JELENTÉS az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

25.3.2019 - (COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)) - ***I

Regionális Fejlesztési Bizottság
Előadó: Mirosław Piotrowski
PR_COD_1amCom


Eljárás : 2018/0322(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0181/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0181/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0614),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0396/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2019. január 24-i véleményére[1],

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0181/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

1303/2013/EU rendelet

134 cikk – 2 bekezdés – 6 franciabekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„– 2021–2023 között: 1 %”.

„– 2021–2023 között: 2 %”.

  • [1]    A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

A Bizottság 2018. szeptember 7-én új javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi, 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó rendelet módosítására. A módosítás a 2014–2020 közötti programokhoz tartozó, 2021–2023-as évekre szóló előfinanszírozási arányokat érinti. A 2021–2027-es időszaknak a közös rendelkezésekről szóló rendelet szerinti finanszírozására a módosítás nincs hatással.

A tagállamok felé teljesített éves előfinanszírozási kifizetések a jelenlegi arányok mellett jelentős nagyságrendű (2017-ben például 6,6 milliárd eurót kitevő) éves visszafizetési felszólításokat eredményeznek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoktól minden egyes évben kifizetési előirányzatokat kell kérni ahhoz, hogy az uniós költségvetésből teljesíteni lehessen feléjük az éves előfinanszírozási kifizetéseket, amelyeknek jelentős részét viszont egy évvel később vissza kell téríteni.

Mivel az éves előfinanszírozás két költségvetési éven átívelő számviteli évre vonatkozóan áll rendelkezésre, az N. évben éves előfinanszírozásként kifizetett többletösszeget az N + 1. évben számolják el, ez pedig felesleges pénzforgalmi műveleteket eredményez.

Ebből adódóan a Bizottság a 2021–2023-as időszakra – vagyis a jelenlegi végrehajtási időszak utolsó három évére, amely egyúttal a 2021-gyel induló következő végrehajtási időszakra is átnyúlik – az éves előfinanszírozás csökkentését javasolja. Ez a megközelítés a 2021–2027 közötti időszakra szóló javaslatból ered, amelynek célja, hogy mindössze a kezdeti előfinanszírozás kerüljön kifizetésre, mégpedig hat darab éves részletben.

A Bizottság arra irányuló javaslata, hogy a 2021–2023 közötti időszakra vonatkozó éves előfinanszírozás mértékét az alapokból származó támogatás 3%-áról 1%-ra csökkentsék, túl messzire megy, és a Regionális Fejlesztési Bizottság előadója azon a véleményen van, hogy a program végrehajtására vonatkozó pénzforgalmi követelmények tekintetében helyénvalóbb 2%-os éves előfinanszírozást meghatározni. Ez az előfinanszírozási arány figyelembe veszi az időközi kifizetések iránti kérelmek számának várható növekedését, az előfinanszírozás teljesítménytartalékkal megnövelt számítási alapját, valamint a 2021–2027-es programozási időszakban rendelkezésre álló új előfinanszírozást.

A fentiek figyelembevételével a 134. cikk (2) bekezdése módosításra kerül, melynek célja, hogy az éves előfinanszírozást a 2021–2023 közötti időszakra 2%-os szinten rögzítse. A 2020-ra szóló éves előfinanszírozás szintje továbbra is 3%-os marad. A közös rendelkezésekről szóló, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló rendelet szerinti 2021–2023-as finanszírozást az új rendelet fogja meghatározni, azt e módosítás nem érinti.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata csak akkor fogadható el, ha a kifizetési arányt 2%-on rögzíti.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása

Hivatkozások

COM(2018)0614 – C8-0396/2018 – 2018/0322(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

13.9.2018

EMPL

13.9.2018

PECH

13.9.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

13.9.2018

EMPL

27.9.2018

PECH

12.9.2018

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mirosław Piotrowski

22.11.2018

 

 

 

Korábbi előadók

Iskra Mihaylova

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

14.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.3.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

John Howarth, Ivana Maletić, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Stanisław Ożóg

Benyújtás dátuma

25.3.2019

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Stanisław Ożóg, Mirosław Piotrowski

PPE

Franc Bogovič, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 28.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat