Postup : 2018/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2019

Predkladané texty :

A8-0179/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.25

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0383

SPRÁVA     ***I
PDF 587kWORD 241k
22.3.2019
PE 629.629v02-00 A8-0179/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0338),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 106a, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0214/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 8/2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0179/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia výrazne posilnila dostupné prostriedky na ochranu svojich finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra bude mať v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia výrazne posilnila ustanovenia harmonizovaného právneho rámca, pokiaľ ide o dostupné prostriedky na ochranu svojich finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra je hlavnou prioritou Komisie v oblasti trestnej justície a politiky boja proti podvodom a v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad OLAF v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach.

(2)  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania s cieľom chrániť finančné záujmy Únie. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť a zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi, čo znamená uplatňovanie zásad úzkej spolupráce, výmeny informácií, komplementárnosti a predchádzanie duplicite.

_________________

_________________

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií.

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre podozrivú trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení. Takéto vyšetrovania by sa vzhľadom na svoj doplnkový charakter mali vykonávať len so súhlasom Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých podmienok. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za osobitných podmienok po konzultácii s Európskou prokuratúrou. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra žiadosti vyhovie, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov a na predchádzanie duplicite. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií.

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie, spolupráce a transparentnosti. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov, aby sa zaručila doplnkovosť a predchádzalo sa duplicite. Na tento účel by úrad aj Európska prokuratúra mali využiť funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Najjednoznačnejšie zistenia hodnotenia Komisie treba zohľadniť zmenou nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Ide o podstatné zmeny potrebné z krátkodobého hľadiska na posilnenie rámca pre vyšetrovania úradu s cieľom zachovať silné postavenie a plnú funkčnosť úradu, ktorý svojimi administratívnymi vyšetrovaniami dopĺňa trestnoprávny prístup Európskej prokuratúry. Tieto zmeny však nemenia mandát ani právomoci úradu. Týkajú sa najmä oblastí, v ktorých v súčasnosti nejasnosť nariadenia brzdí účinné vedenie vyšetrovaní úradu, najmä pokiaľ ide o kontroly na mieste, možnosť prístupu k informáciám o bankových účtoch alebo prípustnosť správ z vyšetrovania, ktoré vypracoval úrad, ako dôkazov.

(14)  Najjednoznačnejšie zistenia hodnotenia Komisie treba zohľadniť zmenou nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Ide o podstatné zmeny potrebné z krátkodobého hľadiska na posilnenie rámca pre vyšetrovania úradu s cieľom zachovať silné postavenie a plnú funkčnosť úradu, ktorý svojimi administratívnymi vyšetrovaniami dopĺňa trestnoprávny prístup Európskej prokuratúry. Tieto zmeny však nemenia mandát ani právomoci úradu. Týkajú sa najmä oblastí, v ktorých v súčasnosti nejasnosť nariadenia brzdí účinné vedenie vyšetrovaní úradu, najmä pokiaľ ide o kontroly na mieste, možnosť prístupu k informáciám o bankových účtoch alebo prípustnosť správ z vyšetrovania, ktoré vypracoval úrad, ako dôkazov. Komisia by mala predložiť nový, komplexný návrh najneskôr dva roky po hodnotení Európskej prokuratúry aj úradu, ako aj ich spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V rámci interných vyšetrovaní a v prípade potreby v rámci externých vyšetrovaní má úrad prístup ku všetkým príslušným informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Je potrebné objasniť, ako sa navrhuje v hodnotení Komisie, že tento prístup by sa mal umožniť bez ohľadu na nosič, na ktorom sa tieto informácie alebo údaje uchovávajú, s cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa technologický pokrok.

(24)  V rámci interných vyšetrovaní a v prípade potreby v rámci externých vyšetrovaní má úrad prístup ku všetkým príslušným informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Je potrebné objasniť, ako sa navrhuje v hodnotení Komisie, že tento prístup by sa mal umožniť bez ohľadu na typ nosiča, na ktorom sa tieto informácie alebo údaje uchovávajú, s cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa technologický pokrok.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Aby sa pozornosť venovala ochrane a dodržiavaniu procesných práv a záruk, úrad by mal vytvoriť vnútornú funkciu vo forme kontrolóra procesných záruk a poskytnúť mu primerané zdroje. Kontrolór procesných záruk by mal mať prístup k všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26b)  Týmto nariadením by sa mal ustanoviť mechanizmus na podávanie sťažností úradu v spolupráci s kontrolórom procesných záruk s cieľom zabezpečiť dodržiavanie procesných práv a záruk vo všetkých činnostiach úradu. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by kontrolór mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých úradom v súlade s právom na dobrú správu. Mechanizmus by mal byť účinný a mal by zabezpečiť riadne riešenie sťažností. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by úrad mal do svojej výročnej správy zahrnúť informácie o mechanizme na podávanie sťažností. Mala by zahŕňať najmä počet prijatých sťažností, typy porušení procesných práv a záruk, príslušné činnosti a podľa možnosti následné opatrenia prijaté úradom.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/20109 s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH.

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/20109 so zreteľom na ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/17259a s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH.

_________________

_________________

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18).

 

9a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Príslušné orgány členských štátov poskytnú úradu potrebnú pomoc, aby si mohol plniť svoje úlohy. Ak úrad vydá súdne odporúčania vnútroštátnym orgánom členského štátu činným v trestnom konaní a nevykonajú sa žiadne následné opatrenia, členský štát by mal úradu svoje rozhodnutie odôvodniť. Úrad by mal raz za rok vypracovať správu s cieľom poskytnúť prehľad o pomoci, ktorú poskytujú členské štáty, a o opatreniach prijatých v nadväznosti na súdne odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32b)  V záujme doplnenia procesných pravidiel týkajúcich sa vedenia vyšetrovaní uvedených v tomto nariadení by mal úrad stanoviť procesný poriadok pre vyšetrovania, ktorý by mali zamestnanci úradu dodržiavať. Na Komisiu by sa preto v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať právomoc prijímať akty týkajúce sa stanovenia takéhoto procesného poriadku bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť úradu pri vykonávaní jeho právomocí. Uvedené delegované akty by sa mali týkať najmä postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu; podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony; legitímnych práv dotknutých osôb; procesných záruk; ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom; ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám; vzťahov s Európskou prokuratúrou. Je osobitne dôležité, aby úrad počas prípravných prác uskutočnil vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Odôvodnenie zodpovedajúce pozmeňujúcemu návrhu 100 z návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32c)   Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 2017/1939 Komisia posúdi uplatňovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa úvodná časť odseku 1 nahrádza takto:

1.  Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (keď si to vyžaduje kontext, ďalej spoločne len ako „Únia“), vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len „úrad“) vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu prostredníctvom:

„1.  Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (keď si to vyžaduje kontext, ďalej spoločne len ako „Únia“), vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len „úrad“) vyšetrovacie právomoci delegované na Komisiu prostredníctvom:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Ciele by sa mali prispôsobiť novému zameraniu činností úradu OLAF. Ide o horizontálny pozmeňujúci návrh, ktorý sa opakuje v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1a.  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Úrad v spolupráci s členskými štátmi aj medzi nimi presadzuje a koordinuje výmenu operačných skúsenosti a najlepších operačných postupov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a zároveň podporuje spoločné opatrenia zamerané proti podvodom prijímané členskými štátmi na dobrovoľnom základe.

„2.  Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Úrad v spolupráci s členskými štátmi aj medzi nimi presadzuje a koordinuje výmenu operačných skúsenosti a najlepších operačných postupov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a zároveň podporuje spoločné opatrenia zamerané proti podvodom prijímané členskými štátmi na dobrovoľnom základe.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1b.  V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

d) nariadenie (ES) č. 45/2001.

„d) nariadenie (EÚ) 2018/1725;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Technický PN: nariadenie (ES) č. 45/2001 bolo 11. decembra 2018 zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 c (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1c.  V článku 1 sa do odseku 3 pridáva písmeno da):

 

„da)  nariadenie (EÚ) č. 2016/679.“

Odôvodnenie

Podľa odporúčania európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 d (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1d.  V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  V rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“) vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré znamenajú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje služobný poriadok (ďalej spoločne len „úradníci, ostatní zamestnanci, členovia inštitúcií alebo orgánov, riaditelia úradov alebo agentúr alebo zamestnanci“).

„4.  V rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“) a bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré znamenajú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje služobný poriadok (ďalej spoločne len „úradníci, ostatní zamestnanci, členovia inštitúcií alebo orgánov, riaditelia úradov alebo agentúr alebo zamestnanci“).

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pripomenutie, že Európska prokuratúra bude vo všeobecnosti zodpovedná za trestné činy.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/193913. Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre.

4a.  Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/193913. Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci, komplementárnosti, predchádzaniu duplicite a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre.

_________________

_________________

13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1a  V článku 1 sa odsek 5 nahrádza takto:

5.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry uzavrieť s úradom administratívne dohody. Tieto administratívne dohody sa môžu týkať predovšetkým prenosu informácií a vedenia vyšetrovaní.

„5.  Na účely uplatňovania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry uzavrieť s úradom administratívne dohody. Tieto administratívne dohody sa môžu týkať predovšetkým prenosu informácií, vedenia vyšetrovaní a opatrení prijatých v nadväznosti na vyšetrovania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1b  V článku 2 sa odsek 2 nahrádza takto:

(2) „nezrovnalosť“ znamená „nezrovnalosť“ definovanú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95;

„nezrovnalosť“ znamená „nezrovnalosť“ definovanú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 vrátane porušení ovplyvňujúcich príjmy z dane z pridanej hodnoty;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 c (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1c  V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

3  „podvod, korupcia a akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie“ majú význam, ktorý sa na tieto pojmy uplatňuje v príslušných aktoch Únie;

„3  „podvod, korupcia a akékoľvek iné protiprávne činy alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie“ majú význam, ktorý sa na tieto pojmy uplatňuje v príslušných aktoch Únie;“

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a  V článku 2 sa odsek 5 nahrádza takto:

(5)  „dotknutá osoba“ je akákoľvek osoba alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom vyšetrovania zo strany úradu;

„5  „dotknutá osoba“ je akákoľvek osoba alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom vyšetrovania zo strany úradu;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  V článku 2 sa vkladá tento odsek 7a:

 

„7a.  „člen inštitúcie“ je člen Európskeho parlamentu, člen Európskej rady, zástupca členského štátu na ministerskej úrovni v Rade, člen Európskej komisie, člen Súdneho dvora Európskej únie, člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky alebo prípadne člen Dvora audítorov.“

Odôvodnenie

Návrh Komisie týkajúci sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 889/2013, pokiaľ ide o vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk, COM(2014) 340 final.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 2 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  V článku 2 sa vkladá odsek 7b:

 

„7b.  „tie isté skutočnosti“ znamenajú, že podstatné skutočnosti sú identické, pričom podstatné skutočnosti sa chápu ako súbor konkrétnych okolností, ktoré sú navzájom neoddeliteľne prepojené a ktoré môžu ako celok predstavovať dôvody vyšetrovania trestného činu, ktoré je v kompetencii úradu alebo Európskej prokuratúry.“

Odôvodnenie

Podľa návrhu dozorného výboru, ktorý predložil v liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – názov

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Externé vyšetrovania

Kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a tretích krajinách

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa prestalo rozlišovať medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rozsahu vymedzenom v článku 1 a v článku 2 bodoch 1 a 3 úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.

1.  V rozsahu vymedzenom v článku 1 úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými ostatnými platnými právnymi nástrojmi v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.

Odôvodnenie

Komisia vložila odkaz na body 1 a 3 článku 2 na toto miesto, nie však do článku 4 ods. 1. Táto skutočnosť by mohla viesť k právnej neistote. V každom prípade je odkaz zbytočný, keďže pojmy uvedené v článku 2 bode 1 a 3 už sú spomenuté v článku 1 ods. 1. Odkaz sa preto vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, a písomné informácie.

3.  Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne a písomné informácie.

Odôvodnenie

Pozmeňujúcim návrhom sa vytvára prepojenie s článkom 4 ods. 2 písm. b) v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám, dokumentom a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný.

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Ak sa preukáže, že členský štát si neplní svoju povinnosť spolupracovať podľa odsekov 6 a 7, Únia má právo vymáhať sumu týkajúcu sa príslušnej kontroly alebo inšpekcie na mieste.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Text možno zlúčiť s článkom 4 ods. 2 písm. a) v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry.

vypúšťa sa

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia prijatie primeraných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom, na ktorých sa úrad môže zúčastniť. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

 

Odôvodnenie

Text možno zlúčiť s článkom 4 ods. 8 v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – názov

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V článku 4 sa názov nahrádza takto:

Interné vyšetrovania

„Ďalšie ustanovenia týkajúce sa vyšetrovaní“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje, aby sa prestalo rozlišovať medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  V oblastiach uvedených v článku 1 vykonáva úrad administratívne vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach (ďalej len „interné vyšetrovania“).

“1.  Administratívne vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach v oblastiach uvedených v článku 1 sa vedú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení a v rozhodnutiach prijatých príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.

Tieto interné vyšetrovania sa vedú v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto nariadení a v rozhodnutiach prijatých predmetnými inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V priebehu interných vyšetrovaní:

2.  V priebehu vyšetrovaní:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek relevantným informáciám a údajom, bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a do ich priestorov. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia;

a)  má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to bez ohľadu na druh nosiča, na ktorom sú uchovávané, a tiež na prístup do príslušných priestorov, a to v prípade, že je to nevyhnutné na zistenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia;

Odôvodnenie

Zlúčené s článkom 3 ods. 9, ktorý sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  môže úrad požadovať ústne aj písomné informácie od úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov, a to aj prostredníctvom vypočutia.

b)  môže úrad požadovať od hospodárskych subjektov, úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, aj písomné informácie, ktoré sú dôkladne zdokumentované v súlade s bežnými normami týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov v Únii. Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 19 k návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

b)  Odsek 3 sa vypúšťa;

3.  V súlade s článkom 3 môže úrad vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.“;

 

Odôvodnenie

Vzhľadom na navrhované zrušenie rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami sa odsek stáva zbytočným, keďže článok 3 sa bude v každom prípade vždy uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V článku 4 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Ak zamestnanci úradu vykonávajú interné vyšetrovanie v priestoroch inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, nahliadajú do dokumentov alebo žiadajú o informácie, ktorými tieto subjekty disponujú, informuje ich o týchto skutočnostiach. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, môže úrad informácie získané v priebehu interných vyšetrovaní kedykoľvek postúpiť dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.

„4  Ak zamestnanci úradu vykonávajú vyšetrovanie v priestoroch inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, nahliadajú do dokumentov alebo údajov, prípadne žiadajú o informácie, ktorými tieto subjekty disponujú, informuje ich o týchto skutočnostiach. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, môže úrad informácie získané v priebehu vyšetrovaní kedykoľvek postúpiť dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami sa toto ustanovenie môže uplatňovať na všetky druhy vyšetrovaní. „... či údajov“ v súlade s článkom 4 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zavedú do praxe primerané postupy a prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti interných vyšetrovaní vo všetkých ich fázach.

„5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zavedú do praxe primerané postupy a prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vyšetrovaní vo všetkých ich fázach.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozmenené v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami. Toto ustanovenie sa môže uplatňovať na všetky druhy vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 6 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  v článku 4 ods. 6 sa pododsek 1 nahrádza takto:

Ak sa interným vyšetrovaním odhalí, že úradník, ostatný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec môže byť dotknutou osobou, oznámi sa to inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ku ktorým uvedená osoba patrí.

Ak sa vyšetrovaním odhalí, že úradník, iný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec môže byť dotknutou osobou, oznámi sa to inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ku ktorým uvedená osoba patrí.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozmenené v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami. Toto ustanovenie sa môže uplatňovať na všetky druhy vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b d (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 6 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bd)  v článku 4 ods. 6 sa pododsek 2 nahrádza takto:

V prípadoch, ak nie je pri použití zvyčajných komunikačných kanálov možné zabezpečiť dôvernosť interného vyšetrovania, na prenos informácií používa úrad primerané alternatívne kanály.

V prípadoch, ak nie je pri použití zvyčajných komunikačných kanálov možné zabezpečiť dôvernosť vyšetrovania, na prenos informácií používa úrad primerané alternatívne kanály.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozmenené v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami. Toto ustanovenie sa môže uplatňovať na všetky druhy vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b e (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

be)  V článku 4 sa odsek 7 nahrádza takto:

7.  Rozhodnutie, ktoré majú prijať jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ako sa ustanovuje v odseku 1, zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť interného vyšetrovania.

„7.  Rozhodnutie, ktoré majú prijať jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ako sa ustanovuje v odseku 1, zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť vyšetrovania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozmenené v súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami. Toto ustanovenie sa môže uplatňovať na všetky druhy vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať interné vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru. Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na žiadosť informuje úrad o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom podľa potreby informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a dotknuté inštitúcie, orgány, úrady či agentúry.

 

Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na žiadosť informuje úrad o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.

Odôvodnenie

Zlúčené s článkom 3 ods. 10, ktorý sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 8 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v odseku 8 sa pododsek 2 nahrádza takto:

V prípade potreby úrad informuje aj príslušné orgány dotknutého členského štátu. V takomto prípade sa uplatňujú procesné požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 4 druhom a treťom pododseku. Ak sa príslušné orgány rozhodnú, že v súlade s vnútroštátnym právom prijmú akékoľvek opatrenia na základe informácií, ktoré sa im poskytli, na žiadosť to oznámia úradu.

„Pokiaľ ide o vyšetrovania v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ak úrad informuje príslušné orgány dotknutých členských štátov, uplatňujú sa procesné požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 4 druhom a treťom pododseku. Ak sa príslušné orgány rozhodnú, že v súlade s vnútroštátnym právom prijmú akékoľvek opatrenia na základe informácií, ktoré sa im poskytli, na žiadosť to oznámia úradu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Zlúčené s článkom 3 ods. 10, ktorý sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 8 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Pokiaľ ide o kontroly a inšpekcie na mieste podľa článku 3 bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia, aby sa v súlade s vnútroštátnym právom prijali primerané opatrenia, na ktorých sa úrad môže podieľať. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Zlúčené s článkom 3 ods. 10, ktorý sa môže vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 1 – prvá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.“;

 

Odôvodnenie

Technické vypustenie vzhľadom na navrhované nové znenie tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie. V rozhodnutí generálneho riaditeľa začať alebo nezačať vyšetrovanie sa zohľadnia priority vyšetrovacej politiky a ročný plán riadenia úradu stanovený v súlade s článkom 17 ods. 5. V tomto rozhodnutí sa zohľadní aj potreba efektívneho využívania zdrojov úradu a primeranosti použitých prostriedkov. Pokiaľ ide o interné vyšetrovania, malo by sa osobitne zohľadniť, ktorá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra, sa nachádza v najlepšom postavení na ich vedenie, a to najmä na základe: povahy skutočností, skutočného alebo možného finančného vplyvu prípadu a pravdepodobnosti súdnej dohry.

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, môže generálny riaditeľ začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie. Obdobie hodnotenia, ktoré predchádza rozhodnutiu, nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak je informátor, ktorý poskytol relevantné informácie, známy, je informovaný o výsledku hodnotenia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Nepreukázala sa užitočnosť zavedenia priorít vyšetrovacej politiky. Okrem toho by sa malo zabrániť mikroriadeniu generálneho riaditeľa pri výkone jeho povinností. (Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 31 k návrhu správy - obnovuje sa anglické „may“.)

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Začatie externých vyšetrovaní podlieha rozhodnutiu generálneho riaditeľa, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti dotknutého členského štátu alebo akejkoľvek inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie.

„Rozhodnutie začať vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo na základe žiadosti členského štátu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pododseky sú po zrušení rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami zlúčené.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  V odseku 2 sa vypúšťa pododsek 2:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pododseky sú po zrušení rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami zlúčené.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a d (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ad)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3.  Pokiaľ generálny riaditeľ zvažuje, či začať alebo nezačať interné vyšetrovanie na základe žiadosti uvedenej v odseku 2, a/alebo pokiaľ úrad vedie interné vyšetrovanie, dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry nezačnú súbežné vyšetrovanie tých istých skutočností, ak sa s úradom nedohodnú inak.

„3.  Pokiaľ generálny riaditeľ zvažuje, či začať alebo nezačať vyšetrovanie na základe žiadosti uvedenej v odseku 2, a/alebo pokiaľ úrad vedie takéto vyšetrovanie, dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry nezačnú súbežné vyšetrovanie tých istých skutočností, ak sa s úradom nedohodnú inak. Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozmenené v súlade so zrušením rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 3 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  V odseku 3 sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Technické vypustenie – pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

5. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať interné vyšetrovanie, môže bezodkladne zaslať všetky relevantné informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby sa na ich základe mohli prijať primerané opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja uvedených informácií a v prípade potreby požiada o poskytnutie informácií o prijatých krokoch.

„5. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať vyšetrovanie v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zašle všetky relevantné informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby sa na ich základe mohli prijať primerané opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja uvedených informácií a v prípade potreby požiada o poskytnutie informácií o prijatých krokoch.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 36 k návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať externé vyšetrovanie, môže bezodkladne zaslať všetky relevantné informácie príslušným orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s právom Únie a s vnútroštátnym právom mohli v relevantných prípadoch prijať primerané opatrenia. V prípade potreby úrad informuje aj dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.

6.  Ak sa generálny riaditeľ rozhodne neuskutočniť kontrolu alebo inšpekciu na mieste podľa článku 3 napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zašle všetky relevantné informácie príslušným orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s právom Únie a s vnútroštátnym právom mohli v relevantných prípadoch prijať primerané opatrenia. V prípade potreby úrad informuje aj dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 37 k návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Dopĺňa sa odsek 6a:

 

„6a.  Generálny riaditeľ pravidelne informuje dozorný výbor v súlade s článkom 17 ods. 5 o prípadoch, v ktorých rozhodol, že nezačne vyšetrovanie, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.“

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

1.  Generálny riaditeľ riadi priebeh vyšetrovaní podľa potreby na základe písomných pokynov. Vyšetrovania vedú pod jeho vedením zamestnanci úradu, ktorých sám určí.

„1.  Generálny riaditeľ riadi priebeh vyšetrovaní podľa potreby na základe písomných pokynov. Vyšetrovania vedú pod jeho vedením zamestnanci úradu, ktorých sám určí. Generálny riaditeľ nevedie vyšetrovania osobne.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne plniť úlohy.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli v súlade s týmto nariadením a bez zbytočného odkladu účinne plniť úlohy.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  Odsek 4 sa vypúšťa;

4.  Ak sa v rámci vyšetrovania spájajú externé a interné prvky, uplatňuje sa článok 3, respektíve článok 4.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Technické vypustenie vyplývajúce zo zrušenia rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cc)  V odseku 6 sa úvodná časť nahrádza takto:

6.  Keď sa vyšetrovaniami preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, úrad bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní. Poskytnuté informácie musia obsahovať:

„6.  Keď sa vyšetrovaniami preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, úrad bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní a navrhne opatrenia, ktoré sa majú prijať. Poskytnuté informácie musia obsahovať:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c d (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  V odseku 6 pododseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)  každú informáciu, ktorá by mohla inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodnosti prijatia ochranných administratívnych opatrení s cieľom chrániť finančné záujmy Únie;

„b)  každú informáciu, ktorá by mohla inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodných ochranných administratívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom chrániť finančné záujmy Únie;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno c e (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – pododsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ce)  V odseku 6 pododseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)  akékoľvek osobitné opatrenia v záujme dôvernosti, ktoré sa odporúčajú najmä v prípadoch, v ktorých sa používajú vyšetrovacie opatrenia v právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, alebo v prípade externého vyšetrovania v právomoci vnútroštátneho orgánu, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými pre vyšetrovania.

„c)  akékoľvek osobitné opatrenia v záujme dôvernosti, ktoré sa odporúčajú najmä v prípadoch, v ktorých sa používajú vyšetrovacie opatrenia v právomoci vnútroštátneho justičného orgánu alebo iného vnútroštátneho orgánu, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými pre vyšetrovania.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Technický pozmeňujúci návrh vyplývajúci zo zrušenia rozlišovania medzi vonkajšími a vnútornými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno d

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje.

Popri ustanoveniach v prvom pododseku dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra bezodkladne informuje úrad o každej odchýlke od navrhnutých ochranných opatrení a dôvodoch tejto odchýlky.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno e

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvádza príslušné dôvody a v prípade potreby nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.

8.  Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej podrobne uvedie dôvody oneskorenia a prijaté nápravné opatrenia s cieľom urýchliť vyšetrovanie.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno e a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  Dopĺňa sa odsek 8a:

 

„8a.   Správa obsahuje aspoň stručný opis skutočností, ich právnu kvalifikáciu, posúdenie škôd, ktoré boli alebo pravdepodobne budú spôsobené, dátum uplynutia zákonnej premlčacej lehoty, dôvody, prečo nebolo možné dodržať dvanásťmesačnú lehotu a prípadne plánované nápravné opatrenia s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie.

„1.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Táto povinnosť sa vzťahuje na Európsku prokuratúru, ak príslušné prípady nepatria do jej právomoci v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu splniť povinnosť stanovenú v prvom pododseku tým, že úradu zašlú kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.“;

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tento článok sa nevzťahuje na Európsku prokuratúru, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými by mohla vykonávať svoju právomoc v súlade s článkami 22 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Tento článok sa nevzťahuje na Európsku prokuratúru, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými by mohla vykonávať svoju právomoc v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Odôvodnenie

Na tomto mieste sa zdá byť vhodné odkázať na celú kapitolu IV nariadenia o EPPO s cieľom zabezpečiť, že sa nevynechá žiadne príslušné ustanovenie (pozri tiež článok 12c ods. 1).

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  V odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa nevzťahujú na výpovede, ktoré sa získavajú pri kontrolách a inšpekciách na mieste.

Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa nevzťahujú na výpovede, ktoré sa získavajú pri kontrolách a inšpekciách na mieste. Dotknutá osoba však bude predtým, ako bude vypočutá, informovaná o svojich právach, a to najmä o práve na pomoc osoby, ktorú si sama vyberie.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Pozri návrh Komisie týkajúci sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 889/2013, pokiaľ ide o vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk, COM(2014) 340 final.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  v odseku 4 sa pododsek 2 nahrádza takto:

Na tento účel úrad zašle dotknutej osobe výzvu buď na písomné vyjadrenie, alebo na vypočutie zamestnancami určenými úradom. V takejto výzve sa uvedie zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a informácie vyžadované v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 45/2001, ako aj lehota na predloženie vyjadrenia, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní od prijatia výzvy na vypočutie. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V záverečnej správe z vyšetrovania sa uvedú všetky takéto vyjadrenia.

Na tento účel úrad zašle dotknutej osobe výzvu buď na písomné vyjadrenie, alebo na vypočutie zamestnancami určenými úradom. V takejto výzve sa uvedie zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a informácie vyžadované v článkoch 15 a 16 nariadenia () č. 2018/1725, ako aj lehota na predloženie vyjadrenia, ktorá nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní od prijatia výzvy na vypočutie. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V záverečnej správe z vyšetrovania sa uvedú všetky takéto vyjadrenia.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Technický PN: nariadenie (ES) č. 45/2001 bolo 11. decembra 2018 zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Dopĺňa sa odsek 5a:

 

„5a.  V prípadoch, keď úrad odporúča súdne opatrenia a bez toho, aby boli dotknuté práva na zachovanie dôvernosti oznamovateľov a informátorov, má dotknutá osoba prístup k správe, ktorú vypracoval úrad podľa článku 11 v nadväznosti na svoje vyšetrovanie, a ku všetkým relevantným dokumentom v rozsahu, v akom sa týkajú tejto osoby, a ak v relevantných prípadoch Európska prokuratúra ani vnútroštátne súdne orgány nevznesú námietky do šiestich mesiacov. Povolenie príslušného súdneho orgánu sa môže udeliť aj pred uplynutím tohto obdobia.“

Odôvodnenie

Cieľom je najmä zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom č. 51 spravodajcu. Lehota je potrebná na to, aby sa predišlo nenáležitému oneskoreniu prístupu k správe. Zároveň je potrebný postup s cieľom zabrániť tomu, aby predčasný prístup k spisu ohrozil následné vyšetrovania alebo konania.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a   Vkladá sa článok 9a:

 

„Článok 9a

 

Kontrolór procesných záruk

 

1.   Komisia vymenuje kontrolóra procesných záruk (ďalej len „kontrolór“) v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 na obdobie piatich rokov bez možnosti obnovenia. Po uplynutí mandátu ostáva vo funkcii, kým nebude nehradený.

 

2.   Po výzve na predloženie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie Komisia vypracuje zoznam kandidátov s vhodnou kvalifikáciou na pozíciu kontrolóra. Vymenuje ho po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou.

 

3.   Kontrolór musí mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti procesných práv a záruk.

 

4.   Kontrolór vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle a pri výkone svojich úloh nepožaduje ani neprijíma od nikoho žiadne pokyny.

 

5.   Kontrolór monitoruje dodržiavanie procesných práv a záruk úradom. Je zodpovedný za vybavovanie sťažnosti adresovaných úradu.

 

6.   Kontrolór každoročne podáva správu o svojej činnosti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, dozornému výboru a úradu. Vo svojich správach neuvádza jednotlivé vyšetrované prípady a zabezpečuje zachovanie dôvernosti vyšetrovaní aj po ich ukončení.“

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b  Vkladá sa článok 9b:

 

„Článok 9b

 

Mechanizmus na podávanie sťažností

 

1.   Úrad v spolupráci s kontrolórom prijme potrebné opatrenia na zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie procesných záruk vo všetkých činnostiach úradu.

 

2.   Každá osoba dotknutá vyšetrovaním vedeným úradom je oprávnená podať sťažnosť kontrolórovi, pokiaľ ide o dodržiavanie procesných záruk uvedených v článku 9 zo strany úradu. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok na uskutočnenie prebiehajúceho vyšetrovania.

 

3.   Sťažnosti možno podať najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa sťažovateľ dozvedel o príslušných skutočnostiach, ktoré predstavujú údajné porušenie jeho procesných záruk. Žiadnu sťažnosť nemožno podať neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania. Sťažnosti týkajúce sa lehoty uvedenej v článku 9 ods. 2 a 4 musia byť podané pred uplynutím lehoty určenej v uvedených ustanoveniach.

 

4.  Po prijatí sťažnosti kontrolór ihneď informuje generálneho riaditeľa úradu a poskytne úradu možnosť vyriešiť problém, ktorý vzniesol sťažovateľ, do 15 pracovných dní.

 

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia úrad odovzdá kontrolórovi všetky informácie, ktoré by mohol potrebovať na vydanie odporúčania.

 

6.  Kontrolór vydá odporúčanie k sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom úrad oznámil kontrolórovi, aké opatrenia prijal na nápravu problému, alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 3. Odporúčanie sa predloží úradu a oznámi sťažovateľovi. Vo výnimočných prípadoch môže kontrolór rozhodnúť o predĺžení lehoty na vydanie odporúčania o ďalších 15 dní. Kontrolór informuje generálneho riaditeľa o dôvodoch predĺženia listom. V prípade, že kontrolór nevydá odporúčanie v lehote stanovenej v tomto odseku, usudzuje sa, že kontrolór sťažnosť zamietol bez odporúčania.

 

7.  Bez toho, aby sa zasahovalo do priebehu vyšetrovania, kontrolór preskúma sťažnosť v kontradiktórnom konaní. Kontrolór môže požiadať svedkov, ak súhlasia, aby poskytli písomné alebo ústne vysvetlenia, ktoré pokladá za dôležité pri zisťovaní skutočností.

 

8.  Generálny riaditeľ sa v tejto veci riadi odporúčaním kontrolóra, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa od neho môže odchýliť. Ak sa generálny riaditeľ odchýli od odporúčania kontrolóra, oznámi sťažovateľovi a kontrolórovi hlavné dôvody tohto rozhodnutia, pokiaľ to nemá vplyv na prebiehajúce vyšetrovania. Dôvody, pre ktoré sa neriadi odporúčaním kontrolóra, uvedie v oznámení, ktoré sa pripája k záverečnej správe z vyšetrovania.

 

9.  Generálny riaditeľ môže požiadať kontrolóra o stanovisko v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka dodržiavania procesných záruk v pôsobnosti kontrolóra, vrátane rozhodnutia odložiť informovanie dotknutej osoby uvedenej v článku 9 ods. 3. Generálny riaditeľ v každej takejto žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má kontrolór odpovedať.

 

10.  Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 90a služobného poriadku, ak úradník alebo iný zamestnanec Únie podal sťažnosť generálnemu riaditeľovi v súlade s článkom 90a služobného poriadku a tento úradník alebo iný zamestnanec podal sťažnosť kontrolórovi v tej istej veci, generálny riaditeľ pred tým, ako odpovie na sťažnosť, počká na odporúčanie kontrolóra.“

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1. Informácie postúpené alebo získané v priebehu externých vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami.

„1. Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní mimo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami v rámci vnútroštátneho práva a práva Únie.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&from=SK)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci návrh 54 z návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Informácie postúpené alebo získané v priebehu interných vyšetrovaní v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené predpismi platnými pre inštitúcie Únie.

„2.  Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené predpismi platnými pre inštitúcie Únie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno -a b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ab)  Dopĺňa sa odsek 3a:

 

„3a.  Úrad zverejní svoje správy a odporúčania po tom, ako zodpovedné orgány uzavrú všetky súvisiace vnútroštátne postupy a postupy Únie, a ich zverejnenie už nemá vplyv na vyšetrovania. Zverejnenie je v súlade s pravidlami a zásadami ochrany údajov stanovenými v tomto článku a v článku 1.“

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úrad v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 45/2001 menuje úradníka pre ochranu údajov.

Úrad v súlade s článkom 43 nariadenia () č. 2018/1725 menuje úradníka pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Technický PN: nariadenie (ES) č. 45/2001 bolo 11. decembra 2018 zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2018/1725.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Dopĺňa sa odsek 5a:

 

„5a.  Osoby, ktoré úradu nahlasujú trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov Únie, sú v plnej miere chránené, najmä jej právnymi predpismi, ktoré sa týkajú ochrany osôb oznamujúcich porušenia práva Únie.“

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môžu sa k nej pripojiť odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné alebo justičné opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.

K správe sa pripoja odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné alebo justičné opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Úrad prijme náležité interné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej kvality záverečných správ a odporúčaní a zváži, či je potrebné prepracovať usmernenia k vyšetrovacím postupom, s cieľom riešiť prípadné nezrovnalosti.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované na takomto základe po jednoduchom overení ich pravosti predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach netrestnoprávnej povahy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch.

Správy vypracované na takomto základe po jednoduchom overení ich pravosti vrátane všetkých podporných dôkazov priložených k týmto správam predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc vnútroštátnych súdov slobodne posúdiť dôkazy.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali národní administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty informujú úrad o všetkých pravidlách vnútroštátneho práva, ktoré sú relevantné na účely tretieho pododseku.

Členské štáty informujú úrad o všetkých pravidlách vnútroštátneho práva, ktoré sú relevantné na účely prvého pododseku.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vnútroštátne súdy oznámia úradu každé zamietnutie dôkazu podľa tohto odseku. Toto oznámenie obsahuje právny základ a podrobné odôvodnenie zamietnutia. Generálny riaditeľ vo svojich výročných správach podľa článku 17 ods. 4 posúdi prípustnosť dôkazov v členských štátoch.

Odôvodnenie

Ústny PDN zosúlaďuje PDN 155 s celkovým prístupom k prípustnosti dôkazov a zohľadňuje nezávislosť súdnictva.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania a akékoľvek príslušné súvisiace dokumenty sa v súlade s predpismi týkajúcimi sa externých vyšetrovaní zašlú príslušným orgánom dotknutých členských štátov a v prípade potreby dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, ku ktorým ich oprávňujú výsledky externého vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach pripojených k správe a aj na žiadosť úradu ho o týchto opatreniach informujú.

3.  Správy a odporúčania vypracované po skončení vyšetrovania a akékoľvek príslušné súvisiace dokumenty sa v súlade s predpismi týkajúcimi sa vyšetrovaní v prípade potreby zašlú príslušným orgánom dotknutých členských štátov a dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, a to najmä disciplinárnej alebo právnej povahy, ku ktorým ich oprávňujú výsledky vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach pripojených k správe a aj na žiadosť úradu ho o týchto opatreniach informujú. Príslušné orgány členského štátu informujú úrad v lehote deviatich mesiacov o opatreniach, ktoré prijal v reakcii na príslušnú správu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Odsek 4 sa vypúšťa;

4.  Správy a odporúčania vypracované po internom vyšetrovaní a všetky príslušné súvisiace dokumenty sa zasielajú dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, a to najmä disciplinárnej alebo právnej povahy, ku ktorým ich oprávňujú výsledky interného vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach správy a na žiadosť úradu ho o nich informujú.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Zlúčené s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  V článku 11 sa odsek 5 nahrádza takto:

5.  Ak sú v správe vypracovanej na základe interného vyšetrovania uvedené skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, tieto informácie sa zašlú justičným orgánom dotknutého členského štátu.

„5.  Ak sú v správe vypracovanej na základe vyšetrovania uvedené skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, tieto informácie sa bezodkladne zašlú justičným orgánom dotknutého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté články 12c a 12d.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cc)   Vkladá sa odsek 6a:

 

„6a.  Príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby sa postupovalo podľa disciplinárnych, správnych, finančných a súdnych odporúčaní generálneho riaditeľa podľa odsekov 1 a 3, a zašlú úradu podrobnú správu o opatreniach, ktoré sa každoročne prijímajú v lehote do 31. marca, vrátane prípadných dôvodov neuplatňovania odporúčaní úradu.“

Odôvodnenie

Ide o doplnenie pozmeňujúceho návrhu 63, ktorý predložila spravodajkyňa.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c d (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cd)  V článku 11 sa odsek 8 mení takto:

8.  Ak informátor, ktorý poskytol úradu informácie vedúce k vyšetrovaniu alebo týkajúce sa ho, o to požiada, Úrad ho môže informovať o skončení vyšetrovania. Úrad však môže každú takúto žiadosť zamietnuť, ak sa domnieva, že by touto žiadosťou mohli byť dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby, účinnosť vyšetrovania a opatrení prijatých na jeho základe alebo akékoľvek požiadavky na dôvernosť.

„8.  Ak informátor poskytol úradu informácie, ktoré viedli k vyšetrovaniu, úrad ho informuje o skončení vyšetrovania. Úrad však môže každú takúto žiadosť zamietnuť, ak sa domnieva, že by touto žiadosťou mohli byť dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby, účinnosť vyšetrovania a opatrení prijatých na jeho základe alebo akékoľvek požiadavky na dôvernosť.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.  Za článok 11 sa vkladá nový článok:

 

„Článok 11a

 

Žaloba podaná na Všeobecnom súde

 

Každá dotknutá osoba môže podať žalobu proti Komisii o zrušenie správy z vyšetrovania predloženej vnútroštátnym orgánom alebo inštitúciám podľa článku 11 ods. 3 z dôvodu nespôsobilosti, porušenia podstatnej procesnej požiadavky, porušenia zmlúv, vrátane porušenia charty, alebo zneužitia právomocí.“

Odôvodnenie

V súčasnosti nie je možné podať žalobu proti záverečnej správe úradu OLAF. Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaviesť účinnú právnu ochranu, ako sa požaduje v Charte základných práv.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad príslušným orgánom dotknutých členských štátov v primeranom čase zaslať informácie získané počas externých vyšetrovaní, aby mohli prijať zodpovedajúce opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

„1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad príslušným orgánom dotknutých členských štátov v primeranom čase zaslať informácie získané počas kontrol alebo inšpekcií na mieste podľa článku 3, aby mohli prijať zodpovedajúce opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre.“

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 1 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“

 

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, generálny riaditeľ zašle justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie o skutočnostiach patriacich do právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, ktoré úrad získal v priebehu interných vyšetrovaní.

Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, generálny riaditeľ zašle justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie o skutočnostiach patriacich do právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, ktoré úrad získal v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušné orgány dotknutého členského štátu, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, včas informujú úrad, z vlastnej iniciatívy alebo na jeho žiadosť, o opatreniach, ktoré prijali na základe informácií, ktoré im boli poskytnuté podľa tohto článku.

3.  Príslušné orgány dotknutého členského štátu, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, do jedného mesiaca informujú úrad o opatreniach, ktoré prijali na základe informácií, ktoré im boli poskytnuté podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12b – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Povinnosti vzájomnej administratívnej pomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/971a a nariadenia (EÚ) č. 608/20131b sa vzťahujú aj na koordinačné činnosti týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s týmto článkom.

 

_________________

 

1a Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 082, 22.3.1997, s. 1).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas vyšetrovania úradu.

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela čo najskôr pred alebo počas vyšetrovania úradu.

Odôvodnenie

Na tomto mieste sa zdá byť vhodné odkázať na celú kapitolu IV nariadenia o EPPO s cieľom zabezpečiť, že sa nevynechá žiadne príslušné ustanovenie.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách.

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností a informácií, ktoré sú úradu známe, vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, ak úrad takéto informácie má k dispozícii, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách. Úrad spolu s oznámením postúpi Európskej prokuratúre všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa danej veci, ktoré má k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná promptne, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2.

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná bezodkladne, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2. Úrad sa zdrží vykonávania akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť prípadné budúce vyšetrovania Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňuje odsek 3.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa mutatis mutandis uplatňujú odseky 1 až 4. Úrad informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o výsledkoch predbežného hodnotenia, pokiaľ takéto informácie neohrozia vyšetrovanie vedené úradom alebo Európskou prokuratúrou.

Odôvodnenie

Podľa návrhu dozorného výboru, ktorý predložil v liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2013/833

Článok 12d – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutočností, generálny riaditeľ v súlade s článkom 5 nezačne vyšetrovanie iné než podľa článku 12e alebo článku 12f.

1.   Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutočností, generálny riaditeľ v súlade s článkom 5 nezačne vyšetrovanie iné než podľa článku 12e alebo článku 12f a zastaví prebiehajúce vyšetrovanie. Generálny riaditeľ informuje Európsku prokuratúru o každom rozhodnutí o nezačatí alebo zastavení vyšetrovania prijatom z týchto dôvodov.

Odôvodnenie

Úprava pozmeňujúceho návrhu 74 predložená spravodajcom: vrátane povinnosti generálneho riaditeľa informovať Európsku prokuratúru o nezačatí prípadu.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12d – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní. Táto lehota sa môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť v závislosti od postupov, ktoré sa stanovia v dohodách o spolupráci uvedených v článku 12g ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12d – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak úrad uzavrie svoje vyšetrovanie v súlade s prvým pododsekom, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú.

Odôvodnenie

Pozri aj text predložený Komisiou v súvislosti s článkom 12c ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12d – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Na žiadosť Európskej prokuratúry sa úrad zdrží vykonávania určitých úkonov alebo opatrení, ktoré by mohli ohroziť vyšetrovanie alebo stíhanie zo strany Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody takejto žiadosti zaniknú.

Odôvodnenie

Na základe návrhu dozorného výboru uvedeného v jeho liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 833/2013

Článok 12d – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Ak Európska prokuratúra uzavrie alebo ukončí vyšetrovanie, o ktorom dostala informácie od generálneho riaditeľa podľa odseku 1, ktoré sú relevantné pre výkon mandátu úradu, bez zbytočného odkladu o tom informuje úrad a môže vydať odporúčania týkajúce sa následných administratívnych vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12e – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podľa odseku 1 sa zašle písomná žiadosť, v ktorej sa bližšie určí opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať, a v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania. Žiadosť obsahuje informácie o vyšetrovaní vedenom Európskou prokuratúrou v rozsahu, ktorý je relevantný pre účel žiadosti. V prípade potreby môže úrad požiadať o doplňujúce informácie.

2.  Podľa odseku 1 sa zašle písomná žiadosť, v ktorej sa uvádzajú aspoň:

 

a)  informácie o vyšetrovaní vedenom Európskou prokuratúrou v rozsahu relevantnom na účel žiadosti;

 

b)  opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať;

 

c)  v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania;

 

d)  všetky pokyny podľa odseku 2a.

 

V prípade potreby môže úrad požiadať o doplňujúce informácie.

Odôvodnenie

Nová štruktúra a dodatok na základe návrhu dozorného výboru uvedeného v jeho liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12e – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  S cieľom chrániť prípustnosť dôkazov, ako aj základné práva a procesné záruky, ak úrad na žiadosť Európskej prokuratúry vykonáva podporné alebo doplnkové opatrenia podľa tohto článku, môže ho Európska prokuratúra poveriť uplatňovaním vyšších noriem týkajúcich sa základných práv, procesných záruk a ochrany údajov, než sú normy stanovené v tomto nariadení. Pritom podrobne uvedie formálne požiadavky a postupy, ktoré sa majú uplatniť.

 

Ak Európska prokuratúra neposkytne žiadne takéto osobitné pokyny, na opatrenia, ktoré úrad vykonáva podľa tohto článku, sa mutatis mutandis uplatňuje kapitola VI (procesné záruky) a kapitola VIII (ochrana údajov) nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Odôvodnenie

Procesné záruky a pravidlá ochrany údajov, ktoré sa poskytujú na základe nariadenia o Európskej prokuratúre, by sa mali vzťahovať na všetky opatrenia vykonávané úradom OLAF na žiadosť Európskej prokuratúry, aby Európska prokuratúra nebola podnietená delegovať úlohy na úrad OLAF s jediným cieľom, ktorým je obísť tieto pravidlá. Zahŕňa návrhy dozorného výboru obsiahnuté v jeho liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V riadne odôvodnených prípadoch, keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa malo začať vyšetrovanie v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania.

V riadne odôvodnených prípadoch, keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa malo začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania a požiada Európsku prokuratúru o písomný súhlas so začatím doplňujúceho vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 30 dní od doručenia týchto informácií môže Európska prokuratúra vzniesť námietku voči začatiu vyšetrovania alebo proti vykonávaniu určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú.

Do 20 pracovných dní od doručenia týchto informácií Európska prokuratúra buď vydá súhlas so začatím alebo pokračovaním vyšetrovania alebo s vykonávaním prípadných určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, alebo voči tomu vznesie námietku, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. V riadne odôvodnených prípadoch môže Európska prokuratúra lehotu predĺžiť o ďalších 10 pracovných dní. Informuje o tom úrad.

 

V prípade, že Európska prokuratúra vznesie námietku, úrad nezačne doplnkové vyšetrovanie. V takom prípade Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že Európska prokuratúra nevznesie námietku v lehote stanovenej v predchádzajúcom pododseku, úrad môže začať vyšetrovanie a vedie ho v úzkej spolupráci s ňou.

V prípade, že Európska prokuratúra udelí súhlas, úrad môže začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať a vedie ho v úzkej spolupráci s ňou.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak Európska prokuratúra neodpovie v lehote uvedenej v druhom pododseku, úrad môže začať konzultácie s Európskou prokuratúrou s cieľom prijať rozhodnutie do 10 dní.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12g – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení oboma úradmi.

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností, ako aj vytvorenie platforiem informačných technológií vrátane spoločného prístupu k aktualizáciám a kompatibility softvéru. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení na účely určenia kompetencií, pokiaľ ide o vyšetrovania, ktoré vedú oba úrady. Zahŕňajú aj dohody o prenose dôkazov medzi úradom a Európskou prokuratúrou, ako aj dohody týkajúce sa rozdelenia výdavkov.

 

Pred prijatím dohôd o spolupráci s Európskou prokuratúrou generálny riaditeľ zašle návrh pre informáciu európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, dozornému výboru a Európskemu parlamentu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorný výbor predkladajú svoje stanoviská bezodkladne.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12g – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každý nepriamy prístup úradu k informáciám v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry sa uskutočňuje iba vtedy, ak je to potrebné na výkon funkcií úradu, ako sa vymedzuje v tomto nariadení, a musí byť riadne odôvodnený a potvrdený vnútorným postupom stanoveným úradom. Úrad vedie záznamy o všetkých prípadoch prístupu k systému správy prípadov Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12g – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Generálny riaditeľ úradu a hlavný európsky prokurátor sa stretávajú najmenej raz ročne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) – písmeno a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12a  Článok 15 sa mení takto:

 

a)  v odseku 1 sa pododsek 2 nahrádza takto:

Dozorný výbor predovšetkým monitoruje vývoj uplatňovania procesných záruk a trvanie vyšetrovaní vzhľadom na informácie poskytnuté generálnym riaditeľom v súlade s článkom 7 ods. 8.

Dozorný výbor predovšetkým monitoruje vývoj uplatňovania procesných záruk a trvanie vyšetrovaní.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) – písmeno b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 15 – odsek 1 – pododsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

b)  v odseku 1 sa pododsek 5 nahrádza takto:

V riadne odôvodnených situáciách môže dozorný výbor požiadať úrad o ďalšie informácie o vyšetrovaniach vrátane správ a odporúčaní o uzavretých vyšetrovaniach, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní.

„Dozornému výboru sa udeľuje prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich úloh, vrátane správ a odporúčaní o uzavretých vyšetrovaniach a zamietnutých prípadov, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní a s náležitým zreteľom na požiadavky týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Čiastočne na základe návrhu dozorného výboru uvedeného v jeho liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový) – písmeno c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 15 – odsek 8 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

c)  v odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia, nezávisle od úradu a v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do monitorovacích funkcií dozorného výboru.

Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do monitorovacích funkcií dozorného výboru.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Podľa návrhu dozorného výboru, ktorý predložil v liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa raz ročne stretnú s generálnym riaditeľom, aby si na politickej úrovni vymenili názory o politike úradu týkajúcej sa metód predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tejto výmene názorov za zúčastní aj dozorný výbor. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.

“1.  Európsky parlament, Rada a Komisia sa raz ročne stretnú s generálnym riaditeľom, aby si na politickej úrovni vymenili názory o politike úradu týkajúcej sa metód predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tejto výmene názorov za zúčastní aj dozorný výbor. Hlavný európsky prokurátor sa vyzýva, aby sa na tejto výmene názorov zúčastnil. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci návrh k článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 1 – tretia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  V odseku 1 sa tretia veta nahrádza takto:

vypúšťa sa

Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.

 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Technické vypustenie – pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:

2.  Uvedená výmena názorov sa môže týkať:

„2.  Uvedená výmena názorov sa môže týkať akejkoľvek témy, na ktorej sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodnú. Konkrétnejšie sa výmena názorov môže týkať:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  rámca vzťahov medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, a najmä Európskou prokuratúrou;

d)  rámca vzťahov medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, a najmä Európskou prokuratúrou, a opatrenia prijatého v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;

Odôvodnenie

Monitorovať a zlepšovať následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami úradu OLAF, a to prostredníctvom nariadenia IBRA a Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 2 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba) v odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

e) rámca vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov;

„e) rámca vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov, a opatrenia prijatého príslušnými orgánmi v členských štátoch v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Monitorovať a zlepšovať následné opatrenia v súvislosti s odporúčaniami úradu OLAF v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Za odsek 4 sa vkladá nový odsek 4a:

 

„4a.  Na vedení výmeny názorov sa striedajú Európsky parlament, Rada a Komisia.“

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno -a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné.

“1.  Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné. Generálny riaditeľ sa prijíma ako dočasný zamestnanec podľa služobného poriadku.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno -a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa vyhlási Komisia výberové konanie prostredníctvom výzvy na podanie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výzva sa uverejní najneskôr 6 mesiacov pred ukončením mandátu súčasného generálneho riaditeľa. Hneď ako dozorný výbor schváli výberový postup Komisie, Komisia zostaví zoznam dostatočne kvalifikovaných kandidátov. Komisia po porade s Európskym parlamentom a Radou vymenuje generálneho riaditeľa.

„2.  S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa vyhlási Komisia výberové konanie prostredníctvom výzvy na podanie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výzva sa uverejní najneskôr 6 mesiacov pred ukončením mandátu súčasného generálneho riaditeľa. Hneď ako dozorný výbor schváli výberový postup Komisie, Komisia zostaví zoznam dostatočne kvalifikovaných kandidátov. Generálny riaditeľ je nominovaný po vzájomnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a Komisia ho následne vymenuje.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri vykonávaní svojich úloh generálny riaditeľ v súvislosti so začatím a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo koordinačných činností, alebo v súvislosti s vypracovaním správ po týchto vyšetrovaniach alebo koordinačných činnostiach, nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry. Ak generálny riaditeľ konštatuje, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor a rozhodne sa, či podá žalobu proti Komisii na Súdnom dvore.

3.  Pri vykonávaní svojich úloh generálny riaditeľ v súvislosti so začatím a vykonávaním vyšetrovaní alebo koordinačných činností, alebo v súvislosti s vypracovaním správ po týchto vyšetrovaniach alebo koordinačných činnostiach, nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry. Ak generálny riaditeľ konštatuje, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor a rozhodne sa, či podá žalobu proti Komisii na Súdnom dvore.

Odôvodnenie

V súlade s navrhovaným zrušením rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Generálny riaditeľ pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach a problémoch, ktorým musel úrad čeliť, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

„4.  Generálny riaditeľ pravidelne, a aspoň raz ročne, podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach, problémoch, ktorým musel úrad čeliť, ako aj o opatreniach úradu v nadväznosti na odporúčania dozorného výboru v súlade s článkom 15, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

 

Výročná správa obsahuje aj posúdenie stupňa spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, s osobitným zreteľom na vykonávanie článku 11 ods. 2 a 6a.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  Dopĺňa sa odsek 4a:

 

„4a.  Na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s jeho právami v oblasti kontroly rozpočtu môže generálny riaditeľ poskytnúť informácie o činnosti úradu pri rešpektovaní dôvernosti vyšetrovaní a následných postupov. Európsky parlament zabezpečí dôvernosť informácií poskytnutých v súlade s týmto odsekom.“

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 5 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  V odseku 5 sa vypúšťa pododsek 1;

Generálny riaditeľ každý rok v kontexte ročného plánu riadenia určuje priority vyšetrovacej politiky úradu a pred ich uverejnením ich postúpi dozornému výboru.

 

Odôvodnenie

Nepreukázala sa užitočnosť zavedenia priorít vyšetrovacej politiky.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 5 – pododsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  o prípadoch postúpenia informácií justičným orgánom členských štátov Európskej prokuratúre;

b)  o prípadoch postúpenia informácií justičným orgánom členských štátov alebo Európskej prokuratúre;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 5 – pododsek 3 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Do tretieho pododseku odseku 5 sa vkladá nové písmeno:

 

„ba)  o zamietnutých prípadoch;“

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  Odsek 7 sa nahrádza takto:

7.  Generálny riaditeľ zavedie do praxe vnútorný poradný a kontrolný postup vrátane preskúmania zákonnosti týkajúci sa okrem iného dodržiavania procesných záruk a základných práv dotknutých osôb, ako aj vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, a to najmä s odkazom na článok 11 ods. 2.

„7.  Generálny riaditeľ zavedie do praxe vnútorný poradný a kontrolný postup vrátane preskúmania zákonnosti týkajúci sa okrem iného dodržiavania procesných záruk a základných práv dotknutých osôb a svedkov, ako aj vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, a to najmä s odkazom na článok 11 ods. 2. Preskúmanie zákonnosti vykonávajú odborníci úradu v oblasti práva a postupu vyšetrovania, ktorí sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcie v súdnictve v niektorom členskom štáte. Ich stanovisko sa prikladá k záverečnej správe z vyšetrovania.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pozmeňujúcich návrhov pléna 10 a 23 z druhého čítania revízie obdobia 2006 – 2013 úradu OLAF (pozri dokument pléna A7-0225/2013 a pracovný dokument PE 510.603).

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b c (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bc)  Odsek 8 sa nahrádza takto:

8.  Generálny riaditeľ prijme usmernenia k vyšetrovacím postupom pre zamestnancov úradu. Tieto usmernenia musia byť v súlade s týmto nariadením a musia sa týkať okrem iného:

„8.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 19a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia regulačného postupu pre vyšetrovania, ktorým sa majú riadiť zamestnanci úradu. Uvedené delegované akty sa týkajú najmä:

a)  vedenia vyšetrovaní;

a)  postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu;

b)  procesných záruk;

b)  podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony;

c)  podrobností vnútorných poradných a kontrolných postupov vrátane preskúmania zákonnosti;

c)  legitímnych práv dotknutých osôb;

d)  ochranou údajov,

d)  procesných záruk;

 

da)  ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom;

 

db)  ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám;

 

dc)  vzťahov s Európskou prokuratúrou.

Tieto usmernenia a akékoľvek ich úpravy sa prijímajú po tom, ako sa dozornému výboru poskytla príležitosť predložiť k nim pripomienky, a následne sa postúpia na informáciu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii a taktiež na informáciu uverejnia na webovej stránke úradu v úradných jazykoch inštitúcií Únie.

Počas prípravných prác Komisia vedie konzultácie s dozorným výborom a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

 

Každý delegovaný akt prijatý v súlade s týmto odsekom sa na informačné účely uverejní na webovej stránke úradu vo všetkých úradných jazykoch Únie.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh vychádza z pozmeňujúcich návrhov pléna 11 a 24 z druhého čítania revízie obdobia 2006 – 2013 úradu OLAF (pozri dokument pléna A7-0225/2013 a pracovný dokument PE 510.603).

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 8 – pododsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  V odseku 8 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno e):

vypúšťa sa

„e)  vzťahov s Európskou prokuratúrou.

 

Odôvodnenie

Technické vypustenie – pozri predchádzajúci pozmeňujúci návrh.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 9 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  V odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Pred uložením akejkoľvek disciplinárnej sankcie voči generálnemu riaditeľovi sa Komisia poradí s dozorným výborom.

Pred uložením akejkoľvek disciplinárnej sankcie voči generálnemu riaditeľovi alebo predtým, než bude zbavený imunity, sa Komisia poradí s dozorným výborom.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0883-20170101&qid=1547480450198&from=SK)

Odôvodnenie

Na základe návrhu dozorného výboru uvedeného v jeho liste z 20. novembra 2018.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 19

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Článok 19 sa nahrádza takto:

Článok 19

„Článok 19

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa a revízia

Komisia podá hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade do 2. októbra 2017. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru a uvedie sa v nej, či je potrebné toto nariadenie zmeniť a doplniť.

Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 2017/1939 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť a účelnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru.

 

Najneskôr dva roky po predložení hodnotiacej správy podľa prvého pododseku Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na modernizáciu rámca úradu vrátane dodatočných alebo podrobnejších pravidiel týkajúcich sa zriadenia úradu, jeho funkcií alebo postupov vzťahujúcich sa na jeho činnosť, s osobitným zreteľom na jeho spoluprácu s Európskou prokuratúrou, cezhraničné vyšetrovania a vyšetrovania v členských štátoch, ktoré nie sú členmi Európskej prokuratúry.“

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 b (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 19 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

14b   Vkladá sa nový článok 19a:

 

„Článok 19a

 

Vykonávanie delegovania právomoci

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ... (dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Odôvodnenie

Štandardný článok o delegovaných aktoch (pre procesný poriadok).

(1)

Ú. v. EÚ L 248/1, 18.9.2013.

(2)

Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 8/2018.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vytvorenie Európskej prokuratúry (EPPO) je jedným z hlavných úspechov Parlamentu počas tohto legislatívneho obdobia. Očakávame, že zásadne zmení situáciu v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Rovnako bude mať ďalekosiahly vplyv na inštitucionálne usporiadanie EÚ v oblasti boja proti podvodom a nezrovnalostiam, pričom najviac zasiahne Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Vzhľadom na blížiace sa inštitucionálne zmeny predložila Komisia návrh na zmenu nariadenia č. 883/2013 so zameraním na tieto aspekty:

-  prispôsobenie nariadenia o úrade OLAF zriadeniu Európskej prokuratúry,

-  vykonávanie niektorých kľúčových zistení z hodnotenia v roku 2017 s cieľom zvýšiť účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF v určitých oblastiach, ako je zabránenie nejednoznačností ustanovení týkajúcich sa kontrol a inšpekcií na mieste uskutočňovaných v členských štátoch po rozsudku „Sigma Orisonis“ (vec T-48/16) a uľahčenie prístupu k bankovým účtom,

-  rôzne objasnenia a zjednodušenia.

Spravodajkyňa víta a podporuje pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhla Komisia. Napriek tomu sa spravodajca domnieva, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia s cieľom lepšie pripraviť pôdu pre Európsku prokuratúru. Okrem toho činnosť úradu OLAF podľa jeho súčasného právneho základu poukázala na niekoľko vážnych nedostatkov. V hodnotiacej správe sa zdôrazňuje, ako efektívny boj proti podvodom a nezrovnalostiam brzdia problémy súvisiace s nariadením. Okrem toho Komisia v roku 2014 predložila legislatívny návrh na vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk, ktorý ešte nebol prijatý.

Spravodajkyňa preto navrhuje tento prístup:

-  zrušenie rozlišovania medzi externými a internými vyšetrovaniami, ktoré je už zastarané, najmä zohľadňujúc nové zameranie úradu OLAF na administratívne nezrovnalosti a vymáhanie (články 3 a 4),

-  zrušenie priorít vyšetrovacej politiky (článok 5 ods. 1 a článok 17 ods. 5),

-  zlepšenie prístupu dozorného výboru k informáciám (článok 5 ods. 6a, článok 15 ods. 1 a článok 17 ods. 5),

-  podpora zlepšenia opatrení nadväzujúcich na odporúčania generálneho riaditeľa zo strany členských štátov a inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr (článok 7 ods. 6, článok 11 ods. 3 a 6a a článok 17 ods. 4),

-  podpora rýchlejšieho ukončenia vyšetrovaní (článok 7 ods. 8),

-  ďalšia podpora prípustnosti správ úradu OLAF vo vnútroštátnych súdnych a správnych konaniach (článok 11 ods. 2),

-  zjednodušenie spolupráce s Európskou prokuratúrou (články 12c – 12 g),

-  vytvorenie postupu odvolania pre generálneho riaditeľa v súlade s postupom odvolania platnom pre Európsku prokuratúru (článok 17 ods. 9a).

Okrem toho sa zavádzajú viaceré zmeny s cieľom zlepšiť ochranu procesných záruk a základných práv osôb zapojených do vyšetrovaní úradu OLAF:

-  objasnenie situácie týkajúcej sa kancelárií poslancov EP (článok 4 ods. 2a),

-  vznik práva dotknutých osôb na prístup ku konečnej správe (článok 9 ods. 5a),

-  vytvorenie funkcie kontrolóra procesných záruk (články 9a a 9b),

-  vznik práva dotknutých osôb na podanie žaloby proti záverečnej správe úradu OLAF (článok 11a),

-  stanovenie procesného poriadku, ktorý sa má prijať ako delegovaný akt (článok 17 ods. 8).

Tieto opatrenia budú kľúčové z hľadiska zvýšenia účinnosti úradu OLAF pri plnení jeho úloh a zabezpečenia bezproblémovej spolupráce medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou už od začiatku.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (25.1.2019)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jean-Marie Cavada

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nadväznosti na zriadenie Európskej prokuratúry je potrebná revízia platného nariadenia č. 883/2013, ktorým sa v súčasnosti riadi vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), s cieľom upraviť spoluprácu medzi oboma inštitúciami, zvýšiť účinnosť vyšetrovacej funkcie úradu OLAF a objasniť a zjednodušiť ustanovenia nariadenia č. 883/2013.

Európska prokuratúra aj úrad OLAF majú v rámci svojich príslušných právomocí mandát na ochranu finančných záujmov Únie.

Európska prokuratúra bude mať po začatí činnosti právomoc viesť vyšetrovania trestných činov a viesť trestné stíhanie na vnútroštátnych súdoch, pokiaľ ide o trestné činy poškodzujúce rozpočet Únie. Úrad OLAF vyšetruje administratívne nezrovnalosti, ako aj kriminálne správanie. Jeho administratívne právomoci sú však v porovnaní s vyšetrovaním trestných činov obmedzené. V návrhu sa preto stanovuje, že oba orgány budú v čo najväčšej miere spolupracovať, čo povedie k väčšiemu počtu trestných stíhaní, odsúdení a vyššej miere vymožených súm.

Na zaistenie hladkého prechodu na nový rámec by malo zmenené nariadenie 883/2013 nadobudnúť účinnosť pred tým, ako začne Európska prokuratúra fungovať, čo by malo byť na konci roka 2020.

Spravodajca podporuje snahu Komisie stanoviť v súčasnosti len obmedzený počet zmien, ktoré sú nutné podľa analytického pracovného dokumentu útvarov Komisie pripojeného k návrhu Komisie, ktorý je založený na hodnotiacej správe, externých štúdiách a výsledkoch konzultácií so zainteresovanými stranami. Podporuje preto návrh Komisie zamerať sa na tri oblasti: vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF, zvýšenie účinnosti vyšetrovaní úradu OLAF a objasnenia a zjednodušenia.

I. Vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF

Návrhom sa zavádzajú tieto ustanovenia potrebné na reguláciu vzťahu medzi úradom OLAF a Európskou prokuratúrou:

•  Povinnosť úradu OLAF oznámiť Európskej prokuratúre bez zbytočného odkladu akúkoľvek činnosť, v súvislosti s ktorou by prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc; informácie poskytované Európskej prokuratúre musia byť dostatočne odôvodnené a musia obsahovať potrebné informácie;

•  neduplicita vyšetrovaní: úrad OLAF nezačne zbytočne paralelné vyšetrovanie rovnakých skutočností, ako sú skutočnosti, ktoré vyšetruje Európska prokuratúra;

•  osobitné procesné pravidlá vzťahujúce sa na žiadosti Európskej prokuratúry adresované úradu OLAF o podporu alebo doplnenie činnosti Európskej prokuratúry.

II. Posilnenie účinnosti vyšetrovaní úradu OLAF

Na účely vykonania rozhodnutia Všeobecného súdu vo veci T-48/16, Sigma Orionis SA/Európska komisia, je dôležité objasniť, že úrad OLAF vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste na základe nariadenia č. 883/2013 a nariadenia č. 2185/1996, pokiaľ hospodársky subjekt nenamieta (článok 3). Právo Únie má prednosť pred vnútroštátnym právom, ak je záležitosť upravená v nariadení č. 883/2013 a nariadení č. 2185/1996. Súdny dvor ďalej uviedol, že odpor hospodárskeho subjektu neznamená „právo namietať“, ale jednoducho má za následok, že na vykonanie uloženej kontroly alebo inšpekcie možno nariadiť pomoc vnútroštátnych orgánov podľa vnútroštátneho práva. Pokiaľ ide o procesné záruky, OLAF musí rešpektovať základné práva stanovené v práve Únie, a najmä v Charte základných práv.

Spravodajca víta navrhované zmeny týkajúce sa informácií o bankových účtoch, ktoré odrážajú 5. smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí (článok 7 ods. 3), výmeny informácií o DPH na základe nariadenia č. 904/2010 (článok 12 ods. 5), zavedenia zásady prípustnosti dôkazov získaných úradom OLAF (článok 11 ods. 2), úlohy koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v členských štátoch (článok 12a) a ustanovenie o koordinačných činnostiach, ktoré môže úrad OLAF vykonávať (článok 12b).

Spravodajca navrhuje pozmeňujúce návrhy, ktorých cieľom je ešte viac zvýšiť transparentnosť a efektívnosť. Spravodajca tiež navrhuje odkaz na ochranu oznamovateľov v súvislosti s vyšetrovaniami úradu OLAF.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia výrazne posilnila dostupné prostriedky na ochranu svojich finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra bude mať v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/13713 a nariadenia Rady (EÚ) 2017/19394 Únia výrazne posilnila harmonizované ustanovenia právnych rámcov, pokiaľ ide o dostupné prostriedky na ochranu jej finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra je hlavnou prioritou Komisie v oblasti trestnej justície a politiky boja proti podvodom a v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371.

_________________

_________________

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

4 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad OLAF v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach.

(2)  Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania s cieľom chrániť finančné záujmy Únie. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad OLAF v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach, napríklad poskytovaním technickej a logistickej podpory.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/20135 by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť a zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi, čo znamená uplatňovanie zásad úzkej spolupráce, výmeny informácií, komplementarity a predchádzanie duplicite.

_________________

_________________

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu.

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej a účinnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu a zabezpečenie finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu a zaručeniu úplného dodržiavania procesných záruk a práv dotknutých hospodárskych subjektov. S cieľom podporiť dobrú spoluprácu by Európska prokuratúra a úrad mali zaviesť pravidelnú výmenu informácií s cieľom zistiť trendy a možné prepojenia medzi jednotlivými prípadmi vzhľadom na svoje rozdielne právomoci. Vzhľadom na to, že Európska prokuratúra vedie trestné vyšetrovania a OLAF administratívne vyšetrovania, a majú teda odlišné mandáty, koordinácia ich činností nemusí byť v niektorých prípadoch nevyhnutná.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií.

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre podozrivú trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by preto v príslušných prípadoch oznamovať trestnú činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho začatím alebo počas neho.

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by preto v príslušných prípadoch ihneď oznamovať trestnú činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho začatím alebo počas neho.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie promptne a s využitím prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad podať správu Európskej prokuratúre, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie promptne, bez zbytočného odkladuprostredníctvom prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad bez zbytočného odkladu informovať Európsku prokuratúru, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  akékoľvek informovanie alebo oznamy Európskej prokuratúry a komunikácia medzi ňou a úradom by sa mali uskutočňovať s náležitým ohľadom na platné právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany údajov a zachovávania dôvernosti.

 

(Táto zmena sa týka celého textu)

Odôvodnenie

Vzhľadom na povahu prípadov, ktorými sa zaoberá úrad a Európska prokuratúra, sa musia dodržiavať najprísnejšie normy ochrany údajov a dôvernosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na expertízu úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené.

(8)  S cieľom zaručiť účinnú spoluprácu a vzhľadom na expertízu, skúsenosti, mandát a právomoci úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra, s výnimkou niektorých prípadov, keď ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na zistenie toho, či sú potrebné ochranné opatrenia alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých podmienok. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých podmienok. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony, ak by to narúšalo účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou. Takáto námietka by mala byť vždy riadne odôvodnená a primeraná. V tomto prípade by sa mal úrad zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Úrad by mal aktívne podporovať Európsku prokuratúru v jej vyšetrovaniach. V tejto súvislosti Európska prokuratúra môže požiadať úrad o podporu alebo doplnenie svojich vyšetrovaní trestných činov prostredníctvom výkonu právomocí podľa tohto nariadenia. V týchto prípadoch by úrad mal vykonávať tieto operácie v medziach svojich právomocí a v medziach rámca stanoveného týmto nariadením.

(11)  Úrad by mal aktívne a účinne podporovať Európsku prokuratúru v jej vyšetrovaniach, napríklad poskytovaním primeranej technickej a logistickej podpory. V tejto súvislosti Európska prokuratúra môže požiadať úrad o podporu alebo doplnenie svojich vyšetrovaní trestných činov prostredníctvom výkonu svojho mandátu a právomocí podľa tohto nariadenia. V týchto prípadoch by úrad mal vykonávať tieto operácie v medziach svojich právomocí a v medziach rámca stanoveného týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov a na predchádzanie duplicite. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií.

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie, spolupráce a transparentnosti. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov, aby sa zaručila doplnkovosť a predchádzalo sa duplicite. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií vrátane možnosti vymieňať si obsiahlu procesnú dokumentáciu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V správe Komisie o hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, ktorá bola prijatá 2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že zmeny právneho rámca z roku 2013 priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu s partnermi a práva dotknutých osôb. Zároveň sa však v uvedenom hodnotení poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť vyšetrovaní.

(13)  V správe Komisie o hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, ktorá bola prijatá 2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že zmeny právneho rámca z roku 2013 priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu s partnermi a práva dotknutých osôb. Zároveň sa však v uvedenom hodnotení poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť vyšetrovaní, napríklad pri výkone právomocí a využívaní vyšetrovacích zdrojov úradu OLAF alebo v súvislosti s jednotnými podmienkami vedenia vnútorných vyšetrovaní, spolupráce medzi členskými štátmi a ich inštitúciami na jednej strane a úradmi, agentúrami, orgánmi a inštitúciami EÚ na druhej strane, ako aj s rozdielmi v uplatňovaní ustanovení právneho rámca Únie.

_________________

_________________

6 COM(2017) 589. K tejto správe bol pripojený hodnotiaci pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2017) 332, a stanovisko dozorného výboru úradu OLAF č. 2/2017.

6 COM(2017) 589. K tejto správe bol pripojený hodnotiaci pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2017) 332, a stanovisko dozorného výboru úradu OLAF č. 2/2017.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Tieto zmeny neovplyvňujú procesné záruky uplatniteľné v rámci vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj v Charte základných práv Európskej únie. Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby svoje vyšetrovania viedol objektívne, nestranne a dôverne, aby zhromažďoval dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie činnosti na základe písomného oprávnenia a po preskúmaní zákonnosti. Úrad musí zabezpečiť dodržiavanie práv osôb dotknutých jeho vyšetrovaním vrátane prezumpcie neviny a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté osoby majú počas vypočúvania okrem iného právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu, právo na potvrdenie záznamu vypočúvania a právo na používanie ktoréhokoľvek z úradných jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu pred vypracovaním záverov.

(15)  Tieto zmeny neovplyvňujú procesné záruky uplatniteľné v rámci vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/967, ako aj v Charte základných práv Európskej únie. Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby svoje vyšetrovania viedol objektívne, nestranne a dôverne, aby zhromažďoval dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie činnosti na základe písomného oprávnenia a po preskúmaní zákonnosti. Úrad ako aj Európska prokuratúra musia zabezpečiť dodržiavanie práv osôb dotknutých ich vyšetrovaniami vrátane prezumpcie neviny a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté osoby majú počas vypočúvania okrem iného právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu, právo na potvrdenie záznamu vypočúvania a právo na používanie ktoréhokoľvek z úradných jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu pred vypracovaním záverov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Zúčastnené členské štáty by sa mali dohodnúť na spolupráci s Európskou prokuratúrou a úradom s cieľom uľahčiť efektívne vedenie vyšetrovaní.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu poskytnúť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu zaručiť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Súčasťou tejto povinnosti spolupráce by mala byť možnosť úradu vyžadovať od hospodárskych subjektov, ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej veci alebo ktoré môžu disponovať relevantnými informáciami, aby tieto informácie poskytli. Pri vyhovení takýmto žiadostiam hospodárske subjekty nie sú povinné priznať, že sa dopustili protiprávnej činnosti, ale sú povinné odpovedať na faktické otázky a poskytnúť dokumenty aj v prípade, že tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo proti inému subjektu ako dôkaz protiprávnej činnosti.

(21)  Súčasťou tejto povinnosti spolupráce by mala byť možnosť úradu vyžadovať od hospodárskych subjektov, ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej veci alebo ktoré môžu disponovať relevantnými informáciami, aby takéto informácie poskytli. Pokiaľ ide o ochranu osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie, najmä trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov EÚ, uplatňuje sa smernica (EÚ) 2018/... [odkaz na smernicu o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie]. Pri vyhovení takýmto žiadostiam hospodárske subjekty nie sú povinné priznať, že sa dopustili protiprávnej činnosti, ale sú povinné odpovedať na faktické otázky.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Hospodárske subjekty by počas vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste mali mať možnosť používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať právo na pomoc osoby podľa svojho výberu vrátane externého právneho poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by však nemala predstavovať právnu podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal mať prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu hospodárskeho subjektu so svojím právnym poradcom. Úrad by mal akceptovať iba krátke, primerané oneskorenie spôsobené čakaním na konzultáciu s právnym poradcom pred začatím vykonávania kontroly. Každé takéto oneskorenie sa musí obmedziť len na nevyhnutné minimum.

(22)  Hospodárske subjekty by počas vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste mali mať možnosť používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať právo na pomoc osoby podľa svojho výberu vrátane externého právneho poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by však nemala predstavovať právnu podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal mať prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu hospodárskeho subjektu s jeho právnym poradcom, pričom by však nemal takejto konzultácii brániť. Úrad by mal akceptovať iba krátke, primerané oneskorenie spôsobené čakaním na konzultáciu s právnym poradcom pred začatím vykonávania kontroly. Každé takéto oneskorenie sa musí obmedziť na nevyhnutné minimum za predpokladu riadneho dodržiavania procesných záruk a práv dotknutého hospodárskeho subjektu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Úrad by mal disponovať prostriedkami na sledovanie peňažných stôp s cieľom odhaliť typický modus operandi mnohých podvodných konaní. V súčasnosti úrad vo viacerých členských štátoch dokáže získať bankové informácie súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a s ich pomocou. Na zabezpečenie účinného prístupu v rámci celej Únie by sa v nariadení mala bližšie určiť povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov poskytnúť úradu informácie o bankových a platobných účtoch, ktorá by bola súčasťou ich všeobecnej povinnosti poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca by sa mala spravidla uskutočňovať prostredníctvom finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch. Vnútroštátne orgány by pri poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať v súlade s príslušnými ustanoveniami procesného práva stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch dotknutého členského štátu.

(26)  Úrad by mal disponovať prostriedkami na sledovanie peňažných stôp s cieľom odhaliť typický modus operandi mnohých podvodných konaní. V súčasnosti úrad vo viacerých členských štátoch dokáže získať bankové informácie súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a s ich pomocou. Na zabezpečenie účinného prístupu v rámci celej Únie by sa v nariadení mala bližšie určiť povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov poskytnúť úradu informácie o bankových a platobných účtoch, ktorá by bola súčasťou ich všeobecnej povinnosti poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca by sa mala spravidla uskutočňovať prostredníctvom finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch. Vnútroštátne orgány by pri poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať v súlade s príslušnými ustanoveniami procesného práva stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch dotknutého členského štátu a zároveň zaručiť včasné a náležité oznamovanie všetkých informácií, ktoré sú dôležité pre vyšetrovanie, Európskej prokuratúre, ako aj úradu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Včasné odovzdanie informácií zo strany úradu na účely prijatia ochranných opatrení je základným nástrojom ochrany finančných záujmov Únie. S cieľom zaistiť úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je potrebné, aby tieto inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mohli kedykoľvek uskutočniť konzultácie s úradom na účely rozhodnutia o primeraných ochranných opatreniach vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

(27)  Včasné a bezodkladné odovzdanie informácií zo strany úradu na účely prijatia ochranných opatrení je základným nástrojom ochrany finančných záujmov Únie. S cieľom zaistiť úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je potrebné, aby tieto inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mohli kedykoľvek uskutočniť konzultácie s úradom na účely rozhodnutia o primeraných ochranných opatreniach vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Aby sa predišlo zbytočným odkladom, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na iné vyšetrovania, ako napríklad niektoré prípady zbavenia imunity, Európska prokuratúra a úrad by mali svoje vyšetrovania viesť v primeranom čase.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH.

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010 s ohľadom na ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/17259a s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH.

_________________

_________________

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18).

9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18).

 

9a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/1939. Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre.

4a.  Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/1939. Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci, komplementárnosti, predchádzaniu duplicite a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre vrátane technickej a logistickej podpory.

_________________

_________________

13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

13 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 a so všetkými príslušnými právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, a písomné informácie.

3.  Hospodárske subjekty sú povinné spolupracovať s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, a písomné informácie, ktoré sú riadne zdokumentované a spracované v súlade s normami týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a právnymi predpismi o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné vnútroštátne orgány zaručili riadne a efektívne vykonávanie vyšetrovaní Európskej prokuratúry a úradu;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pri výkone týchto právomocí úrad dodržiava procesné záruky stanovené týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96. Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky subjekt právo nevypovedať proti sebe a právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu. Pri poskytovaní výpovedí počas kontrol na mieste sa hospodárskemu subjektu umožní používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má sídlo. Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu nesmie brániť prístupu úradu do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať začatie kontroly.

5.  Pri výkone týchto právomocí úrad dodržiava procesné záruky stanovené týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, ako aj nariadením (EÚ) 2018/1725*. Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky subjekt právo nevypovedať proti sebe a právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu. Pri poskytovaní výpovedí počas kontrol na mieste musí mať hospodársky subjekt možnosť používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má sídlo. Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu počas obmedzeného a primeraného obdobia nesmie brániť prístupu úradu do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať začatie kontroly.

 

_________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu bezodkladne zaručí zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné, efektívne a primerané vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia. Základné práva, a najmä právo na súkromie, sa musia v plnej miere dodržiavať.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť kontrole alebo inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, dotknutý členský štát zamestnancom úradu poskytne potrebnú pomoc orgánov presadzovania práva, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť kontrole alebo inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, dotknutý členský štát zamestnancom úradu zaručí potrebnú pomoc orgánov presadzovania práva, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, pričom sa rešpektuje dôvernosť vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a v náležitých prípadoch aj vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na súdne konanie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 2 – pododsek b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  môže úrad požadovať ústne aj písomné informácie od úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov, a to aj prostredníctvom vypočutia.“;

b)  môže úrad požadovať od úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, aj písomné informácie, ktoré sú dôkladne zdokumentované v súlade s bežnými normami týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.;

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie alebo presvedčivé nepriame dôkazy, ktoré môžu vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov poskytnú zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade s týmto nariadením.;

Príslušné orgány členských štátov zaručia zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade s týmto nariadením.;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno d

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje.;

Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom a bez toho, aby sa tým duplikovalo jeho úsilie, všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje.; Úrad konštruktívne a v plnej súčinnosti spolupracuje s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno e

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„8.  Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvádza príslušné dôvody a v prípade potreby nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“;

„8.  Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvádza príslušné dôvody a nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.;

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, zašlú úradu kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.;

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   Dopĺňa sa tento odsek 5a:

 

„5a.  Osoby nahlasujúce trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov EÚ sú v plnej miere chránené, najmä prostredníctvom európskych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.“

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môžu sa k nej pripojiť odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.;

Môžu sa k nej pripojiť zdokumentované odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Úrad prijme náležité vnútorné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej kvality záverečných správ a odporúčaní a zváži, či je potrebné prepracovať usmernenia k vyšetrovacím postupom, aby bolo možné riešiť akékoľvek nezrovnalosti.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred súdmi Únie a v správnych konaniach v Únii.;

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred súdmi Únie a v správnych konaniach v Únii, pokiaľ boli vypracované v súlade so zákonmi.;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 11 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 – odsek 1 – druhá veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“;

S cieľom predísť zbytočným odkladom, ktoré by mohli mať nepriaznivý dosah na iné vyšetrovania, ako napríklad niektoré prípady zbavenia imunity, môže úrad takisto zaslať na požiadanie informácie dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas vyšetrovania úradu.

1.  Úrad okamžite a bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas vyšetrovania úradu.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách.

2.  Oznámenie obsahuje všetky skutočnosti a informácie, ktoré sú úradu známe, vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá by mohla byť spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úrad nie je povinný oznamovať Európskej prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.

Úrad oznamuje Európskej prokuratúre len podložené tvrdenia a poskytuje ročné údaje o počte a predmete týchto tvrdení.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12 f a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 12 fa

 

Súbežné vyšetrovania

 

1.  V prípade vyšetrovania v členskom štáte, ktorý je súčasťou Európskej prokuratúry, a v členskom štáte, ktorý nie je súčasťou Európskej prokuratúry, úrad a Európska prokuratúra uzatvoria pracovnú dohodu podľa článku 99 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939. Takáto pracovná dohoda musí obsahovať aspoň ustanovenia o výmene všetkých informácií, vzájomnom uznávaní dôkazov a správ, procesných zárukách rovnocenných s tými, ktoré sú uvedené v kapitole VI nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, výmene osobných údajov.

 

2.  Členské štáty spolupracujú s úradom aj Európskou prokuratúrou a podporujú ich v ich činnosti a príslušných vyšetrovaniach.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

Referenčné čísla

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jean-Marie Cavada

9.7.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Lola Sánchez Caldentey

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

2

-

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

1

0

PPE

József Szájer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (11.1.2019)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

(COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rámci úsilia o posilnenie ochrany finančných záujmov Únie Komisia v máji 2018 navrhla zmeniť nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Tento návrh vychádza z prijatia smernice o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva v júli 2017 a nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (EPPO), v októbri 2017.

Zmenené nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť koncom roka 2020 pred tým, ako Európska prokuratúra začne vykonávať svoju činnosť.

Všeobecným cieľom návrhu je prispôsobiť a posilniť mechanizmus na ochranu finančných záujmov EÚ. To by sa malo dosiahnuť predovšetkým tým, že sa položia základy efektívnej spolupráce s Európskou prokuratúrou, ktorá by mala byť založená na zásadách úzkej spolupráce, výmeny informácií, doplňujúcej a nie zdvojenej činnosti. Zatiaľ čo Európska prokuratúra bude viesť vyšetrovania a trestné stíhania, OLAF bude naďalej vykonávať len administratívne vyšetrovania týkajúce sa finančných záujmov EÚ, pričom bude dopĺňať činnosť Európskej prokuratúry a približovať sa k spoločnému cieľu.

Spravodajkyňa sa domnieva, že je nanajvýš dôležité zabezpečiť, aby budúce vzťahy medzi Európskou prokuratúrou a úradom OLAF neviedli k zdĺhavým sporom týkajúcim sa právomocí. Na tento účel by Európska prokuratúra aj úrad OLAF mali využiť funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov, čím by sa umožnila okamžitá kontrola relevantných informácií o prebiehajúcich prípadoch. Keďže systém správy prípadov Európskej prokuratúry si vyžaduje vysokú úroveň bezpečnosti, úrad by mal informovať osobu určenú Európskou prokuratúrou, ktorá by mala v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry overiť, či už Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutočností.

V správe sa tiež uvádza, že úrad by mal Európsku prokuratúru bezodkladne informovať o akejkoľvek trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla vykonávať svoju právomoc. Po oznámení môže nasledovať správa, ak o to Európska prokuratúra požiada, ktorá sa vypracuje v úzkej konzultácii s ňou. To Európskej prokuratúre umožní rýchlo reagovať a zabezpečí, že prípadné vyšetrovanie trestnej činnosti sa uskutoční v plnom súlade s procesnými zárukami platnými pre Európsku prokuratúru.

V prípade doplňujúcich vyšetrovaní začatých alebo prebiehajúcich z iniciatívy generálneho riaditeľa úradu sa v správe uvádza, že úrad by mal mať možnosť vykonávať toto vyšetrovanie len na základe súhlasu Európskej prokuratúry. Ak Európska prokuratúra vznesie námietku voči začatiu takéhoto vyšetrovania, úrad by ho nemal uskutočniť.

Spravodajkyňa sa domnieva, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry by mali požiadať priamo Európsku prokuratúru, aby posúdila akékoľvek informácie o skutkoch trestnej povahy, ktoré im boli oznámené, v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia o Európskej prokuratúre.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Na základe správy Komisie o hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 nie je úplne jasné, v akom rozsahu sa podľa nariadenia č. 883/2013 uplatňuje vnútroštátne právo. Rôzne výklady príslušných ustanovení a rozdiely vo vnútroštátnom práve vedú k fragmentácii výkonu právomocí úradu OLAF v členských štátoch a v niektorých prípadoch zabraňujú schopnosti úradu OLAF úspešne viesť vyšetrovania a v konečnom dôsledku prispievať k cieľu zmluvy týkajúcemu sa účinnej ochrany finančných záujmov v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu.

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu. S cieľom podporiť dobrú spoluprácu sa Európska prokuratúra a úrad vyzývajú, aby sa pravidelne stretávali, najmä aby získali prehľad o prebiehajúcich vyšetrovaniach s cieľom zistiť trendy a možné prepojenia medzi jednotlivými prípadmi.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Po zriadení Európskej prokuratúry by sa celkový mandát úradu OLAF nemal meniť, ale jeho fungovanie by sa malo viacerými spôsobmi prispôsobiť existencii Európskej prokuratúry. Úrad OLAF by mal byť naďalej zodpovedný za administratívne vyšetrovanie pri podozrení na podvodné a nepodvodné nezrovnalosti v rámci inštitúcií, orgánov, agentúr a úradov Únie a vo všetkých členských štátoch s cieľom vydávať odporúčania na začatie súdnych, disciplinárnych, finančných alebo administratívnych postupov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií.

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií. Ide najmä o prípady, keď sa vyšetrovania týkajú členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci na účely vytvorenia Európskej prokuratúry, a členských štátov, ktoré sa na tejto spolupráci nepodieľajú.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by preto v príslušných prípadoch oznamovať trestnú činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho začatím alebo počas neho.

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by ju v príslušných prípadoch okamžite informovať o akejkoľvek trestnej činnosti. Po tomto oznámení by mala nasledovať správa, ktorá by sa mala zaslať bez zbytočného odkladu. Oznámenie a správa sa môžu zasielať v ktorejkoľvek fáze pred vyšetrovaním alebo počas neho. Informácie doručené úradu by sa v každom prípade mali Európskej prokuratúre oznámiť čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie promptne a s využitím prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad podať správu Európskej prokuratúre, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto správy spravidla mali obsahovať, aby sa zvýšila účinnosť oznamovania každého trestného činu. Okrem týchto prvkov by úrad mal Európskej prokuratúre postúpiť všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie čo najrýchlejšie a s využitím prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad bezodkladne podať správu Európskej prokuratúre, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Vzhľadom na expertízu úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené.

(8)  Vzhľadom na expertízu úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené, ak toto posúdenie nie sú schopné vykonať samy. To by nemalo oneskoriť včasné oznamovanie Európskej prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení. Takéto vyšetrovania by sa vzhľadom na svoj doplnkový charakter mali vykonávať len so súhlasom Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých podmienok. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za konkrétnych podmienok a po konzultácii s Európskou prokuratúrou. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra žiadosti vyhovie, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov a na predchádzanie duplicite. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií.

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov a na predchádzanie duplicite. Na tento účel by mali úrad a Európska prokuratúra použiť funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií. Generálny riaditeľ úradu a hlavný európsky prokurátor by sa mali pravidelne stretávať, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu poskytnúť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu bez zbytočného odkladu poskytnúť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a)  Osoby, ktoré úradu nahlasujú trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov EÚ, by mali byť v plnej miere chránené, najmä prostredníctvom príslušných ustanovení EÚ týkajúcich sa ochrany oznamovateľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32a)  Príslušné orgány členských štátov poskytnú úradu potrebnú pomoc, aby si mohol plniť svoje úlohy. Ak úrad vydáva súdne odporúčania vnútroštátnym orgánom členského štátu činným v trestnom konaní a nevykonávajú sa žiadne následné opatrenia, členský štát by mal úradu svoje rozhodnutie odôvodniť. Úrad by mal raz za rok vypracovať správu s cieľom poskytnúť prehľad o pomoci, ktorú poskytujú členské štáty, a o opatreniach prijatých v nadväznosti na súdne odporúčania.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(32b)  Spomedzi členov dozorného výboru by mal byť vymenovaný pracovník pre základné práva. Pracovník pre základné práva by mal monitorovať dodržiavanie základných práv a procesných záruk zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  Do 31. decembra 2022 by Komisia mala vyhodnotiť uplatňovanie tohto nariadenia, a najmä efektívnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1)  V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

d)   nariadenie (ES) č. 45/2001.

d)   nariadenie (ES) č. 45/2001 a nariadenie (EÚ) 2016/679.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste možno vykonať bez predchádzajúceho oznámenia a vykonávajú sa v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a dokumentom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje počas obdobia potrebného s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup bez zbytočného odkladu ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 3 – odsek 10 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Príslušné orgány dotknutých členských štátov a/alebo dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na požiadanie informujú úrad o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek relevantným informáciám a údajom, bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a do ich priestorov. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia;

a)  má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek relevantným informáciám a údajom, bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a do ich priestorov. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje počas obdobia potrebného na to, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V súlade s článkom 3 môže úrad vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.

3.  V súlade s článkom 3 môže úrad bez predchádzajúceho oznámenia vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 2 sa za prvý pododsek vkladá nový pododsek:

 

„Externé vyšetrovanie, o ktoré Európska prokuratúra požiada úrad, sa bezodkladne začne v súlade s článkom 12e.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0883&from=SK)

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Rozhodnutie začať interné vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, v rámci ktorej sa vyšetrovanie bude musieť viesť, alebo na základe žiadosti členského štátu.

Rozhodnutie začať interné vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti Európskej prokuratúry alebo inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, v rámci ktorej sa vyšetrovanie bude musieť viesť, alebo na základe žiadosti členského štátu.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne plniť úlohy.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli v súlade s týmto nariadením a bez zbytočného odkladu účinne plniť úlohy.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 7 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje.

Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje. Úrad konštruktívne a v plnej súčinnosti spolupracuje s dotknutou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.

Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú správu Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať kópiu správy zaslanej Európskej prokuratúre a Európsku prokuratúru o tomto zaslaní informovať.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť úradu zašlú všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie kritérií na začatie vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť úradu alebo z vlastnej iniciatívy zašlú všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie kritérií na začatie vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, zašlú úradu všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

3.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„5a.  Vyšetrovacie úkony vykonávané úradom OLAF podliehajú súdnemu preskúmaniu zo strany Súdneho dvora podľa článku 263 ZFEÚ.“

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 5 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  V odseku 5 sa prvý pododsek nahrádza takto:

Generálny riaditeľ zabezpečí, aby sa všetky informácie určené pre verejnosť podávali neutrálnym a nestranným spôsobom a aby sa pri ich zverejňovaní dodržiavala dôvernosť vyšetrovaní a zaistil súlad so zásadami uvedenými v tomto článku a v článku 9 ods. 1.

Generálny riaditeľ zabezpečí, aby sa všetky informácie určené pre verejnosť podávali neutrálnym a nestranným spôsobom a aby sa pri ich zverejňovaní dodržiavali požiadavky na ochranu údajov a dôvernosť vyšetrovaní a zaistil súlad so zásadami uvedenými v tomto článku a v článku 9 ods. 1.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno a b (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„5a.  Osoby, ktoré úradu nahlasujú trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov EÚ, sú v plnej miere chránené, najmä prostredníctvom európskych právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môžu sa k nej pripojiť odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.

Pripájajú sa k nej dobre zdokumentované odporúčania generálneho riaditeľa o tom, či je potrebné prijať opatrenia, alebo nie. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Úrad prijme náležité vnútorné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej kvality záverečných správ a odporúčaní a zváži, či je potrebné prepracovať usmernenia k vyšetrovacím postupom, aby bolo možné riešiť akékoľvek nezrovnalosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali národní administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy.

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali národní administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy. V tejto súvislosti takéto správy predstavujú akty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť dotknuté osoby.

Odôvodnenie

V súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov by sa malo stanoviť, že správy úradu môžu nepriaznivo ovplyvniť jednotlivcov, a to v záujme zabezpečenia práva týchto osôb na účinný prostriedok nápravy.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno c a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 11 – odsek 8 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  Dopĺňa sa tento odsek:

 

„8a.  Raz ročne sa pod dohľadom generálneho riaditeľa vypracuje správa. V tejto správe sa uvedie prehľad opatrení prijatých príslušnými orgánmi členských štátov v nadväznosti na žiadosti úradu o pomoc predloženými podľa tohto nariadenia. V správe sa uvedie aj prehľad nadväzujúcich súdnych opatrení prijatých príslušnými orgánmi členských štátov na základe výsledkov vyšetrovaní úradu. V správe sa rešpektujú požiadavky na ochranu údajov a dôvernosť vyšetrovaní a správa sa predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia na účely tohto nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude zabezpečovať s úradom účinnú spoluprácu a výmenu informácií, a to aj informácií operačného charakteru. V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.

1.  Členské štáty určia na účely tohto nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude zabezpečovať s úradom rýchlu a účinnú spoluprácu a výmenu informácií, a to aj informácií operačného charakteru. V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na žiadosť úradu pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania alebo po jeho ukončení koordinačné útvary pre boj proti podvodom poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju pre úrad získavajú alebo koordinujú, aby mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Táto pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov poskytovanú v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

2.  Na žiadosť úradu alebo z vlastnej iniciatívy pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania alebo po jeho ukončení koordinačné útvary pre boj proti podvodom poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju pre úrad získavajú alebo koordinujú, aby mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Táto pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov poskytovanú v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze pred alebo počas vyšetrovania úradu.

1.  Úrad okamžite oznamuje Európskej prokuratúre akýkoľvek náznak trestnej činnosti, v súvislosti s ktorou Európska prokuratúra uplatňuje svoju právomoc v súlade s článkami 22 a 25 nariadenia (EÚ) 2017/1939. Po tomto oznámení nasleduje správa, ktorá sa zašle bez zbytočného odkladu. Oznámenie a správa sa zasielajú v ktorejkoľvek fáze pred vyšetrovaním úradu alebo počas neho. Európska prokuratúra môže požiadať úrad o zaslanie ďalších informácií a stanoviť lehotu na ich zaslanie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách.

2.  Správa obsahuje minimálne opis skutočností a informácií, ktoré sú úradu známe, vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, ak úrad takéto informácie má k dispozícii, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách. Úrad spolu so správou postúpi Európskej prokuratúre všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa danej veci, ktoré má k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná promptne, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2.

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná čo najrýchlejšie, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2. Úrad sa zdrží vykonávania akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť akékoľvek možné budúce vyšetrovania Európskej prokuratúry.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na základe tohto predbežného hodnotenia úrad zašle oznámenie Európskej prokuratúre, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

Na základe tohto predbežného hodnotenia, a to aj vtedy, keď neboli zhromaždené všetky prvky stanovené v odseku 2, úrad bezodkladne zašle správu Európskej prokuratúre, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňuje odsek 3.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňuje odsek 3. To nesmie oneskoriť včasné podanie správy Európskej prokuratúre.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12e – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Normy procesných záruk stanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/1939 sa vzťahujú aj na dôkazy zhromaždené úradom v týchto prípadoch. Súdny dvor Európskej únie je aj naďalej oprávnený preskúmavať procesné úkony úradu OLAF v mene Európskej prokuratúry, ak sú tieto úkony určené na vyvolanie právnych účinkov vo vzťahu k tretím stranám.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V riadne odôvodnených prípadoch, keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa malo začať vyšetrovanie v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania.

Keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a ak sa generálny riaditeľ v riadne odôvodnených prípadoch domnieva, že úrad by mal tiež začať vyšetrovanie v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad informuje Európsku prokuratúru a požiada o jej súhlas. Na tento účel úrad zašle písomnú žiadosť, pričom uvedie povahu opatrení a dotknuté osoby.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 30 dní od doručenia týchto informácií môže Európska prokuratúra vzniesť námietku voči začatiu vyšetrovania alebo proti vykonávaniu určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú.

Do 10 pracovných dní od doručenia týchto informácií Európska prokuratúra buď súhlasí so začatím vyšetrovania alebo s vykonávaním všetkých určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, alebo voči tomu vznesie námietku, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. Ak Európska prokuratúra voči tejto žiadosti namieta, úrad takéto kroky neprijme. Vo výnimočných prípadoch môže Európska prokuratúra z dôvodu zložitosti vyšetrovaní informovať úrad o potrebe predĺžiť túto lehotu o 20 pracovných dní. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že Európska prokuratúra nevznesie námietku v lehote stanovenej v predchádzajúcom pododseku, úrad môže začať vyšetrovanie a vedie ho v úzkej spolupráci s ňou.

Ak Európska prokuratúra so žiadosťou súhlasí, úrad tieto kroky prijme na základe podrobných konzultácií s ňou.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12f – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak Európska prokuratúra pomocou kontrolného mechanizmu systému správy prípadov uvedeného v článku 12g zistí, že úrad vedie vyšetrovanie tých istých skutočností, ktoré plánuje vyšetriť, informuje o tom úrad do 24 hodín. V takom prípade úrad ukončí svoje vyšetrovanie, pokiaľ ho Európska prokuratúra nepožiada o podporu alebo doplnenie svojich činností v súlade s článkom 12e.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12g – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení oboma úradmi.

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení oboma úradmi. Generálny riaditeľ úradu a hlavný európsky prokurátor sa stretávajú najmenej raz ročne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 12g – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Úrad má nepriamy prístup k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov úradom a údajmi, ktoré má v držbe Európska prokuratúra, oznámi sa táto skutočnosť Európskej prokuratúre aj úradu. Úrad prijme vhodné opatrenia, aby Európskej prokuratúre umožnil prístup k informáciám vo svojom systéme správy prípadov na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie.

2.  Úrad má nepriamy prístup k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov úradom a údajmi, ktoré má v držbe Európska prokuratúra, automaticky sa táto skutočnosť oznámi Európskej prokuratúre aj úradu. Úrad prijme vhodné opatrenia, aby Európskej prokuratúre umožnil rýchly prístup k informáciám vo svojom systéme správy prípadov na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Každý nepriamy prístup úradu OLAF k informáciám v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry sa uskutočňuje iba na účely toho a vtedy, ak je to potrebné na výkon funkcií úradu OLAF, ako sa vymedzuje v tomto nariadení, a musí byť riadne odôvodnený a potvrdený vnútorným postupom, ktorý stanovil úrad OLAF. Úrad vedie záznam o všetkých prípadoch prístupu k systému správy prípadov Európskej prokuratúry. Na výsledky získané z takéhoto prístupu sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti a ochrane údajov uvedené v článku 10.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 15 – odsek 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a.  V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

„9a.  Dozorný výbor vymenuje spomedzi svojich členov pracovníka pre základné práva. Pracovník pre základné práva monitoruje dodržiavanie základných práv a procesných záruk zo strany úradu. Pracovník pre základné práva zasiela dozornému výboru stanoviská a prípadne aj odporúčania k činnostiam a vyšetrovaniam, ktoré vykonáva úrad. Stanoviská a odporúčania pracovníka pre základné práva sa zahrnú do správ dozorného výboru podľa odseku 9.“

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 – písmeno a

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 16 – odsek 1 – tretia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.

Hlavný európsky prokurátor sa vyzýva, aby sa na tejto výmene názorov zúčastnil. Prizvaní môžu byť zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno a a (nové)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 17 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:

4.  Generálny riaditeľ pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach a problémoch, ktorým musel úrad čeliť, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

4.  Generálny riaditeľ pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskej prokuratúre a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach a problémoch, ktorým musel úrad čeliť, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní a zásady ochrany údajov, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013

Článok 19

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

14a.  Článok 19 sa nahrádza takto:

Článok 19

Článok 19

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

Komisia podá hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade do 2. októbra 2017. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru a uvedie sa v nej, či je potrebné toto nariadenie zmeniť a doplniť.

Komisia podá hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2022. V správe sa vyhodnotí najmä efektívnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru a uvedie sa v nej, či je potrebné toto nariadenie zmeniť.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883)

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

Referenčné čísla

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

5.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Monica Macovei

3.9.2018

Prerokovanie vo výbore

19.11.2018

10.1.2019

 

 

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

4

-

ECR

Marek Jurek, Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

GUE/NGL

Dennis de Jong

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF

Referenčné čísla

COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD)

Dátum predloženia EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

5.7.2018

LIBE

5.7.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Ingeborg Gräßle

8.6.2018

 

 

 

Dátum prijatia

11.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Louis-Joseph Manscour, Julia Pitera, Miroslav Poche, Miguel Viegas

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Martina Werner

Dátum predloženia

22.3.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Louis-Joseph Manscour, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Martina Werner

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

2

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Miguel Viegas

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia