Postup : 2019/2003(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0182/2019

Předložené texty :

A8-0182/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Hlasování :

PV 28/03/2019 - 8.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0326

ZPRÁVA     
PDF 446kWORD 119k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020

(2019/2003(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020

(2019/2003(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121, a zejména na článek 39 tohoto nařízení(1), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „interinstitucionální dohoda“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2017 o boji proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání v EU(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2018 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. září 2018 o opatřeních proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejných prostorách a v politickém životě v EU(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2018 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2018 týkající se postoje Rady ke druhému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2019 o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu(10),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka, na jejímž základě předsednictvo vypracovalo předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020,

–  s ohledem na předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 25 odst. 7 a čl. 96 odst. 1 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracovalo předsednictvo dne 25. března 2019,

–  s ohledem na návrh odhadu příjmů a výdajů, který podle čl. 96 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu vypracoval Rozpočtový výbor,

–  s ohledem na článek 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0182/2019),

A.  vzhledem k tomu, že tento proces je pátým úplným rozpočtovým procesem, který se uskutečňuje v tomto volebním období a v sedmém roce víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 v podobě, jak je navržena ve zprávě generálního tajemníka, se připravuje s ohledem na meziroční zvýšení (inflace a reálné zvýšení) stropu okruhu V, což poskytne větší prostor pro růst a investice a pro další provádění opatření usilujících o dosažení úspor a zvýšení účinnosti;

C.  vzhledem k tomu, že generální tajemník navrhl pro rozpočet na rok 2020 tyto prioritní cíle: poskytnutí nezbytných zdrojů na první úplný rok po zvolení nového Parlamentu a Komise a poskytnutí zdrojů na prioritní projekty týkající se kontaktů s občanů, víceletých projektů v oblasti nemovitostí, bezpečnostních projektů a projektů v oblasti vývoje IT;

D.  vzhledem k tomu, že generální tajemník v předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2020 navrhl rozpočet ve výši 2 068 530 000 EUR, který celkem o 3,58 % překračuje rozpočet na rok 2019 a představuje podíl ve výši 18,38 % okruhu V víceletého finančního rámce na období 2014–2020;

E.  vzhledem k tomu, že téměř dvě třetiny rozpočtu činí výdaje, které musí být pravidelně valorizovány; tyto výdaje se týkají zejména odměn, důchodů, výdajů na zdravotní péči a příspěvků současných a bývalých poslanců (21 %) a zaměstnanců (35 %) a výdajů na budovy (13 %) a jsou upravovány podle služebního řádu, statutu poslanců, oborové valorizace nebo míry inflace;

F.  vzhledem k tomu, že Parlament již ve svém usnesení ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2016(11) zdůraznil, že rozpočet Parlamentu na rok 2016 by měl být sestaven na realistickém základě a měl by být v souladu se zásadami rozpočtové kázně a řádného finančního řízení; poznamenává, že paušální částky jsou užitečným a široce uznávaným nástrojem zvyšujícím flexibilitu a transparentnost;

G.  vzhledem k tomu, že by rozpočet Evropského parlamentu měl zaručit jeho plnou legislativní pravomoc a umožnit jeho řádné fungování;

H.  vzhledem k tomu, že důvěryhodnost Parlamentu jako jedné ze složek rozpočtového orgánu do určité míry závisí na jeho schopnosti řídit své vlastní výdaje a rozvíjet demokracii na úrovni Unie;

I.  vzhledem k tomu, že rok 2020 bude prvním úplným rokem po volbách, kdy se ústřední politické a podpůrné činnosti vrátí do normálního tempa;

J.  vzhledem k tomu, že v roce 1990 byl podle předpisů předsednictva pro doplňkový (dobrovolný) systém důchodového pojištění zřízen dobrovolný důchodový fond(12);

K.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr vydal dne 16. června 1999 stanovisko č. 5/99 s názvem „Penzijní fond a důchodový systém pro poslance Evropského parlamentu“;

Obecný rámec

1.  zdůrazňuje, že v roce 2020 je třeba podíl rozpočtu Parlamentu udržet pod 20 % okruhu V; konstatuje, že výše prostředků v návrhu odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 odpovídá 18,22 % okruhu V, a je tedy nižší než v roce 2019 (18,51 %) a představuje nejnižší podíl okruhu V za více než 15 let;

2.  zdůrazňuje, že největší díl rozpočtu Parlamentu je pevně stanoven právními a smluvními povinnostmi a podléhá roční valorizaci;

3.  podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 19. března 2019 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový výbor, ohledně zvýšení rozpočtu oproti rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, což odpovídá celkové výši odhadu příjmů a výdajů na rok 2020 v částce 2 050 430 000 EUR, snížení výdajů v předběžném návrhu příjmů a výdajů schváleném předsednictvem dne 11. března 2019 o 18,1 milionu EUR a související snížení navrhovaných prostředků v následujících rozpočtových položkách:

1004 — Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje, 1200 — Odměny a příspěvky, 1402 Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu, 2007 — Výstavba budov a zařízení prostor, 2022 — Údržba, obsluha a úklid budov, 2024 — Spotřeba energií, 2101 — Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura, 212 — Nábytek, 214 — Technická zařízení a instalace, 300 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy, 302 — Výdaje na recepce a reprezentaci, 3040 — Různé výdaje na interní schůze, 3042 — Schůze, kongresy, konference a delegace, 422 — Výdaje na parlamentní asistenci,

poskytuje do bodu 1650 „Lékařská služba“ částku 140 000 EUR, do bodu 320 „Získávání odborného poradenství“ částku 160 000 EUR a do bodu 3211 „Výdaje na vědecké mediální středisko“ částku 400 000 EUR; vítá skutečnost, že předsednictvo dne 25. března 2019 tyto změny přijalo;

4.  doporučuje útvarům Parlamentu, aby realizovaly změnu v poznámkách u bodu 1650 „Lékařská služba“, protože dodatečné prostředky ve výši 140 000 EUR jsou určeny na pokrytí výdajů na mediátora a psychologa v rámci prevence a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování a u bodu 320 „Získávání odborného poradenství“, jelikož je zvýšení prostředků o 160 000 EUR určeno na pokrytí výdajů na odborné poradenství a odborníky v oblasti prevence, vyšetřování a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování;

5.  konstatuje, že pokud jde o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, vychází se z předpokladu, že dojde ke spořádanému vystoupení na základě schválení dohody o vystoupení a politického prohlášení Evropské rady ze dne 25. listopadu 2018, podle něhož bude Spojené království přispívat do rozpočtu Unie až do roku 2020; poukazuje na to, že úspory plynoucí z vystoupení Spojeného království z EU již byly zahrnuty do rozpočtu na rok 2019 a že v roce 2020 dojde jen k mírnému snížení určitých výdajů v důsledku snížení počtu poslanců o 46;

6.  konstatuje, že pokud Spojené království z Unie nevystoupí nebo vystoupí bez dohody, bude předsednictvo, Rozpočtový výbor nebo plénum muset v průběhu rozpočtového procesu provést úpravy v navržené výši prostředků;

7.  zdůrazňuje, že hlavním úkolem Parlamentu je společně s Radou přijímat právní předpisy a rozhodovat o rozpočtu Unie, zastupovat občany a dohlížet na činnost ostatních unijních institucí;

8.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu při utváření evropského politického uvědomění a podpoře hodnot Unie;

9.  zdůrazňuje, že je nutné dosáhnout úspor oproti návrhu generálního tajemníka s cílem přiblížit nárůst podle tohoto návrhu k očekávané obecné míře inflace pro rok 2020 a rozhodně podporuje veškeré úsilí o a efektivnější a transparentnější využívání veřejných prostředků;

Transparentnost a přesnost

10.  bere na vědomí zvýšenou transparentnost při vypracovávání zprávy generálního tajemníka v souladu s požadavky rozpočtového orgánu, například v poskytování dalších informací o střednědobém a dlouhodobém plánování, investicích, statutárních povinnostem, správních výdajích a metodice;

11.  žádá, aby byl rozpočet Parlamentu na rok 2020 realistický a přesný, pokud jde o sladění potřeb a jejich nákladů, aby se co nejvíce podařilo vyhnout nadhodnocení rozpočtu;

12.  zdůrazňuje, že maximální péči je třeba věnovat tomu, aby veškeré rozpočtové a personální zdroje, jež má Parlament k dispozici, byly využívány s co nejvyšší nákladovou účinností, aby umožnily orgánu a poslancům úspěšně plnit jejich hlavní úkol, jímž je legislativní činnost; znovu připomíná, že to vyžaduje pečlivě plánovat a organizovat pracovní metody a ve všech případech, kdy je to možné, sdružovat jednotlivé funkce a struktury, aby se zamezilo zbytečné byrokracii, překrývání funkcí a zdvojování činnosti a zdrojů;

Kontakty s občany

13.  vítá inauguraci středisek „Europa Experience“ – výstavních prostor, které v menším měřítku reprodukují úspěšnou koncepci bruselského Parlamentaria; poukazuje na to, že v roce 2020 je plánována instalace pěti nových středisek „Europa Experience“ v kontaktních kancelářích;

14.  upozorňuje, že částka vyčleněná na instalaci těchto pěti nových středisek „Europe Experience“ v kontaktních kancelářích je určena na infrastrukturu expozic, kterou spravuje GŘ COMM, nikoli však na výstavní prostory; žádá, aby mu byly před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2019 poskytnuty další informace o orientační výši celkových očekávaných nákladů;

15.  bere na vědomí vytvoření souboru mobilních instalací, které budou postupně vystavovány v různých členských státech s cílem přiblížit Unii občanům;

Politika v oblasti nemovitostí a dopravy

16.  opakuje svůj požadavek, aby byl rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nemovitostí transparentní a aby vycházel z včas poskytovaných informací, s patřičným přihlédnutím k článku 266 finančního nařízení;

17.  nesouhlasí se stávající praxí tzv. sběrného převodu na konci roku s cílem přispívat k plnění stávajících stavebních projektů; zdůrazňuje, že tento tzv. sběrný převod probíhá systematicky ve stejných kapitolách, hlavách a často přesně ve stejných rozpočtových položkách, a klade si otázku, zda se jedná o plánované nadhodnocení těchto výdajů, aby se vytvořily finanční prostředky na financování politiky EP v oblasti nemovitostí; domnívá se, že by politika v oblasti nemovitostí měla být financována transparentním způsobem z rozpočtových položek, které jsou pro ni určeny;

18.  doporučuje, aby roční rozpočtové plánování pro všechny budovy vyčlenilo prostředky na náklady na údržbu a renovaci odpovídající 3 % celkových nákladů na nové budovy v rámci pravidelné a předvídavé politiky v oblasti nemovitostí; zdůrazňuje potřebu strategie v oblasti nemovitostí, která zajistí nákladovou efektivnost, a zdůrazňuje potenciální přínosy plynoucí z blízkosti budov, jako jsou synergie vzniklé sdílením funkcí podpůrných útvarů, kancelářských prostor a místností;

19.  poznamenává, že v roce 2020 má dojít k převzetí celého východního křídla budovy Konrad Adenauer a k nastěhování se do něj, a poukazuje na to, že stavební práce na novém západním křídle začnou bezprostředně poté; konstatuje, že v závěrečných fázích výstavby jsou očekávány výdaje na projektové řízení, jako jsou rozsáhlé operace spojené se stěhováním, základním vybavením budov a ostrahou staveniště;

20.  bere na vědomí, že nájem a provoz všech stávajících budov v Lucemburku je stále rozplánován na celý rok, protože z těchto budov se bude možné vystěhovat pouze postupně; žádá generálního tajemníka, aby poskytl podrobné informace o tomto postupném stěhování a vysvětlil, proč nelze v tomto ohledu nic ušetřit již v roce 2020;

21.  žádá o poskytnutí dalších informací o přípravných technických pracích, včetně přemístění funkcí, např. funkcí umístěných v budově PHS, do jiných budov; požaduje, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu na podzim 2019 byly Rozpočtovému výboru poskytnuty podrobné odhady a rozpis nákladů na tyto činnosti;

22.  pozastavuje se nad velmi vysokými náklady na některé navrhované změny, zejména: instalaci přednáškových sálů pro návštěvníky budovy Atrium (8,720 milionu EUR), multifunkčního prostoru na esplanádě Solidarność (2,610 milionu EUR), vybudování samoobslužné jídelny v budově SDM ve Štrasburku (1,9 milionu EUR); vyzývá generálního tajemníka, aby před čtením rozpočtu v Parlamentu, jež se má uskutečnit na podzim 2019, poskytl Rozpočtovému výboru o těchto rozhodnutích jakékoli informace;

23.  domnívá se, že dalších úspor by mělo být dosaženo ve výdajích na nábytek do kanceláří poslanců a jejich asistentů, protože tyto kanceláře budou nově vybaveny na počátku mandátu v roce 2019;

24.  je znepokojen záměrem Parlamentu rozšířit svou činnost a diplomatickou přítomnost v Indonésii (Jakarta), Etiopii (Addis Abeba) a ve Spojených státech (New York); vyjadřuje politování nad tím, že navzdory tomu, že neexistuje komplexní analýza nákladů a přínosů a další rozpracování podkladových argumentů pro výběr těchto konkrétních míst, předsednictvo s návrhem souhlasilo a stejně tak souhlasilo i se jmenováním současného vedoucího kanceláře Parlamentu ve Washingtonu, D.C. novým vedoucím kanceláře v Jakartě; naléhavě proto vyzývá generálního tajemníka, aby určil dotčené rozpočtové položky a objasnil tento netransparentní stav tím, že vysvětlí proces rozhodování o těchto různých místech a jmenování nového vedoucího kanceláře v Jakartě; domnívá se, že toto rozhodnutí musí být mezitím pozastaveno;

25.  domnívá se, že potenciálních úspor v rozpočtu Parlamentu lze dosáhnout zařízením jediného sídla; připomíná analýzu Evropského účetního dvora z roku 2014, která odhadla roční náklady na zeměpisnou rozptýlenost Parlamentu na 114 milionů EUR ročně; dále připomíná, že v důsledku zeměpisné rozptýlenosti Parlamentu vzniká 78 % všech emisí ze strany statutárních zaměstnanců Parlamentu a že dopad na životní prostředí činí 11 000 až 19 000 tun emisí CO2; vyzývá proto k vypracování plánu, jak dospět k jedinému sídlu;

Bezpečnost

26.  konstatuje, že rozpočet na rok 2020 bude zahrnovat poslední splátky rozsáhlých investic zahájených v roce 2016, jejichž cílem je výrazně zlepšit bezpečnost Parlamentu; poukazuje na to, že, tyto projekty se týkaly různých oblastí, zejména budov, zařízení a zaměstnanců, ale také zvyšování kybernetické bezpečnosti a zabezpečení komunikace.

27.  zdůrazňuje, že projekt iPACS poskytne Parlamentu moderní integrovanou bezpečnostní technologii s cílem odstranit zbývající nedostatky v bezpečnosti budov; tento projekt vstoupí v roce 2020 do svého pátého a závěrečného roku; vybízí generálního tajemníka, aby vypracoval podrobný souhrn veškerých výdajů na bezpečnost budov od roku 2016;

28.  je toho názoru, že nástroje IT mají velký význam při plnění úkolů poslanců a zaměstnanců, jsou však ohroženy kybernetickými útoky; vítá proto, že v posledních dvou letech byl kvalitativně posílen tým pro činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a zejména vítá, že poté, co bylo dosaženo fáze normálního provozu a pokračuje se v plnění akčního plánu kybernetické bezpečnosti, příslušný rozpočet se bude zvyšovat již jen v závislosti na inflaci;

29.  vítá úsilí o zlepšení služeb pro poslance díky průběžným investicím do rozvoje počítačových aplikací, dalšímu rozvoji programu e-Parliament, výzkumu a vývoji systému strojového učení s překladovými paměťmi a provádění víceletého projektu v oblasti technického řízení konferenčních místností; žádá o další informace o celkové částce, která byla v uplynulých letech vynaložena na tyto programy; bere na vědomí dlouhodobé postupné provádění těchto projektů s cílem rozložit náklady do více rozpočtových roků;

30.  žádá předsednictvo, aby pracovalo na technickém řešení, které by poslancům Evropského parlamentu umožnilo uplatnit své právo volit a zároveň čerpat výhody z mateřské, otcovské nebo nemocenské dovolené;

Poslanci a akreditovaní parlamentní asistenti

31.  domnívá se, že je nutné respektovat sociální a důchodové nároky akreditovaných parlamentních asistentů; v této souvislosti opakuje svou výzvu k nalezení praktického řešení pro ty akreditované parlamentní asistenty, kteří nebudou po dosažení důchodového věku přístup k evropskému důchodovému systému, ačkoli budou mít na konci stávajícího volebního období odpracována dvě volební období bez přerušení, neboť jim bude chybět určitá doba k dosažení potřebných deseti let stanovených ve služebním řádu, a to kvůli dřívějšímu termínu konání voleb v roce 2014 a zpoždění při schvalování nových smluv pro akreditované parlamentní asistenty, jež bylo způsobeno velkým objemem práce po volbách v letech 2009; vyzývá proto generálního tajemníka, aby předložil nové praktické a věrohodné návrhy, jejichž cílem bude definitivně tento problém vyřešit;

32.  bere na vědomí revizi výše náhrad a příspěvků pro akreditované parlamentní asistenty v souvislosti s jejich služebními cestami mezi třemi pracovními místy Parlamentu; připomíná však opakovaně přijatý požadavek, aby předsednictvo přijalo opatření k plnému sladění výše náhrad a příspěvků, které budou vznikat v souvislosti s cestováním mezi třemi pracovními místy Parlamentu mezi úředníky, ostatními zaměstnanci a akreditovanými parlamentními asistenty od příštího volebního období;

33.  vítá rozhodnutí předsednictva ze dne 10. prosince 2018 týkající se stážistů poslanců; požaduje dokončení jednání o technických aspektech tohoto rozhodnutí, aby mohlo nabýt účinnosti dne 2. července 2019; zdůrazňuje, že odměny stážistů by měly přinejmenším pokrývat jejich životní náklady;

34.  očekává, že překladatelské služby Parlamentu splní svou základní funkci podpory evropských právních předpisů a poslanců při plnění jejich povinností prostřednictvím poskytování vysoce kvalitně přeložených dokumentů v rámci udržitelné strategie pro budoucnost;

35.  opakovaně vyjadřuje znepokojení nad dodatečnými náklady na tlumočení ústních vysvětlení hlasování na plenárních zasedáních; žádá generálního tajemníka, aby předložil podrobný rozpis nákladů spojených s ústními vysvětleními hlasování; připomíná, že poslanci, kteří si přejí vysvětlovat svá hlasování nebo vznést otázky související s obavami svých voličů, mají k dispozici i jiné alternativy, jako jsou písemná vysvětlení hlasování a různé nástroje pro komunikaci s veřejností; v této souvislosti se domnívá, že pokud má být dosaženo výrazných úspor, mohla by být ústní vysvětlení hlasování zrušena;

36.  připomíná statut poslanců, který v čl. 27 odst. 1 a 2 uvádí, že „dobrovolný důchodový fond zřízený Evropským parlamentem bude zachován i po nabytí účinnosti tohoto statutu, a to pro poslance nebo bývalé poslance, kteří již v tomto fondu nabyli práv nebo budoucích nároků“ a že „nabytá práva nebo budoucí nároky zůstávají zachovány v plném rozsahu“; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby plně respektovali statut poslanců a aby v rámci důchodového fondu urychleně stanovili jasný plán pro Parlament, který by přijal a převzal povinnosti a odpovědnost za dobrovolný důchodový systém poslanců; opakuje svůj požadavek, aby se dobrovolným důchodovým fondem poslanců zabýval Účetní dvůr, a žádá, aby prozkoumal způsoby, jak zajistit udržitelné financování dobrovolného důchodového fondu v souladu s ustanoveními statutu poslanců a současně zajistit naprostou transparentnost;

37.  opakuje svou výzvu k transparentnosti příspěvku na všeobecné výdaje poslanců; vyjadřuje politování nad tím, že předsednictvo v tomto ohledu nezavedlo větší transparentnost a zodpovědnost;

Záležitosti týkající se zaměstnanců

38.  je přesvědčen, že v období, kdy finanční a personální zdroje unijních institucí budou zřejmě pod stále větším tlakem, je nutné vymezit oblasti, jako jsou mimo jiné IT služby a bezpečnost, tlumočení a překlad a řidiči, v nichž bude možné zvýšit synergie mezi podpůrnými útvary s využitím zkušeností Parlamentu i dalších orgánů Unie a s plným ohledem na obtíže v oblasti správy a rozdíly v rozsahu služeb, s cílem vypracovat vyvážené dohody o spolupráci;

39.  vítá současné dohody o spolupráci mezi Parlamentem, Výborem regionů a Evropským hospodářským a sociálním výborem s cílem určit další oblasti, v nichž mohou být sdíleny funkce podpůrných útvarů; vybízí generálního tajemníka, aby vyhodnotil současnou spolupráci mezi unijními institucemi s cílem určit další potenciální synergie a úspory;

40.  prosazuje zásadu přístupnosti všem občanům; v souladu s požadavky přijatými v plénu, aby byla vytvořena možnost tlumočení do mezinárodního znakového jazyka pro všechny plenární rozpravy, žádá generálního tajemníka, aby analyzoval proveditelnost tohoto návrhu;

41.  připomíná doporučení usnesení Parlamentu z 26. října 2017, 11. září 2018 a 15. ledna 2009 o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v Unii a o opatřeních proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; požaduje podporu na pokrytí nákladů na externí odborné konzultace potřebné k rozšíření externího auditu ohledně „Poradního výboru pro zaměstnance Parlamentu“ v oblasti prevence obtěžování; žádá prostředky na pokrytí plného provádění reformních kroků pro Evropský parlament, které jsou uvedeny v plánu pro potírání sexuálního obtěžování, včetně provádění častých školení proti obtěžování pro všechny zaměstnance, akreditované parlamentní asistenty a poslance; je navíc toho názoru, že jsou zapotřebí prostředky na pokrytí nákladů na mediátory a další odborníky v oblasti prevence a řešení případů obtěžování v Parlamentu ve spolupráci se sítí důvěrných poradců a se současnými strukturami;

42.  doporučuje, aby se více využívaly videokonference a jiné technologie, které chrání životní prostředí a šetří zdroje, zejména prostřednictvím snížení povinnosti cestovat mezi třemi pracovními místy;

Další otázky

43.  domnívá se, že postup přijímání odhadů příjmů a výdajů Parlamentu by se měl změnit s ohledem na dokument, který vypracovala pracovní skupina pro vnitřní rozpočtový postup Parlamentu, a rovněž s ohledem na přání politických skupin, aby se postup zjednodušil a zefektivnil, snížila se s ním spojená pracovní zátěž poslanců i personálu, zvýšila se jeho transparentnost a vyjasnilo se rozdělení úkolů mezi zúčastněné subjekty; připomíná, že v rámci současného postupu provádí Rozpočtový výbor tytéž úkony dvakrát, jednou na jaře (jednání s předsednictvím o přijetí odhadu příjmů a výdajů Parlamentu) a poté na podzim (překládání návrhu na změny rozpočtu), což vede k tomu, že se koná vyšší počet schůzí, vzniká více dokumentů a rostou náklady (překlad, tlumočení atd.);

44.  požaduje zachování odpovídajícího financování Evropského vědeckého mediálního střediska pro spolupráci s televizními stanicemi, sociálními médii a dalšími partnery za účelem vzdělávání mladých novinářů, a to zejména v souvislosti s novým vědeckým a technologickým rozvojem a recenzovanými zprávami založenými na faktech;

45.  vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby v zájmu zvýšení efektivity, omezení administrativy a byrokracie ve vnitřní činnosti Parlamentu vštěpovali všem správním útvarům kulturu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a udržitelnosti z hlediska životního prostředí a přístup úsporného řízení; zdůrazňuje, že přístup úsporného řízení spočívá v soustavném zlepšování pracovních postupů na základě zjednodušování a díky zkušenostem administrativních pracovníků;

o

o  o

46.  přijímá odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020;

47.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a odhad příjmů a výdajů Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0417.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0182.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0331.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0404.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0503.

(10)

Přijaté texty, P8_TA(2019)0010.

(11)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(12)

Texty přijaté předsednictvem, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


PŘÍLOHA: NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NÁVRH ODHADU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

NA ROK 2020

Příspěvek Evropské unie na financování výdajů

Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2020

Název

Částka

 

 

Výdaje

2 050 430 000

Vlastní příjmy

172 219 530

Splatný příspěvek

1 878 210 470

PŘÍJMY

Hlava - Kapitola - Článek - Bod

Název

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

4

PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE

4 0

RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY

4 0 0

Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánu, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Kapitola 4 0 — celkem

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 1 0

Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

10 000

10 000

37 595

Kapitola 4 1 — celkem

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

4 2 1

Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

p.m.

p.m.

0

Kapitola 4 2 — celkem

p.m.

p.m.

0

Hlava 4 — celkem

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Výnosy z prodeje vozidel

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Výnosy z dodávek zboží jiným institucím nebo orgánům — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Výnosy z prodeje budov a pozemků — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Výnosy z prodeje publikací, tištěných publikací a filmů

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 0 — celkem

p.m.

p.m.

0

5 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU

p.m.

 

 

5 1 1

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 1 — celkem

 

 

 

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

50 000

50 000

0

Kapitola 5 2 — celkem

50 000

50 000

0

5 5

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ PRACÍ

5 5 0

Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné orgány nebo instituce, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 5 — celkem

p.m.

p.m.

0

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 7 0

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánu — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 7 — celkem

p.m.

p.m.

0

5 8

RŮZNÉ PLATBY

5 8 1

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění — účelově vázané příjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 8 — celkem

p.m.

p.m.

0

Hlava 5 — celkem

50 000

50 000

0

6

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY V SOUVISLOSTI S DOHODAMI A PROGRAMY UNIE

6 6

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY

6 6 0

Ostatní příspěvky a náhrady

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Ostatní příspěvky a náhrady

p.m.

p.m.

0

Kapitola 6 6 — celkem

p.m.

p.m.

0

Hlava 6 — celkem

p.m.

p.m.

0

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0

Různé příjmy

1 000

1 000

920 241

Kapitola 9 0 — celkem

1 000

1 000

920 241

Hlava 9 — celkem

1 000

1 000

920 241

CELKOVÝ SOUČET

172 219 530

171 038 900

163 213 445

VÝDAJE

Celkový přehled prostředků (roky 2020 a 2019) a plnění (2018)

Hlava Kapitola

Název

Prostředky na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1

OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU

1 0

ČLENOVÉ ORGÁNU

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Hlava 1 — celkem

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Hlava 2 — celkem

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OBECNÝMI ČINNOSTMI ORGÁNU

3 0

SCHŮZE A KONFERENCE

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, TVORBA A ŠÍŘENÍ DOKUMENTŮ

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Hlava 3 — celkem

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ORGÁNU

4 0

ZVLÁŠTNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

SCHŮZE A OSTATNÍ ČINNOSTI POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ

480 000

460 000

440 000

Hlava 4 — celkem

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

5 0

VÝDAJE ÚŘADU PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

285 000

280 000

p.m.

Hlava 5 — celkem

285 000

280 000

p.m.

10

OSTATNÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

REZERVA NA ROZŠÍŘENÍ

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKU

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY NA BUDOVY

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÍ CÍLE

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERVA NA EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 10 — celkem

5 151 000

10 504 000

0

CELKOVÝ SOUČET

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

ODDÍL I – EVROPSKÝ PARLAMENT

Příjmy — Vlastní příjmy

Hlava 4 — Příjmy od osob pracujících v orgánech a jiných institucích Unie

Kapitola 4 0 — Různé daně a srážky

Článek 4 0 0 — Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Právní základy

Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu.

Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článek 4 0 3 — Výnosy z dočasného příspěvku placeného z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu ve znění platném do 15. prosince 2003.

Článek 4 0 4 — Výnosy ze zvláštních a solidárních odvodů z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v aktivním zaměstnání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto řádu.

Kapitola 4 1 — Příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 1 0 — Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 1 — Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Právní základy

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4, čl. 11 odst. 2 a 3 a článek 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

Článek 4 1 2 — Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mají pracovní volno z osobních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

10 000

10 000

33 059,00

Kapitola 4 2 — Ostatní příspěvky do systému důchodového pojištění

Článek 4 2 1 — Příspěvky poslanců Evropského parlamentu do systému starobního důchodového pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Právní základy

Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu, a zejména příloha III těchto pravidel.

Hlava 5 — Příjmy ze správní činnosti orgánu

Kapitola 5 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží) a nemovitého majetku

Článek 5 0 0 — Výnosy z prodeje movitého majetku (dodávky zboží)

Bod 5 0 0 0 — Výnosy z prodeje vozidel

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, která patří orgánům.

Bod 5 0 0 1 — Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku jiného než vozidel, který patří orgánu.

Bod 5 0 0 2 — Výnosy z dodávek zboží jiným útvarům v rámci institucí Unie či jiným orgánům nebo institucím Unie – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

 

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 0 0 — Výnosy z prodeje budov a pozemků — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nemovitého majetku, který patří orgánům.

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 0 2 — Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích.

Kapitola 5 1 — Výnosy z pronájmu

Článek 5 1 1 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy

Bod 5 1 1 0 — Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto rozpočtovém bodě by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Bod 5 1 1 1 — Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 2 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

Článek 5 2 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

50 000

50 000

1 111,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu.

Kapitola 5 5 — Příjmy z poskytování služeb a provádění prací

Článek 5 5 0 — Příjmy z poskytování služeb a provádění prací pro jiné útvary v rámci institucí Unie či pro jiné orgány nebo instituce Unie, včetně náhrad poskytnutých těmito orgány nebo institucemi Unie za služební cesty, které byly zaplaceny jejich jménem – účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 5 1 — Příjmy od třetích osob za poskytnutí služeb nebo práce provedené na jejich žádost — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Kapitola 5 7 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

Článek 5 7 0 — Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 1 — Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 2 písm. d) finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Článek 5 7 2 — Zpětná úhrada výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů ze zpětné úhrady výdajů na sociální péči, které vznikly jménem jiného orgánu.

Článek 5 7 3 — Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Kapitola 5 8 — Různé platby

Článek 5 8 1 — Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění — účelově vázané příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

 

Poznámky

V souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení jsou tyto příjmy považovány za účelově vázané a zapisují se jako dodatečné finanční prostředky do položek, z nichž byly hrazeny počáteční výdaje vedoucí k odpovídajícím příjmům.

Tento článek zahrnuje také úhradu platů úředníků, kteří byli účastníky nehod, ze strany pojišťoven.

Hlava 6 — Příspěvky a náhrady v souvislosti s dohodami a programy Unie

Kapitola 6 6 — Ostatní příspěvky a náhrady

Článek 6 6 0 — Ostatní příspěvky a náhrady

Bod 6 6 0 0 — Ostatní příspěvky a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Hlava 9 — Různé příjmy

Kapitola 9 0 — Různé příjmy

Článek 9 0 0 — Různé příjmy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Plnění 2018

1 000

1 000

648 807,00

Poznámky

Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

Podrobnosti týkající se výdajů a příjmů plynoucích ze zapůjčení nebo pronájmu nebo poskytování služeb v tomto článku by měly být uvedeny v příloze tohoto rozpočtu.

Výdaje — Výdaje

Hlava 1 — Osoby pracující v orgánu

Kapitola 1 0 — Členové orgánu

Článek 1 0 0 — Odměny a příspěvky

Bod 1 0 0 0 — Odměny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odměny stanovené statutem poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 9 a 10 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 1 a 2 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 4 — Příspěvek na běžné cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 10 až 21 a článek 24 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 5 — Ostatní cestovní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 22 a 23 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 6 — Příspěvek na všeobecné výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců Evropského parlamentu, a to v souladu s prováděcími opatřeními ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 170 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 25 až 28 těchto prováděcích opatření.

Bod 1 0 0 7 — Příspěvky na výkon funkce

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

190 000

187 000

163 631,40

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí paušálních příspěvků na pobyt a reprezentaci v souvislosti s výkonem funkce předsedy Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 20 tohoto statutu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 17. června 2009.

Článek 1 0 1 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Bod 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úrazového pojištění, úhrady léčebných nákladů poslanců a pojištění proti ztrátě nebo krádeži, které se vztahuje na osobní věci poslanců.

Jsou rovněž určeny na pojištění a asistenci poslancům v případě nutnosti repatriace v průběhu oficiální cesty, pokud vážně onemocní, stanou se obětí nehody nebo nepředvídané události, která znemožní řádný průběh cesty. Tato asistence zahrnuje vyřízení repatriace a úhradu nákladů s ní spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 18 a 19 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 3 až 9 a 29 těchto prováděcích opatření.

Společné předpisy pro úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání úředníků Evropské unie.

Společné předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví obecná prováděcí opatření pro úhradu léčebných nákladů.

Bod 1 0 1 2 — Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

892 000

876 000

654 850,51

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí některých výdajů nutných pro poskytnutí pomoci vážně zdravotně postiženému poslanci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 30 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 2 — Odchodné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odchodného po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 13 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 45 až 48 a článek 77 těchto prováděcích opatření.

Článek 1 0 3 — Stěhování

Bod 1 0 3 0 — Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení starobního důchodu po skončení poslaneckého mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 1 — Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

167 000

274 000

161 725,76

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení invalidního důchodu poslanci v případě, že invalidita vznikla v průběhu výkonu mandátu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha III pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 2 — Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na vyplácení pozůstalostních vdovských nebo sirotčích důchodu v případě úmrtí poslance nebo bývalého poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 15 000 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 75 těchto prováděcích opatření a příloha I pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Bod 1 0 3 3 — Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku orgánu do dobrovolného doplňkového systému důchodového pojištění poslanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 27 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 76 těchto prováděcích opatření a příloha VII pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu.

Článek 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

750 000

800 000

700 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za účast v jazykových kurzech a kurzech výpočetní techniky pro poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 44 těchto prováděcích opatření.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 23. října 2017 ohledně jazykových kurzů a kurzů výpočetní techniky pro poslance.

Kapitola 1 2 — Úředníci a dočasní zaměstnanci

Článek 1 2 0 — Platy a ostatní nároky

Bod 1 2 0 0 — Platy a příspěvky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny v případě úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo uvedené v plánu pracovních míst, zejména na pokrytí:

—  platů, příspěvků a úhrad souvisejících s platy,

—  nemocenského pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání a jiných plateb sociálního zabezpečení,

—  paušálních příspěvků za přesčasy,

—  různých dávek a příspěvků,

—  cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí za přepravu z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu,

—  důsledků úpravy mezd opravnými koeficienty a výdajů spojených s částí příjmů převedených do jiné země, než je země, ve které jsou zaměstnáni,

—  pojištění pro případ ztráty zaměstnání a pokrytí částek, které platí daný orgán dočasným zaměstnancům, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

Jsou rovněž určeny na pokrytí pojistného pro úrazy při sportovních aktivitách zaměstnanců využívajících sportovní střediska Evropského parlamentu v Bruselu, v Lucemburku a ve Štrasburku.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 450 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 2 — Odměny za přesčasy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

150 000

110 000

60 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za práci přesčas v souladu s právním základem.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 0 4 — Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  cestovních nákladů souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s přeložením do jiného místa výkonu služby úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků),

—  příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu služby nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu služby,

—  denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu služby nuceni změnit místo svého bydliště,

—  odstupného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

—  odstupného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu,

—  rozdílu mezi příspěvky, které platí smluvní zaměstnanci do systému důchodového pojištění členského státu, a mezi příspěvky, které je třeba platit do systému Unie, v případě změny pracovního zařazení zaměstnance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 2 2 — Odstupné po předčasném skončení služebního poměru

Bod 1 2 2 0 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí náhrad, na které mají nárok:

—  úředníci, kteří byli přeloženi do neaktivního postavení v souvislosti s kroky ke snížení počtu pracovních míst v orgánu,

—  úředníci, kteří byli převedeni na volno v zájmu uspokojení organizačních potřeb spojených s nabýváním nových dovedností v rámci orgánu,

—  úředníci a dočasní zaměstnanci v sekretariátech politických skupin na pracovních místech tříd AD 16 a AD 15, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů.

Pokrývají rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahující se na toto odstupné (s výjimkou příjemců příspěvku podle článku 42c služebního řádu, kteří nemají na úpravu opravným koeficientem nárok).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 41, 42c a 50 a příloha IV tohoto služebního řádu, a článek 48a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Bod 1 2 2 2 — Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  odstupného vypláceného na základě služebního řádu nebo nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002,

—  příspěvků zaměstnavatele na nemocenské pojištění příjemců odstupného,

—  důsledků úpravy opravnými koeficienty u různých náhrad a příspěvků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 ze dne 17. listopadu 1995, kterým se v souvislosti s přistoupením Rakouska, Finska a Švédska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru dočasných zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 ze dne 30. září 2002, kterým se v souvislosti s modernizací orgánu zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního skončení služebního poměru úředníků Evropských společenství jmenovaných na stálé pracovní místo v Evropském parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin Evropského parlamentu (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zaměstnanci a externí služby

Článek 1 4 0 — Ostatní zaměstnanci a externí osoby

Bod 1 4 0 0 – Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí výdajů na:

—  odměny, včetně přídavků a příspěvků, ostatních zaměstnanců, včetně smluvních zaměstnanců a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvků zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, především do systému Unie, a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců,

—  zaměstnávání dočasných zaměstnanců,

—  faktury vystavené PMO v souvislosti s přijímáním pracovníků, jejichž náplní práce je vést administrativní složky zaměstnanců Parlamentu (zejména pokud jde o příspěvky v nezaměstnanosti, důchodové nároky apod.).

Z těchto prostředků nelze hradit výdaje týkající se:

—  ostatních zaměstnanců, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik,

—  ostatních zaměstnanců, kteří vykonávají funkci řidiče na generálním sekretariátu nebo zajišťují jejich koordinaci.

Část těchto prostředků má být použita na nábor smluvních zaměstnanců se zdravotním postižením podle rozhodnutí předsednictva ze dne 7. a 9. července 2008.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlavy IV, V a VI).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 1 — Ostatní zaměstnanci — bezpečnost

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů pro ostatní zaměstnance, kteří pracují v generálním ředitelství pověřeném bezpečností a vykonávají funkce týkající se zabezpečování osob a majetku, zabezpečování informací a vyhodnocování rizik:

—  platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 2 — Ostatní zaměstnanci — řidiči na generálním sekretariátu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Poznámky

Tyto prostředky jsou zejména určeny na pokrytí následujících výdajů týkajících se ostatních zaměstnanců, kteří vykonávají funkci řidiče na generálním sekretariátu nebo zajišťují jejich koordinaci:

—  platy smluvních zaměstnanců a smluvních zaměstnanců pro pomocné práce, včetně přídavků a příspěvků a důsledků opravných koeficientů vztahujících se na platy těchto zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (hlava IV).

Obecná prováděcí ustanovení týkající se konkurzů a výběrových řízení, přijímání a zařazování úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu do platových tříd (rozhodnutí předsednictva ze dne 17. října 2014).

Bod 1 4 0 4 — Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  odměn stážistů s ukončeným vzděláním (stipendia), včetně případných příspěvků na domácnost,

—  cestovních výdajů stážistů,

—  dodatečných nákladů, které bezprostředně souvisí s jejich zdravotním postižením,

—  nákladů na zdravotní a úrazové pojištění stážistů,

—  výdajů spojených s pořádáním informačních schůzek / školení pro stážisty,

—  výplaty dotace výboru pro stáže Schuman,

—  výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským parlamentem a institucemi veřejné správy v členských státech a v kandidátských zemích nebo mezinárodními organizacemi uvedenými v příslušných předpisech,

—  výdajů v souvislosti s přidělením národních odborníků k Evropskému parlamentu, včetně náhrad a příspěvků a cestovních výdajů,

—  nákladů na úrazové pojištění pro takto přidělené národní odborníky,

—  náhrad a příspěvků při studijních pobytech a studijních stipendií,

—  nákladů na pořádání vzdělávacích programů pro konferenční tlumočníky a překladatele, mimo jiné ve spolupráci s tlumočnickými školami a univerzitami poskytujícími vzdělání v oblasti překladu, a také na samotné školení a další vzdělávání tlumočníků a překladatelů, na nákup výukových materiálů a na náklady s tím spojené,

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Předpisy pro dočasné přeložení úředníků Evropského parlamentu a dočasných zaměstnanců politických skupin k vnitrostátním správním orgánům, k jim podobným institucím a mezinárodním organizacím (rozhodnutí předsednictva ze dne 7. března 2005).

Předpisy pro přidělování národních odborníků k Evropskému parlamentu (rozhodnutí předsednictva ze dne 4. května 2009).

Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu (rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 1. února 2013 a ze dne 14. září 2018).

Bod 1 4 0 5 — Výdaje na tlumočení

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí těchto výdajů:

—  výdaje na odměny a podobné náhrady, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a další výdaje konferenčních tlumočníků, kteří jsou najímáni Evropským parlamentem na schůze pořádané Evropským parlamentem pro jeho vlastní potřeby nebo pro potřeby jiných orgánů nebo institucí, pokud není možné zajistit nezbytné služby prostřednictvím stálých nebo dočasných tlumočníků Evropského parlamentu,

—  výdaje na služby konferenčních agentur, techniků a administrátorů využívané pro výše zmíněné schůze, pokud není možné zajistit služby prostřednictvím úředníků, dočasných zaměstnanců nebo jiných pracovníků Evropského parlamentu,

—  výdaje v souvislosti se službami poskytovanými Evropskému parlamentu tlumočníky, kteří jsou zaměstnanci jiných regionálních, národních a mezinárodních institucí,

—  výdaje spojené s činnostmi souvisejícími s tlumočením, zejména v souvislosti s přípravou schůzí, školení a výběru tlumočníků.

—  poplatky hrazené Komisi za správu plateb konferenčním tlumočníkům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 500 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Úmluva upravující pracovní a platové podmínky konferenčních tlumočníků (a prováděcí pravidla k ní) ze dne 28. července 1999, jak byla pozměněna dne 13. října 2004 a revidována dne 31. července 2008.

Bod 1 4 0 6 — Pozorovatelé

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí úhrady výdajů na pozorovatele v souladu s článkem 13 jednacího řádu Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 1 4 2 — Externí překladatelské služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na překladatelské a písařské práce, na redakční práci, na pomoc s kódováním a na technickou pomoc, kterou zajišťují externí dodavatelé.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

Článek 1 6 1 — Výdaje spojené s personálním řízením

Bod 1 6 1 0 — Výdaje na nábor pracovníků

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

163 000

163 000

111 415,93

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů na pořádání výběrových řízení podle článku 3 rozhodnutí 2002/621/ES a na pokrytí cestovních výdajů a výdajů na pobyt pro uchazeče, kteří byli pozváni k pohovorům,

—  výdajů na pořádání výběrových řízení pro zaměstnance.

V případech řádně odůvodněných provozními potřebami a po konzultaci s Evropským úřadem pro výběr personálu lze tyto prostředky použít pro výběrová řízení, která pořádá orgán samostatně.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56).

Bod 1 6 1 2 — Další odborné vzdělávání

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na vzdělávání s cílem zlepšovat dovednosti zaměstnanců a výkonnost a produktivitu orgánu, např. formou jazykových kurzů s výukou úředních pracovních jazyků.

Jsou také určeny také na pokrytí výdajů na jiná školení pro poslance.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Článek 1 6 3 — Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu

Bod 1 6 3 0 — Sociální péče

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

760 000

749 000

517 613,32

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým u následujících kategorií zdravotně postižených osob:

—  úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

—  manželů/manželek úředníků a dočasných zaměstnanců v činné službě,

—  všech vyživovaných dětí ve smyslu služebního řádu úředníků Evropské unie,

úhrady výdajů (jiných než na lékařskou péči) uznaných za nezbytné a souvisejících s postižením, které jsou řádně doloženy a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a to v závislosti na možnostech rozpočtu a byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu,

—  plateb v případě úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří se nacházejí ve velmi obtížné situaci,

—  poskytování dotací pro výbor zaměstnanců a pokrytí mimořádných výdajů oddělení sociální péče. Příspěvky nebo úhrada nákladů účastníkům sociálních aktivit ze strany výboru zaměstnanců budou zaměřeny na financování aktivit, které mají společenský, kulturní nebo jazykový rozměr, nebudou však obsahovat dotace pro jednotlivé zaměstnance nebo domácnosti,

—  dalších akcí společenského charakteru na institucionální nebo interinstitucionální úrovni pro úředníky, ostatní zaměstnance a důchodce,

—  financování specifických opatření přiměřených úprav nebo výdajů na zdravotnické či sociální analýzy pro úředníky a ostatní zaměstnance se zdravotním postižením během náboru a vyžadující úpravy na pracovišti v důsledku událostí během jejich služebního poměru a stážisty se zdravotním postižením během výběru na základě článku 1d služebního řádu, zejména zajištění osobní asistence na pracovišti, a to i při přepravě nebo při služebních cestách.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 70 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 1d, čl. 9 odst. 3 třetí pododstavec a článek 76 tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s plánem mobility v různých pracovních místech.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 1 6 3 2 — Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

252 000

240 000

212 286,81

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na podporu a finanční zajištění projektů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd., a na pokrytí příspěvku na výdaje na stálé centrum pro využití volného času (kulturní a sportovní aktivity, koníčky, restaurace).

Pokrývají rovněž finanční podporu interinstitucionálních společenských aktivit.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 600 000 EUR.

Článek 1 6 5 — Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu

Bod 1 6 5 0 — Lékařská služba

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů lékařských ordinací, oddělení pro nepřítomnost ze zdravotních důvodů a oddělení pro prevenci a dobré pracovní podmínky ve třech pracovních místech Parlamentu, včetně lékařských kontrol, nákupu materiálu a léčivých přípravků apod., výdajů spojených s lékařskými prohlídkami, zejména v rámci pracovního lékařství, se vstupními lékařskými prohlídkami, s pravidelnými návštěvami lékaře a kontrolami zdravotního stavu v případě pracovníků na „místech bezpečnostních pracovníků, na místech, na nichž je třeba bdělosti, a na místech s vymezeným rizikem“, s odbornými lékařskými posudky a s ergonomií, provozních výdajů výboru pro otázky invalidity, výdaje na arbitráže a odborné posudky a výdajů na služby externích lékařů-specialistů a jiných zdravotníků, které považují posudkoví lékaři za nezbytné.

Dále jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, a také výdaje související s poskytovateli lékařských a jiných zdravotnických služeb nebo osobami zajišťujícími krátkodobý zástup.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 33, článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Bod 1 6 5 2 — Výdaje na stravování

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

800 000

1 080 000

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stravování.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 1 6 5 4 — Zařízení péče o děti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na organizační výdaje a na výdaje na poskytování služeb interních a externích zařízení péče o děti, s nimiž Parlament uzavřel dohodu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 300 000 EUR.

Bod 1 6 5 5 — Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované evropské školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

626 000

615 000

445 600,00

Poznámky

Provádění rozhodnutí Komise C(2013) 4886 ze dne 1. srpna 2013 o zavedení příspěvku EU vypláceného školám, které jsou akreditované Nejvyšší radou evropských škol, na poměrném základě podle počtu zapsaných dětí zaměstnanců EU, kterým se nahrazuje rozhodnutí Komise K(2009) 7719 ze dne 14. října 2009 ve znění rozhodnutí Komise K(2010) 7993 ze dne 8. prosince 2010 (Úř. věst. C 222, 2.8.2013, s.8).

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol a nebo na úhradu příspěvku Evropského parlamentu na evropské školy typu II akreditované Nejvyšší radou evropských škol, který hradí jeho jménem Komise. Pokrývají náklady související s dětmi statutárních zaměstnanců Evropského parlamentu zapsaných do těchto škol.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 2 — Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

Poznámky

Vzhledem k tomu, že pojišťovny vypověděly smlouvy o pojištění proti rizikům, riziko průmyslových konfliktů a teroristických útoků, kterému jsou vystaveny budovy Evropského parlamentu, je třeba pokrýt z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Finanční prostředky v této hlavě tudíž pokrývají veškeré výdaje spojené se škodami způsobenými průmyslovými konflikty a teroristickými útoky.

Kapitola 2 0 — Budovy a náklady s nimi spojené

Článek 2 0 0 — Budovy

Bod 2 0 0 0 — Nájemné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného v budovách nebo částech budov, které Evropský parlament využívá.

Pokrývají také daň z nemovitosti. Nájemné se vypočítává za 12 měsíců na základě existujících nebo připravovaných pronájmů, přičemž se běžně ponechává prostor pro zohlednění životních nákladů nebo stavebních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 1 — Roční splátky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí ročních splátek za budovy nebo části budov na základě platných nebo připravovaných smluv o odkoupení na splátky.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 3 — Nabývání nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup nemovitostí. Dotace na pozemky a jejich rozvoj budou poskytovány v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 13 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 7 — Výstavba budov a zařízení prostor

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  nákladů na výstavbu budov (práce, honoráře za studie, základní zařízení a nezbytné vybavení k zahájení provozu a veškeré související náklady),

—  nákladů na práce spojené se zařízením prostor a dalších výdajů spojených s těmito pracemi (zejména honorářů architektům a inženýrům atd.).

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 472 000 EUR.

Finanční příspěvky členských států, jejich veřejných agentur nebo subjektů ve formě financování nebo náhrady nákladů a souvisejících poplatků týkajících se nákupu nebo využívání půdy či budov a také poplatků v souvislosti s budovami a zařízeními dané instituce se považují za vnější účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 21 odst. 2 finančního nařízení.

Bod 2 0 0 8 — Specifická správa nemovitostí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na správu budov, které nejsou specificky uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména na:

—  nakládání s odpady,

—  povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, informovanost o právních předpisech apod.,

—  technickou knihovnu,

—  pomoc se správou (Building Helpdesk),

—  správu plánů budov a nosičů dat,

—  ostatní výdaje.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 268 000 EUR.

Článek 2 0 2 — Výdaje na budovy

Bod 2 0 2 2 — Údržba, obsluha a úklid budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na údržbu, obsluhu a úklid budov (vnitřních prostor a technických zařízení) využívaných Evropským parlamentem, které má v pronájmu nebo ve vlastnictví, a to základě stávajících smluv.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 479 000 EUR.

Bod 2 0 2 4 — Spotřeba energií

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 150 000 EUR.

Bod 2 0 2 6 — Bezpečnost a ostraha budov

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na hlídání a ostrahu budov využívaných Evropským parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech, v jeho informačních kancelářích v Unii a v jeho kancelářích ve třetích zemích.

Před prodloužením nebo uzavřením smluv bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly (ceny, zvolená měna, zohlednění životních nákladů, trvání smlouvy, jiná ustanovení), s ohledem na článek 104 finančního nařízení.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Bod 2 0 2 8 — Pojištění

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb souvisejících s pojistkami.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočetní technika, zařízení a nábytek

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 1 0 — Výpočetní technika a telekomunikace

Bod 2 1 0 0 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s řádným fungováním

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi nezbytnými pro řádné fungování informačních a telekomunikačních systémů Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, počítačů na úrovni oddělení a správy sítě.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 625 000 EUR.

Bod 2 1 0 1 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s infrastrukturou

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti správy a údržby infrastruktury související s informačními a telekomunikačními systémy Evropského parlamentu. Tyto výdaje se týkají zejména infrastruktury v oblasti sítí, kabelů, telekomunikací, individuálního vybavení a hlasovacích zařízení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 66 000 EUR.

Bod 2 1 0 2 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti související s obecnou podporou poskytovanou uživatelům

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s pravidelnými činnostmi v oblasti obecné pomoci a podpory poskytované uživatelům ohledně informačních a telekomunikačních systémů Parlamentu. Tyto výdaje se týkají podpůrných služeb pro poslance a další uživatele, zejména pro administrativní a legislativní aplikace, aplikace používané v oblasti bezpečnosti a prevence rizik a aplikace pro komunikaci.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 45 000 EUR.

Bod 2 1 0 3 — Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti v oblasti správy aplikací IKT

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru a související práce, a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v rámci pravidelných činností souvisejících se správou aplikací IKT orgánu. Tyto výdaje se týkají zejména aplikací pro poslance, pro komunikaci a pro bezpečnost a prevence rizik a také administrativních a legislativních aplikací.

Jsou také určeny na pokrytí výdajů na nástroje IKT financované společně v rámci interinstitucionální spolupráce v oblasti jazyků, a to na základě rozhodnutí Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 32 000 EUR.

Bod 2 1 0 4 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do infrastruktury

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do infrastruktury Evropského parlamentu v oblasti výpočetní techniky a telekomunikací. Tyto investice se týkají zejména systémů ve výpočetním a telekomunikačním centru, sítí, kabelů a také systémů pro videokonference.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 102 000 EUR.

Bod 2 1 0 5 — Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup zařízení a softwaru a rovněž výdajů na asistenci servisních a poradenských firem v oblasti informačních technologií v souvislosti s investicemi do stávajících nebo nových projektů IKT. Tyto investice se týkají zejména aplikací pro poslance, aplikací v legislativní, administrativní, finanční a komunikační oblasti, v oblasti bezpečnosti a prevence rizik a také aplikací souvisejících se správou IKT.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 1 2 — Nábytek

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby a opravy nábytku, včetně nákupu kancelářského ergonomického nábytku, na výměnu opotřebovaného a zničeného nábytku a kancelářských strojů. Jsou také určeny na pokrytí různých výdajů souvisejících se správou movitého majetku Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 1 4 — Technické zařízení a instalace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací, a zejména na:

—  různé doplňkové pevné a přenosné technické instalace a zařízení určené pro publikační a zabezpečovací činnost (včetně IT softwaru) pro jídelny, budovy, vzdělávání zaměstnanců, sportovní centra Parlamentu atd.,

—  obnovu zařízení, zejména tiskáren, telefonních služeb, jídelen, obchodů pro zaměstnance, bezpečnostních zařízení, konferenční techniky, audiovizuální techniky atd.,

—  zvláštní zařízení (elektronická, počítačová a elektrická) a externí služby s nimi spojené.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na reklamu v souvislosti s odprodejem a odepsáním položek inventáře a nákladů na technickou asistenci (konzultace) u záležitostí, u nichž je nezbytné využít externí odborné poradenství.

Tyto prostředky rovněž pokrývají náklady na přepravní služby při převozu technického zařízení nezbytného k poskytování služeb konferenční techniky na místě, kde o to požádá poslanec, delegace, politická skupina nebo orgán Evropského parlamentu, a to kdekoli ve světě. Tyto náklady zahrnují náklady na přepravu i veškeré s ní spojené administrativní náklady.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 190 000 EUR.

Článek 2 1 6 — Přeprava poslanců, jiných osob a věcí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákupu, leasingu, údržby, používání a opravy vozidel (vozového parku a jízdních kol) a na pronájem osobních vozů, vozů taxislužby, autobusů a nákladních automobilů, a to s řidičem či bez něj, včetně příslušných pojištění a ostatních správních výdajů. Při nahrazování vozidel, jejich nákupu, leasingu či pronájmu bude dána přednost vozidlům používajícím nejméně znečišťující technologie, např. hybridním automobilům.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Běžné správní výdaje

Poznámky

V oblasti veřejných zakázek bude orgán konzultovat s ostatními orgány smluvní podmínky, které tyto orgány získaly.

Článek 2 3 0 — Kancelářské potřeby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, potřeb pro tiskárny a rozmnožovny atd. a souvisejících správních nákladů.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 73 000 EUR.

Článek 2 3 1 — Poplatky za finanční služby

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

60 000

60 000

35 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí bankovních poplatků (provize, přirážky a různé poplatky) a ostatních poplatků za finanční služby, včetně vedlejších nákladů spojených s financováním budov.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 2 3 2 — Soudní výdaje a náhrady škody

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  nákladů soudního řízení, jejichž zaplacení uložil Evropskému parlamentu Soudní dvůr, Tribunál a vnitrostátní soudy,

—  nákladů na služby externích právníků zastupujících Evropský parlament u Soudního dvora Evropské unie a u vnitrostátních soudů a nákladů na služby právních poradců nebo odborníků, kteří pomáhají právní službě,

—  nákladů na právního zástupce v rámci disciplinárních a jim podobných řízení,

—  výdajů souvisejících s náhradami škody a úroky,

—  náhrad dohodnutých v rámci smírného narovnání podle hlavy III kapitoly 11a jednacího řádu Tribunálu,

—  správních pokut evropského inspektora ochrany údajů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Právní základy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

Článek 2 3 6 — Poštovné a doručné

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

224 000

337 000

186 257,83

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na poštovné, na zpracování a doručení zásilek vnitrostátními poštovními službami nebo soukromými doručovacími službami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí poskytování služeb v oblasti pošty.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 7 — Stěhování

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na stěhovací a manipulační práci vykonávanou stěhovacími firmami nebo dočasnými zaměstnanci, které zajišťují externí subjekty.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 8 — Ostatní správní výdaje

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  pojištění, které není konkrétně uvedeno v jiném bodě,

—  nákupu stejnokrojů pro službu v prostorách Parlamentu, řidiče, recepční, skladníky, zaměstnance stěhovací služby, pro zaměstnance v oddělení pro návštěvy a semináře, v oddělení Parlamentarium, zaměstnance lékařské a bezpečnostní služby a oddělení pro údržbu budov a péče o tyto stejnokroje a různé technické služby,

—  různých provozních a správních výdajů, včetně nákladů na správu vyplácených Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v souvislosti se statutárními důchody bývalých poslanců, nákladů na bezpečnostní prověrku externistů, kteří pracují v prostorách nebo v systémech Evropského parlamentu, a nákupů zboží nebo služeb, které nejsou konkrétně uvedeny v jiné položce,

—  různých nákupů v souvislosti s činnostmi v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (propagační kampaň atd.).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Článek 2 3 9 — Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

262 500

262 500

198 988,92

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti v rámci EMAS, které mají za cíl zlepšit výsledky Evropského parlamentu v oblasti ochrany životního prostředí, včetně propagace těchto činností, a na systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 3 — Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

Kapitola 3 0 — Schůze a konference

Článek 3 0 0 — Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců orgánu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Těmito výdaji jsou výdaje na dopravu, denní příspěvky, výdaje na ubytování a náhrady za ztrátu času. Pokrývají rovněž vedlejší výdaje, mj. výdaje v případě zrušení jízdenek/letenek a rezervací ubytování, výdaje spojené se systémem elektronické fakturace, výdaje na pojištění při služební cestě.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti se služebními a jinými cestami zaměstnanců.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 200 000 EUR.

Právní základy

Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 tohoto služebního řádu a články 11, 12 a 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Článek 3 0 2 — Výdaje na recepce a reprezentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů spojených s povinnostmi orgánu v souvislosti s reprezentací, včetně recepcí v rámci činností spojených s posuzováním technologických možností (STOA) a jiných prospektivních činností a také výdajů poslanců Evropského parlamentu na reprezentaci,

—  výdajů předsedy na reprezentaci při jeho cestách mimo pracovní místa,

—  výdajů na reprezentaci a příspěvku na administrativní výdaje kanceláře předsedy Parlamentu,

—  výdajů sekretariátu na recepce a na reprezentaci, včetně nákupu reprezentačních předmětů a na vyznamenání pro úředníky, kteří dosáhli 15 nebo 25 let služby,

—  různých výdajů protokolu, jako např. vlajky, stojany, pozvánky, tisk menu atd.,

—  cestovních výdajů a výdajů na pobyt VIP návštěv v Parlamentu,

—  nákladů na víza pro poslance a zaměstnance Evropského parlamentu při služebních cestách,

—  výdajů na recepce a reprezentaci a dalších specifických výdajů poslanců, kteří v Evropském parlamentu vykonávají oficiální funkci.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 3 0 4 — Různé výdaje na schůze

Bod 3 0 4 0 — Různé výdaje na interní schůze

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na nákup nápojů, občerstvení a příležitostných lehkých jídel podávaných při schůzích Evropského parlamentu nebo při interinstitucionálních schůzích pořádaných v jeho prostorách a rovněž na správu těchto služeb.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 2 — Schůze, kongresy, konference a delegace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů – kromě těch, které jsou hrazeny z kapitoly 1 0 a článku 3 0 0 – spojených s:

—  pořádáním schůzí mimo pracovní místa (výbory nebo jejich delegace, politické skupiny), včetně výdajů na reprezentaci, bude-li to zapotřebí,

—  organizací meziparlamentních delegací, delegací ad hoc, smíšených parlamentních výborů, parlamentních výborů pro spolupráci a parlamentních delegací při WTO a Parlamentní konference o WTO a jejího řídícího výboru,

—  organizací delegací ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, Parlamentním shromáždění EUROLAT, Parlamentním shromáždění Euronest a v jejich orgánech,

—  organizací Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří (EMPA), jeho výborů a předsednictva; tyto výdaje zahrnují příspěvek Evropského parlamentu na rozpočet samostatného sekretariátu EMPA nebo na přímé hrazení nákladů představujících podíl Evropského parlamentu na rozpočtu EMPA,

—  poplatky spojenými s členstvím v mezinárodních organizacích, jejich členem je Evropský parlament nebo jeden z jeho orgánů (Meziparlamentní unie, Sdružení generálních tajemníků parlamentů, Skupina 12+ v rámci Meziparlamentní unie),

—  úhradou podílu Parlamentu na nákladech na vydání průkazů laissez passer EU (za zařízení, zaměstnance a materiál) vyplácených Komisi Evropským parlamentem na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí, v souladu s Protokolem o výsadách a imunitách Evropské unie (článek 6), s článkem 23 služebního řádu úředníků Evropské unie, s články 11 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a s nařízením Rady (EU) č. 1417/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného Evropskou unií (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 26).

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 0 4 9 — Náklady na služby cestovní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí správních nákladů cestovní kanceláře, která je s Evropským parlamentem ve smluvním vztahu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 6 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

Článek 3 2 0 — Získávání odborného poradenství

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  nákladů na studie a jiné výzkumné činnosti, které jsou smluvně zadány kvalifikovaným odborníkům a výzkumným ústavům (pracovní semináře, kulaté stoly, odborné panelové diskuse nebo slyšení odborníků, konference) nebo činnosti technické pomoci vyžadující specifické dovednosti a odborné znalosti, které jsou prováděny pro orgány Evropského parlamentu, pro parlamentní výbory, pro parlamentní delegace a pro správu,

—  pořízení nebo pronájem specializovaných informačních zdrojů, jako jsou například specializované databáze, související odborná literatura nebo technická podpora, bude-li to zapotřebí k doplnění výše uvedených smluv zajišťujících odborné aspekty,

—  cestovních výdajů, výdajů na pobyt a vedlejších výdajů odborníků a dalších osob, včetně předkladatelů petic určených Evropskému parlamentu, kteří jsou přizváni k účasti na schůzích výborů, delegací a studijních a pracovních skupin a také na workshopech,

—  náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

—  výdajů na přizvání externích pracovníků k účasti na práci orgánů, jako je disciplinární komise nebo zvláštní komise pro finanční nesrovnalosti.

—  nákladů na kontrolu pravdivosti dokumentů předložených uchazeči při náboru specializovaných externích poskytovatelů služeb.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Článek 3 2 1 — Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska

Bod 3 2 1 0 — Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA)

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti útvarů parlamentního výzkumu (GŘ EPRS), zejména na:

—  získávání specializovaného odborného poradenství a podpory výzkumným činnostem Evropského parlamentu (včetně článků, studií, workshopů, seminářů, kulatých stolů, odborných panelových diskusí a konferencí), které lze v případě potřeby provádět v partnerské spolupráci s jinými orgány, mezinárodními organizacemi, výzkumnými útvary a knihovnami vnitrostátních parlamentů, s reflexními skupinami, výzkumnými institucemi a dalšími kvalifikovanými odborníky,

—  získávání specializovaného odborného poradenství v oblastech posuzování dopadu, hodnocení ex-ante a ex-post, evropské přidané hodnoty a vědeckého posuzování technologických možností (STOA),

—  nákup nebo pronájem knih, odborných periodik, časopisů, databází, zpráv tiskových agentur a veškerých dalších informačních zdrojů určených pro knihovnu v různých formátech, včetně nákladů na ochranu autorských práv, na systém managementu kvality, na vazačské a konzervační práce a k tomu potřebná zařízení a na další s tím související služby,

—  náklady na externí archivační služby (organizace, výběr, popis, přenos na různé nosiče a digitalizace, získávání primárních archivních zdrojů),

—  pořizování, rozvíjení, instalaci, využívání a údržbu speciální knihovnické a archivační dokumentace a speciálních zařízení pro mediatéku, včetně elektrických, elektronických a počítačových zařízení nebo systémů a vazačských a konzervačních zařízení,

—  náklady na šíření výstupů interního parlamentního výzkumu ku prospěchu orgánu i veřejnosti (zejména ve formě publikací na internetu, interních databází, brožur a tištěných publikací),

—  cestovní výdaje, výdaje na pobyt a další výdaje odborníků a autorů vědeckých prací pozvaných k účasti na prezentacích, seminářích, workshopech nebo jiných činnostech tohoto typu organizovaných GŘ EPRS,

—  účast orgánu pro vědecké posuzování technologických možností (STOA) na činnostech evropských a mezinárodních vědeckých institucí,

—  povinnosti Evropského parlamentu na základě mezinárodních nebo interinstitucionálních dohod o spolupráci, včetně příspěvku Evropského parlamentu na finanční náklady spojené se správou historických archivů Unie v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 354/83.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 ze dne 1. února 1983 o otevření historických archivů EHS a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti ve znění pozdějších změn (Úř. věst. L 43,15.2.1983, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 28. listopadu 2001 o pravidlech, pro přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu ve znění ze dne 22. června 2011 (Úř. věst. C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutí předsednictva ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech, kterými se řídí archivy Evropského parlamentu, konsolidované znění ze dne 3. května 2004,

Rozhodnutí předsednictva ze dne 10. března 2014 o postupech pro nabývání soukromých archívů poslanců a bývalých poslanců Evropského parlamentu.

Bod 3 2 1 1 — Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Poznámky

S cílem podpořit účinný dialog mezi poslanci Evropského parlamentu, vědeckou komunitou a novináři, především v souvislosti s aktuálním vývojem a záležitostmi v oblasti vědy a technologií, může být pro Evropský parlament přínosné zavedení zvlášť určené a odborně podložené struktury pro diskusi, vzdělávání a šíření znalostí v těchto oblastech. Za tímto účelem bylo zřízeno Evropské vědecké mediální středisko, nad nímž bude mít dohled panel pro hodnocení vědecko-technických možností (panel STOA) Evropského parlamentu.

Z těchto prostředků se rovněž hradí výdaje na organizaci těchto činností a výdaje (včetně cestovních výdajů, ubytování a stravování) ve spojitosti s pozváním novinářů, zúčastněných stran a dalších odborníků, aby sledovali příslušné činnosti.

Prostředky z tohoto článku, které jsou určeny na podporu kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky, budou pokrývat náklady nového Evropského vědeckého mediálního střediska, a to s konkrétním cílem podpořit vytváření sítí, vzdělávání a šíření znalostí, a to například:

—  vytvářením a udržováním sítí kontaktů mezi Evropským parlamentem, vědeckou komunitou a sdělovacími prostředky,

—  organizováním seminářů, konferencí a vzdělávacích kurzů zaměřených na aktuální novinky a otázky v oblasti vědy a technologií a na charakter a účinnost žurnalistiky zabývající se vědou,

—  využitím odborných informací a analýz z akademické sféry, sdělovacích prostředků a dalších zdrojů v oblasti vědy a technologie k užitku tvůrců politik a občanů,

—  zajištěním větší dostupnosti výzkumných materiálů Evropského parlamentu a dalších materiálů v oblasti vědy a technologie v písemné a audiovizuální formě i dalšími prostředky,

—  rozvojem technik a „metod" pro zlepšení schopnosti označit důvěryhodné zdroje v oblasti vědy a technologie a šířit informace o takovýchto zdrojích,

—  podporou instalace, aktualizace nebo využití nejmodernějšího technického vybavení a mediálního zařízení v rámci podpory takovéhoto dialogu,

—  rozvojem úzké spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem, příslušnými sdělovacími prostředky a univerzitami a relevantními výzkumnými centry v této oblasti, a to s využíváním sdělovacích prostředků k propagaci úlohy a činnosti Evropského vědeckého mediálního středisko a k informování o tom, že je otevřeno občanům.

Prostředky z tohoto bodu lze rovněž použít ba podporu dialogu Evropského parlamentu s vysokoškolskou komunitou, se sdělovacími prostředky, s analytickými středisky a s občany, pokud se týče výhledových prací na dlouhodobých trendech, na které musí reagovat rozhodující činitelé Evropské unie, jak v oblasti vědy, tak v širším horizontu, a to prostřednictvím seminářů, publikací a dalších výše uvedených činností.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2013 o politickém plánování a dlouhodobých trendech: rozpočtové dopady na posilování kapacit (Přijaté texty, P7_TA(2013)0395), a zejména body 7 a 9 tohoto usnesení.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. dubna 2015 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Úř. věst. C 346, 21.9.2016, s. 188), a zejména bod 30 tohoto usnesení.

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2017 [Texty přijaté tohoto dne, P8-TA(2016) 0132], a zejména bod 54 tohoto usnesení.

Článek 3 2 2 — Výdaje na dokumentaci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  předplatného novin a časopisů a předplatného zpravodajství tiskových kanceláří, jejich publikací a on-line služeb, poplatků za autorská práva k reprodukci a šíření výše uvedených materiálů v tištěné nebo elektronické formě a na uzavírání smluv o poskytování služeb na přehledy tisku a výstřižkovou službu,

—  předplatného nebo smluv o poskytování služeb na dodávání souhrnných přehledů a rozborů obsahu časopisů nebo na uchovávání článků z takových časopisů na optických médiích,

—  nákladů na používání externích dokumentačních a statistických databází (s výjimkou výdajů na počítačový hardware a telekomunikační poplatky),

—  nákladů na nákup nových slovníků nebo obnovení stávajícího fondu slovníků, glosářů na veškerých médiích, také pro nová jazyková oddělení, a dalších materiálů určených pro jazykové služby a pro oddělení kvality legislativy.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 3 2 3 — Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů na programy výměny informací a spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty zemí připravujících se na přistoupení, zejména zemí západního Balkánu a Turecka,

—  výdajů určených na podporu vztahů mezi Evropským parlamentem a demokraticky zvolenými vnitrostátními parlamenty z třetích zemí (kromě zemí uvedených v předchozí odrážce) a také s příslušnými regionálními parlamentními organizacemi. Příslušné činnosti mají zejména za cíl posílit parlamentní kapacity v nových a právě se rodících demokraciích zejména v evropském sousedství (na jihu a na východě),

—  výdajů na prosazování činností na podporu zprostředkovatelství a programů pro mladé politické lídry z Evropské unie a ze zemí v širším evropském sousedství: ze zemí Magrebu, z východní Evropy a Ruska, ze zemí izraelsko-palestinského dialogu a dalších prioritních zemí podle rozhodnutí skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb,

—  výdajů vynakládaných na organizaci Sacharovovy ceny (zejména finanční odměna spojená s cenou, cestovní náklady a náklady na přijetí laureáta nebo laureátů a dalších kandidátů z nejužšího výběru, náklady na fungování sítě nositelů Sacharovovy ceny a na pracovní cesty členů sítě) a na činnosti na podporu lidských práv.

Tyto činnosti zahrnují informační návštěvy v Evropském parlamentu v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku a rovněž návštěvy v členských státech a ve třetích zemích. Tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva ze dne 12. prosince 2011 o zřízení ředitelství pro podporu demokracie na generálním ředitelství pro vnější politiky Evropské unie.

Článek 3 2 4 — Tvorba a šíření dokumentů

Bod 3 2 4 0 — Úřední věstník

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí podílu orgánu na výdajích Úřadu pro publikace týkajících se uveřejňování a šíření, jakož i souvisejících nákladů, pokud jde o texty, které mají být uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 5 000 EUR.

Bod 3 2 4 1 — Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  veškerých nákladů na elektronickou publikaci (na intranetových stránkách) a na tradiční tištěné publikace (různé dokumenty a tiskoviny zadávané externím dodavatelům), včetně jejich distribuce,

—  aktualizace a vývojové údržby a opravných prací u redakčních systémů.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 11 000 EUR.

Bod 3 2 4 2 — Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů na komunikaci týkající se hodnot Parlamentu prostřednictvím informačních publikací, včetně elektronických publikací, informačních činností, vztahů s veřejností, účasti na veřejných akcích, výstavách a obchodních veletrzích konaných v členských státech, v kandidátských zemích a v zemích, v nichž má Evropský parlament kontaktní kancelář, a vývoje nástrojů nebo prostředků s cílem zvýšit nebo usnadnit jeho přístupnost veřejnosti na mobilních zařízeních;

—  nákladů na kulturní iniciativy evropského zájmu, jako je Cena LUX Evropského parlamentu za evropskou filmovou tvorbu;

—  organizace a konání akcí určených pro mládež, zvýšení viditelnosti Parlamentu na sociálních sítích, snahy neustále sledovat trendy mezi mládeží;

—  nákladů spojených s mobilním internetem, s interaktivními technikami, s diskusními fóry, s platformami pro spolupráci a se změnami chování uživatelů internetu ve snaze přiblížit Evropský parlament občanům;

—  nákladů spojených s produkcí klipů na internet a dalších audiovizuálních materiálů určených k šíření, s jejich distribucí a hostingem ze strany Evropského parlamentu, v souladu s komunikační strategií Evropského parlamentu.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Bod 3 2 4 3 — Návštěvnická centra Evropského parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování instalací, materiálu a výstav v návštěvnických centrech Evropského parlamentu, a to konkrétně:

—  v Parlamentariu – v návštěvnickém centru Evropského parlamentu v Bruselu;

—  ve vstupních a přijímacích prostorách, v centrech „Europa Experience“ a na informačních místech mimo Brusel;

—  činností Domu evropských dějin, jako jsou zvláštní stavební úpravy vnitřních prostor, akvizice sbírek, nákladů spojených se smlouvami s kvalifikovanými odborníky, pořádání výstav a provozních nákladů, včetně nákladů na nákup knih, časopisů a jiných publikací souvisejících s činností Domu evropských dějin;

—  výdajů za umělecká díla Evropského parlamentu, a to jak nákladů na získání a nákup specifických předmětů, tak běžných výdajů s nimi spojených, např. na znalecké posudky, konzervaci, zarámování, restaurování, čištění či pojištění, a jednorázových nákladů na přepravu.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 4 000 000 EUR.

Bod 3 2 4 4 — Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí finančních příspěvků poskytovaných skupinovým návštěvám a jejich doprovodu a nákladů na zajištění infrastruktury, dále na financování stáží pro osoby významné pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí a na pokrytí provozních nákladů programů Euroscola, EuroMed-Scola a Euronest-Scola. Programy EuroMed-Scola a Euronest-Scola se konají každoročně střídavě v prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku nebo v Bruselu, s výjimkou roku, v němž se konají volby do Evropského parlamentu.

Z těchto prostředků se rovněž hradí propagační činnosti návštěvnického programu Evropské unie (EUVP).

Tyto prostředky budou každoročně zvyšovány s použitím deflátoru zohledňujícího aktuální změny HND a cen.

Každý poslanec Evropského parlamentu má právo pozvat každý kalendářní rok maximálně pět skupin celkem o 110 návštěvnících. Skupinové návštěvy pod oficiální záštitou poslance se mohou na jeho pozvání programu Euroscola zúčastnit.

Zahrnuta je odpovídající částka pro návštěvníky se zdravotním postižením.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 500 000 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2002 o pravidlech týkajících se návštěvnických skupin a programů Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola, konsolidovaného dne 3. května 2004, ve znění ze dne 24. října 2016.

Bod 3 2 4 5 — Pořádání odborných konferencí a seminářů

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů nebo finančních příspěvků spojených s pořádáním národních a mezinárodních odborných konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění z členských států, z kandidátských zemí a ze zemí, v nichž má Evropský parlament kontaktní kancelář, na pokrytí nákladů na pořádání parlamentních konferencí a seminářů,

—  výdajů na zvláštní akce při plenárních zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu podle ročního programu přijatého předsednictvem,

—  výdajů na konferenční služby, opatření a nástrojů podporujících konání konferencí a mnohojazyčnost, jako jsou např. semináře a konference, schůzky s poskytovateli odborné přípravy pro tlumočníky nebo překladatele, opatření a akce ke zvýšení informovanosti o mnohojazyčnosti a k propagaci povolání tlumočníka nebo překladatele, včetně programu dotací pro univerzity, školy a jiné organizace zabývající se studiem tlumočení nebo překladatelství, řešení podporující elektronickou komunikaci a účast na podobných akcích a opatřeních pořádaných společně s jinými útvary v rámci interinstitucionální a mezinárodní spolupráce,

—  výdajů na pořádání kolokvií a seminářů týkajících se informačních a komunikačních technologií.

—  nákladů spojených s pozváním novinářů na plenární zasedání, schůze výborů, tiskové konference a jiné parlamentní činnosti.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 25 000 EUR.

Bod 3 2 4 8 — Výdaje na audiovizuální informační materiály

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  nákupu, pronájmu, údržby, opravy a správy technického zařízení a instalací v audiovizuální oblasti,

—  provozního rozpočtu audiovizuálního oddělení (včetně služeb pod jeho vlastní kontrolou a externí pomoci, jako jsou technické služby pro rozhlasové a televizní stanice, zajištění, výroba a koprodukce audiovizuálních pořadů, pronájem kabeláže, přenos televizních a rozhlasových programů a další opatření potřebná k zajištění spolupráce mezi Parlamentem a subjekty zajišťujícími audiovizuální přenos),

—  výdajů na přímý přenos plenárních zasedání a schůzí parlamentních výborů prostřednictvím internetu,

—  vytvoření příslušného archivu materiálů, který zajistí sdělovacím prostředkům a občanům nepřetržitý přístup k těmto informacím.

—  výdajů spojených s tiskovým střediskem.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 50 000 EUR.

Právní základy

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2002 o pokynech pro rozpočtový proces pro rok 2003 (Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2002 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2003 (Úř. věst. C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2003 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu pro rozpočtový rok 2004 (Úř. věst. C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Bod 3 2 4 9 — Výměna informací s vnitrostátními parlamenty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

225 000

165 000

122 491,20

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí:

—  výdajů na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty. Týká se parlamentních vztahů jiných než těch, které jsou uvedeny v kapitolách 1 0 a 3 0, výměn informací a dokumentů a pomoci při jejich analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD),

—  financování programů spolupráce a vzdělávacích programů pro úředníky Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů a obecně činností zaměřených na posílení jejich parlamentní infrastruktury,

Vzdělávací programy zahrnují informační návštěvy Evropského parlamentu v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku; tyto prostředky jsou určeny k plnému nebo částečnému pokrytí výdajů účastníků programu, zejména jejich cestovních výdajů, ubytování a denních příspěvků,

—  opatření spolupráce, včetně spolupráce související s legislativní činností, a opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací a zabezpečení domény www.ipex.eu, včetně opatření, která zajišťuje ECPRD.

Tyto prostředky jsou určeny na financování spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v oblasti parlamentního přezkumu SBOP/SZBP v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie a zejména články 9 a 10 Protokolu 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Konference předsedů evropských parlamentů (červen 1977) a parlamentů států Evropské unie (září 2000, březen 2001).

Článek 3 2 5 — Výdaje na kontaktní kanceláře

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů kontaktních kanceláří Evropského parlamentu v členských státech:

—  výdajů na komunikaci a poskytování informací (informování a veřejné akce; internet – výroba materiálů, propagace, konzultační činnost; semináře; audiovizuální produkce),

—  všeobecných výdajů a různých drobných výdajů (zejména na kancelářské potřeby, telekomunikace, poštovné, údržbu, dopravu, skladování, běžné propagační předměty, databáze a předplatné tisku atd.).

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 10 000 EUR.

Hlava 4 — Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

Kapitola 4 0 — Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí

Článek 4 0 0 — Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Poznámky

V souvislosti s politickými skupinami a nezařazenými poslanci jsou tyto prostředky určeny na pokrytí:

—  asistenčních, administrativních a provozních výdajů,

—  výdajů na politické a informační činnosti prováděné v souvislosti s politickými činnostmi Unie.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 1 000 000 EUR.

Právní základy

Rozhodnutí předsednictva ze dne 30. června 2003 o pravidlech použití prostředků z rozpočtové položky 4 0 0, naposledy pozměněné dne 27. dubna 2015.

Článek 4 0 2 — Financování evropských politických stran

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických stran na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 317, 15.11.2003, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/673 ze dne 3. května 2018 (Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 225, 28.6.2018, s. 4).

Článek 4 0 3 — Financování evropských politických nadací

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k financování politických nadací na evropské úrovni. Je nutné dbát na řádnou správu a důslednou kontrolu vynakládání finančních prostředků.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Smlouva o Evropské unii, a zejména čl. 10 odst. 4 této smlouvy.

Smlouva o fungování Evropské unie, a zejména článek 224 této smlouvy.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 týkající se statutu a financování politických stran na evropské úrovni (Úř. věst. L 317, 15.11.2003, s. 1), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/673 ze dne 3. května 2018 (Úř. věst. L 114, 4.5.2018, s. 1).

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 28. května 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. C 225, 28.6.2018, s. 4).

Kapitola 4 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Článek 4 2 2 — Výdaje na parlamentní asistenci

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se zaměstnanci a poskytovateli služeb v oblasti parlamentní asistence poslancům a výdajů spojených s osobami pověřenými prováděním plateb.

Z těchto prostředků se rovněž hradí náklady na služební cesty a na vzdělávání (externí kurzy) akreditovaných parlamentních asistentů a také výdaje na případné kompenzace emisí uhlíku v souvislosti s jejich služebními a jinými cestami.

Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí kurzových ztrát, které se hradí z rozpočtu Evropského parlamentu v souladu s ustanoveními vztahujícími se na úhradu výdajů na parlamentní asistenci, i na výdaje související s poskytováním služeb na podporu správy parlamentní asistence.

Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 775 000 EUR.

Právní základy

Statut poslanců Evropského parlamentu, a zejména článek 21 tohoto statutu.

Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu, a zejména články 33 až 44 těchto prováděcích opatření.

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména článek 5a a články 125 až 139 tohoto pracovního řádu.

Rozhodnutí předsednictva ze dne 14. dubna 2014 o prováděcích opatřeních k hlavě VII pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Kapitola 4 4 — Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

Článek 4 4 0 — Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

240 000

230 000

220 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na zajištění setkání sdružení bývalých poslanců Evropského parlamentu včetně veškerých dalších případných nákladů s tím spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Článek 4 4 2 — Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

240 000

230 000

220 000,00

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na schůze Evropského parlamentního sdružení včetně veškerých dalších případných nákladů s nimi spojených.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Hlava 5 — Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností

Článek 5 0 0 — Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

285 000

280 000

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace, aby bylo zajištěno jeho plné a nezávislé fungování.

Pokrývají zejména výdaje specifické pro poslání úřadu, pokud jde o odborná školení, nákup softwaru a zařízení IT, získávání odborného poradenství, konzultačních služeb a dokumentace, právní náklady a odškodnění a publikační a informační činnosti. Pokrývá také výdaje na pokrytí jakékoli fakturace od určité instituce v případě překročení objemu nebo výše nákladů na zboží nebo služby, které úřadu poskytují instituce na základě dohod o poskytování služeb podle čl. 6 odst. 4 a násl. nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014. Částka účelově vázaných příjmů v souladu s čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 300 000 EUR. Tyto příjmy zahrnují zejména podporu na chod úřadu od institucí jiných než Parlament podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Právní základy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1) , a zejména čl. 6 odst. 1 a 7 tohoto nařízení.

Článek 5 0 1 — Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů spojených se sekretariátem a fungováním výboru nezávislých významných osobností.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na 100 EUR.

Právní základy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1), a zejména čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení.

Hlava 10 — Ostatní výdaje

Kapitola 10 0 — Předběžné prostředky

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kapitola 10 1 — Pohotovostní rezerva

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů vyplývajících z rozpočtových rozhodnutí přijatých v průběhu rozpočtového roku (výdaje, které není možno předem odhadnout).

Kapitola 10 3 — Rezerva na rozšíření

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na přípravu orgánu na rozšíření.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informační a komunikační politiku

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na informační a komunikační politiku.

Kapitola 10 5 — Předběžné prostředky na budovy

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí investic do nemovitostí ze strany orgánu a na práce na zařízení prostor. Předsednictvo Evropského parlamentu požadovalo, aby v oblasti nemovitostí byla přijata promyšlená a zodpovědná dlouhodobá strategie, která se bude věnovat zvláštnímu problému zvyšujících se nákladů na údržbu, potřeb rekonstrukce a nákladů na zajištění bezpečnosti a zajistí dlouhodobou udržitelnost rozpočtu Evropského parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na připravované prioritní projekty

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na připravované prioritní projekty orgánu.

Kapitola 10 8 – Rezerva na EMAS

Číselné údaje

Rozpočet na rok 2020

Prostředky na rok 2019

Plnění 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tyto prostředky jsou určeny k přidělení do příslušných provozních položek poté, co předsednictvo rozhodne o provádění akčního plánu EMAS, konkrétně poté, co bude v Evropském parlamentu ukončen audit týkající se emisí uhlíku.

ZAMĚSTNANCI

Oddíl I — Evropský parlament

Funkční skupina a třída

 

2020

2019

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

Jiné

Politické skupiny

Jiné

Politické skupiny

bez zařazení

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD celkem

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST celkem

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC celkem

206

 

 

 

206

 

 

 

Celkem

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Celkový součet

6 722(7)

6 633(8)

Příloha

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Rozpočtová položka

Název

Získané příjmy

Odhad

2018

2020

5002

Výnosy z dodávek zboží jiným útvarům v rámci institucí Unie či jiným orgánům nebo institucím Unie – účelově vázané příjmy

-

5 000

501

Výnosy z prodeje budov a pozemků

-

p.m.

5110

Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí

3 390 339

3 476 000

5111

Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy

128 561

958 000

550

Výnosy z dodávek zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací pro jiné útvary uvnitř daného orgánu Unie anebo pro jiné orgány nebo subjekty Unie, včetně náhrad poskytnutých jinými orgány nebo subjekty Unie za služební cesty, jež byly zaplaceny jejich jménem;

4 873 135

910 000

551

Příjmy od třetích osob za služby poskytnuté nebo práce provedené na jejich žádost

809 779

p.m.

570

Příjmy z náhrady částek vyplacených bez právního důvodu

3 374 846

368 000

571

Příjmy určené na zvláštní účely, např. příjmy z nadací, podpor, darů a odkazů, včetně vlastních účelově vázaných příjmů orgánů

-

p.m.

581

Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění

-

p.m.

 

 CELKEM

12 576 660

5 717 000

(1)

Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.

(2)

Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.

(3)

Včetně jednoho dočasného místa AD 12 pro ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

(4)

Z toho tři povýšení ad personam (tři z AD 14 do AD 15); k tomuto povýšení dochází ve výjimečných případech jako ocenění zásluh úředníků.

(5)

Virtuální rezerva pro úředníky přeložené ze služebních důvodů, která není zahrnuta v celkovém součtu.

(6)

Včetně jednoho dočasného místa AD 12 pro ředitele Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace.

(7)

Dvě stálá pracovní místa ve funkční skupině AD, jedno stálé pracovní místo AST, dvě stálá pracovní místa AST-SC, dvě dočasná pracovní místa AD a dvě dočasná pracovní místa AST pro Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, nepovažovaná za pracovní místa Evropského parlamentu.

(8)

Dvě stálá pracovní místa ve funkční skupině AD, jedno stálé pracovní místo AST, dvě stálá pracovní místa AST-SC, dvě dočasná pracovní místa AD a dvě dočasná pracovní místa AST pro Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace, nepovažovaná za pracovní místa Evropského parlamentu.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

25.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 27. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí