Procedura : 2018/0170(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0179/2019

Teksty złożone :

A8-0179/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.25

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0383

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 633kWORD 245k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0338),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, a w szczególności z jego art. 106a, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0214/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 8/2018(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Prawną, jak również opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0179/2019),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dzięki przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13713 i rozporządzenia Rady (UE) 2017/19394 Unia znacznie wzmocniła środki dostępne do celów ochrony interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego. Prokuratura Europejska („EPPO”) będzie uprawniona do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do wnoszenia aktów oskarżenia w związku z przestępstwami mającymi wpływ na budżet Unii, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie (UE) 2017/1371, w uczestniczących państwach członkowskich.

(1)  Dzięki przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13713 i rozporządzenia Rady (UE) 2017/19394 Unia znacznie wzmocniła przepisy zharmonizowanych ram prawnych dotyczące środków dostępnych do celów ochrony interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego. Prokuratura Europejska („EPPO”) stanowi kluczowy priorytet w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i polityki zwalczania nadużyć finansowych, gdyż posiada uprawnienia do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do wnoszenia aktów oskarżenia w związku z przestępstwami mającymi wpływ na budżet Unii, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie (UE) 2017/1371, w uczestniczących państwach członkowskich.

_________________

_________________

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

4 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

4 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („Urząd”) prowadzi dochodzenia administracyjne w sprawie nieprawidłowości administracyjnych oraz w sprawie zachowania przestępnego. Na zakończenie prowadzonych przez siebie dochodzeń Urząd może wydać zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania, które mają umożliwić wniesienie aktu oskarżenia i wszczęcie postępowania karnego w państwach członkowskich. W przyszłości – w przypadku państw członkowskich uczestniczących w tworzeniu EPPO – Urząd będzie zgłaszał swoje podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw Prokuraturze Europejskiej i współpracował z nią w ramach prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych.

(2)  W celu ochrony interesów finansowych Unii Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („Urząd”) prowadzi dochodzenia administracyjne w sprawie nieprawidłowości administracyjnych oraz w sprawie zachowania przestępnego. Na zakończenie prowadzonych przez siebie dochodzeń Urząd może wydać zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania, które mają umożliwić wniesienie aktu oskarżenia i wszczęcie postępowania karnego w państwach członkowskich. W przyszłości – w przypadku państw członkowskich uczestniczących w tworzeniu EPPO – Urząd będzie zgłaszał swoje podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw Prokuraturze Europejskiej i współpracował z nią w ramach prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W związku z tym w następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/19395 należy zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony interesów finansowych Unii poprzez synergię między EPPO i Urzędem, przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1939 regulujące stosunki między tymi dwoma organami powinny zostać odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, a przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 883/2013 powinny stanowić ich uzupełnienie.

(3)  W związku z tym w następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/19395 należy zmienić i odpowiednio dostosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20135. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony interesów finansowych Unii poprzez synergię między EPPO i Urzędem, przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1939 regulujące stosunki między tymi dwoma organami powinny zostać odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, a przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 883/2013 powinny stanowić ich uzupełnienie, co oznacza wdrożenie zasad ścisłej współpracy, wymiany informacji, komplementarności i unikania powielania działań.

_________________

_________________

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO.

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o podejrzewanym czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd zasadniczo nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych. W pewnych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może jednak wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia.

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd zasadniczo nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych. W pewnych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może jednak wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia. Biorąc pod uwagę ich komplementarny charakter, takie dochodzenia uzupełniające powinny być prowadzone wyłącznie za zgodą EPPO.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego – pod pewnymi warunkami – również z inicjatywy Urzędu. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności. Sprzeciw ten powinien być uzasadniony koniecznością ochrony skuteczności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO i powinien być proporcjonalny do tego celu. Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO nie zgłosi sprzeciwu, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego również z inicjatywy Urzędu, na podstawie szczegółowych warunków i po uzyskaniu zgody EPPO. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności. Sprzeciw ten powinien być uzasadniony koniecznością ochrony skuteczności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO i powinien być proporcjonalny do tego celu. Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO wyrazi zgodę na ten wniosek, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby zapewnić skuteczną koordynację między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami oraz dla uniknięcia powielania tych działań. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych.

(12)  Aby zapewnić skuteczną współpracę i przejrzystość między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami w celu zapewnienia komplementarności i uniknięcia powielania tych działań. W tym celu Urząd i EPPO powinny korzystać z funkcji trafieniowych (figuruje / nie figuruje) w swoich odnośnych systemach zarządzania sprawami. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Do najbardziej jednoznacznych spostrzeżeń zawartych w ocenie Komisji należy odnieść się poprzez zmianę rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013. Wprowadzenie tych zmian jest konieczne w krótkim okresie, aby wzmocnić ramy dochodzeń prowadzonych przez Urząd w celu utrzymania silnej pozycji Urzędu i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania, dzięki czemu będzie mógł on uzupełniać działalność EPPO w obszarze prawa karnego poprzez prowadzenie dochodzeń administracyjnych; nie będą one jednak wiązały się ze zmianą kompetencji ani uprawnień OLAF. Zmiany te dotyczą przede wszystkim obszarów, w których obecny brak jasności rozporządzenia stanowi przeszkodę dla skutecznego prowadzenia dochodzeń przez Urząd, np. dla prowadzenia kontroli na miejscu, możliwości dostępu do informacji dotyczących rachunków bankowych lub dopuszczalności jako dowodów opisów przypadku sporządzonych przez Urząd.

(14)  Do najbardziej jednoznacznych spostrzeżeń zawartych w ocenie Komisji należy odnieść się poprzez zmianę rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013. Wprowadzenie tych zmian jest konieczne w krótkim okresie, aby wzmocnić ramy dochodzeń prowadzonych przez Urząd w celu utrzymania silnej pozycji Urzędu i zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania, dzięki czemu będzie mógł on uzupełniać działalność EPPO w obszarze prawa karnego poprzez prowadzenie dochodzeń administracyjnych; nie będą one jednak wiązały się ze zmianą kompetencji ani uprawnień OLAF. Zmiany te dotyczą przede wszystkim obszarów, w których obecny brak jasności rozporządzenia stanowi przeszkodę dla skutecznego prowadzenia dochodzeń przez Urząd, np. dla prowadzenia kontroli na miejscu, możliwości dostępu do informacji dotyczących rachunków bankowych lub dopuszczalności jako dowodów opisów przypadku sporządzonych przez Urząd. Nie później niż dwa lata po dokonaniu oceny Prokuratury Europejskiej, Urzędu i współpracy między nimi Komisja powinna przedstawić nowy kompleksowy wniosek.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  W dochodzeniach wewnętrznych oraz – w stosownych przypadkach – w dochodzeniach zewnętrznych Urząd ma dostęp do wszelkich stosownych informacji będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji. Jak zasugerowano w ocenie Komisji – aby uwzględnić postęp technologiczny – należy doprecyzować, że taki dostęp powinien być możliwy niezależnie od tego, na jakim nośniku przechowywane są informacje lub dane.

(24)  W dochodzeniach wewnętrznych oraz – w stosownych przypadkach – w dochodzeniach zewnętrznych Urząd ma dostęp do wszelkich stosownych informacji będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji. Jak zasugerowano w ocenie Komisji – aby uwzględnić postęp technologiczny – należy doprecyzować, że taki dostęp powinien być możliwy niezależnie od tego, na jakim rodzaju nośnika przechowywane są informacje lub dane.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  W trosce o ochronę i przestrzeganie praw i gwarancji proceduralnych Urząd powinien utworzyć stanowisko kontrolera gwarancji proceduralnych oraz przekazać mu odpowiednie zasoby. Kontroler gwarancji proceduralnych powinien mieć dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do pełnienia swoich obowiązków.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26b)  Na potrzeby Urzędu, we współpracy z kontrolerem gwarancji proceduralnych, na mocy niniejszego rozporządzenia ustanawia się mechanizm rozpatrywania skarg, aby zagwarantować przestrzeganie praw i gwarancji proceduralnych w związku ze wszystkimi działaniami podejmowanymi przez Urząd. Powinien to być mechanizm administracyjny, w ramach którego kontroler powinien być odpowiedzialny za rozpatrywanie skarg wpływających do Urzędu zgodnie z prawem do dobrej administracji. Mechanizm powinien być skuteczny i gwarantować podejmowanie właściwych działań następczych wskutek skarg. W celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności Urząd powinien informować o mechanizmie rozpatrywania skarg w swoim sprawozdaniu rocznym. W sprawozdaniu tym należy w szczególności informować o liczbie otrzymanych skarg, rodzajach naruszeń praw i gwarancji proceduralnych, rodzajach działalności, których skargi dotyczą, i w miarę możliwości o środkach następczych podjętych przez Urząd.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Kompetencje Urzędu obejmują ochronę dochodów budżetu Unii wynikających z zasobów własnych opartych na podatku VAT. W tej dziedzinie Urząd powinien móc wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich poprzez dochodzenia prowadzone zgodnie z jego kompetencjami, koordynację właściwych organów krajowych w złożonych sprawach międzynarodowych oraz wspieranie państw członkowskich i EPPO oraz pomaganie im. W tym celu Urząd powinien móc wymieniać informacje za pomocą sieci Eurofisc ustanowionej rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/20109, aby promować i ułatwiać współpracę w walce z oszustwami związanymi z VAT.

(29)  Kompetencje Urzędu obejmują ochronę dochodów budżetu Unii wynikających z zasobów własnych opartych na podatku VAT. W tej dziedzinie Urząd powinien móc wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich poprzez dochodzenia prowadzone zgodnie z jego kompetencjami, koordynację właściwych organów krajowych w złożonych sprawach międzynarodowych oraz wspieranie państw członkowskich i EPPO oraz pomaganie im. W tym celu Urząd powinien móc wymieniać informacje za pomocą sieci Eurofisc ustanowionej rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/9, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17259a, aby promować i ułatwiać współpracę w walce z oszustwami związanymi z VAT.

_________________

_________________

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).

 

9a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Właściwe organy państw członkowskich udzielają Urzędowi niezbędnego wsparcia przy wypełnianiu jego zadań. W przypadku gdy Urząd wydaje zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania i nie są podejmowane żadne działania następcze, państwo członkowskie powinno uzasadnić swoją decyzję przed Urzędem. Raz w roku Urząd powinien sporządzać sprawozdanie w celu przedstawienia informacji na temat pomocy udzielanej przez państwa członkowskie oraz działań podjętych w następstwie zaleceń dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32b)  W celu uzupełnienia przepisów proceduralnych dotyczących prowadzenia dochodzeń, które to przepisy określono w niniejszym rozporządzeniu, Urząd powinien wprowadzić kodeks postępowania dochodzeniowego, którego mieliby przestrzegać pracownicy Urzędu. Wobec tego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ustanowienia takiego kodeksu postępowania bez uszczerbku dla niezależności Urzędu w zakresie przysługujących mu kompetencji. Akty delegowane powinny w szczególności określać: sposób wykonywania mandatu i statutu Urzędu; szczegółowe zasady dotyczące procedur dochodzeniowych oraz dozwolonych działań dochodzeniowych; uzasadnione prawa osób objętych dochodzeniem; gwarancje proceduralne; przepisy z zakresu ochrony danych oraz polityki przekazywania informacji i dostępu do dokumentów; przepisy w zakresie kontroli zgodności z prawem oraz procedur odwoławczych dostępnych osobom objętym dochodzeniem oraz stosunki z EPPO. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Urząd prowadził stosowne konsultacje, w tym z udziałem ekspertów. Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Motyw odnoszący się do poprawki nr 100 w projekcie sprawozdania.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32c)   Nie później niż pięć lat po terminie ustalonym zgodnie z art. 120 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/1939 Komisja powinna dokonać oceny stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do skuteczności współpracy między Urzędem a EPPO.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  w art. 1 ust. 1 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

1.  W celu wzmocnienia walki z nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelką inną nielegalną działalnością na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwanych dalej razem „Unią”, gdy wymaga tego kontekst) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, ustanowiony na mocy decyzji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (zwany dalej „Urzędem”), wykonuje uprawnienia dochodzeniowe powierzone Komisji na mocy:

„1.  W celu wzmocnienia walki z nadużyciami finansowymi, korupcją i wszelką inną nielegalną działalnością lub nieprawidłowościami na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (zwanych dalej razem „Unią”, gdy wymaga tego kontekst) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, ustanowiony na mocy decyzji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom (zwany dalej „Urzędem”), wykonuje uprawnienia dochodzeniowe powierzone Komisji na mocy:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Cele należy dostosować do nowych podstawowych rodzajów działalności OLAF. Poprawka ta ma charakter horyzontalny i powtarza się w całym tekście.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1a)  art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Urząd zapewnia państwom członkowskim pomoc ze strony Komisji w organizacji ścisłej i regularnej współpracy między ich właściwymi organami w celu koordynowania ich działań mających na celu ochronę interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi. Urząd uczestniczy w opracowywaniu i rozwijaniu metod zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii oraz zwalczania tych zjawisk. Urząd promuje i koordynuje, wraz z państwami członkowskimi oraz wśród nich, dzielenie się doświadczeniami operacyjnymi oraz najlepszymi rozwiązaniami proceduralnymi w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii, a także wspiera wspólne działania na rzecz zwalczania nadużyć finansowych podejmowane dobrowolnie przez państwa członkowskie.

„2.  Urząd zapewnia państwom członkowskim pomoc ze strony Komisji w organizacji ścisłej i regularnej współpracy między ich właściwymi organami w celu koordynowania ich działań mających na celu ochronę interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi. Urząd uczestniczy w opracowywaniu i rozwijaniu metod zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności lub nieprawidłowościom na szkodę interesów finansowych Unii oraz zwalczania tych zjawisk. Urząd promuje i koordynuje, wraz z państwami członkowskimi oraz wśród nich, dzielenie się doświadczeniami operacyjnymi oraz najlepszymi rozwiązaniami proceduralnymi w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii, a także wspiera wspólne działania na rzecz zwalczania nadużyć finansowych podejmowane dobrowolnie przez państwa członkowskie.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1b)  art. 1 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

rozporządzenie (UE) 2018/1725;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: 11 grudnia 2018 r. rozporządzenie (WE) nr 45/2001 uchylono i zastąpiono rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1c)  w art. 1 do ust. 3 dodaje się literę da):

 

„da)  rozporządzenia (UE) 2016/679.”

Uzasadnienie

Jest to zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 d (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1d)  art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Urząd prowadzi dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach, urzędach i agencjach ustanowionych Traktatami lub na ich podstawie (zwanych dalej „instytucjami, organami, urzędami i agencjami”) w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii. W tym celu Urząd prowadzi dochodzenia w poważnych sprawach związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych, stanowiących zaniedbanie obowiązków urzędników i innych pracowników Unii, które może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub, w zależności od przypadku, postępowania karnego, lub równoważne niedopełnienie obowiązków przez członków instytucji i organów, szefów urzędów i agencji lub członków personelu instytucji, organów, urzędów lub agencji niepodlegających regulaminowi pracowniczemu (zwanych dalej razem „urzędnikami, innymi pracownikami, członkami instytucji lub organów, szefami urzędów lub agencji lub członkami personelu”).

„4.  Urząd prowadzi dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach, urzędach i agencjach ustanowionych Traktatami lub na ich podstawie (zwanych dalej „instytucjami, organami, urzędami i agencjami”), a także bez uszczerbku dla art. 12d, w celu zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności lub nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii. W tym celu Urząd prowadzi dochodzenia w poważnych sprawach związanych z wypełnianiem obowiązków służbowych, stanowiących zaniedbanie obowiązków urzędników i innych pracowników Unii, które może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub, w zależności od przypadku, postępowania karnego, lub równoważne niedopełnienie obowiązków przez członków instytucji i organów, szefów urzędów i agencji lub członków personelu instytucji, organów, urzędów lub agencji niepodlegających regulaminowi pracowniczemu (zwanych dalej razem „urzędnikami, innymi pracownikami, członkami instytucji lub organów, szefami urzędów lub agencji lub członkami personelu”).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Przypomnienie, że Prokuratura Europejska będzie ogólnie odpowiadać za sprawy karne.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a.  Urząd nawiązuje i utrzymuje bliskie stosunki z Prokuraturą Europejską (»EPPO«), ustanowioną w ramach wzmocnionej współpracy rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193913. Stosunki te opierają się na wzajemnej współpracy oraz wymianie informacji. Mają one na celu w szczególności to, by zapewnić wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony interesów finansowych Unii poprzez komplementarność zakresu ich obowiązków oraz wspieranie EPPO przez Urząd.

4a.  Urząd nawiązuje i utrzymuje bliskie stosunki z Prokuraturą Europejską (»EPPO«), ustanowioną w ramach wzmocnionej współpracy rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193913. Stosunki te opierają się na wzajemnej współpracy, komplementarności, unikaniu powielania działań i wymianie informacji. Mają one na celu w szczególności to, by zapewnić wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony interesów finansowych Unii poprzez komplementarność zakresu ich obowiązków oraz wspieranie EPPO przez Urząd.

_________________

_________________

13 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

13 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  art. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich oraz instytucje, organy, urzędy lub agencje mogą zawierać porozumienia administracyjne z Urzędem. Takie porozumienia mogą dotyczyć w szczególności przekazywania informacji i prowadzenia dochodzeń.

„5.  Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich oraz instytucje, organy, urzędy lub agencje mogą zawierać porozumienia administracyjne z Urzędem. Takie porozumienia mogą dotyczyć w szczególności przekazywania informacji oraz prowadzenia dochodzeń i podejmowania związanych z nimi działań następczych.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1b)  art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) „nieprawidłowość” oznacza „nieprawidłowość” zdefiniowaną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95;

„nieprawidłowość” oznacza „nieprawidłowość” zdefiniowaną w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95, w tym również naruszenia mające wpływ na dochody z tytułu podatku od wartości dodanej;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1c)  art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3)  „nadużycia finansowe, korupcja oraz wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii” ma takie znaczenie, jakie stosuje się do tego pojęcia w stosownych aktach Unii;

3)  „nadużycia finansowe, korupcja oraz wszelka inna nielegalna działalność lub nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii” ma takie znaczenie, jakie stosuje się do tego pojęcia w stosownych aktach Unii;

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

2a)  art. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5)  „osoba objęta dochodzeniem” oznacza każdą osobę lub podmiot gospodarczy podejrzane o dopuszczenie się nadużycia finansowego, korupcji lub innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii i objęte w związku z tym dochodzeniem przez Urząd;

5)  „osoba objęta dochodzeniem” oznacza każdą osobę lub podmiot gospodarczy podejrzane o dopuszczenie się nadużycia finansowego, korupcji lub innej nielegalnej działalności bądź nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii i objęte w związku z tym dochodzeniem przez Urząd;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b)  w art. 2 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

 

„7a)  „członek instytucji UE” oznacza odpowiednio posła do Parlamentu Europejskiego, członka Rady Europejskiej, przedstawiciela państwa członkowskiego na szczeblu ministerialnym w Radzie, członka Komisji Europejskiej, członka Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, członka Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego lub członka Trybunału Obrachunkowego.”;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu do powołania kontrolera gwarancji proceduralnych, COM (2014)0340 final.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c)  w art. 2 dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

 

„7)  „taki sam stan faktyczny” oznacza, że istotne elementy stanu faktycznego są identyczne, przy czym istotne elementy stanu faktycznego rozumie się jako zbiór konkretnych okoliczności nierozerwalnie ze sobą powiązanych i w całości mogących składać się na elementy dochodzenia w sprawie czynu niedozwolonego, wchodzącego w zakres kompetencji Urzędu lub EPPO.”;

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią Komitetu Nadzoru zawartą w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dochodzenia zewnętrzne

Kontrole na miejscu oraz inspekcje w państwach członkowskich i w państwach trzecich

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zniesienie rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W zakresie określonym w art. 1 oraz art. 2 pkt 1 i 3 Urząd przeprowadza kontrole na miejscu i inspekcje w państwach członkowskich oraz – zgodnie z obowiązującymi umowami o współpracy i wzajemnej pomocy oraz innymi instrumentami prawnymi – w państwach trzecich i w pomieszczeniach organizacji międzynarodowych.

1.  W zakresie określonym w art. 1 Urząd przeprowadza kontrole na miejscu i inspekcje w państwach członkowskich oraz – zgodnie z obowiązującymi umowami o współpracy i wzajemnej pomocy oraz innymi instrumentami prawnymi – w państwach trzecich i w pomieszczeniach organizacji międzynarodowych.

Uzasadnienie

Komisja zamieściła odniesienie do art. 2 pkt 1 i 2 tutaj, ale nie w art. 4 ust. 1. Mogłoby to skutkować niepewnością prawa. Tak czy owak, odniesienie to jest zbędne, ponieważ warunki określone w art. 2 pkt 1 i 3 wymieniono już w art. 1 ust. 1. Dlatego też odniesienie to skreśla się.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty gospodarcze współpracują z Urzędem w trakcie prowadzonego przez niego dochodzenia. Urząd może zażądać od podmiotów gospodarczych udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych.

3.  Podmioty gospodarcze współpracują z Urzędem w trakcie prowadzonego przez niego dochodzenia. Urząd może zażądać od podmiotów gospodarczych udzielenia informacji ustnych i pisemnych, zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b).

Uzasadnienie

Poprawka ta stanowi nawiązanie do art. 4 ust. 2 lit. b), zgodnie z propozycją zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela, bez zbędnej zwłoki, pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie.

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji, dokumentów i danych dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie. Jeżeli urządzenia prywatne wykorzystuje się do celów związanych z pracą, urządzenia te są kontrolowane przez Urząd tylko wówczas, jeżeli Urząd ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że zawarte w nich dane mogą być przydatne z punktu widzenia dochodzenia.

Uzasadnienie

Dostosowanie do art. 4 ust. 2.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Jeżeli wykazano, że państwo członkowskie nie wywiązuje się z obowiązku współpracy wynikającego z ust. 6 i 7, Unia ma prawo odzyskać kwotę związaną z daną kontrolą na miejscu lub inspekcją.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W trakcie dochodzenia zewnętrznego Urząd może uzyskać dostęp do wszelkich stosownych informacji i danych związanych ze sprawą będącą przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, które są w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, w przypadku gdy jest to niezbędne do stwierdzenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. Zastosowanie w tym celu ma art. 4 ust. 2 i 4.

skreśla się

Uzasadnienie

Tekst ten można połączyć z art. 4 ust. 2 lit. a), zgodnie z propozycją zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Nie naruszając przepisów art. 12c ust. 1, w przypadku gdy przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia zewnętrznego Urząd dysponuje informacjami wskazującymi na to, że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd może poinformować o tym właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także, w razie potrzeby, zainteresowane instytucje, organy, urzędy i agencje.

skreśla się

Bez uszczerbku dla zasad sektorowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zapewniają podjęcie odpowiednich działań, w których może uczestniczyć Urząd, zgodnie z prawem krajowym. Właściwe organy danych państw członkowskich informują Urząd, na jego wniosek, o podjętych działaniach i o ustaleniach dokonanych na podstawie informacji, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

 

Uzasadnienie

Tekst ten można połączyć z art. 4 ust. 8, zgodnie z propozycją zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – tytuł

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  w art. 4 tytuł otrzymuje brzmienie:

Dochodzenia wewnętrzne

„Dodatkowe przepisy dotyczące dochodzeń”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Sprawozdawczyni proponuje zniesienie rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-aa)  w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  W obszarach, o których mowa w art. 1, Urząd prowadzi dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach, urzędach i agencjach (zwane dalej „dochodzeniami wewnętrznymi”).

„1.  Dochodzenia administracyjne w instytucjach, organach, urzędach i agencjach, dotyczące obszarów, o których mowa w art. 1, prowadzi się na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w decyzjach przyjętych przez odpowiednią instytucję, organ, urząd lub agencję.

Dochodzenia wewnętrzne prowadzi się na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz w decyzjach przyjętych przez odpowiednią instytucję, organ, urząd lub agencję.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W toku dochodzeń wewnętrznych:

2.  W toku dochodzeń:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Urząd ma prawo do natychmiastowego i niezapowiedzianego dostępu do wszelkich stosownych informacji i danych, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, jak również do ich pomieszczeń. Urząd jest upoważniony do kontrolowania ksiąg rachunkowych instytucji, organów, urzędów i agencji. Urząd może sporządzać kopie i uzyskiwać wyciągi z każdego dokumentu lub zawartości każdego nośnika danych będącego w posiadaniu instytucji, organu, urzędu i agencji oraz, w razie potrzeby, zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie;

a)  Urząd ma prawo do natychmiastowego i niezapowiedzianego dostępu do wszelkich stosownych informacji i danych dotyczących kwestii będących przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, jak również do ich pomieszczeń, jeżeli jest to niezbędne w celu ustalenia, czy doszło do oszustwa, korupcji, nieprawidłowości lub wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii. Jeżeli urządzenia prywatne wykorzystuje się do celów związanych z pracą, urządzenia te są kontrolowane przez Urząd tylko wówczas, jeżeli Urząd ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że zawarte w nich dane mogą być przydatne z punktu widzenia dochodzenia. Urząd jest upoważniony do kontrolowania ksiąg rachunkowych instytucji, organów, urzędów i agencji. Urząd może sporządzać kopie i uzyskiwać wyciągi z każdego dokumentu lub zawartości każdego nośnika danych będącego w posiadaniu instytucji, organu, urzędu i agencji oraz, w razie potrzeby, zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie;

Uzasadnienie

Połączenie z art. 3 ust. 9, który można skreślić.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Urząd może zażądać udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych od urzędników, innych pracowników, członków instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członków personelu.”;

b)  Urząd może zażądać udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych od podmiotów gospodarczych, urzędników, innych pracowników, członków instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członków personelu, przy czym informacje te muszą być dokładnie udokumentowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w zakresie poufności i unijnymi standardami ochrony danych. Podmioty gospodarcze współpracują z Urzędem.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastępuje poprawkę 19 z projektu sprawozdania.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

b)  skreśla się ust. 3;

3.  Zgodnie z art. 3 Urząd może przeprowadzać kontrole na miejscu i inspekcje w pomieszczeniach podmiotów gospodarczych w celu uzyskania dostępu do informacji mających znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem dochodzenia wewnętrznego.”;

 

Uzasadnienie

Ustęp ten staje się zbędny w związku z propozycją zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne, ponieważ art. 3 i tak zawsze będzie miał zastosowanie.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Instytucje, organy, urzędy i agencje są informowane w każdym przypadku, gdy pracownicy Urzędu prowadzą w ich pomieszczeniach dochodzenie wewnętrzne, zapoznają się z dokumentem lub żądają dostarczenia informacji będących w ich posiadaniu. Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 Urząd może w każdej chwili przekazać zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji informacje uzyskane w trakcie dochodzeń wewnętrznych.

„4.  Instytucje, organy, urzędy i agencje są informowane w każdym przypadku, gdy pracownicy Urzędu prowadzą w ich pomieszczeniach dochodzenie wewnętrzne, zapoznają się z dokumentem lub danymi, lub żądają dostarczenia informacji będących w ich posiadaniu. Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 Urząd może w każdej chwili przekazać zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji informacje uzyskane w trakcie dochodzeń.„

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zgodnie z propozycją zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne zapis ten może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dochodzeń. Dostosowanie do art. 4 ust. 2.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bb)  art. 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje wprowadzają odpowiednie procedury i podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia poufności dochodzeń wewnętrznych na wszystkich ich etapach.

„5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje wprowadzają odpowiednie procedury i podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia poufności dochodzeń na wszystkich ich etapach.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zapis ten może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dochodzeń.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bc)  art. 4 ust. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

W przypadku gdy w wyniku dochodzeń wewnętrznych okaże się, że urzędnik, inny pracownik, członek instytucji lub organu, szef urzędu lub agencji lub członek personelu może stać się osobą objętą dochodzeniem, o fakcie tym informowana jest instytucja, organ, urząd lub agencja, do której osoba ta przynależy.

„W przypadku gdy w wyniku dochodzeń okaże się, że urzędnik, inny pracownik, członek instytucji lub organu, szef urzędu lub agencji lub członek personelu może stać się osobą objętą dochodzeniem, o fakcie tym informowana jest instytucja, organ, urząd lub agencja, do której osoba ta przynależy.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zapis ten może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dochodzeń.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b d (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bd)  w art. 4 ust. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W przypadkach gdy nie można zapewnić poufności dochodzenia wewnętrznego przy korzystaniu ze zwykłych kanałów komunikacji, Urząd korzysta z odpowiednich alternatywnych kanałów przekazywania informacji.

„W przypadkach gdy nie można zapewnić poufności dochodzenia przy korzystaniu ze zwykłych kanałów komunikacji, Urząd korzysta z odpowiednich alternatywnych kanałów przekazywania informacji.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zapis ten może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dochodzeń.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b e (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

be)  art. 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7.  W decyzji, którą instytucje, organy, urzędy lub agencje przyjmą zgodnie z ust. 1, określa się w szczególności zasadę dotyczącą spoczywającego na urzędnikach, innych pracownikach, członkach instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członkach personelu obowiązku współpracy z Urzędem i przekazywania mu informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności dochodzenia wewnętrznego.

„7.  „W decyzji, którą instytucje, organy, urzędy lub agencje przyjmą zgodnie z ust. 1 określa się w szczególności zasadę dotyczącą spoczywającego na urzędnikach, innych pracownikach, członkach instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członkach personelu obowiązku współpracy z Urzędem i przekazywania mu informacji, przy jednoczesnym zapewnieniu poufności dochodzenia.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca z propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne. Zapis ten może mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów dochodzeń.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 12c ust. 1, w przypadku gdy przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia wewnętrznego Urząd dysponuje informacjami wskazującymi na to, że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd może poinformować o tym zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję. Zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja informuje Urząd, na jego wniosek, o podjętych działaniach i o ustaleniach dokonanych na podstawie takich informacji.

Nie naruszając przepisów art. 12c ust. 1, w przypadku gdy przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia Urząd dysponuje informacjami wskazującymi na to, że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność, lub że doszło do nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii, w zależności od sytuacji Urząd może poinformować o tym właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich orazzainteresowane instytucje, organy, urzędy i agencje.

 

Zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja informuje Urząd, na jego wniosek, o podjętych działaniach i o ustaleniach dokonanych na podstawie takich informacji.

Uzasadnienie

Połączenie z art. 3 ust. 10, który można skreślić.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 8 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  ust. 8 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W razie potrzeby Urząd informuje również właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego. W takim przypadku zastosowanie mają wymogi proceduralne określone w art. 9 ust. 4 akapit drugi i trzeci. Jeżeli właściwy organ zadecyduje o podjęciu jakiegokolwiek działania na podstawie przekazanych mu informacji, zgodnie z prawem krajowym, informuje o tym Urząd na jego wniosek.

„Jeżeli w przypadku dochodzeń w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Urząd informuje właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, zastosowanie mają wymogi proceduralne określone w art. 9 ust. 4 akapit drugi i trzeci. Jeżeli właściwy organ zadecyduje o podjęciu jakiegokolwiek działania na podstawie przekazanych mu informacji, zgodnie z prawem krajowym, informuje o tym Urząd na jego wniosek.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Połączenie z art. 3 ust. 10, który można skreślić.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  w ust. 8 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W odniesieniu do kontroli na miejscu i inspekcji przeprowadzanych zgodnie z art. 3, bez uszczerbku dla zasad sektorowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95, właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich dbają o podjęcie odpowiednich działań, w których zgodnie z prawem krajowym może uczestniczyć Urząd. Właściwe organy danych państw członkowskich informują Urząd, na jego wniosek, o podjętych działaniach i o ustaleniach dokonanych na podstawie informacji, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Połączenie z art. 3 ust. 10, który można skreślić.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 1 – zdanie pierwsze

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Nie naruszając przepisów art. 12d, dyrektor generalny może wszcząć dochodzenie, jeśli istnieją wystarczające podejrzenia – które mogą również opierać się na informacjach przekazanych przez stronę trzecią lub przekazanych anonimowo – że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii.”;

 

Uzasadnienie

Skreślenie z powodów technicznych w związku z propozycją przeformułowania tego ustępu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dyrektor generalny może wszcząć dochodzenie, jeśli istnieją wystarczające podejrzenia – które mogą również opierać się na informacjach przekazanych przez stronę trzecią lub przekazanych anonimowo – że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. W decyzji dyrektora generalnego o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia uwzględniane są priorytety polityki dochodzeniowej i roczny plan zarządzania Urzędu określone zgodnie z art. 17 ust. 5. W decyzji tej uwzględnia się również potrzebę efektywnego wykorzystania zasobów Urzędu oraz proporcjonalności stosowanych środków. W przypadku dochodzeń wewnętrznych szczególną uwagę zwraca się na instytucję, organ, urząd lub agencję, które mają najlepsze warunki do ich przeprowadzenia, zważywszy w szczególności na charakter faktów, rzeczywisty lub potencjalny wymiar finansowy sprawy oraz prawdopodobieństwo jakichkolwiek sądowych działań następczych.

„1. Nie naruszając przepisów art. 12d, dyrektor generalny może wszcząć dochodzenie, jeśli istnieją wystarczające podejrzenia – które mogą również opierać się na informacjach przekazanych przez stronę trzecią lub przekazanych anonimowo – że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność bądź nieprawidłowość na szkodę interesów finansowych Unii. Okres przewidziany na ocenę i poprzedzający podjęcie decyzji nie przekracza dwóch miesięcy. Jeżeli informator, który przekazał podstawowe informacje, jest znany, informuje się go odpowiednio.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Priorytety polityki dochodzeniowej nie sprawdziły się. Należy ponadto unikać mikrozarządzania na poziomie obowiązków dyrektora generalnego. (Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 31 do projektu sprawozdania; ponownie wprowadzono słowo „może”).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ab)  ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Dyrektor generalny podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia zewnętrznego, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego lub którejkolwiek instytucji, organu, urzędu lub agencji Unii.

„Dyrektor generalny podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji, organu, urzędu lub agencji Unii, lub na wniosek państwa członkowskiego.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Połączenie akapitów wynikające ze zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  w ust. 2 skreśla się akapit pierwszy:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Połączenie akapitów wynikające ze zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a d (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ad)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Dopóki dyrektor generalny rozważa, czy wszcząć dochodzenie wewnętrzne na wniosek, o którym mowa w ust. 2, lub dopóki Urząd prowadzi dochodzenie wewnętrzne, zainteresowane instytucje, organy, urzędy lub agencje nie wszczynają równoległych dochodzeń dotyczących tych samych faktów, chyba że wspólnie z Urzędem postanowiono inaczej.

„3.  Dopóki dyrektor generalny rozważa, czy wszcząć dochodzenie na wniosek, o którym mowa w ust. 2, lub dopóki Urząd prowadzi takie dochodzenie, zainteresowane instytucje, organy, urzędy lub agencje nie wszczynają równoległych dochodzeń dotyczących tych samych faktów, chyba że wspólnie z Urzędem postanowiono inaczej. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez Prokuraturę Europejską zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zmiana wynikająca ze zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 3 – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

skreśla się

„Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez EPPO zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939.”;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Skreślenie o charakterze technicznym (zob. poprzednia poprawka).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba)  art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Jeżeli dyrektor generalny zadecyduje o niewszczynaniu dochodzenia wewnętrznego, może on niezwłocznie przekazać wszelkie stosowne informacje zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji, aby mogły podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tej instytucji, organu, urzędu lub agencji. W stosownych przypadkach Urząd uzgadnia z tą instytucją, organem, urzędem lub agencją odpowiednie środki mające na celu ochronę poufności źródła informacji, a w razie konieczności zwraca się o poinformowanie go o podjętych działaniach.

„5. Jeżeli dyrektor generalny zadecyduje o niewszczynaniu dochodzenia w instytucji, organie, urzędzie lub agencji, choć jest wystarczające podejrzenie, że doszło do oszustwa, korupcji, innej nielegalnej działalności lub nieprawidłowości wpływającej na interesy finansowe Unii, niezwłocznie przekazuje wszelkie stosowne informacje zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji, aby mogły one podjąć odpowiednie działania zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tej instytucji, organu, urzędu lub agencji. W stosownych przypadkach Urząd uzgadnia z tą instytucją, organem, urzędem lub agencją odpowiednie środki mające na celu ochronę poufności źródła informacji, a w razie konieczności zwraca się o poinformowanie go o podjętych działaniach”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastępuje poprawkę 36 z projektu sprawozdania.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Jeżeli dyrektor generalny zadecyduje o niewszczynaniu dochodzenia zewnętrznego, może on niezwłocznie przekazać wszelkie stosowne informacje właściwym organom zainteresowanego państwa członkowskiego, aby mogły podjąć odpowiednie działania zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym. W razie konieczności Urząd informuje również zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję.

6.  Jeżeli dyrektor generalny zadecyduje o nieprzeprowadzaniu kontroli na miejscu lub inspekcji zgodnie z art. 3,choć jest wystarczające podejrzenie, że doszło do oszustwa, korupcji, innej nielegalnej działalności lub nieprawidłowości wpływającej na interesy finansowe Unii, niezwłocznie przekazuje wszelkie stosowne informacje właściwym organom zainteresowanego państwa członkowskiego, aby mogły one podjąć odpowiednie działania zgodnie z prawem Unii i prawem krajowym. W razie konieczności Urząd informuje również zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję.

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastępuje poprawkę 37 z projektu sprawozdania.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

 

„6a.  Zgodnie z art. 17 ust. 5 dyrektor generalny okresowo informuje Komitet Nadzoru o sprawach, w związku z którymi postanowił nie wszczynać dochodzenia, oraz wskazuje powody swojej decyzji.”;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Dyrektor generalny kieruje prowadzeniem dochodzeń, wydając w stosownych przypadkach pisemne polecenia. Dochodzenia są prowadzone pod jego kierownictwem przez pracowników Urzędu przez niego wyznaczonych.

„1.  Dyrektor generalny kieruje prowadzeniem dochodzeń, wydając w stosownych przypadkach pisemne polecenia. Dochodzenia są prowadzone pod jego kierownictwem przez pracowników Urzędu przez niego wyznaczonych. Dyrektor generalny nie prowadzi dochodzeń osobiście.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Instytucje, organy, urzędy i agencje zapewniają, aby urzędnicy, inni pracownicy, członkowie, szefowie i członkowie personelu udzielali pracownikom Urzędu niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia im skutecznego wypełniania ich zadań.

„Instytucje, organy, urzędy i agencje zapewniają, aby urzędnicy, inni pracownicy, członkowie, szefowie i członkowie personelu udzielali pracownikom Urzędu niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia im skutecznego i niezwłocznego wypełniania ich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cb)  skreśla się ust. 4;

4.  W przypadku gdy dochodzenie łączy elementy dochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, zastosowanie mają odpowiednio art. 3 i 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Skreślenie o charakterze technicznym wynikające ze zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cc)  ust. 6 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

6.  W przypadku gdy z dochodzenia wynika, że wskazane może być podjęcie administracyjnych środków zapobiegawczych w celu ochrony interesów finansowych Unii, Urząd niezwłocznie informuje zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję o toczącym się dochodzeniu. Przekazywane informacje zawierają następujące elementy:

„6.  W przypadku gdy z dochodzenia wynika, że wskazane może być podjęcie administracyjnych środków zapobiegawczych w celu ochrony interesów finansowych Unii, Urząd niezwłocznie informuje zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję o toczącym się dochodzeniu i proponuje działania, jakie należy podjąć. Przekazywane informacje zawierają następujące elementy:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c d (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 1 – litera b

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cd)  ust. 6 akapit pierwszy lit. b) otrzymuje brzmienie:

b)  wszelkie informacje, które mogłyby pomóc zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji w podjęciu decyzji o ewentualnym podjęciu administracyjnych środków zapobiegawczych w celu ochrony interesów finansowych Unii;

„b)  wszelkie informacje, które mogłyby pomóc zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji w podjęciu decyzji dotyczącej odpowiednich administracyjnych środków zapobiegawczych w celu ochrony interesów finansowych Unii;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera c e (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 1 – litera c

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ce)  ust. 6 akapit pierwszy lit. c) otrzymuje brzmienie:

c)  informacje o wszelkich zalecanych szczególnych środkach poufności, w szczególności w sprawach wiążących się z zastosowaniem środków dochodzeniowych należących do zakresu kompetencji krajowych organów sądowych lub, w przypadku dochodzeń zewnętrznych, do zakresu kompetencji organów krajowych, zgodnie z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do dochodzeń.

„c)  informacje o wszelkich zalecanych szczególnych środkach poufności, w szczególności w sprawach wiążących się z zastosowaniem środków dochodzeniowych należących do zakresu kompetencji krajowych organów sądowych lub innych organów krajowych, zgodnie z przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do dochodzeń.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka o charakterze technicznym wynikająca ze zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera d

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja może w dowolnym momencie zasięgnąć opinii Urzędu w celu podjęcia, w ścisłej współpracy z Urzędem, wszelkich odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym również środków zabezpieczających dowody, oraz niezwłocznie informuje Urząd o tej decyzji.

Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja niezwłocznie informuje Urząd o wszelkich odstępstwach od stosowania zaproponowanych środków zapobiegawczych oraz o powodach tych odstępstw.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera e

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Jeżeli dochodzenie nie może zostać zakończone w terminie 12 miesięcy po jego wszczęciu, dyrektor generalny, po upływie tego 12-miesięcznego okresu, a następnie co sześć miesięcy, składa sprawozdanie Komitetowi Nadzoru, wskazując przyczyny oraz – w stosowanych przypadkach – środki naprawcze przewidziane w celu przyspieszenia dochodzenia.

8.  Jeżeli dochodzenie nie może zostać zakończone w terminie 12 miesięcy po jego wszczęciu, dyrektor generalny, po upływie tego 12‑miesięcznego okresu, a następnie co sześć miesięcy, składa sprawozdanie Komitetowi Nadzoru, wskazując szczegółowo przyczyny opóźnienia oraz środki naprawcze podjęte w celu przyspieszenia dochodzenia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera e a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

 

„8a.   Sprawozdanie zawiera co najmniej krótki opis stanu faktycznego, jego kwalifikację prawną, ocenę wyrządzonych szkód lub szkód, jakie mogą jeszcze powstać, datę upływu ustawowego terminu przedawnienia, powody niedotrzymania dwunastomiesięcznego terminu oraz w stosownych przypadkach środki naprawcze przewidziane z myślą o przyspieszeniu dochodzenia.”

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Instytucje, organy, urzędy i agencje niezwłocznie przekazują Urzędowi wszelkie informacje dotyczące możliwych przypadków nadużyć finansowych, korupcji lub wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.

„1.  Instytucje, organy, urzędy i agencje niezwłocznie przekazują Urzędowi wszelkie informacje dotyczące możliwych przypadków nadużyć finansowych, korupcji lub wszelkiej innej nielegalnej działalności bądź nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii. Niniejszy obowiązek dotyczy EPPO, jeżeli przedmiotowe sprawy nie wchodzą w zakres jej mandatu zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) 2017/1939”.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mogą one w zamian przekazać Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO.

W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mogą one zastosować się do obowiązku określonego w pierwszym akapicie i przekazać Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich niezwłocznie przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich na wniosek urzędu lub z własnej inicjatywy przekazują Urzędowi niezwłocznie wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności lub nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii.

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera d

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do EPPO, jeżeli chodzi o przestępstwa, w odniesieniu do których EPPO może wykonywać swoją właściwość zgodnie z art. 22 i 25 rozporządzenia (UE) 2017/1939.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do EPPO, jeżeli chodzi o przestępstwa, w odniesieniu do których EPPO może wykonywać swoją właściwość zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) 2017/1939.

Uzasadnienie

Stosowne wydaje się w tym miejscu przywołanie całego rozdziału IV z rozporządzenia w sprawie EPPO, aby nie pominąć żadnego istotnego zapisu (zob. też art. 12c ust. 1).

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 2 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

Wymogi, o których mowa w akapicie drugim i trzecim, nie mają zastosowania do składania oświadczeń w trakcie kontroli na miejscu i inspekcji.

Wymogi, o których mowa w akapicie drugim i trzecim, nie mają zastosowania do składania oświadczeń w trakcie kontroli na miejscu i inspekcji. Osobę objętą dochodzeniem informuje się jednak o przysługujących jej prawach przed złożeniem przez nią zeznania, w szczególności o prawie do obecności wybranej przez nią osoby.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Zob. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 889/2013 w odniesieniu do powołania kontrolera gwarancji proceduralnych, COM (2014)0340 final.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

W tym celu Urząd wysyła osobie objętej dochodzeniem wezwanie do zgłoszenia uwag na piśmie albo podczas przesłuchania z udziałem pracowników wyznaczonych przez Urząd. W wezwaniu podaje się streszczenie faktów dotyczących osoby objętej dochodzeniem oraz informacje wymagane na mocy art. 11 i 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001, a także termin na zgłoszenie uwag, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania. Termin ten może ulec skróceniu za wyraźną zgodą osoby objętej dochodzeniem lub z należycie uzasadnionych powodów wynikających z pilnego charakteru dochodzenia. W raporcie końcowym z dochodzenia znajduje się odniesienie do wszelkich takich uwag.

W tym celu Urząd wysyła osobie objętej dochodzeniem wezwanie do zgłoszenia uwag na piśmie albo podczas przesłuchania z udziałem pracowników wyznaczonych przez Urząd. W wezwaniu podaje się streszczenie faktów dotyczących osoby objętej dochodzeniem oraz informacje wymagane na mocy art. 15 i 16 rozporządzenia (UE) nr 2018/1725, a także termin na zgłoszenie uwag, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 10 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania. Termin ten może ulec skróceniu za wyraźną zgodą osoby objętej dochodzeniem lub z należycie uzasadnionych powodów wynikających z pilnego charakteru dochodzenia. W raporcie końcowym z dochodzenia znajduje się odniesienie do wszelkich takich uwag.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: 11 grudnia 2018 r. rozporządzenie (WE) nr 45/2001 uchylono i zastąpiono rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

 

„5a.  Jeżeli Urząd zaleci sądowe działania następcze, a także bez uszczerbku dla praw w zakresie poufności przysługujących sygnalistom i informatorom, osoba objęta dochodzeniem ma dostęp do sprawozdania sporządzonego przez Urząd w oparciu o art. 11 na podstawie przeprowadzonego dochodzenia oraz do wszelkich właściwych dokumentów w zakresie, w jakim dotyczą one tej osoby, pod warunkiem że – w stosownych przypadkach – w terminie sześciu miesięcy sprzeciwu nie wyrazi ani Prokuratura Europejska, ani krajowe organy sądowe. Właściwy organ sądowy może udzielić pozwolenia również przed upływem tego terminu.

Uzasadnienie

Poprawka jest zasadniczo zgodna z poprawką sprawozdawcy nr 51. Termin jest niezbędny, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego opóźniania dostępu do sprawozdania. Jednocześnie potrzebna jest procedura zapobiegająca przedwczesnemu dostępowi do dokumentów, który mógłby być ze szkodą dla dochodzeń lub postępowań prowadzonych w późniejszym okresie.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a)  Dodaje się art. 9a w brzmieniu:

 

„Artykuł 9a

 

Kontroler gwarancji proceduralnych

 

1.   Kontroler gwarancji proceduralnych (kontroler) jest powoływany przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 na pięcioletnią kadencję bez możliwości przedłużenia. Po upływie kadencji kontroler sprawuje swoją funkcję do czasu powołania jego następcy.

 

2.   W następstwie zaproszenia do zgłaszania kandydatur, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Komisja sporządza listę kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje na stanowisko kontrolera. Komisja powołuje kontrolera po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą.

 

3.   Kontroler posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie praw i gwarancji proceduralnych.

 

4.   Kontroler pełni swoją funkcję przy zachowaniu całkowitej niezależności, a w wykonywaniu swych obowiązków nie zwraca się o instrukcje ani nie przyjmują ich od nikogo.

 

5.   Kontroler monitoruje przestrzeganie przez Urząd praw i gwarancji proceduralnych. Kontroler odpowiada za rozpatrywanie skarg wpływających do Urzędu.

 

6.   Kontroler składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Komitetowi Nadzoru i Urzędowi roczne sprawozdanie z pełnienia tej funkcji. Nie dotyczy to indywidualnych spraw będących przedmiotem dochodzenia i gwarantuje poufność dochodzeń nawet po ich zamknięciu.”;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b)  dodaje się art. 9b w brzmieniu:

 

„Artykuł 9b

 

Mechanizm rozpatrywania skarg

 

1.   Urząd, we współpracy z kontrolerem, podejmuje niezbędne działania w celu ustanowienia mechanizmu rozpatrywania skarg służącego monitorowaniu i gwarantowaniu przestrzegania gwarancji proceduralnych w związku ze wszystkimi działaniami Urzędu.

 

2.   Każda osoba objęta dochodzeniem prowadzonym przez Urząd ma prawo wnieść skargę do kontrolera odnośnie do przestrzegania przez Urząd gwarancji proceduralnych, o których mowa w art. 9. Wniesienie skargi nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do toczącego się dochodzenia.

 

3.   Skargi można wnosić najpóźniej w terminie jednego miesiąca od uzyskania przez skarżącego wiedzy o istotnych faktach stanowiących domniemane naruszenie jego gwarancji proceduralnych. Nie można wnieść skargi później niż miesiąc po zakończeniu dochodzenia. Skargi dotyczące terminu powiadomienia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 i 4, wnosi się przed upływem terminu powiadomienia określonego w przedmiotowych przepisach.

 

4.  Po otrzymaniu skargi kontroler bezzwłocznie informuje o tym dyrektora generalnego Urzędu i daje Urzędowi możliwość zaradzenia kwestii przedstawionej przez skarżącego w terminie 15 dni roboczych.

 

5.   Bez uszczerbku dla art. 10 niniejszego rozporządzenia Urząd przekazuje kontrolerowi wszelkie informacje, jakie mogą okazać się niezbędne do wydania przez niego zalecenia.

 

6.  Kontroler niezwłocznie wydaje zalecenie w sprawie skargi, jednak nie później niż w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia kontrolera przez Urząd o podjętym działaniu zaradczym w danej kwestii lub od upłynięcia okresu, o którym mowa w ust. 3. Zalecenie przekazuje się Urzędowi oraz skarżącemu. W wyjątkowych przypadkach kontroler może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu na wydanie zalecenia o kolejne 15 dni. Kontroler informuje dyrektora generalnego na piśmie o powodach wydłużenia przedmiotowego okresu. Niewydanie przez kontrolera zalecenia w terminie określonym w niniejszym ustępie uznaje się za oddalenie skargi bez zalecenia.

 

7.  Kontroler rozpatruje skargę w postępowaniu kontradyktoryjnym bez ingerowania w przebieg dochodzenia będącego w toku. Po uzyskaniu zgody świadków kontroler może zwrócić się do nich o przedstawienie pisemnych lub ustnych wyjaśnień, które uważa za istotne dla ustalenia faktów.

 

8.  Dyrektor generalny stosuje się do zalecenia kontrolera w danej sprawie. Niezastosowanie się do zalecenia wymaga należytego uzasadnienia i jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli dyrektor generalny nie zastosuje się do zalecenia kontrolera, przedstawia skarżącemu i kontrolerowi główne powody tej decyzji, o ile nie ma to wpływu na trwające dochodzenie. Dyrektor generalny wskazuje powody niezastosowania się do zalecenia kontrolera w nocie załączonej do końcowego sprawozdania z dochodzenia.

 

9.  Dyrektor generalny może wystąpić z wnioskiem o opinię kontrolera w dowolnej sprawie związanej z przestrzeganiem gwarancji proceduralnych wchodzących w zakres kompetencji kontrolera, w tym w odniesieniu do decyzji o odroczeniu poinformowania osoby objętej dochodzeniem, o której mowa w art. 9 ust. 3. Dyrektor generalny wskazuje we wniosku termin, w jakim kontroler powinien udzielić odpowiedzi.

 

10.  Bez uszczerbku dla terminów przewidzianych w art. 90a regulaminu pracowniczego, jeżeli urzędnik lub inny pracownik Unii wniósł skargę do dyrektora generalnego zgodnie z art. 90a regulaminu pracowniczego i gdy urzędnik lub inny pracownik wniósł skargę do kontrolera w odniesieniu do tej samej kwestii, przed udzieleniem odpowiedzi na skargę dyrektor generalny czeka na zalecenie kontrolera.”

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Informacje przekazane lub uzyskane w toku dochodzeń zewnętrznych, niezależnie od ich formy, są chronione stosownymi przepisami.

„1. Informacje przekazane lub uzyskane w toku dochodzeń poza instytucjami, organami, urzędami i agencjami, niezależnie od ich formy, są chronione stosownymi przepisami prawa krajowego i unijnego.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=PL)

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastępuje poprawkę 54 z projektu sprawozdania.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Informacje przekazane lub uzyskane w toku dochodzeń wewnętrznych, niezależnie od ich formy, są objęte tajemnicą zawodową i podlegają ochronie na podstawie przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii.

„2.  Informacje przekazane lub uzyskane w toku dochodzeń w instytucjach, organach, urzędach i agencjach, niezależnie od ich formy, są objęte tajemnicą zawodową i podlegają ochronie na podstawie przepisów mających zastosowanie do instytucji Unii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Stosownie do propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera -a b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-ab)  dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 

„3a.  Urząd ujawnia swoje raporty i zalecenia po zakończeniu wszystkich powiązanych krajowych i unijnych procedur przez właściwe organy, a ujawnienie informacji nie ma już wpływu na dochodzenia. Ujawnienie informacji jest zgodne z przepisami i zasadami dotyczącymi ochrony danych, określonymi w niniejszym artykule i w art. 1.”;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd wyznacza inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Urząd wyznacza inspektora ochrony danych zgodnie z art. 43 rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Uzasadnienie

Poprawka techniczna: 11 grudnia 2018 r. rozporządzenie (WE) nr 45/2001 uchylono i zastąpiono rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

 

„5a.  Osoby zgłaszające Urzędowi przestępstwa i naruszenia związane z interesami finansowymi Unii są w pełni chronione, w szczególności przez unijne prawodawstwo dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.”;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wraz z raportem można przekazać zalecenia dyrektora generalnego dotyczące działania, które ma zostać podjęte. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.

Wraz z raportem przekazuje się zalecenia dyrektora generalnego dotyczące działania, które ma zostać podjęte. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Urząd podejmuje odpowiednie środki wewnętrzne w celu zapewnienia spójnej jakości raportów końcowych i zaleceń oraz rozważa, czy istnieje potrzeba zmiany wytycznych w sprawie procedur dochodzeniowych w celu usunięcia ewentualnych niespójności.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po przeprowadzeniu prostej weryfikacji ich autentyczności raporty sporządzone na tej podstawie stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniach sądowych o charakterze innym niż karny toczących się przed sądami krajowymi oraz w postępowaniach administracyjnych w państwach członkowskich.

Po przeprowadzeniu prostej weryfikacji ich autentyczności raporty sporządzone na tej podstawie, w tym wszelkie dowody potwierdzające załączone do tych raportów, stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniach sądowych toczących się przed sądami krajowymi oraz w postępowaniach administracyjnych w państwach członkowskich. Przedmiotowe rozporządzenie nie ma wpływu na uprawnienia sądów krajowych w zakresie własnej oceny materiału dowodowego.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raporty sporządzone przez Urząd stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu karnym państwa członkowskiego, w którym istnieje potrzeba ich wykorzystania, w taki sam sposób i na takich samych warunkach co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych. Podlegają one tym samym przepisom dotyczącym oceny co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych i mają taką samą wartość dowodową jak te raporty.

skreśla się

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie informują Urząd o wszelkich przepisach prawa krajowego istotnych do celów akapitu trzeciego.

Państwa członkowskie informują Urząd o wszelkich przepisach prawa krajowego istotnych do celów akapitu pierwszego.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Sądy krajowe powiadamiają Urząd o wszelkich przypadkach odrzucenia dowodów zgodnie z tym ustępem. Powiadomienie zawiera podstawę prawną i szczegółowe uzasadnienie odrzucenia wniosku. W swoich sprawozdaniach rocznych sporządzanych na podstawie art. 17 ust. 4 dyrektor generalny ocenia dopuszczalność dowodów w państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Poprawka ustna ma na celu dostosowanie poprawki 155 do ogólnego podejścia w odniesieniu do dopuszczalności dowodów. Uwzględnia się w niej kwestię niezależności sądownictwa.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Raporty i zalecenia sporządzone w następstwie dochodzenia zewnętrznego i wszelkie związane z nimi stosowne dokumenty są przekazywane właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodzeń zewnętrznych oraz, w razie konieczności, zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji. Ta instytucja, organ, urząd lub agencja podejmujązwiązku z dochodzeniami zewnętrznymi takie działania, jakie są uzasadnione wynikami tych dochodzeń, oraz składają z nich raport Urzędowi w terminie określonym w zaleceniach towarzyszących raportowi, a ponadto także na wniosek Urzędu.

3.  Raporty i zalecenia sporządzone w następstwie dochodzenia i wszelkie związane z nimi stosowne dokumenty są przekazywane w stosownych przypadkach właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich zgodnie z przepisami dotyczącymi dochodzeń oraz zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji. Instytucja, organ, urząd lub agencja podejmuje takie działania,szczególności o charakterze dyscyplinarnym lub prawnym, w wyniku nakazu wszczęcia dochodzenia oraz składa z nich raport Urzędowi w terminie określonym w zaleceniach towarzyszących raportowi, a ponadto także na wniosek Urzędu. Właściwe organy państw członkowskich w ciągu dziewięciu miesięcy zdają Urzędowi sprawozdanie z działań podjętych w odpowiedzi na opis przypadku.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  skreśla się ust. 4;

4.  Raporty i zalecenia sporządzone w następstwie dochodzenia wewnętrznego i wszelkie związane z nimi stosowne dokumenty są przekazywane zainteresowanej instytucji, organowi, urzędowi lub agencji. Ta instytucja, organ, urząd lub agencja podejmują w związku z dochodzeniami wewnętrznymi takie działania, w szczególności dyscyplinarne lub prawne, jakie są uzasadnione wynikami tych dochodzeń, oraz składają z nich raport Urzędowi w terminie określonym w zaleceniach towarzyszących raportowi, a ponadto także na wniosek Urzędu.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Połączony z ust. 3.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cb)  w art. 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5.  W przypadku gdy raport sporządzony w następstwie dochodzenia wewnętrznego wykazuje istnienie faktów, które mogłyby stanowić podstawę postępowania karnego, informacje te przekazuje się organom sądowym zainteresowanego państwa członkowskiego.

„5.  W przypadku gdy raport sporządzony w następstwie dochodzenia wykazuje istnienie faktów, które mogłyby stanowić podstawę postępowania karnego, informacje te przekazuje się niezwłocznie organom sądowym zainteresowanego państwa członkowskiego z zastrzeżeniem art. 12c i 12d.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cc)   dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

 

„6a.  Właściwe organy państw członkowskich oraz instytucje, organy, urzędy i agencje dbają o to, aby w odpowiedzi na zalecenia dyscyplinarne, administracyjne, finansowe i sądowe wydane przez dyrektora generalnego zgodnie z ust. 1 i 3 podejmowano stosowne działania, a także do 31 marca każdego roku przekazują Urzędowi szczegółowe sprawozdanie na temat podjętych działań, zawierające w stosownych przypadkach powody niewdrożenia zaleceń wydanych przez Urząd.”;

Uzasadnienie

Uzupełnienie poprawki 63 przedstawionej przez sprawozdawczynię.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c d (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

cd)  w art. 11 ust. 8 wprowadza się następujące zmiany:

8.  W przypadku gdy informator, który przekazał Urzędowi informacje prowadzące do wszczęcia dochodzenia lub związane z dochodzeniem wystąpi z takim wnioskiem, Urząd może powiadomić go o zakończeniu dochodzenia. Urząd może jednak odrzucić każdy taki wniosek, jeśli uzna, że może on zagrozić uzasadnionym interesom osoby objętej dochodzeniem, skuteczności dochodzenia i działań podejmowanych w jego następstwie lub którymkolwiek wymogom dotyczącym poufności.

„8.  W przypadku gdy informator przekazał Urzędowi informacje, które doprowadziły do wszczęcia dochodzenia, Urząd powiadamia tego informatora o zakończeniu dochodzenia. Urząd może jednak odrzucić każdy taki wniosek, jeśli uzna, że może on zagrozić uzasadnionym interesom osoby objętej dochodzeniem, skuteczności dochodzenia i działań podejmowanych w jego następstwie lub którymkolwiek wymogom dotyczącym poufności.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)  po art. 11 dodaje się nowy artykuł:

 

„Artykuł 11a

 

Wniesienie skargi do Sądu

 

Każda osoba objęta dochodzeniem może wytoczyć proces Komisji o anulowanie sprawozdania z dochodzenia przekazanego organom krajowym lub instytucjom zgodnie z art. 11 ust. 3 z powodu braku właściwości, niespełnienia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia postanowień traktatowych, w tym karty, lub nadużycia uprawnień.”

Uzasadnienie

Obecnie nie ma możliwości wytoczenia sprawy z powodu sprawozdania końcowego OLAF. Celem tej poprawki jest wprowadzenie skutecznej ochrony prawnej, czego wymaga Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia i przepisów rozporządzenia (Euratom, WE) nr 2185/96 Urząd może przekazać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w toku dochodzeń zewnętrznych w odpowiednim czasie, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich działań zgodnie z ich prawem krajowym.

„1.  Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia i przepisów rozporządzenia (Euratom, WE) nr 2185/96 Urząd może przekazać właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich informacje uzyskane w toku kontroli na miejscu lub inspekcji przeprowadzanych zgodnie z art. 3 w odpowiednim czasie, aby umożliwić tym organom podjęcie odpowiednich działań zgodnie z ich prawem krajowym. Urząd może również przekazać informacje zainteresowanej instytucji, zainteresowanemu organowi, urzędowi lub zainteresowanej agencji.”

Uzasadnienie

Stosownie do propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 – ustęp 1 – ostatnie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

skreśla się

„Urząd może również przekazać informacje zainteresowanej instytucji, zainteresowanemu organowi, urzędowi lub zainteresowanej agencji.”;

 

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 dyrektor generalny przekazuje organom sądowym zainteresowanego państwa członkowskiego uzyskane przez Urząd w czasie trwania dochodzeń wewnętrznych informacje na temat faktów, które wchodzą w zakres jurysdykcji krajowego organu sądowego.

Bez uszczerbku dla art. 10 i 11 dyrektor generalny przekazuje organom sądowym zainteresowanego państwa członkowskiego informacje na temat faktów, które wchodzą w zakres jurysdykcji krajowego organu sądowego, uzyskane przez Urząd w czasie trwania dochodzeń w instytucjach, organach, urzędach i agencjach.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Stosownie do propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego informują Urząd w odpowiednim czasie, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu, o działaniach podjętych na podstawie informacji przekazanych im na mocy niniejszego artykułu.

3.  Właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego informują Urząd, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, w ciągu jednego miesiąca o działaniach podjętych na podstawie informacji przekazanych im na mocy niniejszego artykułu.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 b – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Obowiązki wzajemnej pomocy administracyjnej zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 515/971a oraz rozporządzeniem (UE) nr 608/20131b powinny mieć również zastosowanie do działań koordynacyjnych związanych z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi zgodnie z tym artykułem.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (Dz.U. L 082 z 22.3.1997, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 15).

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd bez zbędnej zwłoki informuje Prokuraturę Europejską o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których mogłaby ona wykonywać swoją właściwość zgodnie z art. 22 i art. 25 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939. Raport wysyła się na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia.

1.  Urząd bez zbędnej zwłoki informuje Prokuraturę Europejską o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których mogłaby ona wykonywać swoją właściwość zgodnie z rozdziałem IV rozporządzenia (UE) 2017/1939. Raport wysyła się jak najszybciej przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia.

Uzasadnienie

Stosowne wydaje się w tym miejscu przywołanie całego rozdziału IV z rozporządzenia w sprawie EPPO, aby nie pominąć żadnego istotnego zapisu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 c – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przekazywane informacje obejmują co najmniej opis okoliczności faktycznych, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach.

2.  Przekazywane informacje obejmują co najmniej opis wszystkich znanych Urzędowi okoliczności faktycznych i informacji, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, w przypadku gdy Urząd posiada takie informacje, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach. Wraz z raportem Urząd przekazuje EPPO wszelkie inne będące w jego posiadaniu istotne informacje dotyczące danej sprawy.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 c – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach gdy informacje otrzymane przez Urząd nie obejmują elementów określonych w ust. 2, a Urząd nie prowadzi żadnego dochodzenia, Urząd może przeprowadzić wstępną ocenę zarzutów. Ocenę przeprowadza się szybko i w każdym przypadku w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji. W trakcie tej oceny zastosowanie mają art. 6 i art. 8 ust. 2.

W przypadkach gdy informacje otrzymane przez Urząd nie obejmują elementów określonych w ust. 2, a Urząd nie prowadzi żadnego dochodzenia, Urząd może przeprowadzić wstępną ocenę zarzutów. Ocenę przeprowadza się bezzwłocznie i w każdym przypadku w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji. W trakcie tej oceny zastosowanie mają art. 6 i art. 8 ust. 2. Urząd powstrzymuje się od podejmowania wszelkich środków, które mogą zaszkodzić ewentualnym przyszłym dochodzeniom EPPO.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje mogą zażądać od Urzędu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów. Do celów tych wniosków zastosowanie ma ust. 3.

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje mogą zażądać od Urzędu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów. Do celów tych wniosków zastosowanie mają odpowiednio ustępy od 1 do 4. OLAF informuje zainteresowaną instytucję, organ, urząd lub agencję o wynikach wstępnej oceny, chyba że udzielenie takich informacji mogłoby być ze szkodą dla dochodzenia prowadzonego przez Urząd lub Prokuraturę Europejską.

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią Komitetu Nadzoru zawartą w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 d – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor generalny nie wszczyna dochodzenia zgodnie z art. 5, jeżeli EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące tych samych okoliczności faktycznych, w sposób inny niż zgodnie z art. 12e lub 12f.

1.   Dyrektor generalny nie wszczyna dochodzenia zgodnie z art. 5 lub wstrzymuje dochodzenie będące w toku, jeżeli EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące tych samych okoliczności faktycznych, w sposób inny niż zgodnie z art. 12e lub 12f. Dyrektor generalny informuje EPPO o każdej decyzji dotyczącej niewszczynania lub wstrzymania dochodzenia z takich powodów.

Uzasadnienie

Uzupełnienie proponowane przez sprawozdawczynię do poprawki 74: uwzględnienie obowiązku dyrektora generalnego do informowania EPPO o niewszczynaniu dochodzenia.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 d – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje za pomocą systemu zarządzania sprawami prowadzonego przez EPPO, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek w terminie 10 dni roboczych.

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje za pomocą systemu zarządzania sprawami prowadzonego przez EPPO, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek w terminie 10 dni roboczych. Termin ten może zostać przedłużony w wyjątkowych przypadkach z zastrzeżeniem warunków określonych w porozumieniach roboczych, o których mowa w art. 12g ust. 1.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 d – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli Urząd zamyka dochodzenie zgodnie z akapitem pierwszym, art. 9 ust. 4 i art. 11 nie mają zastosowania.

Uzasadnienie

Zob. również tekst proponowany przez Komisję w odniesieniu do art. 12c ust. 6.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 d – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Na wniosek Prokuratury Europejskiej Urząd odstępuje od pewnych czynności lub środków, które mogłyby być ze szkodą dla dochodzenia lub postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Europejską. Prokuratura Europejska bez zbędnej zwłoki powiadamia Urząd w przypadku ustania okoliczności uzasadniających taki wniosek.

Uzasadnienie

Na podstawie sugestii Komitetu Nadzoru zawartej w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 833/2013

Artykuł 12 d – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.   Jeżeli EPPO zamyka lub wstrzymuje dochodzenie, w sprawie którego otrzymała informacje od dyrektora generalnego zgodnie z ust. 1 i które jest istotne dla wykonywania mandatu Urzędu, informuje o tym Urząd bez zbędnej zwłoki i może wydać zalecenia dotyczące dalszych dochodzeń administracyjnych.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12e – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zgodnie z ust. 1 wniosek przekazuje się na piśmie i określa się w nim środek bądź środki, o których wykonanie Prokuratura Europejska zwraca się do Urzędu, oraz, w stosownych przypadkach, przewidywany harmonogram realizacji tych środków. Wniosek zawiera informacje na temat postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla celu wniosku. W stosownych przypadkach Urząd może zwrócić się o przekazanie dodatkowych informacji.

2.  Wniosek na podstawie ust. 1 przekazuje się na piśmie i określa się w nim co najmniej:

 

a)  informacje na temat postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w takim zakresie, w jakim ma to znaczenie dla celu wniosku;

 

b)  środek bądź środki, o których wykonanie Prokuratura Europejska zwraca się do Urzędu;

 

c)  w stosownych przypadkach – przewidywany harmonogram realizacji tych środków;

 

d)  wszelkie instrukcje zgodnie z ust. 2a.

 

W stosownych przypadkach Urząd może zwrócić się o przekazanie dodatkowych informacji.

Uzasadnienie

Nowa struktura i dodatkowy tekst na podstawie sugestii Komitetu Nadzoru zawartej w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12e – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Z myślą o ochronie dopuszczalności dowodu oraz praw podstawowych i gwarancji proceduralnych, w sytuacji, kiedy Urząd wprowadza środki wspierające lub uzupełniające na wniosek złożony przez EPPO zgodnie z niniejszym artykułem, EPPO może zlecić Urzędowi stosowanie wyższych standardów w zakresie praw podstawowych, gwarancji proceduralnych i ochrony danych niż standardy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. EPPO określa w takiej sytuacji szczegółowe wymogi formalne i procedury, jakie należy zastosować.

 

W przypadku braków szczegółowych zaleceń ze strony EPPO do środków wdrażanych przez Urząd zgodnie z niniejszym artykułem zastosowanie ma odpowiednio rozdział VI (gwarancje proceduralne) i rozdział VIII (ochrona danych) rozporządzenia (UE) nr 2017/1939.

Uzasadnienie

Gwarancje proceduralne i zasady dotyczące ochrony danych przewidziane w rozporządzeniu w sprawie Prokuratury Europejskiej powinny mieć zastosowanie do wszystkich środków wdrażanych przez OLAF na wniosek Prokuratury, aby Prokuratura nie odczuwała pokusy przekazywania zadań OLAF tylko i wyłącznie z myślą o obejściu tych zasad. Poprawka uwzględnia sugestie Komitetu Nadzoru zawarte w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach, w których EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli dyrektor generalny uzna, że należy wszcząć dochodzenie zgodnie z kompetencjami Urzędu celem ułatwienia przyjęcia środków zapobiegawczych lub podjęcia działań finansowych, dyscyplinarnych lub administracyjnych, Urząd informuje EPPO na piśmie, określając charakter i cel dochodzenia.

W należycie uzasadnionych przypadkach, w których EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli dyrektor generalny uzna, że należy wszcząć lub kontynuować dochodzenie zgodnie z kompetencjami Urzędu celem ułatwienia przyjęcia środków zapobiegawczych lub podjęcia działań finansowych, dyscyplinarnych lub administracyjnych, Urząd informuje EPPO na piśmie, określając charakter i cel dochodzenia, oraz zwraca się do EPPO o pisemną zgodę na wszczęcie dochodzenia uzupełniającego.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie 30 dni od otrzymania tej informacji EPPO może sprzeciwić się wszczęciu dochodzenia lub podejmowaniu pewnych czynności dotyczących dochodzenia, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla powodzenia prowadzonego przez siebie postępowania przygotowawczego lub wnoszenia i popierania oskarżeń, a sprzeciw ten może obowiązywać dopóty, dopóki utrzymują się jego przyczyny. EPPO bez zbędnej zwłoki powiadamia Urząd w przypadku ustania przyczyny sprzeciwu.

W terminie 20 dni roboczych od otrzymania tej informacji EPPO wyraża zgodę na wszczęcie lub kontynuowaniu dochodzenia bądź sprzeciwia się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia, lub podejmowaniu pewnych czynności dotyczących dochodzenia, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla powodzenia prowadzonego przez siebie postępowania przygotowawczego lub wnoszenia i popierania oskarżeń, a sprzeciw ten może obowiązywać dopóty, dopóki utrzymują się jego przyczyny. W należycie uzasadnionych sytuacjach EPPO może wydłużyć ten termin o kolejne dziesięć dni roboczych. Informuje o tym Urząd.

 

W razie sprzeciwu EPPO Urząd nie wszczyna dochodzenia uzupełniającego. W takim przypadku EPPO bez zbędnej zwłoki powiadamia Urząd w przypadku ustania przyczyny sprzeciwu.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy EPPO nie wyrazi sprzeciwu w terminie wskazanym w poprzednim akapicie, Urząd może wszcząć dochodzenie, które prowadzi w ścisłym porozumieniu z EPPO.

W przypadku gdy EPPO wyrazi zgodę, Urząd może wszcząć lub kontynuować dochodzenie, które prowadzi w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 f – ustęp 1 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeżeli EPPO nie udzieli odpowiedzi w terminie określonym w akapicie drugim, Urząd może podjąć konsultacje z EPPO w celu podjęcia decyzji w terminie 10 dni.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12g – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli jest to konieczne do ułatwienia współpracy z EPPO, o której mowa w art. 1 ust. 4a, Urząd zawiera z EPPO porozumienia administracyjne. Tego rodzaju porozumienia robocze mogą zawierać praktyczne szczegóły dotyczące wymiany informacji, w tym danych osobowych, informacji o charakterze operacyjnym, strategicznym lub technicznym oraz informacji niejawnych. Porozumienia te obejmują szczegółowe ustalenia w zakresie bieżącej wymiany informacji na etapie otrzymywania i weryfikacji zarzutów przez obie jednostki.

1.  Jeżeli jest to konieczne do ułatwienia współpracy z EPPO, o której mowa w art. 1 ust. 4a, Urząd zawiera z EPPO porozumienia administracyjne. Tego rodzaju porozumienia robocze mogą zawierać praktyczne szczegóły dotyczące wymiany informacji, w tym danych osobowych, informacji o charakterze operacyjnym, strategicznym lub technicznym oraz informacji niejawnych, a także ustanowienia platform informatycznych, w tym również określenia wspólnego podejścia do kwestii aktualizacji i kompatybilności oprogramowania. Porozumienia te obejmują szczegółowe ustalenia w zakresie bieżącej wymiany informacji na etapie otrzymywania i weryfikacji zarzutów przez obie jednostki w celu określenia zakresu kompetencji dotyczących dochodzeń prowadzonych przez obydwa urzędy. Porozumienia obejmują również ustalenia dotyczące przekazywania materiałów dowodowych między Urzędem a Prokuraturą Europejską oraz ustalenia dotyczące podziału ponoszonych kosztów.

 

Przed przyjęciem porozumień roboczych dotyczących współpracy z Prokuraturą Europejską dyrektor generalny przesyła ich projekt Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, Komitetowi Nadzoru i Parlamentowi Europejskiemu tytułem informacji. Europejski Inspektor Ochrony Danych i Komitet Nadzoru bezzwłocznie przedstawiają swoje opinie.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 g – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pośredni dostęp Urzędu do informacji zawartych w systemie zarządzania sprawami, z jakiego korzysta Prokuratura Europejska, w każdym przypadku odbywa się jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do pełnienia przez Urząd funkcji określonych w niniejszym rozporządzeniu. Dostęp taki jest należycie uzasadniony oraz zatwierdzony w ramach wewnętrznej procedury określonej przez Urząd. Urząd prowadzi rejestr wszystkich przypadków dostępu do systemu zarządzania sprawami EPPO.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 g – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Dyrektor generalny Urzędu i europejski prokurator generalny spotykają się co najmniej raz w roku w celu omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) – litera a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

12a)  w art. 15 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Komitet Nadzoru monitoruje w szczególności rozwój sytuacji w zakresie stosowania gwarancji proceduralnych i czasu trwania dochodzeń na podstawie informacji przekazywanych przez dyrektora generalnego zgodnie z art. 7 ust. 8.

Komitet Nadzoru monitoruje w szczególności rozwój sytuacji w zakresie stosowania gwarancji proceduralnych i czasu trwania dochodzeń.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) – litera b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 5

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

b)  ust. 1 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

W należycie uzasadnionych przypadkach Komitet Nadzoru może zwrócić się do Urzędu o dodatkowe informacje dotyczące dochodzeń, w tym również raporty i zalecenia odnoszące się do dochodzeń już zakończonych, nie ingerując jednak w przebieg dochodzeń będących w toku.

„Komitetowi Nadzoru umożliwia się dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które jego zdaniem są niezbędne do wypełniania powierzonych mu zadań, w tym do raportów i zaleceń odnoszących się do dochodzeń już zakończonych i do spraw umorzonych, jednak bez ingerencji w przebieg dochodzeń będących w toku oraz w zgodzie z wymogami w zakresie poufności i ochrony danych.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Częściowo na podstawie sugestii Komitetu Nadzoru zawartej w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) – litera c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 15 – ustęp 8 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

c)  ust. 8 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Komitet Nadzoru wyznacza swojego przewodniczącego. Przyjmuje swój regulamin, który przed przyjęciem przedstawia do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Posiedzenia Komitetu Nadzoru są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub dyrektora generalnego. Komitet Nadzoru zbiera się co najmniej 10 razy w roku. Komitet Nadzoru podejmuje decyzje większością głosów wchodzących w jego skład członków. Jego sekretariat jest prowadzony przez Komisję, niezależnie od Urzędu i w ścisłej współpracy z Komitetem Nadzoru. Przed mianowaniem pracowników sekretariatu należy zasięgnąć opinii Komitetu Nadzoru, którego uwagi są brane pod uwagę. Sekretariat wykonuje instrukcje Komitetu Nadzoru i działa niezależnie od Komisji. Bez uszczerbku dla sprawowania kontroli nad budżetem Komitetu Nadzoru i jego sekretariatu, Komisja nie ingeruje w zadania Komitetu Nadzoru w zakresie monitorowania.

„Komitet Nadzoru wyznacza swojego przewodniczącego. Przyjmuje swój regulamin, który przed przyjęciem przedstawia do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych. Posiedzenia Komitetu Nadzoru są zwoływane z inicjatywy przewodniczącego lub dyrektora generalnego. Komitet Nadzoru zbiera się co najmniej 10 razy w roku. Komitet Nadzoru podejmuje decyzje większością głosów wchodzących w jego skład członków. Jego sekretariat jest prowadzony przez Komisję w ścisłej współpracy z Komitetem Nadzoru. Przed mianowaniem pracowników sekretariatu należy zasięgnąć opinii Komitetu Nadzoru, którego uwagi są brane pod uwagę. Sekretariat wykonuje instrukcje Komitetu Nadzoru i działa niezależnie od Komisji. Bez uszczerbku dla sprawowania kontroli nad budżetem Komitetu Nadzoru i jego sekretariatu, Komisja nie ingeruje w zadania Komitetu Nadzoru w zakresie monitorowania.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią Komitetu Nadzoru zawartą w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Parlament Europejski, Rada i Komisja raz w roku spotykają się z dyrektorem generalnym w celu wymiany poglądów na szczeblu politycznym, aby omówić politykę Urzędu w odniesieniu do metod zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji lub wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii oraz zwalczania tych zjawisk. Komitet Nadzoru uczestniczy w tej wymianie poglądów. Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego, Eurojustu lub Europolu mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach na zasadzie ad hoc na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, dyrektora generalnego lub Komitetu Nadzoru.

„1.  Parlament Europejski, Rada i Komisja raz w roku spotykają się z dyrektorem generalnym w celu wymiany poglądów na szczeblu politycznym, aby omówić politykę Urzędu w odniesieniu do metod zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji lub wszelkiej innej nielegalnej działalności bądź nieprawidłowościom na szkodę interesów finansowych Unii oraz zwalczania tych zjawisk. Komitet Nadzoru uczestniczy w tej wymianie poglądów. Do udziału w wymianie poglądów zaprasza się Europejskiego Prokuratora Generalnego. Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego, Eurojustu lub Europolu mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach na zasadzie ad hoc na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, dyrektora generalnego lub Komitetu Nadzoru.”;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 1 ust. 1.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 1 – trzecie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

skreśla się

„Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego, EPPO, Eurojustu lub Europolu mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach na zasadzie ad hoc na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, dyrektora generalnego lub Komitetu Nadzoru.”;

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Skreślenie o charakterze technicznym (zob. poprzednia poprawka).

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  w ust. 2 część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

2.  Wymiana poglądów może dotyczyć:

„2.  Wymiana poglądów może dotyczyć dowolnego tematu uzgodnionego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, a w szczególności:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ram stosunków między Urzędem a instytucjami, organami, urzędami i agencjami, w szczególności EPPO.

d)  ram stosunków między Urzędem a instytucjami, organami, urzędami i agencjami, w szczególności EPPO, oraz działań podjętych w związku z raportami końcowymi z dochodzeń Urzędu i innymi informacjami przekazanymi przez Urząd;

Uzasadnienie

W celu monitorowania i usprawnienia działań podejmowanych przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz EPPO w następstwie zaleceń OLAF.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) w ust. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

e) ram stosunków między Urzędem a właściwymi organami państw członkowskich;

ram stosunków między Urzędem a właściwymi organami państw członkowskich, oraz działań podjętych przez właściwe organy państw członkowskich w związku z raportami końcowymi z dochodzeń Urzędu i innymi informacjami przekazanymi przez Urząd;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

W celu monitorowania i usprawnienia działań podejmowanych przez państwa członkowskie w następstwie zaleceń OLAF.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  po art. 4 dodaje się nowy art. 4a w następującym brzmieniu:

 

„4a.  Wymianie poglądów przewodniczą na zmianę Parlament Europejski, Rada i Komisja.”;

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera -a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Na czele Urzędu stoi dyrektor generalny. Dyrektora generalnego mianuje Komisja zgodnie z procedurą określoną w ust. 2. Kadencja dyrektora generalnego trwa siedem lat i nie jest odnawialna.

„1.  Na czele Urzędu stoi dyrektor generalny. Dyrektora generalnego mianuje Komisja zgodnie z procedurą określoną w ust. 2. Kadencja dyrektora generalnego trwa siedem lat i nie jest odnawialna. Dyrektora generalnego zatrudnia się jako pracownika na czas określony na podstawie regulaminu pracowniczego.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera -a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-aa)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  W celu mianowania nowego dyrektora generalnego Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do zgłaszania kandydatur. Publikacja ta ma miejsce najpóźniej sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego dyrektora generalnego. Po wydaniu przez Komitet Nadzoru pozytywnej opinii na temat zastosowanej przez Komisję procedury wyboru, Komisja sporządza listę kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Komisja mianuje dyrektora generalnego.

„2.  W celu mianowania nowego dyrektora generalnego Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zaproszenie do zgłaszania kandydatur. Publikacja ta ma miejsce najpóźniej sześć miesięcy przed upływem kadencji urzędującego dyrektora generalnego. Po wydaniu przez Komitet Nadzoru pozytywnej opinii na temat zastosowanej przez Komisję procedury wyboru, Komisja sporządza listę kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Parlament Europejski, Rada i Komisja za wspólnym porozumieniem przedstawiają kandydata na stanowisko dyrektora generalnego, którego następnie powołuje Komisja.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wypełniając swoje obowiązki w zakresie wszczynania i prowadzenia dochodzeń zewnętrznych i wewnętrznych lub działań koordynacyjnych lub sporządzania raportów w następstwie tych dochodzeń lub działań koordynacyjnych, dyrektor generalny nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu ani instytucji, organu, urzędu lub agencji ani też nie przyjmuje od nich instrukcji. Jeżeli dyrektor generalny uzna, że środek podjęty przez Komisję podważa jego niezależność, niezwłocznie informuje o tym Komitet Nadzoru i decyduje o ewentualnym wniesieniu skargi przeciwko Komisji do Trybunału Sprawiedliwości.

3.  Wypełniając swoje obowiązki w zakresie wszczynania i prowadzenia dochodzeń lub działań koordynacyjnych lub sporządzania raportów w następstwie tych dochodzeń lub działań koordynacyjnych, dyrektor generalny nie zwraca się o instrukcje do żadnego rządu ani instytucji, organu, urzędu lub agencji ani też nie przyjmuje od nich instrukcji. Jeżeli dyrektor generalny uzna, że środek podjęty przez Komisję podważa jego niezależność, niezwłocznie informuje o tym Komitet Nadzoru i decyduje o ewentualnym wniesieniu skargi przeciwko Komisji do Trybunału Sprawiedliwości.

Uzasadnienie

Stosownie do propozycji zniesienia rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Dyrektor generalny regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu raporty dotyczące ustaleń poczynionych w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez Urząd, podjętych działań i napotkanych trudności, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności dochodzeń, uzasadnionych praw osób objętych dochodzeniem i informatorów oraz, w stosownych przypadkach, prawa krajowego mającego zastosowanie do postępowania sądowego.

„4.  Dyrektor generalny regularnie i co najmniej raz w roku składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu raporty dotyczące ustaleń poczynionych w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez Urząd, podjętych działań i napotkanych trudności oraz działań Urzędu podejmowanych w odpowiedzi na zalecenia Komitetu Nadzoru wydane zgodnie z art. 15, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności dochodzeń, uzasadnionych praw osób objętych dochodzeniem i informatorów oraz, w stosownych przypadkach, prawa krajowego mającego zastosowanie do postępowania sądowego.

 

Sprawozdanie roczne zawiera także ocenę współpracy z właściwymi organami państw członkowskich oraz instytucjami, organami, urzędami i agencjami, przy czym szczególną uwagę zwraca się na wdrożenie art. 11 ust. 2 i 6a.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

 

„4a.  Na wniosek Parlamentu Europejskiego złożony w kontekście przysługujących Parlamentowi praw w zakresie kontroli budżetowej dyrektor generalny może przedstawić informacje o działalności Urzędu, musi jednak przestrzegać zasad dotyczących poufności dochodzeń i działań następczych. Parlament Europejski gwarantuje poufność informacji otrzymanych zgodnie z tym ustępem.”;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ac)  w ust. 5 skreśla się akapit pierwszy:

W kontekście rocznego planu zarządzania dyrektor generalny określa każdego roku priorytety polityki dochodzeniowej Urzędu oraz przekazuje je Komitetowi Nadzoru przed ich publikacją.

 

Uzasadnienie

Priorytety polityki dochodzeniowej nie sprawdziły się.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przypadkach przekazania informacji organom sądowym państw członkowskich oraz EPPO;

b)  przypadkach przekazania informacji organom sądowym państw członkowskich lub EPPO;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 5 – akapit 3 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  w ust. 5 akapit trzeci dodaje się lit. ba) w brzmieniu:

 

„ba)  przypadkach umorzenia sprawy;”

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bb)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7.  Dyrektor generalny wprowadza wewnętrzną procedurę doradczą i kontrolną, w tym również kontrolę zgodności z prawem, między innymi w odniesieniu do przestrzegania gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem oraz prawa krajowego zainteresowanych państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 2.

„7.  Dyrektor generalny wprowadza wewnętrzną procedurę doradczą i kontrolną, w tym również kontrolę zgodności z prawem, między innymi w odniesieniu do przestrzegania gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem i świadków oraz prawa krajowego zainteresowanych państw członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem art. 11 ust. 2. Kontrolę zgodności z prawem przeprowadzają eksperci Urzędu z zakresu prawa i procedur dochodzeniowych, którzy mają kwalifikacje do pełnienia funkcji sądowniczych w jednym z państw członkowskich. Ich opinię załącza się do sprawozdania końcowego z dochodzenia.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Podstawą tej poprawki są poprawki nr 10 i 23 złożone na posiedzeniu plenarnym podczas drugiego czytania w związku z przeglądem rozporządzenia w sprawie OLAF (2006–2013) (zob. dokument z posiedzenia plenarnego A7-0225/2013 i dokument roboczy PE 510.603).

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b c (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

bc)  ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8.  Dyrektor generalny wydaje wytyczne dla pracowników Urzędu w sprawie procedur dochodzeń. Wytyczne te muszą być zgodne z niniejszym rozporządzeniem i obejmują między innymi:

„8.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych, zgodnie z art. 19a, dotyczących ustanowienia kodeksu postępowania dochodzeniowego, którego mają przestrzegać pracownicy Urzędu. Owe akty delegowane określają w szczególności:

a)  prowadzenie dochodzeń;

a)  sposób wykonywania mandatu i statutu Urzędu;

b)  gwarancje proceduralne;

b)  szczegółowe zasady dotyczące procedur dochodzeniowych oraz dozwolonych działań dochodzeniowych;

c)  szczegóły dotyczące wewnętrznej procedury doradczej i kontrolnej, w tym również kontroli zgodności z prawem;

c)  uzasadnione prawa osób objętych dochodzeniem;

d)  ochronę danych.

d)  gwarancje proceduralne;

 

da)  przepisy z zakresu ochrony danych oraz polityki przekazywania informacji i dostępu do dokumentów;

 

db)  przepisy w zakresie kontroli zgodności z prawem oraz procedur odwoławczych dostępnych osobom objętym dochodzeniem;

 

dc)  stosunki z EPPO.

Wytyczne te oraz wszelkie zmiany tych wytycznych przyjmowane są po umożliwieniu Komitetowi Nadzoru przedstawienia swoich uwag, a następnie przekazywane są do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji, a także publikowane w celach informacyjnych na stronie internetowej Urzędu w językach urzędowych instytucji Unii.

Podczas praw przygotowawczych Komisja przeprowadza konsultacje z Komitetem Nadzoru oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

 

Akty delegowane przyjęte zgodnie z niniejszym ustępem publikuje się celem informacji na stronie internetowej Urzędu we wszystkich językach urzędowych Unii.”

Uzasadnienie

Podstawą tej poprawki są poprawki nr 11 i 24 złożone na posiedzeniu plenarnym podczas drugiego czytania w związku z przeglądem rozporządzenia w sprawie OLAF (2006–2013) (zob. dokument z posiedzenia plenarnego A7-0225/2013 i dokument roboczy PE 510.603).

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 8 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  w ust. 8 akapit pierwszy dodaje się lit. e) w brzmieniu:

skreśla się

„e)  stosunki z EPPO.”.

 

Uzasadnienie

Skreślenie o charakterze technicznym (zob. poprzednia poprawka).

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 9 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ca)  ust. 9 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Przed nałożeniem jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych na dyrektora generalnego Komisja zasięga opinii Komitetu Nadzoru.

Przed nałożeniem jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych na dyrektora generalnego lub uchyleniem jego immunitetu Komisja zasięga opinii Komitetu Nadzoru.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=PL)

Uzasadnienie

Na podstawie sugestii Komitetu Nadzoru zawartej w jego piśmie z dnia 20 listopada 2018 r.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 19

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a)  art. 19 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 19

„Artykuł 19

Sprawozdanie z oceny

Sprawozdanie z oceny i zmiany

Do dnia 2 października 2017 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdaniu towarzyszy opinia Komitetu Nadzoru i określa się w nim, czy istnieje potrzeba zmiany niniejszego rozporządzenia.

Nie później niż pięć lat po terminie ustalonym zgodnie z art. 120 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/1939 Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny stosowania i wpływu niniejszego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do skuteczności i wydajności współpracy między Urzędem a EPPO. Do sprawozdania dołączana jest opinia Komitetu Nadzoru.

 

Nie później niż dwa lata po przedłożeniu sprawozdania z oceny, sporządzonego zgodnie z akapitem pierwszym, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek ustawodawczy w celu unowocześnienia ram Urzędu, zawierający dodatkowe lub bardziej szczegółowe przepisy dotyczące ustanowienia Urzędu, jego funkcji lub procedur mających zastosowanie do jego działalności, ze szczególnym uwzględnieniem jego współpracy z EPPO, dochodzeń transgranicznych i dochodzeń w państwach członkowskich nieuczestniczących w EPPO.”;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 b (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14b)   Dodaje się nowy art. 19a w brzmieniu:

 

„Artykuł 19a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na okres czterech lat, począwszy od dnia ... (data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia). Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem wspomnianego okresu czterech lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17ust. 8, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 8 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

Uzasadnienie

Standardowy artykuł dotyczący aktów delegowanych (na potrzeby kodeksu postępowania).

(1)

Dz.U. L 248/1 z 18.09.2013 r.

(2)

Opinia ETO nr 8/2018.


UZASADNIENIE

Utworzenie Prokuratury Europejskiej (EPPO) jest jednym z kluczowych osiągnięć Parlamentu obecnej kadencji. Oczekujemy, że dokona ona przełomu w kwestii ochrony interesów finansowych UE. Powstanie nowego urzędu będzie również miało poważny wpływ na strukturę instytucjonalną UE w zakresie przeciwdziałania oszustwom i nieprawidłowościom, a zmiany najbardziej odczuje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W związku z tymi nieuchronnymi zmianami instytucjonalnymi Komisja przedłożyła wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia nr 883/2013, który koncentruje się zwłaszcza na następujących kwestiach:

-  dostosowanie rozporządzenia w sprawie OLAF do faktu utworzenia Prokuratury Europejskiej;

-  wdrożenie niektórych ustaleń wynikających z oceny przeprowadzonej w 2017 r., aby poprawić skuteczność dochodzeń OLAF w pewnych obszarach: ujednoznacznienie przepisów dotyczących kontroli na miejscu i inspekcji w państwach członkowskich w następstwie wyroku w sprawie „Sigma Orionis” (T-48/16) oraz ułatwienie dostępu do rachunków bankowych;

-  doprecyzowanie i uproszczenie w różnych miejscach.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje i popiera poprawki zaproponowane przez Komisję. Niemniej jednak sprawozdawczyni uważa, że należy podjąć dalsze środki, aby lepiej przygotować grunt pod Prokuraturę Europejską. Ponadto praca OLAF w oparciu o obecną podstawę prawną charakteryzowała się pewnymi poważnymi niedociągnięciami. W sprawozdaniu z oceny podkreśla się, jak problemy wynikające z samego rozporządzenia utrudniają skuteczną walkę z oszustwami i nieprawidłowościami. Co więcej, w 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy w sprawie powołania kontrolera gwarancji proceduralnych, którym to wnioskiem jeszcze się nie zajęto.

Sprawozdawczyni proponuje zatem następujące podejście:

-  zniesienie rozróżnienia na dochodzenia zewnętrzne i wewnętrzne, gdyż stało się ono zbędne, zwłaszcza teraz, kiedy OLAF koncentruje się na nieprawidłowościach administracyjnych i odzyskiwaniu środków (art. 3 i 4);

-  zniesienie priorytetów polityki dochodzeniowej (art. 5 ust. 1 i art. 17 ust. 5);

-  poprawa dostępu Komitetu Nadzoru do informacji (art. 5 ust. 6a, art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 5);

-  dążenie do konsekwentniejszego wdrażania zaleceń dyrektora generalnego przez państwa członkowskie oraz instytucje, organy, urzędy i agencje (art. 7 ust. 6, art. 11 ust. 3 i 6a oraz art. 17 ust. 4);

-  dążenie do szybszego zamykania dochodzeń (art. 7 ust. 8);

-  dążenie do szerszej dopuszczalności sprawozdań OLAF w krajowych postępowaniach sądowych i administracyjnych (art. 11 ust. 2);

-  usprawnienie współpracy z Prokuraturą Europejską (art. 12c–12g);

-  wprowadzenie procedury odwołania dyrektora generalnego analogicznie do takiej procedury mającej zastosowanie w Prokuraturze Europejskiej (art. 17 ust. 9a).

Oprócz powyższego wprowadza się kilka poprawek z myślą o lepszej ochronie gwarancji proceduralnych i praw podstawowych osób objętych dochodzeniem OLAF:

-  doprecyzowanie statusu biur posłów do Parlamentu Europejskiego (art. 4 ust. 2a);

-  wprowadzenie prawa do wglądu do sprawozdania końcowego (art. 9 ust. 5a) dla osób objętych dochodzeniem;

-  wprowadzenie funkcji kontrolera gwarancji proceduralnych (art. 9a i 9b);

-  wprowadzenie prawa do wytoczenia sprawy z powodu sprawozdania końcowego OLAF przez osobę objętą dochodzeniem (art. 11a);

-  opracowanie kodeksu postępowania, który ma zostać przyjęty jako akt delegowany (art. 17 ust. 8).

Przedstawione środki mają decydujące znaczenie, jeżeli OLAF ma skuteczniej wykonywać powierzone mu zadania, a także z punktu widzenia dobrej współpracy między Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych a Prokuraturą Europejską od samego początku współistnienia obydwu urzędów.


OPINIA Komisji Prawnej (25.1.2019)

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean-Marie Cavada

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ze względu na ustanowienie Prokuratury Europejskiej (EPPO) konieczne jest dokonanie przeglądu rozporządzenia nr 883/2013, które obecnie reguluje dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), tak aby dostosować współpracę między obiema instytucjami, wzmocnić funkcję dochodzeniową OLAF-u oraz rozjaśnić i uprościć przepisy rozporządzenia nr 883/2013.

Zarówno EPPO, jak i OLAF – w zakresie przysługujących im uprawnień – są kompetentne w obszarze ochrony interesów finansowych Unii.

Po rozpoczęciu działalności Prokuratura Europejska będzie uprawniona do prowadzenia postępowań karnych i ścigania przed sądami krajowymi za przestępstwa wpływające na budżet Unii. OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nieprawidłowości oraz zachowań przestępnych. W porównaniu do dochodzeń w sprawach karnych jego uprawnienia administracyjne są jednak ograniczone. W związku z tym we wniosku przewiduje się, że oba organy będą ze sobą ściśle współpracować, co doprowadzi do zwiększenia liczby postępowań sądowych, wyroków skazujących oraz poziomu odzyskiwania środków.

Aby umożliwić płynne przejście na korzystanie z nowych ram, zmienione rozporządzenie 883/2013 powinno wejść w życie, zanim EPPO stanie się operacyjna, co ma nastąpić pod koniec 2020 r.

Sprawozdawca popiera starania Komisji, aby na razie zaplanować jedynie ograniczoną liczbę niezbędnych zmian. Podejście takie jest zgodnie z dokumentem roboczym służb Komisji dołączonym do jej wniosku, który opiera się na sprawozdaniu z oceny, zewnętrznych badaniach i wynikach konsultacji z zainteresowanymi stronami. W związku z tym sprawozdawca popiera wniosek Komisji, aby skoncentrować się na trzech obszarach: relacjach między EPPO a OLAF-em, zwiększaniem skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF oraz rozjaśnianiem i upraszczaniem przepisów.

I. Relacje między EPPO a OLAF-em

We wniosku wprowadza się następujące niezbędne przepisy, aby uregulować relacje między OLAF-em a EPPO:

•  spoczywający na OLAF-ie obowiązek powiadamiania EPPO bez nieuzasadnionej zwłoki o wszelkich praktykach, w odniesieniu do których EPPO może wykonać swoją właściwość; przekazywane EPPO informacje powinny być należycie uzasadnione i zawierać niezbędne dane;

•  niepowielanie dochodzeń: OLAF nie wszczyna żadnych zbędnych równoległych dochodzeń w sprawie faktów identycznych z tymi, które stanowią przedmiot dochodzenia prowadzonego przez EPPO;

•  szczegółowe przepisy proceduralne, które mają zastosowanie do kierowanych przez EPPO do OLAF-u wniosków o wsparcie lub uzupełnienie pracy EPPO.

II. Poprawa skuteczności dochodzeń OLAF-u

W celu wykonania wyroku Sądu nr T-48/16, Sigma Orionis SA przeciwko Komisji Europejskiej należy wyjaśnić, że OLAF przeprowadza kontrole na miejscu i inspekcje w oparciu o rozporządzenie nr 883/2013 i rozporządzenie nr 2185/1996, chyba że podmiot gospodarczy się temu sprzeciwia (art. 3). Gdy daną kwestię reguluje rozporządzenie nr 883/2013 lub rozporządzenie nr 2185/96, prawo Unii zawiesza prawo krajowe. Ponadto Sąd stwierdził, że sprzeciw podmiotu gospodarczego nie pociąga za sobą istnienia „prawa do sprzeciwu”, a jedynie skutkuje tym, że możliwe jest nałożenie kontroli przy wsparciu ze strony organów krajowych, na podstawie prawa krajowego. Jeżeli chodzi o gwarancje proceduralne, OLAF musi przestrzegać praw podstawowych określonych w prawie Unii, czyli przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje proponowane poprawki dotyczące informacji o rachunku bankowym, które odzwierciedlają 5. dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (art.. 7 ust. 3), wymiany informacji o VAT na podstawie rozporządzenia 904/2010 (art.. 12 ust. 5), zasady dopuszczalności dowodów zebranych przez OLAF (art.. 11 ust. 2), roli jednostki ds. koordynacji zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich (art.. 12 a) oraz przepisów określających, które działania koordynacyjne może prowadzić OLAF (art.. 12 b).

Sprawozdawca proponuje poprawki mające na celu zwiększenie przejrzystości i skuteczności. Sugeruje on również uwzględnić odniesienie do ochrony sygnalistów podczas dochodzeń prowadzonych przez OLAF.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Dzięki przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13713 i rozporządzenia Rady (UE) 2017/19394 Unia znacznie wzmocniła środki dostępne do celów ochrony interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego. Prokuratura Europejska („EPPO”) będzie uprawniona do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do wnoszenia aktów oskarżenia w związku z przestępstwami mającymi wpływ na budżet Unii, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie (UE) 2017/1371, w uczestniczących państwach członkowskich.

(1)  Dzięki przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/13713 i rozporządzenia Rady (UE) 2017/19394 Unia znacznie wzmocniła przepisy zharmonizowanych ram prawnych dotyczące środków dostępnych do celów ochrony interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego. Prokuratura Europejska („EPPO”) stanowi kluczowy priorytet Komisji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i polityki zwalczania nadużyć finansowych, posiadając uprawnienia do prowadzenia postępowań przygotowawczych i do wnoszenia aktów oskarżenia w związku z przestępstwami mającymi wpływ na budżet Unii, zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie (UE) 2017/1371, w uczestniczących państwach członkowskich.

_________________

_________________

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

4 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

4 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („Urząd”) prowadzi dochodzenia administracyjne w sprawie nieprawidłowości administracyjnych oraz w sprawie zachowania przestępnego. Na zakończenie prowadzonych przez siebie dochodzeń Urząd może wydać zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania, które mają umożliwić wniesienie aktu oskarżenia i wszczęcie postępowania karnego w państwach członkowskich. W przyszłości – w przypadku państw członkowskich uczestniczących w tworzeniu EPPO – Urząd będzie zgłaszał swoje podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw Prokuraturze Europejskiej i współpracował z nią w ramach prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych.

(2)  W celu ochrony interesów finansowych Unii Europejski Urząd Ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych („Urząd”) prowadzi dochodzenia administracyjne w sprawie nieprawidłowości administracyjnych oraz w sprawie zachowania przestępnego. Na zakończenie prowadzonych przez siebie dochodzeń Urząd może wydać zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania, które mają umożliwić wniesienie aktu oskarżenia i wszczęcie postępowania karnego w państwach członkowskich. W przyszłości – w przypadku państw członkowskich uczestniczących w tworzeniu EPPO – Urząd będzie zgłaszał swoje podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstw Prokuraturze Europejskiej i współpracował z nią w ramach prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych, na przykład przez udzielanie wsparcia technicznego i logistycznego.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W związku z tym w następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/19395 należy zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony interesów finansowych Unii poprzez synergię między EPPO i Urzędem, przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1939 regulujące stosunki między tymi dwoma organami powinny zostać odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, a przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 883/2013 powinny stanowić ich uzupełnienie.

(3)  W związku z tym w następstwie przyjęcia rozporządzenia (UE) 2017/1939 należy zmienić i odpowiednio dostosować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20135. Aby zapewnić najwyższy poziom ochrony interesów finansowych Unii poprzez synergię między EPPO i Urzędem, przepisy rozporządzenia (UE) 2017/1939 regulujące stosunki między tymi dwoma organami powinny zostać odzwierciedlone w przepisach rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013, a przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 883/2013 powinny stanowić ich uzupełnienie, co oznacza wdrożenie zasad ścisłej współpracy, wymiany informacji, komplementarności i unikania powielania działań.

_________________

_________________

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W kontekście ich wspólnego celu, jakim jest zachowanie integralności budżetu Unii, Urząd oraz EPPO powinny nawiązać i utrzymywać bliskie stosunki oparte na szczerej współpracy, mające na celu zapewnienie komplementarności ich odpowiednich kompetencji i koordynację podejmowanych przez nie działań, w szczególności jeżeli chodzi o zakres wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. Stosunki Urzędu i EPPO powinny ostatecznie przyczyniać się do zapewnienia, aby wykorzystywane były wszystkie środki potrzebne do ochrony interesów finansowych Unii i unikania niepotrzebnego powielania wysiłków.

(4)  W kontekście ich wspólnego celu, jakim jest zachowanie integralności budżetu Unii, Urząd oraz EPPO powinny nawiązać i utrzymywać bliskie stosunki oparte na szczerej i skutecznej współpracy, mające na celu zapewnienie komplementarności ich odpowiednich kompetencji i koordynację podejmowanych przez nie działań, w szczególności jeżeli chodzi o zakres wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. Stosunki Urzędu i EPPO powinny ostatecznie przyczyniać się do zapewnienia, aby wykorzystywane były wszystkie środki potrzebne do ochrony i zabezpieczenia interesów finansowych Unii i unikania niepotrzebnego powielania wysiłków oraz do zapewnienie pełnej zgodności z gwarancjami procesowymi i prawami zainteresowanych podmiotów gospodarczych. Aby wspierać dobrą współpracę, EPPO i Urząd powinny ustanowić regularną wymianę w celu określenia tendencji i ewentualnych powiązań między różnymi sprawami w odniesieniu do odrębnych zakresów kompetencji obu instytucji. Ze względu na różnice uprawnień, polegającą na tym, że EPPO prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, natomiast OLAF dochodzenia w sprawach administracyjnych, w niektórych przypadkach koordynacja ich działań może nie być konieczna.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO.

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o podejrzewanym czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Znamiona wskazujące na możliwość popełnienia czynów zabronionych wchodzących w zakres kompetencji EPPO mogą w praktyce być obecne we wstępnych zarzutach otrzymanych przez Urząd lub mogą pojawić się w toku dochodzenia administracyjnego wszczętego przez Urząd w oparciu o przesłanki, na podstawie których można podejrzewać wystąpienie nieprawidłowości administracyjnych. Aby wywiązać się z obowiązku przekazywania informacji EPPO, Urząd powinien, w zależności od przypadku, zgłosić czyn zabroniony na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia lub w toku tego dochodzenia.

(6)  Znamiona wskazujące na możliwość popełnienia czynów zabronionych wchodzących w zakres kompetencji EPPO mogą w praktyce być obecne we wstępnych zarzutach otrzymanych przez Urząd lub mogą pojawić się w toku dochodzenia administracyjnego wszczętego przez Urząd w oparciu o przesłanki, na podstawie których można podejrzewać wystąpienie nieprawidłowości administracyjnych. Aby wywiązać się z obowiązku przekazywania informacji EPPO, Urząd powinien, w zależności od przypadku, niezwłocznie zgłosić czyn zabroniony na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia lub w toku tego dochodzenia.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 określono minimalne wymagane elementy, które co do zasady powinny zawierać przekazywane informacje. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia przez Urząd wstępnej oceny zarzutów w celu potwierdzenia tych elementów i zgromadzenia niezbędnych informacji. Urząd powinien przeprowadzić tę ocenę szybko oraz za pomocą środków, które nie powodują powstania zagrożenia dla ewentualnego przyszłego postępowania przygotowawczego. Po zakończeniu prowadzonej przez siebie oceny Urząd powinien poinformować Prokuraturę Europejską o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa wchodzącego w zakres jej właściwości.

(7)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 określono minimalne wymagane elementy, które co do zasady powinny zawierać przekazywane informacje. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia przez Urząd wstępnej oceny zarzutów w celu potwierdzenia tych elementów i zgromadzenia niezbędnych informacji. Urząd powinien przeprowadzić tę ocenę szybko, bez nieuzasadnionej zwłoki oraz za pomocą środków, które nie powodują powstania zagrożenia dla ewentualnego przyszłego postępowania przygotowawczego. Po zakończeniu prowadzonej przez siebie oceny Urząd powinien bez nieuzasadnionej zwłoki poinformować Prokuraturę Europejską o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa wchodzącego w zakres jej właściwości.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Wszelka sprawozdawczość lub komunikacja ze strony EPPO i Urzędu oraz pomiędzy nimi powinna być prowadzona z należytym uwzględnieniem obowiązujących przepisów unijnych dotyczących ochrony danych i norm poufności.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu).

Uzasadnienie

Ze względu na charakter spraw rozpatrywanych przez Urząd i EPPO organy te muszą spełniać najwyższe standardy ochrony danych i poufności.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Biorąc pod uwagę wiedzę fachową Urzędu, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny mieć możliwość zwrócenia się do Urzędu o pomoc w zakresie prowadzenia takiej wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów.

(8)  W celu zapewnienia skutecznej współpracy i biorąc pod uwagę wiedzę fachową, doświadczenie, mandat i uprawnienia Urzędu, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny mieć możliwość zwrócenia się do Urzędu o pomoc w zakresie prowadzenia takiej wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd zasadniczo nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych. pewnych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może jednak wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia.

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych, z wyjątkiem pewnych przypadków, kiedy ochrona interesów finansowych Unii może wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego – pod pewnymi warunkami – również z inicjatywy Urzędu. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności. Sprzeciw ten powinien być uzasadniony koniecznością ochrony skuteczności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO i powinien być proporcjonalny do tego celu. Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO nie zgłosi sprzeciwu, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego – pod pewnymi warunkami – również z inicjatywy Urzędu. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności, jeżeli zaszkodziłoby to skuteczności dochodzenia prowadzonego przez EPPO. Sprzeciw taki powinien być zawsze należycie uzasadniony i proporcjonalny. W takim przypadku Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO nie zgłosi sprzeciwu, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Urząd powinien aktywnie wspierać Prokuraturę Europejską w prowadzonych przez nią postępowaniach przygotowawczych. W tym zakresie Prokuratura Europejska może zwrócić się do Urzędu o wsparcie lub uzupełnienie prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych, wykonując uprawnienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach Urząd powinien wykonać te czynności w ramach swoich uprawnień i w zakresie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(11)  Urząd powinien aktywnie i skutecznie wspierać Prokuraturę Europejską w prowadzonych przez nią postępowaniach przygotowawczych, na przykład udzielając jej odpowiedniego wsparcia technicznego i logistycznego. W tym zakresie Prokuratura Europejska może zwrócić się do Urzędu o wsparcie lub uzupełnienie prowadzonych przez nią postępowań przygotowawczych, wykonując swój mandat i uprawnienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach Urząd powinien wykonać te czynności w ramach swoich uprawnień i w zakresie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby zapewnić skuteczną koordynację między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami oraz dla uniknięcia powielania tych działań. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych.

(12)  Aby zapewnić skuteczną współpracę i przejrzystość między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami w celu zapewnienia komplementarności i uniknięcia powielania tych działań. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych, w tym możliwość wymiany pełnych dokumentów proceduralnych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  W przyjętym dnia 2 października 2017 r. sprawozdaniu Komisji w sprawie oceny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20136 stwierdzono, że wprowadzone w 2013 r. zmiany ram prawnych pociągnęły za sobą wyraźne usprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie dochodzeń, współpracę z partnerami i prawa osób objętych dochodzeniem. Jednocześnie w ocenie podkreślono pewne niedociągnięcia, które odbijają się na skuteczności i efektywności dochodzeń.

(13)  W przyjętym dnia 2 października 2017 r. sprawozdaniu Komisji w sprawie oceny rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/20136 stwierdzono, że wprowadzone w 2013 r. zmiany ram prawnych pociągnęły za sobą wyraźne usprawnienia, jeżeli chodzi o prowadzenie dochodzeń, współpracę z partnerami i prawa osób objętych dochodzeniem. Jednocześnie w ocenie podkreślono pewne niedociągnięcia, które odbijają się na skuteczności i efektywności dochodzeń, na przykład w zakresie wykonywania uprawnień i wykorzystywania zasobów dochodzeniowych OLAF-u lub w odniesieniu do jednolitych warunków prowadzenia dochodzeń wewnętrznych, współpracy między państwami członkowskimi i ich instytucjami z jednej strony, a instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi UE z drugiej strony, jak również różnic w stosowaniu przepisów unijnych ram prawnych.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Sprawozdaniu towarzyszył dokument roboczy służb Komisji SWD(2017) 332 zawierający ocenę oraz opinia 2/2017 Komitetu Nadzoru Urzędu.

6 COM(2017) 589. Sprawozdaniu towarzyszył dokument roboczy służb Komisji SWD(2017) 332 zawierający ocenę oraz opinia 2/2017 Komitetu Nadzoru Urzędu.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Zmiany te nie wpływają na gwarancje proceduralne mające zastosowanie w ramach dochodzeń. Urząd jest zobowiązany do stosowania gwarancji proceduralnych określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013, rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/967 oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Ramy te wymagają, by Urząd prowadził swoje dochodzenia w sposób obiektywny, bezstronny i z poszanowaniem zasady poufności, gromadził zarówno dowody obciążające osobę objętą dochodzeniem, jak i dowody na korzyść tej osoby oraz by prowadził czynności dochodzeniowe na podstawie pisemnego upoważnienia i po przeprowadzeniu kontroli zgodności z prawem. Urząd musi zapewnić, aby prowadzone przez niego dochodzenie odbywało się z poszanowaniem praw osób objętych prowadzonym przez niego dochodzeniem, w tym zgodnie z zasadą domniemania niewinności i przy zapewnieniu prawa do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść. Podczas przesłuchania osobie objętej dochodzeniem przysługują prawa m.in. do obecności wybranej przez siebie osoby, do zatwierdzenia protokołu przesłuchania oraz do posługiwania się dowolnym językiem urzędowym Unii. Przed sformułowaniem wniosków osobom objętym dochodzeniem przysługuje również prawo do zgłoszenia uwag w odniesieniu do okoliczności faktycznych sprawy.

(15)  Zmiany te nie wpływają na gwarancje proceduralne mające zastosowanie w ramach dochodzeń. Urząd jest zobowiązany do stosowania gwarancji proceduralnych określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013, rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/967 oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Ramy te wymagają, by Urząd prowadził swoje dochodzenia w sposób obiektywny, bezstronny i z poszanowaniem zasady poufności, gromadził zarówno dowody obciążające osobę objętą dochodzeniem, jak i dowody na korzyść tej osoby oraz by prowadził czynności dochodzeniowe na podstawie pisemnego upoważnienia i po przeprowadzeniu kontroli zgodności z prawem. Zarówno Urząd, jak i EPPO muszą zapewnić, aby prowadzone przez nie dochodzenia odbywały się z poszanowaniem praw osób objętych prowadzonym przez niego dochodzeniem, w tym zgodnie z zasadą domniemania niewinności i przy zapewnieniu prawa do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść. Podczas przesłuchania osobie objętej dochodzeniem przysługują prawa m.in. do obecności wybranej przez siebie osoby, do zatwierdzenia protokołu przesłuchania oraz do posługiwania się dowolnym językiem urzędowym Unii. Przed sformułowaniem wniosków osobom objętym dochodzeniem przysługuje również prawo do zgłoszenia uwag w odniesieniu do okoliczności faktycznych sprawy.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Uczestniczące państwa członkowskie powinny wyrazić zgodę na współpracę z EPPO Europejską i Urzędem, aby ułatwić skuteczne prowadzenie dochodzeń.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W sytuacjach, w których Urząd musi polegać na pomocy ze strony właściwych organów krajowych, w szczególności w przypadkach, gdy podmiot gospodarczy sprzeciwia się przeprowadzeniu kontroli na miejscu i inspekcji, państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczność działań prowadzonych przez Urząd oraz potrzebne wsparcie zgodnie z właściwymi przepisami krajowego prawa procesowego.

(19)  W sytuacjach, w których Urząd musi polegać na pomocy ze strony właściwych organów krajowych, w szczególności w przypadkach, gdy podmiot gospodarczy sprzeciwia się przeprowadzeniu kontroli na miejscu i inspekcji, państwa członkowskie powinny zagwarantować skuteczność działań prowadzonych przez Urząd oraz potrzebne wsparcie zgodnie z właściwymi przepisami krajowego prawa procesowego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  W ramach tego obowiązku współpracy Urząd powinien mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie stosownych informacji do podmiotów gospodarczych, które mogły być zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem dochodzenia lub które mogą posiadać takie informacje. Spełniając takie żądania, podmioty gospodarcze nie są zobowiązane do przyznania się do prowadzenia nielegalnej działalności, ale są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania o stan faktyczny i do przedstawienia dokumentów nawet w przypadku, gdy informacje w nich zawarte mogą zostać wykorzystane do stwierdzenia, że podmiot udzielający informacji lub inny podmiot prowadzą nielegalną działalność.

(21)  W ramach tego obowiązku współpracy Urząd powinien mieć możliwość zwrócenia się o przekazanie stosownych informacji do podmiotów gospodarczych, które mogły być zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem dochodzenia lub które mogą posiadać takie informacje. W odniesieniu do ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, w szczególności przestępstw i naruszeń związanych z interesami finansowymi UE, dyrektywa (UE) 2018/... [odniesienie do dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii] . Spełniając takie żądania, podmioty gospodarcze nie są zobowiązane do przyznania się do prowadzenia nielegalnej działalności, ale są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania o stan faktyczny.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość posługiwania się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma miejsce kontrola, oraz prawo do obecności wybranej przez siebie osoby, w tym zewnętrznego radcy prawnego, podczas kontroli na miejscu i inspekcji. Obecność radcy prawnego nie powinna jednak stanowić warunku prawnego ważności kontroli na miejscu i inspekcji. Aby zapewnić skuteczność kontroli na miejscu i inspekcji, w szczególności w odniesieniu do ryzyka zaginięcia dowodu, Urząd powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do wykorzystywanych w celach prowadzenia działalności gospodarczej pomieszczeń, gruntów, środków transportu lub innych nieruchomości bez czekania, aż podmiot skonsultuje się ze swoim radcą prawnym. Urząd powinien akceptować krótką, uzasadnioną zwłokę w oczekiwaniu na konsultację z radcą prawnym jedynie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli. Jakiekolwiek tego rodzaju opóźnienie musi być ograniczone do absolutnego minimum.

(22)  Podmioty gospodarcze powinny mieć możliwość posługiwania się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym ma miejsce kontrola, oraz prawo do obecności wybranej przez siebie osoby, w tym zewnętrznego radcy prawnego, podczas kontroli na miejscu i inspekcji. Obecność radcy prawnego nie powinna jednak stanowić warunku prawnego ważności kontroli na miejscu i inspekcji. Aby zapewnić skuteczność kontroli na miejscu i inspekcji, w szczególności w odniesieniu do ryzyka zaginięcia dowodu, Urząd powinien mieć możliwość uzyskania dostępu do wykorzystywanych w celach prowadzenia działalności gospodarczej pomieszczeń, gruntów, środków transportu lub innych nieruchomości bez czekania, aż podmiot skonsultuje się ze swoim radcą prawnym, ale nie uniemożliwiając takiej konsultacji. Urząd powinien akceptować krótką, uzasadnioną zwłokę w oczekiwaniu na konsultację z radcą prawnym jedynie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli. Jakiekolwiek tego rodzaju opóźnienie musi być ograniczone do absolutnego minimum, pod warunkiem należytego przestrzegania gwarancji procesowych i praw danego podmiotu gospodarczego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Urząd powinien dysponować niezbędnymi środkami, by śledzić przepływ pieniędzy w celu odkrycia trybu funkcjonowania typowego dla wielu nieuczciwych zachowań. Obecnie – dzięki współpracy z organami krajowymi i pomocy ze strony tych organów – Urząd może uzyskać informacje bankowe będące w posiadaniu instytucji kredytowych z szeregu państw członkowskich, które to informacje są istotne dla prowadzonych przez siebie działań dochodzeniowych. Aby zapewnić stosowanie skutecznego podejścia w całej Unii, w rozporządzeniu należy doprecyzować, że w ramach spoczywającego na właściwych organach krajowych ogólnego obowiązku wspierania Urzędu organy te są zobowiązane do przekazywania Urzędowi informacji na temat rachunków bankowych i płatniczych. Współpraca ta powinna, co do zasady, odbywać się za pomocą jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich. Wywiązując się z tego obowiązku wspierania Urzędu, organy krajowe powinny działać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa procesowego przewidzianymi w przepisach krajowych zainteresowanego państwa członkowskiego.

(26)  Urząd powinien dysponować niezbędnymi środkami, by śledzić przepływ pieniędzy w celu odkrycia trybu funkcjonowania typowego dla wielu nieuczciwych zachowań. Obecnie – dzięki współpracy z organami krajowymi i pomocy ze strony tych organów – Urząd może uzyskać informacje bankowe będące w posiadaniu instytucji kredytowych z szeregu państw członkowskich, które to informacje są istotne dla prowadzonych przez siebie działań dochodzeniowych. Aby zapewnić stosowanie skutecznego podejścia w całej Unii, w rozporządzeniu należy doprecyzować, że w ramach spoczywającego na właściwych organach krajowych ogólnego obowiązku wspierania Urzędu organy te są zobowiązane do przekazywania Urzędowi informacji na temat rachunków bankowych i płatniczych. Współpraca ta powinna, co do zasady, odbywać się za pomocą jednostek analityki finansowej w państwach członkowskich. Wywiązując się z tego obowiązku wspierania Urzędu, organy krajowe powinny działać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa procesowego przewidzianymi w przepisach krajowych zainteresowanego państwa członkowskiego, zapewniając należyte i terminowe przekazanie EPPO i Urzędowi wszelkich informacji mających znaczenie w dochodzeniu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Wczesne przekazanie informacji przez Urząd na potrzeby przyjęcia środków zapobiegawczych jest kluczowym narzędziem ochrony interesów finansowych Unii. Aby zapewnić ścisłą współpracę w tej kwestii między Urzędem a instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny zawsze mieć możliwość zasięgnięcia opinii Urzędu przed podjęciem decyzji w sprawie zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym środków ochrony dowodów.

(27)  Wczesne i niezwłoczne przekazanie informacji przez Urząd na potrzeby przyjęcia środków zapobiegawczych jest kluczowym narzędziem ochrony interesów finansowych Unii. Aby zapewnić ścisłą współpracę w tej kwestii między Urzędem a instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny zawsze mieć możliwość zasięgnięcia opinii Urzędu przed podjęciem decyzji w sprawie zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym środków ochrony dowodów.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  Aby uniknąć zbędnych opóźnień, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na inne dochodzenia, np.. sprawy dotyczące uchylenia immunitetu, zarówno EPPO, jak i Urząd powinny przeprowadzać swoje dochodzenia w odpowiednim terminie.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Kompetencje Urzędu obejmują ochronę dochodów budżetu Unii wynikających z zasobów własnych opartych na podatku VAT. W tej dziedzinie Urząd powinien móc wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich poprzez dochodzenia prowadzone zgodnie z jego kompetencjami, koordynację właściwych organów krajowych w złożonych sprawach międzynarodowych oraz wspieranie państw członkowskich i EPPO oraz pomaganie im. W tym celu Urząd powinien móc wymieniać informacje za pomocą sieci Eurofisc ustanowionej rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/20109, aby promować i ułatwiać współpracę w walce z oszustwami związanymi z VAT.

(29)  Kompetencje Urzędu obejmują ochronę dochodów budżetu Unii wynikających z zasobów własnych opartych na podatku VAT. W tej dziedzinie Urząd powinien móc wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich poprzez dochodzenia prowadzone zgodnie z jego kompetencjami, koordynację właściwych organów krajowych w złożonych sprawach międzynarodowych oraz wspieranie państw członkowskich i EPPO oraz pomaganie im. W tym celu Urząd powinien móc wymieniać informacje za pomocą sieci Eurofisc ustanowionej rozporządzeniem Rady (UE) nr 904/20109, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/17259a, aby promować i ułatwiać współpracę w walce z oszustwami związanymi z VAT.

_________________

_________________

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).

9 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).

 

9a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 4 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a.  Urząd nawiązuje i utrzymuje bliskie stosunki z Prokuraturą Europejską (»EPPO«), ustanowioną w ramach wzmocnionej współpracy rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193913. Stosunki te opierają się na wzajemnej współpracy oraz wymianie informacji. Mają one na celu w szczególności to, by zapewnić wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony interesów finansowych Unii poprzez komplementarność zakresu ich obowiązków oraz wspieranie EPPO przez Urząd.

4a.  Urząd nawiązuje i utrzymuje bliskie stosunki z Prokuraturą Europejską (»EPPO«), ustanowioną w ramach wzmocnionej współpracy rozporządzeniem Rady (UE) 2017/193913. Stosunki te opierają się na wzajemnej współpracy, komplementarności, unikaniu powielania działań i wymianie informacji. Mają one na celu w szczególności to, by zapewnić wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony interesów finansowych Unii poprzez komplementarność zakresu ich obowiązków oraz wspieranie EPPO przez Urząd, w tym przez wsparcie techniczne i logistyczne.

_________________

_________________

13 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

13 Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kontrole na miejscu i inspekcje przeprowadza się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz – takim w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danej kwestii – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96.

2.  Kontrole na miejscu i inspekcje przeprowadza się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz – takim w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danej kwestii – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 i wszystkimi stosownymi przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty gospodarcze współpracują z Urzędem w trakcie prowadzonego przez niego dochodzenia. Urząd może zażądać od podmiotów gospodarczych udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych.

3.  Podmioty gospodarcze są zobowiązane do współpracy z Urzędem w trakcie prowadzonego przez niego dochodzenia. Urząd może zażądać od podmiotów gospodarczych udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych, należycie udokumentowanych i przetwarzanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w zakresie poufności i przepisami ochrony danych.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Uczestniczące państwa członkowskie zapewniają, aby ich odpowiednie organy krajowe gwarantowały prawidłowe i skuteczne prowadzenie dochodzeń EPPO i Urzędu;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Wykonując te uprawnienia, Urząd stosuje się do gwarancji proceduralnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96. Podczas kontroli na miejscu i inspekcji zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść oraz prawo do obecności wybranej przez siebie osoby. Przy składaniu oświadczeń podczas kontroli na miejscu podmiotowi gospodarczemu zapewnia się możliwość posługiwania się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym dany podmiot gospodarczy ma swoją siedzibę. Prawo do obecności wybranej przez siebie osoby nie uniemożliwia Urzędowi uzyskania dostępu do pomieszczeń podmiotu gospodarczego i nie powoduje nadmiernego opóźnienia rozpoczęcia kontroli.

5.  Wykonując te uprawnienia, Urząd stosuje się do gwarancji proceduralnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96, a także w rozporządzeniu (WE) nr 2018/1725*. Podczas kontroli na miejscu i inspekcji zainteresowanemu podmiotowi gospodarczemu przysługuje prawo do nieskładania zeznań na swoją niekorzyść oraz prawo do obecności wybranej przez siebie osoby. Przy składaniu oświadczeń podczas kontroli na miejscu podmiot gospodarczy może posługiwać się dowolnym językiem urzędowym państwa członkowskiego, w którym dany podmiot gospodarczy ma swoją siedzibę. Prawo do obecności wybranej przez siebie osoby przez ograniczony i rozsądny czas nie uniemożliwia Urzędowi uzyskania dostępu do pomieszczeń podmiotu gospodarczego i nie powoduje nadmiernego opóźnienia rozpoczęcia kontroli.

 

_________________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego gwarantuje niezwłoczne udzielenie pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie.

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego, efektywnego i proporcjonalnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie. Należy w pełni przestrzegać praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 7 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli pracownicy Urzędu stwierdzą, że podmiot gospodarczy opiera się poddaniu kontroli na miejscu lub inspekcji dozwolonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zainteresowane państwo członkowskie zapewnia im potrzebne wsparcie ze strony organów ścigania, aby umożliwić Urzędowi skuteczne prowadzenie kontroli na miejscu lub inspekcji bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli pracownicy Urzędu stwierdzą, że podmiot gospodarczy opiera się poddaniu kontroli na miejscu lub inspekcji dozwolonej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zainteresowane państwo członkowskie gwarantuje im potrzebne wsparcie ze strony organów ścigania, aby umożliwić Urzędowi skuteczne prowadzenie kontroli na miejscu lub inspekcji bez zbędnej zwłoki.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W trakcie dochodzenia zewnętrznego Urząd może uzyskać dostęp do wszelkich stosownych informacji i danych związanych ze sprawą będącą przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, które są w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, w przypadku gdy jest to niezbędne do stwierdzenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. Zastosowanie w tym celu ma art. 4 ust. 2 i 4.

9.  W trakcie dochodzenia zewnętrznego Urząd może uzyskać dostęp do wszelkich stosownych informacji i danych związanych ze sprawą będącą przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, które są w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, w przypadku gdy jest to niezbędne do stwierdzenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności dochodzeń, uzasadnionych praw osób zainteresowanych oraz, w stosownych przypadkach, przepisów krajowych mających zastosowanie do postępowań sądowych. Zastosowanie w tym celu ma art. 4 ust. 2 i 4.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Urząd może zażądać udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych od urzędników, innych pracowników, członków instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członków personelu.”;

b)  Urząd może zażądać udzielenia informacji ustnych – w tym również w ramach przesłuchań – oraz informacji pisemnych od urzędników, innych pracowników, członków instytucji lub organów, szefów urzędów lub agencji lub członków personelu, przy czym informacje te muszą być dokładnie udokumentowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w zakresie poufności i unijnymi standardami ochrony danych.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Nie naruszając przepisów art. 12d, dyrektor generalny może wszcząć dochodzenie, jeśli istnieją wystarczające podejrzenia – które mogą również opierać się na informacjach przekazanych przez stronę trzecią lub przekazanych anonimowo – że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii.”;

Nie naruszając przepisów art. 12d, dyrektor generalny może wszcząć dochodzenie, jeśli istnieją wystarczające podejrzenia lub wyraźne przesłanki – które mogą również opierać się na informacjach przekazanych przez stronę trzecią lub przekazanych anonimowo – że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Właściwe organy państw członkowskich udzielają pracownikom Urzędu niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia im skutecznego wypełniania swoich zadań bez zbędnej zwłoki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

Właściwe organy państw członkowskich gwarantują pracownikom Urzędu niezbędne wsparcie w celu umożliwienia im skutecznego wypełniania swoich zadań bez zbędnej zwłoki zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera d

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja może w dowolnym momencie zasięgnąć opinii Urzędu w celu podjęcia, w ścisłej współpracy z Urzędem, wszelkich odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym również środków zabezpieczających dowody, oraz niezwłocznie informuje Urząd o tej decyzji.

Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja może w dowolnym momencie zasięgnąć opinii Urzędu w celu podjęcia, w ścisłej współpracy z Urzędem i bez powielania jego wysiłków, wszelkich odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym również środków zabezpieczających dowody, oraz niezwłocznie informuje Urząd o tej decyzji.; Urząd współpracuje konstruktywnie i w pełnej synergii z zainteresowanymi instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera e

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„8.  Jeżeli dochodzenie nie może zostać zakończone w terminie 12 miesięcy po jego wszczęciu, dyrektor generalny, po upływie tego 12-miesięcznego okresu, a następnie co sześć miesięcy, składa sprawozdanie Komitetowi Nadzoru, wskazując przyczyny oraz – w stosowanych przypadkach – środki naprawcze przewidziane w celu przyspieszenia dochodzenia.”;

„8.  Jeżeli dochodzenie nie może zostać zakończone w terminie 12 miesięcy po jego wszczęciu, dyrektor generalny, po upływie tego 12-miesięcznego okresu, a następnie co sześć miesięcy, składa sprawozdanie Komitetowi Nadzoru, wskazując przyczyny i środki naprawcze przewidziane w celu przyśpieszenia dochodzenia.”;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mogą one w zamian przekazać Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO.”;

W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, przekazują Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO.;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich niezwłocznie przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.”;

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich niezwłocznie przekazują Urzędowi wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

 

„5a.  Osoby zgłaszające do Urzędu przestępstwa i naruszenia związane z interesami finansowymi UE są w pełni chronione, w szczególności przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wraz z raportem można przekazać zalecenia dyrektora generalnego dotyczące działania, które ma zostać podjęte. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.

Wraz z raportem można przekazać udokumentowane zalecenia dyrektora generalnego dotyczące działania, które ma zostać podjęte. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Urząd podejmuje odpowiednie środki wewnętrzne w celu zapewnienia spójnej jakości raportów końcowych i zaleceń oraz rozważa, czy istnieje potrzeba zmiany wytycznych w sprawie procedur dochodzeniowych w celu usunięcia ewentualnych niespójności.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raporty sporządzone przez Urząd stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniach sądowych toczących się przed sądami unijnymi oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Unii.”;

Raporty sporządzone przez Urząd stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniach sądowych toczących się przed sądami unijnymi oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Unii, pod warunkiem że zostały sporządzone zgodnie z prawem.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 – ustęp 1 – zdanie drugie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Urząd może również przekazać informacje zainteresowanej instytucji, zainteresowanemu organowi, urzędowi lub zainteresowanej agencji.”;

Aby uniknąć zbędnych opóźnień, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na inne dochodzenia, np.. sprawy dotyczące uchylenia immunitetu, Urząd może również przekazać informacje zainteresowanemu organowi, urzędowi lub zainteresowanej agencji na ich wniosek”;

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd bez zbędnej zwłoki informuje Prokuraturę Europejską o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których mogłaby ona wykonywać swoją właściwość zgodnie z art. 22 i art. 25 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939. Raport wysyła się na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia.

1.  Urząd niezwłocznie zawiadamia Prokuraturę Europejską i bez zbędnej zwłoki przekazuje jej informacje o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których mogłaby ona wykonywać swoją właściwość zgodnie z art. 22 i art. 25 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939. Raport wysyła się na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 c – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przekazywane informacje obejmują co najmniej opis okoliczności faktycznych, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach.

2.  Przekazywane informacje obejmują wszystkie znane Urzędowi okoliczności faktyczne i informacje, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 c – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Urząd nie jest zobowiązany do informowania EPPO o zarzutach, które są ewidentnie nieuzasadnione.

Urząd zgłasza EPPO wyłącznie uzasadnione zarzuty i przedstawia roczne dane dotyczące liczby i przedmiotu takich zarzutów.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12 f a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12 fa

 

Dochodzenia równoczesne

 

1.  W przypadku dochodzenia w państwie członkowskim będącym częścią EPPO i w państwie członkowskim, które nie jest częścią EPPO, Urząd i EPPO zawierają uzgodnienia robocze zgodnie z art. 99 ust. 3 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939. Takie uzgodnienia robocze zawierają co najmniej przepisy dotyczące wymiany wszystkich informacji, wzajemnego uznawania dowodów i raportów, gwarancji procesowych równoważnych gwarancjom wymienionym w rozdziale VI rozporządzenia Rady (UE) 2017/1939 oraz wymiany danych osobowych.

 

2.  Państwa członkowskie współpracują zarówno z Urzędem, jak i z EPPO oraz wspierają je w ich działaniach i odpowiednich dochodzeniach.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

Odsyłacze

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lola Sánchez Caldentey

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (11.1.2019)

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monica Macovei

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kontekście starań na rzecz zwiększenia ochrony interesów finansowych Unii Komisja zaproponowała w maju 2018 r. zmianę rozporządzenia (UE, Euratom) 883/2013 dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Niniejszy wniosek jest następstwem przyjęcia w lipcu 2017 r. dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za pośrednictwem prawa karnego oraz przyjęcia w październiku 2017 r. rozporządzenia wdrażającego zacieśnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej („EPPO”).

Zmienione rozporządzenie powinno wejść w życie z końcem 2020 r., zanim EPPO zacznie funkcjonować.

Ogólnym celem wniosku jest dostosowanie i wzmocnienie mechanizmów ochrony interesów finansowych UE. Należy to osiągnąć przede wszystkim poprzez stworzenie podstaw skutecznej współpracy z EPPO, która powinna opierać się na zasadach ścisłej współpracy, wymiany informacji, komplementarności i niepowielania działań. Podczas gdy EPPO będzie prowadzić dochodzenia i postępowania karne, OLAF będzie nadal prowadzić jedynie dochodzenia administracyjne dotyczące interesów finansowych UE, uzupełniając prace EPPO i dążąc do realizacji wspólnego celu.

Sprawozdawczyni jest zdania, że sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by przyszłe stosunki między EPPO a OLAF-em nie powodowały długotrwałych sporów dotyczących kompetencji. W tym celu EPPO i OLAF powinni korzystać z funkcji trafieniowych (figuruje/nie figuruje) w swoich odnośnych systemach zarządzania sprawami, co pozwoli na natychmiastowe sprawdzenie istotnych informacji na temat toczących się spraw. Ponieważ system zarządzania sprawami prowadzony przez EPPO wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Urząd powinien poinformować wyznaczoną przez EPPO osobę, która powinna sprawdzić w systemie zarządzania sprawami prowadzonym przez EPPO, czy EPPO prowadzi już dochodzenie w sprawie tych samych faktów.

W sprawozdaniu stwierdza się również, że Urząd powinien niezwłocznie powiadamiać EPPO o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których EPPO mogłaby wykonywać swoją właściwość. Po powiadomieniu można sporządzić raport, jeżeli zażąda tego EPPO, który przygotowywany jest w ścisłej współpracy z EPPO. Umożliwiłoby to szybką reakcję ze strony EPPO i zapewniłoby prowadzenie wszelkich dochodzeń w sprawach karnych w pełnej zgodności z zabezpieczeniami proceduralnymi mającymi zastosowanie do EPPO.

W przypadku dochodzeń uzupełniających wszczętych lub kontynuowanych z inicjatywy dyrektora generalnego Urzędu, w sprawozdaniu stwierdza się, że Urząd powinien mieć prawo do prowadzenia tych dochodzeń wyłącznie za zgodą EPPO. W przypadku gdy EPPO sprzeciwia się wszczęciu dochodzenia, Urząd powinien powstrzymać się od ich prowadzenia.

Wreszcie sprawozdawczyni uważa, że instytucje, organy, urzędy i agencje powinny zwracać się bezpośrednio do EPPO o przeprowadzenie oceny zgłoszonych im zarzutów o charakterze karnym, zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia o EPPO.

POPRAWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z oceny stosowania rozporządzenia (UE, Euratom) nr 883/2013 nie jest całkowicie jasne, w jakim zakresie rozporządzenie 883/2013 przewiduje stosowanie prawa krajowego. Różne interpretacje odpowiednich przepisów oraz różnice w prawie krajowym prowadzą do rozdrobnienia w wykonywaniu uprawnień OLAF-u w państwach członkowskich, w niektórych przypadkach utrudniając Urzędowi skuteczne prowadzenie dochodzeń, a w ostatecznym rozrachunku przyczynianie się do osiągnięcia celu Traktatu, jakim jest skuteczna ochrona interesów finansowych w całej Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W kontekście ich wspólnego celu, jakim jest zachowanie integralności budżetu Unii, Urząd oraz EPPO powinny nawiązać i utrzymywać bliskie stosunki oparte na szczerej współpracy, mające na celu zapewnienie komplementarności ich odpowiednich kompetencji i koordynację podejmowanych przez nie działań, w szczególności jeżeli chodzi o zakres wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. Stosunki Urzędu i EPPO powinny ostatecznie przyczyniać się do zapewnienia, aby wykorzystywane były wszystkie środki potrzebne do ochrony interesów finansowych Unii i unikania niepotrzebnego powielania wysiłków.

(4)  W kontekście ich wspólnego celu, jakim jest zachowanie integralności budżetu Unii, Urząd oraz EPPO powinny nawiązać i utrzymywać bliskie stosunki oparte na szczerej współpracy, mające na celu zapewnienie komplementarności ich odpowiednich kompetencji i koordynację podejmowanych przez nie działań, w szczególności jeżeli chodzi o zakres wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia EPPO. Stosunki Urzędu i EPPO powinny ostatecznie przyczyniać się do zapewnienia, aby wykorzystywane były wszystkie środki potrzebne do ochrony interesów finansowych Unii i unikania niepotrzebnego powielania wysiłków. Aby sprzyjać dobrej współpracy, zachęca się EPPO i Urząd do regularnych spotkań, w szczególności w celu uzyskania ogólnego zarysu trwających dochodzeń w celu określenia tendencji i możliwych powiązań między różnymi sprawami.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)  Po ustanowieniu EPPO ogólny mandat OLAF-u nie powinien ulec zmianie, ale działalność Urzędu powinna być dostosowana na kilka sposobów do istnienia EPPO. OLAF powinien pozostać organem właściwym do prowadzenia dochodzeń administracyjnych w sprawach o podejrzenie nadużyć finansowych i nieprawidłowości niezwiązanych z nadużyciami finansowymi w unijnych instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych oraz we wszystkich państwach członkowskich w celu wydawania zaleceń dotyczących wszczęcia postępowań sądowych, dyscyplinarnych, finansowych lub administracyjnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO.

(5)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 nałożono wymóg, zgodnie z którym Urząd oraz wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz właściwe organy krajowe muszą bez zbędnej zwłoki informować EPPO o czynie zabronionym, w sprawie którego Prokuratura mogłaby wykonywać swoją właściwość. Ponieważ kompetencje Urzędu obejmują prowadzenie dochodzeń administracyjnych w sprawie nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd jest najbardziej kompetentny i doskonale przygotowany do tego, by pełnić rolę naturalnego partnera i uprzywilejowanego źródła informacji dla EPPO. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy dochodzenia dotyczą państw członkowskich, które uczestniczą we wzmocnionej współpracy na rzecz utworzenia EPPO, oraz państw członkowskich, które w niej nie uczestniczą.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Znamiona wskazujące na możliwość popełnienia czynów zabronionych wchodzących w zakres kompetencji EPPO mogą w praktyce być obecne we wstępnych zarzutach otrzymanych przez Urząd lub mogą pojawić się w toku dochodzenia administracyjnego wszczętego przez Urząd w oparciu o przesłanki, na podstawie których można podejrzewać wystąpienie nieprawidłowości administracyjnych. Aby wywiązać się z obowiązku przekazywania informacji EPPO, Urząd powinien, w zależności od przypadku, zgłosić czyn zabroniony na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia lub w toku tego dochodzenia.

(6)  Znamiona wskazujące na możliwość popełnienia czynów zabronionych wchodzących w zakres kompetencji EPPO mogą w praktyce być obecne we wstępnych zarzutach otrzymanych przez Urząd lub mogą pojawić się w toku dochodzenia administracyjnego wszczętego przez Urząd w oparciu o przesłanki, na podstawie których można podejrzewać wystąpienie nieprawidłowości administracyjnych. Aby wywiązać się z obowiązku przekazywania informacji EPPO, Urząd powinien, w zależności od przypadku, niezwłocznie powiadomić o wszelkich czynach zabronionych. Po takim powiadomieniu należy sporządzić raport, który powinien być przesłany bez zbędnej zwłoki. Powiadomienie i raport mogą być przesyłane na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia lub w toku tego dochodzenia. Informacje otrzymane przez Urząd powinny być w każdym przypadku zgłaszane do EPPO tak wcześnie, jak to możliwe.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 określono minimalne wymagane elementy, które co do zasady powinny zawierać przekazywane informacje. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia przez Urząd wstępnej oceny zarzutów w celu potwierdzenia tych elementów i zgromadzenia niezbędnych informacji. Urząd powinien przeprowadzić tę ocenę szybko oraz za pomocą środków, które nie powodują powstania zagrożenia dla ewentualnego przyszłego postępowania przygotowawczego. Po zakończeniu prowadzonej przez siebie oceny Urząd powinien poinformować Prokuraturę Europejską o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa wchodzącego w zakres jej właściwości.

(7)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 określono minimalne wymagane elementy, które co do zasady powinny zawierać przekazywane informacje, w celu zwiększenia skuteczności zgłaszania wszelkich spraw karnych. Oprócz tych elementów Urząd powinien przekazywać do EPPO wszystkie istotne dostępne mu informacje. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia przez Urząd wstępnej oceny zarzutów w celu potwierdzenia tych elementów i zgromadzenia niezbędnych informacji. Urząd powinien przeprowadzić tę ocenę tak szybko, jak to możliwe oraz za pomocą środków, które nie powodują powstania zagrożenia dla ewentualnego przyszłego postępowania przygotowawczego. Po zakończeniu prowadzonej przez siebie oceny Urząd powinien niezwłocznie poinformować Prokuraturę Europejską o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa wchodzącego w zakres jej właściwości.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Biorąc pod uwagę wiedzę fachową Urzędu, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny mieć możliwość zwrócenia się do Urzędu o pomoc w zakresie prowadzenia takiej wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów.

(8)  Biorąc pod uwagę wiedzę fachową Urzędu, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny mieć możliwość zwrócenia się do Urzędu o pomoc w zakresie prowadzenia takiej wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów, jeżeli nie są w stanie przeprowadzić tej oceny. Nie powinno to opóźniać terminowego powiadamiania EPPO.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd zasadniczo nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych. W pewnych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może jednak wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia.

(9)  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Urząd zasadniczo nie powinien wszczynać dochodzenia administracyjnego, które byłoby równoległe do postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO w sprawie tych samych okoliczności faktycznych. W pewnych przypadkach ochrona interesów finansowych Unii może jednak wymagać przeprowadzenia przez Urząd uzupełniającego dochodzenia administracyjnego przed zakończeniem postępowania karnego, które Prokuratura Europejska wszczęła w celu ustalenia, czy istnieje konieczność zastosowania środków zapobiegawczych, czy też należy podjąć działania finansowe, dyscyplinarne lub administracyjne. Wszczęcie wspomnianych dochodzeń uzupełniających może być właściwe m.in. w przypadku, gdy istnieje konieczność odzyskania kwot należnych na rzecz budżetu Unii podlegających przepisom szczegółowym dotyczącym przedawnienia, gdy kwoty narażone na ryzyko są bardzo wysokie lub gdy istnieje potrzeba zastosowania środków administracyjnych w celu uniknięcia dalszych wydatków w sytuacjach zagrożenia. Biorąc pod uwagę ich komplementarny charakter, takie dochodzenia uzupełniające powinny być prowadzone wyłącznie za zgodą EPPO.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego – pod pewnymi warunkami – również z inicjatywy Urzędu. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności. Sprzeciw ten powinien być uzasadniony koniecznością ochrony skuteczności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO i powinien być proporcjonalny do tego celu. Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO nie zgłosi sprzeciwu, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

(10)  W rozporządzeniu (UE) 2017/1939 przewidziano, że EPPO może żądać od Urzędu przeprowadzenia takiego dochodzenia uzupełniającego. W przypadkach gdy EPPO nie wystąpi z takim żądaniem, powinna istnieć możliwość wszczęcia takiego dochodzenia uzupełniającego również z inicjatywy Urzędu, na podstawie szczegółowych warunków i po uzyskaniu zgody EPPO. Prokuratura Europejska powinna w szczególności móc sprzeciwić się wszczęciu lub kontynuowaniu dochodzenia przez Urząd lub podejmowaniu przez Urząd określonych czynności. Sprzeciw ten powinien być uzasadniony koniecznością ochrony skuteczności postępowania przygotowawczego prowadzonego przez EPPO i powinien być proporcjonalny do tego celu. Urząd powinien powstrzymać się od wykonywania czynności, co do których Prokuratura Europejska zgłosiła sprzeciw. Jeżeli EPPO wyrazi zgodę na ten wniosek, dochodzenie prowadzone przez Urząd powinno być prowadzone w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Aby zapewnić skuteczną koordynację między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami oraz dla uniknięcia powielania tych działań. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych.

(12)  Aby zapewnić skuteczną koordynację między Urzędem a EPPO, podmioty te muszą prowadzić między sobą nieprzerwaną wymianę informacji. Wymiana informacji na etapach poprzedzających wszczęcie dochodzenia przez Urząd i postępowania przygotowawczego przez EPPO ma szczególne znaczenie dla zapewnienia prawidłowej koordynacji między odpowiednimi działaniami oraz dla uniknięcia powielania tych działań. W tym celu Urząd i EPPO powinni korzystać z funkcji trafieniowych (figuruje/nie figuruje) w swoich odnośnych systemach zarządzania sprawami. Urząd i EPPO powinny określić procedury i warunki tej wymiany informacji w zawartych przez siebie porozumieniach roboczych. Dyrektor generalny Urzędu i Europejski Prokurator Generalny powinni się spotykać regularnie w celu omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  W sytuacjach, w których Urząd musi polegać na pomocy ze strony właściwych organów krajowych, w szczególności w przypadkach, gdy podmiot gospodarczy sprzeciwia się przeprowadzeniu kontroli na miejscu i inspekcji, państwa członkowskie powinny zapewnić skuteczność działań prowadzonych przez Urząd oraz potrzebne wsparcie zgodnie z właściwymi przepisami krajowego prawa procesowego.

(19)  W sytuacjach, w których Urząd musi polegać na pomocy ze strony właściwych organów krajowych, w szczególności w przypadkach, gdy podmiot gospodarczy sprzeciwia się przeprowadzeniu kontroli na miejscu i inspekcji, państwa członkowskie powinny zapewnić bez zbędnej zwłoki skuteczność działań prowadzonych przez Urząd oraz potrzebne wsparcie zgodnie z właściwymi przepisami krajowego prawa procesowego.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a)  Osoby zgłaszające do Urzędu przestępstwa i naruszenia związane z interesami finansowymi UE powinny być w pełni chronione, w szczególności przez odpowiednie przepisy UE dotyczące ochrony sygnalistów.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32a)  Właściwe organy państw członkowskich udzielają Urzędowi niezbędnego wsparcia przy wypełnianiu jego zadań. W przypadku gdy Urząd wydaje zalecenia dla organów wymiaru sprawiedliwości skierowane do krajowych organów ścigania i nie podejmuje żadnych działań następczych, państwo członkowskie powinno uzasadnić swoją decyzję przed Urzędem. Raz w roku Urząd powinien sporządzać sprawozdanie w celu przedstawienia informacji na temat pomocy udzielanej przez państwa członkowskie oraz działań podjętych w następstwie zaleceń dla organów wymiaru sprawiedliwości.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(32b)  Wśród członków Komitetu Nadzoru powinien zostać powołany urzędnik ds. praw podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych powinien monitorować przestrzeganie przez Urząd praw podstawowych i gwarancji proceduralnych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja powinna ocenić stosowanie niniejszego rozporządzenia, a w szczególności skuteczność współpracy między Urzędem a EPPO.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1)  w art. 1 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

d)   rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

„d)   rozporządzenia (UE) nr 45/2001 i rozporządzenia (UE) nr 2016/679

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kontrole na miejscu i inspekcje przeprowadza się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz – takim w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danej kwestii – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96.

2.  Kontrole na miejscu i inspekcje mogą być przeprowadzane bez uprzedniego powiadomienia i przeprowadza się je zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz – takim w zakresie, w jakim niniejsze rozporządzenie nie obejmuje danej kwestii – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Na wniosek Urzędu właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego udziela, bez zbędnej zwłoki, pracownikom Urzędu wsparcia niezbędnego do skutecznego wykonywania ich zadań określonych w pisemnym upoważnieniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie.

Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, aby pracownicy Urzędu mieli – zgodnie z rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96 – dostęp do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem dochodzenia, które są niezbędne do skutecznego i efektywnego przeprowadzenia kontroli na miejscu i inspekcji, a także aby mogli oni zajmować te dokumenty lub dane tak długo, jak jest to konieczne w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  W trakcie dochodzenia zewnętrznego Urząd może uzyskać dostęp do wszelkich stosownych informacji i danych związanych ze sprawą będącą przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, które są w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, w przypadku gdy jest to niezbędne do stwierdzenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. Zastosowanie w tym celu ma art. 4 ust. 2 i 4.

9.  W trakcie dochodzenia zewnętrznego Urząd może uzyskać dostęp, bez zbędnej zwłoki, do wszelkich stosownych informacji i danych związanych ze sprawą będącą przedmiotem dochodzenia, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, które są w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, w przypadku gdy jest to niezbędne do stwierdzenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii. Zastosowanie w tym celu ma art. 4 ust. 2 i 4.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 3 – ustęp 10 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 12c ust. 1, w przypadku gdy przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia zewnętrznego Urząd dysponuje informacjami wskazującymi na to, że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd może poinformować o tym właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także, w razie potrzeby, zainteresowane instytucje, organy, urzędy i agencje.

Nie naruszając przepisów art. 12c ust. 1, w przypadku gdy przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia zewnętrznego Urząd dysponuje informacjami wskazującymi na to, że miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub wszelka inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii, Urząd może poinformować o tym właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także, w razie potrzeby, zainteresowane instytucje, organy, urzędy i agencje. Właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich i/lub instytucja, organ, urząd lub agencja informują Urząd, na jego wniosek, o podjętych działaniach i o ustaleniach dokonanych na podstawie takich informacji.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Urząd ma prawo do natychmiastowego i niezapowiedzianego dostępu do wszelkich stosownych informacji i danych, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, jak również do ich pomieszczeń. Urząd jest upoważniony do kontrolowania ksiąg rachunkowych instytucji, organów, urzędów i agencji. Urząd może sporządzać kopie i uzyskiwać wyciągi z każdego dokumentu lub zawartości każdego nośnika danych będącego w posiadaniu instytucji, organu, urzędu i agencji oraz, w razie potrzeby, zajmować te dokumenty lub dane w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie;

a)  Urząd ma prawo do natychmiastowego i niezapowiedzianego dostępu do wszelkich stosownych informacji i danych, niezależnie od tego, na jakim nośniku są one przechowywane, będących w posiadaniu instytucji, organów, urzędów i agencji, jak również do ich pomieszczeń. Urząd jest upoważniony do kontrolowania ksiąg rachunkowych instytucji, organów, urzędów i agencji. Urząd może sporządzać kopie i uzyskiwać wyciągi z każdego dokumentu lub zawartości każdego nośnika danych będącego w posiadaniu instytucji, organu, urzędu i agencji oraz, w razie potrzeby, zajmować te dokumenty lub dane tak długo, jak jest to konieczne, w celu zapewnienia, aby nie były narażone na zaginięcie;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zgodnie z art. 3 Urząd może przeprowadzać kontrole na miejscu i inspekcje w pomieszczeniach podmiotów gospodarczych w celu uzyskania dostępu do informacji mających znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem dochodzenia wewnętrznego.”;

3.  Zgodnie z art. 3 Urząd może przeprowadzać, bez uprzedniego powiadomienia, kontrole na miejscu i inspekcje w pomieszczeniach podmiotów gospodarczych w celu uzyskania dostępu do informacji mających znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem dochodzenia wewnętrznego.”;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  w ust. 2 po akapicie pierwszym dodaje się nowy akapit w brzmieniu:

 

„Dochodzenie zewnętrzne, o które EPPO zwraca się do Urzędu, wszczyna się bezzwłocznie zgodnie z art. 12e.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=PL)

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ab)  ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Dyrektor generalny podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia wewnętrznego, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek instytucji, organu, urzędu lub agencji, w której lub w którym ma zostać przeprowadzone dochodzenie, lub na wniosek państwa członkowskiego.

Dyrektor generalny podejmuje decyzję o wszczęciu dochodzenia wewnętrznego, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek EPPO lub instytucji, organu, urzędu lub agencji, w której lub w którym ma zostać przeprowadzone dochodzenie, lub na wniosek państwa członkowskiego.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ustęp 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Instytucje, organy, urzędy i agencje zapewniają, aby urzędnicy, inni pracownicy, członkowie, szefowie i członkowie personelu udzielali pracownikom Urzędu niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia im skutecznego wypełniania ich zadań.

„Instytucje, organy, urzędy i agencje zapewniają, aby urzędnicy, inni pracownicy, członkowie, szefowie i członkowie personelu udzielali pracownikom Urzędu niezbędnego wsparcia w celu umożliwienia im skutecznego i niezwłocznego wypełniania ich zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera d

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 7 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja może w dowolnym momencie zasięgnąć opinii Urzędu w celu podjęcia, w ścisłej współpracy z Urzędem, wszelkich odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym również środków zabezpieczających dowody, oraz niezwłocznie informuje Urząd o tej decyzji.”;

„Poza tym, co zapewniono w akapicie pierwszym, zainteresowana instytucja, organ, urząd lub agencja może w dowolnym momencie zasięgnąć opinii Urzędu w celu podjęcia, w ścisłej współpracy z Urzędem, wszelkich odpowiednich środków zapobiegawczych, w tym również środków zabezpieczających dowody, oraz niezwłocznie informuje Urząd o tej decyzji. Urząd współpracuje konstruktywnie i w pełnej synergii z zainteresowanymi instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mogą one w zamian przekazać Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO.”;

„W przypadku gdy instytucje, organy, urzędy i agencje informują EPPO zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) 2017/1939, mogą one w zamian przekazać Urzędowi kopię sprawozdania wysłanego do EPPO i powiadomić EPPO o tym fakcie.”;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich niezwłocznie przekazują Urzędowi na jego wniosek lub z własnej inicjatywy wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje dotyczące prowadzonego przez Urząd dochodzenia.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed wszczęciem dochodzenia na wniosek Urzędu przekazują one wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje, które są niezbędne, by ocenić zarzuty lub zastosować kryteria wszczęcia dochodzenia określone w art. 5 ust. 1.”;

Przed wszczęciem dochodzenia na wniosek Urzędu lub z własnej inicjatywy przekazują one wszelkie będące w ich posiadaniu dokumenty lub informacje, które są niezbędne, by ocenić zarzuty lub zastosować kryteria wszczęcia dochodzenia określone w art. 5 ust. 1.”;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich przekazują Urzędowi wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.”;

3.  Instytucje, organy, urzędy i agencje oraz, o ile nie zabrania tego prawo krajowe, właściwe organy państw członkowskich na wniosek urzędu lub z własnej inicjatywy przekazują niezwłocznie Urzędowi wszelkie inne będące w ich posiadaniu i uznane za istotne dokumenty lub informacje dotyczące zwalczania nadużyć finansowych, korupcji oraz wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Unii.”;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 9 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„5a.  Czynności dochodzeniowe prowadzone przez OLAF podlegają kontroli sądowej Trybunału Sprawiedliwości zgodnie z art. 263 TFUE.”

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 5 – akapit 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

Dyrektor generalny zapewnia, aby wszelkie informacje przeznaczone do wiadomości publicznej podawane były w sposób neutralny i bezstronny, a ich ujawnienie odbywało się z poszanowaniem zasady poufności dochodzeń i zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszym artykule i w art. 9 ust. 1.

Dyrektor generalny zapewnia, aby wszelkie informacje przeznaczone do wiadomości publicznej podawane były w sposób neutralny i bezstronny, a ich ujawnienie odbywało się z poszanowaniem wymogów ochrony danych, zasady poufności dochodzeń i zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszym artykule i w art. 9 ust. 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 – litera a b (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 10 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„5a.  Osoby zgłaszające do Urzędu przestępstwa i naruszenia związane z interesami finansowymi UE są w pełni chronione, w szczególności przez europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.”;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Wraz z raportem można przekazać zalecenia dyrektora generalnego dotyczące działania, które ma zostać podjęte. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.”;

Wraz z raportem przekazuje się dobrze udokumentowane zalecenia dyrektora generalnego dotyczące ewentualnej konieczności podjęcia działań. W zaleceniach tych wskazuje się w stosownych przypadkach działania dyscyplinarne, administracyjne, finansowe lub sądowe, które powinny zostać podjęte przez instytucje, organy, urzędy i agencje oraz właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich, a także podaje się w szczególności szacunkowe kwoty, jakie należy odzyskać, oraz wstępną kwalifikację prawną ustalonych faktów.”;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Urząd podejmuje odpowiednie środki wewnętrzne w celu zapewnienia spójnej jakości raportów końcowych i zaleceń oraz rozważa, czy istnieje potrzeba zmiany wytycznych w sprawie procedur dochodzeniowych w celu usunięcia ewentualnych niespójności.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Raporty sporządzone przez Urząd stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu karnym państwa członkowskiego, w którym istnieje potrzeba ich wykorzystania, w taki sam sposób i na takich samych warunkach co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych. Podlegają one tym samym przepisom dotyczącym oceny co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych i mają taką samą wartość dowodową jak te raporty.

Raporty sporządzone przez Urząd stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu karnym państwa członkowskiego, w którym istnieje potrzeba ich wykorzystania, w taki sam sposób i na takich samych warunkach co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych. Podlegają one tym samym przepisom dotyczącym oceny co raporty urzędowe sporządzane przez krajowych kontrolerów administracyjnych i mają taką samą wartość dowodową jak te raporty. W tym względzie takie raporty stanowią akty, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zainteresowane osoby.

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego należy przewidzieć, że raporty Urzędu mogą mieć niekorzystny wpływ na dane osoby, aby zapewnić prawo tych osób do skutecznego środka prawnego.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera c a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 11 – ustęp 8 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„8a.  Raz w roku, z upoważnienia dyrektora generalnego, sporządza się raport. W raporcie tym podaje się informacje na temat działań następczych podjętych przez właściwe organy państw członkowskich w następstwie wniosków o pomoc złożonych przez Urząd na mocy niniejszego rozporządzenia. W raporcie tym podaje się również informacje na temat sądowych działań następczych podjętych przez właściwe organy państw członkowskich na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Urząd. W raporcie uwzględnia się wymogi ochrony danych i poufności dochodzeń. Raport jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie wyznaczają jednostkę (zwaną dalej »jednostką koordynującą zwalczanie nadużyć finansowych«) w celu ułatwiania skutecznej współpracy i wymiany informacji z Urzędem, w tym również informacji o charakterze operacyjnym. W stosownych przypadkach, zgodnie z prawem krajowym, jednostka koordynująca zwalczanie nadużyć finansowych może być uznana za właściwy organ do celów niniejszego rozporządzenia.

1.  Do celów niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie wyznaczają jednostkę (zwaną dalej »jednostką koordynującą zwalczanie nadużyć finansowych«) w celu ułatwiania szybkiej i skutecznej współpracy i wymiany informacji z Urzędem, w tym również informacji o charakterze operacyjnym. W stosownych przypadkach, zgodnie z prawem krajowym, jednostka koordynująca zwalczanie nadużyć finansowych może być uznana za właściwy organ do celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na wniosek Urzędu, przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia, jak również w toku dochodzenia lub po jego zakończeniu, jednostki koordynujące zwalczanie nadużyć finansowych zapewniają Urzędowi potrzebne wsparcie, uzyskują je dla niego lub je koordynują, aby Urząd mógł skutecznie wykonywać swoje zadania. Takie wsparcie ma obejmować w szczególności wsparcie ze strony właściwych organów krajowych zapewniane zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7, art. 7 ust. 3 oraz art. 8 ust. 2 i 3.

2.  Na wniosek Urzędu lub z ich własnej inicjatywy, przed podjęciem decyzji o wszczęciu lub niewszczynaniu dochodzenia, jak również w toku dochodzenia lub po jego zakończeniu, jednostki koordynujące zwalczanie nadużyć finansowych zapewniają Urzędowi potrzebne wsparcie, uzyskują je dla niego lub je koordynują, aby Urząd mógł skutecznie wykonywać swoje zadania. Takie wsparcie ma obejmować w szczególności wsparcie ze strony właściwych organów krajowych zapewniane zgodnie z art. 3 ust. 6 i 7, art. 7 ust. 3 oraz art. 8 ust. 2 i 3.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Urząd bez zbędnej zwłoki informuje Prokuraturę Europejską o wszelkich czynach zabronionych, w odniesieniu do których mogłaby ona wykonywać swoją właściwość zgodnie z art. 22 i art. 25 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1939. Raport wysyła się na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia.

1.  Urząd niezwłocznie powiadamia Prokuraturę Europejską o wszelkich przesłankach wskazujących na czyny zabronione, w odniesieniu do których wykonuje ona swoją właściwość zgodnie z art. 22 i 25 rozporządzenia (UE) 2017/1939. Po takim powiadomieniu sporządza raport, który przesyłany jest bez zbędnej zwłoki. Powiadomienie i raport wysyła się na dowolnym etapie przed wszczęciem dochodzenia przez Urząd lub w toku tego dochodzenia. EPPO może zwrócić się do Urzędu o przesłanie dodatkowych informacji i określić termin ich przekazania.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przekazywane informacje obejmują co najmniej opis okoliczności faktycznych, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach.

2.  Przekazywane informacje obejmują co najmniej opis wszystkich znanych Urzędowi okoliczności faktycznych i informacji, w tym ocenę szkody, która została wyrządzona lub która może zostać wyrządzona, w przypadku gdy Urząd posiada takie informacje, możliwą kwalifikację prawną czynu oraz wszelkie dostępne informacje o ewentualnych pokrzywdzonych, podejrzanych i innych powiązanych osobach. Wraz z raportem Urząd przekazuje EPPO będące w jego posiadaniu wszelkie inne istotne informacje dotyczące danej sprawy.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadkach gdy informacje otrzymane przez Urząd nie obejmują elementów określonych w ust. 2, a Urząd nie prowadzi żadnego dochodzenia, Urząd może przeprowadzić wstępną ocenę zarzutów. Ocenę przeprowadza się szybko i w każdym przypadku w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji. W trakcie tej oceny zastosowanie mają art. 6 i art. 8 ust. 2.

W przypadkach gdy informacje otrzymane przez Urząd nie obejmują elementów określonych w ust. 2, a Urząd nie prowadzi żadnego dochodzenia, Urząd może przeprowadzić wstępną ocenę zarzutów. Ocenę przeprowadza się jak najszybciej i w każdym przypadku w terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji. W trakcie tej oceny zastosowanie mają art. 6 i art. 8 ust. 2. Urząd powstrzymuje się od podejmowania wszelkich środków, które mogą zaszkodzić ewentualnym przyszłym dochodzeniom EPPO.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 3 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wstępnej ocenie Urząd informuje EPPO o tym, czy spełnione zostały warunki określone w ust. 1.

Po wstępnej ocenie, nawet jeśli nie zebrano wszystkich elementów określonych w ust. 2, Urząd niezwłocznie informuje EPPO o tym, czy spełnione zostały warunki określone w ust. 1.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje za pomocą systemu zarządzania sprawami prowadzonego przez EPPO, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek w terminie 10 dni roboczych.

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek bez zbędnej zwłoki.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12c – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje mogą zażądać od Urzędu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów. Do celów tych wniosków zastosowanie ma ust. 3.

5.  Instytucje, organy, urzędy i agencje mogą zażądać od Urzędu przeprowadzenia wstępnej oceny zgłoszonych im zarzutów. Do celów tych wniosków zastosowanie ma ust. 3. Nie opóźnia to terminowego powiadamiania EPPO.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje za pomocą systemu zarządzania sprawami prowadzonego przez EPPO, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek w terminie 10 dni roboczych.

Do celów stosowania akapitu pierwszego Urząd, zgodnie z art. 12g ust. 2, weryfikuje, czy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze. Urząd może zażądać od EPPO przekazania dalszych informacji. EPPO odpowiada na taki wniosek bez zbędnej zwłoki.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12e – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Standardy gwarancji proceduralnych określone w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1939 mają również zastosowanie do dowodów zebranych przez Urząd w tych sprawach. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozostaje organem właściwym do kontroli aktów proceduralnych prowadzonych przez OLAF w imieniu EPPO, jeżeli akty te mają na celu wywarcie skutków prawnych wobec podmiotów trzecich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W należycie uzasadnionych przypadkach, w których EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli dyrektor generalny uzna, że należy wszcząć dochodzenie zgodnie z kompetencjami Urzędu celem ułatwienia przyjęcia środków zapobiegawczych lub podjęcia działań finansowych, dyscyplinarnych lub administracyjnych, Urząd informuje EPPO na piśmie, określając charakter i cel dochodzenia.

W przypadku gdy EPPO prowadzi postępowanie przygotowawcze, jeżeli dyrektor generalny uzna, w należycie uzasadnionych przypadkach, że należy również wszcząć dochodzenie zgodnie z kompetencjami Urzędu celem ułatwienia przyjęcia środków zapobiegawczych lub podjęcia działań finansowych, dyscyplinarnych lub administracyjnych, Urząd informuje EPPO i zwraca się do niej o wyrażenie zgody. W tym celu Urząd przekazuje pisemny wniosek, określając charakter środka(-ów) i osobę(-y), której(-ych) to dotyczy.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie 30 dni od otrzymania tej informacji EPPO może sprzeciwić się wszczęciu dochodzenia lub podejmowaniu pewnych czynności dotyczących dochodzenia, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla powodzenia prowadzonego przez siebie postępowania przygotowawczego lub wnoszenia i popierania oskarżeń, a sprzeciw ten może obowiązywać dopóty, dopóki utrzymują się jego przyczyny. EPPO bez zbędnej zwłoki powiadamia Urząd w przypadku ustania przyczyny sprzeciwu.

W terminie 10 dni roboczych od otrzymania tej informacji EPPO wyraża zgodę lub sprzeciw wobec wszczęcia dochodzenia lub podejmowaniu pewnych czynności dotyczących dochodzenia, jeśli jest to konieczne, aby uniknąć zagrożenia dla powodzenia prowadzonego przez siebie postępowania przygotowawczego lub wnoszenia i popierania oskarżeń, a sprzeciw ten może obowiązywać dopóty, dopóki utrzymują się jego przyczyny. Jeżeli EPPO wyraża sprzeciw wobec wniosku, Urząd nie podejmuje takiego działania. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na złożoność dochodzeń, EPPO może poinformować Urząd o konieczności przedłużenia tego terminu o 30 dni roboczych. EPPO bez zbędnej zwłoki powiadamia Urząd w przypadku ustania przyczyny sprzeciwu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy EPPO nie wyrazi sprzeciwu w terminie wskazanym w poprzednim akapicie, Urząd może wszcząć dochodzenie, które prowadzi w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Jeżeli EPPO zgadza się z wnioskiem, Urząd podejmuje takie działanie w ścisłym porozumieniu z EPPO.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12f – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy EPPO dowiaduje się, za pośrednictwem mechanizmu sprawdzania systemu zarządzania sprawami, o którym mowa w art. 12g, że Urząd prowadzi dochodzenie dotyczące tych samych okoliczności faktycznych, które EPPO również chce zbadać, informuje o tym Urząd w ciągu 24 godzin. W takim przypadku Urząd zamyka dochodzenie, chyba że EPPO zażąda od Urzędu wsparcia lub uzupełnienia jego działań zgodnie z art. 12e.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12g – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli jest to konieczne do ułatwienia współpracy z EPPO, o której mowa w art. 1 ust. 4a, Urząd zawiera z EPPO porozumienia administracyjne. Tego rodzaju porozumienia robocze mogą zawierać praktyczne szczegóły dotyczące wymiany informacji, w tym danych osobowych, informacji o charakterze operacyjnym, strategicznym lub technicznym oraz informacji niejawnych. Porozumienia te obejmują szczegółowe ustalenia w zakresie bieżącej wymiany informacji na etapie otrzymywania i weryfikacji zarzutów przez obie jednostki.

1.  Jeżeli jest to konieczne do ułatwienia współpracy z EPPO, o której mowa w art. 1 ust. 4a, Urząd zawiera z EPPO porozumienia administracyjne. Tego rodzaju porozumienia robocze mogą zawierać praktyczne szczegóły dotyczące wymiany informacji, w tym danych osobowych, informacji o charakterze operacyjnym, strategicznym lub technicznym oraz informacji niejawnych. Porozumienia te obejmują szczegółowe ustalenia w zakresie bieżącej wymiany informacji na etapie otrzymywania i weryfikacji zarzutów przez obie jednostki. Dyrektor generalny Urzędu i Europejski Prokurator Generalny spotykają się co najmniej raz w roku w celu omówienia spraw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 12g – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Urząd ma pośredni dostęp, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do informacji znajdujących się w systemie zarządzania sprawami prowadzonym przez EPPO. Ilekroć zostanie stwierdzona zgodność danych wprowadzonych do systemu zarządzania sprawami przez Urząd z danymi będącymi w posiadaniu EPPO, o wystąpieniu takiej zgodności powiadamia się zarówno EPPO, jak i Urząd. Urząd podejmuje odpowiednie środki, aby umożliwić EPPO dostęp – w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje) – do informacji znajdujących się w jego systemie zarządzania sprawami.”;

2.  Urząd ma pośredni dostęp, w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje), do informacji znajdujących się w systemie zarządzania sprawami prowadzonym przez EPPO. Ilekroć zostanie stwierdzona zgodność danych wprowadzonych do systemu zarządzania sprawami przez Urząd z danymi będącymi w posiadaniu EPPO, o wystąpieniu takiej zgodności automatycznie powiadamia się zarówno EPPO, jak i Urząd. Urząd podejmuje odpowiednie środki, aby umożliwić EPPO szybki dostęp – w oparciu o system trafieniowy (figuruje/nie figuruje) – do informacji znajdujących się w jego systemie zarządzania sprawami. Pośredni dostęp OLAF do informacji zawartych w systemie zarządzania sprawami, z jakiego korzysta EPPO, odbywa się wyłącznie na potrzeby pełnienia przez OLAF funkcji określonych w niniejszym rozporządzeniu i w zakresie, w jakim jest to do tego niezbędne. Dostęp taki jest należycie umotywowany oraz zatwierdzony w ramach wewnętrznej procedury określonej przez OLAF. Urząd prowadzi rejestr wszystkich przypadków dostępu do systemu zarządzania sprawami EPPO. Wyniki uzyskane w wyniku takiego dostępu podlegają przepisom dotyczącym poufności i ochrony danych, o których mowa w art. 10.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 15 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

12a)  w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„9a.  Komitet Nadzoru powołuje spośród swoich członków urzędnika ds. praw podstawowych. Urzędnik ds. praw podstawowych monitoruje przestrzeganie przez Urząd praw podstawowych i gwarancji proceduralnych. Urzędnik ds. praw podstawowych kieruje do Komitetu Nadzoru opinie i, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące działalności i dochodzeń prowadzonych przez Urząd. Opinie i zalecenia urzędnika ds. praw podstawowych są włączane do sprawozdań Komitetów Nadzoru zgodnie z ust. 9.”;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 – litera a

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 16 – ustęp 1 – trzecie zdanie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego, EPPO, Eurojustu lub Europolu mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach na zasadzie ad hoc na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, dyrektora generalnego lub Komitetu Nadzoru.”;

Do udziału w wymianie poglądów zaprasza się Europejskiego Prokuratora Generalnego. Przedstawiciele Trybunału Obrachunkowego, Eurojustu lub Europolu mogą być zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach na zasadzie ad hoc na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, dyrektora generalnego lub Komitetu Nadzoru.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera a a (nowa)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 17 – ustęp 4

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4.  Dyrektor generalny regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu raporty dotyczące ustaleń poczynionych w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez Urząd, podjętych działań i napotkanych trudności, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności dochodzeń, uzasadnionych praw osób objętych dochodzeniem i informatorów oraz, w stosownych przypadkach, prawa krajowego mającego zastosowanie do postępowania sądowego.

„4.  Dyrektor generalny regularnie składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, EPPO i Trybunałowi Obrachunkowemu raporty dotyczące ustaleń poczynionych w wyniku dochodzeń przeprowadzonych przez Urząd, podjętych działań i napotkanych trudności, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności dochodzeń i zasad ochrony danych, uzasadnionych praw osób objętych dochodzeniem i informatorów oraz, w stosownych przypadkach, prawa krajowego mającego zastosowanie do postępowania sądowego.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013

Artykuł 19

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

14a)  art. 19 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 19

„Artykuł 19

Sprawozdanie z oceny

Sprawozdanie z oceny

Do dnia 2 października 2017 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia. Sprawozdaniu towarzyszy opinia Komitetu Nadzoru i określa się w nim, czy istnieje potrzeba zmiany niniejszego rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny stosowania niniejszego rozporządzenia. W sprawozdaniu ocenia się w szczególności skuteczność współpracy między Urzędem a EPPO. Sprawozdaniu towarzyszy opinia Komitetu Nadzoru i określa się w nim, czy istnieje potrzeba zmiany niniejszego rozporządzenia.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

Odsyłacze

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Monica Macovei

3.9.2018

Rozpatrzenie w komisji

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Data przyjęcia

10.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF

Odsyłacze

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Data przedstawienia w PE

24.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

5.7.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Data przyjęcia

11.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Martina Werner

Data złożenia

22.3.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności