ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

  25.3.2019 - (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) - ***I

  Výbor pro regionální rozvoj
  Zpravodaj: Mirosław Piotrowski
  PR_COD_1amCom


  Postup : 2018/0322(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0181/2019
  Předložené texty :
  A8-0181/2019
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o úpravu ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

  (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

  (Řádný legislativní postup: první čtení)

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0614),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C-0396/2018),

  –  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. ledna 2019[1],

  –  po konzultaci s Výborem regionů,

  –  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0181/2019),

  1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

  2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

  Pozměňovací návrh    1

  Návrh nařízení

  Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

  Nařízení (EU) č. 1303/2013

  Čl. 134 – odst. 2 – odrážka 6

   

  Znění navržené Komisí

  Pozměňovací návrh

  „— 2021–2023: 1 %“.

  „— 2021–2023: 2 %“.

  • [1]    Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Dne 7. září 2018 předložila Komise nový návrh na změnu stávajícího nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020. Tato změna se týká výší předběžného financování na léta 2021–2023 u programů na období 2014–2020. Financování podle nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 jí není nijak dotčeno.

  Při současných výších jsou důsledkem ročního předběžného financování vypláceného členským státům roční inkasní příkazy na značné částky (například v roce 2017 ve výši 6,6 miliardy EUR). To znamená, že od členských států se rok co rok požadují prostředky na platby, aby jim mohlo být z rozpočtu Unie vyplaceno roční předběžné financování, jehož podstatnou část je ovšem nutno o rok později zase získat zpět.

  Jelikož je roční předběžné financování k dispozici pro účetní období rozložené na dva rozpočtové roky, je přebývající částka vyplacená v roce N jako roční předběžné financování zúčtována v roce N+1, což má za následek zbytečné platební toky.

  Pro roky 2021–2023, které jsou posledními třemi roky současného prováděcího období a překrývají se s příštím prováděcím obdobím počínajícím v roce 2021, proto Komise navrhuje roční předběžné financování snížit. Tento přístup vyplývá z návrhu na období 2021–2027, jehož záměrem je, aby byly vypláceny pouze počáteční předběžné platby, a to v šesti ročních tranších.

  Návrh Komise snížit míru ročního předběžného financování v období 2021–2023 ze 3 % částky podpory z fondů na 1 % zachází příliš daleko, a zpravodaj Výboru pro regionální rozvoj je toho názoru, že je vzhledem k požadavkům na peněžní tok souvisejícím s prováděním programu vhodnější stanovit výši ročního předběžného financování na 2 %. Tato míra předběžného financování zohledňuje očekávané zvýšení množství žádostí o průběžné platby, skutečnost, že se základ pro výpočet částky ročního předběžného financování pro tyto roky zvyšuje o výkonnostní rezervu, a nové předběžné financování, které bude k dispozici v programovém období 2021–2027.

  Čl. 134 odst. 2 bude proto upraven tak, že roční předběžné financování na období 2021–2023 bude stanoveno na 2 %. Roční předběžné financování na rok 2020 má být ponecháno ve výši 3 %. Financování na roky 2021–2023 podle nařízení o společných ustanoveních na období 2021–2027 bude stanoveno novým nařízením a tato změna se jej nedotýká.

  Zpravodaj je přesvědčen, že návrh Komise je přijatelný jedině s a 2% mírou plateb.

  POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Název

  Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

  Referenční údaje

  COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

  Datum předložení EP

  7.9.2018

   

   

   

  Věcně příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  REGI

  13.9.2018

   

   

   

  Výbory požádané o stanovisko

         Datum oznámení na zasedání

  BUDG

  13.9.2018

  EMPL

  13.9.2018

  PECH

  13.9.2018

   

  Nezaujetí stanoviska

         Datum rozhodnutí

  BUDG

  13.9.2018

  EMPL

  27.9.2018

  PECH

  12.9.2018

   

  Zpravodajové

         Datum jmenování

  Mirosław Piotrowski

  22.11.2018

   

   

   

  Předchozí zpravodajové

  Iskra Mihaylova

   

   

   

  Projednání ve výboru

  14.2.2019

   

   

   

  Datum přijetí

  21.3.2019

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Stanisław Ożóg

  Datum předložení

  25.3.2019

  JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  19

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

  PPE

  Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

  S&D

  Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Význam zkratek:

  +  :  pro

  -  :  proti

  0  :  zdrželi se

  Poslední aktualizace: 29. března 2019
  Právní upozornění - Ochrana soukromí