RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

  25.3.2019 - (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) - ***I

  Regionaalarengukomisjon
  Raportöör: Mirosław Piotrowski
  PR_COD_1amCom


  Menetlus : 2018/0322(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0181/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0181/2019
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses iga-aastaste eelmaksete korrigeerimisega aastateks 2021–2023

  (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0614),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 177, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C-0396/2018),

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. jaanuari 2019. aasta arvamust[1],

  –  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

  –  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0181/2019),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek    1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõik 1 – punkt b

  Määrus (EL) nr 1303/2013

  Artikkel 134 – lõige 2 – taane 6

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  „— 2021.–2023. aastal: 1 %.“.

  „— 2021.–2023. aastal: 2 %.“.

  • [1]    Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

  SELETUSKIRI

  Komisjon esitas 7. septembril 2018 uue ettepaneku praegu kehtiva, ajavahemiku 2014–2020 ühissätete määruse muutmise kohta. Muudatus on seotud 2014.–2020. aasta programmide kohaste eelmaksete määradega aastateks 2021–2023. Aastateks 2021–2027 ette nähtud ühissätete määruse kohast rahastamist see ei mõjuta.

  Praeguste määradega on liikmesriikidele tehtud iga-aastaste eelmaksete tulemuseks igal aastal suurte summade sissenõudekorraldused (näiteks 2017. aastal 6,6 miljardit eurot). See tähendab, et igal aastal nõutakse liikmesriikidelt maksekrediiti, et teha neile liidu eelarvest iga-aastaseid eelmakseid, mis tuleb aasta pärast omakorda märkimisväärses osas tagasi nõuda.

  Kuna iga-aastased eelmaksed eraldatakse majandusaastaks, mis hõlmab kahte eelarveaastat, tasaarveldatakse aastal N makstud ülemäärased iga-aastased eelmaksed aastal N+1, mistõttu tekivad tarbetud maksevood.

  Seepärast teeb komisjon ettepaneku, et ajavahemikul 2021–2023, mis vastab jooksva rakendusperioodi viimasele kolmele aastale ja kattub 2021. aastal algava järgmise rakendusperioodiga, tuleks iga-aastaseid eelmakseid vähendada. See on kooskõlas ajavahemikuks 2021–2027 tehtud ettepanekuga, milles on ette nähtud, et kuue aastase osamaksena tuleks maksta ainult algsed eelmaksed.

  Komisjoni ettepanek vähendada 2021.–2023. aasta fondide toetuse eelmaksete määra 3 %-lt 1 %-le läheb liiga kaugele ning regionaalarengukomisjoni raportööri arvates on asjakohasem kehtestada programmi rakendamiseks rahavoogude nõuete iga-aastane eelrahastamise määr 2 %. Selle eelmaksete määra puhul võetakse arvesse vahemaksetaotluste arvu eeldatavat kasvu, asjaolu, et nende aastate puhul suureneb iga-aastaste eelmaksete arvutamise alus tulemusreservi võrra, ja programmiperioodil 2021–2027 tehtavaid uusi eelmakseid.

  Seepärast muudetakse artikli 134 lõiget 2, et kehtestada iga-aastaste eelmaksete määraks 2021.–2023. aastal 2 %. 2020. aasta iga-aastased eelmaksed jäävad 3 % tasemele. Ajavahemikku 2021–2027 hõlmava ühissätete määruse alusel aastateks 2021–2023 ette nähtud rahalised vahendid määratakse kindlaks uue määrusega ning käesolev muudatus seda ei mõjuta.

  Raportöör on arvamusel, et komisjoni ettepaneku saab heaks kiita üksnes 2 % maksemääraga.

  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Iga-aastaste eelmaksete korrigeerimine aastateks 2021–2023

  Viited

  COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  7.9.2018

   

   

   

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  REGI

  13.9.2018

   

   

   

  Nõuandvad komisjonid

         istungil teada andmise kuupäev

  BUDG

  13.9.2018

  EMPL

  13.9.2018

  PECH

  13.9.2018

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

         otsuse kuupäev

  BUDG

  13.9.2018

  EMPL

  27.9.2018

  PECH

  12.9.2018

   

  Raportöörid

         nimetamise kuupäev

  Mirosław Piotrowski

  22.11.2018

   

   

   

  Endised raportöörid

  Iskra Mihaylova

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  14.2.2019

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  21.3.2019

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

  Stanisław Ożóg

  Esitamise kuupäev

  25.3.2019

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

  19

  +

  ALDE

  Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

  PPE

  Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

  S&D

  Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

  0

   

   

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  Viimane päevakajastamine: 29. märts 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika