Procedură : 2018/0170(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0179/2019

Texte depuse :

A8-0179/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.25

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0383

RAPORT     ***I
PDF 599kWORD 240k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Ingeborg Gräßle

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ AL Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0338),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0214/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1),

–  având în vedere avizul 8/2018 al Curții de Conturi Europene(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizele Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0179/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului3 și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului4, Uniunea a consolidat în mod substanțial mijloacele disponibile pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Parchetul European („EPPO”) va avea competența de a efectua investigații penale și puneri sub acuzare în legătură cu infracțiunile care aduc atingere bugetului Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371, în statele membre participante.

(1)  Prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului3 și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului4, Uniunea a consolidat în mod substanțial cadrul normativ armonizat privind mijloacele disponibile pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Parchetul European („EPPO”) reprezintă o prioritate-cheie în domeniile justiției penale și al luptei împotriva fraudei, având competența de a efectua investigații penale și puneri sub acuzare în legătură cu infracțiunile care aduc atingere bugetului Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371, în statele membre participante.

_________________

_________________

3 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

3 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

4 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

4 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare „oficiul”) efectuează investigații administrative care vizează nereguli administrative, precum și comportamente infracționale. La sfârșitul investigațiilor sale, acesta poate formula recomandări judiciare în atenția autorităților judiciare naționale pentru a permite punerea sub acuzare și urmărirea penală în statele membre. Pe viitor, în statele membre participante la EPPO, oficiul va raporta infracțiunile suspectate către EPPO și va colabora cu acesta în cadrul investigațiilor sale.

(2)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare „oficiul”) efectuează investigații administrative care vizează nereguli administrative, precum și comportamente infracționale. La sfârșitul investigațiilor sale, acesta poate formula recomandări judiciare în atenția autorităților judiciare naționale pentru a permite punerea sub acuzare și urmărirea penală în statele membre. Pe viitor, în statele membre participante la EPPO, oficiul va raporta infracțiunile suspectate către EPPO și va colabora cu acesta în cadrul investigațiilor sale.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 ar trebui să fie modificat după adoptarea Regulamentului (UE) 2017/1939. Dispozițiile care reglementează relația dintre EPPO și oficiu ar trebui să se reflecte în Regulamentul (UE) 2017/1939 și să fie completate prin normele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii prin crearea de sinergii între cele două organisme.

(3)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 ar trebui să fie modificat și adaptat în mod corespunzător după adoptarea Regulamentului (UE) 2017/1939. Dispozițiile din Regulamentul (UE) 2017/1939 care reglementează relația dintre EPPO și oficiu ar trebui să se reflecte în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și să fie completate prin normele prevăzute în acesta, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii prin crearea de sinergii între cele două organisme. Acest lucru presupune punerea în practică a principiilor unei cooperări strânse, schimbului de informații, complementarității și evitării suprapunerii acțiunilor.

_________________

_________________

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO.

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale suspectate referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în principiu, să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative.

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în principiu, să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative. Ținând seama de natura lor complementară, aceste investigații ar trebui efectuate numai cu acordul EPPO.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în anumite condiții. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice. Motivele acestei obiecții ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a proteja eficacitatea investigației EPPO și ar trebui să fie proporționale cu acest obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO nu formulează obiecții, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în anumite condiții, după consultarea EPPO. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice. Motivele acestei obiecții ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a proteja eficacitatea investigației EPPO și ar trebui să fie proporționale cu acest obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO aprobă cererea, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a se asigura coordonarea eficace dintre oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între acțiunile fiecărui organism și pentru a evita duplicarea eforturilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru.

(12)  Pentru a se asigura coordonarea, cooperarea și transparența efectivă dintre oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare a acțiunilor fiecărui organism în vederea garantării complementarității și a evitării dublării eforturilor. În acest scop, oficiul și EPPO ar trebui să utilizeze funcțiile de tip „rezultat pozitiv/negativ” ale sistemelor lor respective de gestionare a cazurilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Este necesar ca modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 să abordeze constatările cele mai neechivoce ale Comisiei. Aceste modificări esențiale sunt necesare pe termen scurt pentru a consolida cadrul care reglementează investigațiile oficiului, astfel încât acesta să rămână un oficiu puternic și pe deplin funcțional, care să completeze, prin investigații administrative, abordarea EPPO bazată pe dreptul penal, aceste modificări neimplicând însă nicio modificare a mandatului sau a competențelor oficiului. Acestea se referă în principal la domeniile în care, în prezent, lipsa de claritate a regulamentului împiedică buna desfășurare a investigațiilor oficiului, cum ar fi efectuarea de verificări la fața locului, posibilitatea de acces la informații privind conturile bancare sau admisibilitatea ca mijloc de probă a rapoartelor întocmite de oficiu.

(14)  Este necesar ca modificarea Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 să abordeze constatările cele mai neechivoce ale Comisiei. Aceste modificări esențiale sunt necesare pe termen scurt pentru a consolida cadrul care reglementează investigațiile oficiului, astfel încât acesta să rămână un oficiu puternic și pe deplin funcțional, care să completeze, prin investigații administrative, abordarea EPPO bazată pe dreptul penal, aceste modificări neimplicând însă nicio modificare a mandatului sau a competențelor oficiului. Acestea se referă în principal la domeniile în care, în prezent, lipsa de claritate a regulamentului împiedică buna desfășurare a investigațiilor oficiului, cum ar fi efectuarea de verificări la fața locului, posibilitatea de acces la informații privind conturile bancare sau admisibilitatea ca mijloc de probă a rapoartelor întocmite de oficiu. Comisia ar trebui să prezinte o propunere nouă, cuprinzătoare, în termen de cel mult doi ani de la evaluarea EPPO și a oficiului, precum și a cooperării lor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  În cadrul investigațiilor interne și, dacă este necesar, în cadrul investigațiilor externe, oficiul are acces la orice informații relevante deținute de instituții, organisme, oficii și agenții. Astfel cum se sugerează în evaluarea realizată de Comisie, este necesar să se clarifice faptul că acest acces ar trebui să fie posibil indiferent de suportul pe care sunt stocate aceste informații sau date, pentru a reflecta evoluția progresului tehnologic.

(24)  În cadrul investigațiilor interne și, dacă este necesar, în cadrul investigațiilor externe, oficiul are acces la orice informații relevante deținute de instituții, organisme, oficii și agenții. Astfel cum se sugerează în evaluarea realizată de Comisie, este necesar să se clarifice faptul că acest acces ar trebui să fie posibil indiferent de tipul de suport pe care sunt stocate aceste informații sau date, pentru a reflecta evoluția progresului tehnologic.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Pentru a lua în considerare protecția și respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale, oficiul ar trebui să creeze un post intern de inspector de garanții procedurale și să îi pună la dispoziție resurse adecvate. Inspectorul de garanții procedurale ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26b)  Prezentul regulament ar trebui să creeze un mecanism de tratare a plângerilor în cadrul oficiului, în cooperare cu inspectorul pentru garanții procedurale, pentru a asigura respectarea drepturilor și a garanțiilor procedurale în toate activitățile oficiului. Acest mecanism ar trebui să fie de natură administrativă, în cadrul căruia inspectorul ar trebui să fie responsabil de tratarea plângerilor primite de către oficiu, în conformitate cu dreptul la o bună administrare. Mecanismul ar trebui să fie eficace și să asigure tratarea corectă a plângerilor. Pentru a crește gradul de transparență și de răspundere, oficiul ar trebui să prezinte informații cu privire la mecanismul de tratare a plângerilor în raportul său anual. Acesta ar trebui să indice, îndeosebi, numărul plângerilor primite, tipurile de încălcări ale drepturilor și garanțiilor procedurale vizate, activitățile vizate și, dacă este posibil, măsurile luate de oficiu în urma tratării plângerilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Mandatul oficiului include protecția veniturilor la bugetul Uniunii obținute din resursele proprii bazate pe TVA. În acest domeniu, oficiul ar trebui să fie în măsură să sprijine și să completeze activitățile statelor membre prin intermediul investigațiilor efectuate în conformitate cu mandatul său, al coordonării autorităților naționale competente în cazuri complexe și transnaționale, precum și prin intermediul sprijinului și al asistenței oferite statelor membre și EPPO. În acest scop, oficiul ar trebui să fie în măsură să facă schimb de informații prin intermediul rețelei Eurofisc, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului9, în scopul de a promova și facilita cooperarea în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

(29)  Mandatul oficiului include protecția veniturilor la bugetul Uniunii obținute din resursele proprii bazate pe TVA. În acest domeniu, oficiul ar trebui să fie în măsură să sprijine și să completeze activitățile statelor membre prin intermediul investigațiilor efectuate în conformitate cu mandatul său, al coordonării autorităților naționale competente în cazuri complexe și transnaționale, precum și prin intermediul sprijinului și al asistenței oferite statelor membre și EPPO. În acest scop, oficiul ar trebui să fie în măsură să facă schimb de informații prin intermediul rețelei Eurofisc, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului9, ținând seama de prevederile Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului9a în scopul de a promova și facilita cooperarea în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

_________________

_________________

9 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 268, 12.10.2010, p. 1–18.

9 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 268, 12.10.2010, p. 1–18.

 

9a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Autoritățile competente din statele membre ar trebui să-i acorde oficiului asistența necesară în îndeplinirea atribuțiilor sale. Atunci când oficiul face recomandări judiciare autorităților naționale de urmărire penală dintr-un stat membru și nu se dă curs acestor recomandări, statul membru în cauză ar trebui să-și justifice decizia în fața oficiului. O dată pe an, oficiul ar trebui să elaboreze un raport privind asistența acordată de statele membre și măsurile întreprinse pe baza recomandărilor judiciare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b)  Pentru a completa normele procedurale privind desfășurarea investigațiilor prevăzute în prezentul regulament, oficiul ar trebui să stabilească un cod de procedură al investigațiilor, care să fie respectat de personalul său. Prin urmare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să-i fie delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea unui astfel de cod de procedură, fără a aduce atingere independenței oficiului în exercitarea competențelor sale. Actele delegate în cauză ar trebui să menționeze în special practicile care trebuie respectate în executarea mandatului și în punerea în aplicare a statutului oficiului; normele detaliate care reglementează procedurile de investigație, precum și actele de investigație permise; drepturile legitime ale persoanelor vizate; garanțiile procedurale; dispozițiile referitoare la protecția datelor și la politicile în materie de comunicare și de acces la documente; dispozițiile privind controlul legalității și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor vizate; relațiile cu EPPO. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, oficiul să organizeze consultări corespunzătoare, inclusiv la nivel de experți. Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Acest considerent corespunde amendamentului 100 din proiectul de raport.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 32 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32c)   Cel târziu la cinci ani de la data stabilită în conformitate cu articolul 120 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939, Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește eficiența cooperării dintre oficiu și EPPO.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

1.  Pentru intensificarea combaterii fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice (denumite în continuare, în mod colectiv, „Uniunea” atunci când contextul impune acest lucru), Oficiul European de Luptă Antifraudă, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom („oficiul”), exercită competențele de investigare conferite Comisiei prin:

„1.  Pentru intensificarea combaterii fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice (denumite în continuare, în mod colectiv, „Uniunea” atunci când contextul impune acest lucru), Oficiul European de Luptă Antifraudă, instituit prin Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom („oficiul”), exercită competențele de investigare conferite Comisiei prin:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Obiectivele ar trebui adaptate la noua orientare a activităților OLAF. Acesta este un amendament transversal care se repetă în întregul text.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)  La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Oficiul furnizează statelor membre asistență din partea Comisiei pentru organizarea unei cooperări strânse și periodice între autoritățile lor competente în vederea coordonării acțiunilor acestora destinate să protejeze interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. Oficiul contribuie la elaborarea și dezvoltarea unor metode de prevenire și combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Oficiul promovează și coordonează, împreună cu statele membre și între acestea, schimbul de experiență operațională și de cele mai bune practici procedurale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii și sprijină acțiunile comune de combatere a fraudei întreprinse de către statele membre în mod voluntar.

„2.  Oficiul furnizează statelor membre asistență din partea Comisiei pentru organizarea unei cooperări strânse și periodice între autoritățile lor competente în vederea coordonării acțiunilor acestora destinate să protejeze interesele financiare ale Uniunii împotriva fraudei. Oficiul contribuie la elaborarea și dezvoltarea unor metode de prevenire și combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii. Oficiul promovează și coordonează, împreună cu statele membre și între acestea, schimbul de experiență operațională și de cele mai bune practici procedurale în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii și sprijină acțiunile comune de combatere a fraudei întreprinse de către statele membre în mod voluntar.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1b)  la articolul 1 alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d) Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

„(d) Regulamentul (UE) 2018/1725;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

Amendament de ordin tehnic: la 11.12.2018, Regulamentul (CE) nr. 45/2001 a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 c (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1c)  La articolul 1 alineatul (3), se adaugă litera (da):

 

„(da)  Regulamentul (UE) 2016/679.”

Justificare

Potrivit unei recomandări din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 d (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1d)  La articolul 1, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  În cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor înființate prin tratate sau în temeiul acestora („instituții, organisme, oficii și agenții”), oficiul efectuează investigații administrative în scopul combaterii fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest scop, oficiul investighează aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de la obligațiile funcționarilor și ale altor agenți ai Uniunii de natură să facă obiectul unor acțiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligațiilor de către membrii instituțiilor și organismelor, de către conducătorii de oficii și agenții sau de către membrii personalului instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor cărora nu li se aplică statutul personalului (denumiți în continuare împreună „funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, conducătorii de oficii sau agenții, sau membrii personalului”).

„4.  În cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor înființate prin tratate sau în temeiul acestora („instituții, organisme, oficii și agenții”), fără a aduce atingere articolului 12d, oficiul efectuează investigații administrative în scopul combaterii fraudei, a corupției și a altor activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest scop, oficiul investighează aspecte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale într-un mod care constituie o abatere de la obligațiile funcționarilor și ale altor agenți ai Uniunii de natură să facă obiectul unor acțiuni disciplinare sau, după caz, penale, ori o abatere echivalentă de la îndeplinirea obligațiilor de către membrii instituțiilor și organismelor, de către conducătorii de oficii și agenții sau de către membrii personalului instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor cărora nu li se aplică statutul personalului (denumiți în continuare împreună „funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, conducătorii de oficii sau agenții, sau membrii personalului”).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Se reamintește faptul că Parchetul European va fi, în general, responsabil pentru cauzele penale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 4 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a.  Oficiul stabilește și menține o relație strânsă cu Parchetul European („EPPO”), care a fost instituit în cadrul cooperării consolidate prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului13. Această relație se bazează pe cooperarea reciprocă și pe schimbul de informații. Aceasta vizează, în special, asigurarea utilizării tuturor mijloacelor disponibile pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin complementaritatea mandatelor lor respective și prin sprijinul acordat de oficiu Parchetului European.

4a.  Oficiul stabilește și menține o relație strânsă cu Parchetul European („EPPO”), care a fost instituit în cadrul cooperării consolidate prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului13. Această relație se bazează pe cooperarea reciprocă, pe complementaritate, pe evitarea suprapunerii acțiunilor și pe schimbul de informații. Aceasta vizează, în special, asigurarea utilizării tuturor mijloacelor disponibile pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin complementaritatea mandatelor lor respective și prin sprijinul acordat de oficiu Parchetului European.

_________________

_________________

13 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

13 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  La articolul 1, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Pentru aplicarea prezentului regulament, autoritățile competente ale statelor membre, precum și instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile pot institui acorduri administrative în cooperare cu oficiul. Aceste acorduri administrative pot viza, în special, transmiterea de informații și efectuarea de investigații.

„5.  Pentru aplicarea prezentului regulament, autoritățile competente ale statelor membre, precum și instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile pot institui acorduri administrative în cooperare cu oficiul. Aceste acorduri administrative pot viza, în special, transmiterea de informații, efectuarea de investigații și monitorizarea acestora.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1b)  La articolul 2, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

(2) „abatere” înseamnă „abatere” astfel cum este definit acest termen în articolul 1 alineatul (2) al Regulamentului (CE, Euratom) nr. 2988/95;

„(2) „abatere” înseamnă „abatere” astfel cum este definit acest termen la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, inclusiv încălcările care afectează veniturile provenite din taxa pe valoarea adăugată;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1c)  La articolul 2, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

(3)  „act de fraudă, de corupție și orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii” au sensul atribuit acestor termeni de actele relevante ale Uniunii;

„(3)  „act de fraudă, de corupție și orice altă activitate ilegală sau abatere care afectează interesele financiare ale Uniunii” au sensul atribuit acestor termeni de actele aplicabile ale Uniunii;

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(2a)  La articolul 2, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

(5)  „persoană vizată” înseamnă orice persoană sau agent economic suspectat de a fi comis un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii și care, prin urmare, este supusă unei investigații a oficiului;

„(5)  „persoană vizată” înseamnă orice persoană sau agent economic suspectat de a fi comis un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală sau abatere care afectează interesele financiare ale Uniunii și care, prin urmare, face obiectul unei investigații a oficiului;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  La articolul 2, se introduce următorul punct 7a:

 

„7a.  „membru al unei instituții” înseamnă un membru al Parlamentului European, un membru al Consiliului European, un reprezentant al unui stat membru la nivel ministerial în cadrul Consiliului, un membru al Comisiei Europene, un membru al Curții de Justiție a Uniunii Europene, un membru al Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene sau un membru al Curții de Conturi, după caz.”

Justificare

Propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 889/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale, COM(2014)0340.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2c)  La articolul 2, se adaugă următorul punct 7b:

 

„7b.  „aceleași fapte” înseamnă că faptele materiale sunt identice, noțiunea de fapte materiale reprezentând existența unor împrejurări concrete legate indisolubil unele de altele, care pot constitui împreună elementele unei investigații penale ce se află în competența oficiului sau a EPPO.”

Justificare

Potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investigațiile externe

Controale și inspecții la fața locului în statele membre și în țările terțe

Justificare

Raportoarea propune eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În domeniul de aplicare definit la articolul 1 și la articolul 2 punctele 1 și 3, oficiul efectuează verificări și inspecții la fața locului în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă și cu orice alt instrument juridic în vigoare, în țări terțe și în spațiile aferente organizațiilor internaționale.

1.  În domeniul de aplicare definit la articolul 1, oficiul efectuează verificări și inspecții la fața locului în statele membre și, în conformitate cu acordurile de cooperare și asistență reciprocă și cu orice alt instrument juridic în vigoare, în țări terțe și în spațiile aferente organizațiilor internaționale.

Justificare

Comisia a introdus trimiterea la articolul 2 punctele 1 și 3 aici, dar nu și la articolul 4 alineatul (1). Acest lucru ar putea da naștere unei incertitudini juridice. În orice caz, această trimitere este superfluă, deoarece termenii definiți la articolul 2 punctele 1 și 3 sunt deja menționați la articolul 1 alineatul (1). Prin urmare, această trimitere se elimină.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenții economici trebuie să coopereze cu oficiul în cursul investigațiilor sale. Oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la agenții economici.

3.  Agenții economici trebuie să coopereze cu oficiul în cursul investigațiilor sale. Oficiul poate solicita informații orale și scrise de la agenții economici în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b).

Justificare

Prezentul amendament creează o legătură cu articolul 4 alineatul (2) litera (b), în conformitate cu propunerea privind eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă, fără întârzieri nejustificate, personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora.

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile, documentația și datele referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora. În cazul în care dispozitivele aflate în proprietate privată sunt utilizate în scopuri profesionale, dispozitivele respective fac obiectul investigațiilor desfășurate de către oficiu numai în cazul în care oficiul are motive solide de a presupune că conținutul lor poate fi relevant pentru anchetă.

Justificare

Aliniere la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În cazul în care s-a demonstrat că un stat membru nu își respectă obligația de a coopera în temeiul alineatelor (6) și (7), Uniunea are dreptul de a recupera suma aferentă controlului sau inspecției la fața locului în cauză.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În cursul unei investigații externe, oficiul poate avea acces la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației, atunci când acest lucru este necesar pentru a stabili dacă s-a produs un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

eliminat

Justificare

Acest text poate fi fuzionat cu articolul 4 alineatul (2) litera (a), în conformitate cu propunerea privind eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Fără a aduce atingere articolului 12c alineatul (1), în cazul în care, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații externe, oficiul tratează informații care sugerează existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta poate informa autoritățile competente din statele membre în cauză și, dacă este necesar, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile în cauză.

eliminat

Fără a aduce atingere normelor sectoriale menționate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, autoritățile competente din statele membre în cauză se asigură că se iau măsurile adecvate, la care oficiul poate lua parte, cu respectarea legislației naționale. La cerere, autoritățile competente din statele membre în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate și la constatările lor făcute pe baza informațiilor menționate la primul paragraf din prezentul alineat.

 

Justificare

Acest text poate fi fuzionat cu articolul 4 alineatul (8), în conformitate cu propunerea privind eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  La articolul 4, titlul se înlocuiește cu următorul text:

Investigațiile interne

„Dispoziții suplimentare privind investigațiile”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Raportoarea propune eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  În domeniile menționate la articolul 1, oficiul efectuează investigații administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor („investigații interne”).

„1.  Investigațiile administrative desfășurate în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor în domeniile menționate la articolul 1 se efectuează în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament și în deciziile adoptate de către instituția, organismul, oficiul sau agenția respective.

Investigațiile interne se efectuează în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul regulament și în deciziile adoptate de către instituția, organismul, oficiul sau agenția respective.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cursul investigațiilor interne:

2.  În cursul investigațiilor:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  oficiul are dreptul de acces imediat și inopinat la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituții, organisme, oficii și agenții și la spațiile acestora. Oficiul este împuternicit să cerceteze conturile instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor. Oficiul poate face copii și poate să obțină extrase după orice document sau conținuturile oricăror medii de stocare a datelor deținute de către instituții, organisme, oficii și agenții și, în cazul în care este necesar, să își asume custodia acestor documente sau date pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora;

(a)  oficiul are dreptul de acces imediat și inopinat, atunci când este necesar pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală sau abatere care afectează interesele financiare ale Uniunii, la orice informații și date relevante cu privire la chestiunea care face obiectul investigației, indiferent de tipul de suport pe care sunt stocate, deținute de instituții, organisme, oficii și agenții, precum și la spațiile acestora. În cazul în care dispozitivele aflate în proprietate privată sunt utilizate în scopuri profesionale, dispozitivele respective fac obiectul investigațiilor desfășurate de către oficiu numai în cazul în care oficiul are motive solide de a presupune că conținutul lor poate fi relevant pentru anchetă. Oficiul este împuternicit să cerceteze conturile instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor. Oficiul poate face copii și poate să obțină extrase după orice document sau conținuturile oricăror medii de stocare a datelor deținute de către instituții, organisme, oficii și agenții și, în cazul în care este necesar, să își asume custodia acestor documente sau date pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora;

Justificare

Text fuzionat cu articolul 3 alineatul (9), care poate fi eliminat.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, șefii oficiilor sau agențiilor sau membri ai personalului.”;

(b)  oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la agenții economici, funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, șefii oficiilor sau agențiilor sau membrii personalului, documentate în mod riguros în conformitate cu standardele uzuale ale Uniunii în materie de confidențialitate și de protecție a datelor. Agenții economici cooperează cu oficiul.

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 19 din proiectul de raport.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  alineatul (3) se elimină;

3.  În conformitate cu articolul 3, oficiul poate efectua verificări și inspecții la fața locului în spațiile agenților economici pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.”;

 

Justificare

Acest alineat devine caduc odată cu propunerea de eliminare a deosebirii dintre investigațiile externe și cele interne, întrucât articolul 3 va fi întotdeauna aplicabil.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  La articolul 4, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile sunt informate de fiecare dată când personalul oficiului efectuează o investigație internă în spațiile lor sau consultă un document ori solicită informații deținute de acestea. Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11, oficiul poate, în orice moment, să transmită instituției, organismului, oficiului sau agenției respective informațiile obținute în cursul investigațiilor interne.

„4  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile sunt informate de fiecare dată când personalul oficiului efectuează o investigație în spațiile lor sau consultă un document sau date, ori solicită informații deținute de acestea. Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11, oficiul poate, în orice moment, să transmită instituției, organismului, oficiului sau agenției respective informațiile obținute în cursul investigațiilor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

În conformitate cu propunerea privind eliminarea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe, această dispoziție se poate aplica tuturor tipurilor de investigații. „...sau date” prin aliniere la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera bb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  La articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile instituie proceduri adecvate și adoptă măsurile necesare pentru a garanta în toate etapele confidențialitatea investigațiilor interne.

„5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile instituie proceduri adecvate și adoptă măsurile necesare pentru a garanta în toate etapele confidențialitatea investigațiilor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Textul este modificat în conformitate cu propunerea de eliminare a deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe. Această dispoziție se poate aplica tuturor tipurilor de investigații.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera bc (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bc)  La articolul 4 alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazul în care investigațiile interne indică faptul că un funcționar, un alt agent, un membru al unei instituții sau organism, un conducătorii de oficiu sau agenție, sau un membru al personalului ar putea fi persoana vizată, instituția, organismul, oficiul sau agenția de care aparține acesta este informată cu privire la acest lucru.

„În cazul în care investigațiile indică faptul că un funcționar, un alt agent, un membru al unei instituții sau organism, un conducătorii de oficiu sau agenție, sau un membru al personalului ar putea fi persoana vizată, instituția, organismul, oficiul sau agenția de care aparține acesta este informată cu privire la acest lucru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Textul este modificat în conformitate cu propunerea de eliminare a deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe. Această dispoziție se poate aplica tuturor tipurilor de investigații.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera bd (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bd)  La articolul 4 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În cazurile în care confidențialitatea investigației interne nu poate fi asigurată atunci când se folosesc canalele normale de comunicare, oficiul utilizează canale alternative adecvate pentru transmiterea informațiilor.

„În cazurile în care confidențialitatea investigației nu poate fi asigurată atunci când se folosesc canalele normale de comunicare, oficiul utilizează canale alternative adecvate pentru transmiterea informațiilor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Textul este modificat în conformitate cu propunerea de eliminare a deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe. Această dispoziție se poate aplica tuturor tipurilor de investigații.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera be (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(be)  La articolul 4, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7.  Decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituție, organism, oficiul sau agenție după cum se prevede la alineatul (1) include în special norme privind obligația funcționarilor, a altor agenți, a membrilor instituțiilor sau organismelor, a conducătorilor de oficii sau agenții, sau a membrilor personalului de a coopera și de a furniza informații oficiului, asigurând în același timp confidențialitatea investigației interne.

„7.  Decizia care urmează a fi adoptată de fiecare instituție, organism, oficiul sau agenție după cum se prevede la alineatul (1) include în special norme privind obligația funcționarilor, a altor agenți, a membrilor instituțiilor sau organismelor, a conducătorilor de oficii sau agenții, sau a membrilor personalului de a coopera și de a furniza informații oficiului, asigurând în același timp confidențialitatea investigației.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Textul este modificat în conformitate cu propunerea de eliminare a deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe. Această dispoziție se poate aplica tuturor tipurilor de investigații.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 12c alineatul (1), în cazul în care, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații interne, oficiul tratează informații care sugerează existența unui act de fraudă, corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta poate informa instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză. La cerere, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate și la constatările sale făcute pe baza acestor informații.

Fără a aduce atingere articolului 12c alineatul (1), în cazul în care, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații, oficiul tratează informații care sugerează existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta poate informa, după caz, autoritățile competente din statele membre în cauză și instituțiile, organismele, oficiile și agențiile în cauză.

 

La cerere, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate și la constatările sale făcute pe baza acestor informații.

Justificare

Text fuzionat cu articolul 3 alineatul (10), care poate fi eliminat.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 8 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  La alineatul (8), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

După caz, oficiul informează și autoritățile competente ale statului membru în cauză. În acest caz se aplică cerințele procedurale prevăzute în al doilea și al treilea paragraf de la articolul 9 alineatul (4). Dacă decid să întreprindă o acțiune pe baza informațiilor care le-au fost transmise, în conformitate cu dreptul național, autoritățile competente informează oficiul, la cerere, în legătură cu aceasta.

„În ceea ce privește investigațiile desfășurate în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor, atunci când oficiul informează autoritățile competente din statele membre în cauză, se aplică cerințele procedurale prevăzute în al doilea și al treilea paragraf de la articolul 9 alineatul (4). Dacă decid să întreprindă o acțiune pe baza informațiilor care le-au fost transmise, în conformitate cu dreptul național, autoritățile competente informează oficiul, la cerere, în legătură cu aceasta.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Text fuzionat cu articolul 3 alineatul (10), care poate fi eliminat.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera cb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  La alineatul (8) se adaugă următorul paragraf:

 

„În ceea ce privește verificările și inspecțiile la fața locului efectuate în temeiul articolului 3, fără a aduce atingere normelor sectoriale menționate la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95, autoritățile competente din statele membre în cauză asigură luarea unor măsuri corespunzătoare, la care poate lua parte și oficiul, cu respectarea legislației naționale. La cerere, autoritățile competente din statele membre în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate și la constatările lor pe baza informațiilor menționate la primul paragraf din prezentul alineat.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Text fuzionat cu articolul 3 alineatul (10), care poate fi eliminat.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 1 – prima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1), prima teză se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Fără a aduce atingere articolului 12d, directorul general poate începe o investigație atunci când există o suspiciune suficientă, care se poate baza și pe informații furnizate de orice parte terță sau pe informații anonime, privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

 

Justificare

Eliminare tehnică având în vedere noua formulare propusă pentru acest alineat.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Directorul general poate începe o investigație atunci când există o suspiciune suficientă, care se poate baza și pe informații furnizate de orice parte terță sau pe informații anonime, privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Decizia directorului general de a începe sau nu o investigație ține seama de prioritățile politicii de investigare și de planul anual de gestionare al oficiului, stabilit în conformitate cu articolul 17 alineatul (5). Respectiva decizie ia în considerare, de asemenea, necesitatea utilizării eficiente a resurselor oficiului și proporționalitatea mijloacelor folosite. În ceea ce privește investigațiile interne, se ține seama de instituția, organismul, oficiul sau agenția cea(cel) mai bine plasată pentru a efectua aceste investigații, în special în funcție denatura faptelor, impactul financiar real sau potențial al cazului și probabilitatea unor urmări judiciare.

„1. Fără a aduce atingere articolului 12d, directorul general poate începe o investigație atunci când există o suspiciune suficientă, care se poate baza și pe informații furnizate de orice parte terță sau pe informații anonime, privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii.. Perioada de evaluare care precedă decizia nu depășește două luni. Dacă informatorul care a transmis informațiile de bază este cunoscut, acesta este informat după caz.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

Introducerea priorităților privind politica de investigare nu s-a dovedit utilă. În plus, ar trebui să se evite microgestionarea exercitării atribuțiilor de către directorul general. (Acest amendament înlocuiește amendamentul 31 din proiectul de raport – cuvântul „poate” a fost reintrodus.)

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ab (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ab)  La alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Decizia de a începe o investigație externă se ia de către directorul general, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea statului membru vizat sau din partea unei instituții, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agenții a Uniunii.

„Decizia de a începe o investigație se ia de către directorul general, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea unei instituții, a unui organism, a unui oficiu sau a unei agenții a Uniunii sau din partea unui stat membru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Paragrafele sunt fuzionate în urma anulării deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ac (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  La alineatul (2), se elimină al doilea paragraf.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Paragrafele sunt fuzionate în urma anulării deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ad (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ad)  Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3.  În timpul în care directorul general examinează posibilitatea de a începe o investigație internă în urma unei cereri astfel cum se menționează la alineatul (2) și/sau în timpul în care oficiul efectuează o investigație internă, instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile nu pot începe o investigație paralelă asupra acelorași fapte, cu excepția cazului în care există un acord în sens contrar cu oficiul.

3.  În timpul în care directorul general examinează posibilitatea de a începe o investigație în urma unei cereri astfel cum se menționează la alineatul (2) și/sau în timpul în care oficiul efectuează o astfel de investigație, instituțiile, organismele, oficiile sau agențiile nu pot începe o investigație paralelă asupra acelorași fapte, cu excepția cazului în care există un acord în sens contrar cu oficiul. Prezentul alineat nu se aplică investigațiilor efectuate de EPPO în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Textul este modificat în conformitate cu anularea deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 3 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  la alineatul (3) se adaugă următoarea teză:

eliminat

„Prezentul alineat nu se aplică investigațiilor efectuate de EPPO în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Eliminare tehnică – a se vedea amendamentul precedent.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba)  la articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5. În cazul în care directorul general decide să nu înceapă o investigație internă, acesta poate transmite de îndată orice informație relevantă instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu normele aplicabile instituției, organismului, oficiului sau agenției respective. Oficiul stabilește de comun acord cu instituția, organismul, oficiul sau agenția respectivă, după caz, măsurile adecvate pentru a păstra confidențialitatea sursei informațiilor în cauză și solicită, după caz, să fie informat asupra acțiunilor întreprinse.

„5. În cazul în care directorul general decide să nu înceapă o investigație în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor, în pofida faptului că există bănuieli suficient de temeinice privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta transmite de îndată orice informație relevantă instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză pentru a lua măsurile necesare în conformitate cu normele aplicabile instituției, organismului, oficiului sau agenției respective. Oficiul stabilește de comun acord cu instituția, organismul, oficiul sau agenția respectivă, după caz, măsurile adecvate pentru a păstra confidențialitatea sursei informațiilor în cauză și solicită, după caz, să fie informat asupra acțiunilor întreprinse.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 36 din proiectul de raport.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care directorul general decide să nu înceapă o investigație externă, acesta poate transmite de îndată orice informație relevantă autorităților competente ale statului membru în cauză pentru a lua măsuri adecvate, după caz, în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională. Dacă este necesar, oficiul informează și instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză.

6.  În cazul în care directorul general decide să nu efectueze o verificare sau inspecție la fața locului în temeiul articolului 3, în pofida faptului că există bănuieli suficient de temeinice privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta transmite de îndată orice informație relevantă autorităților competente ale statului membru în cauză pentru a lua măsuri adecvate, după caz, în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională. Dacă este necesar, oficiul informează și instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză.

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 37 din proiectul de raport.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  se adaugă alineatul (6a):

 

„6a.  Directorul general informează periodic Comitetul de supraveghere, în conformitate cu articolul 17 alineatul (5), cu privire la cazurile în care a decis să nu inițieze o investigație, indicând motivele deciziei sale.”

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Directorul general coordonează desfășurarea investigațiilor pe bază de instrucțiuni scrise, după caz. Investigațiile se desfășoară, sub conducerea sa, de către personalul oficiului desemnat de el.

„1.  Directorul general coordonează desfășurarea investigațiilor pe bază de instrucțiuni scrise, după caz. Investigațiile se desfășoară, sub conducerea sa, de către personalul oficiului desemnat de el. Directorul general nu efectuează investigații personal.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  la alineatul 3, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile se asigură că funcționarii, alți agenți, membrii, conducătorii și membrii personalului acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle cu eficacitate.

„Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile se asigură că funcționarii, alți agenți, membrii, conducătorii și membrii personalului acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle în conformitate cu prezentul regulament, cu eficacitate și fără întârzieri nejustificate.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera cb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cb)  alineatul (4) se elimină;

4.  Atunci când o investigație combină elemente externe și interne, se aplică articolul 3 și, respectiv, articolul 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Eliminare tehnică în urma anulării deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera cc (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cc)  la alineatul (6), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

6.  Dacă în urma unei investigații reiese faptul că ar putea fi oportun să se ia măsuri administrative asigurătorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, oficiul informează neîntârziat instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză cu privire la investigația în curs. Printre informațiile furnizate se numără:

„6.  Dacă în urma unei investigații reiese faptul că ar putea fi oportun să se ia măsuri administrative asigurătorii pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, oficiul informează neîntârziat instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză cu privire la investigația în curs și propune măsurile care trebuie luate. Printre informațiile furnizate se numără:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera cd (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cd)  la alineatul (6) primul paragraf, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(b)  orice informație care ar putea ajuta instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză să decidă dacă este oportun să se ia măsuri administrative asigurătorii în scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii;

„(b)  orice informație care ar putea ajuta instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză să decidă cu privire la măsurile administrative asigurătorii care trebuie luate în scopul de a proteja interesele financiare ale Uniunii;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ce (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera c

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ce)  la alineatul (6) primul paragraf, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c)  orice măsură specială de confidențialitate recomandată, în special în cazurile care implică utilizarea de măsuri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale sau, în cazul unei investigații externe, de competența unei autorități naționale, în conformitate cu normele naționale aplicabile investigațiilor.

„(c)  orice măsură specială de confidențialitate recomandată, în special în cazurile care implică utilizarea de măsuri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale sau a unei alte autorități naționale, în conformitate cu normele naționale aplicabile investigațiilor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Modificare tehnică în urma anulării deosebirii dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera d

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză poate consulta oricând oficiul pentru a lua, în strânsă cooperare cu oficiul, măsuri asigurătorii, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor, și informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie.

Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză informează fără întârziere oficiul în legătură cu orice abatere de la măsurile asigurătorii propuse și în legătură cu motivele abaterii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera e

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care o investigație nu poate fi încheiată în termen de 12 luni de la începerea acesteia, directorul general, la sfârșitul perioadei de 12 luni și ulterior la fiecare șase luni, înaintează rapoarte Comitetului de supraveghere, indicând motivele și, după caz, măsurile de remediere luate în vederea accelerării investigației.

8.  În cazul în care o investigație nu poate fi încheiată în termen de 12 luni de la începerea acesteia, directorul general, la sfârșitul perioadei de 12 luni și ulterior o dată la șase luni, înaintează rapoarte Comitetului de supraveghere, indicând în detaliu motivele întârzierii și măsurile de remediere luate în vederea accelerării investigației.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ea (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  se adaugă alineatul (8a):

 

„8a.   raportul conține cel puțin o scurtă descriere a faptelor, calificarea lor juridică, o evaluare a prejudiciului cauzat sau care ar putea fi cauzat, data de expirare a termenului de prescripție, motivele pentru care termenul de 12 luni nu a putut fi respectat, precum și măsurile de remediere preconizate în vederea accelerării investigației, dacă este cazul.”

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit oficiului, fără întârziere, orice informații legate de posibile acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii.

„1.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit oficiului, fără întârziere, orice informații legate de posibile acte de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală sau abatere care afectează interesele financiare ale Uniunii. Această obligație i se aplică EPPO atunci când cazurile vizate nu țin de mandatul său în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/1939.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea transmit, alternativ, oficiului o copie a raportului transmis EPPO.

În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea își pot îndeplini obligația prevăzută la primul paragraf transmițând oficiului o copie a raportului transmis EPPO.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit fără întârziere oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit oficiului orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale sau nereguli care afectează interesele financiare ale Uniunii.

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit fără întârziere oficiului, la cererea acestuia sau din proprie inițiativă, orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale sau abateri care afectează interesele financiare ale Uniunii.

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera d

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul articol nu se aplică EPPO în ceea ce privește infracțiunile referitor la care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolele 22 și 25 din Regulamentul (UE) 2017/1939.

Prezentul articol nu se aplică EPPO în ceea ce privește infracțiunile referitor la care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/1939.

Justificare

Este oportun în acest caz să se facă trimitere la întregul capitol IV din Regulamentul privind EPPO, pentru a garanta că nu este exclusă nicio dispoziție pertinentă. [A se vedea, de asemenea, articolul 12c alineatul (1).]

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (2), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Cerințele menționate la al doilea și al treilea paragraf nu se aplică luării de declarații în contextul verificărilor și inspecțiilor la fața locului.

„Cerințele menționate la al doilea și al treilea paragraf nu se aplică luării de declarații în contextul verificărilor și inspecțiilor la fața locului. Persoana în cauză este totuși informată cu privire la drepturile sale înainte de a face o declarație, în special cu privire la dreptul de a fi asistată de o persoană la alegerea sa.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

A se vedea propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 889/2013 în ceea ce privește instituirea unui inspector de garanții procedurale, COM(2014)0340.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În acest scop, oficiul trimite persoanei vizate invitația de a face observații fie în scris, fie în cadrul unei audieri cu personal desemnat de oficiu. Această invitație include un rezumat al faptelor care vizează persoana respectivă și informațiile cerute la articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și indică termenul pentru prezentarea de observații, care nu poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare de la primirea invitației de a prezenta observații. Această perioadă de preaviz poate fi redusă cu consimțământul expres al persoanei vizate sau din motive justificate în mod corespunzător legate de caracterul urgent al investigației. Raportul final al investigației face referire la toate aceste observații.

„În acest scop, oficiul trimite persoanei vizate invitația de a face observații fie în scris, fie în cadrul unei audieri cu personal desemnat de oficiu. Această invitație include un rezumat al faptelor care vizează persoana respectivă și informațiile cerute la articolele 15 și 16 din Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 și indică termenul pentru prezentarea de observații, care nu poate fi mai scurt de 10 zile lucrătoare de la primirea invitației de a prezenta observații. Această perioadă de preaviz poate fi redusă cu consimțământul expres al persoanei vizate sau din motive justificate în mod corespunzător legate de caracterul urgent al investigației. Raportul final al investigației face referire la toate aceste observații.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

Amendament de ordin tehnic: la 11.12.2018, Regulamentul (CE) nr. 45/2001 a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se adaugă alineatul (5a):

 

„5a.  pentru cazurile în care oficiul recomandă măsuri judiciare și fără a aduce atingere drepturilor de confidențialitate ale denunțătorilor și informatorilor, persoana în cauză are acces la raportul întocmit de oficiu în temeiul articolului 11 în urma investigației sale, precum și la orice documente pertinente, în măsura în care acestea se referă la persoana respectivă și dacă, după caz, nici EPPO, nici autoritățile judiciare naționale nu formulează obiecțiuni în termen de șase luni. Autoritatea judiciară competentă poate acorda, de asemenea, o autorizare înainte de expirarea acestei perioade.”

Justificare

Prezentul amendament este, în general, în concordanță cu amendamentul 51 propus de raportor.Este necesar să se stabilească un termen pentru a evita întârzierea nejustificată a accesului la raport. În același timp, este necesară o procedură pentru a evita ca accesul prematur la dosar să pună în pericol investigațiile sau procedurile subsecvente.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Se introduce următorul articol 9a:

 

„Articolul 9a

 

Inspectorul de garanții procedurale

 

1.   Comisia numește un inspector de garanții procedurale („inspectorul”), în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. La încheierea mandatului, el rămâne în funcție până în momentul în care este înlocuit.

 

2.   În urma unui apel la candidaturi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Comisia întocmește lista de candidați cu calificări corespunzătoare pentru a ocupa postul de inspector. După consultarea cu Parlamentul European și cu Consiliul, Comisia desemnează inspectorul.

 

3.   Inspectorul trebuie să aibă experiența și calificările necesare în domeniul drepturilor și garanțiilor procedurale.

 

4.   Inspectorul își exercită atribuțiile în mod pe deplin independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea nimănui în îndeplinirea sarcinilor care îi revin.

 

5.   Inspectorul monitorizează respectarea drepturilor și garanțiilor procedurale de către oficiu. El are responsabilitatea de a trata plângerile primite de către oficiu.

 

6.   O dată pe an, inspectorul prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului de supraveghere și oficiului un raport privind exercitarea funcției sale. El nu face referire la cazuri individuale aflate în curs de investigare și garantează confidențialitatea investigațiilor, chiar și după încheierea lor.”

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b)  Se introduce articolul 9b:

 

„Articolul 9b

 

Mecanismul de tratare a plângerilor

 

1.   În cooperare cu inspectorul, oficiul ia măsurile necesare pentru instituirea unui mecanism de tratare a plângerilor cu obiectivul de a monitoriza și a asigura respectarea garanțiilor procedurale în toate activitățile oficiului.

 

2.   Orice persoană vizată de o investigație a oficiului are dreptul să depună o plângere pe lângă inspector cu privire la respectarea de către oficiu a garanțiilor procedurale prevăzute la articolul 9. Depunerea unei plângeri nu are efect suspensiv asupra desfășurării investigației în curs.

 

3.   Plângerile pot fi depuse cel târziu la o lună de la data la care autorul plângerii a luat cunoștință de faptele pertinente care constituie presupusa încălcare a garanțiilor sale procedurale. Nicio plângere nu poate fi depusă mai târziu de o lună de la data încheierii investigației. Plângerile legate de perioada de preaviz menționată la articolul 9 alineatele (2) și (4) se depun înainte de expirarea perioadei de preaviz prevăzute în dispozițiile respective.

 

4.  La primirea unei plângeri, inspectorul îl informează imediat pe directorul general al oficiului și dă oficiului posibilitatea de a soluționa problema semnalată de autorul plângerii, în termen de 15 zile lucrătoare.

 

5.   Fără a aduce atingere articolului 10 din prezentul regulament, oficiul transmite inspectorului toate informațiile care i-ar putea fi necesare pentru ca acesta să emită o recomandare.

 

6.  Inspectorul emite o recomandare cu privire la plângere fără întârziere, dar cel târziu în termen de două luni de la data la care oficiul a informat inspectorul cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru a soluționa problema sau după data expirării perioadei menționate la alineatul (3). Recomandarea este transmisă oficiului și comunicată autorului plângerii. În cazuri excepționale, inspectorul poate decide prelungirea cu încă 15 de zile a termenului de emitere a recomandării. Inspectorul informează directorul general cu privire la motivele prelungirii printr-o scrisoare. În absența unei recomandări din partea inspectorului în termenele stabilite la prezentul alineat, se consideră că inspectorul a respins plângerea fără recomandare.

 

7.  Fără a interveni în desfășurarea investigației în curs, inspectorul examinează plângerea în cadrul unei proceduri contradictorii. Cu consimțământul acestora, inspectorul le poate cere martorilor să furnizeze, oral sau în scris, explicațiile pe care le consideră pertinente pentru stabilirea faptelor.

 

8.  Directorul general respectă recomandarea inspectorului cu privire la chestiune, cu excepția cazurilor justificate în mod corespunzător în care acesta se poate abate de la recomandarea în cauză. În cazul în care directorul general decide să nu urmeze recomandarea inspectorului, acesta comunică autorului plângerii și inspectorului principalele motive ale deciziei sale, în măsura în care această comunicare nu afectează investigația în curs. Directorul general explică motivele pentru care nu a ținut cont de recomandarea inspectorului într-o notă atașată la raportul final de investigație.

 

9.  Directorul general poate solicita avizul inspectorului cu privire la orice chestiune legată de respectarea garanțiilor procedurale cuprinse în mandatul său, inclusiv în ceea ce privește decizia de a amâna informarea persoanei vizate menționate la articolul 9 alineatul (3). Directorul general indică în solicitarea sa termenul-limită până la care inspectorul trebuie să răspundă.

 

10.  Fără a aduce atingere termenelor prevăzute la articolul 90a din Statutul funcționarilor, în cazul în care un funcționar sau alt agent al Uniunii adresează o plângere directorului general în conformitate cu articolul 90a din Statutul funcționarilor, iar funcționarul sau agentul a adresat inspectorului o plângere pe aceeași temă, directorul general așteaptă recomandarea inspectorului înainte de a răspunde plângerii.”

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1. Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor externe, indiferent de forma acestora, sunt protejate de dispozițiile relevante.

„1. Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor în afara instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor, indiferent de forma acestora, sunt protejate de dispozițiile aplicabile din legislația internă și din cea a Uniunii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=RO)

Justificare

Acest amendament înlocuiește amendamentul 54 din proiectul de raport.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor interne, indiferent de forma acestora, sunt supuse secretului profesional și se bucură de protecția acordată de normele aplicabile instituțiilor Uniunii.

„2.  Informațiile transmise sau obținute în cursul investigațiilor efectuate în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor, indiferent de forma acestora, sunt supuse secretului profesional și se bucură de protecția acordată de normele aplicabile instituțiilor Uniunii.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

În conformitate cu propunerea privind eliminarea distincției dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera -ab (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab)  se adaugă alineatul (3a):

 

„3a.  Oficiul face publice rapoartele și recomandările sale după ce toate procedurile naționale și ale Uniunii au fost încheiate de către organismele responsabile, iar divulgarea informațiilor nu mai afectează investigațiile. Divulgarea informațiilor se face în conformitate cu normele și principiile privind protecția datelor prevăzute la prezentul articol și la articolul 1.”

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Oficiul desemnează un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu dispozițiile articolului 24 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Oficiul desemnează un responsabil cu protecția datelor în conformitate cu dispozițiile articolului 43 din Regulamentul (UE) nr. 2018/1725.

Justificare

Amendament de ordin tehnic: la 11 decembrie 2018, Regulamentul (CE) nr. 45/2001 a fost abrogat și înlocuit cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se adaugă alineatul (5a):

 

„5a.  Persoanele care raportează oficiului infracțiuni și încălcări legate de interesele financiare ale Uniunii sunt protejate pe deplin, în special de legislația Uniunii privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.”

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Raportul poate fi însoțit de recomandările directorului general cu privire la acțiunile care urmează a fi întreprinse. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și specifică, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.

Raportul este însoțit de recomandările directorului general cu privire la acțiunile care urmează a fi întreprinse. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și specifică, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Oficiul ia măsurile interne adecvate pentru a asigura calitatea constantă a rapoartelor finale și a recomandărilor și analizează dacă este necesar să se revizuiască orientările privind procedurile de investigare pentru a remedia eventualele inconsecvențe.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După o simplă verificare a autenticității acestora, rapoartele redactate pe această bază constituie probe admisibile în cadrul procedurilor judiciare fără caracter penal în fața instanțelor naționale și în cadrul procedurilor administrative în statele membre.

După o simplă verificare a autenticității acestora, rapoartele redactate pe această bază, inclusiv toate probele care susțin aceste rapoarte și care sunt anexate la acestea, constituie probe admisibile în cadrul procedurilor judiciare în fața instanțelor naționale și în cadrul procedurilor administrative în statele membre. Prezentul regulament nu afectează competența instanțelor naționale de a evalua în mod liber probele.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele redactate de oficiu constituie probe admisibile în procedurile penale ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse acelorași reguli de evaluare ca și cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de către inspectorii administrativi naționali și au aceeași valoare probatorie ca și rapoartele respective.

eliminat

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre transmit oficiului orice norme ale legislației naționale relevante în sensul celui de al treilea paragraf.

Statele membre transmit oficiului orice norme ale legislației naționale relevante în sensul primului paragraf.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Instanțele naționale notifică oficiul cu privire la orice respingere a probelor în conformitate cu prezentul alineat. Notificarea include temeiul juridic și o justificare detaliată a respingerii. În rapoartele sale anuale, directorul general evaluează, în conformitate cu articolul 17 alineatul (4), admisibilitatea probelor în statele membre.

Justificare

Amendamentul oral se aliniază la amendamentul 155 în ceea ce privește abordarea globală privind admisibilitatea probelor și ține seama de independența sistemului judiciar.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Rapoartele și recomandările redactate în urma unei investigații externe și orice documente conexe relevante sunt transmise autorităților competente ale statelor membre în cauză, în conformitate cu normele privind investigațiile externe, și, după caz, instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză. Instituția, organismul, oficiul sau agenția respectivă ia măsurile pe care le impun rezultatele investigației externe și raportează aceste măsuri oficiului în termenul stabilit în recomandările care însoțesc raportul și, în plus, la cererea oficiului.

3.  Rapoartele și recomandările redactate în urma unei investigații și orice documente conexe relevante sunt transmise, după caz, autorităților competente ale statelor membre în cauză, în conformitate cu normele privind investigațiile, și instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză. Instituția, organismul, oficiul sau agenția respectivă ia măsurile, îndeosebi de natură disciplinară sau judiciară, pe care le impun rezultatele investigației și raportează aceste măsuri oficiului în termenul stabilit în recomandările care însoțesc raportul și, în plus, la cererea oficiului. Autoritățile competente ale statelor membre raportează oficiului în termen de nouă luni cu privire la măsurile întreprinse pe baza raportului.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  alineatul (4) se elimină;

4.  Rapoartele și recomandările redactate în urma unei investigații interne și orice informații conexe relevante sunt transmise instituției, organismului, oficiului sau agenției respective. Instituția, organismul, oficiul sau agenția respectivă ia acele măsuri, îndeosebi de natură disciplinară sau judiciară, pe care rezultatele investigației interne le reclamă și raportează aceste măsuri oficiului în termenul stabilit în recomandările care însoțesc raportul și, în plus, la cererea oficiului.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Fuzionat cu alineatul (3).

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera cb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cb)  La articolul 11, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  În cazul în care raportul redactat după o investigație internă dezvăluie existența unor fapte care ar putea avea consecințe pe plan penal, aceste informații se transmit autorităților judiciare ale statului membru în cauză.

„5.  În cazul în care raportul redactat după o investigație dezvăluie existența unor fapte care ar putea avea consecințe pe plan penal, aceste informații se transmit fără întârziere autorităților judiciare ale statului membru în cauză, fără a aduce atingere articolelor 12c și 12d.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera cc (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)   se introduce următorul alineat (6a):

 

„6a.  Autoritățile competente ale statelor membre și instituțiile, organismele, oficiile și agențiile garantează faptul că se dă curs recomandărilor de natură disciplinară, administrativă, financiară și judiciară formulate de directorul general în temeiul alineatelor (1) și (3) și transmit oficiului, până la data de 31 martie a fiecărui an, un raport detaliat privind măsurile întreprinse, inclusiv, după caz, motivele neimplementării recomandărilor oficiului.”

Justificare

Acest amendament completează amendamentul 63 depus de raportoare.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera cd (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(cd)  La articolul 11, alineatul (8) se modifică după cum urmează:

8.  Un informator care a furnizat oficiului informații care au condus la o investigație sau care au legătură cu o investigație poate fi informat, la cererea sa, de către oficiu cu privire la încheierea investigației. Cu toate acestea, oficiul poate refuza orice cerere de acest fel în cazul în care consideră că aceasta ar putea aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate, eficacității investigației și a acțiunilor care urmează a fi întreprinse în urma investigației sau oricăror cerințe privind confidențialitatea.

„8.  Un informator care a furnizat oficiului informații care au condus la o investigație este informat de către oficiu cu privire la încheierea investigației. Cu toate acestea, oficiul poate refuza orice cerere de acest fel în cazul în care consideră că aceasta ar putea aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate, eficacității investigației și a acțiunilor care urmează a fi întreprinse în urma investigației sau oricăror cerințe privind confidențialitatea.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  După articolul 11, se introduce un nou articol:

 

„Articolul 11a

 

Acțiuni în fața Tribunalului

 

Orice persoană vizată poate iniția o acțiune împotriva Comisiei pentru anularea raportului de investigație transmis autorităților naționale sau instituțiilor în cauză în temeiul articolului 11 alineatul (3) pe motiv de lipsă de competență, încălcarea unei cerințe esențiale privind procedura, încălcarea tratatelor, inclusiv încălcarea cartei, sau abuz de putere.”

Justificare

În prezent, nu poate fi inițiată o procedură în instanță împotriva unui raport final al OLAF. Scopul acestui amendament este instituirea unei protecții juridice efective, după cum prevede Carta drepturilor fundamentale.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11 din prezentul regulament și dispozițiilor din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, oficiul poate transmite autorităților competente ale statelor membre în cauză informații obținute în cursul investigațiilor externe, în timp util pentru a le permite acestora să adopte măsuri corespunzătoare în conformitate cu dreptul lor național.

„1.  Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11 din prezentul regulament și dispozițiilor din Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, oficiul poate transmite autorităților competente ale statelor membre în cauză informații obținute în cursul verificărilor sau inspecțiilor la fața locului efectuate în temeiul articolului 3, în timp util pentru a le permite acestora să adopte măsuri corespunzătoare în conformitate cu dreptul lor național. Acesta poate, de asemenea, să transmită informații instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză.”

Justificare

În conformitate cu propunerea privind eliminarea distincției dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 1 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

eliminat

„Acesta poate, de asemenea, să transmită informații instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză.”

 

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  La alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11, directorul general transmite autorităților judiciare ale statului membru în cauză informații obținute de către oficiu în cursul investigațiilor interne cu privire la faptele care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale.

Fără a aduce atingere articolelor 10 și 11, directorul general transmite autorităților judiciare ale statului membru în cauză informațiile obținute de către oficiu în cursul investigațiilor efectuate în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor, cu privire la faptele care intră sub jurisdicția unei autorități judiciare naționale.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

În conformitate cu propunerea privind eliminarea distincției dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statului membru în cauză informează oficiul fără întârziere, din proprie inițiativă sau la cererea oficiului, asupra măsurilor luate pe baza informațiilor care le-au fost transmise în temeiul prezentului articol.

3.  Cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statului membru în cauză informează oficiul, în termen de o lună, cu privire la măsurile luate pe baza informațiilor care le-au fost transmise în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 b – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Obligațiile de asistență administrativă reciprocă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 515/971a al Consiliului și al Regulamentului (UE) nr. 608/20131b se aplică, de asemenea, activităților de coordonare a fondurilor structurale și de investiții europene în conformitate cu prezentul articol.

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 082, 22.3.1997, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (JO L 181, 29.6.2013, p. 15).

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Oficiul raportează EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22 și articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Raportul este trimis, indiferent de etapă, înainte sau în cursul unei investigații a oficiului.

1.  Oficiul raportează EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu capitolul IV din Regulamentul (UE) 2017/1939. Raportul este trimis cât mai curând posibil înaintea sau în cursul unei investigații a oficiului.

Justificare

Este oportun în acest caz să se facă trimitere la întregul capitol IV din Regulamentul privind EPPO, pentru a garanta că nu este exclusă nicio dispoziție pertinentă.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Raportul conține, cel puțin, o descriere a faptelor, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate.

2.  Raportul conține, cel puțin, o descriere a faptelor și informațiilor cunoscute de oficiu, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, dacă oficiul dispune de această informație, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate. Împreună cu raportul, oficiul transmite EPPO orice alte informații relevante de care dispune privind acest caz.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile în care informațiile primite de oficiu nu cuprind elementele menționate la alineatul (2) și în care oficiul nu are nicio investigație în curs, oficiul poate efectua o evaluare preliminară a acuzațiilor. Evaluarea se efectuează rapid și, în orice caz, în termen de două luni de la primirea informațiilor. În cursul acestei evaluări se aplică articolul 6 și articolul 8 alineatul (2).

În cazurile în care informațiile primite de oficiu nu cuprind elementele menționate la alineatul (2) și în care oficiul nu are nicio investigație în curs, oficiul poate efectua o evaluare preliminară a acuzațiilor. Evaluarea se efectuează fără întârziere și, în orice caz, în termen de două luni de la primirea informațiilor. În cursul acestei evaluări se aplică articolul 6 și articolul 8 alineatul (2). Oficiul se abține să adopte orice măsuri care ar putea pune în pericol viitoarele anchete ale EPPO.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile pot solicita oficiului să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor care le-au fost raportate. În scopul acestor cereri se aplică alineatul (3).

5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile pot solicita oficiului să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor care le-au fost raportate. În scopul acestor cereri se aplică mutatis mutandis alineatele (1)-(4). Oficiul informează instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză cu privire la rezultatele evaluării preliminare, cu excepția cazului în care transmiterea acestor informații ar putea pune în pericol o investigație desfășurată de către oficiu sau EPPO.

Justificare

Potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2013/833

Articolul 12 d – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul general nu începe o investigație în conformitate cu articolul 5 în cazul în care EPPO desfășoară o investigație privind aceleași fapte decât în conformitate cu articolele 12e sau 12f.

1.   Directorul general nu începe o investigație în conformitate cu articolul 5 și întrerupe o investigație aflată în curs în cazul în care EPPO desfășoară o investigație privind aceleași fapte, cu excepția situațiilor prevăzute la articolele 12e sau 12f. Directorul general informează EPPO cu privire la fiecare decizie de neîncepere sau de întrerupere a unei investigații din motivele menționate.

Justificare

Acest amendament completează amendamentul 74 depus de raportoare: includerea obligației directorului general de a informa EPPO cu privire la „neînceperea” investigației.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 d – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), cu ajutorul sistemului EPPO de gestionare a cazurilor, dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări în termen de 10 zile lucrătoare.

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), cu ajutorul sistemului EPPO de gestionare a cazurilor, dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări în termen de 10 zile lucrătoare. Acest termen poate fi prelungit în cazuri excepționale, potrivit modalităților care urmează să fie stabilite în cadrul acordurilor de lucru menționate la articolul 12g alineatul (1).

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12d – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care oficiul își închide investigația în conformitate cu primul paragraf, articolul 9 alineatul (4) și articolul 11 nu se aplică.

Justificare

A se vedea, de asemenea, textul propus de Comisie pentru articolul 12c alineatul (6).

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 d– alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   La solicitarea EPPO, oficiul se abține de la anumite acte sau măsuri care ar putea pune în pericol o investigație sau o urmărire penală desfășurată de EPPO. EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate atunci când motivele ce stau la baza solicitării sale încetează să mai fie valabile.

Justificare

Potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 833/2013

Articolul 12 d – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.   În cazul în care EPPO închide sau întrerupe o investigație în legătură cu care a primit informații din partea directorului general, în temeiul alineatului (1), și care este relevantă pentru exercitarea mandatului oficiului, EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate și poate face recomandări cu privire la investigațiile administrative.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 e – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În temeiul alineatului (1), cererea se transmite în scris și indică măsura sau măsurile pe care EPPO îi solicită oficiului să o (le) întreprindă și, după caz, calendarul preconizat pentru întreprinderea măsurii (măsurilor) respective. Cererea conține informații despre investigația EPPO, în măsura în care acestea sunt relevante pentru scopul cererii. După caz, oficiul poate solicita informații suplimentare.

2.  O cerere în temeiul alineatului (1) se transmite în scris și precizează cel puțin următoarele:

 

(a)  informații despre investigația desfășurată de EPPO, în măsura în care acestea sunt relevante pentru scopul cererii;

 

(b)  măsura sau măsurile pe care EPPO îi solicită oficiului să le întreprindă;

 

(c)  dacă este cazul, calendarul preconizat pentru realizarea măsurilor respective;

 

(d)  eventuale instrucțiuni în temeiul alineatului (2a).

 

După caz, oficiul poate solicita informații suplimentare.

Justificare

O nouă structură și adăugiri potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 e – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Pentru a proteja admisibilitatea probelor, precum și drepturile fundamentale și garanțiile procedurale, în cazul în care oficiul execută măsuri de sprijin sau complementare la solicitarea EPPO, în temeiul prezentului articol, EPPO poate solicita oficiului să aplice standarde mai stricte privind drepturile fundamentale, garanțiile procedurale și protecția datelor decât cele prevăzute în prezentul regulament. Pentru aceasta, EPPO precizează în detaliu cerințele și procedurile oficiale care trebuie aplicate.

 

În cazul în care EPPO nu transmite instrucțiuni exacte, măsurilor executate de oficiu în temeiul prezentului articol li se aplică mutatis mutandis capitolul VI (garanții procedurale) și capitolul VIII (protecția datelor) din Regulamentul (UE) 2017/1939.

Justificare

Garanțiile procedurale și normele privind protecția datelor prevăzute de Regulamentul privind EPPO ar trebui să se aplice tuturor măsurilor executate de OLAF la solicitarea EPPO, astfel încât EPPO să nu fie încurajat să delege OLAF sarcini cu singurul scop de a eluda respectarea acestor norme. Conține sugestii incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri justificate în mod corespunzător în care EPPO desfășoară o investigație, dacă directorul general consideră că ar trebui începută o investigație în conformitate cu mandatul oficiului cu scopul de a facilita adoptarea de măsuri asigurătorii sau de măsuri financiare, disciplinare sau administrative, oficiul informează EPPO în scris, indicând natura și scopul investigației.

În cazuri justificate în mod corespunzător în care EPPO desfășoară o investigație, dacă directorul general consideră că ar trebui începută sau continuată o investigație în conformitate cu mandatul oficiului cu scopul de a facilita adoptarea de măsuri asigurătorii sau de măsuri financiare, disciplinare sau administrative, oficiul informează EPPO în scris, indicând natura și scopul investigației și solicitând aprobarea scrisă a EPPO pentru inițierea unei investigații complementare.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de 30 de zile de la primirea acestei informații, EPPO poate formula obiecții cu privire la începerea unei investigații sau la întreprinderea anumitor măsuri referitoare la investigație, în cazul în care este necesar pentru a nu periclita propria investigație sau urmărire penală și atât timp cât aceste motive subzistă. EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate atunci când motivele obiecției încetează să se mai aplice.

În termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestei informații, EPPO își poate da acordul sau obiecta cu privire la începerea unei investigații sau întreprinderea oricăror măsuri referitoare la investigație, în cazul în care este necesar pentru a nu periclita propria investigație sau urmărire penală și atât timp cât aceste motive subzistă. În situații justificate în mod corespunzător, EPPO poate prelungi termenul cu încă 10 zile lucrătoare. El informează oficiul în acest sens.

 

În cazul în care EPPO se opune, oficiul nu deschide o anchetă complementară. În acest caz, EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate atunci când motivele obiecției încetează să se mai aplice.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care EPPO nu formulează obiecții în termenul menționat la paragraful anterior, oficiul poate începe o investigație pe care o desfășoară în strânsă consultare cu EPPO.

În cazul în care EPPO își dă acordul, oficiul poate începe sau continua o investigație pe care o desfășoară în strânsă consultare cu EPPO.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care EPPO nu răspunde în termenul stabilit la al doilea paragraf, oficiul poate iniția consultări cu EPPO pentru a lua o decizie în termen de 10 de zile.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 g – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este necesar pentru a facilita cooperarea cu EPPO, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4a), oficiul stabilește de comun acord cu EPPO acorduri administrative. Aceste acorduri de lucru pot stabili detaliile practice pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, informații operaționale, strategice sau tehnice și informații clasificate. Acordurile de lucru includ dispoziții detaliate privind schimbul continuu de informații la primirea și verificarea acuzațiilor de către ambele oficii.

1.  În cazul în care este necesar pentru a facilita cooperarea cu EPPO, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4a), oficiul stabilește de comun acord cu EPPO acorduri administrative. Aceste acorduri de lucru pot stabili detaliile practice pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, informații operaționale, strategice sau tehnice și informații clasificate, precum și pentru crearea de platforme informatice, inclusiv o abordare comună față de actualizări și compatibilitatea softurilor. Acordurile de lucru includ dispoziții detaliate privind schimbul continuu de informații la primirea și verificarea acuzațiilor, cu scopul de a determina competențele în cadrul investigațiilor desfășurate de către ambele oficii. Acordurile conțin, de asemenea, dispoziții privind transferul probelor între oficiu și EPPO, precum și dispoziții privind împărțirea cheltuielilor.

 

Înainte de adoptarea acordurilor de lucru cu EPPO, directorul general transmite spre informare Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Comitetului de supraveghere și Parlamentului European proiectul de acord. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Comitetul de supraveghere emit avizele lor fără întârziere.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 g – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Fiecare act de acces indirect de către oficiu la informațiile conținute în sistemul de gestionare a cazurilor al EPPO se efectuează numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea atribuțiilor oficiului, prevăzute de prezentul regulament, și este justificat în mod corespunzător și validat prin intermediul unei proceduri interne stabilite de oficiu. Oficiul ține un registru al tuturor actelor de acces la sistemul EPPO de gestionare a cazurilor.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 g – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Directorul general al oficiului și procurorul-șef european se reunesc cel puțin o dată pe an pentru a discuta chestiunile de interes comun.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) – litera a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(12a)  Articolul 15 se modifică după cum urmează:

 

(a)  la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În special, Comitetul de supraveghere monitorizează evoluțiile privind modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor, în lumina informațiilor transmise de către directorul general în conformitate cu articolul 7 alineatul (8).

„În special, Comitetul de supraveghere monitorizează evoluțiile privind modul de aplicare a garanțiilor procedurale și durata investigațiilor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) – litera b (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(b)  la alineatul (1), al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

În situații justificate în mod corespunzător, Comitetul de supraveghere poate solicita oficiului informații suplimentare cu privire la investigații, inclusiv rapoarte și recomandări privind investigații încheiate, fără însă a interfera cu desfășurarea investigațiilor în curs.

„Comitetului de supraveghere i se dă acces la toate informațiile și documentele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, inclusiv la rapoartele și recomandările privind investigațiile încheiate sau cazurile clasate, fără a interveni însă în desfășurarea investigațiilor în curs și respectând în mod corespunzător cerințele în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Se bazează parțial pe sugestia inclusă de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) – litera c (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 15 – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(c)  la alineatul (8), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Comitetul de supraveghere își numește președintele. Comitetul de supraveghere își adoptă propriul regulament de procedură, care, înainte de adoptare, este transmis spre informare Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Reuniunile Comitetului de supraveghere se organizează la inițiativa președintelui acestuia sau a directorului general. Comitetul de supraveghere organizează cel puțin 10 reuniuni pe an. Comitetul de supraveghere ia decizii cu majoritatea membrilor care îl compun. Secretariatul său este asigurat de către Comisie, independent de oficiu și în strânsă cooperare cu Comitetul de supraveghere. Comitetul de supraveghere este consultat înainte de numirea membrilor personalului secretariatului și se ține seama de punctul său de vedere. Secretariatul acționează la instrucțiunile Comitetului de supraveghere, în mod independent față de Comisie. Fără a aduce atingere controlului său asupra bugetului Comitetului de supraveghere și a secretariatului său, Comisia nu intervine în atribuțiile de monitorizare ale Comitetului de supraveghere.

Comitetul de supraveghere își numește președintele. Comitetul de supraveghere își adoptă propriul regulament de procedură, care, înainte de adoptare, este transmis spre informare Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Reuniunile Comitetului de supraveghere se organizează la inițiativa președintelui acestuia sau a directorului general. Comitetul de supraveghere organizează cel puțin 10 reuniuni pe an. Comitetul de supraveghere ia decizii cu majoritatea membrilor care îl compun. Secretariatul Comitetului de supraveghere este asigurat de către Comisie, în strânsă colaborare cu Comitetul de supraveghere. Comitetul de supraveghere este consultat înainte de numirea membrilor personalului secretariatului și se ține seama de punctul său de vedere. Secretariatul acționează la instrucțiunile Comitetului de supraveghere, în mod independent față de Comisie. Fără a aduce atingere controlului său asupra bugetului Comitetului de supraveghere și a secretariatului său, Comisia nu intervine în atribuțiile de monitorizare ale Comitetului de supraveghere.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia se întâlnesc o dată pe an cu directorul general pentru un schimb de opinii la nivel politic, pentru a discuta politica oficiului legată de metodele de prevenire și combatere a actelor de fraudă, de corupție sau a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. Comitetul de supraveghere participă la schimbul de opinii. Reprezentanți ai Curții de Conturi, Eurojust și/sau Europol pot fi invitați să participe pe bază ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.

„1.  Parlamentul European, Consiliul și Comisia se întâlnesc o dată pe an cu directorul general pentru un schimb de opinii la nivel politic, pentru a discuta politica oficiului legată de metodele de prevenire și combatere a actelor de fraudă, de corupție sau a oricăror alte activități ilegale sau nereguli care afectează interesele financiare ale Uniunii. Comitetul de supraveghere participă la schimbul de opinii. Procurorul-șef european este invitat să participe la schimbul de opinii. Reprezentanți ai Curții de Conturi, Eurojust și/sau Europol pot fi invitați să participe pe bază ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (1).

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 1 – a treia teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  la alineatul (1), a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Reprezentanți ai Curții de Conturi, EPPO, Eurojust și/sau Europol pot fi invitați să participe pe bază ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.”

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Eliminare tehnică – a se vedea amendamentul precedent.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  La alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

2.  Schimbul de opinii se poate referi la:

„2.  Schimbul de opinii se poate referi la orice subiect asupra căruia au căzut de acord Parlamentul European, Consiliul și Comisia. În special, schimbul de opinii se poate referi la următoarele:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  cadrul relațiilor dintre oficiu și instituții, organisme, oficii și agenții, în special EPPO.

(d)  cadrul relațiilor dintre oficiu și instituții, organisme, oficii și agenții, în special EPPO, și acțiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor finale ale investigațiilor oficiului și a altor informații transmise de oficiu;

Justificare

Monitorizarea și îmbunătățirea cursului dat recomandărilor OLAF de către instituții, organisme, oficii și agenții și de către EPPO.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba) La alineatul (2), litera (e) se înlocuiește după cum urmează:

(e) cadrul relațiilor dintre oficiu și autoritățile competente ale statelor membre;

„(e) cadrul relațiilor dintre oficiu și autoritățile competente ale statelor membre și acțiunile întreprinse de către autoritățile competente ale statelor membre ca urmare a rapoartelor finale ale investigațiilor oficiului și a altor informații transmise de oficiu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Monitorizarea și îmbunătățirea cursului dat recomandărilor OLAF de către statele membre.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera bb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  după alineatul (4), se adaugă un nou alineat (4a):

 

„4a.  Președinția schimbului de opinii este deținută pe rând de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie.”

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -a (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

1.  Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2). Mandatul directorului general este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

„1.  Oficiul este condus de un director general. Acesta este numit de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2). Mandatul directorului general este de șapte ani și nu poate fi reînnoit. Directorul general este recrutat în conformitate cu Statutul funcționarilor ca agent temporar.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-aa)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  În scopul numirii unui nou director general, Comisia publică o cerere de candidaturi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această publicare se face cel târziu cu șase luni înainte de sfârșitul mandatului directorului general în funcție. După ce Comitetul de supraveghere a dat aviz favorabil procedurii de selecție aplicate de Comisie, aceasta întocmește o listă de candidați cu calificare adecvată. După consultări cu Parlamentul European și cu Consiliul, Comisia numește directorul general.

„2.  În scopul numirii unui nou director general, Comisia publică o cerere de candidaturi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Această publicare se face cel târziu cu șase luni înainte de sfârșitul mandatului directorului general în funcție. După ce Comitetul de supraveghere a dat aviz favorabil procedurii de selecție aplicate de Comisie, aceasta întocmește o listă de candidați cu calificare adecvată. Directorul general este nominalizat de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie, fiind ulterior numit în funcție de către Comisie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Directorul general nu solicită și nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau instituție, organism, oficiu sau agenție în îndeplinirea îndatoririlor sale în legătură cu începerea și efectuarea de investigații externe ori interne, cu activitățile de coordonare sau cu redactarea de rapoarte în urma acestor investigații ori activități de coordonare. În cazul în care directorul general consideră că o măsură luată de Comisie pune în discuție independența sa, acesta informează imediat Comitetul de supraveghere și decide dacă să intenteze sau nu o acțiune împotriva Comisiei la Curtea de Justiție.

3.  Directorul general nu solicită și nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau instituție, organism, oficiu sau agenție în îndeplinirea îndatoririlor sale în legătură cu începerea și efectuarea de investigații, cu activitățile de coordonare sau cu redactarea de rapoarte în urma acestor investigații ori activități de coordonare. În cazul în care directorul general consideră că o măsură luată de Comisie pune în discuție independența sa, acesta informează imediat Comitetul de supraveghere și decide dacă să intenteze sau nu o acțiune împotriva Comisiei la Curtea de Justiție.

Justificare

În conformitate cu propunerea privind eliminarea distincției dintre investigațiile interne și cele externe.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  Directorul general raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi cu privire la concluziile investigațiilor efectuate de către oficiu, la măsurile luate și la problemele constatate, respectând confidențialitatea acestor investigații, drepturile legitime ale persoanelor vizate și ale informatorilor și, după caz, dreptul național aplicabil procedurilor judiciare.

„4.  Directorul general raportează periodic, cel puțin o dată pe an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi cu privire la concluziile investigațiilor efectuate de către oficiu, la măsurile luate, la problemele constatate și la măsurile întreprinse de către oficiu pe baza recomandărilor formulate de Comitetul de supraveghere în conformitate cu articolul 15, respectând confidențialitatea acestor investigații, drepturile legitime ale persoanelor vizate și ale informatorilor și, după caz, dreptul național aplicabil procedurilor judiciare.

 

Raportul anual include, de asemenea, o evaluare a nivelului de cooperare cu autoritățile competente din statele membre și cu instituțiile, organismele, oficiile și agențiile, acordându-se o atenție deosebită punerii în aplicare a articolului 11 alineatele (2) și (6a).”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ab (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  se adaugă alineatul (4a):

 

„4a.  La solicitarea Parlamentului European în contextul drepturilor sale de control bugetar, directorul general poate furniza informații cu privire la activitățile oficiului, respectând confidențialitatea investigațiilor și procedurile de monitorizare. Parlamentul European asigură confidențialitatea informațiilor furnizate în conformitate cu prezentul alineat.”

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ac (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ac)  la alineatul (5), se elimină primul paragraf;

Directorul general stabilește în fiecare an, în cadrul planului anual de gestiune, prioritățile oficiului privind politica de investigare și le transmite Comitetului de supraveghere înainte de publicare.

 

Justificare

Introducerea priorităților privind politica de investigare nu s-a dovedit utilă.

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  cazurile în care s-au transmis informații autorităților judiciare ale statelor membre și EPPO;

(b)  cazurile în care s-au transmis informații autorităților judiciare ale statelor membre sau EPPO;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ba (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 3 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  la alineatul (5) al treilea paragraf, se introduce o nouă literă după litera (b):

 

„(ba)  cazurile clasate;”

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera bb (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 7

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bb)  alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

7.  Directorul general instituie o procedură internă de consultare și control, care să includă un control al legalității, legat, inter alia, de respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, precum și a legislației naționale a statelor membre în cauză, cu trimitere în special la articolul 11 alineatul (2).

„7.  Directorul general instituie o procedură internă de consultare și control, care să includă un control al legalității, legat, inter alia, de respectarea garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și ale martorilor, precum și a legislației naționale a statelor membre în cauză, cu trimitere în special la articolul 11 alineatul (2). Controlul legalității este efectuat de experții în drept și proceduri de investigație ai oficiului, care sunt calificați să exercite o funcție judiciară într-un stat membru. Avizul acestora este anexat la raportul final al investigației.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentele 10 și 23 depuse în plen în cadrul celei de a doua lecturi a documentului 2006-2013 OLAF revizuire (a se vedea documentul plenar A7-0225/2013 și documentul de lucru PE 510.603).

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera bc (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(bc)  alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

8.  Directorul general adoptă orientări privind procedurile de investigare care urmează a fi aplicate de personalul oficiului. Respectivele orientări sunt în conformitate cu prezentul regulament și privesc, inter alia:

„8.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 19a, în ceea ce privește instituirea unui cod de procedură al investigațiilor, care să fie respectat de personalul oficiului. Actele delegate în cauză menționează în special următoarele:

(a)  desfășurarea investigațiilor;

(a)  practicile care trebuie respectate în executarea mandatului și în punerea în aplicare a statutului oficiului;

(b)  garanțiile procedurale;

(b)  normele detaliate care reglementează procedurile de investigație, precum și actele de investigație permise;

(c)  elemente detaliate privind procedurile interne consultative și de control, inclusiv controlul legalității;

(c)  drepturile legitime ale persoanelor vizate;

(d)  protecția datelor;

(d)  garanțiile procedurale;

 

(da)  dispozițiile referitoare la protecția datelor și la politicile în materie de comunicare și de acces la documente;

 

(db)  dispozițiile privind controlul legalității și căile de atac aflate la dispoziția persoanelor vizate;

 

(dc)  relațiile cu EPPO.

Aceste orientări și orice modificări aduse acestora se adoptă, după ce s-a oferit Comitetului de supraveghere posibilitatea de a-și prezenta observațiile asupra lor, și se transmit apoi spre informare Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, urmând să se publice spre informare pe pagina de internet a oficiului în limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

În cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia se consultă cu Comitetul de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

 

Orice act delegat adoptat în conformitate cu prezentul alineat se publică spre informare pe site-ul de internet al oficiului în toate limbile oficiale ale Uniunii.”

Justificare

Acest amendament se bazează pe amendamentele 11 și 24 depuse în plen în cadrul celei de a doua lecturi a documentului 2006-2013 OLAF revizuire (a se vedea documentul plenar A7-0225/2013 și documentul de lucru PE 510.603).

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 8 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  la alineatul (8) primul paragraf, se adaugă următoarea literă (e):

eliminat

“(e)  relațiile cu EPPO.”.

 

Justificare

Eliminare tehnică – a se vedea amendamentul precedent.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 9 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ca)  la alineatul (9), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva directorului general, Comisia consultă Comitetul de supraveghere.

„Înainte de adoptarea oricăror sancțiuni disciplinare împotriva directorului general sau înainte de ridicarea imunității acestuia, Comisia consultă Comitetul de supraveghere.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=RO)

Justificare

Potrivit sugestiei incluse de către Comitetul de supraveghere în scrisoarea sa din 20 noiembrie 2018.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 19

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(14a)  Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 19

„Articolul 19

Raportul de evaluare

Raportul de evaluare și revizuirea

Până la 2 octombrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv este însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere și indică dacă este necesar să se modifice prezentul regulament.

Cel târziu la cinci ani de la data stabilită în conformitate cu articolul 120 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind punerea în aplicare și impactul prezentului regulament, în special în ceea ce privește eficacitatea și eficiența cooperării dintre oficiu și EPPO. Raportul respectiv este însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere.

 

În termen de cel mult doi ani de la prezentarea raportului de evaluare în temeiul primului paragraf, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere legislativă de modernizare a cadrului oficiului, inclusiv norme suplimentare sau mai detaliate privind înființarea oficiului, funcțiile acestuia sau procedurile aplicabile activităților sale, acordând o atenție deosebită cooperării sale cu EPPO, investigațiilor transfrontaliere și investigațiilor în statele membre care nu participă la EPPO;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 b (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 19 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14b)   Se introduce următorul articol 19a:

 

„Articolul 19a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 alineatul (8) se conferă Comisiei pe o perioadă de patru ani de la ... (data intrării în vigoare a prezentului regulament). Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (8) poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (8) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Justificare

Articol-tip pentru actele delegate (pentru codul de procedură).

(1)

JO L 248/1,18.9.2013.

(2)

Avizul CCE nr. 8/2018.


EXPUNERE DE MOTIVE

Înființarea Parchetului European („EPPO”) este una dintre realizările principale ale Parlamentului în prezenta perioadă legislativă. Ne așteptăm ca această schimbare să îmbunătățească radical situația în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale UE. Înființarea EPPO va avea, de asemenea, un efect profund asupra structurii instituționale a UE în domeniul combaterii fraudelor și a neregulilor, urmând ca Oficiul European de Luptă Antifraudă („OLAF”) să fie afectat cel mai mult. Având în vedere transformarea instituțională inevitabilă, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Regulamentului nr. 883/2013, care se axează pe următoarele aspecte:

-  adaptarea Regulamentului privind OLAF pentru a ține seama de instituirea EPPO;

-  traducerea în practică a principalelor constatări obținute în urma evaluării din 2017, pentru a îmbunătăți eficacitatea investigațiilor desfășurate de OLAF în anumite domenii, precum dezambiguizarea dispozițiilor privind verificările și inspecțiile la fața locului efectuate în statele membre, în urma hotărârii din cauza „Sigma Orionis” (cauza T-48/16), și facilitarea accesului la conturile bancare;

-  diverse clarificări și simplificări.

Raportoarea salută și sprijină modificările propuse de Comisie. Totuși, raportoarea consideră că trebuie luate măsuri suplimentare pentru a pregăti mai bine contextul în care va funcționa EPPO. În plus, activitatea desfășurată de OLAF pe baza temeiului juridic actual a dat dovadă de unele deficiențe grave. Raportul de evaluare scoate în evidență faptul că eficiența luptei împotriva fraudelor și a neregulilor este afectată de probleme ce decurg din regulament. De asemenea, Comisia a prezentat în 2014 o propunere legislativă privind crearea unei Autorități de control a garanțiilor procedurale, căreia nu i sa dat încă curs.

Prin urmare, raportoarea propune următoarea abordare:

-  eliminarea distincției dintre investigațiile interne și externe, care a devenit depășită, mai ales având în vedere noua direcție de acțiune a OLAF care se axează pe neregulile administrative și pe recuperări (articolele 3 și 4);

-  eliminarea priorităților privind politica de investigare [articolul 5 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (5)];

-  îmbunătățirea accesului la informații pentru Comitetul de supraveghere [articolul 5 alineatul (6a), articolul 15 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (5)];

-  promovarea unei mai bune realizări în practică a recomandărilor adresate de directorul general statelor membre și instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor [articolul 7 alineatul (6), articolul 11 alineatele (3) și (6a) și articolul 17 alineatul (4)];

-  promovarea unei încheieri mai rapide a investigațiilor [articolul 7 alineatul (8)];

-  promovarea în măsură mai mare a admisibilității rapoartelor OLAF în procedurile judiciare și administrative naționale [articolul 11 alineatul (2)];

-  optimizarea cooperării cu EPPO (articolele 12c-12g);

-  înființarea unei proceduri de destituire a directorului general, conform acelorași principii ca cele pentru procedura de destituire a EPPO [articolul 17 alineatul (9a)].

De asemenea, au fost introduse o serie de amendamente care vizează îmbunătățirea protecției garanțiilor procedurale și a drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate în investigațiile OLAF:

-  clarificarea statutului birourilor deputaților europeni [articolul 4 alineatul (2a)];

-  introducerea dreptului persoanelor vizate de a avea acces la raportul final [articolul 9 alineatul (5a)];

-  înființarea unei autorități pentru controlul garanțiilor procedurale (articolele 9a și 9b);

-  introducerea dreptului persoanelor vizate de a iniția o acțiune în instanță împotriva raportului final al OLAF (articolul 11a);

-  introducerea unui cod de procedură, care urmează să fie adoptat sub forma unui act delegat [articolul 17 alineatul (8)].

Aceste măsuri vor determina o îmbunătățire a eficacității cu care OLAF își exercită atribuțiile și vor asigura chiar de la început o cooperare eficientă între OLAF și EPPO.


AVIZ AL Comisiei pentru afaceri juridice (25.1.2019)

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Raportor pentru aviz: Jean-Marie Cavada

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma instituirii Parchetului European (EPPO), actualul Regulament (UE, Euratom) nr. 883/2013, care reglementează în prezent investigațiile Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), trebuie revizuit pentru a adapta colaborarea dintre cele două instituții, a spori eficacitatea funcției de investigare a OLAF și pentru a clarifica și a simplifica dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013.

Atât EPPO, cât și OLAF au mandatul de a proteja interesele financiare ale Uniunii, fiecare în cadrul sferei sale de competență.

După ce va deveni operațional, EPPO va avea competența de a efectua anchete penale și de a trimite în instanțele naționale infracțiunile care afectează bugetul Uniunii. OLAF investighează cazurile de nereguli administrative, precum și comportamentele infracționale. Cu toate acestea, competențele sale administrative sunt limitate în comparație cu anchetele penale. Prin urmare, propunerea prevede ca cele două organisme să coopereze cât mai strâns posibil, pentru a mări numărul trimiterilor în judecată, al condamnărilor și gradul de recuperare a daunelor.

Pentru a permite o tranziție lină către noul cadru, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 modificat ar trebui să intre în vigoare înainte ca EPPO să devină operațional, ceea ce este prevăzut să se întâmple la sfârșitul anului 2020.

Raportorul sprijină eforturile Comisiei de a prevedea, pentru moment, numai un număr limitat de modificări, care sunt esențiale, în conformitate cu documentul de lucru analitic al serviciilor care însoțește propunerea Comisiei și care se bazează pe raportul de evaluare, pe studiile externe și pe rezultatul consultării părților interesate. Prin urmare, raportorul sprijină propunerea Comisiei de a se concentra pe trei domenii: relația dintre EPPO și OLAF, sporirea eficacității investigațiilor OLAF, precum și mai multe clarificări și simplificări.

I. Relația dintre EPPO și OLAF

Propunerea introduce următoarele dispoziții necesare pentru a reglementa relația dintre OLAF și EPPO:

•  obligația OLAF de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament în legătură cu care acesta din urmă își poate exercita competența; informațiile furnizate EPPO sunt suficient de fondate și conțin informațiile necesare;

•  nesuprapunerea investigațiilor: OLAF nu deschide o investigație paralelă inutilă asupra unor fapte identice investigate de EPPO;

•  normele procedurale specifice aplicabile cererilor EPPO adresate OLAF de a sprijini sau de a completa activitatea EPPO.

II. Sporirea eficacității investigațiilor OLAF

În vederea punerii în aplicare a hotărârii Curții T-48/16, Sigma Orionis SA/Comisia Europeană, este important să se clarifice faptul că OLAF desfășoară verificări și inspecții la fața locului în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 și al Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/1996, cu excepția cazului în care operatorul economic se opune (articolul 3). Dreptul Uniunii prevalează asupra dreptului național în cazul în care o chestiune este reglementată de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 sau Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/1996. Curtea a mai statuat că opoziția operatorului economic nu presupune un „drept de a se opune”, ci are drept consecință doar faptul că verificarea ar putea fi impusă cu sprijinul autorităților naționale, în conformitate cu legislația națională. În ceea ce privește garanțiile procedurale, OLAF trebuie să respecte drepturile fundamentale, astfel cum sunt prevăzute în dreptul Uniunii, în special în Carta drepturilor fundamentale.

Raportorul salută amendamentele propuse referitoare la informațiile privind conturile bancare care reflectă cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor [articolul 7 alineatul (3)], schimbul informațiilor privind TVA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 904/2010 [articolul 12 alineatul (5)], introducerea principiului admisibilității probelor colectate de OLAF [articolul 11 alineatul (2)], rolul pe care îl joacă serviciile de coordonare antifraudă din statele membre (articolul 12a) și dispoziția care stipulează activitățile de coordonare pe care le poate desfășura OLAF (articolul 12b).

Raportorul propune amendamente menite să sporească transparența și eficiența. Raportorul sugerează, de asemenea, o trimitere la protecția avertizorilor de integritate în contextul investigațiilor OLAF.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului3 și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului4, Uniunea a consolidat în mod substanțial mijloacele disponibile pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Parchetul European („EPPO”) va avea competența de a efectua investigații penale și puneri sub acuzare în legătură cu infracțiunile care aduc atingere bugetului Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371, în statele membre participante.

(1)  Prin adoptarea Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului3 și a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului4, Uniunea a consolidat în mod substanțial cadrul normativ armonizat privind mijloacele disponibile pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. Parchetul European („EPPO”) reprezintă o prioritate-cheie a Comisiei în domeniile justiției penale și luptei împotriva fraudei, având competența de a efectua investigații penale și puneri sub acuzare în legătură cu infracțiunile care aduc atingere bugetului Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371, în statele membre participante.

_________________

_________________

3 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

3 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

4 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

4 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare „oficiul”) efectuează investigații administrative care vizează nereguli administrative, precum și comportamente infracționale. La sfârșitul investigațiilor sale, acesta poate formula recomandări judiciare în atenția autorităților judiciare naționale pentru a permite punerea sub acuzare și urmărirea penală în statele membre. Pe viitor, în statele membre participante la EPPO, oficiul va raporta infracțiunile suspectate către EPPO și va colabora cu acesta în cadrul investigațiilor sale.

(2)  Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, Oficiul European de Luptă Antifraudă (denumit în continuare „oficiul”) efectuează investigații administrative care vizează nereguli administrative, precum și comportamente infracționale. La sfârșitul investigațiilor sale, acesta poate formula recomandări judiciare în atenția autorităților judiciare naționale pentru a permite punerea sub acuzare și urmărirea penală în statele membre. Pe viitor, în statele membre participante la EPPO, oficiul va raporta infracțiunile suspectate către EPPO și va colabora cu acesta în cadrul investigațiilor sale, de exemplu, prin oferirea de sprijin tehnic și logistic.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 ar trebui să fie modificat după adoptarea Regulamentului (UE) 2017/1939. Dispozițiile care reglementează relația dintre EPPO și oficiu ar trebui să se reflecte în Regulamentul (UE) 2017/1939 și să fie completate prin normele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii prin crearea de sinergii între cele două organisme.

(3)  Prin urmare, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului5 ar trebui să fie modificat și adaptat în mod corespunzător după adoptarea Regulamentului (UE) 2017/1939. Dispozițiile care reglementează relația dintre EPPO și oficiu ar trebui să se reflecte în Regulamentul (UE) 2017/1939 și să fie completate prin normele prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013, astfel încât să se asigure cel mai înalt nivel de protecție a intereselor financiare ale Uniunii prin crearea de sinergii între cele două organisme. Acest lucru presupune punerea în aplicare a principiilor unei cooperări strânse, a schimbului de informații, a complementarității și a evitării suprapunerii acțiunilor.

_________________

_________________

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

5 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere obiectivul lor comun de a proteja integritatea bugetului Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să stabilească și să mențină o relație strânsă bazată pe cooperare loială și menită să asigure complementaritatea mandatelor lor respective și coordonarea acțiunii lor, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare al cooperării consolidate pentru instituirea EPPO. În cele din urmă, această relație ar trebui să contribuie la garantarea faptului că sunt utilizate toate mijloacele pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, evitându-se totodată duplicarea inutilă a eforturilor.

(4)  Având în vedere obiectivul lor comun de a proteja integritatea bugetului Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să stabilească și să mențină o relație strânsă bazată pe cooperare loială și eficientă și menită să asigure complementaritatea mandatelor lor respective și coordonarea acțiunii lor, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare al cooperării consolidate pentru instituirea EPPO. În cele din urmă, această relație ar trebui să contribuie la garantarea faptului că sunt utilizate toate mijloacele pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, evitându-se totodată duplicarea inutilă a eforturilor și asigurându-se respectarea deplină a garanțiilor procedurale și a drepturilor agenților economici vizați. Pentru a promova buna cooperare, EPPO și oficiul ar trebui să stabilească un schimb periodic pentru a identifica tendințele și eventualele legături între cazuri, în funcție de competențele lor respective. Având în vedere mandatele lor diferite – EPPO desfășoară investigații penale, iar OLAF desfășoară investigații administrative – coordonarea activităților acestora ar putea, în unele cazuri, să nu fie necesară.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO.

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale suspectate referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Elemente care indică un posibil comportament infracțional care ține de competența EPPO pot fi regăsite, în practică, în acuzațiile inițiale primite de oficiu sau pot reieși numai în cursul investigației administrative inițiate de oficiu pe motivul suspectării unei nereguli administrative. Pentru a-și respecta obligația de raportare către EPPO, oficiul ar trebui, după caz, să raporteze comportamentul infracțional în orice moment înainte de începerea unei investigații sau în cursul unei investigații.

(6)  Elemente care indică un posibil comportament infracțional care ține de competența EPPO pot fi regăsite, în practică, în acuzațiile inițiale primite de oficiu sau pot reieși numai în cursul investigației administrative inițiate de oficiu pe motivul suspectării unei nereguli administrative. Pentru a-și respecta obligația de raportare către EPPO, oficiul ar trebui, după caz, să raporteze imediat comportamentul infracțional în orice moment înainte de începerea unei investigații sau în cursul unei investigații.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Regulamentul (UE) 2017/1939 specifică elementele minime pe care ar trebui să le cuprindă rapoartele, ca regulă generală. S-ar putea ca oficiul să aibă nevoie să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor pentru a verifica aceste elemente și a colecta informațiile necesare. Oficiul ar trebui să realizeze această evaluare cât mai repede posibil și prin mijloace care nu riscă să compromită o eventuală investigație penală viitoare. După ce își finalizează evaluarea, oficiul ar trebui să informeze EPPO atunci când este identificată o suspiciune privind o infracțiune din sfera sa de competență.

(7)  Regulamentul (UE) 2017/1939 specifică elementele minime pe care ar trebui să le cuprindă rapoartele, ca regulă generală. S-ar putea ca oficiul să aibă nevoie să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor pentru a verifica aceste elemente și a colecta informațiile necesare. Oficiul ar trebui să realizeze această evaluare fără întârzieri nejustificate și cât mai repede posibil prin mijloace care nu riscă să compromită o eventuală investigație penală viitoare. După ce își finalizează evaluarea, oficiul ar trebui să informeze EPPO, fără întârzieri nejustificate, atunci când este identificată o suspiciune privind o infracțiune din sfera sa de competență.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  toate rapoartele sau comunicările din partea EPPO și a oficiului și între acestea ar trebui să se desfășoare ținând seama de legislația în vigoare a Uniunii privind standardele în materie de protecție a datelor și de confidențialitate.

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării;

Justificare

Având în vedere natura cazurilor gestionate de oficiu și EPPO, acestea trebuie să respecte cele mai înalte standarde în materie de protecție a datelor și de confidențialitate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere cunoștințele de specialitate ale oficiului, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii ar trebui să poată face apel la oficiu pentru a efectua o astfel de evaluare preliminară a acuzațiilor care le sunt aduse la cunoștință.

(8)  Pentru a asigura o cooperare eficace și având în vedere cunoștințele de specialitate, experiența, mandatul și competențele oficiului, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii ar trebui să poată face apel la oficiu pentru a efectua o astfel de evaluare preliminară a acuzațiilor care le sunt aduse la cunoștință.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în principiu, să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative.

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte, cu excepția anumitor cazuri, când protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în anumite condiții. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice. Motivele acestei obiecții ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a proteja eficacitatea investigației EPPO și ar trebui să fie proporționale cu acest obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO nu formulează obiecții, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în anumite condiții. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice, dacă acest lucru ar afecta eficacitatea investigației desfășurate de EPPO. Această obiecție ar trebui să fie întotdeauna justificată în mod corespunzător și proporțională. În acest caz, oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO nu formulează obiecții, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Oficiul ar trebui să sprijine activ EPPO în cursul investigațiilor sale. În acest sens, EPPO îi poate solicita oficiului să sprijine sau să completeze investigațiile penale ale acestuia prin exercitarea competențelor care îi revin în temeiul prezentului regulament. În aceste cazuri, oficiul ar trebui să efectueze aceste operațiuni în limitele competențelor sale și în cadrul prevăzut în prezentul regulament.

(11)  Oficiul ar trebui să sprijine în mod activ și eficace EPPO în cursul investigațiilor sale, de exemplu, prin oferirea sprijinului tehnic și logistic corespunzător. În acest sens, EPPO îi poate solicita oficiului să sprijine sau să completeze investigațiile penale ale acestuia prin exercitarea mandatului și a competențelor care îi revin în temeiul prezentului regulament. În aceste cazuri, oficiul ar trebui să efectueze aceste operațiuni în limitele competențelor sale și în cadrul prevăzut în prezentul regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a se asigura coordonarea eficace dintre oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între acțiunile fiecărui organism și pentru a evita duplicarea eforturilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru.

(12)  Pentru a se asigura coordonarea, cooperarea și transparența eficace între oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între acțiunile fiecărui organism pentru a garanta complementaritatea și pentru a evita duplicarea eforturilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru, inclusiv posibilitatea de a face schimb de dosare procedurale complete.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  În Raportul Comisiei privind evaluarea aplicării Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/20136, adoptat la 2 octombrie 2017, s-a concluzionat că modificările din 2013 ale cadrului juridic au adus îmbunătățiri clare în ceea ce privește desfășurarea investigațiilor, cooperarea cu partenerii și drepturile persoanelor vizate. În același timp, evaluarea a scos în evidență anumite deficiențe care au un impact asupra eficacității și a eficienței investigațiilor.

(13)  În Raportul Comisiei privind evaluarea aplicării Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/20136, adoptat la 2 octombrie 2017, s-a concluzionat că modificările din 2013 ale cadrului juridic au adus îmbunătățiri clare în ceea ce privește desfășurarea investigațiilor, cooperarea cu partenerii și drepturile persoanelor vizate. În același timp, evaluarea a scos în evidență anumite deficiențe care au un impact asupra eficacității și a eficienței investigațiilor, de exemplu, în domeniul exercitării competențelor și al aplicării instrumentelor de investigare ale OLAF sau în ceea ce privește uniformitatea condițiilor pentru desfășurarea investigațiilor interne, cooperarea între statele membre și instituțiile acestora, pe de o parte și oficiile, agențiile, organismele și instituțiile UE, pe de altă parte, precum și diferențe în aplicarea cadrului juridic unional.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. Raportul a fost însoțit de un document de lucru al serviciilor Comisiei cuprinzând o evaluare, SWD(2017) 332, și de un aviz al Comitetului de supraveghere al oficiului, Avizul 2/2017.

6 COM(2017)0589. Raportul a fost însoțit de un document de lucru al serviciilor Comisiei cuprinzând o evaluare, SWD(2017)0332, și de un aviz al Comitetului de supraveghere al oficiului, Avizul 2/2017.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Aceste modificări nu afectează garanțiile procedurale aplicabile în cadrul investigațiilor. Oficiul este obligat să aplice garanțiile procedurale prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului7 , precum și garanțiile procedurale cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest cadru prevede obligația oficiului de a realiza investigații în mod obiectiv, imparțial și confidențial, căutând probe în favoarea și împotriva persoanei vizate, și de a desfășura activități de investigație pe baza unei autorizații scrise și în urma unui control al legalității. Oficiul trebuie să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate de investigațiile sale, inclusiv prezumția de nevinovăție și dreptul de a evita autoincriminarea. Atunci când sunt audiate, persoanele vizate au, printre altele, dreptul de a fi asistate de o persoană la alegerea lor, de a aproba procesul-verbal al audierii și de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a formula observații privind faptele cazului înainte de redactarea concluziilor.

(15)  Aceste modificări nu afectează garanțiile procedurale aplicabile în cadrul investigațiilor. Oficiul este obligat să aplice garanțiile procedurale prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului7 , precum și garanțiile procedurale cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest cadru prevede obligația oficiului de a realiza investigații în mod obiectiv, imparțial și confidențial, căutând probe în favoarea și împotriva persoanei vizate, și de a desfășura activități de investigație pe baza unei autorizații scrise și în urma unui control al legalității. Atât oficiul, cât și EPPO trebuie să asigure respectarea drepturilor persoanelor vizate de investigațiile lor, inclusiv prezumția de nevinovăție și dreptul de a evita autoincriminarea. Atunci când sunt audiate, persoanele vizate au, printre altele, dreptul de a fi asistate de o persoană la alegerea lor, de a aproba procesul-verbal al audierii și de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii. Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul de a formula observații privind faptele cazului înainte de redactarea concluziilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Statele membre participante ar trebui să fie de acord să coopereze cu EPPO și cu oficiul pentru a facilita desfășurarea eficientă a investigațiilor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În situațiile în care oficiul trebuie să se bazeze pe asistența autorităților naționale competente, în special în cazul în care un agent economic se opune verificării și inspecției la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului este eficace și să ofere asistența necesară în conformitate cu normele relevante ale dreptului procedural național.

(19)  În situațiile în care oficiul trebuie să se bazeze pe asistența autorităților naționale competente, în special în cazul în care un agent economic se opune verificării și inspecției la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului este eficace și să garanteze asistența necesară în conformitate cu normele relevante ale dreptului procedural național.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  În cadrul acestei obligații de cooperare, oficiul ar trebui să fie în măsură să solicite agenților economici care ar fi putut fi implicați în faptele care fac obiectul investigației sau care ar putea deține informații relevante să furnizeze informații relevante. Atunci când dau curs acestor solicitări, agenții economici nu sunt obligați să recunoască faptul că au comis o activitate ilegală, dar au obligația să răspundă la întrebări factuale și să furnizeze documente, chiar dacă aceste informații ar putea fi folosite pentru a stabili existența unei activități ilegale comise de către aceștia sau de către un alt agent economic.

(21)  În cadrul acestei obligații de cooperare, oficiul ar trebui să fie în măsură să solicite agenților economici care ar fi putut fi implicați în faptele care fac obiectul investigației sau care ar putea deține informații relevante să furnizeze aceste informații. În ceea ce privește protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, în special infracțiuni și încălcări legate de interesele financiare ale UE, se aplică Directiva (UE) 2018/... [trimitere la Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii]. Atunci când dau curs acestor solicitări, agenții economici nu sunt obligați să recunoască faptul că au comis o activitate ilegală, dar au obligația să răspundă la întrebări factuale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Agenții economici ar trebui să aibă posibilitatea să utilizeze oricare dintre limbile oficiale ale statului membru în care are loc verificarea, precum și dreptul de a fi asistați de către o persoană la alegerea lor, inclusiv de către un consilier juridic extern, în cursul verificărilor și al inspecțiilor la fața locului. Cu toate acestea, prezența unui consilier juridic nu ar trebui să reprezinte o condiție legală pentru validitatea verificărilor și a inspecțiilor la fața locului. Pentru a asigura eficacitatea verificărilor și a inspecțiilor la fața locului, în special în ceea ce privește riscul ca probele să dispară, oficiul ar trebui să poată avea acces la sedii, terenuri, mijloace de transport sau alte spații folosite în scopuri economice fără a aștepta ca agentul economic să-și consulte consilierul juridic. Înainte de a începe efectuarea verificării, oficiul ar trebui să acorde numai o perioadă de timp scurtă și rezonabilă pentru consultarea consilierului juridic. Orice astfel de perioadă trebuie limitată la minimum.

(22)  Agenții economici ar trebui să aibă posibilitatea să utilizeze oricare dintre limbile oficiale ale statului membru în care are loc verificarea, precum și dreptul de a fi asistați de către o persoană la alegerea lor, inclusiv de către un consilier juridic extern, în cursul verificărilor și al inspecțiilor la fața locului. Cu toate acestea, prezența unui consilier juridic nu ar trebui să reprezinte o condiție legală pentru validitatea verificărilor și a inspecțiilor la fața locului. Pentru a asigura eficacitatea verificărilor și a inspecțiilor la fața locului, în special în ceea ce privește riscul ca probele să dispară, oficiul ar trebui să poată avea acces la sedii, terenuri, mijloace de transport sau alte spații folosite în scopuri economice fără a aștepta ca agentul economic să-și consulte consilierul juridic, însă fără a împiedica această consultare Înainte de a începe efectuarea verificării, oficiul ar trebui să acorde numai o perioadă de timp scurtă și rezonabilă pentru consultarea consilierului juridic. Orice astfel de perioadă trebuie limitată la minimum, cu condiția ca garanțiile procedurale și drepturile agentului economic vizat să fie respectate în mod corespunzător.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Oficiul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a urmări pista banilor în scopul descoperirii modus operandi tipic pentru numeroase comportamente frauduloase. În prezent, oficiul poate obține informații bancare relevante pentru activitatea sa de investigație deținute de instituții de credit în mai multe state membre, prin intermediul cooperării cu autoritățile naționale și al asistenței oferite de acestea. Pentru a asigura o abordare eficace în întreaga Uniune, regulamentul ar trebui să prevadă obligația autorităților naționale competente de a furniza oficiului informații privind conturile bancare și conturile de plăți, ca parte a obligației lor generale de a acorda asistență. Această cooperare ar trebui, în principiu, să se realizeze prin intermediul unităților de informații financiare din statele membre. Atunci când acordă astfel de asistență oficiului, autoritățile naționale ar trebui să acționeze în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului procedural național din statul membru în cauză.

(26)  Oficiul ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a urmări pista banilor în scopul descoperirii modus operandi tipic pentru numeroase comportamente frauduloase. În prezent, oficiul poate obține informații bancare relevante pentru activitatea sa de investigație deținute de instituții de credit în mai multe state membre, prin intermediul cooperării cu autoritățile naționale și al asistenței oferite de acestea. Pentru a asigura o abordare eficace în întreaga Uniune, regulamentul ar trebui să prevadă obligația autorităților naționale competente de a furniza oficiului informații privind conturile bancare și conturile de plăți, ca parte a obligației lor generale de a acorda asistență. Această cooperare ar trebui, în principiu, să se realizeze prin intermediul unităților de informații financiare din statele membre. Atunci când acordă astfel de asistență oficiului, autoritățile naționale ar trebui să acționeze în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului procedural național din statul membru în cauză, asigurând, totodată, comunicarea corespunzătoare și în timp util a tuturor informațiilor relevante pentru investigație atât EPPO, cât și către oficiului.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Transmiterea timpurie a informațiilor de către oficiu în scopul adoptării măsurilor asigurătorii constituie un instrument esențial pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Pentru a asigura o cooperare strânsă în acest sens între oficiu și instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, este necesar ca acestea din urmă să aibă posibilitatea de a consulta în orice moment oficiul în vederea luării unei decizii privind eventualele măsuri asigurătorii adecvate, inclusiv măsurile de salvgardare a probelor.

(27)  Transmiterea timpurie și fără întârziere a informațiilor de către oficiu în scopul adoptării măsurilor asigurătorii constituie un instrument esențial pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Pentru a asigura o cooperare strânsă în acest sens între oficiu și instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, este necesar ca acestea din urmă să aibă posibilitatea de a consulta în orice moment oficiul în vederea luării unei decizii privind eventualele măsuri asigurătorii adecvate, inclusiv măsurile de salvgardare a probelor.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a evita întârzierile nejustificate care ar putea avea consecințe negative asupra altor investigații, cum ar fi unele cazuri de ridicare a imunității, atât EPPO, cât și Oficiul ar trebui să își desfășoare investigațiile la timp.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Mandatul oficiului include protecția veniturilor la bugetul Uniunii obținute din resursele proprii bazate pe TVA. În acest domeniu, oficiul ar trebui să fie în măsură să sprijine și să completeze activitățile statelor membre prin intermediul investigațiilor efectuate în conformitate cu mandatul său, al coordonării autorităților naționale competente în cazuri complexe și transnaționale, precum și prin intermediul sprijinului și al asistenței oferite statelor membre și EPPO. În acest scop, oficiul ar trebui să fie în măsură să facă schimb de informații prin intermediul rețelei Eurofisc, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 904/20109 al Consiliului, în scopul de a promova și facilita cooperarea în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

(29)  Mandatul oficiului include protecția veniturilor la bugetul Uniunii obținute din resursele proprii bazate pe TVA. În acest domeniu, oficiul ar trebui să fie în măsură să sprijine și să completeze activitățile statelor membre prin intermediul investigațiilor efectuate în conformitate cu mandatul său, al coordonării autorităților naționale competente în cazuri complexe și transnaționale, precum și prin intermediul sprijinului și al asistenței oferite statelor membre și EPPO. În acest scop, oficiul ar trebui să fie în măsură să facă schimb de informații prin intermediul rețelei Eurofisc, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului9 , ținând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului9a în scopul de a promova și facilita cooperarea în lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

_________________

_________________

9 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 268, 12.10.2010, p. 1–18.

9 Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, JO L 268, 12.10.2010, p. 1–18.

 

9a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 4a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a.  Oficiul stabilește și menține o relație strânsă cu Parchetul European („EPPO”), care a fost instituit în cadrul cooperării consolidate prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului13. Această relație se bazează pe cooperarea reciprocă și pe schimbul de informații. Aceasta vizează, în special, asigurarea utilizării tuturor mijloacelor disponibile pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin complementaritatea mandatelor lor respective și prin sprijinul acordat de oficiu Parchetului European.

4a.  Oficiul stabilește și menține o relație strânsă cu Parchetul European („EPPO”), care a fost instituit în cadrul cooperării consolidate prin Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului13. Această relație se bazează pe cooperarea reciprocă pe complementaritate, pe evitarea suprapunerii acțiunilor și pe schimbul de informații. Aceasta vizează, în special, asigurarea utilizării tuturor mijloacelor disponibile pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin complementaritatea mandatelor lor respective și prin sprijinul acordat de oficiu Parchetului European, inclusiv sprijinul tehnic și logistic.

_________________

_________________

13 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

13 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p.1).

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Verificările și inspecțiile la fața locului sunt efectuate în conformitate cu prezentul regulament și, în măsura în care un aspect nu este reglementat de prezentul regulament, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.

2.  Verificările și inspecțiile la fața locului sunt efectuate în conformitate cu prezentul regulament și, în măsura în care un aspect nu este reglementat de prezentul regulament, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 și cu întreaga legislație relevantă a Uniunii privind protecția datelor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agenții economici trebuie să coopereze cu oficiul în cursul investigațiilor sale. Oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la agenții economici.

3.  Agenții economici au obligativitatea să coopereze cu oficiul în cursul investigațiilor sale. Oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la agenții economici, documentate în mod corespunzător și prelucrate în conformitate cu standardele de confidențialitate și legislația privind protecția datelor.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre participante se asigură că autoritățile lor naționale garantează desfășurarea adecvată și eficientă a investigațiilor EPPO și ale oficiului.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În exercitarea acestor competențe, oficiul respectă garanțiile procedurale prevăzute de prezentul regulament și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96. În cadrul efectuării unei verificări și inspecții la fața locului, agentul economic în cauză are dreptul să nu facă declarații autoincriminatoare și să fie asistat de o persoană la alegere. Atunci când face declarații în timpul verificărilor la fața locului, agentul economic trebuie să aibă posibilitatea de a utiliza oricare dintre limbile oficiale ale statului membru în care este situat. Dreptul de a fi asistat de o persoană la alegere nu împiedică accesul oficiului la spațiile de lucru ale agentului economic și nu întârzie nejustificat începerea verificării.

5.  În exercitarea acestor competențe, oficiul respectă garanțiile procedurale prevăzute de prezentul regulament și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 și de Regulamentul (UE) 2018/1725*. În cadrul efectuării unei verificări și inspecții la fața locului, agentul economic în cauză are dreptul să nu facă declarații autoincriminatoare și să fie asistat de o persoană la alegere. Atunci când face declarații în timpul verificărilor la fața locului, agentul economic poate utiliza oricare dintre limbile oficiale ale statului membru în care este situat. Dreptul de a fi asistat de o persoană la alegere pentru o perioadă scurtă și rezonabilă de timp nu împiedică accesul oficiului la spațiile de lucru ale agentului economic și nu întârzie nejustificat începerea verificării.

 

_________________

 

* Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

 

(Această modificare se aplică întregului text legislativ supus examinării; adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză garantează, fără întârziere, personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora.

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă și proporțională a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora. Drepturile fundamentale și, în special, dreptul la viața privată sunt respectate pe deplin.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care personalul oficiului constată că un agent economic se opune unei verificări sau inspecții la fața locului autorizate în temeiul prezentului regulament, statul membru în cauză îi furnizează asistența necesară din partea autorităților de aplicare a legii, astfel încât oficiul să își poată efectua cu eficacitate și fără întârzieri inutile verificarea sau inspecția la fața locului.

În cazul în care personalul oficiului constată că un agent economic se opune unei verificări sau inspecții la fața locului autorizate în temeiul prezentului regulament, statul membru în cauză îi garantează asistența necesară din partea autorităților de aplicare a legii, astfel încât oficiul să își poată efectua cu eficacitate și fără întârzieri inutile verificarea sau inspecția la fața locului.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În cursul unei investigații externe, oficiul poate avea acces la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației, atunci când acest lucru este necesar pentru a stabili dacă s-a produs un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

9.  În cursul unei investigații externe, oficiul poate avea acces la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației, atunci când acest lucru este necesar pentru a stabili dacă s-a produs un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii, respectând totodată confidențialitatea acestor investigații, drepturile legitime ale persoanelor vizate și, după caz, dispozițiile naționale aplicabile procedurilor judiciare. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, șefii oficiilor sau agențiilor sau membri ai personalului.”;

(b)  oficiul poate solicita informații verbale, inclusiv prin audieri, precum și informații scrise de la funcționari, alți agenți, membrii instituțiilor sau organismelor, șefii oficiilor sau agențiilor sau membri ai personalului, documentate în mod riguros în conformitate cu standardele uzuale ale Uniunii în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.”;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 1 – teza 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Fără a aduce atingere articolului 12d, directorul general poate începe o investigație atunci când există o suspiciune suficientă, care se poate baza și pe informații furnizate de orice parte terță sau pe informații anonime, privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

„Fără a aduce atingere articolului 12d, directorul general poate începe o investigație atunci când există o suspiciune suficientă sau indicii solide, care se poate baza și pe informații furnizate de orice parte terță sau pe informații anonime, privind existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Autoritățile competente ale statelor membre acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle prevăzute de prezentul regulament cu eficacitate și fără întârzieri nejustificate.”;

„Autoritățile competente ale statelor membre garantează asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle prevăzute de prezentul regulament cu eficacitate și fără întârzieri nejustificate.”;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera d

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză poate consulta oricând oficiul pentru a lua, în strânsă cooperare cu oficiul, măsuri asigurătorii, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor, și informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie.;

„Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză poate consulta oricând oficiul pentru a lua, în strânsă cooperare cu oficiul și fără a duplica eforturile sale, măsuri asigurătorii, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor, și informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie. Oficiul cooperează în mod constructiv și în deplină sinergie cu organismul instituțional, oficiul sau agenția în cauză”;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera e

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„8.  În cazul în care o investigație nu poate fi încheiată în termen de 12 luni de la începerea acesteia, directorul general, la sfârșitul perioadei de 12 luni și ulterior la fiecare șase luni, înaintează rapoarte Comitetului de supraveghere, indicând motivele și, după caz, măsurile de remediere preconizate în vederea accelerării investigației.”.

„8.  În cazul în care o investigație nu poate fi încheiată în termen de 12 luni de la începerea acesteia, directorul general, la sfârșitul perioadei de 12 luni și ulterior la fiecare șase luni, înaintează rapoarte Comitetului de supraveghere, indicând motivele și măsurile de remediere preconizate în vederea accelerării investigației.”.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea pot, alternativ, să transmită oficiului o copie a raportului transmis EPPO.;

În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea transmit oficiului o copie a raportului transmis EPPO.;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit fără întârziere oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit oficiului orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit fără întârziere oficiului orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)   se adaugă următorul alineat (5a):

 

„(5a)  Persoanele care raportează oficiului infracțiuni și încălcări legate de interesele financiare ale UE sunt protejate pe deplin, în special de legislația europeană privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.”

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Raportul poate fi însoțit de recomandările directorului general cu privire la acțiunile care urmează a fi întreprinse. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și precizează, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.”;

„Raportul poate fi însoțit de recomandările documentate ale directorului general cu privire la acțiunile care urmează a fi întreprinse. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și precizează, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.”;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Oficiul ia măsuri interne adecvate pentru a asigura calitatea constantă a rapoartelor finale și a recomandărilor și analizează dacă este necesar să se revizuiască orientările privind procedurile de investigare pentru a aborda eventualele inconsecvențe.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele redactate de oficiu constituie probe admisibile în cadrul procedurilor judiciare în fața instanțelor Uniunii și în cadrul procedurilor administrative în Uniune.”;

Rapoartele redactate de oficiu constituie probe admisibile în cadrul procedurilor judiciare în fața instanțelor Uniunii și în cadrul procedurilor administrative în Uniune, cu condiția să fie redactate legal.”;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 – alineatul 1 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Acesta poate, de asemenea, să transmită informații instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză.”;

„Pentru a evita întârzierile nejustificate care ar putea avea consecințe negative asupra altor investigații, cum ar fi unele cazuri de ridicare a imunității, acesta poate, de asemenea, să transmită, la cerere, informații instituției, organismului, oficiului sau agenției în cauză.”;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Oficiul raportează EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22 și articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Raportul este trimis, indiferent de etapă, înainte sau în cursul unei investigații a oficiului.

1.  Oficiul notifică imediat EPPO și raportează acestuia, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22 și articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Raportul este trimis, indiferent de etapă, înainte sau în cursul unei investigații a oficiului.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Raportul conține, cel puțin, o descriere a faptelor, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate.

2.  Raportul conține toate faptele și informațiile cunoscute de oficiu, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12c – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Oficiul nu este obligat să raporteze EPPO acuzații vădit nefondate.

Oficiul raportează EPPO doar acuzațiile întemeiate și furnizează anual date privind numărul și obiectul acestor acuzații.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 fa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12 fa

 

Investigații simultane

 

1.  În cazul unei investigații desfășurate într-un stat membru care face parte din EPPO și într-un stat membru care nu face parte din EPPO, oficiul și EPPO încheie un acord de lucru în temeiul articolului 99 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului. Acest acord de lucru conține, cel puțin, dispoziții privind schimbul tuturor informațiilor, acceptarea reciprocă a dovezilor și a rapoartelor, garanțiile procedurale echivalente cu cele enumerate în capitolul VI din Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului, schimbul de date cu caracter personal.

 

2.  Statele membre cooperează atât cu oficiul, cât și cu EPPO și le sprijină în activitățile și investigațiile lor respective.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

Referințe

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

 

 

 

Data adoptării

23.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lola Sánchez Caldentey

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ AL Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (11.1.2019)

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Raportoare pentru aviz: Monica Macovei

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În contextul eforturilor sale de a proteja în mai mare măsură interesele financiare ale Uniunii, Comisia a propus, în mai 2018, modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Această propunere a fost formulată după adoptarea, în iulie 2017, a Directivei privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal și adoptarea, în octombrie 2017, a Regulamentului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”).

Regulamentul modificat ar trebui să intre în vigoare la sfârșitul anului 2020, înainte ca EPPO să devină operațional.

Obiectivul general al propunerii este de a adapta și consolida mecanismele de protecție a intereselor financiare ale UE. Acest lucru ar trebui realizat, în primul rând, prin punerea bazelor unei cooperări eficiente cu EPPO, care ar trebui să se bazeze pe principiile cooperării strânse, schimbului de informații, complementarității și nesuprapunerii acțiunilor. În timp ce EPPO va efectua investigații penale și va începe urmărirea penală, OLAF va continua să desfășoare doar investigații administrative privind interesele financiare ale UE. El va completa, astfel, activitatea EPPO și cele două organe vor converge către un obiectiv comun.

Raportoarea consideră că este extrem de important să se garanteze că viitoarea relație dintre PEPPO și OLAF nu va genera conflicte de lungă durată cu privire la competențe. În acest scop, atât EPPO, cât și OLAF ar trebui să utilizeze funcțiile de tip „rezultat pozitiv/negativ” („hit/no hit”) ale sistemelor lor respective de gestionare a dosarelor, permițând o verificare imediată a informațiilor relevante privind cazurile în curs de examinare. Întrucât sistemul EPPO de gestionare a cazurilor necesită un nivel ridicat de securitate, oficiul ar trebui să comunice cu o persoană desemnată de EPPO, care ar trebui să verifice, în sistemul acestuia, dacă nu este deja în curs o investigație cu privire la aceste fapte.

De asemenea, raportul prevede că oficiul ar trebui să informeze imediat EPPO cu privire la orice conduită pasibilă de sancțiuni penale cu privire la care EPPO ar putea să își exercite competența. Notificarea poate fi urmată de un raport, dacă acesta este solicitat de EPPO și elaborat în strânsă consultare cu EPPO. Acest lucru ar permite formularea unui răspuns rapid de către EPPO și ar garanta faptul că toate investigațiile penale se desfășoară în deplină conformitate cu garanțiile procedurale aplicabile EPPO.

În cazul unor investigații complementare inițiate sau continuate la inițiativa directorului general al oficiului, raportul prevede că oficiul ar trebui să poată efectua aceste investigații numai cu acordul EPPO. În cazul în care Parchetul European obiectează cu privire la deschiderea acestor investigații, oficiul nu ar trebui să le efectueze.

În fine, raportoarea consideră că instituțiile, organismele, oficiile și agențiile ar trebui să solicite în mod direct EPPO să evalueze toate acuzațiile de natură penală care le sunt raportate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul privind EPPO.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Potrivit Raportului Comisiei privind evaluarea aplicării Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013, nu este foarte clar în ce măsură Regulamentul (UE) nr. 883/2013 prevede aplicarea dreptului național. Interpretările diferite ale dispozițiilor relevante și diferențele dintre legislațiile naționale duc la o fragmentare în exercitarea competențelor OLAF în statele membre și, în unele cazuri, afectează capacitatea OLAF de a-și desfășura cu succes investigațiile și, în cele din urmă, de a contribui la obiectivul prevăzut în tratat de a asigura o protecție eficace a intereselor financiare în întreaga Uniune.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Având în vedere obiectivul lor comun de a proteja integritatea bugetului Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să stabilească și să mențină o relație strânsă bazată pe cooperare loială și menită să asigure complementaritatea mandatelor lor respective și coordonarea acțiunii lor, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare al cooperării consolidate pentru instituirea EPPO. În cele din urmă, această relație ar trebui să contribuie la garantarea faptului că sunt utilizate toate mijloacele pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, evitându-se totodată duplicarea inutilă a eforturilor.

(4)  Având în vedere obiectivul lor comun de a proteja integritatea bugetului Uniunii, oficiul și EPPO ar trebui să stabilească și să mențină o relație strânsă bazată pe cooperare loială și menită să asigure complementaritatea mandatelor lor respective și coordonarea acțiunii lor, în special în ceea ce privește domeniul de aplicare al cooperării consolidate pentru instituirea EPPO. În cele din urmă, această relație ar trebui să contribuie la garantarea faptului că sunt utilizate toate mijloacele pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, evitându-se totodată duplicarea inutilă a eforturilor. Pentru promovarea unei bune cooperări, EPPO și oficiul sunt încurajate să se reunească în mod regulat, în special pentru a avea o viziune de ansamblu asupra investigațiilor în curs și pentru a identifica tendințele și posibilele legături între cazuri.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Atunci când EPPO va deveni operațional, mandatul general al OLAF nu ar trebui să se schimbe, dar funcționarea sa ar trebui adaptată în mai multe privințe. OLAF ar trebui să rămână competent pentru investigațiile administrative legate de presupusele nereguli frauduloase și nefrauduloase din cadrul instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și din toate statele membre, în vederea emiterii de recomandări pentru lansarea de proceduri judiciare, disciplinare, financiare sau administrative.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO.

(5)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede obligația oficiului, precum și a tuturor instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și a autorităților naționale competente, de a raporta EPPO, fără întârzieri nejustificate, comportamentele infracționale referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența. Dat fiind că mandatul oficiului este de a efectua investigații administrative în cazurile de fraudă, corupție și orice alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta este în poziția ideală și dispune de mijloacele necesare pentru a acționa ca partener natural și sursă privilegiată de informații pentru EPPO. Acest lucru este valabil în special atunci când anchetele implică state membre care participă la cooperarea consolidată pentru crearea Parchetului European și state membre care nu participă la aceasta.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Elemente care indică un posibil comportament infracțional care ține de competența EPPO pot fi regăsite, în practică, în acuzațiile inițiale primite de oficiu sau pot reieși numai în cursul investigației administrative inițiate de oficiu pe motivul suspectării unei nereguli administrative. Pentru a-și respecta obligația de raportare către EPPO, oficiul ar trebui, după caz, să raporteze comportamentul infracțional în orice moment înainte de începerea unei investigații sau în cursul unei investigații.

(6)  Elemente care indică un posibil comportament infracțional care ține de competența EPPO pot fi regăsite, în practică, în acuzațiile inițiale primite de oficiu sau pot reieși numai în cursul investigației administrative inițiate de oficiu pe motivul suspectării unei nereguli administrative. Pentru a-și respecta obligația de raportare către EPPO, oficiul ar trebui, după caz, să notifice imediat orice comportamentul infracțional. Această notificare ar trebui urmată de un raport, care ar trebui trimis fără întârzieri nejustificate. Notificarea și raportul pot fi trimise în orice moment înainte de începerea unei investigații sau în cursul unei investigații. Informațiile primite de către oficiu ar trebui, în orice caz, să fie raportate EPPO cât mai curând posibil.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Regulamentul (UE) 2017/1939 specifică elementele minime pe care ar trebui să le cuprindă rapoartele, ca regulă generală. S-ar putea ca oficiul să aibă nevoie să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor pentru a verifica aceste elemente și a colecta informațiile necesare. Oficiul ar trebui să realizeze această evaluare cât mai repede posibil și prin mijloace care nu riscă să compromită o eventuală investigație penală viitoare. După ce își finalizează evaluarea, oficiul ar trebui să informeze EPPO atunci când este identificată o suspiciune privind o infracțiune din sfera sa de competență.

(7)  Regulamentul (UE) 2017/1939 specifică elementele minime pe care ar trebui să le cuprindă rapoartele, ca regulă generală, pentru a raporta cu mai multă eficacitate toate delictele. Pe lângă aceste elemente, oficiul ar trebui să transmită EPPO toate informațiile relevante de care dispune. S-ar putea ca oficiul să aibă nevoie să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor pentru a verifica aceste elemente și a colecta informațiile necesare. Oficiul ar trebui să realizeze această evaluare cât mai repede posibil și prin mijloace care nu riscă să compromită o eventuală investigație penală viitoare. După ce își finalizează evaluarea, oficiul ar trebui să informeze imediat EPPO atunci când este identificată o suspiciune privind o infracțiune din sfera sa de competență.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere cunoștințele de specialitate ale oficiului, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii ar trebui să poată face apel la oficiu pentru a efectua o astfel de evaluare preliminară a acuzațiilor care le sunt aduse la cunoștință.

(8)  Având în vedere cunoștințele de specialitate ale oficiului, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii ar trebui să poată face apel la oficiu pentru a efectua o astfel de evaluare preliminară a acuzațiilor care le sunt aduse la cunoștință, atunci când ele nu sunt capabile să realizeze această evaluare. Acest lucru nu ar trebui să întârzie raportarea în timp util către EPPO.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în principiu, să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative.

(9)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, oficiul nu ar trebui, în principiu, să înceapă o investigație administrativă paralelă cu o investigație desfășurată de EPPO referitor la aceleași fapte. Cu toate acestea, în anumite cazuri, protecția intereselor financiare ale Uniunii poate necesita efectuarea de către oficiu, înainte de încheierea procedurilor penale inițiate de EPPO, a unei investigații administrative complementare cu scopul de a verifica dacă ar trebui luate măsuri asigurătorii sau acțiuni financiare, disciplinare sau administrative. Desfășurarea unor astfel de investigații complementare ar putea fi adecvată, printre altele, atunci când este necesară pentru a se recupera sume datorate bugetului Uniunii care fac obiectul unor termene de prescripție, atunci când sumele expuse riscului sunt foarte ridicate sau atunci când este necesar să se evite cheltuieli suplimentare în situații de risc prin măsuri administrative. Ținând seama de natura lor complementară, aceste investigații ar trebui efectuate numai cu acordul EPPO.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în anumite condiții. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice. Motivele acestei obiecții ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a proteja eficacitatea investigației EPPO și ar trebui să fie proporționale cu acest obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO nu formulează obiecții, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

(10)  Regulamentul (UE) 2017/1939 prevede că EPPO poate solicita oficiului să desfășoare astfel de investigații complementare. În situațiile în care EPPO nu solicită o investigație complementară, ar trebui totuși ca o astfel de investigație să poată fi desfășurată la inițiativa oficiului, în condiții specifice, după consultarea EPPO. În special, EPPO ar trebui să poată formula obiecții cu privire la începerea sau continuarea unei investigații de către oficiu sau la realizarea de către oficiu a unor acțiuni de investigare specifice. Motivele acestei obiecții ar trebui să se bazeze pe necesitatea de a proteja eficacitatea investigației EPPO și ar trebui să fie proporționale cu acest obiectiv. Oficiul ar trebui să se abțină să realizeze acțiunea în legătură cu care EPPO a formulat o obiecție. În cazul în care EPPO aprobă cererea, investigația oficiului ar trebui să se desfășoare în strânsă consultare cu EPPO.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Pentru a se asigura coordonarea eficace dintre oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între acțiunile fiecărui organism și pentru a evita duplicarea eforturilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru.

(12)  Pentru a se asigura coordonarea eficace dintre oficiu și EPPO, aceste organisme ar trebui să facă schimb de informații în mod continuu. Schimbul de informații în etapele anterioare începerii investigațiilor de către oficiu și de către EPPO este deosebit de relevant pentru a asigura o coordonare corespunzătoare între acțiunile fiecărui organism și pentru a evita duplicarea eforturilor. În acest scop, oficiul și EPPO ar trebui să utilizeze funcțiile de tip „rezultat pozitiv/negativ” ale sistemelor lor respective de gestionare a cazurilor. Oficiul și EPPO ar trebui să precizeze modalitățile și condițiile aferente acestui schimb de informații în cadrul acordurilor de lucru. Directorul general al oficiului și procurorul-șef european ar trebui să se reunească în mod regulat pentru a discuta chestiunile de interes comun.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În situațiile în care oficiul trebuie să se bazeze pe asistența autorităților naționale competente, în special în cazul în care un agent economic se opune verificării și inspecției la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului este eficace și să ofere asistența necesară în conformitate cu normele relevante ale dreptului procedural național.

(19)  În situațiile în care oficiul trebuie să se bazeze pe asistența autorităților naționale competente, în special în cazul în care un agent economic se opune verificării și inspecției la fața locului, statele membre ar trebui să se asigure că acțiunea oficiului este eficace și să ofere, fără întârzieri nejustificate, asistența necesară în conformitate cu normele relevante ale dreptului procedural național.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Persoanele care raportează oficiului infracțiuni și încălcări legate de interesele financiare ale UE ar trebui să fie pe deplin protejate, în special prin dispozițiile relevante ale UE privind protecția avertizorilor.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Autoritățile competente din statele membre acordă asistența necesară oficiului pentru ca acesta să își îndeplinească îndatoririle. Atunci când oficiul face recomandări judiciare autorităților naționale de urmărire penală dintr-un stat membru și nu se dă curs acestor recomandări, statul membru ar trebui să își justifice decizia în fața oficiului. O dată pe an, oficiul ar trebui să elaboreze un raport privind asistența furnizată de statele membre și acțiunile întreprinse în urma recomandărilor judiciare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 32 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32b)  Ar trebui desemnat un ofițer pentru drepturile fundamentale din rândul membrilor Comitetului de supraveghere. Ofițerul pentru drepturile fundamentale ar trebui să monitorizeze respectarea drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale de către oficiu.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  Până la 31 decembrie 2022, Comisia ar trebui să evalueze punerea în aplicare a prezentului regulament și, în special, eficiența cooperării dintre oficiu și EPPO.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  La articolul 1 alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

(d)   Regulamentul (CE) nr. 45/2001

„(d)   Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și Regulamentului (UE) 2016/679.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Verificările și inspecțiile la fața locului sunt efectuate în conformitate cu prezentul regulament și, în măsura în care un aspect nu este reglementat de prezentul regulament, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.

2.  Verificările și inspecțiile la fața locului pot fi efectuate fără o notificare prealabilă și se fac în conformitate cu prezentul regulament și, în măsura în care un aspect nu este reglementat de prezentul regulament, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

La cererea oficiului, autoritatea competentă a statului membru în cauză oferă, fără întârzieri nejustificate, personalului oficiului asistența necesară pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficace, astfel cum se specifică în autorizația scrisă menționată la articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora.

Statul membru în cauză se asigură, în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, că personalul oficiului are acces la toate informațiile și documentația referitoare la faptele care fac obiectul investigației care se dovedesc a fi necesare pentru desfășurarea eficace și eficientă a verificărilor și a inspecției la fața locului și că acesta își poate asuma custodia documentelor sau a datelor pentru perioada de timp necesară pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  În cursul unei investigații externe, oficiul poate avea acces la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației, atunci când acest lucru este necesar pentru a stabili dacă s-a produs un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

9.  În cursul unei investigații externe, oficiul poate avea acces, fără întârzieri nejustificate, la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituțiile, organismele, oficiile și agențiile care au legătură cu faptele care fac obiectul investigației, atunci când acest lucru este necesar pentru a stabili dacă s-a produs un act de fraudă, de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În acest sens, se aplică articolul 4 alineatele (2) și (4).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 3 – alineatul 10 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 12c alineatul (1), în cazul în care, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații externe, oficiul tratează informații care sugerează existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta poate informa autoritățile competente din statele membre în cauză și, dacă este necesar, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile în cauză.

Fără a aduce atingere articolului 12c alineatul (1), în cazul în care, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații externe, oficiul tratează informații care sugerează existența unui act de fraudă, de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, acesta poate informa autoritățile competente din statele membre în cauză și, dacă este necesar, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile în cauză. La cerere, autoritățile competente din statele membre în cauză și/sau instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză informează oficiul cu privire la măsurile luate și la concluziile sale pe baza acestor informații.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  oficiul are dreptul de acces imediat și inopinat la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituții, organisme, oficii și agenții și la spațiile acestora. Oficiul este împuternicit să cerceteze conturile instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor. Oficiul poate face copii și poate să obțină extrase după orice document sau conținuturile oricăror medii de stocare a datelor deținute de către instituții, organisme, oficii și agenții și, în cazul în care este necesar, să își asume custodia acestor documente sau date pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora;

(a)  oficiul are dreptul de acces imediat și inopinat la orice informații și date relevante, indiferent de suportul pe care sunt stocate, deținute de instituții, organisme, oficii și agenții și la spațiile acestora. Oficiul este împuternicit să cerceteze conturile instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor. Oficiul poate face copii și poate să obțină extrase după orice document sau conținuturile oricăror medii de stocare a datelor deținute de către instituții, organisme, oficii și agenții și, în cazul în care este necesar, să își asume custodia acestor documente sau date pentru perioada de timp necesară pentru a se asigura că nu există pericolul dispariției acestora;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu articolul 3, oficiul poate efectua verificări și inspecții la fața locului în spațiile agenților economici pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.”;

3.  În conformitate cu articolul 3, oficiul poate efectua, fără o notificare prealabilă, verificări și inspecții la fața locului în spațiile agenților economici pentru a obține accesul la informații relevante pentru faptele care fac obiectul unei investigații interne.”;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (2), după primul paragraf se introduce un paragraf nou:

 

„O investigație externă solicitată de EPPO Oficiului este deschisă fără întârziere, în conformitate cu articolul 12e.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=RO)

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera ab (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ab)  la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Decizia de a începe o investigație internă se ia de către directorul general, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea instituției, organismului, oficiului sau agenției în cadrul căreia(căruia) urmează să se efectueze investigația sau din partea unui stat membru.

Decizia de a începe o investigație internă se ia de către directorul general, care acționează din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea EPPO sau a instituției, organismului, oficiului sau agenției în cadrul căreia(căruia) urmează să se efectueze investigația sau din partea unui stat membru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile se asigură că funcționarii, alți agenți, membrii, conducătorii și membrii personalului acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle cu eficacitate.

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile se asigură că funcționarii, alți agenți, membrii, conducătorii și membrii personalului acordă asistența necesară pentru a permite personalului oficiului să își îndeplinească îndatoririle în conformitate cu prezentul regulament, cu eficacitate și fără întârzieri nejustificate.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera d

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 7 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză poate consulta oricând oficiul pentru a lua, în strânsă cooperare cu oficiul, măsuri asigurătorii, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor, și informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie.;

„Pe lângă dispozițiile de la primul paragraf, instituția, organismul, oficiul sau agenția în cauză poate consulta oricând oficiul pentru a lua, în strânsă cooperare cu oficiul, măsuri asigurătorii, inclusiv măsuri de salvgardare a probelor, și informează neîntârziat oficiul în legătură cu respectiva decizie. Oficiul cooperează în mod constructiv și în deplină sinergie cu instituția, organul, oficiul sau agenția în cauză;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea pot, alternativ, să transmită oficiului o copie a raportului transmis EPPO.”;

„În cazul în care instituțiile, organismele, oficiile și agențiile transmit EPPO rapoarte în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) 2017/1939, acestea pot, alternativ, să transmită oficiului o copie a raportului transmis EPPO și să notifice EPPO cu privire la această transmitere.”;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, transmit fără întârziere oficiului orice documente sau informații pe care le dețin care sunt legate de o investigație a oficiului aflată în desfășurare.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înaintea începerii unei investigații, acestea transmit, la cererea oficiului, orice documente sau informații pe care le dețin care sunt necesare pentru a evalua acuzațiile sau a aplica criteriile pentru începerea unei investigații, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1).”;

Înaintea începerii unei investigații, acestea transmit, la cererea oficiului sau din proprie inițiativă, orice documente sau informații pe care le dețin care sunt necesare pentru a evalua acuzațiile sau a aplica criteriile pentru începerea unei investigații, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1).”;

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera c

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 8 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit oficiului orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

3.  Instituțiile, organismele, oficiile, agențiile și, cu excepția cazului în care acest lucru este interzis de legislația națională, autoritățile competente ale statelor membre transmit fără întârziere oficiului, la cererea acestuia sau din proprie inițiativă, orice alte documente sau informații considerate relevante pe care le dețin în legătură cu combaterea actelor de fraudă, de corupție și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii.”;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 9 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  se adaugă următorul alineat:

 

„5a.  Activitățile de investigație desfășurate de OLAF fac obiectul controlului jurisdicțional al Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 263 din TFUE.”

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  la alineatul (5), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Directorul general se asigură că transmiterea oricăror informații publicului se realizează în mod neutru și imparțial, respectă confidențialitatea investigațiilor și respectă principiile prevăzute la acest articol și la articolul 9 alineatul (1).

Directorul general se asigură că transmiterea oricăror informații publicului se realizează în mod neutru și imparțial, respectă cerințele în materie de protecție a datelor, confidențialitatea investigațiilor și principiile prevăzute la acest articol și la articolul 9 alineatul (1).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ab (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  se adaugă următorul alineat:

 

„5a.  Persoanele care raportează oficiului infracțiuni și încălcări legate de interesele financiare ale UE sunt protejate pe deplin, în special de legislația europeană privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.”

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Raportul poate fi însoțit de recomandările directorului general cu privire la acțiunile care urmează a fi întreprinse. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și precizează, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.”;

Raportul este însoțit de recomandările bine documentate ale directorului general cu privire la întreprinderea sau nu a unei acțiuni. Aceste recomandări indică, după caz, orice acțiune disciplinară, administrativă, financiară și/sau judiciară din partea instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor și din partea autorităților competente ale statelor membre în cauză și precizează, în mod special, sumele estimate care urmează a fi recuperate, precum și încadrarea juridică preliminară a faptelor constatate.”;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Oficiul ia măsurile interne adecvate pentru a asigura calitatea constantă a rapoartelor finale și a recomandărilor și analizează dacă este necesar să se revizuiască orientările privind procedurile de investigare pentru a remedia eventualele inconsecvențe.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rapoartele redactate de oficiu constituie probe admisibile în procedurile penale ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse acelorași reguli de evaluare ca și cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de către inspectorii administrativi naționali și au aceeași valoare probatorie ca și rapoartele respective.

Rapoartele redactate de oficiu constituie probe admisibile în procedurile penale ale statului membru în care utilizarea acestora se dovedește necesară, în același mod și în aceleași condiții ca și rapoartele administrative redactate de inspectorii administrativi naționali. Acestea sunt supuse acelorași reguli de evaluare ca și cele aplicabile rapoartelor administrative redactate de către inspectorii administrativi naționali și au aceeași valoare probatorie ca și rapoartele respective. În această privință, aceste rapoarte constituie acte care ar putea afecta în mod negativ persoanele în cauză.

Justificare

În conformitate cu recomandările Curții de Conturi Europene, ar trebui să se stipuleze că rapoartele oficiului pot avea efecte negative asupra persoanelor, pentru a garanta dreptul persoanelor respective la o cale de atac eficace.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera ca (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 11 – alineatul 8 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  se adaugă următorul alineat:

 

„8a.  O dată pe an, se redactează un raport sub autoritatea directorului general. Raportul respectiv prezintă situația acțiunilor întreprinse de autoritățile competente ale statelor membre în urma cererilor de asistență formulate de oficiu în temeiul prezentului regulament. De asemenea, raportul prezintă situația acțiunilor judiciare întreprinse de autoritățile competente ale statelor membre pe baza rezultatelor investigațiilor efectuate de oficiu. Raportul respectă cerințele în materie de protecție a datelor și confidențialitatea investigațiilor și este transmis Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.”

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În sensul prezentului regulament, statele membre desemnează un serviciu („serviciul de coordonare antifraudă”) pentru a facilita cooperarea efectivă și schimbul de informații, inclusiv informații de natură operațională, cu oficiul. După caz, în conformitate cu legislația națională, serviciul de coordonare antifraudă poate fi considerat autoritatea competentă în sensul prezentului regulament.

1.  În sensul prezentului regulament, statele membre desemnează un serviciu („serviciul de coordonare antifraudă”) pentru a facilita cooperarea rapidă și eficace și schimbul de informații, inclusiv informații de natură operațională, cu oficiul. După caz, în conformitate cu legislația națională, serviciul de coordonare antifraudă poate fi considerat autoritatea competentă în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La cererea oficiului, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații, precum și în timpul sau după încheierea unei investigații, serviciile de coordonare antifraudă furnizează, obțin sau coordonează asistența necesară pentru ca oficiul să își îndeplinească sarcinile în mod eficace. Această asistență include, în special, asistența furnizată de autoritățile naționale competente în conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (2) și (3).

2.  La cererea oficiului sau din proprie inițiativă, înainte de adoptarea unei decizii cu privire la începerea sau nu a unei investigații, precum și în timpul sau după încheierea unei investigații, serviciile de coordonare antifraudă furnizează, obțin sau coordonează asistența necesară pentru ca oficiul să își îndeplinească sarcinile în mod eficace. Această asistență include, în special, asistența furnizată de autoritățile naționale competente în conformitate cu articolul 3 alineatele (6) și (7), articolul 7 alineatul (3) și articolul 8 alineatele (2) și (3).

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Oficiul raportează EPPO, fără întârzieri nejustificate, orice comportament infracțional referitor la care EPPO ar putea să își exercite competența în conformitate cu articolul 22 și articolul 25 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939. Raportul este trimis, indiferent de etapă, înainte sau în cursul unei investigații a oficiului.

1.  Oficiul notifică imediat EPPO orice indicație privind un comportament infracțional referitor la care EPPO își exercită competența în conformitate cu articolele 22 și 25 din Regulamentul (UE) 2017/1939. Această notificare este urmată de un raport, care este trimis fără întârzieri nejustificate. Notificarea și raportul sunt trimise în orice etapă, înainte de începerea unei investigații a oficiului sau în cursul acesteia. EPPO poate solicita oficiului să transmită informații suplimentare, stabilind un termen pentru această transmitere.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Raportul conține, cel puțin, o descriere a faptelor, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate.

2.  Raportul conține, cel puțin, o descriere a faptelor și informațiilor cunoscute de oficiu, inclusiv o evaluare a prejudiciului cauzat sau care riscă să fie cauzat, dacă oficiul dispune de această informație, eventuala încadrare juridică și orice informație disponibilă cu privire la potențialele victime, persoanele suspectate și alte persoane implicate. Împreună cu raportul, oficiul transmite EPPO orice alte informații relevante de care dispune privind acest caz.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazurile în care informațiile primite de oficiu nu cuprind elementele menționate la alineatul (2) și în care oficiul nu are nicio investigație în curs, oficiul poate efectua o evaluare preliminară a acuzațiilor. Evaluarea se efectuează rapid și, în orice caz, în termen de două luni de la primirea informațiilor. În cursul acestei evaluări se aplică articolul 6 și articolul 8 alineatul (2).

În cazurile în care informațiile primite de oficiu nu cuprind elementele menționate la alineatul (2) și în care oficiul nu are nicio investigație în curs, oficiul poate efectua o evaluare preliminară a acuzațiilor. Evaluarea se efectuează cât mai rapid și, în orice caz, în termen de două luni de la primirea informațiilor. În cursul acestei evaluări se aplică articolul 6 și articolul 8 alineatul (2). Oficiul se abține să adopte orice măsuri care ar putea pune în pericol viitoarele anchete ale EPPO.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma acestei evaluări preliminare, oficiul raportează EPPO în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1).

În urma acestei evaluări preliminare, chiar dacă nu au fost reunite toate elementele menționate la alineatul (2), oficiul raportează imediat EPPO în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), cu ajutorul sistemului EPPO de gestionare a cazurilor, dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări în termen de 10 zile lucrătoare.

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile pot solicita oficiului să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor care le-au fost raportate. În scopul acestor cereri se aplică alineatul (3).

5.  Instituțiile, organismele, oficiile și agențiile pot solicita oficiului să efectueze o evaluare preliminară a acuzațiilor care le-au fost raportate. În scopul acestor cereri se aplică alineatul (3). Acest lucru nu întârzie raportarea în timp util către EPPO.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 d – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), cu ajutorul sistemului EPPO de gestionare a cazurilor, dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări în termen de 10 zile lucrătoare.

În scopul aplicării primului paragraf, oficiul verifică, în conformitate cu articolul 12g alineatul (2), dacă EPPO desfășoară o investigație. Oficiul poate solicita informații suplimentare de la EPPO. EPPO răspunde unei astfel de solicitări fără întârzieri nejustificate.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 e – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Standardele garanțiilor procedurale prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului se aplică și elementelor de probă colectate de către Oficiu în aceste cazuri. Curtea de Justiție a Uniunii Europene rămâne competentă pentru revizuirea actelor de procedură efectuate de OLAF în numele EPPO, în cazul în care aceste acte sunt destinate să producă efecte juridice față de terți.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazuri justificate în mod corespunzător în care EPPO desfășoară o investigație, dacă directorul general consideră că ar trebui începută o investigație în conformitate cu mandatul oficiului cu scopul de a facilita adoptarea de măsuri asigurătorii sau de măsuri financiare, disciplinare sau administrative, oficiul informează EPPO în scris, indicând natura și scopul investigației.

În cazul în care EPPO desfășoară o investigație, dacă directorul general consideră, în cazurile justificate corespunzător,și oficiul ar trebui să înceapă o investigație, în conformitate cu mandatul său, cu scopul de a facilita adoptarea de măsuri asigurătorii sau de măsuri financiare, disciplinare sau administrative, oficiul informează EPPO și solicită acordul său. În acest scop, oficiul transmite o cerere scrisă, indicând natura măsurii (măsurilor) și persoana (persoanele) în cauză.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de 30 de zile de la primirea acestei informații, EPPO poate formula obiecții cu privire la începerea unei investigații sau la întreprinderea anumitor măsuri referitoare la investigație, în cazul în care este necesar pentru a nu periclita propria investigație sau urmărire penală și atât timp cât aceste motive subzistă. EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate atunci când motivele obiecției încetează să se mai aplice.

În termen de 10 de zile lucrătoare de la primirea acestei informații, EPPO își poate da acordul sau obiecta cu privire la începerea unei investigații sau întreprinderea oricăror măsuri referitoare la investigație, în cazul în care este necesar pentru a nu periclita propria investigație sau urmărire penală și atât timp cât aceste motive subzistă. În cazul în care EPPO nu este de acord cu solicitarea, oficiul nu ia aceste măsuri. În cazuri excepționale, din cauza complexității investigațiilor, EPPO poate informa oficiul cu privire la necesitatea de a prelungi acest termen cu 20 de zile lucrătoare. EPPO informează oficiul fără întârzieri nejustificate atunci când motivele obiecției încetează să se mai aplice.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care EPPO nu formulează obiecții în termenul menționat la paragraful anterior, oficiul poate începe o investigație pe care o desfășoară în strânsă consultare cu EPPO.

În cazul în care EPPO acceptă cererea, oficiul întreprinde această acțiune în strânsă consultare cu EPPO.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 f – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care EPPO ia cunoștință, prin intermediul mecanismului de verificare al sistemului său de gestionare a cazurilor, menționat la articolul 12g, de faptul că oficiul efectuează o investigație privind fapte cu privire la care și EPPO dorește să investigheze, el informează oficiul în termen de 24 de ore. În acest caz, oficiul își încheie investigația, cu excepția cazului în care EPPO solicită oficiului să îl sprijine sau să completeze activitățile sale în conformitate cu articolul 12e.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 g – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care este necesar pentru a facilita cooperarea cu EPPO, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4a), oficiul stabilește de comun acord cu EPPO acorduri administrative. Aceste acorduri de lucru pot stabili detaliile practice pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, informații operaționale, strategice sau tehnice și informații clasificate. Acordurile de lucru includ dispoziții detaliate privind schimbul continuu de informații la primirea și verificarea acuzațiilor de către ambele oficii.

1.  În cazul în care este necesar pentru a facilita cooperarea cu EPPO, astfel cum se prevede la articolul 1 alineatul (4a), oficiul stabilește de comun acord cu EPPO acorduri administrative. Aceste acorduri de lucru pot stabili detaliile practice pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, informații operaționale, strategice sau tehnice și informații clasificate. Acordurile de lucru includ dispoziții detaliate privind schimbul continuu de informații la primirea și verificarea acuzațiilor de către ambele oficii. Directorul general al oficiului și procurorul-șef european se reunesc cel puțin o dată pe an pentru a discuta chestiunile de interes comun.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 12 g – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Oficiul are acces indirect la informațiile din sistemul EPPO de gestionare a cazurilor, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ (hit/no hit). Ori de câte ori se obține o concordanță între datele introduse de către oficiu în sistemul de gestionare a cazurilor și datele deținute de EPPO, faptul că există o concordanță este comunicat atât către EPPO, cât și către oficiu. Oficiul ia măsurile necesare pentru a permite EPPO accesul la informațiile din sistemul său de gestionare a cazurilor, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ (hit/no hit).”.

2.  Oficiul are acces indirect la informațiile din sistemul EPPO de gestionare a cazurilor, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ (hit/no hit). Ori de câte ori se obține o concordanță între datele introduse de către oficiu în sistemul de gestionare a cazurilor și datele deținute de EPPO, faptul că există o concordanță este comunicat în mod automat atât către EPPO, cât și către oficiu. Oficiul ia măsurile necesare pentru a permite EPPO accesul rapid la informațiile din sistemul său de gestionare a cazurilor, pe baza unui sistem de tip răspuns pozitiv/negativ (hit/no hit).”. Fiecare act de acces indirect de către OLAF la informațiile conținute în sistemul de gestionare a cazurilor al EPPO se efectuează numai și în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea atribuțiilor OLAF prevăzute de prezentul regulament și este motivat în mod corespunzător și validat prin intermediul unei proceduri interne stabilite de OLAF. Oficiul ține un registru al tuturor actelor de acces la sistemul EPPO de gestionare a cazurilor. Rezultatele obținute în urma acestui acces respectă normele privind confidențialitatea și protecția datelor menționate la articolul 10.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 15 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  la articolul 15 se adaugă următorul alineat:

 

„9a.  Comitetul de supraveghere numește un ofițer pentru drepturile fundamentale din rândul membrilor săi. Ofițerul pentru drepturile fundamentale monitorizează respectarea drepturilor fundamentale și a garanțiilor procedurale de către oficiu. El adresează avize și, după caz, recomandări Comitetului de supraveghere cu privire la activitățile și investigațiile efectuate de către oficiu. Avizele și recomandările ofițerului pentru drepturile fundamentale sunt incluse în rapoartele comitetelor de supraveghere în temeiul alineatului (9).”;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 16 – alineatul 1 – a treia teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„Reprezentanți ai Curții de Conturi, EPPO, Eurojust și/sau Europol pot fi invitați să participe pe bază ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.”;

Procurorul-șef european este invitat să participe la schimbul de opinii. Reprezentanți ai Curții de Conturi, Eurojust și/sau Europol pot fi invitați să participe pe bază ad hoc, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a directorului general sau a Comitetului de supraveghere.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera aa (nouă)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 17 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa)  alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4.  Directorul general raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi cu privire la concluziile investigațiilor efectuate de către oficiu, la măsurile luate și la problemele constatate, respectând confidențialitatea acestor investigații, drepturile legitime ale persoanelor vizate și ale informatorilor și, după caz, dreptul național aplicabil procedurilor judiciare.

„4.  Directorul general raportează periodic Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, EPPO și Curții de Conturi cu privire la concluziile investigațiilor efectuate de către oficiu, la măsurile luate și la problemele constatate, respectând confidențialitatea acestor investigații și principiile în materie de protecție a datelor, drepturile legitime ale persoanelor vizate și ale informatorilor și, după caz, dreptul național aplicabil procedurilor judiciare.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013

Articolul 19

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(14a)  Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 19

„Articolul 19

Raportul de evaluare

Raportul de evaluare

Până la 2 octombrie 2017, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea prezentului regulament. Raportul respectiv este însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere și indică dacă este necesar să se modifice prezentul regulament.

Până la 31 decembrie 2022, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare privind aplicarea prezentului regulament. Raportul evaluează, în special, punerea în aplicare a prezentului regulament și eficiența cooperării dintre oficiu și EPPO. Raportul respectiv este însoțit de un aviz al Comitetului de supraveghere și indică dacă este necesar să se modifice prezentul regulament.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

Referințe

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

5.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Monica Macovei

3.9.2018

Examinare în comisie

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Data adoptării

10.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor OLAF

Referințe

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

CONT

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Data adoptării

11.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Martina Werner

Data depunerii

22.3.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate