Postupak : 2019/2003(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0182/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0182/2019

Rasprave :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Glasovanja :

PV 28/03/2019 - 8.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0326

IZVJEŠĆE     
PDF 417kWORD 116k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020..

(2019/2003(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Vladimír Maňka

POGREŠKE/DODACI
PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020..

(2019/2003(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 39.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (IIA od 2. prosinca 2013.),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1023/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 26. listopada 2017. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. travnja 2018. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2019.(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. rujna 2018. o mjerama za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. listopada 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2018. o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.(9),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. siječnja 2019. o rodno osviještenoj politici u Europskom parlamentu(10),

–  uzimajući u obzir izvješće glavnog tajnika Predsjedništvu o sastavljanju prednacrta projekcije proračuna Parlamenta za financijsku godinu 2020.,

–  uzimajući u obzir prednacrt projekcije proračuna koji je Predsjedništvo sastavilo dana 25. ožujka 2019. u skladu s člankom 25. stavkom 7. i člankom 96. stavkom 1. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir nacrt projekcije proračuna koji je Odbor za proračune sastavio u skladu s člankom 96. stavkom 2. Poslovnika Parlamenta,

–  uzimajući u obzir članak 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0182/2019),

A.  budući da je ovaj postupak peti cjeloviti proračunski postupak koji se provodi u novom zakonodavnom sazivu i da je riječ o sedmoj godini višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.;

B.  budući da se proračun za 2020., u skladu s prijedlogom iz izvješća glavnog tajnika, priprema u svjetlu godišnjeg povećanja gornje granice naslova V. (inflacija i stvarno povećanje), čime će se otvoriti više prostora za rast i ulaganja te će se također nastaviti s politikom štednje i povećanja učinkovitosti;

C.  budući da je glavni tajnik za proračun 2020. predložio, među ostalim, sljedeće prioritetne ciljeve: osiguravanje potrebnih sredstava za prvu punu godinu nakon izbora novog Parlamenta i Komisije te osiguravanje sredstava za prioritetne projekte o suradnji s građanima, višegodišnje građevinske projekte, sigurnost i IT razvoj;

D.  budući da razina prednacrta projekcije za proračun za 2020. koju je predložio glavni tajnik iznosi 2 068 530 000 EUR, što predstavlja ukupno povećanje od 3,58 % u odnosu na proračun za 2019. te udio od 18,38 % naslova V. VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.;

E.  budući da gotovo dvije trećine proračuna čine rashodi vezani uz indekse, koji se većinom odnose na plaće, mirovine, medicinske troškove i naknade aktivnih i umirovljenih zastupnika (21 %) i osoblja (35 %), kao i na zgrade (13 %), te se prilagođavaju u skladu s Pravilnikom o osoblju i Statutom zastupnika, s indeksacijom specifičnom za pojedini sektor ili sa stopom inflacije;

F.  budući da je u svojoj Rezoluciji od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2016.(11) Parlament već naglasio da bi njegov proračun trebao biti uspostavljen na realističnoj osnovi i biti u skladu s načelima proračunske discipline i dobrog financijskog upravljanja; napominje da su jednokratni iznosi koristan i priznat alat kojim se postiže veća fleksibilnost i transparentnost;

G.  budući da bi se proračunom Europskog parlamenta trebala zajamčiti njegova puna zakonodavna nadležnost i omogućiti njegovo pravilno funkcioniranje;

H.  budući da vjerodostojnost Parlamenta kao jedne grane proračunskog tijela u određenoj mjeri ovisi o njegovoj sposobnosti da upravlja vlastitim troškovima i da razvija demokraciju na razini Unije;

I.  budući da će 2020. biti prva puna godina nakon izbora te će se stoga osnovne političke aktivnosti i potporne aktivnosti ponovno obavljati uobičajenim tempom;

J.  budući da je 1990. pravilima Predsjedništva o dopunskom (dobrovoljnom) mirovinskom osiguranju uspostavljen dobrovoljni mirovinski fond(12);

K.  budući da je Revizorski sud 16. lipnja 1999. izdao mišljenje br. 5/99 naslovljeno „Mirovinski fond i sustav za zastupnike u Europskom parlamentu”;

Opći okvir

1.  naglašava da bi udio proračuna Parlamenta za 2020. trebalo zadržati ispod 20 % gornje granice naslova V.; napominje da razina projekcije proračuna za 2020. iznosi 18,22 %, što je manje od udjela postignutog 2019. (18,51 %) te je riječ o najnižem udjelu u naslovu V. tijekom više od 15 godina;

2.  naglašava da je najveći dio proračuna Parlamenta utvrđen zakonskim ili ugovornim obvezama i podliježe godišnjoj indeksaciji;

3.  podržava dogovor postignut 19. ožujka 2019. u Odboru za mirenje između Predsjedništva i Odbora za proračune o povećanju od 2,68 % u proračunu za 2019., što odgovara ukupnoj razini projekcija za 2020. od 2 050 430 000 EUR, da za 18,1 milijuna EUR smanje razine rashoda u prednacrtu projekcije proračuna koji je 11. ožujka 2019. odobrilo Predsjedništvo te da u skladu s tim smanje odobrena sredstva predložena za sljedeće proračunske linije:

1004 – Redovni putni troškovi; 1200 – Primanja i naknade; 1402 – Ostalo osoblje – vozači pri Glavnom tajništvu; 2007 – Izgradnja zgrada i opremanje prostora; 2022 – Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada; 2024 – Potrošnja energije; 2101 – Obrada podataka i telekomunikacije – stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu; 212 – Namještaj; 214 – Tehnička oprema i instalacije; 300 – Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada; 302 – Rashodi za prijmove i reprezentaciju; 3040 – Razni izdatci za interne sjednice; 3042 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva; 422 – Rashodi za parlamentarnu pomoć.

daje 140 000 EUR u odobrenim sredstvima stavci 1650 – Zdravstvena služba, 160 000 EUR stavci 320 – Pribavljanje stručnog mišljenja i 400 000 EUR stavci 3211 – Medijski centar za znanost; pozdravlja činjenicu da je Predsjedništvo usvojilo te izmjene 25. ožujka 2019.;

4.  preporučuje službama Parlamenta da provedu izmjene napomena uz stavku 1650 – Zdravstvena služba s obzirom na to da je namjena dodatnih odobrenih sredstava u iznosu od +140 000 EUR ta da se pokriju troškovi koji se odnose na posrednika i psihologa za sprečavanje i borbu protiv psihičkog i spolnog uznemiravanja, kao i napomena uz stavku 320 – Pribavljanje stručnog mišljenja s obzirom na to da je namjena dodatnih odobrenih sredstava u iznosu od +160 000 EUR ta da se pokriju troškovi koji se odnose na stručno mišljenje i stručnjake u području sprečavanja, istraživanja i borbe protiv psihičkog i spolnog uznemiravanja;

5.  napominje da se situacija u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine temelji na postupku urednog povlačenja sa sporazumom, na prihvaćanju sporazuma o Brexitu i na odobrenju političke izjave Europskog vijeća od 25. studenoga 2018., prema kojoj će Ujedinjena Kraljevina doprinositi proračunu Unije do 2020.; napominje da je većina ušteda koje će se ostvariti zbog povlačenja već uključena u proračun za 2019. te da se za 2020. predviđa tek neznatno smanjenje određenih rashoda zbog toga što će u Parlamentu biti 46 zastupnika manje;

6.  napominje da Predsjedništvo, Odbor za proračune ili zastupnici na plenarnoj sjednici mogu prilagođavati predložena odobrena sredstva tijekom cijelog proračunskog postupka u slučaju da se Ujedinjena Kraljevina ne povuče iz Unije ili da se povuče bez sporazuma;

7.  naglašava da su ključne funkcije Parlamenta zakonodavno suodlučivanje s Vijećem te donošenje odluka o proračunu Unije, zastupanje građana i nadgledanje rada ostalih institucija Unije;

8.  ističe ulogu Parlamenta u izgradnji europske političke svijesti i promicanju vrijednosti Unije;

9.  ističe da je, u odnosu na prijedlog glavnog tajnika, potrebno ostvariti uštede kako bi povećanje proračuna bilo na razini očekivane stope inflacije za 2020. te da se snažno potiču sva nastojanja za učinkovitijim i transparentnijim raspolaganjem javnim novcem;

Transparentnost i preciznost

10.  prima na znanje veću transparentnost u pripremi izvješća glavnog tajnika, kao što je pružanje dodatnih informacija o srednjoročnom i dugoročnom planiranju, ulaganjima, zakonskim obvezama, administrativnim rashodima i metodologiji, kako je zatražilo proračunsko tijelo;

11.  zahtijeva da proračun Parlamenta za 2020. bude realističan i precizan u pogledu usklađivanja potreba i pripadajućih troškova kako bi se izbjeglo prekoračivanje proračuna koliko god je to moguće;

12.  naglašava da bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri voditi brigu da se ukupni proračunski i kadrovski resursi na raspolaganju Parlamentu koriste na najisplativiji način kako bi se omogućilo da institucija i njezini zastupnici uspješno ispunjavaju svoju krajnju zakonodavnu misiju; ponavlja da to podrazumijeva pažljivo planiranje i organizaciju radnih metoda Parlamenta i, kad god je to moguće, objedinjavanje funkcija i struktura kako bi se izbjegla nepotrebna birokracija, funkcionalna preklapanja i udvostručavanje napora i resursa;

Komunikacija s građanima

13.  pozdravlja otvaranje centara „Europa Experience”, tj. izložbenih prostora u kojima se reproducira uspješan koncept briselskog Parlamentarija u manjem opsegu; primjećuje da je za 2020. planirano otvaranje pet novih centara „Europa Experience” u uredima za vezu;

14.  napominje da iznos predviđen u proračunu za otvaranje pet novih centara „Europa Experience” u uredima za vezu pokriva samu izložbenu infrastrukturu, kojom upravlja DG COMM, ali ne i izložbena područja; traži dodatne pojedinosti o opsegu svih očekivanih troškova prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019.;

15.  prima na znanje stvaranje niza mobilnih instalacija, koje će obilaziti države članice i tako približiti Uniju građanima;

Politika upravljanja nekretninama i prijevoza

16.  ponovno poziva na transparentan proces odlučivanja u području politike upravljanja nekretninama koji se temelji na postupku ranog obavješćivanja, uzimajući u obzir članak 266. Financijske uredbe;

17.  ne slaže se s praksom da se krajem godine pribjegava preraspodjeli neiskorištenih sredstava na tekuće građevinske projekte; ističe da se takva preraspodjela neiskorištenih sredstava sustavno odvija na istim poglavljima, glavama i, često, samim proračunskim linijama i postavlja pitanje je li riječ o programiranom precjenjivanju tih proračunskih dijelova kako bi se time stvorila sredstva za financiranje politike upravljanja nekretninama EP-a; smatra da politiku upravljanja nekretninama treba financirati na transparentan način iz proračunskih linija koje su za to namijenjene;

18.  preporučuje da se u okviru godišnjeg planiranja proračuna za sve zgrade dodijele sredstva za troškove održavanja i obnove u visini od 3 % ukupnih novih troškova gradnje, kao dio redovite i anticipativne politike upravljanja nekretninama; naglašava da je potrebna strategija za upravljanje nekretninama kojom će se osigurati troškovna učinkovitost i ističe potencijalnu korist koja se može ostvariti blizinom zgrada, primjerice sinergije na temelju dijeljenja administrativnih funkcija, uredskog prostora i dodjele prostorija;

19.  primjećuje da su primopredaja i useljenje u cijelo istočno krilo nove zgrade Konrad Adenauer predviđeni za 2020. i napominje da će radovi na novom zapadnom krilu početi odmah nakon toga; napominje da treba predvidjeti rashode za vođenje projekata u završnim fazama gradnje, kao što su velike operacije preseljenja, prvo opremanje i sigurnosni nadzor nad gradilištem;

20.  prima na znanje da su najamnine i troškovi održavanja svih postojećih zgrada u Luxembourgu i dalje uključeni u proračun za cijelu godinu s obzirom na to da se selidba iz postojećih zgrada može odvijati samo postupno; traži od glavnog tajnika da pruži pojedinosti o postupnoj selidbi i da objasni zašto uštede nisu moguće već od 2020.;

21.  traži više pojedinosti o pripremnim tehničkim radovima, među ostalim o preseljenju službi, primjerice, onih smještenih u zgradi PHS, u druge zgrade; traži da se Odboru za proračune pruže detaljne procjene i raspodjela troškova u vezi s time prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019. godine;

22.  upitnima smatra iznimno visoke troškove određenih predloženih projekata, osobito za: opremanje seminarskih prostorija za posjetitelje u zgradi Atrium (8,720 milijuna EUR), višenamjenski prostor u Esplanadi (2,610 milijuna EUR), otvaranje samoposlužne kantine u zgradi SDM u Strasbourgu (1,9 milijuna EUR); poziva glavnoga tajnika da Odboru za proračune dostavi sve informacije o tim odlukama prije čitanja proračuna u Parlamentu u jesen 2019.;

23.  smatra da bi se dodatne uštede trebale ostvariti u pogledu rashoda za namještaj za urede zastupnika i njihovih asistenata jer će se ti uredi potpuno obnoviti početkom mandata 2019.;

24.  izražava zabrinutost zbog namjere Parlamenta da svoje aktivnosti i diplomatsku prisutnost proširi na Indoneziju (Jakarta), Etiopiju (Addis Abeba) i Sjedinjene Američke Države (New York); žali zbog toga što se Predsjedništvo, unatoč manjku sveobuhvatne analize troškova i koristi te podrobnijeg obrazloženja temeljnih argumenata za izbor tih konkretnih lokacija, složilo s prijedlogom, kao i s imenovanjem trenutačnog voditelja ureda Parlamenta u Washingtonu (D.C.) za novog voditelja ureda u Jakarti; stoga potiče glavnog tajnika da identificira predmetne proračunske linije i da razjasni to netransparentno stanje tako što će objasniti postupak donošenja odluka u vezi s tim lokacijama i imenovanjem novog voditelja ureda u Jakarti; smatra da ta odluka u međuvremenu mora biti suspendirana;

25.  smatra da je uštede u proračunu Parlamenta moguće ostvariti jedinstvenim sjedištem; podsjeća na analizu Europskog revizorskog suda iz 2014., u kojoj je procijenjeno da troškovi geografske raspršenosti Parlamenta iznose 114 milijuna EUR godišnje; podsjeća, nadalje, na činjenicu da je s geografskom raspršenosti Parlamenta povezano 78 % svih službenih putovanja statutarnog osoblja te da je utjecaj na okoliš tih putovanja između 11 000 i 19 000 tona emisija CO2; stoga poziva na to da se donese plan za jedinstveno sjedište;

Sigurnost

26.  prima na znanje da će proračun za 2020. sadržavati završne obroke za veća ulaganja koja su započeta 2016. u cilju znatnog poboljšanja sigurnosti Parlamenta; ističe da ti projekti pokrivaju razna područja, uglavnom povezana sa zgradama, opremom i osobljem, ali i poboljšanja u pogledu kibersigurnosti i komunikacijske sigurnosti;

27.  naglašava da će se preko projekta iPACS Parlamentu pružiti moderna i integrirana sigurnosna tehnologija kako bi se uklonili preostali nedostaci u sigurnosti zgrada, a 2020. bit će peta i posljednja godina provedbe; poziva glavnog tajnika da dostavi detaljan sažetak svih troškova povezanih sa sigurnošću zgrada od 2016.;

28.  smatra da su informatički alati važno sredstvo za rad zastupnika i osoblja, no mogu biti osjetljivi na kibernapade; stoga pozdravlja pojačanje ekipe za kibersigurnosne aktivnosti u posljednje dvije godine, a posebno činjenicu da je funkcioniranje te ekipe sada ustaljeno i da nastavlja s implementacijom svojeg akcijskog plana za kibersigurnost, zbog čega će se relevantni proračun povećati samo kako bi se u obzir uzela inflacija;

29.  pozdravlja napore za poboljšanje usluga za zastupnike kontinuiranim ulaganjem u razvoj IT aplikacija, nastavljanjem programa e-Parlament, razvojem i istraživanjem u okviru programa strojnog učenja preko prevoditeljskih memorija i višegodišnjim projektom o tehničkom upravljanju za konferencijske dvorane; traži više informacija o ukupnom iznosu koji je posljednjih godina utrošen na te programe; prima na znanje dugoročnu postupnu provedbu tih projekata kako bi se troškovi raspodijelili na različite financijske godine;

30.  traži od Predsjedništva da se izradi tehničko rješenje kojim bi se zastupnicima u Europskom parlamentu omogućilo da svoje pravo na glasovanje koriste tijekom rodiljnog i očinskog dopusta ili bolovanja;

Pitanja koja se odnose na zastupnike i akreditirane parlamentarne asistente

31.  smatra da treba poštovati socijalna i mirovinska prava akreditiranih parlamentarnih asistenata; u tom pogledu ponavlja svoj poziv da se pronađe praktično rješenje za one akreditirane parlamentarne asistente koji neće imati pravo na pristup europskom mirovinskom sustavu kada navrše dob za stjecanje prava na odlazak u mirovinu iako će na kraju ovog saziva imati neprekidni staž od dva parlamentarna saziva jer će im nedostajati određeni staž za ostvarenje uvjeta od deset godina službe, navedenog u Pravilniku o osoblju, zbog prijevremenih izbora 2014. i kašnjenja u potvrđivanju novih ugovora za akreditirane parlamentarne asistente zbog velikog radnog opterećenja u razdoblju nakon izbora 2009.; stoga poziva glavnog tajnika da podnese nove, praktične i vjerodostojne prijedloge kako bi se taj problem definitivno riješio;

32.  prima na znanje reviziju naknada za akreditirane parlamentarne asistente u vezi s njihovim službenim putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta; podsjeća, međutim, na svoj više puta usvojen zahtjev Predsjedništvu da se od sljedećeg parlamentarnog saziva poduzmu mjere za potpuno usklađivanje stopa naknada povezanih s putovanjima između triju mjesta rada Parlamenta koje se primjenjuju na dužnosnike, ostale službenike i akreditirane parlamentarne asistente;

33.  pozdravlja odluku o stažistima zastupnika koju je Predsjedništvo donijelo 10. prosinca 2018.; traži da se dovrši rasprava o tehničkim aspektima te odluke kako bi ona stupila na snagu 2. srpnja 2019.; ističe da bi naknade za stažiste trebale barem pokriti njihove životne troškove;

34.  očekuje da prevoditeljske službe Parlamenta budu na visini svoje temeljne funkcije, pružanja potpore europskom zakonodavstvu i zastupnicima u vršenju njihovih dužnosti, tako da u okviru održive strategije za budućnost pružaju visokokvalitetne prijevode dokumenata;

35.  ponovno naglašava svoju zabrinutost zbog dodatnih troškova za usmeno prevođenje usmenog obrazloženja glasovanja tijekom plenarnih sjednica; apelira na glavnog tajnika da predstavi iscrpan pregled troškova povezanih s usmenim obrazloženjem glasovanja; podsjeća na to da su zastupnicima koji žele objasniti svoja glasačka stajališta, ili osvrnuti se na pitanja koja se tiču njihova biračkog tijela, dostupne alternativne mogućnosti, kao što su pisana obrazloženja glasovanja, ali i razna sredstva za javnu komunikaciju; u tom kontekstu smatra da bi radi znatnih ušteda usmeno obrazloženje glasovanja moglo biti ukinuto;

36.  podsjeća da na to se u članku 27. stavcima 1. i 2. Statuta zastupnika Europskog parlamenta navodi da „Dobrovoljni mirovinski fond nastavlja djelovati nakon stupanja na snagu ovog Statuta, za zastupnike i bivše zastupnike koji su stekli prava ili imaju buduća prava u tom fondu”, odnosno da se „stečena prava i buduća prava čuvaju u cijelosti”; poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u potpunosti poštuju Statut zastupnika i hitno izrade jasan plan za mirovinski fond prema kojemu bi Parlament preuzeo obveze i odgovornosti za dobrovoljni mirovinski sustav zastupnika; ponavlja svoj zahtjev da Europski revizorski sud provede ispitivanje dobrovoljnog mirovinskog fonda zastupnika i traži da se istraže načini na koje bi se moglo osigurati održivo financiranje dobrovoljnog mirovinskog fonda u skladu s odredbama Statuta zastupnika uz istodobno jamčenje potpune transparentnosti;

37.  ponovno poziva na veću transparentnost u pogledu naknade za opće troškove zastupnika; žali zbog toga što Predsjedništvo u tom pogledu nije uspjelo postići veću transparentnost i odgovornost;

Pitanja koja se odnose na osoblje

38.  smatra da je, u razdoblju u kojem će se financijski i ljudski resursi dostupni institucijama Unije vjerojatno sve više smanjivati, važno da se osim područja informacijske tehnologije i sigurnosti, usluga usmenog i pismenog prevođenja i usluga vozača utvrde i druga područja u kojima bi se sinergije između administrativnih funkcija mogle povećati s pomoću iskustva Parlamenta i drugih institucija Unije, uzimajući u potpunosti u obzir poteškoće povezane s upravljanjem i razlike u pogledu opsega kako bi se postigli pravedni sporazumi o suradnji;

39.  pozdravlja postojeće sporazume o suradnji između Parlamenta, Odbora regija i Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, imajući u vidu utvrđivanje drugih područja u kojima bi se mogle dijeliti administrativne funkcije; poziva glavnog tajnika da evaluira postojeću suradnju među institucijama Unije kako bi se utvrdile daljnje moguće sinergije i uštede;

40.  podupire načelo dostupnosti za sve građane; u skladu sa zahtjevima donesenima na plenarnoj sjednici za prevođenje svih rasprava na plenarnoj sjednici na međunarodni znakovni jezik, poziva glavnog tajnika da analizira izvodljivost tih zahtjeva;

41.  podsjeća na preporuke iz rezolucija Parlamenta od 26. listopada 2017., 11. rujna 2018. i 15. siječnja 2019. o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u EU-u te o mjerama za sprečavanje i borbu protiv zlostavljanja i spolnog uznemiravanja; zahtijeva potporu za pokrivanje troškova vanjskog stručnog znanja koje je potrebno kako bi se vanjskom revizijom zahvatio i „Savjetodavni odbor za zaposlenike” za sprečavanje uznemiravanja; traži odobrena sredstva za punu provedbu reformskih mjera Parlamenta navedenih u planu za borbu protiv uznemiravanja, uključujući česte obuke protiv uznemiravanja za sve osoblje, akreditirane parlamentarne asistente i zastupnike u Europskom parlamentu; nadalje smatra da su potrebna sredstva za pokrivanje troškova posrednika i drugih stručnjaka kompetentnih za sprečavanje i upravljanje slučajevima uznemiravanja u Parlamentu zajedno s mrežom povjerljivih savjetnika i postojećim strukturama;

42.  preporučuje veću uporabu videokonferencija i drugih tehnologija radi zaštite okoliša i uštede resursa, posebno kako bi se smanjila službena putovanja osoblja između triju mjesta rada;

Ostala pitanja

43.  smatra da bi trebalo revidirati postupak za donošenje projekcije proračuna Parlamenta, uzimajući u obzir radni dokument koji je izradila radna skupina za unutarnji proračunski postupak Parlamenta, kako bi se uvažila želja klubova zastupnika da se pojednostavni postojeći postupak, da se poveća njegova učinkovitost smanjenjem radnog opterećenja zastupnika i osoblja, kao i da se poveća njegova transparentnost i da se razjasne odgovornosti među uključenim dionicima; podsjeća da Odbor za proračune u trenutačnom postupku izvršava iste zadatke dvaput, tijekom proljetne faze (mirenje s Predsjedništvom radi prihvaćanja projekcije proračuna Parlamenta) i tijekom jesenske faze (podnošenje proračunskih amandmana), što dovodi do većeg broja sastanaka, veće proizvodnje dokumenata i viših povezanih troškova (pismeni prijevodi, usmeni prevoditelji itd.);

44.  traži da se zadrži odgovarajuća razina financiranja za Europski medijski centar za znanost, za suradnju s televizijskim postajama, društvenim medijima i drugim partnerima radi uspostave programa osposobljavanja za mlade novinare, posebno u odnosu na nova znanstvena i tehnološka dostignuća i vijesti temeljene na činjenicama koje su prošle stručnu reviziju;

45.  poziva glavnog tajnika i Predsjedništvo da u cijeloj administraciji Parlamenta uvedu izradu proračuna na temelju uspješnosti i kulturu održivosti u odnosu na okoliš te racionalno upravljanje kako bi se povećala učinkovitost te smanjila papirologija i birokracija u unutarnjem radu institucije; naglašava da je rezultat racionalnog upravljanja stalno poboljšanje radnog procesa zahvaljujući pojednostavnjenju i iskustvu administrativnog osoblja;

o

o  o

46.  prihvaća projekciju proračuna za financijsku godinu 2020.;

47.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i projekciju proračuna proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

SL L 287, 29.10.2013., str. 15.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0417.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0182.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0331.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0404.

(9)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0503.

(10)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0010.

(11)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0172.

(12)

Tekstovi koje je usvojilo Predsjedništvo, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


PRILOG: NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

NACRT PROJEKCIJE PRORAČUNA

2020.

Doprinos Europske unije financiranju rashoda

Europskog parlamenta u financijskoj godini 2020.

Naslov

Iznos

 

 

Rashodi

2 050 430 000

Vlastita sredstva

172 219 530

Potraživanje

1 878 210 470

PRIHODI

Glava – Poglavlje – Članak – Stavka

Naslov

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

4

PRIHODI KOJI POTJEČU OD OSOBA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA I DRUGIM TIJELIMA UNIJE

4 0

Razni porezi i odbitci

4 0 0

Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Primitci od privremenog doprinosa iz plaća članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Poglavlje 4 0 — Ukupno

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

4 1 0

Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

10 000

10 000

37 595

Poglavlje 4 1 — Ukupno

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

OSTALI DOPRINOSI ZA MIROVINSKI FOND

4 2 1

Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 4 2 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

Glava 4 — Ukupno

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

PRIHODI IZ UPRAVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 0

PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (NABAVA ROBE) I NEPOKRETNE IMOVINE

5 0 0

Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Primitci od prodaje vozila

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Primitci od prodaje ostale pokretne imovine

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Primitci od prodaje nepokretne imovine — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Primitci od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 5 0 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

5 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA

p.m.

 

 

5 1 1

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 5 1 — Ukupno

 

 

 

5 2

PRIMITCI OD ULAGANJA ILI ODOBRENIH ZAJMOVA, BANKOVNIH I DRUGIH KAMATA

5 2 0

Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

50 000

50 000

0

Poglavlje 5 2 — Ukupno

50 000

50 000

0

5 5

PRIMITCI OD PRUŽENIH USLUGA I OSTALIH RADOVA

5 5 0

Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 5 5 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI U VEZI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 7 0

Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 5 7 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

5 8

RAZNE NAKNADE

5 8 1

Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 5 8 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

Glava 5 — Ukupno

50 000

50 000

0

6

DOPRINOSI I POVRATI VEZANI UZ SPORAZUME I PROGRAME UNIJE

6 6

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI

6 6 0

Ostali doprinosi i povrati

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Ostali doprinosi i povrati

p.m.

p.m.

0

Poglavlje 6 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

Glava 6 — Ukupno

p.m.

p.m.

0

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

9 0 0

Razni prihodi

1 000

1 000

920 241

Poglavlje 9 0 — Ukupno

1 000

1 000

920 241

Glava 9 — Ukupno

1 000

1 000

920 241

SVEUKUPNO

172 219 530

171 038 900

163 213 445

RASHODI

Opći sažetak odobrenih sredstava (2020. i 2019.) i izvršenja (2018.)

Glava Poglavlje

Naslov

Odobrena sredstva za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1

OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 0

ČLANOVI INSTITUCIJE

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

OSTALI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Glava 1 — Ukupno

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI POSLOVNI IZDATCI

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Glava 2 — Ukupno

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI INSTITUCIJE

3 0

SJEDNICE I KONFERENCIJE

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Glava 3 — Ukupno

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH ZADATAKA INSTITUCIJE

4 0

POSEBNI RASHODI NEKIH INSTITUCIJA I TIJELA

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

RASHODI ZA PARLAMENTARNU POMOĆ

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

SJEDNICE I DRUGE AKTIVNOSTI SADAŠNJIH I BIVŠIH ZASTUPNIKA

480 000

460 000

440 000

Glava 4 — Ukupno

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

TIJELO ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE I ODBOR NEOVISNIH UGLEDNIH OSOBA

5 0

RASHODI TIJELA ZA EUROPSKE POLITIČKE STRANKE I EUROPSKE POLITIČKE ZAKLADE I ODBORA NEOVISNIH UGLEDNIH OSOBA

285 000

280 000

p.m.

Glava 5 — Ukupno

285 000

280 000

p.m.

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

PRIČUVA ZA PROŠIRENJE

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

PRIČUVA ZA POLITIKU INFORMIRANJA I KOMUNICIRANJA

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PRIVREMENA SREDSTVA ZA ZGRADE

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

PRIČUVA ZA PRIORITETNE PROJEKTE U PRIPREMI

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

PRIČUVA ZA EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 10 — Ukupno

5 151 000

10 504 000

0

SVEUKUPNO

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

DIO I. — EUROPSKI PARLAMENT

Prihodi — Vlastita sredstva

Glava 4. — Prihodi koji potječu od osoba zaposlenih u institucijama i drugim tijelima Unije

Poglavlje 4 0 — Razni porezi i odbitci

Članak 4 0 0 — Prihod od poreza na plaće, nadnice i naknade članova institucije, dužnosnika, ostalih službenika i osoba koje primaju mirovinu

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Pravna osnova

Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije, a posebno njegov članak 12.

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 260/68 od 29. veljače 1968. koja utvrđuje uvjete i postupak primjene poreza u korist Europskih zajednica (SL L 56, 4.3.1968., str. 8.).

Članak 4 0 3 — Primitci od privremenog doprinosa iz plaća članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

16 522,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno njegov članak 66.a u verziji koja je bila na snazi do 15. prosinca 2003.

Članak 4 0 4 — Primitci od posebnog nameta i nameta solidarnosti na plaće članova institucije, dužnosnika i ostalih službenika u aktivnoj službi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 66.a.

Poglavlje 4 1 — Doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 1 0 — Doprinosi zaposlenika za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 83. stavak 2.

Članak 4 1 1 — Prijenos ili kupnja mirovinskih prava od strane osoblja

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica, a posebno članak 4., članak 11. stavci 2. i 3. te članak 48. Priloga VIII.

Članak 4 1 2 — Doprinosi za mirovinski fond dužnosnika i privremenog osoblja koji su na dopustu iz osobnih razloga

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

10 000

10 000

33 059,00

Poglavlje 4 2 — Ostali doprinosi za mirovinski fond

Članak 4 2 1 — Doprinosi zastupnika u Europskom parlamentu za mirovinski fond

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Pravna osnova

Pravilnik o isplati troškova i naknada zastupnicima Europskog parlamenta, a posebno Prilog III.

Glava 5. — Prihodi iz upravnog poslovanja institucije

Poglavlje 5 0 — Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe) i nepokretne imovine

Članak 5 0 0 — Primitci od prodaje pokretne imovine (nabava robe)

Stavka  5 0 0 0 – Primitci od prodaje vozila

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene vozila koja su u vlasništvu institucije.

Stavka 5 0 0 1 – Primitci od prodaje ostale pokretne imovine

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovoj stavci knjiže se prihodi od prodaje ili zamjene pokretne imovine institucije uz iznimku prijevoznih sredstava.

Stavka 5 0 0 2 – Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela – namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

 

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 0 1 – Primitci od prodaje nepokretne imovine – namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovom članku knjiže se prihodi od prodaje nepokretne imovine institucije.

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 0 2 – Primitci od prodaje publikacija, tiskanih materijala i filmova

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovaj članak obuhvaća i prihode od prodaje tih proizvoda u elektroničkom obliku.

Poglavlje 5 1 — Primitci od iznajmljivanja

Članak 5 1 1 — Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine i povrat dodatnih troškova vezano uz najam

Stavka 5 1 1 0 — Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju zajmovima ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ove proračunske stavke navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Stavka 5 1 1 1 — Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

47 659,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Poglavlje 5 2 — Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata

Članak 5 2 0 — Primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

50 000

50 000

1 111,00

Napomene

U ovom se članku knjiže primitci od ulaganja ili odobrenih zajmova, bankovnih i drugih kamata na računima institucije.

Poglavlje 5 5 — Primitci od pruženih usluga i ostalih radova

Članak 5 5 0 – Primitci od pružanja usluga i obavljanja radova za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela – namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 5 1 — Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

624 463,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Poglavlje 5 7 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

Članak 5 7 0 — Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 7 1 — Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (d) Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Članak 5 7 2 — Povrat socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

U ovom članku knjiže se prihodi od povrata socijalnih davanja uplaćenih u ime druge institucije.

Članak 5 7 3 — Ostali doprinosi i povrati u vezi s upravnim poslovanjem institucije

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Poglavlje 5 8 — Razne naknade

Članak 5 8 1 — Prihodi od isplate osigurnina — namjenski prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

 

Napomene

U skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe, ovi prihodi trebaju se smatrati namjenskim prihodima i rezultiraju unosom dodatnih odobrenih sredstava u linije koje su sadržavale početne rashode koji su rezultirali odgovarajućim prihodima.

Ovaj članak obuhvaća i povrat primanja dužnosnika od osiguranja u slučaju nezgode.

Glava 6. — Doprinosi i povrati vezani uz sporazume i programe unije

Poglavlje 6 6 — Ostali doprinosi i povrati

Članak 6 6 0 — Ostali doprinosi i povrati

Stavka 6 6 0 0 — Ostali doprinosi i povrati

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Glava 9. — Razni prihodi

Poglavlje 9 0 — razni prihodi

Članak 9 0 0 — Razni prihodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Proračun za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 000

1 000

648 807,00

Napomene

U ovom članku knjiže se razni prihodi.

Pojedinosti o prihodima i rashodima koji nastaju pozajmicama ili najamninama ili pružanjem usluga u okviru ovog članka navedene su u prilogu ove projekcije proračuna.

Rashodi — Rashodi

Glava 1. — Osobe koje rade za instituciju

Poglavlje 1 0 — Članovi institucije

Članak 1 0 0 — Plaće i naknade

Stavka 1 0 0 0 ‒ Plaće

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju plaća predviđenih Statutom zastupnika.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegovi članci 9. i 10.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 1. i 2.

Stavka 1 0 0 4 — Redovni putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za povrat putnih troškova i troškova boravka vezanih uz putovanja u i iz mjesta rada te druga službena putovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 10. do 21. i članak 24.

Stavka 1 0 0 5 — Ostali putni troškovi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su povratu dodatnih putnih troškova ili troškova za putovanja u državi članici u kojoj je zastupnik izabran.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci 22. i 23.

Stavka 1 0 0 6 — Naknada za opće troškove

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova parlamentarnih aktivnosti zastupnika, u skladu s Provedbenim mjerama za Statut zastupnika u Europskom parlamentu.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 170 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 25. do 28.

Stavka 1 0 0 7 — Naknada za obnašanje dužnosti

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

190 000

187 000

163 631,40

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje paušalnih dnevnica i naknada troškova reprezentacije koje su vezane uz dužnosti predsjednika Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 20.

Odluka Predsjedništva od 17. lipnja 2009.

Članak 1 0 1 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostale socijalne mjere

Stavka 1 0 1 0 — Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna davanja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za osiguranje zastupnika od nezgoda, povrat zdravstvenih troškova zastupnika te pokrivanje rizika gubitka i krađe osobnih predmeta zastupnika.

Ovim se sredstvima također financiraju osiguranje i podrška zastupnicima u slučaju potrebe za repatrijacijom tijekom službenog putovanja kao posljedice teške bolesti, nezgode ili neočekivanog događaja koji priječi neometano odvijanje puta. Pomoć podrazumijeva organizaciju repatrijacije i plaćanje s njom povezanih troškova.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegovi članci 18. i 19.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 3. do 9. i članak 29.

Opća pravila o osiguranju od rizika nezgode i profesionalne bolesti za dužnosnike Europskih zajednica.

Zajednička pravila o zdravstvenom osiguranju za dužnosnike Europske unije.

Odluka Komisije kojom se utvrđuju opće provedbene odredbe za povrat zdravstvenih troškova.

Stavka 1 0 1 2 — Posebne mjere za zastupnike s invaliditetom

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

892 000

876 000

654 850,51

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju određenih izdataka potrebnih za pružanje pomoći zastupniku s teškim invaliditetom.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 30.

Članak 1 0 2 — Prijelazne naknade

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju prijelazne naknade nakon isteka mandata zastupnika.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 13.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 45. do 48. i članak 77.

Članak 1 0 3 — Mirovine

Stavka 1 0 3 0 — Starosne mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju starosne mirovine nakon isteka mandata zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 150 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 75. i Prilog III. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 1 — Invalidske mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

167 000

274 000

161 725,76

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju invalidske mirovine u slučaju invaliditeta zastupnika koji je nastao tijekom njegova mandata.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 75. i Prilog II. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 2 — Obiteljske mirovine (PEAM)

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju obiteljske mirovine i/ili mirovine za siročad u slučaju smrti zastupnika ili bivšeg zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 15 000 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 75. i Prilog I. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Stavka 1 0 3 3 — Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 000

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa institucije dodatnom (dobrovoljnom) mirovinskom sustavu za zastupnike.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 500 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 27.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 76. i Prilog VII. Pravilniku o isplati troškova i naknada zastupnicima u Europskom parlamentu (Pravilnik o PEAM-u).

Članak 1 0 5 — Jezični i informatički tečajevi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

750 000

800 000

700 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova jezičnih i informatičkih tečajeva zastupnika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihov članak 44.

Odluka Predsjedništva od 23. listopada 2017. o jezičnim i informatičkim tečajevima za zastupnike.

Poglavlje 1 2 — Dužnosnici i privremeno osoblje

Članak 1 2 0 — Primanja i ostala prava

Stavka 1 2 0 0 — Primanja i naknade

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Napomene

Sredstva iz ove stavke namijenjena su prvenstveno dužnosnicima i privremenom osoblju čija su radna mjesta zabilježena u planu radnih mjesta i njima se financira sljedeće:

—  primanja, naknade i dodatci na primanja,

—  zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda, osiguranje od profesionalnih bolesti i druga socijalna davanja,

—  paušalne naknade za prekovremeni rad,

—  ostali dodatci i različite naknade,

—  putni troškovi dužnosnika ili člana privremenog osoblja, njegova bračnog druga i uzdržavanih osoba iz mjesta zaposlenja u mjesto podrijetla,

—  učinak korekcijskih koeficijenata na primanja i udio primanja koji se prenosi u zemlju koja nije zemlja zaposlenja,

—  osiguranje za slučaj nezaposlenosti privremenog osoblja te troškovi koje institucija plaća radi ostvarivanja ili zadržavanja mirovinskih prava u zemlji podrijetla za privremeno osoblje.

Ova sredstva nadalje služe za pokrivanje premija osiguranja za sportske ozljede korisnika sportskih centara Europskog parlamenta.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 450 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 2 — Naknada za prekovremeni rad

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

150 000

110 000

60 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su plaćanju naknade za prekovremeni rad u skladu s pravnom osnovom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 56. i Prilog VI. Pravilniku.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 0 4 — Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  putni troškovi dužnosnika i privremenog osoblja (uključujući one njihovih članova obitelji) pri stupanju u službu, odlasku iz službe ili premještaju koji podrazumijeva promjenu mjesta zaposlenja,

—  naknade za nastanjenje i preseljenje te troškovi selidbe dužnosnika i privremenog osoblja koje uslijed stupanja u službu, službe u drugom mjestu zaposlenja ili konačnog odlaska iz službe promijeni stalno boravište te se ponovno mora nastaniti u drugom mjestu,

—  dnevnice za dužnosnike i privremeno osoblje koje dokaže da uslijed stupanja u službu ili službe u drugom mjestu zaposlenja mora promijeniti mjesto stanovanja,

—  naknade za prestanak radnog odnosa dužnosnika na probnom roku u slučaju njezinih ili njegovih očigledno nedostatnih sposobnosti,

—  naknade za otkaz ugovora o radu članu privremenog osoblja ako ugovor otkaže institucija,

—  razlike između doprinosa ugovornog osoblja u sustav mirovinskog osiguranja države članice i iznosa koji se plaćaju mirovinskom osiguranju Zajednice u slučaju sklapanja nove vrste ugovora.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 2 2 — Naknade za prijevremeni odlazak iz službe

Stavka 1 2 2 0 — Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje naknada koje se isplaćuju:

—  dužnosnicima kojima je dodijeljen neaktivni status kao posljedica smanjenja broja radnih mjesta u instituciji,

—  dužnosnicima koji su poslani na dopust zbog organizacijskih razloga povezanih sa stjecanjem novih vještina u instituciji,

—  dužnosnicima i privremenim djelatnicima klubova zastupnika zaposlenima na višim položajima u platnim razredima AD 16 i AD 15 koji su umirovljeni u interesu službe.

Ona također pokrivaju doprinos poslodavca za zdravstveno osiguranje i korektivni koeficijent primjenjiv na te naknade (osim korisnika na koje se primjenjuje članak 42.c Pravilnika o osoblju i koji nemaju pravo na korektivni koeficijent).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 41. i 42.c, 50. i Prilog IV. te članak 48.a Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Stavka 1 2 2 2 — Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za dužnosnike i privremeno osoblje

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  naknade koje se plaćaju u skladu s Pravilnikom o osoblju ili uredbama (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 i (EZ, Euratom) br.  1748/2002,

—  doprinosi poslodavca za zdravstveno osiguranje primatelja naknada,

—  učinci korekcijskog koeficijenta koji se primjenjuju na pojedine naknade.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegovi članci 64. i 72.

Uredba Vijeća (EZ, Euratom, EZUČ) br. 2689/95 od 17. studenog 1995. o uvođenju posebnih mjera u vezi s konačnim odlaskom iz službe privremenog osoblja Europskih zajednica zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske (SL L 280, 23.11.1995., str. 4.).

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1748/2002 od 30. rujna 2002. o uvođenju posebnih mjera u okviru modernizacije institucije koje se odnose na konačni odlazak iz službe dužnosnika Europskih zajednica sa stalnim radnim mjestom u Europskom parlamentu i privremenog osoblja klubova zastupnika Europskog parlamenta (SL L 264, 2.10.2002., str. 9.).

Poglavlje 1 4 — Ostalo osoblje i vanjske usluge

Članak 1 4 0 — Ostalo osoblje i vanjski suradnici

Stavka 1 4 0 0 — Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Napomene

Ova odobrena sredstva uglavnom su namijenjena pokrivanju sljedećih rashoda:

—  primanja, uključujući dodatke i naknade, ostalog osoblja, pa i ugovornog osoblja i posebnih savjetnika (u skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije), doprinose poslodavca za različite sustave socijalnog osiguranja, u prvom redu sustave Zajednice, i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja,

—  zaposlenje vanjskih suradnika,

—  računi koje izda Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu za zapošljavanje osoblja koje obrađuje administrativne podatke osoblja Europskog parlamenta (posebno kad se to odnosi na naknadu za nezaposlene i mirovinska prava).

Tim se sredstvima ne pokrivaju troškovi:

—  ostalog osoblja koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i zaštitu i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika,

—  ostalog osoblja koje radi kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju.

Dio tih sredstava treba se iskoristiti za zapošljavanje ugovornog osoblja s invaliditetom u skladu s Odlukom Predsjedništva od 7. i 9. srpnja 2008.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 4 000 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glave IV., V. i VI.).

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 1 — Ostalo osoblje — Sigurnost

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi ostalog osoblja koje radi u Glavnoj upravi za sigurnost i zaštitu i obavlja dužnosti povezane sa sigurnošću osoba i imovine, informacijskom sigurnošću i procjenom rizika:

—  primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 2 — Ostalo osoblje — Vozači pri Glavnom tajništvu

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Napomene

Tim se sredstvima u prvom redu pokrivaju sljedeći troškovi povezani s ostalim osobljem koje radi kao vozači pri Glavnom tajništvu ili su zaduženi za njihovu koordinaciju:

—  primanja ugovornog osoblja i pomoćnog ugovornog osoblja, uključujući dodatke i naknade ugovornog osoblja i učinke korekcijskih koeficijenata koji se primjenjuju na primanja tog osoblja.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije (glava IV.)

Opće provedbene odredbe kojima se uređuju postupci natječaja i odabira, zapošljavanje i platni razredi dužnosnika i ostalih službenika Europskog parlamenta (Odluka glavnog tajnika Europskog parlamenta od 17. listopada 2014).

Stavka 1 4 0 4 — Stažiranje, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski posjeti

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  naknade za diplomirane stažiste (stipendije), uključujući i sve doplatke za kućanstvo,

—  putni troškovi stažista,

—  dodatni troškovi koji izravno proizlaze iz invaliditeta,

—  troškovi zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju nezgoda za stažiste,

—  troškovi organizacije predavanja u svrhu informiranja/osposobljavanja za stažiste,

—  isplata bespovratnih sredstava Odboru za stažiranje Robert Schuman,

—  troškovi razmjene osoblja između Parlamenta i javnih službi država članica, zemalja kandidatkinja ili međunarodnih organizacija koje su navedene u Pravilniku,

—  troškovi upućivanja nacionalnih stručnjaka u Europski parlament, posebno njihove dnevnice i putni troškovi,

—  troškovi osiguranja od nezgoda za upućene nacionalne stručnjake,

—  naknade za studijska putovanja i stipendije,

—  organizacija obrazovnih programa za konferencijske i pismene prevoditelje, među ostalim u suradnji s obrazovnim institucijama koje pružaju obuku za usmene i pismene prevoditelje, te stipendijama za obrazovanje i daljnje usavršavanje usmenih i pismenih prevoditelja, kupnju didaktičkih pomagala i s tim povezani dodatni troškovi.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o premještaju dužnosnika Europskog parlamenta i privremenog osoblja klubova zastupnika na mjesta u državnim javnim tijelima, jednakopravnim tijelima i međunarodnim organizacijama (Odluka Predsjedništva od 7. ožujka 2005.).

Pravilnik o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Europski parlament (Odluka Predsjedništva od 4. svibnja 2009.).

Interni pravilnik o stažiranju i studijskim posjetima Glavnom tajništvu Europskog parlamenta (odluke glavnog tajnika Europskog parlamenta od 1. veljače 2013. i 14. rujna 2018.).

Stavka 1 4 0 5 — Izdatci za usmeno prevođenje

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju sljedećih troškova:

—  honorara i sličnih naknada, socijalnih davanja, putnih troškova i ostalih troškova konferencijskih prevoditelja koje je angažirao Parlament za sjednice koje organizira Parlament za svoje potrebe ili potrebe drugih institucija ili tijela, ako tražene usluge ne mogu izvršiti usmeni prevoditelji Europskog parlamenta (dužnosnici ili privremeni djelatnici),

—  izdataka za agencije koje pružaju usluge konferencijskog prevođenja, konferencijske tehničare i administratore za navedene sjednice, ako tražene usluge ne mogu izvršiti dužnosnici, privremeni djelatnici ili ostalo osoblje Europskog parlamenta,

—  troškova vezanih uz usluge koje u Parlamentu izvršavaju usmeni prevoditelji drugih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija,

—  troškova nastalih zbog aktivnosti povezanih s usmenim prevođenjem, posebno onih koje se odnose na pripremu sjednica, obuku i odabir usmenih prevoditelja,

—  troškova koji se plaćaju Komisiji za upravljanje isplatama konferencijskim prevoditeljima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 2 600 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Sporazum o uvjetima rada i financijskim uvjetima za pomoćne konferencijske prevoditelje (i pravila za njegovu provedbu) kako je utvrđen 28. srpnja 1999., izmijenjen 13. listopada 2004. i revidiran 31. srpnja 2008.

Stavka 1 4 0 6 — Promatrači

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz promatrače na temelju članka 13. Poslovnika Europskog parlamenta.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 1 4 2 – Vanjske prevoditeljske usluge

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za poslove prevođenja, redakture, pisanja i kodiranja koji su povjereni vanjskom pružatelju usluga te za tehničku podršku.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR

Poglavlje 1 6 — Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

Članak 1 6 1 — Rashodi za upravljanje osobljem

Stavka 1 6 1 0 — Rashodi za zapošljavanje osoblja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

163 000

163 000

111 415,93

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  izdatci za organizaciju postupaka odabira predviđenih člankom 3. Odluke 2002/621/EZ te putni troškovi i troškovi boravka kandidata povodom razgovora za posao,

—  izdatci za organizaciju postupaka za odabir osoblja.

Mogu se koristiti za postupke odabira koje organizira institucija u slučajevima koji su u dovoljnoj mjeri opravdani funkcionalnim zahtjevima te nakon savjetovanja s Europskim uredom za odabir osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članci od 27. do 31. i članak 33. te Prilog III. Pravilniku.

Odluka 2002/620/EZ Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o osnivanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 53.) i Odluka 2002/621/EZ glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Gospodarskog i socijalnog odbora i Odbora regija i predstavnika Europskog ombudsmana od 25. srpnja 2002. o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja (SL L 197, 26.7.2002., str. 56.).

Stavka 1 6 1 2 — Učenje i razvoj

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za mjere stručnog usavršavanja u cilju unapređivanja vještina osoblja te produktivnosti i učinkovitosti institucije, na primjer tečajevi službenih radnih jezika.

Namijenjena su i pokrivanju troškova ostalih tečajeva osposobljavanja namijenjenih zastupnicima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegov članak 24.a.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Članak 1 6 3 — Mjere u korist osoblja institucije

Stavka 1 6 3 0 — Socijalna služba

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

760 000

749 000

517 613,32

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  u okviru međuinstitucionalne politike u korist osoba s invaliditetom sljedećih kategorija:

—  dužnosnici i privremeno osoblje koji su u aktivnoj službi,

—  supružnici dužnosnika i privremenog osoblja koji su u aktivnoj službi,

—  uzdržavana djeca u skladu s Pravilnikom o osoblju za dužnosnike Europske unije,

povrat izdataka koji se ne tiču zdravstvene njege, koji se smatraju potrebnima, kojima je uzrok invaliditet, koji su uredno potkrijepljeni dokazima i ne vraćaju se u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja, ako su proračunska sredstva dostupna i nakon što su iscrpljena eventualna prava na razini države u zemlji boravišta ili podrijetla,

—  mjere za dužnosnike ili ostale službenike koji se nalaze u posebno teškom položaju,

—  odobravanje potpora za Odbor zaposlenika i manjih izdataka socijalnih službi. Potpore ili preuzimanje troškova Odbora zaposlenika za sudionike u nekoj socijalnoj aktivnosti usmjereni su na financiranje aktivnosti sa socijalnom, kulturnom ili jezičnom dimenzijom, ali ne predstavljaju potpore za pojedine djelatnike ili kućanstva,

—  druge mjere socijalne naravi, na institucionalnoj ili međuinstitucionalnoj razini, namijenjene dužnosnicima, ostalim službenicima i umirovljenicima,

—  financiranje mjera u vezi s prilagodbom do određene mjere ili izdataka za liječnički pregled i procjenu socijalnih potreba dužnosnika, ostalog osoblja s invaliditetom koje sudjeluje u postupku zapošljavanja, a kojemu je potreban smještaj zbog događaja nastalih tijekom njihove karijere, te stažista s invaliditetom koji su u postupku odabira, u skladu s člankom 1.d Pravilnika o osoblju, posebno mjere individualne pomoći na radnome mjestu, uključujući prijevoz ili tijekom službenih putovanja.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 70 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno članak 1.d, članak 9. stavak 3. treći podstavak i članak 76.

Stavka 1 6 3 1 — Mobilnost

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka vezanih uz provedbu plana mobilnosti u različitim mjestima rada.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Stavka 1 6 3 2 — Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

252 000

240 000

212 286,81

Napomene

Ovim sredstvima trebale bi se financijski podupirati i pomagati sve inicijative kojima je cilj razvijanje društvenih kontakata među djelatnicima različitih nacionalnosti, u što spadaju potpore klubovima i kulturnim, sportskim i drugim udrugama osoblja te doprinos troškovima stalnog centra za slobodne aktivnosti (kulturne i sportske aktivnosti, hobiji, restoran).

Osim toga ovim sredstvima pokriva se financijsko sudjelovanje u međuinstitucionalnim socijalnim aktivnostima.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 600 000 EUR.

Članak 1 6 5 — Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

Stavka 1 6 5 0 — Zdravstvena služba

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju administrativnih izdataka Zdravstvene službe, Službe za evidenciju bolovanja i Odjela za sprečavanje rizika i dobrobit na radnom mjestu u trima mjestima rada, uključujući liječničke preglede, kupovinu materijala, lijekova itd., troškova povezanih s medicinskim pretragama, prije svega u okviru medicine rada, te s liječničkim pregledima koji se provode prilikom zapošljavanja, redovitim pregledima i liječničkim nadzorom za radna mjesta u području sigurnosti, za koja je potreban nadzor ili su prisutni posebni rizici, medicinskim vještačenjem i ergonomijom, administrativnih izdataka Odbora za utvrđivanje invalidnosti, arbitraža i stručnih mišljenja, kao i troškova povezanih s vanjskim uslugama medicinskih i paramedicinskih specijalista koje liječnici službenici smatraju potrebnima.

Njima se također pokrivaju izdatci za kupovinu određenog uređaja koji je potreban iz medicinskih razloga te izdatci za pružatelje medicinskih ili paramedicinskih usluga ili za kratkoročne zamjene.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, posebno njegovi članci 33. i 59. i članak 8. Priloga II. tom Pravilniku.

Stavka 1 6 5 2 — Troškovi poslovanja restorana i kantina

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

800 000

1 080 000

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova vođenja restorana i kantina.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Stavka 1 6 5 4 — Objekti namijenjeni čuvanju djece

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta ukupnim izdatcima i izdatcima vezanima uz organizaciju i pružanje usluga u ustanovama EP-a za čuvanje djece, kao i u privatnim ustanovama s kojima je sklopljen ugovor.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 3 300 000 EUR.

Stavka 1 6 5 5 — Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

626 000

615 000

445 600,00

Napomene

Provedba Odluke Komisije C(2013) 4886 od 1. kolovoza 2013. o provedbi plaćanja doprinosa EU-a školama koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola koji se isplaćuje proporcionalno broju upisane djece članova osoblja EU-a, koja zamjenjuje Odluku Komisije C(2009) 7719 od 14. listopada 2009. kako je izmijenjena Odlukom Komisije C(2010) 7993 od 8. prosinca 2010. (SL C 222, 2.8.2013., str. 8.).

Sredstva su namijenjena pokrivanju doprinosa Europskog parlamenta europskim školama tipa II koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola, ili povrata troškova doprinosa koji je u ime Europskog parlamenta Komisija isplatila europskim školama tipa 2 koje je akreditirao Upravni odbor europskih škola. Sredstva pokrivaju troškove povezane s djecom statutarnog osoblja Europskog parlamenta koja su upisana u te škole.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 2. — Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

Napomene

Budući da su osiguravajuća društva prestala osiguravati rizike, zgrade Europskog parlamenta moraju se u okviru općeg proračuna Europske unije osigurati od rizika štrajka i terorističkih napada.

Prema tome, sredstvima ove glave pokrivaju se svi izdatci vezani uz štete koje su posljedica štrajkova i terorističkih napada.

Poglavlje 2 0 — Zgrade i s njima povezani troškovi

Članak 2 0 0 — Zgrade

Stavka 2 0 0 0 — Najamnine

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju najamnine za zgrade ili dijelove zgrada koje koristi Europski parlament.

Njima se također pokrivaju izdatci za porez na nekretnine. Najamnine se obračunavaju za 12 mjeseci i na temelju postojećih ugovora ili ugovora u pripremi u kojima je obično predviđena prilagodba na troškove života, odnosno građevinske troškove.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 3 000 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 1 — Dugotrajni zakup

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju dugotrajnog zakupa zgrada i dijelova zgrada na temelju važećih ugovora, odnosno ugovora koji su u fazi pripreme.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 3 — Stjecanje nekretnina

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova stjecanja nekretnina. Doprinosi za zemljišta i njihovo priključenje na komunalnu mrežu obrađuju se u skladu s odredbama Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 13 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 7 — Izgradnja zgrada i opremanje prostora

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  troškovi izgradnje građevinskih objekata (radovi, honorari za izradu studija, prva opremanja i namještaj potreban za rad i svi povezani troškovi),

—  troškovi opremanja prostora i ostali s tim povezani izdatci (posebno troškovi arhitekata, inženjera itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 472 000 EUR.

Financijski doprinosi koje plaćaju države članice ili njihove javne agencije ili subjekti u obliku financiranja ili nadoknada troškova i s njima povezanih naknada u vezi s nabavom ili korištenjem zemljišta ili zgrada, ili troškovi zgrada ili opreme institucije smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u smislu članka 21. stavka 2. Financijske uredbe.

Stavka 2 0 0 8 — Posebni rashodi za upravljanje nekretninama

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za upravljanje nekretninama koji nisu predviđeni drugim člancima ovog poglavlja, a posebno na sljedećim područjima:

—  gospodarenje otpadom i obrada otpada,

—  obvezatne kontrole, kontrole kvalitete, vještačenja, revizije, nadziranje pridržavanja propisa itd.,

—  tehnička knjižnica,

—  podrška u upravljanju zgradama (korisnička podrška za zgrade),

—  upravljanje nacrtima zgrada i nosačima podataka,

—  ostali izdatci.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 268 000 EUR.

Članak 2 0 2 — Rashodi za zgrade

Stavka 2 0 2 2 — Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Napomene

Ova sredstva namijenjena su financiranju izdataka za održavanje, upotrebu i čišćenje zgrada koje Europski parlament koristi kao najmoprimac ili vlasnik (prostorije i tehnička oprema) u skladu s važećim ugovorima.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 479 000 EUR.

Stavka 2 0 2 4 — Potrošnja energije

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Napomene

Ova sredstva među ostalim služe za pokrivanje troškova potrošnje vode, plina, struje i grijanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 150 000 EUR.

Stavka 2 0 2 6 — Sigurnost i nadzor zgrada

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Napomene

Ova sredstva u suštini služe za pokrivanje troškova sigurnosti i nadzora nad zgradama Europskog parlamenta u njegova tri uobičajena mjesta rada, njegovim informacijskim uredima u Uniji i njegovim uredima u trećim zemljama.

Prije produženja ili sklapanja ugovora institucija se s drugim institucijama dogovara o uvjetima koje su isposlovale (cijena, odabrana valuta, indeksacija, trajanje, ostale klauzule), pritom vodeći računa o članku 104. Financijske uredbe.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Stavka 2 0 2 8 — Osiguranje

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje premija osiguranja.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Poglavlje 2 1 — Obrada podataka, oprema i pokretnine

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 1 0 — Obrada podataka i telekomunikacije

Stavka 2 1 0 0 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s poslovanjem

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti nužne za dobar rad informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču sustava centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, računalnog sustava na razini odjela i upravljanja mrežom.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 625 000 EUR.

Stavka 2 1 0 1 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s infrastrukturom

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata za stalne aktivnosti upravljanja i održavanja infrastrukture informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ti se rashodi osobito tiču infrastrukture mreža, kablova, telekomunikacija, pojedinačne opreme i sustava glasovanja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 130 000 EUR.

Stavka 2 1 0 2 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Stalne aktivnosti povezane s podrškom korisnicima

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka za kupovinu, unajmljivanje, održavanje i popravak opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultantskih tvrtki za stalne aktivnosti pomoći i podrške korisnicima u vezi s korištenjem informacijskih i telekomunikacijskih sustava Europskog parlamenta. Ta su sredstva namijenjena službama za podršku zastupnicima i drugim korisnicima, posebno za administrativne i zakonodavne aplikacije, one koje se koriste u području sigurnosti te one koje se odnose na komunikaciju.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 45 000 EUR.

Stavka 2 1 0 3 – Obrada podataka i telekomunikacije — Stalne aktivnosti povezane s upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda za kupnju, najam, održavanje i popravak softvera i hardvera i s tim povezane radove te za pokrivanje troškova službi za pomoć i savjetovanje korisnika u vezi s redovitim aktivnostima upravljanja aplikacijama informacijskih i komunikacijskih tehnologija institucije. Ti se rashodi osobito odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima, komunikacijskim aktivnostima i sigurnosti te administrativne i zakonodavne aplikacije.

Namijenjena su i pokrivanju troškova koji se odnose na sredstva informacijske i komunikacijske tehnologije koja se sufinanciraju u okviru međuinstitucijske suradnje na području jezikâ, u skladu s odlukama Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 32 000 EUR.

Stavak 2 1 0 4 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u infrastrukturu

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i konzultanata s ciljem ulaganja u informacijsku i telekomunikacijsku infrastrukturu Europskog parlamenta. Ulaganja se osobito odnose na sustave centra za obradu podataka i telekomunikacijskog centra, mreže, kablove te na sustave videokonferencije.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 102 000 EUR.

Stavak 2 1 0 5 — Obrada podataka i telekomunikacije ‒ Ulaganja u projekte

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Napomene

Ova sredstva služe za pokrivanje izdataka kupovine opreme i računalnih programa te za pokrivanje troškova ureda za podršku i informatičkih savjetnika u vezi s ulaganjem u nove ili postojeće projekte IKT-a. Ta se ulaganja u prvom redu odnose na aplikacije namijenjene zastupnicima, na zakonodavne, administrativne i financijske aplikacije, kao i na aplikacije koje se odnose na komunikacije, sigurnost i zaštitu te one namijenjene upravljanju IKT-om.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Članak 2 1 2 — Namještaj

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak namještaja a posebno kupovinu ergonomskog uredskog namještaja te zamjenu zastarjelog i neupotrebljivog namještaja i uredskih uređaja. Također služe za financiranje različitih izdataka gospodarenja namještajem Europskog parlamenta.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Članak 2 1 4 — Tehnička oprema i instalacije

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi za kupovinu, iznajmljivanje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalaciju, a posebno:

—  različitih materijala te fiksne i pomične tehničke opreme za objavljivanje, sigurnost (uključujući i računalne programe), kantine, zgrade, osposobljavanje osoblja, sportske centre institucije itd.,

—  opreme, a posebno za tiskaru, telefonsku službu, kantine, trgovine, sigurnost, konferencijsku tehniku, audiovizualno područje itd.,

—  specifičnog (elektroničkog, računalnog i električnog) materijala, uključujući s njim povezane vanjske usluge.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi oglasa za daljnju prodaju ili uništavanje popisane opreme te troškovi vezani uz tehničku pomoć (savjetovanje) za predmete koji zahtijevaju usluge vanjskog stručnjaka.

Ovim se sredstvima pokrivaju i troškovi povezani s uslugama prijevoza opreme radi dopremanja tehničke opreme potrebne za pružanje tehničkih usluga povezanih s konferencijama u slučajevima kada to zatraže jedan od zastupnika, izaslanstvo, klub zastupnika ili neko od tijela Europskog parlamenta. Ti troškovi uključuju troškove prijevoza i sve povezane administrativne troškove.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 190 000 EUR.

Članak 2 1 6 — Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupnju, leasing, održavanje, upotrebu i popravak vozila (vozni park motornih vozila i bicikala) te iznajmljivanje prijevoznih sredstava, taksija, autobusa i teretnih vozila s vozačem ili bez vozača, uključujući s time povezana osiguranja i druge administrativne izdatke. Pri zamjeni voznog parka motornih vozila ili kupovine, leasinga ili iznajmljivanja prijevoznih sredstava daje se prednost motornim vozilima koja u što manjoj mjeri zagađuju okoliš, kao što su na primjer hibridna vozila.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 000 EUR.

Poglavlje 2 3 — Tekući administrativni rashodi

Napomene

Prilikom dodjele javnih ugovora institucija obavještava druge institucije o uvjetima koje je svaka od njih dogovorila.

Članak 2 3 0 — Uredski materijal i razni potrošni materijal

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za kupovinu papira, omotnica, uredskog materijala, proizvoda za tiskaru, umnožavanje itd. te s njima povezane administrativne izdatke.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 73 000 EUR.

Članak 2 3 1 — Financijski troškovi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

60 000

60 000

35 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju bankarskih troškova (naknade, ažio, različiti troškovi) i drugih financijskih troškova, uključujući dodatne troškove financiranja zgrada.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 2 3 2 — Pravni troškovi i odštete

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  troškova nastalih kao posljedica eventualnih presuda Suda, Općeg suda i državnih sudova protiv Europskog parlamenta,

—  troškova usluga vanjskih odvjetnika koji zastupaju Europski parlament pred sudovima Unije i državnim sudovima te pravnih savjetnika ili stručnjaka radi podrške pravnoj službi,

—  povrata troškova usluga odvjetnika u vezi s disciplinskim i sličnim postupcima,

—  izdataka za odštete,

—  odšteta i naknada dogovorenih sporazumno u skladu s Glavom III. poglavljem 11. Poslovnika Općeg suda.

—  administrativnih kazni koje određuje Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Iznos dodijeljenih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 5 000 EUR.

Pravna osnova

Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Članak 2 3 6 — Poštarine i troškovi dostave

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

224 000

337 000

186 257,83

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova poštarina, usluga obrade i prijevoza koje pružaju nacionalne poštanske službe ili kurirske službe.

Nadalje služe za pokrivanje troškova poštanskih usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 7 — Selidbe

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova usluga preseljenja i prijevoza koje pružaju poduzeća za preseljenje ili uz pomoć privremeno zaposlenih prijevoznika.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 8 — Ostali administrativni rashodi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  osiguranja koja nisu predviđena u nekoj drugoj stavci,

—  kupovina i održavanje radne odjeće za podvornike, vozače, službenike na recepciji, skladištare, otpremnike, kao i za osoblje zaposleno u službi za posjete i seminare, službi Parlamentarija, zdravstvenoj službi, sigurnosnoj službi, službi za održavanje zgrada i raznim tehničkim službama,

—  razni troškovi rada i upravljanja, uključujući troškove koji se plaćaju PMO-u za upravljanje mirovinama koje u skladu sa Statutom primaju bivši zastupnici, troškove povezane sa sigurnosnom provjerom vanjskih osoba koje rade u prostorijama ili u sustavima Europskog parlamenta, nabavom robe ili usluga koje nisu posebno predviđene nekom drugom stavkom,

—  razne kupovine u vezi s aktivnostima u okviru Sustava ekološkog upravljanja i revizije EU-a (EMAS-a) (promidžbene kampanje itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Članak 2 3 9 — Aktivnosti EMAS-a, uključujući promidžbu i mehanizam Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

262 500

262 500

198 988,92

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju troškova povezanih s aktivnostima EMAS-a čiji je cilj povećanje ekološke učinkovitosti Europskog parlamenta, uključujući i promidžbu tih aktivnosti, kao i s mehanizmom Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 3. — Rashodi u vezi s obavljanjem redovne djelatnosti institucije

Poglavlje 3 0 — Sjednice i konferencije

Članak 3 0 0 — Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između triju mjesta rada

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka povezanih s putovanjima osoblja institucije, upućenih nacionalnih stručnjaka, stažista i osoblja drugih europskih ili međunarodnih institucija koje pozove institucija između mjesta zaposlenja i jednog od triju mjesta rada Europskog parlamenta (Bruxelles, Luxembourg i Strasbourg) te službena putovanja u mjesta koja nisu jedno od ta tri mjesta rada. Troškovi koji se pokrivaju su putni troškovi, dnevnice, troškovi smještaja i isplate naknada za pridržavanje određenog radnog vremena. Sredstva nadalje pokrivaju dodatne troškove, uključujući troškove otkazivanja putnih karata i hotelskih rezervacija, troškove povezane s elektroničkim sustavom fakturiranja i troškove osiguranja za službena putovanja.

Ova su sredstva isto tako namijenjena pokrivanju troškova vezanih uz moguće isplate naknada za emisiju ugljičnog dioksida za službena putovanja osoblja.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 200 000 EUR.

Pravna osnova

Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske unije, a posebno njegov članak 71. i članci 11., 12. i 13. Priloga VII. Pravilniku.

Članak 3 0 2 — Rashodi za prijmove i reprezentaciju

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

910 500

1 000 000

748 223,68

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  izdataka vezanih uz obveze institucije u vezi s prijmovima, uključujući prijmove vezane uz rad Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i drugim predviđenim aktivnostima te troškova reprezentacije za zastupnike u Europskom parlamentu,

—  izdataka predsjednika u svrhu reprezentacije prilikom njegovih putovanja izvan mjesta rada,

—  troškova reprezentacije i sudjelovanja u troškovima tajništva Ureda predsjednika,

—  izdataka za prijeme i reprezentaciju Glavnog tajništva, uključujući stjecanje artikala koji služe za reprezentaciju i odličja za dužnosnike s 15 odnosno 25 godina staža,

—  raznih izdataka za protokol kao što su zastave, izložbeni stalci, pozivnice, tisak jelovnika itd.,

—  putnih troškova i troškova smještaja osoba na visokom položaju koje su u posjetu instituciji,

—  troškova izdavanja viza za zastupnike i osoblje Europskog parlamenta u vezi sa službenim putovanjima,

—  izdataka za prijmove i reprezentaciju te ostalih posebnih izdataka zastupnika koji u Europskom parlamentu vrše službenu dužnost.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 3 0 4 — Razni izdatci za sjednice

Stavka 3 0 4 0 — Razni izdatci za interne sjednice

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

300 000

600 000

1 130 000,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su pokrivanju izdataka za sokove i druga pića te povremeno lagane obroke tijekom sjednica Europskog parlamenta ili međuinstitucijskih sastanaka organiziranih u njegovim prostorijama, kao i za upravljanje tim uslugama.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 0 4 2 – Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Napomene

Ova sredstva prije svega su namijenjena financiranju troškova koji nisu pokriveni poglavljem 1 0 i člankom 3 0 0, a povezani su s:

—  organizacijom sjednica izvan mjesta rada (odbori ili izaslanstva odbora, klubovi zastupnika), po potrebi uključujući troškove reprezentacije,

—  organizacijom međuparlamentarnih izaslanstava, ad hoc izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih odbora, odbora za parlamentarnu suradnju te parlamentarnih izaslanstava pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), kao i s organizacijom sjednica parlamentarne konferencije o WTO-u i njegovu upravljačkom odboru,

—  organizacijom izaslanstava pri Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a, Parlamentarne skupštine Eurolat, Parlamentarne skupštine Euronest te njihovih tijela,

—  organizacijom Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran (PSUM), njezinih odbora i predsjedništva; ovi troškovi uključuju doprinos Europskog parlamenta proračunu samostalnog tajništva PSUM-a ili izravno pokrivanje troškova u iznosu doprinosa Europskog parlamenta proračunu PSUM-a,

—  doprinosima za međunarodne organizacije kojima Europski parlament ili jedno od njegovih tijela pripada (Interparlamentarna unija, Udruženje glavnih tajnika parlamenata, Skupina 12+ Interparlamentarne unije),

—  na osnovi sporazuma o usluzi koji su potpisali Europski parlament i Komisija, povratom troškova Komisiji za udio Europskog parlamenta u troškovima izrade propusnica EU-a (oprema, osoblje i roba), u skladu s Protokolom o povlasticama i imunitetima (članak 6.), člankom 23. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europske unije, člancima 11. i 81. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije i Uredbom Vijeća (EU) br. 1417/2013 od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju obrasca za propusnicu koju izdaje Europska unija (SL L 353, 28.12.2013., str. 26.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 0 4 9 — Troškovi usluga putničke agencije

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za rad putničke agencije koja ima ugovor s Europskim parlamentom.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 6 000 EUR.

Poglavlje 3 2 — Stručna mišljenja i informacije: pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i distribucija

Članak 3 2 0 — Pribavljanje stručnog mišljenja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  troškovi ugovora s kvalificiranim stručnjacima i istraživačkim institutima zbog studija i drugih istraživačkih aktivnosti (radionice, okrugli stolovi, stručne skupine ili saslušanja stručnjaka, konferencije) ili zbog pružanja tehničke pomoći koja zahtijeva posebna znanja, koji se provode za tijela Europskog parlamenta, parlamentarne odbore, parlamentarna izaslanstva i administraciju,

—  kupnja ili unajmljivanje specijaliziranih izvora informacija kao što su specijalizirane baze podataka, literatura na zadanu temu ili tehnička potpora, kad je to potrebno da se dopune spomenuti ugovori s kvalificiranim stručnjacima,

—  putni troškovi, dodatni troškovi i troškovi smještaja stručnjaka i drugih osoba, uključujući osobe koje su Europskom parlamentu podnijele predstavku, koje su pozvane na sjednice odbora, izaslanstava te studijskih i radnih skupina te radionice,

—  troškovi promicanja proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i u izdanjima),

—  izdatci vezani uz pozivanje osoba koje ne pripadaju instituciji na sudjelovanje u radu tijela kao što su disciplinska komisija ili Stručna skupina za financijske nepravilnosti,

—  trošak provjere vjerodostojnosti dokumenata koje su predali kandidati za zapošljavanje, a koju provode vanjski specijalizirani pružatelji usluga.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR

Članak 3 2 1 – Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) i Europski medijski centar za znanost

Stavka 3 2 1 0 – Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu, povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA)

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Napomene

Ta odobrena sredstva namijenjena su za rashode u vezi s aktivnostima Glavne uprave za usluge parlamentarnih istraživanja, posebno:

—  pribavljanje posebnog stručnog mišljenja i potpore za istraživačke aktivnosti Europskog parlamenta (uključujući članke, studije, radionice, seminare, okrugle stolove, stručne skupine i konferencije) koje se po potrebi mogu organizirati u partnerstvu s drugim institucijama, međunarodnim organizacijama, istraživačkim odjelima i knjižnicama nacionalnih parlamenata, trustovima mozgova, istraživačkim tijelima i ostalim kvalificiranim stručnjacima,

—  pribavljanje posebnog stručnog mišljenja na području proučavanja ex ante i ex post utjecaja/ocjenjivanja, europske dodane vrijednosti i ocjenjivanja znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA),

—  nabavu ili posuđivanje knjiga, časopisa, novina, baza podataka, proizvoda novinskih agencija i svih ostalih informativnih medija namijenjenih knjižnici u raznim formatima, uključujući troškove zaštite autorskih prava, sustava upravljanja kvalitetom, materijala i rada uloženih u ponovno uvezivanje i čuvanje te ostalih povezanih usluga,

—  trošak vanjskih usluga arhiviranja (organizacije, odabira, opisa, prenošenja na različite medije i dematerijalizaciju, nabavljanje primarnih arhivskih izvora),

—  nabavu, razvoj, instalaciju, korištenje i održavanje posebne knjižnične i arhivske dokumentacije i posebnih materijala za medijateku, uključujući električne, elektroničke i računalne materijale i/ili sustave, te materijale za uvezivanje i čuvanje,

—  troškove promicanja proizvoda unutarnjeg ili vanjskog parlamentarnog istraživanja i ostalih relevantnih proizvoda, u korist institucije i javnosti (posebno objavama na internetu, u unutarnjim bazama podataka, brošurama i u izdanjima),

—  putne troškove, troškove boravka i dodatne troškove stručnjaka i autora pozvanih da sudjeluju na prezentacijama, seminarima, radionicama i ostalim aktivnostima te vrste u organizaciji glavne uprave EPRS,

—  sudjelovanje Odjela za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA) u aktivnostima europskih i međunarodnih znanstvenih ustanova,

—  obveze Europskog parlamenta na temelju međunarodnih i/ili međuinstitucionalnih sporazuma o suradnji, uključujući doprinos Parlamenta u financijskim troškovima vezanima uz upravljanje povijesnom arhivom Unije u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 354/83 od 1. veljače 1983. o otvaranju za javnost povijesnih arhiva Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 43, 15.12.1983., str. 1.).

Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Odluka Predsjedništva od 28. studenoga 2001. o pravilima o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, kako je zadnje izmijenjena 22. lipnja 2011. (SL C 216, 22.7.2011., str. 19.).

Odluka Predsjedništva od 16. prosinca 2002. o unapređivanju informiranja i transparentnosti: arhivi Europskog parlamenta, pročišćena verzija od 3. svibnja 2004.

Odluka Predsjedništva od 10. ožujka 2014. o pravilniku o obradi dokumenata zastupnika i bivših zastupnika Europskog parlamenta.

Stavka 3 2 1 1 – Rashodi za Europski medijski centar za znanost

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Napomene

Kako bi se poticao učinkovit dijalog među zastupnicima u Europskom parlamentu, znanstvenom zajednicom i novinarima, osobito u vezi s tekućim znanstvenim i tehnološkim dostignućima i pitanjima, Parlament može imati koristi od namjenske strukture kojom se s autoritetom može pružiti potpora raspravi, osposobljavanju i širenju informacija u tom području. U tu svrhu uspostavljen je Europski medijski centar za znanost, čije djelovanje će nadgledati Vijeće za budućnost znanosti i tehnologije (Vijeće STOA-e) u okviru Europskog parlamenta.

Ovim odobrenim sredstvima pokrivaju se i troškovi organizacije tih aktivnosti i izdataka (uključujući putne troškove, troškove smještaja i ugostiteljstva) u vezi s pozivom novinarima, dionicima i ostalim stručnjacima, kako bi se obuhvatile predmetne aktivnosti.

Odobrenim sredstvima u sklopu ove stavke, kojima je cilj jačanje aktivnosti na sučelju između Europskog parlamenta, znanstvene zajednice i medija, pokrit će se troškovi Europskog medijskog centra za znanost, posebno kako bi se poticalo umrežavanje, osposobljavanje i širenje znanja, na primjer na sljedeće načine:

—  uspostavljanjem i održavanjem mreža između Europskog parlamenta, znanstvene zajednice i medija,

—  organizacijom seminara, konferencija i tečajeva osposobljavanja u pogledu trenutačnih znanstvenih i tehnoloških promjena i pitanja te prirode i učinkovitosti znanstvenog novinarstva,

—  stavljanjem stručnih informacija i analiza iz akademske zajednice, medija i drugih izvora u području znanosti i tehnologije na raspolaganje tvorcima politika i građanima,

—  stavljanjem na raspolaganje istraživanja Europskog parlamenta i drugih relevantnih materijala u području znanosti i tehnologije s pomoću pisanih, audiovizualnih i drugih sredstava,

—  razvojem tehnika i metoda za poboljšanje sposobnosti utvrđivanja i širenja pouzdanih izvora u području znanosti i tehnologije,

—  podupiranjem postavljanja, nadogradnje i/ili upotrebe najnaprednije tehničke opreme i medijskih prostorija, radi potpore takvom dijalogu,

—  razvojem tješnje suradnje i, općenito, veza između Europskog parlamenta, relevantnih medija te sveučilišta i istraživačkih centara u tom području, među ostalim i promidžbom u medijima uloge i rada europskog centra za znanstvene medije kao i njegove dostupnosti građanima.

Odobrena sredstva iz ove stavke mogu se koristiti i za potporu dijalogu Europskog parlamenta s akademskom zajednicom, medijima, skupinama za strateško promišljanje i građanima u pogledu predviđanja o dugoročnim trendovima u području znanosti i šire s kojima se suočavaju donositelji odluka u EU-u, putem seminara, publikacija i drugih aktivnosti koje su prethodno navedene.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. listopada 2013. o planiranju politike i dugoročnim kretanjima: financijske posljedice za izgradnju kapaciteta (Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0395), a posebno njezini stavci 7. i 9.

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. travnja 2015. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2016. (SL C 346, 21.9.2016., str. 188.), a posebno njezin stavak 30.

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. travnja 2016. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (Usvojeni tekstovi, P8 TA(2016) 0132), a posebno njezin stavak 54.

Članak 3 2 2 — Troškovi dokumentacije

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  pretplate za novine i časopise te novinske agencije, pretplate za njihove internetske publikacije i internetske usluge, uključujući naknade za autorska prava za umnožavanje i distribuciju tih pretplata u pisanom i/ili elektroničkom obliku te ugovori o pružanju usluga pregleda vijesti i novinskih izrezaka,

—  pretplate ili ugovori o pružanju usluga za dostavu pregleda i analize sadržaja časopisa ili pohranjivanje članaka iz časopisa na optičke medije za pohranjivanje podataka,

—  troškovi korištenja vanjskih dokumentarnih i statističkih baza podataka (bez opreme za obradu podataka i troškova telekomunikacija),

—  kupovina novih rječnika i referentnih djela, odnosno nabava novih izdanja tih djela na svim vrstama medija za pohranjivanje podataka, također za potrebe novih jezičnih odjela te druga djela namijenjena jezičnim službama i odjelima za kvalitetu zakonodavnih akata.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 3 2 3 — Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti parlamenata trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  rashoda za programe razmjene informacija i suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata zemalja u pretpristupnoj fazi, posebno zapadnog Balkana i Turske,

—  izdataka za promicanje odnosa Europskog parlamenta s demokratski izabranim nacionalnim parlamentima u trećim zemljama (koje nisu navedene u prethodnoj točki) te s odgovarajućim regionalnim parlamentarnim organizacijama; konkretnije, aktivnosti su namijenjene jačanju parlamentarnih struktura u novim demokracijama i demokracijama u razvoju, posebno u europskom susjedstvu (južnom i istočnom),

—  rashoda za promicanje aktivnosti potpore posredovanju i programa za mlade političke vođe iz Europske unije i zemalja u širem europskom susjedstvu: Magreb, istočna Europa i Rusija, izraelsko-palestinski dijalog i ostalih prioritetnih zemalja koje je izdvojila Skupina za potporu demokraciji i koordinaciju izbora,

—  izdataka za organizaciju nagrade Saharov (posebno iznosa nagrade, troškova putovanja i smještaja dobitnika nagrade i ostalih finalista, operativnih troškova mreže Saharov i troškova službenih putovanja članova mreže) te za aktivnosti čiji je cilj promicanje ljudskih prava.

Ove aktivnosti uključuju informativne posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu ili Strasbourgu, kao i posjete državama članicama i trećim zemljama. Ovim sredstvima pokrivaju se u punom iznosu ili djelomično troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 12. prosinca 2011. o osnivanju Uprave za podršku demokraciji unutar Glavne uprave za vanjsku politiku Unije.

Članak 3 2 4 — Produkcija i distribucija

Stavka 3 2 4 0 — Službeni list

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

800 000

660 059,43

Napomene

Ovim sredstvima pokriva se udio institucije u troškovima objavljivanja i distribucije te drugim dodatnim troškovima Ureda za publikacije u vezi s tekstovima koji se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 5 000 EUR.

Stavka 3 2 4 1 — Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  svi troškovi digitalnog objavljivanja (intranetske stranice) te publikacija u tradicionalnom obliku (dokumenti i različiti tiskani materijali čija se izrada povjerava trećim stranama), uključujući distribuciju,

—  nadogradnja, razvoj i poboljšanje izdavačkih sustava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 11 000 EUR.

Stavka 3 2 4 2 — Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  izdatci za komuniciranje o vrijednostima Institucije putem informativnih publikacija, uključujući elektroničke publikacije, aktivnosti informiranja, odnose s javnošću, sudjelovanje u javnim događanjima, izložbama i sajmovima u državama članicama, državama pristupnicama i državama u kojima Europski parlament ima ured za vezu te razvoj alata ili sredstava kojima se njegova dostupnost za javnost preko mobilnih uređaja nastoji povećati i olakšati;

—  troškovi kulturnih projekata od europskog interesa, kao što je Nagrada LUX za europsku kinematografiju koju dodjeljuje Europski parlament;

—  organiziranje i provođenje događanja za mlade, jačanje vidljivosti Europskog parlamenta na društvenim mrežama, praćenje trendova kod mladih;

—  troškovi povezani s mobilnim internetom, interaktivnim tehnikama, prostorima za druženje, platformama za suradnju i promjenama u ponašanju korisnika internetskih usluga u cilju približavanja Europskog parlamenta građanima;

—  produkcija, distribucija i čuvanje internetskih snimki i drugog multimedijskog materijala spremnog za emitiranje na poslužitelju Europskog parlamenta, u skladu s komunikacijskom strategijom institucije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR

Stavka 3 2 4 3 — Centar za posjetitelje Europskog parlamenta

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Napomene

Ovim se sredstvima financiraju instalacije, materijal i izložbe u centrima za posjetitelje Europskog parlamenta, točnije:

—  Parlamentarij — centar za posjetitelje Europskog parlamenta u Bruxellesu;

—  prostori za prihvat, centri „Europa Experience” i informacijski centri izvan Bruxellesa;

—  aktivnosti Kuće europske povijesti, na primjer posebnog unutarnjeg uređenja, kupovine zbirki, troškova ugovora s kvalificiranim stručnjacima, održavanja izložbi i troškova poslovanja, uključujući troškove kupovine knjiga, časopisa i ostalih publikacija u vezi s djelovanjem Kuće europske povijesti;

—  izdatci za umjetnička djela Europskog parlamenta, kako troškovi stjecanja i kupovine posebnog materijala tako i s njima povezani tekući troškovi, kao na primjer troškovi vještačenja, konzerviranja, uokvirivanja, restauracije, čišćenja, osiguranja i pripadajući povremeni troškovi prijevoza.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 4 000 000 EUR.

Stavka 3 2 4 4 — Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdatci za potpore skupinama posjetitelja te s njima povezane troškove pratnje i infrastrukture i financiranje stažiranja za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja (EUVP) te troškovi izvedbe programa Euroscole, Euromed-Scole i Euronest-Scole. Programi Euromed-Scola i Euronest-Scola održavaju se naizmjence svake godine u prostorima Europskog parlamenta u Strasbourgu ili Bruxellesu, osim u izbornim godinama.

Ovim se sredstvima pokrivaju i promotivne aktivnosti programa za posjetitelje Europske unije (EUVP).

Ova se sredstva svake godine povećavaju u skladu s deflatorom u kojemu se uzimaju u obzir promjene bruto nacionalnog dohotka i cijena.

Svaki zastupnik u Europskom parlamentu ima pravo u jednoj kalendarskoj godini pozvati najviše pet skupina i najviše 110 posjetitelja. Skupine posjetitelja koje službeno sponzorira zastupnik mogu na njegov poziv sudjelovati u programu Euroscola.

Za posjetitelje s invaliditetom predviđen je prikladan iznos.

Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 500 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 16. prosinca 2002. o pravilima za primanje skupina posjetitelja i o programima Euroscola, Euromed-Scola i Euronest-Scola, konsolidirana 3. svibnja 2004., kako je zadnje izmijenjena 24. listopada 2016.

Stavka 3 2 4 5 – Organizacija simpozija i seminara

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  izdatci ili subvencije povezani s organizacijom nacionalnih ili međunarodnih simpozija i seminara za osobe s utjecajem na javno mnijenje iz država članica, država pristupnica i država u kojima Europski parlament ima ured za vezu, kao i troškovi organizacije parlamentarnih simpozija i seminara,

—  izdatci vezani uz održavanje posebnih događanja u vijećnicama u Strasbourgu i Bruxellesu u skladu s godišnjim programom koji je prihvatilo Predsjedništvo,

—  izdatci vezani uz usluge upravljanja konferencijama, mjere i alati za upravljanje konferencijama i poticanje višejezičnosti kao što su seminari i konferencije, susreti s nadležnim obrazovnim institucijama za usmeno ili pismeno prevođenje, mjere i aktivnosti podizanja svijesti o višejezičnosti te promicanje zanimanja usmenog ili pismenog prevoditelja, uključujući program subvencija za sveučilišta, škole i druge institucije koje organiziraju studije usmenog ili pismenog prevođenja, rješenja kojima se promiče virtualna komunikacija kao i sudjelovanje u sličnim aktivnostima koje se organiziraju u suradnji s drugim partnerima u okviru međuinstitucionalne i međunarodne suradnje,

—  izdatci vezani uz organizaciju simpozija i seminara iz područja informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

—  troškovi povezani s pozivanjem novinara na plenarne sjednice, sjednice odbora, konferencije za tisak i druge parlamentarne aktivnosti..

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 25 000 EUR.

Stavka 3 2 4 8 — Rashodi za audiovizualne informacije

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  kupovina, iznajmljivanje, održavanje, popravak tehničke opreme i instalacija audiovizualnog sektora i upravljanje njima,

—  rashodi za poslovanje na području audiovizualnih medija (vlastita proizvodnja i vanjska podrška, kao što su tehničke usluge za radijske i televizijske stanice, produkcija, koprodukcija i distribucija audiovizualnih programa, najam kanala i prenošenje radijskih i televizijskih programa, daljnje mjere razvoja odnosa institucije s ponuditeljima audio i video sadržaja),

—  izdatci za izravni internetski prijenos plenarnih sjednica i sjednica parlamentarnih odbora,

—  osnivanje odgovarajućeg arhiva kako bi mediji i građani uvijek imali pristup tim informacijama,

—  troškovi u vezi s prostorijama za medije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 50 000 EUR.

Pravna osnova

Rezolucija Europskog parlamenta od 12. ožujka 2002. o smjernicama za proračunski postupak 2003. (SL C 47 E, 27.2.2003., str. 72.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2002. o procjeni prihoda i rashoda Parlamenta za financijsku godinu 2003. (SL C 180 E, 31.7.2003., str. 150.).

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. svibnja 2003. o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2004. (SL C 67 E, 17.3.2004., str. 179.).

Stavka 3 2 4 9 — Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

225 000

165 000

122 491,20

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje sljedećega:

—  izdataka za unapređivanje odnosa Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata. Odnose se na parlamentarne odnose koji nisu obuhvaćeni poglavljima 1 0 i 3 0, razmjenu informacija i dokumentacije te podršku pri analizi tih informacija i upravljanju njima, uključujući razmjenu s Europskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD),

—  programa suradnje te mjera za usavršavanje dužnosnika Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, te općenito aktivnosti za jačanje njihovih parlamentarnih struktura.

Te mjere obuhvaćaju informacijske posjete Europskom parlamentu u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu. Sredstvima se u punom iznosu ili djelomično pokrivaju troškovi sudionika, a posebno putni troškovi i troškovi smještaja te dnevnice,

—  mjera suradnje, a posebno mjera povezanih sa zakonodavnom djelatnošću, te mjera povezanih s dokumentiranjem, analizom i informacijama te osiguravanjem domene www.ipex.eu, među ostalim mjere ECPRD-a.

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata u sklopu parlamentarnog nadzora ZVSP-a/ZSOP-a u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, a posebno člancima 9. i 10. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Konferencija predsjednika europskih parlamentarnih skupština (lipanj 1977.) i parlamenata Europske unije (rujan 2000, ožujak 2001.).

Članak 3 2 5 — Rashodi za urede za vezu

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se izdatci ureda za vezu Europskog parlamenta u državama članicama:

—  izdatci za komunikacijske i informativne aktivnosti (informiranje i javna događanja; internet – produkcija, promidžba, savjetovanje; seminari; audiovizualna produkcija),

—  opći troškovi i razni manji izdatci (uredski materijal, telekomunikacije, troškovi poštanskih usluga, manipulativni troškovi, prijevoz, skladištenje, osnovni promidžbeni materijali, baze podataka i pretplate na tiskovine itd.).

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 10 000 EUR.

Glava 4. — Rashodi povezani s obavljanjem posebnih zadataka institucije

Poglavlje 4 0 — Posebni rashodi nekih institucija i tijela

Članak 4 0 0 ‒ Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Napomene

Ovim odobrenim sredstvima pokrivaju se sljedeći izdatci klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika:

—  troškovi tajništva, administrativni i operativni rashodi,

—  izdatci vezani uz političke aktivnosti i aktivnosti informiranja u okviru političkih aktivnosti Unije.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 1 000 000 EUR.

Pravna osnova

Odluka Predsjedništva od 30. lipnja 2003. o pravilima o korištenju odobrenih sredstava s proračunske stavke 4 0 0, kako je zadnje izmijenjena 27. travnja 2015.

Članak 4 0 2 — Financiranje europskih političkih stranaka

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju političkih stranaka na europskoj razini. Mora se osigurati dobro upravljanje i strog nadzor nad uporabom sredstava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) 2018/673 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. svibnja 2018. (SL L 114 od 4.5.2018, str. 1).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 28. svibnja 2018. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL C 225 od 28.6.2018., str. 4.).

Članak 4 0 3 — Financiranje europskih političkih zaklada

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su financiranju političkih zaklada na europskoj razini. Mora se osigurati dobro upravljanje i strog nadzor nad uporabom sredstava.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 10. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 224.

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), kako je izmijenjena Uredbom (EU, Euratom) 2018/673 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. svibnja 2018. (SL L 114 od 4.5.2018, str. 1).

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 28. svibnja 2018. kojom se utvrđuju postupci za provedbu Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL C 225 od 28.6.2018., str. 4.).

Poglavlje 4 2 — Rashodi za parlamentarnu pomoć

Članak 4 2 2 — Rashodi za parlamentarnu pomoć

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su pokrivanju rashoda povezanih s osobljem i pružateljima usluga povezanima s parlamentarnom pomoći zastupnicima, kao i rashodima povezanima s platnim agentima.

Također pokrivaju i troškove službenih putovanja i osposobljavanja (vanjski tečajevi) akreditiranih parlamentarnih asistenata i troškove eventualnih isplata naknada za emisije ugljičnog dioksida tijekom njihovih službenih putovanja.

Ovim sredstvima se u skladu s odredbama o povratu troškova parlamentarne pomoći također pokrivaju tečajne razlike na teret proračuna Europskog parlamenta, kao i troškovi povezani s pružanjem usluga potpore za upravljanje parlamentarnom pomoći.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 775 000 EUR.

Pravna osnova

Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njegov članak 21.

Provedbene mjere za Statut zastupnika Europskog parlamenta, a posebno njihovi članci od 33. do 44.

Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, a posebno njihov članak 5.a i članci od 125. do 139.

Odluka Predsjedništva od 14. travnja 2014. o Provedbenim mjerama za glavu VII. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije.

Poglavlje 4 4 — Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

Članak 4 4 0 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

240 000

230 000

220 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Udruge bivših zastupnika Europskog parlamenta i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Članak 4 4 2 — Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog društva

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

240 000

230 000

220 000,00

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi sjednica Europskog parlamentarnog društva i po potrebi drugi s tim povezani troškovi.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Glava 5. – Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

Poglavlje 5 0 – Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade i Odbora neovisnih uglednih osoba

Članak 5 0 0 – Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

285 000

280 000

0,—

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade kako bi se zajamčilo njegovo puno i neovisno djelovanje.

Njima se posebno pokrivaju rashodi specifični za nadležnost Tijela u pogledu stručnog osposobljavanja, nabave softvera i informatičke opreme, nabave stručnog znanja, savjetodavnih usluga i dokumentacije, pravnih troškova i odšteta te izdavačkih i informacijskih aktivnosti. Također se pokrivaju rashodi svih računa institucije u slučaju prekoračenja u pogledu količine ili troška robe ili usluga koje su institucije na temelju sporazuma o uslugama stavile na raspolaganje Tijelu u skladu s člankom 6. stavkom 4. i dalje Uredbe br. 1141/2014. Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuje se na 300 000 EUR. Ti prihodi posebno uključuju potporu Tijelu od strane drugih institucija osim Parlamenta u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe br. 1141/2014.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 6. stavci 1. i 7.

Članak 5 0 1 – Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ovim sredstvima pokrivaju se troškovi u vezi s tajništvom i financiranjem Odbora neovisnih uglednih osoba.

Namjenski prihodi u skladu s člankom 21. stavkom 3. Financijske uredbe procjenjuju se na 100 EUR.

Pravna osnova

Uredba (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (SL L 317, 4.11.2014., str. 1.), a posebno njezin članak 11. stavak 2.

Glava 10. — Ostali rashodi

Poglavlje 10 0 — Privremena sredstva

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Poglavlje 10 1 — Pričuva za nepredviđene rashode

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

5 151 000

10 504 000

0,—

Napomene

Ova sredstva namijenjena su za pokrivanje nepredvidivih izdataka koji tijekom financijske godine nastaju radi proračunskih odluka.

Poglavlje 10 3 — Pričuva za proširenje

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova pripreme institucije za proširenje.

Poglavlje 10 4 — Pričuva za politiku informiranja i komuniciranja

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova politike informiranja i komuniciranja.

Poglavlje 10 5 — Privremena sredstva za nekretnine

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje troškova institucije za ulaganje u nekretnine i njihovo opremanje. Od Predsjedništva Europskog parlamenta traži se da donese dosljednu i odgovornu dugoročnu strategiju na području nepokretne imovine u kojoj će se voditi računa o posebnom problemu rastućih troškova održavanja, rastuće potrebe za obnavljanjem i rastućih troškova sigurnosti te jamčiti održivost proračuna Europskog parlamenta.

Poglavlje 10 6 — Pričuva za prioritetne projekte u pripremi

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova odobrena sredstva namijenjena su za pokrivanje izdataka za prioritetne projekte institucije koji se nalaze u razvojnoj fazi.

Poglavlje 10 8 — Pričuva za EMAS

Iznosi

Proračun za 2020.

Odobrena sredstva za 2019.

Izvršenje proračuna za 2018.

p.m.

p.m.

0,—

Napomene

Ova se odobrena sredstva u skladu s odlukama za provedbu plana djelovanja EMAS, koje će Predsjedništvo donijeti nakon izrade izvješća o emisiji ugljičnog dioksida Europskog parlamenta, knjiže u odgovarajuće operativne proračunske stavke.

OSOBLJE

Dio I. — Europski parlament

Funkcijska skupina i platni razred

 

2020.

2019.

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ostalo

Klubovi zastupnika

Ostalo

Klubovi zastupnika

Posebni razred

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Međuzbroj AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Međuzbroj AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Međuzbroj AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Ukupno

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Sveukupno

6 722(7)

6 633(8)

Prilog

NAMJENSKI PRIHODI

Proračunska linija

Naslov

Prihodi ostvareni

Plan

2018.

2020.

5002

Prihodi od nabave robe za druge institucije ili tijela

5 000

501

Prihodi od prodaje nepokretne imovine

p.m.

5110

Primitci od najma i davanja u podnajam nepokretne imovine

3 390 339

3 476 000

5111

Povrat dodatnih troškova vezanih uz najam

128 561

958 000

550

Primitci od pružanja usluga i obavljanja rada za druge institucije ili tijela, uključujući naknadu troškova putovanja plaćenih u ime drugih institucija ili tijela

4 873 135

910 000

551

Primitci od trećih osoba za usluge pružene ili rad obavljen na njihov zahtjev

809 779

p.m.

570

Primitci od povrata pogrešno isplaćenih iznosa

3 374 846

368 000

571

Namjenski prihodi, primjerice od zaklada, donacija, darova i ostavina, uključujući vlastite prihode dodijeljene svakoj instituciji

p.m.

581

Prihodi od isplate osigurnina

p.m.

 

 UKUPNO

12 576 660

5 717 000

(1)

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.

(2)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike upućene u interesu službe koji nije uračunat u zbroj.

(3)

Uključujući jedno privremeno radno mjesto razreda AD 12 za direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade.

(4)

Među kojima tri ad personam promaknuća (tri AD 14 u AD 15) dodijeljena u iznimnim slučajevima zaslužnim dužnosnicima.

(5)

Teoretski rezervni broj mjesta za dužnosnike upućene u interesu službe koji nije uračunat u zbroj.

(6)

Uključujući jedno privremeno radno mjesto razreda AD 12 za direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade.

(7)

Dva stalna radna mjesta razreda AD, jedno stalno radno mjesto razreda AST, dva stalna radna mjesta razreda AST-SC, dva privremena radna mjesta razreda AD i dva privremena radna mjesta razreda AST za Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade, koja se ne smatraju radnim mjestima u Europskom parlamentu.

(8)

Dva stalna radna mjesta razreda AD, jedno stalno radno mjesto razreda AST, dva stalna radna mjesta razreda AST-SC, dva privremena radna mjesta razreda AD i dva privremena radna mjesta razreda AST za Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade, koja se ne smatraju radnim mjestima u Europskom parlamentu.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 27. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti