RAPORT Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

25.3.2019 - (2019/2003(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Vladimír Maňka


Menetlus : 2019/2003(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0182/2019
Esitatud tekstid :
A8-0182/2019
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Parlamendi 2020. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta

(2019/2003(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012[1],

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2],

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi[4],

–  võttes arvesse oma 26. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis[5],

–  võttes arvesse oma 19. aprilli 2018. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta[6],

–  võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni meetmete kohta töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis[7],

–  võttes arvesse oma 24. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta[8],

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta[9],

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis[10],

–  võttes arvesse peasekretäri aruannet juhatusele Euroopa Parlamendi 2020. aasta esialgse eelarvestuse projekti koostamise kohta,

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 25 lõikele 7 ja artikli 96 lõikele 1 juhatuse poolt 25. märtsil 2019. aastal koostatud esialgset eelarvestuse projekti,

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 96 lõikele 2 eelarvekomisjoni poolt koostatud eelarvestuse projekti,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 96,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0182/2019),

A.  arvestades, et käesolev menetlus on viies täispikk eelarvemenetlus uue koosseisu ametiajal ja seitsmes menetlus 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ajal;

B.  arvestades, et 2020. aasta eelarve, nii nagu see on esitatud peasekretäri aruandes, on koostatud, pidades silmas rubriigi 5 ülemmäära iga-aastast suurenemist (inflatsioon ja tegelik suurenemine), mis jätab rohkem ruumi majanduskasvule ja investeeringutele ning võimaldab jätkata sellise poliitika rakendamist, mille eesmärk on saavutada kokkuhoidu ja suurendada tõhusust;

C.  arvestades, et peasekretär tõi 2020. aasta eelarve puhul muu hulgas välja järgmised prioriteetsed eesmärgid: eraldada vajalikud vahendid esimeseks täispikaks aastaks pärast Euroopa Parlamendi ja komisjoni uue koosseisu valimist ning eraldada vahendeid kodanikega suhtlemist käsitlevatele prioriteetsetele projektidele, mitmeaastastele kinnisvaraprojektidele, turvalisusele ja IT-lahendustele;

D.  arvestades, et peasekretäri esitatud Euroopa Parlamendi 2020. aasta esialgses eelarvestuse projektis oli eelarve summaks ette nähtud 2 068 530 000 eurot, mis on kokku 3,58 % suurem kui 2019. aasta eelarve ja moodustab 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 5. rubriigist 18,38 %;

E.  arvestades, et peaaegu kaks kolmandikku eelarvest moodustavad indeksiga seotud kulud, mis on peamiselt seotud teenistuses ja pensionil olevate parlamendiliikmete (21 %) ja töötajate (35 %) töötasude, pensionide, ravikulude ja hüvitistega ning hoonetega (13 %) ning mida kohandatakse vastavalt personalieeskirjadele ja parlamendiliikmete põhimäärusele, sektoripõhisele indekseerimisele või inflatsioonimäärale;

F.  arvestades, et Euroopa Parlament rõhutas juba oma 29. aprilli 2015. aasta resolutsioonis Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta[11], et parlamendi eelarve peaks põhinema realistlikel alustel ning olema kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega; märgib, et kindlasummalised maksed on kasulik ja laialt tuntud vahend paindlikkuse ja läbipaistvuse suurendamiseks;

G.  arvestades, et Euroopa Parlamendi eelarve peaks tagama tema täieliku seadusandliku pädevuse ja võimaldama tema nõuetekohast toimimist;

H.  arvestades, et Euroopa Parlamendi kui ühe eelarvepädeva institutsiooni usaldusväärsus sõltub teataval määral tema suutlikkusest hallata omaenda kulusid ja arendada demokraatiat liidu tasandil;

I.  arvestades, et 2020. aasta on esimene täispikk aasta pärast valimisi ning seetõttu taastub põhilise poliitilise ja toetustegevuse tavapärane tempo;

J.  arvestades, et vabatahtlik pensionifond asutati 1990. aastal juhatuse eeskirjaga, mis reguleerib täiendavat (vabatahtlikku) pensioniskeemi[12];

K.  arvestades, et kontrollikoda esitas 16. juunil 1999 arvamuse nr 5/99 „Pensionifond ja Euroopa Parlamendi liikmete pensioniskeem“;

Üldine raamistik

1.  toonitab, et Euroopa Parlamendi eelarve osakaal peaks 2020. aastal jääma alla 20 % rubriigi 5 ülemmäärast; märgib, et 2020. aasta eelarvestuses on see osakaal 18,22 %, mis on 2019. aastal saavutatust (18,51 %) väiksem ning kõige väiksem osakaal rubriigist 5 rohkem kui 15 aasta jooksul;

2.  toonitab, et suurim osa Euroopa Parlamendi eelarvest on kindlaks määratud õigusaktide või lepinguliste kohustustega ning kuulub iga-aastasele indekseerimisele;

3.  kiidab heaks juhatuse ja eelarvekomisjoni lepitusmenetluse raames 19. märtsil 2019. aastal saavutatud kokkuleppe määrata 2019. aasta eelarvega võrreldes kasvuks 2,68 %, mis teeb 2020. aasta eelarvestuse kogumahuks 2 050 430 000 eurot, vähendada juhatuse poolt 11. märtsil 2019. aastal heaks kiidetud esialgse eelarvestuse projekti kulude kogumahtu 18,1 miljoni euro võrra ja vähendada sellele vastavalt järgmiste eelarveridade kavandatud assigneeringuid:

1 0 0 4 – Tavalised reisikulud; 1 2 0 0 – Töötasu ja hüvitised; 1 4 0 2 – Muud teenistujad – Peasekretariaadi autojuhid; 2 0 0 7 – Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine; 2 0 2 2 – Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus; 2 0 2 4 – Energiatarbimine; 2 1 0 1 – Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid – Infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused; 2 1 2 – Mööbel; 2 1 4 – Tehniline varustus ja sisseseade; 3 0 0 – Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel; 3 0 2 – Vastuvõtu- ja esinduskulud; 3 0 4 0 – Mitmesugused sisekoosolekute kulud; 3 0 4 2 – Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid; 4 2 2 – Parlamendiliikmete assistentide kulud;

kannab assigneeringuid eelarveridadele järgmiselt: eelarvepunkti 1 6 5 0 – Meditsiiniteenistus – 140 000 eurot, artiklisse 3 2 0 – Eksperdiarvamuste hankimine – 160 000 eurot ja eelarvepunkti 3 2 1 1 – Euroopa teadusmeediakeskuse kulud – 400 000 eurot; tunneb heameelt selle üle, et juhatus kiitis need muudatused 25. märtsil 2019. aastal heaks;

4.  soovitab Euroopa Parlamendi teenistustel muuta eelarvepunkti 1 6 5 0 – Meditsiiniteenistus – märkusi, kuna lisaassigneering +140 000 eurot on ette nähtud vahendaja ja psühholoogi teenusega seotud kulude katmiseks psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, ning artikli 3 2 0 – Eksperdiarvamuste hankimine – märkusi, kuna lisaassigneering +160 000 eurot on ette nähtud eksperdiarvamuste ja ekspertidega seotud kulude katmiseks psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamise, uurimise ning selle vastu võitlemise valdkonnas;

5.  märgib, et Ühendkuningriigi väljaastumisega seotud olukorra puhul on peetud silmas korrakohast lepinguga väljaastumist, mille raames Ühendkuningriigi väljaastumisleping kinnitatakse ja Euroopa Ülemkogu 25. novembri 2018. aasta poliitiline deklaratsioon, mille kohaselt Ühendkuningriik osaleb liidu eelarves kuni 2020. aastani, kiidetakse heaks; märgib, et enamik väljaastumisest tulenevaid sääste on juba 2019. aasta eelarvesse sisse viidud ja et 2020. aastal vähenevad veidi vaid teatavad kulud, kuna parlamendi koosseis on 46 parlamendiliikme võrra väiksem;

6.  märgib, et juhul, kui Ühendkuningriik ei lahku liidust või lahkub liidust ilma lepinguta, võib juhatus, eelarvekomisjon või täiskogu kavandatud assigneeringuid kogu eelarvemenetluse jooksul kohandada;

7.  rõhutab, et parlamendi põhiülesanded on olla koos nõukoguga kaasseadusandjaks, otsustada liidu eelarve üle, esindada kodanikke ja kontrollida teiste liidu institutsioonide tööd;

8.  rõhutab Euroopa Parlamendi rolli Euroopa poliitilise teadlikkuse tõstmisel ja liidu väärtuste edendamisel;

9.  rõhutab, et tuleb saavutada kokkuhoid võrreldes peasekretäri ettepanekuga, et selles esitatud suurenemine vastaks paremini 2020. aasta eeldatavale üldisele inflatsioonimäärale, ning et tungivalt soovitatav on teha kõik selleks, et avaliku sektori raha kasutataks tõhusamalt ja läbipaistvamalt;

Läbipaistvus ja täpsus

10.  võtab teadmiseks suurema läbipaistvuse peasekretäri aruande koostamisel, näiteks on esitatud lisateavet keskmise ja pikaajalise planeerimise, investeeringute, õigusjärgsete kohustuste, halduskulude ja metoodika kohta, ning märgib, et see vastab eelarvepädevate institutsioonide esitatud nõudmisele;

11.  nõuab, et Euroopa Parlamendi 2020. aasta eelarve oleks vajaduste ja nendega seotud kulude sobitamise seisukohast realistlik ja täpne, et vältida nii palju kui võimalik eelarve ülepaisutamist;

12.  rõhutab, et väga suurt tähelepanu tuleks pöörata Euroopa Parlamendi käsutuses olevate eelarvevahendite ja personali võimalikult suure kulusäästlikkuse tagamisele, et Euroopa Parlament ja selle liikmed võiksid oma õigusloomealaseid põhiülesandeid edukalt täita; kordab, et see tähendab töömeetodite hoolikat kavandamist ja korraldamist ning võimaluse korral ülesannete ja struktuuride ühendamist, et vältida ebavajalikku bürokraatiat, ülesannete kattumist ning jõupingutuste ja ressursside dubleerimist;

Suhtlemine kodanikega

13.  tunneb heameelt Euroopa Elamuse keskuste ehk selliste näituseruumide avamise üle, mis järgivad väiksemas ulatuses Brüsseli Parlamentariumi edukat kontseptsiooni; märgib, et 2020. aastaks on kavandatud viie uue Euroopa Elamuse keskuse sisseseadmine Euroopa Parlamendi Büroodesse;

14.  märgib, et summa, mis on eelarves ette nähtud viie uue Euroopa Elamuse keskuse sisseseadmiseks Euroopa Parlamendi Büroodesse, hõlmab kommunikatsiooni peadirektoraadi hallatavat näitusetaristut ennast, kuid mitte näitusepinda; palub esitada üksikasjad kõigi eeldatavate kulude suurusjärgu kohta enne 2019. aasta sügisel Euroopa Parlamendis toimuvat eelarve lugemist;

15.  võtab teadmiseks rea teisaldatavate rajatiste loomise, mis rändaksid ühest liikmesriigist teise, et liitu kodanikele lähemale tuua;

Kinnisvara- ja transpordipoliitika

16.  kordab oma nõudmist, et kinnisvarapoliitika valdkonnas tuleb otsuseid teha läbipaistvalt ning aegsasti esitatud teabe põhjal, võttes nõuetekohaselt arvesse finantsmääruse artiklit 266;

17.  ei ole nõus kehtiva tavaga paigutada assigneeringujäägid eelarveaasta lõpus ümber pooleliolevatesse kinnisvaraprojektidesse; rõhutab, et assigneeringujääkide ümberpaigutamine toimub süstemaatiliselt samades peatükkides, jaotistes ja sageli täpselt samadel eelarveridadel, ning tõstatab küsimuse, kas nende puhul on tegemist tahtliku ülehindamisega, et tekitada vahendeid Euroopa Parlamendi kinnisvarapoliitika rahastamiseks; on seisukohal, et kinnisvarapoliitikat tuleks rahastada selleks mõeldud eelarveridadelt läbipaistval viisil;

18.  soovitab, et kõigi hoonete aastaeelarve planeerimisel nähtaks korrapärase ja ennetava kinnisvarapoliitika osana ette eraldis hooldus- ja renoveerimiskuludeks, mis moodustab 3 % uute hoonete kogukuludest; rõhutab, et vaja on kinnisvarastrateegiat, mis tagab kulutasuvuse, ning juhib tähelepanu võimalikele eelistele, mis tulenevad sellest, kui hooned asuvad üksteise lähedal, näiteks koostoime tugifunktsioonide, kontoripinna ja eraldatud ruumide jagamise kaudu;

19.  märgib, et Konrad Adenaueri uue hoone kogu idatiiva vastuvõtmine ja kasutama hakkamine on kavandatud 2020. aastaks ja et vahetult pärast seda algab uue läänetiiva ehitustöö; märgib, et ehituse viimastes etappides tuleb ette näha projektijuhtimiseks vajalikke kulusid, mida tekitavad näiteks mahukad kolimistoimingud, esmane sisustamine ja ehitusplatsi turvavalve;

20.  võtab teadmiseks, et kõigi praeguste Luxembourgi hoonete rent ja hooldus on eelarves ette nähtud endiselt kogu aastaks, kuna olemasolevatest hoonetest kolimine saab toimuda vaid järk-järgult; palub peasekretäril esitada üksikasjad järkjärgulise kolimise kohta ja selgitada, miks ei ole võimalik kokkuhoidu saavutada juba 2020. aastal;

21.  nõuab täiendavaid üksikasju ettevalmistavate tehniliste tööde kohta, sealhulgas näiteks praegu PHS-hoones asuvate teenistuste ümberpaigutamise kohta muudesse hoonetesse; nõuab, et eelarvekomisjonile esitataks selle kohta üksikasjalikud hinnangud ja kulude jaotus enne 2019. aasta sügisel Euroopa Parlamendis toimuvat eelarve lugemist;

22.  peab küsitavaks teatavate kavandatud uuenduste äärmiselt kõrget maksumust, näiteks Atriumi hoone külastajate seminariruumide loomine (8,720 miljonit eurot), mitmeotstarbeline ala esplanaadil (2,610 miljonit eurot) ja iseteenindussöökla loomine Strasbourgi SDM-hoones (1,9 miljonit eurot); palub peasekretäril esitada eelarvekomisjonile enne 2019. aasta sügisel Euroopa Parlamendis toimuvat eelarve lugemist nende otsuste kohta lisateavet;

23.  on seisukohal, et täiendav kokkuhoid tuleks saavutada parlamendiliikmete ja nende assistentide büroode sisustusega seotud kulutuste osas, arvestades, et need bürood renoveeritakse täielikult 2019. aastal algava ametiaja alguses;

24.  on mures parlamendi kavatsuste pärast laiendada oma tegevust ja diplomaatilist esindatust Indoneesias (Jakarta), Etioopias (Addis Abeba) ja Ameerika Ühendriikides (New York); peab kahetsusväärseks, et kuigi ei ole tehtud põhjalikku kulude-tulude analüüsi ning nende konkreetsete asukohtade valimise aluseks olevaid argumente ei ole täpsustatud, nõustus juhatus selle ettepanekuga ning Euroopa Parlamendi Washingtoni büroo praeguse juhataja nimetamisega Jakarta büroo uueks juhatajaks; nõuab seetõttu tungivalt, et peasekretär teeks kindlaks mõjutatud eelarveread ning tooks sellesse läbipaistmatusse olukorda selgust, selgitades neid eri asukohti ja Jakarta büroo uue juhataja ametisse nimetamist käsitlevat otsustusprotsessi; on seisukohal, et seni tuleb see otsus peatada;

25.  on seisukohal, et võimaliku kokkuhoiu parlamendi eelarves saab saavutada üheainsa asukoha abil; tuletab meelde kontrollikoja 2014. aasta analüüsi, mille hinnangul on parlamendi mitmest asukohast tingitud kulude suurus aastas 114 miljonit eurot; tuletab lisaks meelde, et 78 % parlamendi koosseisuliste töötajate kõigist lähetustest on tingitud parlamendi mitmest asukohast ning sellest tulenev keskkonnamõju on 11 000 – 19 000 tonni CO2-heidet; nõuab seetõttu, et koostataks tegevuskava, mille alusel minna üle üheainsale asukohale;

Turvalisus

26.  märgib, et 2020. aasta eelarve sisaldab parlamendi turvalisuse märkimisväärseks parandamiseks juba 2016. aastal alustatud mahukate investeeringute viimaseid osamakseid; juhib tähelepanu asjaolule, et need projektid hõlmasid mitmesuguseid valdkondi, mis puudutasid peamiselt hooneid, seadmeid ja personali, kuid täiustusi tehti ka küberturvalisuse ja side turvalisuse valdkonnas;

27.  rõhutab, et projekt iPACS annab parlamendile moodsa ja integreeritud turvatehnoloogia, et kõrvaldada veel viimased hoonete turvalisuses esinevad puudused, ning 2020. aasta on projekti viies ja viimane rakendusaasta; palub peasekretäril võtta üksikasjalikult kokku kõik hoonete turvalisusega seotud kulud alates 2016. aastast;

28.  on seisukohal, et IT-vahendid on parlamendiliikmete ja personali jaoks olulised töövahendid, kuid neid võivad ohustada küberrünnakud; väljendab seetõttu heameelt selle üle, et küberturvalisuse alaste meetmete eest vastutavat rühma on viimase kahe aasta jooksul täiendatud, ja eriti asjaolu üle, et kuna nüüdseks on jõutud optimaalse toimimise etappi ja jätkatakse küberturvalisuse tegevuskava rakendamist, suureneb asjaomane eelarve ainult inflatsiooni korvamiseks;

29.  tunneb heameelt jõupingutuste üle parandada parlamendiliikmetele pakutavaid teenuseid, mille nimel investeeritakse pidevalt IT-rakenduste arendamisse ning jätkatakse e-parlamendi programmi, tõlkemäludega masinõppe programmi alaseid teadusuuringuid ja arendustegevust ning mitmeaastast projekti konverentsiruumide tehnilise haldamise kohta; palub rohkem teavet nendele programmidele viimastel aastatel kulutatud kogusumma kohta; võtab teadmiseks nende projektide pikaajalise järkjärgulise rakendamise, et jaotada kulud eri eelarveaastate vahel;

30.  palub, et juhatus töötaks välja tehnilise lahenduse, mis võimaldaks parlamendiliikmetel kasutada oma hääleõigust ajal, mil nad on rasedus- ja sünnituspuhkusel, isapuhkusel või haiguspuhkusel;

Parlamendiliikmete ja registreeritud assistentidega seotud küsimused

31.  leiab, et parlamendiliikmete registreeritud assistentide sotsiaalseid ja pensioniõigusi tuleks austada; kordab sellega seoses oma üleskutset leida toimiv lahendus nendele registreeritud assistentidele, kes praeguse parlamendi koosseisu ametiaja lõpuks on töötanud järjest kahel ametiajal, kuid kellel puudub pensioniikka jõudmisel õigus juurdepääsuks Euroopa pensioniõiguste skeemile, sest nad ei saa täis personalieeskirjades sätestatu kohaselt vajalikku kümneaastast teenistust 2014. aastal korraldatud ennetähtaegsete valimiste ja viivituste tõttu, mis esinesid registreeritud assistentide uute lepingute valideerimisel 2009. aasta valimiste järgse perioodi suure töökoormuse tõttu; palub seetõttu, et peasekretär esitaks uued praktilised ja usaldusväärsed ettepanekud, mille eesmärk on see probleem lõplikult lahendada;

32.  võtab teadmiseks registreeritud assistentide Euroopa Parlamendi kolme töökoha vaheliste ametireisidega seotud hüvitiste määrade läbivaatamise; tuletab siiski meelde oma korduvalt esitatud palvet, et juhatus võtaks meetmeid, et ühtlustada alates parlamendi järgmise koosseisu ametiajast täielikult ametnike, muude teenistujate ja registreeritud assistentide Euroopa Parlamendi kolme töökoha vaheliste ametireisidega seotud hüvitiste määrad;

33.  toetab juhatuse 10. detsembri 2018. aasta otsust parlamendiliikmete praktikantide kohta; palub selle otsuse tehnilisi aspekte käsitleva arutelu lõpule viia, et otsus jõustuks 2. juulil 2019; rõhutab, et praktikantide töötasu peaks vähemalt katma nende elamiskulud;

34.  ootab, et parlamendi tõlketeenistused tegeleksid oma põhiülesandega, milleks on toetada ELi õigusloome protsessi ja parlamendiliikmeid oma kohustuste täitmisel, tagades kvaliteetselt tõlgitud dokumendid jätkusuutliku tulevikustrateegia raames;

35.  kordab oma muret lisakulude pärast, mis tekivad täiskogu istungjärkudel hääletuse kohta antava suulise selgituse suulisest tõlkest; nõuab tungivalt, et peasekretär esitaks hääletuse kohta antavate suuliste selgitustega seotud kulude üksikasjaliku jaotuse; tuletab meelde, et oma hääletusseisukohti selgitada või oma valijaskonna muredega seotud küsimusi tõstatada soovivatel parlamendiliikmetel on selleks ka muid võimalusi, nagu näiteks kirjalik selgitus hääletuse kohta ning mitmesugused üldsuse teavitamise vahendid; on sellega seoses seisukohal, et märkimisväärse kokkuhoiu saavutamiseks võiks hääletuse kohta suuliste selgituste andmise kaotada;

36.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artikli 27 lõikeid 1 ja 2, milles on sätestatud, et „Euroopa Parlamendi loodud vabatahtlik pensionifond kehtib pärast käesoleva põhimääruse jõustumist edasi nende parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete jaoks, kes on kõnealuses fondis juba omandanud õigusi või ooteõigusi“, ning et „[o]mandatud õigused ja ooteõigused säilivad täies ulatuses“; palub peasekretäril ja juhatusel Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärust täielikult järgida ning koostada kiiremas korras pensionifondi kohta selge kava, mille alusel tunnistab parlament oma liikmete vabatahtliku pensioniskeemiga seotud kohustusi ja võtab need üle; kordab oma nõudmist, et Euroopa Kontrollikoda kontrolliks parlamendiliikmete vabatahtlikku pensionifondi, ning palub uurida viise, kuidas tagada vabatahtliku pensionifondi jätkusuutlik rahastamine kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse sätetega, tagades samal ajal täieliku läbipaistvuse;

37.  kordab üleskutset tagada parlamendiliikmete üldkulude hüvitise läbipaistvus; peab kahetsusväärseks, et juhatus ei ole selles osas suuremat läbipaistvust ega vastutust saavutanud;

Personaliga seotud küsimused

38.  on seisukohal, et ajal, mil liidu institutsioonidele kättesaadavad finants- ja inimressursid on tõenäoliselt järjest piiratumad, on tähtis teha kindlaks valdkonnad, sealhulgas lisaks muudele IT-teenused ja turvalisus, suulise ja kirjaliku tõlke teenused ja autojuhiteenused, kus oleks võimalik suurendada tugifunktsioonide koostoimet, kasutades selleks Euroopa Parlamendi ja teiste liidu institutsioonide kogemusi ning võttes täiel määral arvesse juhtimisraskusi ja erinevusi, mis esinevad nende mastaapsuses, et koostada õiglaseid koostöökokkuleppeid;

39.  väljendab heameelt Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vahel sõlmitud koostöökokkulepete üle, mille eesmärk on teha kindlaks muud valdkonnad, kus tugifunktsioone oleks võimalik jagada; kutsub peasekretäri üles hindama liidu institutsioonide vahel toimuvat koostööd, et teha kindlaks täiendav võimalik koostoime ja kokkuhoid;

40.  toetab kõigi kodanike juurdepääsu põhimõtet; võtab teadmiseks, et täiskogu on vastu võtnud taotlused tagada kõigi täiskogu arutelude puhul rahvusvahelise viipekeele tõlge, ja palub peasekretäril analüüsida selle teostatavust;

41.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2017. aasta, 11. septembri 2018. aasta ja 15. jaanuari 2019. aasta resolutsioonides (milles käsitleti seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastast võitlust ELis ning meetmeid kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks) esitatud soovitusi; nõuab toetust, et katta niisuguste välisekspertide kulud, keda on vaja välisauditi laiendamiseks ahistamise ennetamisega tegelevale Euroopa Parlamendi personali nõuandekomiteele; palub eraldada assigneeringud, millest kaetaks ahistamise vastu võitlemise tegevuskavas nimetatud Euroopa Parlamendi reformimeetmete täielik elluviimine, sealhulgas sagedased ahistamisvastased koolitused kõigi töötajate, registreeritud assistentide ja Euroopa Parlamendi liikmete jaoks; on lisaks arvamusel, et assigneeringuid on vaja eraldada selleks, et katta kulud, mis on seotud vahendajate ja muude ekspertidega, kes on koos konfidentsiaalsete nõustajate võrgustiku ja praeguste struktuuridega pädevad ennetama ja lahendama parlamendis esinevaid ahistamisjuhtumeid;

42.  soovitab kasutada rohkem videokonverentse ja muid tehnoloogiaid, et kaitsta keskkonda ja säästa ressursse, vähendades eelkõige töötajate kolme töökoha vahelisi ametireise;

Muud teemad

43.  on seisukohal, et Euroopa Parlamendi eelarvestuse vastuvõtmise menetlus tuleks läbi vaadata, võttes arvesse käimasolevat tööd käsitlevat dokumenti, mille töötas välja parlamendisisese eelarvemenetluse töörühm, arvestades fraktsioonide soovi praegust menetlust lihtsustada, muuta see tõhusamaks, vähendades parlamendiliikmete ja personali töökoormust, ning suurendada selle läbipaistvust ja selgitada asjaomaste osalejate kohustusi; tuletab meelde, et praeguses menetluses täidab eelarvekomisjon samu ülesandeid kaks korda, kevadel (lepitusmenetlus juhatusega parlamendi eelarvestuse vastuvõtmiseks) ja sügisel (eelarve muudatusettepanekute esitamine), mis toob kaasa koosolekute suurema arvu, dokumentide koostamise ja sellega seotud kulud (tõlked, tõlgid jne);

44.  palub jätkata Euroopa teadusmeediakeskuse piisavat rahastamist eesmärgiga teha koostööd telekanalite, sotsiaalmeedia ja teiste partneritega, et luua noortele ajakirjanikele koolitusvõimalusi, eriti seoses uute teaduslike ja tehnoloogiliste arengusuundumustega ning faktidel põhinevate ja vastastikku hinnatud uudistega;

45.  kutsub peasekretäri ja juhatust üles juurutama Euroopa Parlamendi administratsioonis tulemuspõhise eelarvestamise ja keskkonnasäästlikkuse kultuuri ning kulusäästliku juhtimise kontseptsiooni, et suurendada institutsioonisisese tegevuse tõhusust ning vähendada paberimajandust ja bürokraatiat; rõhutab, et kulusäästliku juhtimise kogemus väljendub tööprotsessi pidevas paranemises, mis tuleneb lihtsustamisest ja haldustöötajate kogemusest;

o

o  o

46.  võtab vastu 2020. aasta eelarvestuse;

47.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ning eelarvestus nõukogule ja komisjonile.

LISA: EELARVESTUSE PROJEKT

EELARVESTUSE PROJEKT

2020

Euroopa Liidu osalus

Euroopa Parlamendi eelarveaasta 2020 kulude finantseerimisel

Rubriik

Summa

 

 

Kulud

2.050.430.000

Omavahendid

172.219.530

Nõutav osamaks

1.878.210.470

TULUD

Jaotis - Peatükk - Artikkel - Punkt

Rubriik

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

4

TULUD INSTITUTSIOONI JA MUUDE LIIDU ASUTUSTE HEAKS TÖÖTAVATELT ISIKUTELT

4 0

Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

4 0 0

Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Peatükk 4 0 — Kogusumma

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

4 1 0

Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

10.000

10.000

37.595

Peatükk 4 1 — Kogusumma

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

MUUD SISSEMAKSED PENSIONISKEEMI

4 2 1

Parlamendiliikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

p.m.

p.m.

0

Peatükk 4 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

Jaotis 4 — Kogusumma

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

TULUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEST

5 0

Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

5 0 0

Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Laekumised sõidukite müügist

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Laekumised muu vallasvara müügist

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Laekumised kaupade tarnimisest muudele institutsioonidele või asutustele –– sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Laekumised kinnisvara müügist — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist

p.m.

p.m.

0

Peatükk 5 0 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

5 1

ÜÜRITULU

p.m.

 

 

5 1 1

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 5 1 — Kogusumma

 

 

 

5 2

TULUD INVESTEERINGUTEST, ANTUD LAENUDEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST

5 2 0

Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

50.000

50.000

0

Peatükk 5 2 — Kogusumma

50.000

50.000

0

5 5

TULUD OSUTATUD TEENUSTE JA TEHTUD TÖÖDE EEST

5 5 0

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 5 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

5 7

MUUD INSTITUTSIOONI HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

5 7 0

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Muud institutsiooni haldustegevusega seotud sisse- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

Peatükk 5 7 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

5 8

MITMESUGUSED HÜVITISED

5 8 1

Tulud laekunud kindlustushüvitistest — sihtotstarbeline tulu

p.m.

p.m.

0

Peatükk 5 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

Jaotis 5 — Kogusumma

50.000

50.000

0

6

LIIDU KOKKULEPETE JA PROGRAMMIDEGA SEOTUD OSA- JA TAGASIMAKSED

6 6

MUUD OSA- JA TAGASIMAKSED

6 6 0

Muud osa- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Muud osa- ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0

Peatükk 6 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

9 0 0

Mitmesugused tulud

1.000

1.000

920.241

Peatükk 9 0 — Kogusumma

1.000

1.000

920.241

Jaotis 9 — Kogusumma

1.000

1.000

920.241

KÕIK KOKKU

172.219.530

171.038.900

163.213.445

KULUD

Assigneeringute (2020 ja 2019) ja täitumiste (2018) kokkuvõte

Jaotis Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE KULUD

1 0

INSTITUTSIOONI LIIKMED

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

AMETNIKUD JA AJUTISED TÖÖTAJAD

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

MUUD TEENISTUJAD JA SISSEOSTETAVAD TEENUSED

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTE MUUD KULUD

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Jaotis 1 — Kogusumma

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

HOONED, MÖÖBEL, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

ARVUTISÜSTEEMID, SEADMED JA VALLASVARA

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Jaotis 2 — Kogusumma

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

INSTITUTSIOONI ÜLDISTE ÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 0

KOOSOLEKUD JA KONVERENTSID

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

EKSPERDIARVAMUSED JA TEAVE: HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, TOOTMINE JA LEVITAMINE

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Jaotis 3 — Kogusumma

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

INSTITUTSIOONI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

4 0

TEATAVATE INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE KULUD

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

PARLAMENDILIIKMETE ASSISTENTIDE KULUD

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

PARLAMENDILIIKMETE JA ENDISTE PARLAMENDILIIKMETE KOOSOLEKUD JA MUU TEGEVUS

480.000

460.000

440.000

Jaotis 4 — Kogusumma

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMET NING SÕLTUMATUTE VÄLJAPAISTVATE ISIKUTE KOMITEE

5 0

EUROOPA TASANDI ERAKONDADE JA EUROOPA TASANDI POLIITILISTE SIHTASUTUSTE AMETI NING SÕLTUMATUTE VÄLJAPAISTVATE ISIKUTE KOMITEE KULUD

285.000

280.000

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

285.000

280.000

p.m.

10

Muud kulud

10 0

ESIALGSED ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

LAIENEMISRESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

ESIALGSED ASSIGNEERINGUD KINNISVARA JAOKS

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

UUTE PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

SÜSTEEMI EMAS RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

5.151.000

10.504.000

0

KÕIK KOKKU

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

I jagu – Euroopa Parlament

Tulud — Omavahendid

Jaotis 4 — Tulud institutsiooni ja muude liidu asutuste heaks töötavatelt isikutelt

Peatükk 4 0 — Mitmesugused maksud ja mahaarvamised

Artikkel 4 0 0 — Institutsiooni liikmete, ametnike, muude teenistujate ja pensioni saavate isikute palkade, töötasu ja hüvitiste maksustamisest laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokoll, eelkõige selle artikkel 12.

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, 29. veebruar 1968, millega kehtestatakse Euroopa ühendustele makstavate maksude kohaldamise tingimused ja kord (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 8).

Artikkel 4 0 3 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast ajutisest maksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Õiguslik alus

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a kuni 15. detsembrini 2003 kehtinud versioonis.

Artikkel 4 0 4 — Institutsiooni liikmete, ametnike ja muude aktiivses teenistuses olevate teenistujate töötasule rakendatavast erimaksust ja solidaarsusmaksust laekuv tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikkel 66a.

Peatükk 4 1 — Sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 1 0 — Teenistujate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige selle artikli 83 lõige 2.

Artikkel 4 1 1 — Teenistujate pensioniõiguste ülekandmine või tagasiostmine

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige VIII lisa artikkel 4, artikli 11 lõiked 2 ja 3 ning artikkel 48.

Artikkel 4 1 2 — Isiklikel põhjustel puhkusel viibivate ametnike ja ajutiste töötajate sissemaksed pensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

10 000

10 000

33 059,00

Peatükk 4 2 — Muud sissemaksed pensioniskeemi

Artikkel 4 2 1 — Parlamendiliikmete sissemaksed vanaduspensioniskeemi

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri, eelkõige selle III lisa.

Jaotis 5 — Tulud institutsiooni haldustegevusest

Peatükk 5 0 — Laekumised vallasvara (kaupade tarnimine) ja kinnisvara müügist

Artikkel 5 0 0 — Laekumised vallasvara müügist (kaupade tarnimine)

Punkt 5 0 0 0 — Laekumised sõidukite müügist

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluvate sõidukite müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Punkt 5 0 0 1 — Laekumised muu vallasvara müügist

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud institutsioonile kuuluva vallasvara (v.a sõidukite) müügist või väljavahetamisest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Punkt 5 0 0 2 — Laekumised kaupade tarnimisest teistele liidu institutsiooni talitustele või teistele liidu institutsioonidele või asutustele –– Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 0 1 — Laekumised kinnisvara müügist — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel on ette nähtud institutsioonile kuuluva kinnisvara müügist laekuvate tulude kirjendamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 0 2 — Laekumised väljaannete, trükiste ja filmide müügist

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artiklis sisalduvad ka elektroonilisel andmekandjal olevate toodete müügist laekuvad tulud.

Peatükk 5 1 — Üüritulu

Artikkel 5 1 1 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest ning üüri kõrvalkulude tagasimaksetest

Punkt 5 1 1 0 — Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Eelarvepunktis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära eelarve lisas.

Punkt 5 1 1 1 — Üüri kõrvalkulude tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 2 — Tulud investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest

Artikkel 5 2 0 — Tulud investeeringutest või antud laenudest, institutsiooni kontode panga- ja muud intressid

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

50 000

50 000

1 111,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud investeeringutest või antud laenudest, samuti institutsiooni kontodele makstud panga- ja muude intressidena laekuvate tulude kirjendamiseks.

Peatükk 5 5 — Tulud osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

Artikkel 5 5 0 — Laekumised teistele liidu institutsiooni talitustele või teistele liidu institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste liidu institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 5 1 — Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Peatükk 5 7 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 5 7 0 — Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 1 — Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 2 punkti d kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel 5 7 2 — Teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel on ette nähtud teise institutsiooni nimel tehtud hoolekandekulude tagasimaksetest laekuvate tulude kirjendamiseks.

Artikkel 5 7 3 — Muud institutsiooni haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Peatükk 5 8 — Mitmesugused hüvitised

Artikkel 5 8 1 — Tulud laekunud kindlustushüvitistest — Sihtotstarbeline tulu

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

 

Märkused

Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt käsitatakse nimetatud tulusid sihtotstarbelise tuluna ja selle alusel avatakse täiendavaid assigneeringuid eelarveridadel, millele kirjendati vastavaid tulusid tinginud esialgsed kulud.

Artikkel hõlmab ka õnnetusjuhtumitesse sattunud ametnike palga tagasimakseid kindlustusseltsidelt.

Jaotis 6 — Liidu kokkulepete ja programmidega seotud osa- ja tagasimaksed

Peatükk 6 6 — Muud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 6 6 0 — Muud osa- ja tagasimaksed

Artikkel 6 6 0 0 — Muud osa- ja tagasimaksed

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Jaotis 9 — Mitmesugused tulud

Peatükk 9 0 — Mitmesugused tulud

Artikkel 9 0 0 — Mitmesugused tulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Eelarve 2019

Täitumine 2018

1 000

1 000

648 807,00

Märkused

Artikkel on ette nähtud mitmesuguste tulude kirjendamiseks.

Artiklis sisalduvate laenu- ja üürikulude ning -tulude, samuti teenuste osutamise kulude ja tulude üksikasjad tuuakse ära käesoleva eelarve lisas.

Kulud — Kulud

Jaotis 1 — Institutsiooni heaks töötavate isikute kulud

Peatükk 1 0 — Institutsiooni liikmed

Artikkel 1 0 0 — Palgad ja hüvitised

Punkt 1 0 0 0 — Palgad

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete põhimäärusega sätestatud palkadeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 9 ja 10.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 1 ja 2.

Punkt 1 0 0 4 — Tavalised reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud reisi- ja elamiskulude hüvitamiseks seoses töökohta ja sealt tagasi sõitmise ning muude ametireisidega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 10–21 ja 24.

Punkt 1 0 0 5 — Muud reisikulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud täiendavate reisikulude ja parlamendiliikme valimisriigis sooritatud reiside kulude hüvitamiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 22 ja 23.

Punkt 1 0 0 6 — Üldkulude hüvitis

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevateks kuludeks vastavalt Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 170 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 25–28.

Punkt 1 0 0 7 — Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

190 000

187 000

163 631,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi presidendi ametiülesannetega seotud kindlaksmääratud suurusega elamis- ja esinduskulude hüvitiste katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 20.

Juhatuse 17. juuni 2009. aasta otsus.

Artikkel 1 0 1 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse meetmed

Punkt 1 0 1 0 — Õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustus ning muud sotsiaalkindlustuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete õnnetusjuhtumikindlustuseks, ravikulude hüvitamiseks ja isiklike asjade kaotuse või varguse kindlustuseks.

Assigneering on ette nähtud ka parlamendiliikmete kindlustamiseks ja abistamiseks, kui neil on vaja ametisõitude ajal kodumaale tagasi pöörduda seetõttu, et nad haigestuvad raskelt, nendega juhtub õnnetus või kui nende reisi tõrgeteta kulgu häirivad ettenägematud asjaolud. Abi hõlmab tagasitoimetamise korraldamist ja sellega seotud kulude hüvitamise kohustuse ülevõtmist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artiklid 18 ja 19.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 3–9 ja 29.

Euroopa Liidu ametnike õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse ühine eeskiri.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuse ühine eeskiri.

Komisjoni otsus, mis käsitleb ravikulude hüvitamise üldisi rakendussätteid.

Punkt 1 0 1 2 — Puudega parlamendiliikmetega seotud erimeetmed

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

892 000

876 000

654 850,51

Märkused

Assigneering on ette nähtud teatavateks kuludeks, mis on vajalikud selleks, et anda abi raske puuetega parlamendiliikmele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 30.

Artikkel 1 0 2 — Üleminekuhüvitised

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikme ametiaja lõppemisel makstavateks üleminekutoetusteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 13.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 45–48 ja 77.

Artikkel 1 0 3 — Pensionid

Punkt 1 0 3 0 — Vanaduspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanaduspensioni maksmiseks pärast parlamendiliikme ametiaja lõppu.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja III lisa.

Punkt 1 0 3 1 — Invaliidsuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

167 000

274 000

161 725,76

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensioni maksmiseks parlamendiliikmetele, kellel tuvastatakse invaliidsus ametiaja jooksul.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja II lisa.

Punkt 1 0 3 2 — Toitjakaotuspensionid (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri)

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud toitjakaotuspensioni ja/või orvupensioni maksmiseks parlamendiliikmete või endiste parlamendiliikmete surma korral.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 15 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 75, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja I lisa.

Punkt 1 0 3 3 — Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni sissemakseteks parlamendiliikmete täiendavasse vabatahtlikku pensioniskeemi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 500 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 27.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 76, ning Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskirja VII lisa.

Artikkel 1 0 5 — Keele- ja arvutikursused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

750 000

800 000

700 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artikkel 44.

Juhatuse 23. oktoobri 2017. aasta otsus parlamendiliikmete keele- ja arvutikursuste kohta.

Peatükk 1 2 — Ametnikud ja ajutised töötajad

Artikkel 1 2 0 — Töötasu ja muud õigused

Punkt 1 2 0 0 — Töötasu ja hüvitised

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud ametikohtade loetelus sisalduvatel ametikohtadel töötavate ametnike ning ajutiste töötajatega seotud järgmisteks kuludeks:

palgad, hüvitised ja palgaga seotud väljamaksed,

ravikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, kutsehaiguskindlustus ja muud sotsiaalkindlustuskulud,

kindlasummalised ületunnitasud,

mitmesugused hüvitised ja toetused,

ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate reisikulude hüvitamine nende sõitmisel teenistuskohast päritolukohta,

töötasule ja tasude osalisele ülekandmisele teenistuskoha asukohariigist erinevasse riiki kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kulud,

ajutiste töötajate töötuskindlustus ja institutsiooni maksed, mis võimaldavad ajutistel töötajatel luua või säilitada pensioniõigused nende päritoluriigis.

Assigneering on ette nähtud ka Euroopa Parlamendi Brüsseli, Luxembourgi ja Strasbourgi spordikeskustes aset leidvate õnnetusjuhtumitega seotud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 450 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 2 — Tasustatav ületunnitöö

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

150 000

110 000

60 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud ületunnitöö tasustamise kuludeks vastavalt õiguslikus aluses sätestatud tingimustele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Punkt 1 2 0 4 — Õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

ametnike ja ajutiste töötajate (ning nende pereliikmete) sõidukulud, mis hüvitatakse teenistusse asumise, teenistusest lahkumise või teisele ametikohale üleviimise korral, kui muutub töökoha asukoht,

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused ning kolimiskulud, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes peavad muutma elukohta seoses tööle asumisega, teisele ametikohale üleviimisega, kui muutub töökoha asukoht, või institutsioonist lahkumise ja mujale elama asumisega,

päevaraha, mida makstakse ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes tõendavad, et olid sunnitud vahetama elukohta seoses tööle asumisega või teisele ametikohale üleviimisega, kui muutus töökoha asukoht,

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega lõpetatakse töösuhe ilmse tööga toimetulematuse tõttu,

hüvitis ajutistele töötajatele, kui institutsioon lõpetab nendega töölepingu,

lepinguliste töötajate poolt liikmesriikide pensioniskeemi tehtud osamaksete ja liidu vastavasse skeemi tehtavate osamaksete vahe lepingu muutumisel.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 2 2 — Hüvitised teenistussuhte ennetähtaegsel lõpetamisel

Punkt 1 2 2 0 — Hüvitised teenistuse huvides teenistusest vabastamise ja teenistuse huvides puhkusele saatmise korral

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud hüvitiste maksmiseks:

ametnikele, kes on arvatud reservi seoses ametikohtade vähendamisega institutsioonis,

ametnikele, kes on saadetud puhkusele organisatsiooniliste vajaduste tõttu, mis on seotud uute pädevuste omandamisega institutsioonides,

fraktsioonide kõrgema astme ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes töötavad palgaastme AD 16 või AD 15 ametikohal ning vabastatakse teenistusest teenistuse huvides.

Assigneering katab samuti tööandjapoolse ravikindlustuse osamakse ja nendele hüvitistele kohaldatavatest paranduskoefitsientidest tingitud kahjud (v.a töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 42c ja kelle suhtes paranduskoefitsienti ei kohaldata).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 41, 42c ja 50 ning IV lisa ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 48a.

Punkt 1 2 2 2 — Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste töötajate vanaduspensioni eriskeem

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

personalieeskirjade või nõukogu määruste (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 ja (EÜ, Euratom) nr 1748/2002 alusel makstavad toetused,

tööandjapoolsed osamaksed hüvitiste saajate ravikindlustusse,

mitmesugustele hüvitistele kohaldatavate paranduskoefitsientide mõju.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 72.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95, 17. november 1995, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa ühenduste ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu (EÜT L 280, 23.11.1995, lk 4).

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1748/2002, 30. september 2002, millega kehtestatakse erimeetmed Euroopa Parlamendi koosseisulisele ametikohale määratud Euroopa ühenduste ametnike ja Euroopa Parlamendi poliitiliste fraktsioonide ajutiste töötajate teenistuse lõpetamiseks seoses institutsiooni reformiga (EÜT L 264, 2.10.2002, lk 9).

Peatükk 1 4 — Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

Artikkel 1 4 0 — Muud teenistujad ja koosseisuvälised isikud

Punkt 1 4 0 0 — Muud teenistujad — Peasekretariaat ja fraktsioonid

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks:

muude teenistujate, sealhulgas lepinguliste töötajate ja erinõunike (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses) töötasud (sealhulgas toetused ja hüvitised), tööandja sissemaksed mitmesugustesse sotsiaalkindlustusskeemidesse, millest suurem osa tehakse ühenduse sotsiaalkindlustusskeemi, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate tööasude suhtes,

ajutiselt teistest asutustest tööle võetud töötajate töötasud,

individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti väljastatud arved niisuguste teenistujate töölevõtmiseks, kelle ülesanne on Euroopa Parlamendi teenistujate haldusdokumentidega (eelkõige töötushüvitised, pensioniõigused jne) tegelemine.

Assigneeringust on välja arvatud kulud, mis on seotud

turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega,

muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena või tagavad selle töö koordineerimise.

Osa nendest assigneeringutest tuleb kasutada puudega lepinguliste töötajate töölevõtmiseks vastavalt juhatuse 7. ja 9. juuli 2008. aasta otsusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt EUR 4 000 000.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV, V ja VI jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 1 — Turvalisus

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud turvalisuse eest vastutavas peadirektoraadis töötavate muude teenistujatega, kelle tööülesanded on seotud inimeste ja vara kaitsmise, infoturbe ja riskihindamisega:

lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 2 — Muud teenistujad — Peasekretariaadi autojuhid

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Märkused

Assigneering on peamiselt ette nähtud järgmisteks kuludeks, mis on seotud muude teenistujatega, kes töötavad peasekretariaadis autojuhtidena või tagavad selle töö koordineerimise:

lepinguliste töötajate ja lepinguliste abiteenistujate töötasud, sh hüvitised ja toetused, ning kulud, mis tulenevad kohanduskoefitsientide kohaldamisest nimetatud teenistujate töötasude suhtes.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused (IV jaotis).

Üldised rakendussätted, mis käsitlevad konkursse ja valikumenetlusi ning ametnike ja muude teenistujate töölevõtmist ja nende palgaastme määramist Euroopa Parlamendis (Euroopa Parlamendi peasekretäri 17. oktoobri 2014. aasta otsus).

Punkt 1 4 0 4 — Praktika, lähetatud riiklikud eksperdid, ametnike vahetus ja õppekülastused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kõrgharidusega praktikantide rahalised õigused (stipendiumid), sh majapidamistoetus,

praktikantide sõidukulud,

lisakulud, mis on otseselt seotud praktikandi puudega,

praktikantide õnnetusjuhtumi- ja ravikindlustuse kulud,

praktikantidele teabe-/koolitusürituste korraldamisega seotud kulud,

Robert Schumani praktika nõuandekomiteele eraldatav toetus,

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide, kandidaatriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide avaliku teenistuse vahelise personalivahetusega seotud kulude katmine vastavalt eeskirjadele,

kulud, mis on seotud riiklike ekspertide lähetamisega Euroopa Parlamenti, sh toetused ja sõidukulud,

riikide lähetatud ekspertide õnnetusjuhtumikindlustus,

õppekülastuste hüvitis ja stipendiumid,

tõlkidele ja tõlkijatele koolituste korraldamine, sealhulgas koostöös konverentsitõlke koolitusasutuste ja tõlkealast koolitust pakkuvate ülikoolidega, samuti stipendiumid tõlkide ja tõlkijate koolituseks ning erialaseks täiendusõppeks, õppematerjalide hankimine ja sellega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ametnike ja fraktsioonide ajutiste teenistujate riikide valitsusasutuste, viimastega võrdsustatavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juurde tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 7. märtsi 2005. aasta otsus).

Ekspertide Euroopa Parlamenti tööle lähetamise eeskiri (juhatuse 4. mai 2009. aasta otsus).

Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-eeskiri (Euroopa Parlamendi peasekretäri 1. veebruari 2013. aasta ja 14. septembri 2018. aasta otsused).

Punkt 1 4 0 5 — Suulise tõlke kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks :

Euroopa Parlamendi poolt iseenda tarbeks või muude institutsioonide või asutuste tarbeks korraldatud koosolekute jaoks, kus Euroopa Parlamendi tõlgid (ametnikud või ajutised teenistujad) ei saa vajalikke teenuseid osutada, palgatud lepinguliste tõlkide tasud ja asjaomased hüvitised, sotsiaalkindlustusmaksed, sõidukulud ja muud kulud,

ülalnimetatud koosolekutel, kus Euroopa Parlamendi ametnikud, ajutised teenistujad või muud teenistujad ei saa vajalikke teenuseid osutada, rakendatavate konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenustega seotud kulud,

kulud seoses teenustega, mida Euroopa Parlamendile osutavad muude piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste institutsioonide tõlgid,

kulud, mis on seotud suulise tõlkega seotud tegevusega, eelkõige koosolekute ettevalmistamise ning tõlkide koolitamise ja valimisega,

komisjonile makstav summa konverentsitõlkide tasu haldamise eest.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 500 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

28. juuli 1999. aasta kokkulepe, millega määratakse kindlaks konverentsitõlkide töötingimused ja rahalised tasud (ja selle rakendussätted), koos sellele 13. oktoobril 2004. aastal lisatud märkustega, ja mida on muudetud 31. juulil 2008. aastal.

Punkt 1 4 0 6 — Vaatlejad

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vaatlejatega seotud kulude katmiseks vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 13.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 1 4 2 — Välistõlketeenused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud mittekoosseisuliste töövõtjate tehtavate tõlke-, toimetamis-, trüki-, kodeerimis- ja tehnilisteks abitöödeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Peatükk 1 6 — Institutsiooni heaks töötavate isikute muud kulud

Artikkel 1 6 1 — Personalijuhtimise kulud

Punkt 1 6 1 0 — Töölevõtmise kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

163 000

163 000

111 415,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

otsuse 2002/621/EÜ artiklis 3 sätestatud konkursside korraldamise kulud ning intervjuule kutsutud kandidaatide reisi- ja elamiskulud,

teenistujate valimise menetluste korralduskulud.

Põhjendatud juhtudel ja pärast Euroopa Personalivaliku Ametiga konsulteerimist võib assigneeringut kasutada institutsiooni enda korraldatud konkurssideks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31, artikkel 33 ja III lisa.

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, kohtu, kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee, regioonide komitee ja Euroopa Ombudsmani otsus 2002/620/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti asutamise kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 53) ja Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni peasekretäride ja Euroopa Kohtu kohtusekretäri ning kontrollikoja, majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komitee peasekretäride ja Euroopa ombudsmani esindaja otsus 2002/621/EÜ, 25. juuli 2002, Euroopa ühenduste personalivaliku ameti organisatsiooni ja tegevuse kohta (EÜT L 197, 26.7.2002, lk 56).

Punkt 1 6 1 2 — Õppimine ja areng

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste koolituste kulude katmiseks, mille eesmärk on suurendada töötajate teadmisi ja oskusi ning institutsiooni töö tulemuslikkust ja tõhusust, näiteks ametlike töökeelte kursuste kaudu.

Sellest kaetakse ka parlamendiliikmete muude koolituste kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24a.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused.

Artikkel 1 6 3 — Toetusmeetmed institutsiooni teenistujatele

Punkt 1 6 3 0 — Sotsiaalhoolekanne

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

760 000

749 000

517 613,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

järgmistesse kategooriatesse kuuluvate inimeste abistamine institutsioonidevahelise puuetega inimeste abistamispoliitika raames:

aktiivses teenistuses ametnikud ja ajutised teenistujad,

aktiivses teenistuses ametnike ja ajutiste teenistujate abikaasad,

ülalpeetavad lapsed Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades määratletud tähenduses,

puudest tingitud ning vajalikuks tunnistatud, dokumentaalselt tõendatud ja ühisest ravikindlustusskeemist mittehüvitatavate mittemeditsiiniliste kulude tagasimaksed eelarve võimaluste piires, kui elukoha- või päritoluriigis kehtivad õigused on ammendatud, meetmed eriti raskes olukorras ametnike ja muude teenistujate abistamiseks,

meetmed eriti raskes olukorras ametnike ja muude teenistujate abistamiseks;

toetus personalikomiteele ning sotsiaalhoolekande ettenägematud kulud. Sotsiaaltegevuses osalejatele personalikomitee poolt tehtavate maksete või hüvitatavate kulude eesmärk on rahastada tegevusi, millel on sotsiaalne, kultuuriline või keeleline mõõde, kuid üksikutele töötajatele või leibkondadele toetusi ei maksta,

muud institutsiooni tasandil või institutsioonidevahelisel tasandil võetavad ametnikele, muudele teenistujatele ja pensionile jäänud töötajatele mõeldud sotsiaalsed meetmed,

niisuguste konkreetsete mõistlike abinõude (eelkõige isiklik abi töökohal, sh transport, või lähetuses viibimisel) rahastamine või selliste meditsiiniliste ja sotsiaalsete analüüside kulude katmine, mida pakutakse puuetega ametnikele ja muudele teenistujatele, kelle töölevõtmismenetlus on pooleli või kes vajavad abinõude võtmist karjääri käigus toimunud sündmuste tõttu, ning puuetega praktikantidele, kelle valikumenetlus alles kestab, personalieeskirjade artiklit 1d kohaldades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 70 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 1d, artikli 9 lõike 3 kolmas lõik ja artikkel 76.

Punkt 1 6 3 1 — Liikuvus

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikuvusega seotud kuludeks eri töökohtades.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 1 6 3 2 — Töötajate sotsiaalsed suhted ja muud sotsiaalsed meetmed

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

252 000

240 000

212 286,81

Märkused

Assigneering on ette nähtud eri rahvusest teenistujate vahel sotsiaalsete suhete edendamiseks ja selle rahaliseks toetamiseks, näiteks toetusteks töötajate klubidele, spordiühingutele, kultuuriühingutele jms, samuti alalise vaba aja keskuse (kultuuri- ja spordiüritused, hobid, restoran) kulude osamaksuks.

Assigneeringust rahastatakse ka toetust institutsioonidevahelisele ühiskondlikule tegevusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 600 000 eurot.

Artikkel 1 6 5 — Kõiki institutsiooni heaks töötavaid isikuid puudutavad meetmed

Punkt 1 6 5 0 — Meditsiiniteenistus

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi kolmes töökohas asuvate meditsiiniteenistuste, haiguspuhkuste haldamise teenistuse ning töötervishoiu, -ohutuse ja -heaolu üksuse tegevuskuludeks, sealhulgas arstlike kontrollide ning materjalide, ravimite jms ostmise kuludeks ning kuludeks, mis on seotud arstlike läbivaatustega ja tervisejärelevalvega – eelkõige nendega, mida tehakse töötervishoiu eesmärgil ja tööle asumisel ning mille regulaarselt läbivad ohtlikel, suurt tähelepanu nõudvatel ja kindlaks tehtud ohuga töökohtadel töötavad inimesed –, meditsiiniliste uuringute ja ergonoomikaga, invaliidsuskomisjoni halduskuludeks, meditsiiniliste hinnangute ja ekspertiiside kuludeks ning kulutusteks üldarsti ettekirjutuse kohaselt väljastpoolt saadava eriarstiabi ja parameedikute antava arstiabi eest.

Samuti kaetakse assigneeringust teatavate meditsiiniliselt vajalike töövahendite hankimise kulud ning meditsiiniteenuste osutajatega, parameedikutega või lühiajaliselt asendajatena töötavate isikutega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 33 ja 59 ja II lisa artikkel 8.

Punkt 1 6 5 2 — Toitlustuskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

800 000

1 080 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud toitlustuskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Punkt 1 6 5 4 — Lastehoiuasutused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi osamakseteks institutsioonidesiseste lastehoiuasutuste ja lepinguliste lastehoiuasutuste tegevuskulude ja teenuste osutamise kulude katmisel.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 300 000 eurot.

Punkt 1 6 5 5 — Euroopa Parlamendi toetus akrediteeritud Euroopa koolidele (2. tüüp)

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

626 000

615 000

445 600,00

Märkused

Komisjoni 1. augusti 2013. aasta otsuse C(2013) 4886, ELi toetuse kehtestamise kohta, mida makstakse proportsionaalselt ELi töötajate laste arvule, kes on registreeritud Euroopa koolide kuratooriumi akrediteeritud koolis, millega asendatakse komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta otsus K(2009) 7719, nagu seda on muudetud komisjoni 8. detsembri 2010. aasta otsusega K(2010) 7993 (ELT C 222, 2.8.2013, lk 8), rakendamine.

Assigneeringust rahastatakse Euroopa Parlamendi toetust nendele 2. tüübi Euroopa koolidele, mille on akrediteerinud Euroopa Koolide kuratoorium, või hüvitatakse komisjonile toetus, mille komisjon maksis Euroopa Koolide kuratooriumi poolt akrediteeritud 2. tüüpi Euroopa koolidele Euroopa Parlamendi nimel. Sellega kaetakse nendes koolides käivate Euroopa Parlamendi koosseisuliste töötajate lastega seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Jaotis 2 — Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

Märkused

Kuna kindlustusettevõtjad ei kata enam Euroopa Parlamendi hoonete osas töövaidluste ja terrorirünnakutega seotud riske, tuleb need riskid katta Euroopa Liidu üldeelarvest.

Seetõttu rahastatakse selle jaotise assigneeringutest kõiki töövaidlustest ja terrorirünnakutest põhjustatud kahjudega seotud kulusid.

Peatükk 2 0 — Hooned ja nendega seotud kulud

Artikkel 2 0 0 — Hooned

Punkt 2 0 0 0 — Üür

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi kasutatavate hoonete või hooneosade üürikuludeks.

Samuti kaetakse sellest hoonetega seotud maksud. Üürikulud arvutatakse 12 kuu kohta kehtivate või ettevalmistatavate üürilepingute alusel, milles üldjuhul on sätestatud ka seos elukallidus- või ehitushinnaindeksiga.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 000 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 1 — Liisingumaksed

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade iga-aastasteks liisingumakseteks vastavalt kehtivatele või ettevalmistatavatele lepingutele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 3 — Kinnisvara soetamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamisega seotud kuludeks. Kinnistute ja nende arendamisega seotud toetusi käsitletakse vastavalt finantsmäärusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 13 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 7 — Hoonete ehitus ja ruumide sisustamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

hoonete ehituse kulud (ehitustööd, ekspertiisitasud, hoonete kasutuselevõtuks vajalik esmane sisustus ja sisseseade ning kõik sellega seotud kulud),

sisustustööde kulud ja muud sisustustöödega seotud kulud ja arhitektide või inseneride tasud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 472 000 eurot.

Liikmesriikide või nende avalik-õiguslike asutuste või üksuste rahaline osalus maa ja hoonete ostmise või kasutamisega seotud kulude ja nendega seotud tasude, samuti institutsiooni hoonetega ja rajatistega seotud kulude rahastamise või hüvitamise kujul loetakse sihtotstarbeliseks väliskuluks finantsmääruse artikli 21 lõike 2 tähenduses.

Punkt 2 0 0 8 — Muud kinnisvarahaldusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kinnisvarahaldusega seotud kulude katmiseks, mida ei ole selle peatüki teistes artiklites eraldi välja toodud, nt:

jäätmekäitlus ja -töötlus,

kohustuslik kontroll, kvaliteedikontroll, ekspertiisid, auditid, täitmise järelevalve jne,

tehniline raamatukogu,

haldustugi (building helpdesk),

hooneplaanide haldus ja teabealane tugi,

muud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 268 000 eurot.

Artikkel 2 0 2 — Hoonetega seotud kulud

Punkt 2 0 2 2 — Hoonete korrashoid, hooldus, käitamine ja puhastus

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa Parlamendi kasutatavate talle kuuluvate või üüritud hoonete (ruumid ja tehnilised seadmed) korrashoiu, hoolduse, käitamise ja puhastusega seotud kulude katmiseks vastavalt kehtivatele lepingutele.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 479 000 eurot.

Punkt 2 0 2 4 — Energiatarbimine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 150 000 eurot.

Punkt 2 0 2 6 — Hoonete turvalisus ja valve

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Märkused

Assigneering on eelkõige ette nähtud Euroopa Parlamendi kolme alalise töökoha ja liidus asuvate infobüroode ning kolmandates riikides asuvate büroode turvalisuse ja valve kuludeks.

Enne lepingute uuendamist või sõlmimist konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas (hinnad, valitud vääring, indekseerimine, kestus, muud tingimused) teiste institutsioonidega, võttes arvesse finantsmääruse artiklit 104.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 120 000 eurot.

Punkt 2 0 2 8 — Kindlustus

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustusmakseteks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Peatükk 2 1 — Arvutisüsteemid, seadmed ja vallasvara

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 1 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid

Punkt 2 1 0 0 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide tõrgeteta tööks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, osakondade arvutitega varustamist ja võrgu haldamist.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 625 000 eurot.

Punkt 2 1 0 1 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — infrastruktuuriga seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuride haldamiseks ja korrashoidmiseks vajalike tavapäraste tööde sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige võrkude, elektrikaablite, telekommunikatsioonisüsteemide, töökohtade varustuse ja hääletussüsteemidega seotud infrastruktuure.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 66 000 eurot.

Punkt 2 1 0 2 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — üldise kasutajatoega seotud tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide kasutajate abistamiseks ja toetamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele ja teistele kasutajatele mõeldud tugiteenuseid, eelkõige turvalisus- ja ohutusvaldkonnas kasutatavate haldus- ja õigusloomealaste ning kommunikatsioonialaste rakenduste jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 000 eurot.

Punkt 2 1 0 3 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamisel tavapärased tegevused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise, rentimise, korrashoiu ja hoolduse ning nendega seotud tööde kulude katmiseks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt institutsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakenduste haldamiseks vajalike tavapäraste tegevuste sisseostmiseks. Need kulud on eeskätt seotud parlamendiliikmetele mõeldud ning teabevahetuseks ning turvalisuse ja ohutuse tagamiseks vajalike rakenduste ning haldus- ja õigusloomealaste rakendustega.

Assigneering on ette nähtud ka institutsioonide keelealase koostöö raames vastavalt institutsioonidevahelise kirjaliku ja suulise tõlke komitee otsustele ühiselt rahastatavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega seotud kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 32 000 eurot.

Punkt 2 1 0 4 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — infrastruktuuriinvesteeringud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt Euroopa Parlamendi arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemide infrastruktuuridesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Investeeringud puudutavad eelkõige andmetöötlus- ja telekommunikatsioonikeskuse süsteeme, võrke, elektrikaableid ja videokonverentsisüsteeme.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 102 000 eurot.

Punkt 2 1 0 5 — Arvuti- ja telekommunikatsioonisüsteemid — projektidesse tehtavad investeeringud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarkvara hankimise kuludeks ning kulutusteks, mida tehakse teenindus- ja nõustamisettevõtjatelt olemasolevatesse ja uutesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia projektidesse tehtavate investeeringutega seotud teenuste sisseostmiseks. Need investeeringud puudutavad eelkõige parlamendiliikmetele mõeldud rakendusi, õigusloome-, haldus-, finants-, kommunikatsiooni-, turvalisus- ja ohutusvaldkonna rakendusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise rakendusi.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 3 000 eurot.

Artikkel 2 1 2 — Mööbel

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli, sealhulgas ergonoomilise büroomööbli hankimiseks, rentimiseks, korrashoiuks ja parandustöödeks, samuti kulunud ja kasutamiskõlbmatu mööbli ning bürooseadmete väljavahetamiseks. Assigneering on samuti ette nähtud Euroopa Parlamendi mööblivarude haldamise mitmesuguste kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 1 4 — Tehniline varustus ja sisseseade

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise tehnilise varustuse ja sisseseade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks ja remondiks, samuti haldamiseks:

kirjastamise, turvalisuse (sh infotehnoloogia tarkvara), toitlustamise, hoonete, töötajate koolituse, institutsiooni spordikeskuste jms tehniline kohtkindel või teisaldatav varustus ja sisseseade,

trükikoja, telefoniteenuse, sööklate, kaupluste, turvateenistuse, konverentside tehnilise teenindamise, audiovisuaalsektori jms sisseseade,

erivahendid (elektroonilised, arvutitehnilised, elektrilised vahendid) ja nendega seotud sisseostetavad teenused.

Assigneering on ette nähtud ka inventari edasimüügi jaoks tehtava reklaami ja mahakandmisega seotud kuludeks ning tehnilise abi (nõustamise) kuludeks väliseksperdi abi vajavate juhtumite puhul.

Assigneeringust kaetakse ka kulud, mis kaasnevad konverentside tehniliseks teenindamiseks vajaliku tehnilise varustuse vedamisega mis tahes maailma paika, kus Euroopa Parlamendi liige, delegatsioon, fraktsioon või organ seda vajab. Nende kulude hulka kuuluvad transpordi- ja sellega kaasnevad halduskulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 190 000 eurot.

Artikkel 2 1 6 — Parlamendiliikmete, muude isikute ja kaupade vedu

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite (autod ja jalgrattad) hankimiseks, liisimiseks, korrashoiuks ja remondiks ning autode, taksode, busside ja veoautode üürimiseks koos juhiga või ilma juhita, samuti asjakohasteks kindlustuskuludeks ning muudeks halduskuludeks. Sõidukipargi uuendamisel ning sõidukite hankimisel, liisimisel ja üürimisel eelistatakse keskkonda kõige vähem saastavaid sõidukeid, nt hübriidautosid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 000 eurot.

Peatükk 2 3 — Jooksvad halduskulud

Märkused

Hangete puhul konsulteerib institutsioon saavutatud lepingutingimuste osas teiste institutsioonidega.

Artikkel 2 3 0 — Kirja- ja kontoritarbed ning mitmesugused äratarvitatavad kaubad

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, trükikoja ja paljundustöökodade varustuse jms ostmiseks, samuti sellega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Artikkel 2 3 1 — Finantskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

60 000

60 000

35 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakuludeks (teenustasud, vahendustasud, mitmesugused muud kulud) ja muudeks finantskuludeks, sh hoonete rahastamisega seotud lisakuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 2 3 2 — Õigusabikulud ja kahjutasud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Liidu Kohtu, Üldkohtu või liikmesriikide kohtute poolt Euroopa Parlamendile määratavad võimalikud kohtukulud,

advokaatide palkamine Euroopa Parlamendi esindamiseks liidu ja liikmesriikide kohtutes ning juriidiliste nõustajate või ekspertide palkamine õigusteenistuse abistamiseks,

advokaaditasude hüvitamine distsiplinaarmenetluse ja sellega võrdväärsete menetluste raames,

kahjutasud ja intressid,

Üldkohtu kodukorra III jaotise 11. peatüki alusel sõlmitud vastastikustest kokkulepetest tulenevad hüvitised,

Euroopa Andmekaitseinspektori määratud haldustrahvid.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).

Artikkel 2 3 6 — Posti- ja kohaletoimetamiskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

224 000

337 000

186 257,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud riiklike postiteenistuste või kullerifirmade posti-, käitlemis- ja kättetoimetamistasudeks.

Samuti on see ette nähtud postiteenuste kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Artikkel 2 3 7 — Kolimiskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimisfirmade või alltöövõtjate kaudu kasutatavate ajutiste töötajate teostatud kolimise ja sellega seotud tööde kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 8 — Muud halduskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kindlustused, mis ei sisaldu muudes punktides,

saaliteenindajate, autojuhtide, vastuvõtulaua töötajate, laotöötajate, kolijate ning külastuste ja seminaride üksuse, Parlamentariumi, arstipunktide, turvateenistuse, hoonete korrashoiu üksuse töötajate ning mitmesuguste tehniliste teenistujate vormirõivaste hankimine ja korrashoid,

mitmesugused tegevus- ja halduskulud, sh individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile seoses endiste parlamendiliikmete põhimäärusejärgse pensioniga makstud haldustasud, Euroopa Parlamendi ruumides või süsteemides töötavate koosseisuväliste töötajate julgeolekukontrolliga seotud kulud ning kaupade või teenuste ost, mis ei sisaldu muudes punktides,

keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) tegevusega (teavituskampaaniad jm) seotud mitmesugused ostud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Artikkel 2 3 9 — EMASi tegevus, sh edendamine, ja Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kava

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

262 500

262 500

198 988,92

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMASi tegevusega seotud kuludeks, mille eesmärk on parandada Euroopa Parlamendi keskkonnatoimet, sh edendada nimetatud tegevust, ning Euroopa Parlamendi süsinikuheite tasakaalustamise kavaga seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Jaotis 3 — Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

Peatükk 3 0 — Koosolekud ja konverentsid

Artikkel 3 0 0 — Töötajate lähetuskulud kolme töökoha vahel

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni töötajate, riikide lähetatud ekspertide, praktikantide ja institutsiooni kutsutud muude Euroopa Liidu või rahvusvaheliste institutsioonide töötajate ametialasteks sõitudeks nende töökoha ja Euroopa Parlamendi kolme töökoha (Brüssel, Luxembourg ja Strasbourg) vahel ning lähetusteks muudesse paikadesse peale parlamendi kolme töökoha. Assigneeringust kaetakse transpordikulud, päevaraha, majutuskulud ja ebamugaval ajal töötamise hüvitis. Samuti kaetakse sellest täiendavad kulud (sh sõidupiletite ja majutusbroneeringute tühistamise kulud, elektrooniliste arvete süsteemiga seotud kulud ja lähetuste kindlustusega seotud kulud).

Assigneering on ette nähtud ka töötajate lähetustega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 71 ja VII lisa artiklid 11, 12 ja 13.

Artikkel 3 0 2 — Vastuvõtu- ja esinduskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

institutsiooni vastuvõttudega seonduvad kulud, sh institutsiooni teaduslike valikute hindamise (STOA) tegevuse ja muude tulevikku suunatud meetmetega seotud kulud ja institutsiooni liikmete esinduskulud,

presidendi esinduskulud seoses reisidega väljapoole Euroopa Parlamendi töökohti,

presidendi kantselei esinduskulud ja presidendi kantselei sekretariaadi kulude osamaks,

peasekretariaadi vastuvõttude ja esinduskulud, sh meenete ja medalite hankimine ametnike jaoks, kellel on täitunud 15- või 25-aastane teenistusaeg,

mitmesugused protokollist tulenevad kulud, nagu lipud, esitlusalused, kutsed, trükitud menüüd jne,

institutsiooni külastavate tähtsate isikute reisi- ja elamiskulud,

parlamendiliikmete ja teenistujate ametisõitudega seotud viisakulud,

vastuvõtu- ja esinduskulud ja muud Euroopa Parlamendi ametiülesannete täitmisega seotud parlamendiliikmete erikulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 3 0 4 — Mitmesugused koosolekute kulud

Punkt 3 0 4 0 — Mitmesugused sisekoosolekute kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi koosolekutel või selle töökohtades korraldatavatel institutsioonidevahelistel koosolekutel pakutavate karastus- ja muude jookide ning kergete einete kuludeks, samuti nende teenustega seotud halduskuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 2 — Koosolekud, kongressid, konverentsid ja delegatsioonid

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige kuludeks, mida ei kaeta peatükist 1 0 ja artiklist 3 0 0 ning mis on seotud järgmisega:

väljaspool parlamendi töökohti peetavate koosolekute korraldamine (parlamendikomisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid), sh vajaduse korral esinduskulud,

parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide, parlamentaarsete ühiskomisjonide, parlamentidevaheliste koostöökomisjonide ja parlamendi delegatsioonide WTOs, samuti WTO parlamentaarse konverentsi ja selle juhtkomitee korraldus,

AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, Euronesti parlamentaarses assamblees ning nende organites osalevate delegatsioonide korraldus,

Vahemere Liidu parlamentaarse assamblee, selle komisjonide ja juhatuse korraldus; kulutus hõlmab Euroopa Parlamendi sissemakset assamblee autonoomse sekretariaadi eelarvesse või kulude otsest hüvitamist ulatuses, mis kajastab Euroopa Parlamendi osa assamblee eelarves;

osamaksed rahvusvahelistele organisatsioonidele, millesse Euroopa Parlament või mõni selle organitest kuulub (Parlamentidevaheline Liit, Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon, Parlamentaarse Liidu 12+ Grupp),

ühenduse reisilubade valmistamise kulude (seadmed, töötajad, tarvikud) parlamendipoolse osa hüvitamine komisjonile Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel sõlmitud teenuslepingu alusel vastavalt Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollile (artikkel 6), Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 23, liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklitele 11 ja 81 ning nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusele (EL) nr 1417/2013, millega kehtestatakse Euroopa Liidu väljastatava reisiloa (laissez-passez) vorm (ELT L 353, 28.12.2013, lk 26).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 0 4 9 — Kulutused reisibüroo teenustele

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendiga lepingu sõlminud reisibüroo tegevusest tingitud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 6 000 eurot.

Peatükk 3 2 — Eksperdiarvamused ja teave: hankimine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

Artikkel 3 2 0 — Eksperdiarvamuste hankimine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Parlamendi organite, parlamendikomisjonide, parlamendi delegatsioonide ja administratsiooni jaoks läbiviidavateks uuringuteks ja muuks uurimistegevuseks (seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad või kuulamised ja konverentsid) või eripädevust nõudva tehnilise abi saamiseks kvalifitseeritud ekspertide ja uurimisinstituutidega sõlmitavate lepingute kulud,

eriotstarbeliste teabeallikate, nt eriandmebaaside, nendega seotud kirjanduse või tehnilise toe omandamine või laenuks võtmine, kui see on vajalik eespool nimetatud eksperdilepingute täiendamiseks,

komisjonide, delegatsioonide ning uurimis- ja töörühmade koosolekutest ning seminaridest osa võtma kutsutud ekspertide ja muude isikute, sealhulgas Euroopa Parlamendile petitsioone esitanud isikute reisi-, elamis- ja muud kulud,

parlamendi sisemise ja välise teadustegevuse tulemusel koostatud väljaannete ja muude asjaomaste väljaannete institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu),

distsiplinaarnõukogu, finantsrikkumiste uurimise toimkonna jms organite tööst osa võtvate välisosalejatega seotud kulud,

kulud, mis kaasnevad tööle kandideerijate esitatud dokumentide õigsuse kontrollimisega sellele spetsialiseerunud väliste teenusepakkujate poolt.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Artikkel 3 2 1 — Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) ja Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

Punkt 3 2 1 0 — Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse, sh raamatukogu, ajalooarhiivide ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi eelkõige järgmise tegevusega seotud kulude katmiseks:

erieksperdiarvamuste hankimine ja parlamendi teadustegevuse toetamine (sh artiklid, uuringud, töötoad, seminarid, ümarlauad, eksperdirühmad ja konverentsid), mille võib vajaduse korral korraldada koostöös muude institutsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide parlamentide teadusosakondade ja raamatukogude, mõttekodade, teadusasutuste ja muude kvalifitseeritud ekspertidega,

erieksperdiarvamuste hankimine mõjuhinnangute ning eel- ja järelhinnangute, Euroopa lisaväärtuse ning teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise (STOA) valdkonnas,

raamatute, ajakirjade, ajalehtede, andmebaaside, uudisteagentuuride toodete omandamine või laenuks võtmine ja muud raamatukogu jaoks mõeldud eri vormis andmekandjad, sh autoriõiguse, kvaliteedijuhtimise süsteemi, köitmiseks ja säilitamiseks vajalike materjalide ja tööde ning muude asjakohaste teenustega seotud kulud,

arhiveerimisega seotud sisseostetavate teenuste (korraldus, valimine, kirjeldamine, eri andmekandjatele ülekandmine, elektroonilisele kujule viimine, esmaste arhiiviallikate hankimine) kulud,

raamatukogundus- ja arhiivindusdokumentatsiooni ning meediaraamatukogu erimaterjalide hankimine, arendamine, sisseseadmine, kasutamine ja hooldus, sh elektrilised, elektroonilised ning arvutitehnilised vahendid ja/või süsteemid, samuti köitmiseks ja säilitamiseks vajalikud materjalid,

parlamendi sisemise ja välise teadustegevuse tulemusel koostatud väljaannete ja muude asjaomaste väljaannete institutsioonisiseselt ja üldsusele levitamise kulud (eelkõige internetis avaldamise, sisemiste andmebaaside, brošüüride ja väljaannete kaudu),

parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi korraldatud esitlustele, seminaridele, töötubadesse ja muudele üritustele osalema kutsutud ekspertide ja autorite sõidu-, elamis- ja muud kulud,

teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamise üksuse (STOA) osalemine Euroopa ja rahvusvaheliste teadusasutuste tegevuses,

Euroopa Parlamendi kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest ja/või institutsioonidevahelistest koostöökokkulepetest, sh Euroopa Parlamendi rahaline toetus liidu ajalooarhiivide haldamise kulude katmiseks kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 354/83.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 354/83, 1. veebruar 1983, mis käsitleb Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist (EÜT L 43,15.2.1983, lk 1).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

Juhatuse 28. novembri 2001. aasta otsus „Üldsuse juurdepääsu kord Euroopa Parlamendi dokumentidele“, nagu viimati muudetud 22. juunil 2011 (ELT C 216, 22.7.2011, lk 19).

Juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus Euroopa Parlamendi arhiividele kohalduvate eeskirjade kohta, konsolideeritud 3. mail 2004.

Juhatuse 10. märtsi 2014. aasta otsus „Euroopa Parlamendi liikmete ja endiste liikmete eraarhiivide omandamise kord“.

Punkt 3 2 1 1 — Euroopa teadusmeediakeskuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Märkused

Tulemusliku arutelu toetamiseks Euroopa Parlamendi liikmete, teadusringkondade ja ajakirjanike vahel – eelkõige praeguste teaduslike või tehnoloogiliste suundumuste ja teemade üle – oleks hea, kui Euroopa Parlamendil oleks olemas eriotstarbeline ja mõjukas arutelu-, koolitus- ja teadmiste levitamise struktuur. Selleks loodi Euroopa teadusmeediakeskus, mis tegutseb Euroopa Parlamendi teaduse ja tehnoloogia tuleviku esinduskogu (STOA) järelevalve all.

Assigneering katab asjakohaste tegevuste korraldamise kulud (sealhulgas sõidukulud, majutus ja toitlustus) ja kulutused, mis on seotud ajakirjanike, sidusrühmade ja muude ekspertide kutsumisega, et katta asjaomaste tegevuste kulud.

Käesoleva artikli assigneeringutest – mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi, teadusringkondade ja meedia kokkupuutepunktiga seotud tegevuste arendamiseks – kaetakse Euroopa teadusmeediakeskuse kulud, mis kaasnevad eelkõige võrgustiku loomise, koolituse ja teadmiste levitamisega. See hõlmab näiteks järgmisi tegevusi:

Euroopa Parlamendi, teadusringkondade ja meedia kokkupuutepunktis võrgustike loomine ja tööshoidmine,

seminaride, konverentside ja koolituskursuste korraldamine praeguste teaduslike ja tehnoloogiliste suundumuste ja teemade ning teadusajakirjanduse laadi ja mõjususe kohta,

eksperditeabe ning kõrgharidusasutustest, ajakirjandusväljaannetest ja muudest teadus- ja tehnoloogiateabeallikatest analüüside kogumine ning poliitikakujundajate ja kodanike käsutusse andmine,

Euroopa Parlamendi uuringute ning muu asjakohase teadusliku ja tehnoloogiaalase materjali tegemine kirjalike, audiovisuaal- ja muude vahendite abil laialdasemalt kättesaadavaks,

selliste võtete ja meetodite väljatöötamine, millega parandada oskust teha kindlaks ja levitada usaldusväärseid teadus- ja tehnoloogiateabe allikaid,

arutelu toetavate tipptasemel tehniliste rakenduste ja meediavahendite paigaldamise, täiustamise ja kasutamise toetamine,

tihedama koostöö ja üldisemalt tihedamate suhete arendamine Euroopa Parlamendi, asjaomaste meediakanalite ning selle valdkonna ülikoolide ja teaduskeskuste vahel, selgitades muu hulgas kodanikele meedias, milline on Euroopa teadusmeediakeskuse roll ja töö ning kuidas kodanikud seda kasutada saavad.

Selle punkti assigneeringuid võib kasutada ka selleks, et toetada seminaride, väljaannete ja muude eespool loetletud tegevuste kaudu Euroopa Parlamendi ning akadeemiliste ringkondade, meediavaldkonna esindajate, mõttekodade ja kodanike mõttevahetust selle üle, milliseid suundumusi peavad Euroopa Liidu otsustajad nii teadusvaldkonnas kui ka üldisemalt pikas perspektiivis arvesse võtma.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi 8. oktoobri 2013. aasta resolutsioon poliitika kavandamise ja pikaajaliste suundumuste kohta seoses eelarve mõjuga suutlikkuse tõstmisele [vastuvõetud tekstid, P7-TA(2013) 0395], eriti selle punktid 7 ja 9.

Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2015. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2016. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, eriti selle punkt 30 (ELT C 346, 21.9.2016, lk 188).

Euroopa Parlamendi 14. aprilli 2016. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta, eriti selle punkt 54 (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016) 0132).

Artikkel 3 2 2 — Dokumentatsioonikulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

ajalehtede ja ajakirjade, uudisteagentuuride ja nende väljaannete ning internetiteenuste tellimused, sh autoriõiguse tasud paljundamise ja levitamise eest nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, samuti ajakirjanduse ülevaadete koostamise ja väljavõtete tegemise teenuslepingud,

ajakirjandusväljaannete sisukokkuvõtete ja -analüüside koostamise tellimused või teenuslepingud ning ajakirjandusväljaannetes ilmunud artiklite säilitamine optilisel andmekandjal,

institutsiooniväliste dokumendikogude ja statistiliste andmebaaside kasutamise kulud (v.a arvuti riistvara ja sidekulud),

uute sõnaraamatute ja erialasõnastike hankimine või asendamine olenemata andmekandjast, sh uute keelte üksustele, ning muude teoste hankimine keeleteenistustele ja õigusaktide kvaliteedi tagamise üksusele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 3 2 3 — Demokraatia ja kolmandate riikide parlamentide võimekuse tugevdamise toetamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kulutused teabevahetuse programmidele ja Euroopa Parlamendi ning ühinemiseelsete riikide, eelkõige Lääne-Balkani riikide ja Türgi parlamentide vahelisele koostööle,

Euroopa Parlamendi ja kolmandate riikide demokraatlikult valitud parlamentide (v.a eelmises taandes osutatud parlamendid), samuti vastavate piirkondlike parlamentaarsete organisatsioonide vahel suhete arendamise kuludeks, asjakohaste meetmete eesmärk on eelkõige tugevdada parlamentaarset võimekust uutes ja arenevates demokraatlikes riikides, eelkõige Euroopa naabruses (lõunas ja idas),

kulutused vahendustegevuse toetamise edendamiseks ja Euroopa Liidu ning Euroopa laiendatud naabruses asuvate riikide ( Magribi riigid, Ida-Euroopa riigid ja Venemaa, Iisraeli-Palestiina dialoogi riigid ning muud demokraatia toetamise ja valimiste koordineerimise rühma poolt otsustatud prioriteetsed riigid) noortele poliitilistele liidritele mõeldud programmidele,

Sahharovi auhinna väljaandmisega seotud korralduskuludeks (eelkõige auhinna summa, auhinna võitja ning muude lõppvooru jõudnud kandidaatide sõidu- ja vastuvõtmise kulud, Sahharovi võrgustiku talitluskulud ning võrgustiku liikmete lähetuskulud) ning inimõiguste edendamise meetmeteks.

Need meetmed hõlmavad õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning liikmesriikides ja kolmandates riikides tehtavaid külastusi. Nimetatud assigneering katab täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutuse ja päevarahad.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Juhatuse 12. detsembri 2011. aasta otsus, millega luuakse liidu välispoliitika peadirektoraadi juurde demokraatia toetamise direktoraat.

Artikkel 3 2 4 — Kirjastamine ja levitamine

Punkt 3 2 4 0 — Euroopa Liidu Teataja

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni osamakseks väljaannete talituse kuludes Euroopa Liidu Teatajas avaldatavate tekstide avaldamiseks ja levitamiseks ning muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 5 000 eurot.

Punkt 3 2 4 1 — Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

mitmesugused digitaalse kirjastamisega seotud kulud (siseveebilehed) ning traditsioonilisel andmekandjal kirjastamise kulud (mitmesuguste dokumentide ja trükistega seotud alltöövõtu kulud), sh jaotamine,

toimetamissüsteemide ajakohastamine, hooldus ja korrigeerimine.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 11 000 eurot.

Punkt 3 2 4 2 — Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

kulud, mis kaasnevad institutsiooni väärtustega seotud kommunikatsiooniga infoväljaannete, sh elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse, suhtekorralduse ning liikmesriikides ja ühinevates riikides ning riikides, kus Euroopa Parlamendil on oma büroo, avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kaudu ning selliste vahendite väljatöötamise kaudu, mis on mõeldud suurendama ja lihtsustama üldsuse juurdepääsu mobiilsete seadmete abil,

üleeuroopaliste kultuurialgatuste, näiteks Euroopa Parlamendi Euroopa filmiauhinna LUX kulud,

noorteürituste korraldamine ja elluviimine, Euroopa Parlamendi nähtavuse suurendamine sotsiaalvõrgustikes, noortega seotud suundumuste jälgimine,

mobiilse interneti, interaktiivsete tehnoloogiate, sotsiaalruumi, koostööplatvormide ja internetikasutajate käitumise muutumisega seotud kulud, et Euroopa Parlamenti kodanikele lähemale tuua,

kulud, mis on seotud levitamiseks mõeldud veebiklippide ja muu multimeediamaterjali tootmise, levitamise ja säilitamisega Euroopa Parlamendi poolt vastavalt Euroopa Parlamendi kommunikatsioonistrateegiale.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Punkt 3 2 4 3 — Euroopa Parlamendi külastajatekeskused

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi külastajatekeskuste sisseseade, materjalide ja näituste rahastamiseks, eelkõige järgmisteks kuludeks:

Parlamentarium – Euroopa Parlamendi külastajatekeskus Brüsselis,

vastuvõtualad, Euroopa Elamus ja teabepunktid mujal kui Brüsselis,

Euroopa Ajaloo Maja tegevus, näiteks spetsiaalse sisustuse hankimine, kollektsioonide soetamine, ekspertidega sõlmitavate lepingute kulud, näituste korraldamine ja tegevuskulud, sh raamatute, ajakirjade ja muude Euroopa Ajaloo Maja tegevusega seotud väljaannete ostmine,

Euroopa Parlamendi kunstiteoste ja erivahendite hankimise kulud ning nendega seotud jooksvad kulud, nagu eksperdi-, säilitamis-, raamimis-, restaureerimis-, puhastus-, kindlustus- ning eritranspordikulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 4 000 000 eurot.

Punkt 3 2 4 4 — Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetusteks külastusrühmadele ning sellega seotud järelevalve- ja infrastruktuurikuludeks, stipendiumiteks kolmandate riikide arvamuskujundajatele (EUVP) ning Euroscola, Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmide tegevuskuludeks. Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmid viiakse ellu vahelduvalt igal aastal Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis või Brüsselis, välja arvatud valimiste aastatel.

Assigneeringust kaetakse ka Euroopa Liidu külastusprogrammi tutvustamise kulud.

Assigneeringut suurendatakse igal aastal, kasutades indeksit, mille abil võetakse arvesse rahvamajanduse kogutulu ja hindade muutusi.

Igal Euroopa Parlamendi liikmel on õigus kutsuda aastas kuni viis külastusrühma – kokku kuni 110 külastajat. Parlamendiliikme poolt ametlikult kutsutud külastusrühmad võivad Euroscola programmis osaleda asjaomase parlamendiliikme kutsel.

Assigneeringusse on arvatud vajalik summa puuetega külastajate jaoks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 200 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi juhatuse 16. detsembri 2002. aasta otsus külastusrühmade vastuvõtmise ning Euroscola, Euromed-Scola ja Euronest-Scola programmide eeskirja kohta, konsolideeritud 3. mail 2004. aastal, nagu viimati muudetud 24. oktoobril 2016. aastal.

Punkt 3 2 4 5 — Seminaride ja sümpoosionide korraldamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

liikmesriikide, ühinevate riikide ja selliste riikide, kus Euroopa Parlamendil on oma büroo, arvamuskujundajatele riigisiseste ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kulud või rahalised toetused, parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud,

Strasbourgi ja Brüsseli istungisaalis toimuvate erisündmuste kulud vastavalt juhatuse vastu võetud aastakavale,

konverentside korraldamise teenustega seotud kulud, konverentside korraldamist ja mitmekeelsust edendavad meetmed ja vahendid, näiteks seminarid ja konverentsid, kohtumised tõlkide ja tõlkijate koolitajatega, mitmekeelsuse alase teadlikkuse parandamise meetmed ning tõlgi ja tõlkija elukutset edendavad meetmed, sh ülikoolidele, koolidele ja muudele suulist või kirjalikku tõlget õpetavatele organisatsioonidele mõeldud tugiprogramm, virtuaalsed kommunikatsioonilahendused, institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames võetavad meetmed ning institutsioonidevahelise ja rahvusvahelise koostöö raames koos teiste teenistustega korraldatavates samalaadsetes tegevustes osalemine,

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sümpoosionide ja seminaride korraldamisega seotud kulud,

kulud, mis on seotud ajakirjanike kutsumisega täiskogu istungitele, komisjonide koosolekutele, pressikonverentsidele ja muudele parlamendi üritustele.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 25 000 eurot.

Punkt 3 2 4 8 — Audiovisuaalse teabe kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

audiovisuaalmaterjali ja -seadmete soetamine, rentimine, hooldus, remont ning haldamine,

audiovisuaalse valdkonna (sh institutsiooni enda ja sisseostetavate teenuste, näiteks raadio- ja televisioonijaamade tehniliste teenuste, samuti audiovisuaalsete programmide pakkumise, tootmise ja kaastootmise, liinide rentimise, televisiooni- ja raadioprogrammide ülekande ning institutsioonide ja audiovisuaalse ringhäälingu asutuste vaheliste suhete arendamiseks kasutatavate muude vahendite) tegevuseelarve,

täiskogu istungite ja parlamendikomisjonide koosolekute interneti-otseülekannete kulud,

sellise arhiivi sisseseadmine, mis tagab meediakanalitele ja kodanikele alalise juurdepääsu teabele,

pressisaaliga seotud kulud.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 50 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2002. aasta resolutsioon 2003. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta (ELT C 47 E, 27.2.2003, lk 72).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2002 aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2003. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 180 E, 31.7.2003, lk 150).

Euroopa Parlamendi 14. mai 2003. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi 2004. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 179).

Punkt 3 2 4 9 — Teabevahetus riikide parlamentidega

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

225 000

165 000

122 491,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmisteks kuludeks:

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vaheliste suhete arendamise kulud, see hõlmab parlamentidevahelisi suhteid, mis ei ole kaetud peatükkidega 1 0 ja 3 0, teabe- ja dokumentide vahetust ning abi vastava teabe analüüsil ja haldamisel, sh teabevahetust Euroopa Parlamendi uurimis- ja dokumentatsioonikeskusega (ECPRD),

Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide ametnike koostööprogrammide ja koolituste rahastamine ning üldised abinõud nende parlamentaarse võimekuse suurendamiseks.

See hõlmab õppekülastusi Euroopa Parlamenti Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis, assigneeringust kaetakse täielikult või osaliselt osalejate kulud, eelkõige reisikulud, sõidukulud, majutus ja päevaraha,

õigusloome ning dokumentatsiooni, analüüsi ja teabe alased koostöömeetmed, domeeni www.ipex.eu turbe meetmed, sh ECPRD rakendatavad meetmed.

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö rahastamiseks ÜVJP/ÜJKP parlamentaarse kontrolli valdkonnas vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu sätetele ning eelkõige protokolli nr 1 (riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus) artiklitele 9 ja 10.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa parlamentaarsete assambleede (juuni 1977) ja Euroopa Liidu parlamentide (september 2000, märts 2001) esimeeste konverentsid.

Artikkel 3 2 5 — Euroopa Parlamendi büroodega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi büroodega seotud kuludeks liikmesriikides:

kommunikatsiooni- ja teavitamiskulud (teave ja avalikud üritused, veebisisu – tootmine, edendamine, konsultatsioonid, seminarid, audiovisuaaltooted),

üldkuludeks ja mitmesugusteks lisakuludeks (kontoritarbed, telekommunikatsioon, kohaletoimetamiskulud, käitlemine, transport, säilitamine, reklaammaterjalid, andmebaasid, perioodika tellimused jne).

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 10 000 eurot.

Jaotis 4 — Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

Peatükk 4 0 — Teatavate institutsioonide ja organite kulud

Artikkel 4 0 0 — Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete järgmisteks kuludeks:

sekretariaadi-, haldus- ja tegevuskulud,

poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud liidu poliitilise tegevuse raames.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 1 000 000 eurot.

Õiguslik alus

Juhatuse 30. juuni 2003. aasta otsusega vastu võetud eelarvepunkti 4 0 0 assigneeringute kasutamise eeskiri, nagu viimati muudetud 27. aprillil 2015.

Artikkel 4 0 2 — Euroopa tasandi erakondade rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks. Tagada tuleb hea valitsemistava ja vahendite kasutamise kindel kontroll.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014. lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. mai 2018. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 2018/673 (ELT L 114, 4.5.2018, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 28. mai 2018. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist) rakenduseeskirjad (ELT C 225, 28.6.2018, lk 4).

Artikkel 4 0 3 — Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamine

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa tasandi sihtasutuste rahastamiseks. Tagada tuleb hea valitsemistava ja vahendite kasutamise kindel kontroll.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Liidu leping, eriti selle artikli 10 lõige 4.

Euroopa Liidu toimimise leping, eriti selle artikkel 224.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014. lk 1), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. mai 2018. aasta määrusega (EL, Euratom) nr 2018/673 (ELT L 114, 4.5.2018, lk 1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 28. mai 2018. aasta otsus, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 (mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ja rahastamist) rakenduseeskirjad (ELT C 225, 28.6.2018, lk 4).

Peatükk 4 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Artikkel 4 2 2 — Parlamendiliikmete assistentide kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Märkused

Assigneering on mõeldud töötajatega seotud kulude, parlamendiliikmete assisteerimise eest vastutavate teenuseosutajatega seotud kulude ning makseagentidega seotud kulude katmiseks.

Assigneeringust kaetakse ka parlamendiliikmete registreeritud assistentide lähetus- ja koolituskulud (väliskursused) ning nende lähetuste ja ametisõitudega kaasneva süsinikuheite tasakaalustamise kulud.

See on ette nähtud ka vahetuskursierinevusteks, mis kaetakse Euroopa Parlamendi eelarvest vastavalt parlamendiliikmete assisteerimise kulude hüvitamise suhtes kohaldatavatele sätetele, ning parlamendiliikmete assistentide haldamisega seotud abiteenuste kulude katmiseks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 775 000 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus, eelkõige artikkel 21.

Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, eelkõige artiklid 33–44.

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 5a ja artiklid 125–139.

Juhatuse 14. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste VII jaotise rakendusmeetmete kohta.

Peatükk 4 4 — Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

Artikkel 4 4 0 — Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

240 000

230 000

220 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühenduse koosolekute kuludeks ning vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Artikkel 4 4 2 — Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

240 000

230 000

220 000,00

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute kuludeks ja vajaduse korral muudeks sellega seotud kuludeks.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Jaotis 5 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee

Peatükk 5 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti ning sõltumatute väljapaistvate isikute komitee kulud

Artikkel 5 0 0 — Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti tegevuskulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

285 000

280 000

0,—

Märkused

Assigneering on mõeldud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti kulude katmiseks, et tagada selle täielik ja sõltumatu tegevus.

See hõlmab eelkõige kulusid, mis iseloomustavad ameti tegevusvaldkonda, nimelt kutsealane koolitus, tarkvara ja IT-seadmete soetamine, eksperditeadmiste omandamine, konsultatsiooniteenused ja dokumentatsioon, õiguskulud ja kahjutasud ning kirjastamine ja teavitamine. See hõlmab ka kulusid, millega kaetakse institutsioonide poolt esitatavad arved seoses selliste kaupade või teenuste mahu või kuludega, mille institutsioonid on andnud määruse (EL) nr 1141/2014 artikli 6 lõike 4 ja järgnevate lõigete kohaselt teenuslepinguga ameti käsutusse. Finantsmääruse artikli 21 lõike 3 kohaselt on sihtotstarbelise tulu suurus hinnanguliselt 300 000 eurot. See tulu hõlmab vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artikli 6 lõikele 6 eelkõige muude institutsioonide kui Euroopa Parlamendi toetust.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 6 lõiked 1 ja 7.

Artikkel 5 0 1 — Sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega seotud kulud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on mõeldud katma kulusid, mis on seotud sõltumatute väljapaistvate isikute komitee sekretariaadi ja rahastamisega.

Finantsmääruse artikli 21 lõikele 3 vastavate sihtotstarbeliste tulude summa on hinnanguliselt 100 eurot.

Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014, 22. oktoober 2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (ELT L 317, 4.11.2014, lk 1), eriti selle artikli 11 lõige 2.

Jaotis 10 — Muud kulud

Peatükk 10 0 — Esialgsed assigneeringud

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Peatükk 10 1 — Ettenägematute kulude reserv

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul vastu võetud eelarveotsustest tulenevateks ettenägematuteks kuludeks.

Peatükk 10 3 — Laienemisreserv

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kuludeks seoses laienemiseks valmistumisega.

Peatükk 10 4 — Info- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonipoliitika kuludeks.

Peatükk 10 5 — Esialgsed assigneeringud kinnisvara jaoks

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsiooni kinnisvarainvesteeringute ja sisustustööde kuludeks. Euroopa Parlamendi juhatusel palutakse võtta kinnisvara valdkonnas vastu sidus ja vastutustundeline pikaajaline strateegia, milles võetakse arvesse suurenevate hoolduskuludega seotud eriprobleemi, renoveerimisvajadust ja turvamiskulusid ning tagatakse Euroopa Parlamendi eelarve jätkusuutlikkus.

Peatükk 10 6 — Uute prioriteetsete eesmärkide reserv

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonis väljatöötamisel olevate prioriteetsete projektidega seotud kuludeks.

Peatükk 10 8 — Süsteemi EMAS reserv

Arvandmed

Eelarve 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevuskuludega seotud konkreetsete eelarveridade rahastamiseks vastavalt juhatuse otsustele EMASi tegevuskava rakendamise kohta, eelkõige pärast Euroopa Parlamendi süsinikdioksiidi bilansi hindamist.

TÖÖTAJAD

I jagu – Euroopa Parlament

Tegevusüksus ja palgaaste

 

2020

2019

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Teised

Fraktsioonid

Teised

Fraktsioonid

Kategooriata

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD kokku

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST kokku

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC kokku

206

 

 

 

206

 

 

 

Kokku

5 440[1]

20[2]

147[3]

1 135

5 351[4]

20[5]

147[6]

1 135

Kõik kokku

6 722[7]

6 633[8]

Lisa

SIHTOTSTARBELINE TULU

Eelarverida

Rubriik

Saadud tulu

Prognoos

2018

2020

5002

Laekumised kaupade tarnimisest teistele liidu institutsiooni talitustele või teistele liidu institutsioonidele või asutustele

-

5.000

501

Laekumised kinnisvara müügist

-

p.m.

5110

Laekumised kinnisvara üürile ja allüürile andmisest

3.390.339

3.476.000

5111

Üüri kõrvalkulude tagasimaksed

128.561

958.000

550

Laekumised teistele liidu institutsiooni talitustele või teistele liidu institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest, sealhulgas teiste liidu institutsioonide või asutuste nimel makstud lähetuskulude hüvitiste tagasimaksed

4.873.135

910.000

551

Tulud kolmandatelt isikutelt, mis on saadud nende tellimusel osutatud teenuste või tehtud tööde eest

809.779

p.m.

570

Tulu ebaõigesti makstud summade tagasimaksetest

3.374.846

368.000

571

Sihtotstarbelised tulud, näiteks tulu fondidelt, toetused, kinked ja annakud, kaasa arvatud iga institutsiooni sihtotstarbelised tulud

-

p.m.

581

Tulud laekunud kindlustushüvitistest

-

p.m.

 

 KOKKU

12.576.660

5.717.000

  • [1]  Nendest 3 ad personam edutamist (kolm astmelt AD 14 astmele AD 15), mida võimaldatakse erandjuhtudel teenekatele ametnikele.
  • [2]  Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.
  • [3]  Sh üks ajutine AD 12 ametikoht – Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktor.
  • [4]  Nendest 3 ad personam edutamist (kolm astmelt AD 14 astmele AD 15), mida võimaldatakse erandjuhtudel teenekatele ametnikele.
  • [5]  Institutsiooni huvides mujale lähetatud ametnike mõtteline reserv, mis ei kajastu töötajate koguarvus.
  • [6]  Sh üks ajutine AD 12 ametikoht – Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktor.
  • [7]  Kaht alalist AD-ametikohta, üht alalist AST-ametikohta, kaht alalist AST-SC-ametikohta, kaht ajutist AD-ametikohta ja kaht ajutist AST-ametikohta (Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktor) ei loeta Euroopa Parlamendi ametikohtadeks.
  • [8]  Kaht alalist AD-ametikohta, üht alalist AST-ametikohta, kaht alalist AST-SC-ametikohta, kaht ajutist AD-ametikohta ja kaht ajutist AST-ametikohta (Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ameti direktor) ei loeta Euroopa Parlamendi ametikohtadeks.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

25.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 27. märts 2019
Õigusteave - Privaatsuspoliitika