informacijos, pateiktų tokią informaciją. Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, visų pirma nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su ES finansiniais interesais, apsaugos srityje taikoma Direktyva (ES) 2018/... [nuoroda į Direktyvą dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos]. Vykdydami tokius prašymus, ekonominės veiklos vykdytojai neprivalo pripažinti, kad atliko neteisėtus veiksmus, tačiau privalo atsakyti į faktinius klausimus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  per patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje vykdomas patikrinimas, oficialių kalbų ir turėtų turėti teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas asmuo, be kita ko, ir nepriklausomas teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų vietoje veiksmingumą, ypač susijusį su įrodymų dingimo rizika, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė patekti į patalpas, žemę, transporto priemones ar kitas verslo tikslais naudojamas vietas nelaukiant, kol veiklos vykdytojas pasikonsultuos su teisininku. Tarnyba, prieš pradėdama patikrinimą, turėtų sutikti atidėti veiksmus tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus pasikonsultuota su teisininku. Bet koks veiksmų atidėjimas turi būti ne ilgesnis, negu absoliučiai būtina;

(22)  per patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje vykdomas patikrinimas, oficialių kalbų ir turėtų turėti teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas asmuo, be kita ko, ir nepriklausomas teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų vietoje veiksmingumą, ypač susijusį su įrodymų dingimo rizika, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė patekti į patalpas, žemę, transporto priemones ar kitas verslo tikslais naudojamas vietas nelaukiant, kol veiklos vykdytojas pasikonsultuos su teisininku, bet neužkertant kelio tokioms konsultacijoms. Tarnyba, prieš pradėdama patikrinimą, turėtų sutikti atidėti veiksmus tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus pasikonsultuota su teisininku. Bet koks veiksmų atidėjimas turi būti ne ilgesnis, negu absoliučiai būtina, su sąlyga, kad būtų tinkamai paisoma procesinių garantijų ir atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisių;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Tarnybai turėtų būti suteiktos reikiamos priemonės pinigų srautams sekti, kad būtų nustatytas daugelio rūšių sukčiavimui būdingas modus operandi. Šiuo metu, bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir joms padedant, Tarnyba gali gauti savo tyrimų veiklai aktualią bankų informaciją, kurią turi tam tikrų valstybių narių kredito įstaigos. Siekiant užtikrinti veiksmingą metodą visoje Sąjungoje, reglamente turėtų būti nustatyta kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pareiga Tarnybai suteikti informaciją apie bankų ir mokėjimų sąskaitas, vykdant savo bendrą pareigą jai padėti. Šis bendradarbiavimas paprastai turėtų vykti per valstybių narių finansinės žvalgybos padalinius. Teikdamos Tarnybai šią pagalbą, nacionalinės valdžios institucijos turėtų laikytis atitinkamų proceso teisės nuostatų, numatytų atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose;

(26)  Tarnybai turėtų būti suteiktos reikiamos priemonės pinigų srautams sekti, kad būtų nustatytas daugelio rūšių sukčiavimui būdingas modus operandi. Šiuo metu, bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir joms padedant, Tarnyba gali gauti savo tyrimų veiklai aktualią bankų informaciją, kurią turi tam tikrų valstybių narių kredito įstaigos. Siekiant užtikrinti veiksmingą metodą visoje Sąjungoje, reglamente turėtų būti nustatyta kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pareiga Tarnybai suteikti informaciją apie bankų ir mokėjimų sąskaitas, vykdant savo bendrą pareigą jai padėti. Šis bendradarbiavimas paprastai turėtų vykti per valstybių narių finansinės žvalgybos padalinius. Teikdamos Tarnybai šią pagalbą, nacionalinės valdžios institucijos turėtų laikytis atitinkamų proceso teisės nuostatų, numatytų atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose, ir užtikrinti, kad visa su tyrimu susijusi informacija būtų laiku perduodama ir Europos prokuratūrai, ir Tarnybai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, būtina, kad Tarnyba anksti perduotų informaciją ir atitinkamai būtų galima taikyti atsargumo priemones. Siekiant šiuo klausimu užtikrinti glaudų Tarnybos bendradarbiavimą su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, tikslinga, kad pastarieji, spręsdami dėl tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant priemones įrodymams išsaugoti, bet kuriuo metu turėtų galimybę pasikonsultuoti su Tarnyba;

(27)  siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, būtina, kad Tarnyba anksti ir nedelsdama perduotų informaciją ir atitinkamai būtų galima taikyti atsargumo priemones. Siekiant šiuo klausimu užtikrinti glaudų Tarnybos bendradarbiavimą su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, tikslinga, kad pastarieji, spręsdami dėl tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant priemones įrodymams išsaugoti, bet kuriuo metu turėtų galimybę pasikonsultuoti su Tarnyba;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant išvengti nepagrįsto delsimo, kuris galėtų turėti neigiamų pasekmių kitiems tyrimams, pvz., kai kuriais imuniteto atšaukimo atvejais, Europos prokuratūra ir Tarnyba savo tyrimus turėtų atlikti laiku;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109 sukurtą tinklą Eurofisc, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;

(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per tinklą Eurofisc, sukurtą Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/20109, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/17259a nuostatas, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM;

_________________

_________________

9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).

9 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).

 

9a 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 4 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą.

4a.  Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/193913 nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, papildomumu, dubliavimosi vengimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą, įskaitant techninę ir logistinę pagalbą.

_________________

_________________

13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

13 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio reglamento nereglamentuojamais klausimais – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

2.  Patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio reglamento nereglamentuojamais klausimais – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir visus taikytinus Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštišką informaciją.

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai įpareigojami bendradarbiauti su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštišką informaciją, tinkamai dokumentuotą ir sutvarkytą pagal konfidencialumo standartus ir duomenų apsaugos teisės aktus.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, kad jų atitinkamos nacionalinės institucijos užtikrintų tinkamą ir veiksmingą Europos prokuratūros ir Tarnybos tyrimų vykdymą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vykdydama šiuos įgaliojimus, Tarnyba paiso procesinių garantijų, numatytų šiame reglamente ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96. Kai atliekamas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę neduoti parodymų prieš save ir turi teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo. Per patikrinimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojui turi būti suteikta galimybė vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje jis yra, oficialių kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo teisė, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo, neužkerta kelio Tarnybai patekti į ekonominės veiklos vykdytojo patalpas ir patikrinimas dėl šios teisės negali būti nepagrįstai pavėlintas.

5.  Vykdydama šiuos įgaliojimus, Tarnyba paiso procesinių garantijų, numatytų šiame reglamente ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, taip pat Reglamente (EB) Nr. 2018/1725*. Kai atliekamas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę neduoti parodymų prieš save ir turi teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo. Per patikrinimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojas gali vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje jis yra, oficialių kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo teisė, kad pagrįstą ribotą laiką jam padėtų jo pasirinktas asmuo, neužkerta kelio Tarnybai patekti į ekonominės veiklos vykdytojo patalpas ir patikrinimas dėl šios teisės negali būti nepagrįstai pavėlintas.

 

_________________

 

* 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nedelsdama užtikrina Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai bei proporcingai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Būtina laikytis visų pagrindinių teisių, visų pirma, teisės į privatumą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad ekonominės veiklos vykdytojas nesutinka leisti atlikti patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal šį reglamentą, atitinkama valstybė narė suteikia jiems reikiamą teisėsaugos institucijų pagalbą, kad Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų veiksmingai atlikti patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad ekonominės veiklos vykdytojas nesutinka leisti atlikti patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal šį reglamentą, atitinkama valstybė narė užtikrina jiems reikiamą teisėsaugos institucijų pagalbą, kad Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų veiksmingai atlikti patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti, kartu užtikrinant tyrimų konfidencialumą, teisėtas suinteresuotųjų asmenų teises ir, kai tinkama, laikantis teismo procesams taikytinų nacionalinės teisės nuostatų. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 2 dalies b pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos.

b)  Tarnyba gali prašyti pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos, kruopščiai dokumentuotos pagal įprastus konfidencialumo ir Sąjungos duomenų apsaugos standartus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla.;

„Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų arba svarbių požymių, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla.“;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos suteikia reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai nedelsdami veiksmingai atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą.;

„Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai nedelsdami veiksmingai atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą.“;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto d papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą.;

„Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba ir nedubliuojant pastangų, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą. Tarnyba konstruktyviai bendradarbiauja viską derindama su atitinkama institucija, įstaiga, organu arba agentūra.“;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto e papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir prireikus taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.“;

„8.  Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose nurodomos priežastys ir taisomosios priemonės, numatytos tyrimui paspartinti.“;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.;

„Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie Tarnybai perduoda Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.“;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdamos perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.;

3.  „Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai nedelsdamos perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.“;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)   straipsnis papildomas šia 5a dalimi:

 

„5a.  Asmenys, pranešantys Tarnybai apie su ES finansiniais interesais susijusius nusikaltimus ir pažeidimus, yra visiškai apsaugoti, visų pirma, ES teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.;

„Kartu su ataskaita pateikiamos dokumentuotos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.“;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių siekdama užtikrinti nuolatinę galutinių ataskaitų ir rekomendacijų kokybę ir svarsto, ar reikia peržiūrėti gaires dėl tyrimo procedūrų siekiant pašalinti bet kokius galimus neatitikimus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais Sąjungos teismuose ir Sąjungoje vykstančiuose administraciniuose procesuose.;

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais Sąjungos teismuose ir Sąjungoje vykstančiuose administraciniuose procesuose, jeigu jos parengtos teisėtai.“;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 straipsnio 1 dalies 2 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;

Siekiant išvengti nepagrįsto delsimo, kuris galėtų turėti neigiamų pasekmių kitiems tyrimams, pvz., kai kuriais imuniteto atšaukimo atvejais, ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

1.  Tarnyba tuojau pat praneša ir nepagrįstai nedelsdama Europos prokuratūrai pateikia informaciją apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.

2.  Pranešime pateikiamos visos Tarnybai žinomos faktinės aplinkybės ir informacija, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 c straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnyba neprivalo Europos prokuratūrai pranešti akivaizdžiai nepagrįstų įtarimų.

Tarnyba praneša Europos prokuratūrai tik pagrįstus įtarimus ir pateikia metinius duomenis apie tokių įtarimų skaičių ir dalyką.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12 f a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12fa straipsnis

 

Vienu metu vykdomi tyrimai

 

1.  Tais atvejais, kai tyrimas vykdomas valstybėje narėje, kuri dalyvauja Europos prokuratūros veikloje, ir valstybėje narėje, kuri nedalyvauja Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba ir Europos prokuratūra sudaro darbo susitarimą pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1939 99 straipsnio 3 dalį. Į tokį darbo susitarimą įtraukiamos bent nuostatos dėl keitimosi visa informacija, abipusio įrodymų ir ataskaitų pripažinimo, procesinių garantijų, lygiaverčių išvardytosioms Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1939 VI skyriuje, ir keitimosi asmens duomenimis.

 

2.  Valstybės narės bendradarbiauja ir su Tarnyba, ir su Europos prokuratūra ir padeda joms vykdyti veiklą ir atitinkamus tyrimus.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra, ir OLAF tyrimų veiksmingumas

Nuorodos

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

23.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lola Sánchez Caldentey

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų KOMITETO NUOMONĖ (11.1.2019)

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Nuomonės referentė: Monica Macovei

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekdama stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, 2018 m. gegužės mėn. Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų. Šis pasiūlymas parengtas 2017 m. liepos mėn. priėmus Direktyvą dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis ir 2017 m. spalio mėn. priėmus Reglamentą, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.

Iš dalies pakeistas reglamentas turėtų įsigalioti 2020 m. pabaigoje, prieš pradedant veikti Europos prokuratūrai.

Bendras pasiūlymo tikslas – pakoreguoti ir sustiprinti ES finansinių interesų apsaugos mechanizmus. Pirmiausia šito turėtų būti siekiama apibrėžiant veiksmingo bendradarbiavimo su Europos prokuratūra pagrindus vadovaujantis glaudaus bendradarbiavimo, informacijos mainų, papildomumo ir veiklos nesidubliavimo principais. Europos prokuratūra tirs nusikalstamas veikas ir vykdys baudžiamąjį persekiojimą, o OLAF toliau atliks tik su ES finansiniais interesais susijusius administracinius tyrimus, papildydama Europos prokuratūros darbą bei padėdama siekti bendro tikslo.

Nuomonės referentė mano, jog nepaprastai svarbu užtikrinti, kad Europos prokuratūros ir OLAF santykiai ateityje netaptų ilgų ginčų dėl kompetencijos priežastimi. Šiuo tikslu Europos prokuratūra ir OLAF turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“, kad galėtų iš karto patikrinti reikiamą informaciją apie einamąsias bylas. Kadangi Europos prokuratūros bylų valdymo sistema reikalauja aukšto lygio saugumo, Tarnyba turėtų informuoti Europos prokuratūros paskirtą asmenį, o jis Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje patikrintų, ar Europos prokuratūra jau atlieka tų pačių faktų tyrimą.

Pranešime taip pat pažymima, kad Tarnyba turėtų nedelsdama pranešti Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų imtis veiksmų vadovaudamasi savo kompetencija. Pranešus apie tai, gali būti rengiamas pranešimas, jeigu šito paprašo Europos prokuratūra. Pastarasis pranešimas turi būti rengiama aktyviai konsultuojantis su Europos prokuratūra. Tai leistų Europos prokuratūrai greitai reaguoti ir užtikrintų, kad visi baudžiamieji tyrimai būtų atliekami visapusiškai laikantis Europos prokuratūrai taikomų procedūrinių garantijų.

Kai Tarnybos generalinio direktoriaus iniciatyva pradedami arba tęsiami papildomi tyrimai, pranešime pažymima, kad atlikti šiuos tyrimus Tarnybai leidžiama tik gavus Europos prokuratūros sutikimą. Europos prokuratūrai pareiškus nepritarimą dėl šių tyrimų pradėjimo, Tarnyba neturėtų jų imtis.

Galiausiai nuomonės referentė mano, kad institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų tiesiogiai prašyti Europos prokuratūros atlikti bet kurį baudžiamojo pobūdžio įtarimų, apie kuriuos joms pranešama, vertinimą, kaip nustatyta Europos prokuratūros reglamento 24 straipsnio 1 dalyje.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  remiantis Komisijos ataskaita dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 taikymo vertinimo, nėra visiškai aišku, kokiu mastu, remiantis Reglamentu Nr. 883/2013, būtų taikytina nacionalinė teisė. Skirtingas reikiamų nuostatų aiškinimas ir skirtingos nacionalinės teisės nuostatos lemia nenuoseklų OLAF įgaliojimų vykdymą valstybėse narėse, o kai kada tampa ir kliūtimi OLAF pajėgumui sėkmingai atlikti tyrimus bei galiausiai padėti siekti Sutarties tikslo veiksmingai saugoti finansinius interesus visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojaliu bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir veiksmų koordinavimą, ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo dubliuoti pastangas;

(4)  siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojaliu bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir veiksmų koordinavimą, ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo dubliuoti pastangas. Kad būtų skatinamas geras bendradarbiavimas, Europos prokuratūra ir Tarnyba raginamos reguliariai susitikti, visų pirma einamiesiems tyrimams apžvelgti ir tendencijoms bei galimoms bylų sąsajoms įvardyti;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  įsteigus Europos prokuratūrą, bendri OLAF įgaliojimai neturėtų pasikeisti, tačiau jos veikla turėtų būti įvairiais atžvilgiais pritaikyta turint galvoje Europos prokuratūros veiklą. OLAF kompetencija ir toliau turėtų apimti administracinį tariamų sukčiavimo ir kitų pažeidimų Sąjungos institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose bei visose valstybėse narėse tyrimą, siekiant teikti rekomendacijas dėl teisminių, drausminių, finansinių ar administracinių procedūrų inicijavimo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis;

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis. Tai ypač taikytina atvejais, kai tyrimai susiję su valstybėmis narėmis, kurios dalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo siekiant sukurti Europos prokuratūrą veikloje ir kurios šioje veikloje nedalyvauja;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  elementai, rodantys, kad galimo nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso Europos prokuratūros kompetencijai, praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos gautame pranešime, kuriame išdėstyti pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus apie nusikalstamą elgesį turėtų pranešti bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu;

(6)  elementai, rodantys, kad galimo nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso Europos prokuratūros kompetencijai, praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos gautame pranešime, kuriame išdėstyti pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama vykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus turėtų nedelsdama pranešti apie bet kokį nusikalstamą elgesį. Apie jį pranešus, turėtų būti parengiamas ir nepagrįstai nedelsiant išsiunčiamas pranešimas. Pranešimas apie nusikalstamą elgesį ir pranešimas, rengiamas apie jį informavus, gali būti siunčiami bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu. Tarnybos gauta informacija bet kuriuo atveju turėtų būti kuo anksčiau pateikiama Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Reglamente (ES) 2017/1939 nurodyti būtinieji elementai, kurie paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant nustatyti šiuos elementus ir surinkti reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, taikydama priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje galimam nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti savo kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, ji apie tai praneša Europos prokuratūrai;

(7)  Reglamente (ES) 2017/1939 nurodyti būtinieji elementai, kurie paprastai turėtų būti pranešime, siekiant veiksmingesnio informavimo apie visas baudžiamąsias bylas. Be šių elementų Tarnyba turėtų perduoti Europos prokuratūrai visą turimą svarbią informaciją. Siekiant nustatyti šiuos elementus ir surinkti reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą atlikti kuo skubiau, taikydama priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje galimam nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti savo kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, ji apie tai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti;

(8)  atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti tais atvejais, kai neturi galimybių atlikti šio vertinimo. Dėl to neturėtų vėluoti pranešimų teikimas Europos prokuratūrai laiku;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų. Tokie tyrimai – turint galvoje, kad jų funkcija yra papildomumas – turėtų būti atliekami tik sutikus Europos prokuratūrai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus su Europos prokuratūra, papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra pritaria prašymui, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas;

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Šiuo tikslu Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas. Tarnybos generalinis direktorius ir Europos generalinis prokuroras turėtų reguliariai susitikti bendros svarbos klausimams aptarti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  tais atvejais, kai Tarnybai tenka remtis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalba, ypač tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir inspektavimo vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir turėtų suteikti reikiamą pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles;

(19)  tais atvejais, kai Tarnybai tenka remtis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalba, ypač tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir inspektavimo vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir nepagrįstai nedelsdamos suteikti reikiamą pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  asmenys, pranešantys Tarnybai apie nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su ES finansiniais interesais, turėtų būti visapusiškai saugomi, pirmiausia reikiamomis ES nuostatomis dėl pranešėjų apsaugos;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32a)  valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turi teikti reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų vykdyti savo užduotis. Kai, Tarnybai pateikus teismines rekomendacijas nacionalinėms valstybės narės prokuratūroms, nesiimama jokių veiksmų, valstybė narė savo sprendimą turėtų pagrįsti Tarnybai. Kartą per metus Tarnyba turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta valstybių narių suteikta pagalba ir tolesni veiksmai, kurių imtasi pagal teismines rekomendacijas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

32 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(32b)  pagrindinių teisių pareigūnas turėtų būti skiriamas iš Priežiūros komiteto narių tarpo. Pagrindinių teisių pareigūnas turėtų stebėti, ar Tarnyba užtikrina pagrindines teises ir procedūrines garantijas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. turėtų įvertinti šio reglamento taikymą, o pirmiausia – Tarnybos ir Europos prokuratūros įgyvendinimo veiksmingumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

1 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

d)   Reglamentui (EB) Nr. 45/2001.

„d)   Reglamentui (ES) Nr. 45/2001 ir Reglamentui (ES) 2016/679.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio reglamento nereglamentuojamais klausimais – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

2.  Patikrinimai ir inspektavimai vietoje gali būti atliekami be išankstinio įspėjimo ir atliekami pagal šį reglamentą, o šio reglamento nereglamentuojamais klausimais – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir dokumentais, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti laikotarpiu, kuris būtinas norint užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali be nepagrįsto delsimo susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

3 straipsnio 10 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, jei reikia, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, jei reikia, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms. Gavusios prašymą, susijusių valstybių narių kompetentingos institucijos ir (arba) atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi šios informacijos pagrindu, ir apie savo išvadas, padarytas ja remiantis.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

a)  Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti laikotarpiu, kuris būtinas norint užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas vidaus tyrimas.

3.  Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali be išankstinio įspėjimo atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas vidaus tyrimas.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama nauja pastraipa:

 

„Išorinis tyrimas, kurį Europos prokuratūra paprašo atlikti Tarnybos, pradedamas nedelsiant, kaip nustatyta 12e straipsnyje.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=LT)

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Sprendimą pradėti vidaus tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba institucijos, įstaigos, organo ar agentūros, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, arba valstybės narės prašymu.

Sprendimą pradėti vidaus tyrimą generalinis direktorius priima savo iniciatyva arba Europos prokuratūros ar institucijos, įstaigos, organo ar agentūros, kurioje turi būti atliekamas tyrimas, arba valstybės narės prašymu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų savo užduotis atlikti veiksmingai.

„Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai savo užduotis vadovaudamiesi šiuo reglamentu galėtų atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto d papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

7 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą.;

Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą. Tarnyba bendradarbiauja konstruktyviai ir užtikrindama visapusišką sąveiką su atitinkama institucija, įstaiga, organu ar agentūra.;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.

Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali Tarnybai perduoti Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją ir informuoti Europos prokuratūrą apie šį perdavimą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva nedelsdamos Tarnybai perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu jie perduoda bet kokius savo turimus dokumentus ir informaciją, kurie yra reikalingi siekiant įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui pradėti.

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva jie perduoda bet kokius savo turimus dokumentus ir informaciją, kurie yra reikalingi siekiant įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui pradėti.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.

3.  Institucijos, įstaigos, organai, agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva nedelsdamos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 8 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  įtraukiama ši dalis:

 

„5a.  OLAF vykdomai tyrimo veiklai taikoma Teisingumo Teismo teisminė peržiūra, kaip nustatyta SESV 263 straipsnyje.“

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Generalinis direktorius užtikrina, kad visa informacija visuomenei būtų teikiama neutraliai ir nešališkai, o ją atskleidžiant būtų laikomasi tyrimų konfidencialumo principo ir šiame straipsnyje bei 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų.

Generalinis direktorius užtikrina, kad visa informacija visuomenei būtų teikiama neutraliai ir nešališkai, o ją atskleidžiant būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų, tyrimų konfidencialumo principo ir šiame straipsnyje bei 9 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 9 punkto a b papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

10 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  įtraukiama ši dalis:

 

„5a.  Asmenys, Tarnybai pranešantys apie nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su ES finansiniais interesais, turi būti visapusiškai saugomi, pirmiausia ES teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.

Kartu su ataskaita pateikiamos dokumentais tinkamai pagrįstos generalinio direktoriaus rekomendacijos dėl to, ar turėtų būti imamasi veiksmų. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių, kad užtikrintų nuoseklią galutinių ataskaitų ir rekomendacijų kokybę, ir svarsto, ar būtina Instrukcijų darbuotojams dėl tyrimo procedūrų peržiūra, siekiant išspręsti bet kokių galimų neatitikimų klausimą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais valstybės narės baudžiamajame procese, kai nustatoma, kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę.

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais valstybės narės baudžiamajame procese, kai nustatoma, kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę. Šiuo požiūriu tokios ataskaitos yra veiksmai, galintys turėti neigiamo poveikio susijusiems asmenims.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Audito Rūmų rekomendacijas, turėtų būti nustatyta, kad Tarnybos ataskaitos gali turėti neigiamo poveikio asmenims, siekiant užtikrinti šiems asmenims teisę į veiksmingas teisių gynimo priemones.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 10 punkto c a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

11 straipsnio 8 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  įtraukiama ši dalis:

 

„8a.  Kartą per metus parengiama ataskaita vadovaujant generaliniam direktoriui. Šioje ataskaitoje apžvelgiami tolesni veiksmai, kurių valstybių narių kompetentingos institucijos ėmėsi atsižvelgdamos į Tarnybos pagalbos prašymus, pateiktus vadovaujantis šiuo reglamentu. Šioje ataskaitoje apžvelgiami ir tolesni teisminiai veiksmai, kurių valstybių narių kompetentingos institucijos ėmėsi remdamosi Tarnybos atliktų tyrimų rezultatais. Ataskaitoje paisoma duomenų apsaugos reikalavimų ir tyrimų konfidencialumo principo, o ji perduodama Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šio reglamento tikslais valstybės narės paskiria tarnybą (toliau – kovos su sukčiavimo koordinavimo tarnyba), kad sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. Atitinkamais atvejais šio reglamento tikslais pagal nacionalinę teisę kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti laikoma kompetentinga valdžios institucija.

1.  Šio reglamento tikslais valstybės narės paskiria tarnybą (toliau – kovos su sukčiavimo koordinavimo tarnyba), kad sudarytų palankesnes sąlygas greitai ir veiksmingai bendradarbiauti bei keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. Atitinkamais atvejais šio reglamento tikslais pagal nacionalinę teisę kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti laikoma kompetentinga valdžios institucija.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarnybos prašymu, kol nepriimtas sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu ir jam pasibaigus kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia, gauna arba koordinuoja reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. Ta pagalba visų pirma apima kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 straipsnio 6 ir 7 dalis, 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

2.  Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva, kol nepriimtas sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu ir jam pasibaigus kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia, gauna arba koordinuoja reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. Ta pagalba visų pirma apima kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 straipsnio 6 ir 7 dalis, 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu.

1.  Tarnyba nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokius nusikalstamo elgesio, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra naudojasi savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 ir 25 straipsnius, požymius. Pranešus apie šiuos požymius, parengiamas ir nepagrįstai nedelsiant išsiunčiamas pranešimas. Pranešimas apie minėtuosius požymius ir pranešimas, parengiamas apie juos informavus, siunčiami bet kuriuo etapu iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu. Europos prokuratūra gali paprašyti Tarnybos atsiųsti papildomos informacijos ir nustatyti terminą jai perduoti.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis.

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių ir Tarnybai žinomos informacijos aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, kai Tarnyba turi tokios informacijos, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis. Kartu su pranešimu Tarnyba perduoda Europos prokuratūrai visą kitą savo turimą svarbią informaciją apie bylą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas skubiai, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis.

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas kuo skubiau, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Tarnyba susilaiko nuo bet kokių priemonių, dėl kurių galėtų nukentėti galimi būsimi Europos prokuratūros tyrimai, taikymo.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atlikusi šį pirminį vertinimą, Tarnyba praneša Europos prokuratūrai, jei yra įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Atlikusi šį pirminį vertinimą – net jei surenkami ne visi 2 dalyje išdėstyti elementai – Tarnyba nedelsdama praneša Europos prokuratūrai, jei yra įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako nepagrįstai nedelsdama.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12c straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais taikoma 3 dalis.

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais taikoma 3 dalis. Dėl to neturėtų vėluoti pranešimų teikimas Europos prokuratūrai laiku.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12d straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako nepagrįstai nedelsdama.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12e straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Procedūrinių garantijų standartai, nustatyti Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939, taikomi ir įrodymams, kuriuos tirdama šias bylas surenka Tarnyba. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas lieka kompetentingu peržiūrėti procedūrinius veiksmus, kuriuos OLAF vykdo Europos prokuratūros vardu, jeigu šiais veiksmais numatoma daryti teisinį poveikį trečiosioms šalims.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą.

Kai, Europos prokuratūrai atliekant tyrimą, generalinis direktorius tinkamai pagrįstais atvejais mano, jog Tarnyba, vadovaudamasi savo įgaliojimais, irgi turėtų pradėti tyrimą, kad padėtų taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai informuoja Europos prokuratūrą ir paprašo jos sutikimo. Šiuo tikslu Tarnyba pateikia rašytinį prašymą, nurodydama priemonės (-ių) pobūdį ir susijusį (-ius) asmenį (-is).

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per 30 dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra gali pateikti prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo arba tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.

Per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra pateikia sutikimą arba prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo arba visų konkrečių su tyrimu susijusių veiksmų atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Jei Europos prokuratūra nepritaria prašymui, Tarnyba tokių veiksmų nesiima. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į tyrimų sudėtingumą, Europos prokuratūra gali informuoti Tarnybą apie būtinybę šį terminą pratęsti 20 darbo dienų. Nebelikus pagrindo prieštarauti, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu Europos prokuratūra per ankstesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikia prieštaravimo, Tarnyba gali pradėti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra.

Jeigu Europos prokuratūra pritaria prašymui, Tarnyba imasi šių veiksmų aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12f straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kai, naudodamasi 12g straipsnyje nurodytu bylų valdymo sistemos patikrinimo mechanizmu, Europos prokuratūra sužino, kad Tarnyba atlieka tų pačių faktų, kuriuos tirti pageidauja ir Europos prokuratūra, tyrimą, ji per 24 valandas apie tai informuoja Tarnybą. Tokiu atveju Tarnyba baigia savo tyrimą, nebent Europos prokuratūra paprašytų Tarnybos padėti vykdyti ar papildyti jos veiklą, kaip nustatyta 12e straipsnyje.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12g straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka.

1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka. Tarnybos generalinis direktorius ir Europos generalinis prokuroras susitinka bent kartą per metus bendros svarbos klausimams aptarti.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

12g straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarnyba turi netiesioginę prieigą prie informacijos Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“. Nustačius atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Europos prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, kad yra atitiktis, pranešama tiek Europos prokuratūrai, tiek Tarnybai. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad suteiktų Europos prokuratūrai galimybę naudotis prieiga prie informacijos jos bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis/nėra atitikties“.

2.  Tarnyba turi netiesioginę prieigą prie informacijos Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“. Nustačius atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Europos prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, kad yra atitiktis, automatiškai pranešama tiek Europos prokuratūrai, tiek Tarnybai. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad suteiktų Europos prokuratūrai galimybę naudotis greita prieiga prie informacijos jos bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis/nėra atitikties“. Netiesiogine prieiga prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje esančios informacijos OLAF kiekvienu atveju naudojasi tik savo funkcijoms, apibrėžtoms šiame reglamente, atlikti ir tik tiek, kiek tai šiuo tikslu būtina, bei deramai pagrindus ir patvirtinus pagal OLAF nustatytą vidaus tvarką. Tarnyba saugo visų prieigos prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos atvejų įrašus. Rezultatams, gautiems pasinaudojus šia prieiga, taikomos 10 straipsnyje nurodytos konfidencialumo ir duomenų apsaugos taisyklės.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

15 straipsnio 9 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„9a.  Priežiūros komitetas iš savo narių tarpo skiria pagrindinių teisių pareigūną. Pagrindinių teisių pareigūnas stebi, ar Tarnyba užtikrina pagrindines teises ir procedūrines garantijas. Pagrindinių teisių pareigūnas rengia nuomones ir, kai tinkama, rekomendacijas Priežiūros komitetui dėl Tarnybos vykdomos veiklos ir atliekamų tyrimų. Pagrindinių teisių pareigūno nuomonės ir rekomendacijos įtraukiamos į Priežiūros komiteto ataskaitas, kaip nustatyta 9 dalyje.“;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 13 punkto a papunktis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

16 straipsnio 1 dalies 3 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.

Europos generalinis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

17 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 dalis pakeičiama taip:

4.  Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, ir iškilusius sunkumus, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.

„4.  Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos prokuratūrai ir Audito Rūmams reguliariai praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, ir iškilusius sunkumus, išlaikant tyrimų konfidencialumo ir duomenų apsaugos principus, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013

19 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

14a)  19 straipsnis pakeičiamas taip:

19 straipsnis

„19 straipsnis

Įvertinimo ataskaita

Įvertinimo ataskaita

Ne vėliau kaip 2017 m. spalio 2 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo vertinimo ataskaitą. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ir ataskaitoje nurodoma, ar šį reglamentą reikia iš dalies pakeisti.

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje pirmiausia įvertinamas Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumas. Kartu su ta ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ir ataskaitoje nurodoma, ar šį reglamentą reikia iš dalies pakeisti.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra, ir OLAF tyrimų veiksmingumas

Nuorodos

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Monica Macovei

3.9.2018

Svarstymas komitete

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Priėmimo data

10.1.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra, ir OLAF tyrimų veiksmingumas

Nuorodos

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CONT

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Priėmimo data

11.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Werner

Pateikimo data

22.3.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika