Menetlus : 2018/0322(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0181/2019

Esitatud tekstid :

A8-0181/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.23

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0355

RAPORT     ***I
PDF 165kWORD 55k
25.3.2019
PE 628.433v03-00 A8-0181/2019

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

Regionaalarengukomisjon

Raportöör: Mirosław Piotrowski

PR_COD_1amCom

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0614),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C-0396/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. jaanuari 2019. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0181/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

Määrus (EL) nr 1303/2013

Artikkel 134 – lõige 2 – taane 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„— 2021.–2023. aastal: 1 %.“.

„— 2021.–2023. aastal: 2 %.“.

(1)

  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


SELETUSKIRI

Komisjon esitas 7. septembril 2018 uue ettepaneku praegu kehtiva, ajavahemiku 2014–2020 ühissätete määruse muutmise kohta. Muudatus on seotud 2014.–2020. aasta programmide kohaste eelmaksete määradega aastateks 2021–2023. Aastateks 2021–2027 ette nähtud ühissätete määruse kohast rahastamist see ei mõjuta.

Praeguste määradega on liikmesriikidele tehtud iga-aastaste eelmaksete tulemuseks igal aastal suurte summade sissenõudekorraldused (näiteks 2017. aastal 6,6 miljardit eurot). See tähendab, et igal aastal nõutakse liikmesriikidelt maksekrediiti, et teha neile liidu eelarvest iga-aastaseid eelmakseid, mis tuleb aasta pärast omakorda märkimisväärses osas tagasi nõuda.

Kuna iga-aastased eelmaksed eraldatakse majandusaastaks, mis hõlmab kahte eelarveaastat, tasaarveldatakse aastal N makstud ülemäärased iga-aastased eelmaksed aastal N+1, mistõttu tekivad tarbetud maksevood.

Seepärast teeb komisjon ettepaneku, et ajavahemikul 2021–2023, mis vastab jooksva rakendusperioodi viimasele kolmele aastale ja kattub 2021. aastal algava järgmise rakendusperioodiga, tuleks iga-aastaseid eelmakseid vähendada. See on kooskõlas ajavahemikuks 2021–2027 tehtud ettepanekuga, milles on ette nähtud, et kuue aastase osamaksena tuleks maksta ainult algsed eelmaksed.

Komisjoni ettepanek vähendada 2021.–2023. aasta fondide toetuse eelmaksete määra 3 %-lt 1 %-le läheb liiga kaugele ning regionaalarengukomisjoni raportööri arvates on asjakohasem kehtestada programmi rakendamiseks rahavoogude nõuete iga-aastane eelrahastamise määr 2 %. Selle eelmaksete määra puhul võetakse arvesse vahemaksetaotluste arvu eeldatavat kasvu, asjaolu, et nende aastate puhul suureneb iga-aastaste eelmaksete arvutamise alus tulemusreservi võrra, ja programmiperioodil 2021–2027 tehtavaid uusi eelmakseid.

Seepärast muudetakse artikli 134 lõiget 2, et kehtestada iga-aastaste eelmaksete määraks 2021.–2023. aastal 2 %. 2020. aasta iga-aastased eelmaksed jäävad 3 % tasemele. Ajavahemikku 2021–2027 hõlmava ühissätete määruse alusel aastateks 2021–2023 ette nähtud rahalised vahendid määratakse kindlaks uue määrusega ning käesolev muudatus seda ei mõjuta.

Raportöör on arvamusel, et komisjoni ettepaneku saab heaks kiita üksnes 2 % maksemääraga.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023

Viited

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.9.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

13.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Endised raportöörid

Iskra Mihaylova

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stanisław Ożóg

Esitamise kuupäev

25.3.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 29. märts 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika