Procedūra : 2019/2003(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0182/2019

Pateikti tekstai :

A8-0182/2019

Debatai :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Balsavimas :

PV 28/03/2019 - 8.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0326

PRANEŠIMAS     
PDF 434kWORD 153k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2019/2003(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos

(2019/2003(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (toliau – 2013 m. gruodžio 2 d. TIS),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl Europos Parlamento 2019 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešosiose erdvėse ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonių(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl antrojo Europos Sąjungos 2019 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente(10),

–  atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus Biurui pateiktą pranešimą dėl Parlamento 2020 finansinių metų preliminaraus biudžeto sąmatos projekto rengimo,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnio 7 dalį ir 96 straipsnio 1 dalį 2019 m. kovo 25 d. Biuro parengtą pirminį sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnio 2 dalį Biudžeto komiteto parengtą sąmatos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 96 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0182/2019),

A.  kadangi ši procedūra yra penktoji biudžeto procedūra, kuri visa vykdoma šią kadenciją ir septintaisiais 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos metais;

B.  kadangi 2020 m. biudžetas, kaip pasiūlyta generalinio sekretoriaus pranešime, rengiamas atsižvelgiant į metinį V išlaidų kategorijos viršutinės ribos padidėjimą (infliaciją ir realų padidėjimą), dėl to atsiranda daugiau galimybių augimui ir investicijoms, taip pat taupymo ir efektyvumo gerinimo politikos įgyvendinimo tąsai;

C.  kadangi generalinis sekretorius pasiūlė 2020 m. biudžetui nustatyti, be kita ko, šiuos prioritetinius tikslus: užtikrinti būtinus išteklius pirmiesiems ištisiems metams po naujo Parlamento ir naujos Komisijos išrinkimo ir užtikrinti išteklius prioritetiniams bendradarbiavimo su piliečiais projektams, daugiamečiams pastatų projektams, saugumui ir IT naujovėms;

D.  kadangi generalinis sekretorius Parlamento 2020 m. preliminariame biudžeto sąmatos projekte pasiūlė numatyti 2 068 530 000 EUR biudžetą, o tai reiškia iš viso 3,58 proc. daugiau lėšų, palyginti su 2019 m. biudžetu, ir 18,38 proc. 2014–2020 m. DFP V išlaidų kategorijos lėšų dalį;

E.  kadangi beveik du trečdalius biudžeto sudaro su indeksu susietos išlaidos, kurios daugiausia susijusios su dabartinių ir į pensiją išėjusių Parlamento narių ir darbuotojų atlyginimais, pensijomis, medicinos išlaidomis ir išmokomis (EP nariams – 21 proc., o darbuotojams – 35 proc.), taip pat pastatais (13 proc.), ir šios išlaidos patikslintos pagal Tarnybos nuostatus, konkrečių sektorių indeksavimą arba infliacijos lygį;

F.  kadangi Parlamentas savo 2015 m. balandžio 29 d. rezoliucijoje dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos pabrėžė(11), kad Parlamento biudžetas turėtų būti realistiškas ir atitikti biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo principus; pažymi, kad vienkartinės išmokos yra naudinga ir plačiai pripažinta priemonė siekiant padidinti lankstumą ir skaidrumą;

G.  kadangi Europos Parlamento biudžetas turėtų užtikrinti visapusiškas galimybes naudotis savo teisėkūros kompetencija ir sudaryti sąlygas tinkamai veikti;

H.  kadangi Parlamento, kaip vienos iš biudžeto valdymo institucijos, patikimumas tam tikra dalimi priklauso nuo jo gebėjimo valdyti savo paties išlaidas ir nuo jo gebėjimo plėtoti demokratiją Sąjungos lygmeniu;

I.  kadangi 2020 m. bus pirmieji ištisi metai po rinkimų, taigi ir bus grįžta prie įprasto pagrindinės politinės, taip pat su parama susijusios veiklos tempo;

J.  kadangi savanoriškas pensijų fondas buvo įsteigtas 1990 m. pagal Biuro taisykles, reglamentuojančias papildomo (savanoriško) pensijų kaupimo programą(12);

K.  kadangi 1999 m. birželio 16 d. Audito Rūmai paskelbė nuomonę Nr. 5/99 „Europos Parlamento narių pensijų fondas ir sistema“;

Bendrieji principai

1.  pabrėžia, kad 2020 m. Parlamento biudžeto dalis pagal V išlaidų kategoriją ir toliau turėtų neviršyti 20 proc. viršutinės ribos; pažymi, kad 2020 m. biudžeto sąmatos lygis siekia 18,22 proc. ir yra mažesnis nei 2019 m. (18,51 proc.), taigi V išlaidų kategorijos dalis yra mažiausia per pastaruosius 15 metų;

2.  pabrėžia, kad didžiausia Parlamento biudžeto dalis yra nustatyta atsižvelgiant į statutinius ar sutartinius įsipareigojimus ir jai taikomas metinis indeksavimas;

3.  pritaria Biuro ir Biudžeto komiteto 2019 m. kovo 19 d. derinimo posėdyje pasiektam susitarimui biudžetą, palyginti su 2019 m., padidinti 2,68 proc., t. y., kad bendra jo 2020 m. sąmatos suma siektų 2 050 430 000 EUR, sumažinti sąmatos projekto, kurį Biuras patvirtino 2019 m. kovo 11 d., išlaidų lygį 18,1 mln. EUR ir atitinkamai sumažinti asignavimus šiose biudžeto eilutėse:

1004 – Įprastinės kelionės išlaidos; 1200 –Darbo užmokestis ir išmokos; 1402 Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai; 2007 – Pastatų statyba ir patalpų įrengimas; 2022 – Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas; 2024 – Energijos suvartojimas; 2101 – Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Infrastruktūra; 212 – Baldai; 214 – Techninė įranga ir įrenginiai; 300 – Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos; 302 – Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos; 3040 – Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos; 3042 – Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos; 422– Parlamento narių padėjėjų išlaidos;

pagal biudžeto punktą 1650 (Medicinos Tarnyba) skiria 140 000 EUR, pagal punktą 320 (Dalykinių žinių įsigijimas) – 160 000 EUR ir pagal punktą 3211 (Europos mokslo žiniasklaidos centras) – 400 000 EUR asignavimų; palankiai vertina tai, kad tuos pakeitimus Biuras priėmė 2019 m. kovo 25 d.;

4.  rekomenduoja Parlamento tarnyboms pakeisti 1650 punkto „Medicinos tarnyba“ pastabas, nes papildomi asignavimai + 140 000 EUR numatomi išlaidoms, susijusioms su tarpininko ir psichologo paslaugomis, siekiant išvengti psichologinio ir seksualinio priekabiavimo ir kovoti su juo, padengti ir pakeisti 320 punkto „Dalykinių žinių įsigijimas“ pastabas, nes papildomi asignavimai + 160 000 EUR yra numatomi išlaidoms, susijusioms su dalykinėmis žiniomis ir ekspertų paslaugomis psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos, tyrimo ir kovos su juo srityje, padengti;

5.  pažymi, kad, kalbant apie su Jungtinės Karalystės išstojimu iš ES susijusią padėtį, pasakytina, kad vadovaujamasi tuo, kad tai bus tvarkingas išstojimas su sutartimi, bus pritarta Susitarimui dėl „Brexit’o“ ir patvirtintas Europos Vadovų Tarybos 2018 m. lapkričio 25 d. politinis pareiškimas ir kad atitinkamai JK turėtų prisidėti prie Sąjungos biudžeto iki 2020 m.; pažymi, kad dauguma dėl šio išstojimo sutaupytų lėšų jau įtraukta į 2019 m. biudžetą ir kad 2020 m. biudžetas tik šiek tiek sumažės pagal tam tikras išlaidas dėl to, kad Parlamente bus 46-iais nariais mažiau;

6.  pažymi, kad tuo atveju, jei Jungtinė Karalystė neišstotų iš Sąjungos arba išstotų be sutarties, Biuras, Biudžeto komitetas gali arba plenariniame posėdyje galima pakoreguoti siūlomus asignavimus vykdant biudžeto procedūrą;

7.  pabrėžia, kad Parlamento pagrindinės funkcijos yra kartu su Taryba priimti teisės aktus ir spręsti dėl Sąjungos biudžeto, atstovauti piliečiams ir tikrinti kitų institucijų darbą;

8.  atkreipia dėmesį į Parlamento vaidmenį ugdant europinį politinį sąmoningumą ir skleidžiant Sąjungos vertybes;

9.  pabrėžia, kad, lyginant su generalinio sekretoriaus pasiūlymu, pasakytina, kad reikia sutaupyti lėšų, kad šiame pasiūlyme nurodytas padidinimas būtų labiau suderintas su numatomu bendruoju infliacijos lygiu 2020 m., ir kad tvirtai remiamos visos pastangos viešąsias lėšas naudoti efektyviau ir skaidriau;

Skaidrumas ir tikslumas

10.  atkreipia dėmesį į didesnį skaidrumą rengiant generalinio sekretoriaus pranešimą, pavyzdžiui, pateiktą papildomą informaciją apie vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikį planavimą, investicijas, statutinius įsipareigojimus, administracines išlaidas ir metodiką, kaip reikalavo biudžeto valdymo institucija;

11.  prašo, kad 2020 m. Parlamento biudžetas būtų realistiškas ir tikslus, turint mintyje poreikių ir jiems patenkinti skirtų išlaidų atitikimą, siekiant, kiek tik įmanoma, kad nebūtų sudarytas per didelis biudžetas;

12.  pabrėžia, kad daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tam, jog būtų užtikrinama, kad visi biudžeto ir personalo ištekliai, kuriais Parlamentas gali naudotis, būtų panaudojami kuo ekonomiškai efektyviau, kad Parlamentas ir jo nariai galėtų sėkmingai įvykdyti savo pagrindinę teisėkūros užduotį; primena, kad siekiant šio tikslo būtina kruopščiai planuoti ir organizuoti Parlamento darbo metodus ir, esant galimybei, jungti funkcijas ir struktūras, kad būtų išvengta nereikalingo biurokratizmo, funkcijų dubliavimo ir dvigubų pastangų bei išteklių;

Bendradarbiavimas su piliečiais

13.  palankiai vertina tai, kad atidaryti centrai „Europa Experience“, t. y. parodoms skirtos erdvės, kurios yra sėkmingos Parlamentariumo Briuselyje koncepcijos reprodukcija, tačiau įgyvendinama mažesniu mastu; pažymi, kad 2020 m. planuojama ryšių biuruose atidaryti penkis naujus centrus „Europa Experience“;

14.  pažymi, kad biudžete numatyta suma penkių naujų „Europa Experience“ centrų įrengimui ryšių biuruose skirta pačių parodų infrastruktūrai, kurią valdo Komunikacijos generalinis direktoratas (COMM GD), tačiau ne parodų vietoms; prašo pateikti išsamesnę informaciją apie visų planuojamų išlaidų mastą iki biudžeto svarstymo Parlamente 2019 m. rudenį;

15.  atkreipia dėmesį į tai, kad sukurta keletas mobiliųjų parodų, kurios pakaitomis bus eksponuojamos valstybėse narėse, siekiant priartinti Sąjungą prie piliečių;

Pastatų ir transporto politika

16.  pakartoja savo raginimą užtikrinti skaidrų sprendimų priėmimo procesą pastatų politikos srityje, remiantis išankstine informacija ir deramai atsižvelgiant į Finansinio reglamento 266 straipsnį;

17.  nepritaria taikomai praktikai – naudotis kaupiamaisiais perkėlimais metų pabaigoje siekiant skirti daugiau lėšų vykdomiems pastatų projektams; pabrėžia, kad šie kaupiamieji perkėlimai sistemingai vykdomi tuose pačiuose skyriuose, antraštinėse dalyse ir dažnai būtent tose pačiose biudžeto eilutėse, ir domisi, ar taip vykdomas programuotas pervertinimas, siekiant gauti lėšų EP pastatų politikos finansavimui; mano, kad pastatų politika turėtų būti skaidriai finansuojama iš jai skirtų biudžeto eilučių;

18.  rekomenduoja, kad vykdant reguliarią ir nuspėjamą pastatų politiką ir planuojant metinį visiems pastatams skirtą biudžetą būtų numatyta lėšų priežiūros ir renovacijos išlaidoms, atitinkančioms 3 proc. visų naujų pastatų išlaidų; pabrėžia, kad reikia plėtoti tokią su pastatais susijusią strategiją, kuri užtikrintų ekonominį efektyvumą, ir atkreipia dėmesį į naudą, gaunamą dėl pastatų artumo, pvz., sinergiją, užtikrinamą dalijantis administracinėmis funkcijomis, biuro patalpomis ir pasiskirstant patalpas;

19.  pažymi, kad 2020 m. numatyta priimti ir pradėti naudoti visą naujojo Konrado Adenauerio pastato rytinį priestatą, ir pabrėžia, kad iš karto po to bus pradėti naujojo vakarinio priestato statybų darbai; pažymi, jog reikia numatyti išlaidas, susijusias su projekto valdymu paskutiniais statybų etapais, kaip antai, didžiuliais perkraustymo darbais ir pirmaisiais šio naujo pastato patalpų įrengimo darbais, taip pat statybvietės stebėjimu saugumo tikslais;

20.  atkreipia dėmesį į tai, kad visų esamų Liuksemburgo pastatų nuomos ir priežiūros išlaidos yra įtrauktos į biudžetą visiems metams, turint mintyje tai, kad persikraustymas iš esamų pastatų gali vykti tik palaipsniui; prašo generalinį sekretorių pateikti išsamesnę informaciją apie persikraustymą palaipsniui ir paaiškinti, kodėl nėra įmanoma sutaupyti lėšų jau 2020 m.;

21.  prašo pateikti išsamesnės informacijos apie parengiamuosius techninius darbus, kaip antai funkcijų, šiuo metu esančių Paulio-Henri SPAAKO pastate, perkėlimą į kitus pastatus; prašo iki 2019 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui detalias sąmatas ir sąnaudų paskirstymą šiuo klausimu;

22.  reiškia abejones dėl labai aukštų kainų, susijusių su kai kuriais siūlomais renovacijos projektais: Atriumo pastato lankytojų seminarų patalpų (8,720 mln. EUR), daugiafunkcinės erdvės Esplanados aikštėje (2,610 mln. EUR), savitarnos valgyklos SDM pastate Strasbūre (1,9 mln. EUR) įrengimu; ragina generalinį sekretorių iki 2019 m. rudenį vyksiančio Parlamento biudžeto svarstymo pateikti Biudžeto komitetui visą informaciją apie šiuos sprendimus;

23.  mano, kad reikėtų dar sutaupyti, mažinant išlaidas Parlamento narių ir jų padėjėjų biurų baldams, turint mintyje kapitalinį šių biurų atnaujinimą prasidėjus kadencijai 2019 m.;

24.  yra susirūpinęs dėl Parlamento ketinimų plėsti savo veiklą ir diplomatinį atstovavimą Indonezijoje (Džakartoje), Etiopijoje (Adis Abeboje) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke); apgailestauja dėl to, kad nors ir nėra išsamios sąnaudų ir naudos analizės ir šių konkrečių vietų pasirinkimo argumentai nėra toliau svarstomi, Biuras pritarė pasiūlymui, taip pat apgailestauja dėl dabartinio Parlamento biuro Vašingtone vadovo paskyrimo nauju biuro Džakartoje vadovu; todėl primygtinai ragina generalinį sekretorių nustatyti susijusias biudžeto eilutes ir paaiškinti šią neskaidrią padėtį pateikiant sprendimų priėmimo proceso, susijusio su šiomis skirtingomis vietomis ir naujo vadovo biure Džakartoje paskyrimu, paaiškinimą; mano, kad tuo tarpu šio sprendimo taikymas turi būti sustabdytas;

25.  mano, kad galima sutaupyti Parlamento biudžeto lėšų, naudojant vieną būstinę; primena 2014 m. Audito Rūmų analizę, kurioje apskaičiuota, kad išlaidos, patiriamos dėl Parlamento geografinio išsklaidymo, yra 114 mln. EUR per metus; be to, primena, kad dėl šio Parlamento geografinio išsklaidymo atsiranda 78 proc. visų Parlamento statutinių darbuotojų misijų, o poveikis aplinkai sudaro nuo 11 000 iki 19 000 tonų išmetamo CO2 kiekio; todėl ragina parengti perėjimo prie vienos būstinės planą;

Saugumas

26.  pažymi, kad į 2020 m. biudžetą bus įrašytos galutinės didelių investicijų, kurios pradėtos dar 2016 m., dalys, siekiant iš esmės padidinti Parlamento saugumą; atkreipia dėmesį į tai, kad šie projektai apima įvairias sritis, visų pirma susijusias su pastatais, įranga ir personalu, taip pat su patobulinimais kibernetinio saugumo ir komunikacijos saugumo srityje;

27.  pabrėžia, kad iPACS (integruotos fizinės prieigos kontrolės sistemos) projektu Parlamentui bus suteikta moderni ir integruota saugumo technologija siekiant pašalinti likusius pastatų saugumo trūkumus ir 2020 m. bus penktieji ir baigiamieji šio projekto įgyvendinimo metai; ragina generalinį sekretorių išsamiai apibendrinti visas išlaidas, susijusias su pastatų saugumu, nuo 2016 m.;

28.  mano, kad informacinių technologijų (IT) priemonės yra svarbios Parlamento narių ir personalo darbo atlikimo priemonės, tačiau jos gali būti neapsaugotos nuo kibernetinių išpuolių; todėl palankiai vertina tai, kad per pastaruosius dvejus metus atnaujinta grupė, vykdanti kibernetinio saugumo veiklą, ir visų pirma tai, kad, pradėjus veiklą vykdyti visu pajėgumu ir tęsiant Kibernetinio saugumo veiksmų plano įgyvendinimą, atitinkamas biudžetas bus padidintas tik siekiant padengti infliaciją;

29.  palankiai vertina pastangas pagerinti EP nariams teikiamas paslaugas nuolat investuojant į IT taikomųjų programų plėtojimą, toliau tęsiant programą „e. Parlamentas“, mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su kompiuterio mokymusi naudojant vertimo atmintis, ir daugiametį projektą, susijusį su konferencijų salių techniniu valdymu; prašo pateikti daugiau informacijos apie visą sumą, išleistą šioms programoms per pastaruosius metus; atkreipia dėmesį į ilgalaikį laipsnišką šių projektų įgyvendinimą, siekiant padalyti išlaidas skirtingiems finansiniams metams;

30.  prašo Biuro parengti techninį sprendimą, kad EP nariai galėtų pasinaudoti savo teise balsuoti, kai jie naudojasi motinystės, tėvystės ar ligos atostogomis;

Su EP nariais ir akredituotais jų padėjėjais susiję klausimai

31.  mano, kad turėtų būti paisoma akredituotų Parlamento narių padėjėjų socialinių teisių ir teisių į pensiją; atsižvelgdamas į tai, pakartoja savo raginimą rasti tinkamą sprendimą dėl tų akredituotų Parlamento narių padėjėjų, kurie dirbo dvi Parlamento kadencijas ir pasibaigus dabartinei kadencijai negalės naudotis Europos pensijų teisių sistema, kai pasieks pensinį amžių, nes nebus išdirbę būtino dešimties metų laikotarpio (ir trūkstamas laikas nebus ilgas), kaip nurodyta Tarnybos nuostatuose, dėl to, kad 2014 m. Parlamento rinkimai įvyko anksčiau ir vėluota patvirtinti naujas akredituotų Parlamento narių padėjėjų sutartis dėl didelio darbo krūvio po 2009 m. rinkimų; todėl ragina generalinį sekretorių pateikti naujus praktinius ir patikimus pasiūlymus, kuriais būtų siekiama galutinai išspręsti šią problemą;

32.  palankiai vertina tai, kad buvo persvarstytos išmokų, akredituotiems Parlamento narių padėjėjams mokamų dėl tarnybinių kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų, normos; vis dėlto primena savo pakartotinį prašymą Biurui imtis veiksmų, siekiant visiškai suderinti išmokų, mokamų pareigūnams, kitiems tarnautojams ir akredituotiems Parlamento narių padėjėjams dėl tarnybinių kelionių tarp trijų Parlamento darbo vietų, normas nuo kitos teisėkūros kadencijos;

33.  palankiai vertina Biuro 2018 m. gruodžio 10 d. priimtą sprendimą dėl EP narių stažuotojų; prašo užbaigti diskusijas dėl to sprendimo techninių aspektų, kad jis galėtų įsigalioti nuo 2019 m. liepos 2 d.; pabrėžia, kad stažuotojų atlyginimai turi būti bent jau tokie, kad iš tų atlyginimų būtų galima padengti gyvenimo išlaidas;

34.  tikisi, kad Parlamento vertimo tarnybos atliks savo pagrindinę funkciją – prisidėti prie ES teisės aktų ir remti Parlamento narius jiems atliekant savo pareigas, teikiant aukštos kokybės dokumentų vertimus pagal tvarią ateities strategiją;

35.  pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl papildomų išlaidų vertimui žodžiu, kurias lemia verčiami balsavimo paaiškinimai žodžiu per plenarines sesijas; primygtinai ragina generalinį sekretorių pateikti išsamią dėl balsavimų paaiškinimų žodžiu susidarančių išlaidų sąmatą; primena, kad EP nariai, norintys paaiškinti savo poziciją balsuojant arba iškelti klausimus, susijusius su jų rinkėjams rūpimais klausimais, gali naudotis tokiomis alternatyvomis kaip balsavimų paaiškinimas raštu, taip pat įvairūs viešieji komunikacijos įrenginiai; atsižvelgdamas į tai, mano, kad siekiant kuo daugiau sutaupyti, balsavimų paaiškinimas žodžiu galėtų būti panaikintas;

36.  primena Europos Parlamento narių statutą, kurio 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse teigiama, kad: „[į]sigaliojus šiam Statutui, Europos Parlamento įkurtas savanoriškas pensijų fondas išliks ir bus skirtas Parlamento nariams arba buvusiems Parlamento nariams, turintiems ar turėsiantiems su šiuo fondu susijusių teisių“ ir kad „[t]urimos ir turėsimos teisės yra visiškai išsaugomos“; ragina generalinį sekretorių ir Biurą visapusiškai laikytis Europos Parlamento narių statuto ir kartu su pensijų fondu skubiai parengti aiškų Parlamentui skirtą planą, pagal kurį būtų prisiimti ir perimti jo įsipareigojimai ir atsakomybė už jo narių savanorišką pensijų sistemą; pakartoja savo prašymą, kad Europos Audito Rūmai ištirtų savanorišką Parlamento narių pensijų fondą ir prašo ištirti būdus, kaip užtikrinti tvarų savanoriško pensijų fondo finansavimą pagal Europos Parlamento narių statuto nuostatas, kartu užtikrinant visišką skaidrumą;

37.  pakartoja, kad reikia užtikrinti didesnį skaidrumą, turint omenyje Parlamento narių bendrosioms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką; apgailestauja dėl to, kad Biuras šiuo atveju nepasiekė didesnio skaidrumo ir atskaitomybės;

Su darbuotojais susiję klausimai

38.  mano, kad laikotarpiu, kuriuo Sąjungos institucijoms skiriami finansiniai ir personalo ištekliai gali būti vis labiau suvaržomi, svarbu nustatyti sritis, įskaitant IT paslaugas ir saugumo, vertimo žodžiu ir vertimo raštu paslaugas arba vairuotojų paslaugas, bet jomis neapsiribojant, kuriose galima būtų padidinti administracinių funkcijų sąveiką naudojantis Parlamento ir kitų Sąjungos institucijų patirtimi ir visapusiškai atsižvelgiant į valdymo sunkumus ir į skirtumus masto požiūriu, siekiant sudaryti sąžiningo bendradarbiavimo susitarimus;

39.  palankiai vertina galiojantį Parlamento, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimą, siekiant nustatyti sritis, kuriose galima būtų pasidalinti administracines funkcijas; ragina generalinį sekretorių įvertinti esamą Sąjungos institucijų bendradarbiavimą siekiant nustatyti galimą tolesnę sąveiką ir lėšų taupymą;

40.  gina prieinamumo visiems piliečiams principą; laikantis plenariniame posėdyje priimtų prašymų užtikrinti vertimą į tarptautinę gestų kalbą visuose plenariniuose posėdžiuose, ragina generalinį sekretorių išanalizuoti galimybes tai įgyvendinti;

41.  primena 2017 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir prievarta ES pateiktas rekomendacijas, taip pat priemones, kuriomis siekiama vykdyti bauginimo ir seksualinio priekabiavimo prevenciją ir kovą su jais; prašo teikti paramą siekiant padengti išorės ekspertų, reikalingų išorės auditui išplėsti į „Personalo patariamąjį komitetą Parlamento nariams“ priekabiavimo prevencijos klausimais, išlaidas; prašo, kad būtų skirti asignavimai siekiant padengti išlaidas visapusiškai įgyvendinant Parlamento reformos priemones, minimas veiksmų plane dėl kovos su priekabiavimu, įskaitant kovos su priekabiavimu mokymus visiems darbuotojams, akredituotiems Parlamento narių padėjėjams ir Parlamento nariams; be to, laikosi nuomonės, kad reikalingi asignavimai siekiant padengti tarpininkų ir kitų ekspertų, kurie turi reikiamą kvalifikaciją, kad galėtų užkirsti kelią priekabiavimo atvejams Parlamente ir tokius atvejus valdyti kartu su konfidencialių patarėjų tinklu ir naudojantis dabartinėmis struktūromis, išlaidas;

42.  rekomenduoja, siekiant saugoti aplinką ir taupyti išteklius, labiau naudotis vaizdo konferencijomis ir kitomis technologijomis, visų pirma mažinant darbuotojų keliones tarp trijų darbo vietų;

Kiti klausimai

43.  mano, kad Parlamento sąmatų priėmimo procedūra turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į Darbo grupės Parlamento vidaus biudžeto sudarymo procedūros klausimais atliekamą darbą ir parengtą dokumentą, atsižvelgiant į frakcijų pageidavimą supaprastinti dabartinę procedūrą, padaryti ją veiksmingesnę sumažinant Parlamento nariams ir darbuotojams tenkantį darbo krūvį, taip pat padidinti jos skaidrumą ir aiškiau apibrėžti dalyvaujančių subjektų atsakomybę; primena, kad pagal dabartinę procedūrą Biudžeto komitetas tą pačią užduotį atlieka du kartus, o būtent pavasario etapu (derinimas su Biuru siekiant patvirtinti Parlamento sąmatą) ir rudens etapu (biudžeto pakeitimų pateikimas), o tai lemia didesnį posėdžių ir rengiamų dokumentų skaičių ir susijusias išlaidas (vertimams raštu, vertimams žodžiu ir kt.);

44.  ragina išlaikyti tinkamą finansavimą Europos žiniasklaidos centrui, kuris skirtas bendradarbiavimui su televizijos stotimis, socialiniais tinklais ir kitais partneriais, siekiant nustatyti jaunų žurnalistų mokymo tikslus, ypač atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą ir remiantis faktais pagrįstomis, specialistų peržiūrėtomis naujienomis;

45.  ragina generalinį sekretorių ir Biurą visoje Parlamento administracijoje įdiegti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo ir aplinkos tvarumo kultūrą ir taupaus valdymo požiūrį, siekiant didinti institucijos vidaus darbo našumą, sumažinti administracinius formalumus ir biurokratizmą; pabrėžia, kad taupus valdymas yra nuolatinis darbo procedūros gerinimas, kurį lemia supaprastinimas ir administracijos darbuotojų patirtis;

o

o  o

46.  patvirtina 2020 finansinių metų sąmatą;

47.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir sąmatą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 287, 2013 10 29, p. 15.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0417.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0182.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0331.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0404.

(9)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0503.

(10)

Priimti tekstai, P8_TA(2019)0010.

(11)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0172.

(12)

Biuro priimti tekstai, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


PRIEDAS. SĄMATOS PROJEKTAS

SĄMATOS PROJEKTAS

2020

Europos Sąjungos įnašas, skirtas

Europos Parlamento 2020 finansinių metų išlaidoms padengti

Pavadinimas

Suma

 

 

Išlaidos

2 050 430 000

Nuosavi ištekliai

172 219 530

Numatytas įnašas

1 878 210 470

ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Pavadinimas

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

4 0

ĮVAIRŪS MOKESČIAI IR ATSKAITYMAI

4 0 0

Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Pajamos iš laikinųjų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

11 952 408

11 657 200

11 423 556

4 0 skyrius — Iš viso

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 1 0

Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

10 000

10 000

37 595

4 1 skyrius — Iš viso

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

KITOS ĮMOKOS Į PENSIJŲ SISTEMĄ

4 2 1

Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

p.m.

p.m.

0

4 2 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

4 antraštinė dalis — Iš viso

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

PAJAMOS, GAUTOS PARDAVUS KILNOJAMĄJĮ TURTĄ (PREKIŲ TIEKIMAS) IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

5 0 0

Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Pajamos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Pajamos iš pastatų ir žemės sklypų pardavimo — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus

p.m.

p.m.

0

5 0 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

5 1

PAJAMOS IŠ NUOMOS

p.m.

 

 

5 1 1

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 1 skyrius — Iš viso

 

 

 

5 2

ĮPLAUKOS IŠ INVESTICIJŲ AR UŽ SUTEIKTAS PASKOLAS, BANKO IR KITOS PALŪKANOS

5 2 0

Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas

50 000

50 000

0

5 2 skyrius — Iš viso

50 000

50 000

0

5 5

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS IR ATLIKTUS DARBUS

5 5 0

Įplaukos už kitoms institucijoms ar įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitoms institucijoms arba įstaigoms išmokėtų komandiruočių išmokų kompensacijas — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 5 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

5 7

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJOS ADMINISTRACINE VEIKLA

5 7 0

Įplaukos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Konkrečiam tikslui numatytos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienai institucijai konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

p.m.

p.m.

0

5 7 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

5 8

ĮVAIRIOS KOMPENSACIJOS

5 8 1

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — asignuotosios įplaukos

p.m.

p.m.

0

5 8 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

5 antraštinė dalis — Iš viso

50 000

50 000

0

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

6 6 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

p.m.

p.m.

0

6 6 skyrius — Iš viso

p.m.

p.m.

0

6 antraštinė dalis — Iš viso

p.m.

p.m.

0

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0 0

Įvairios įplaukos

1.000

1.000

920 241

9 0 skyrius — Iš viso

1.000

1.000

920 241

9 antraštinė dalis — Iš viso

1.000

1.000

920 241

BENDRA SUMA

172 219 530

171 038 900

163 213 445

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

Bendra (2020 m. ir 2019 m.) asignavimų ir (2018 m.) vykdymo santrauka

Antraštinė dalis Skyrius

Pavadinimas

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1

INSTITUCIJOJE DIRBANTYS ASMENYS

1 0

INSTITUCIJOS NARIAI

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

PAREIGŪNAI IR LAIKINIEJI DARBUOTOJAI

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

KITI DARBUOTOJAI IR IŠORĖS PASLAUGOS

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

KITOS SU INSTITUCIJOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 478 000

20 662 000

15 500 166

1 antraštinė dalis — Iš viso

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

PASTATAI, BALDAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

KOMPIUTERIŲ SISTEMOS, ĮRANGA IR KILNOJAMASIS TURTAS

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 834 000

8 610 500

4 971 333

2 antraštinė dalis — Iš viso

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

INSTITUCIJOS BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 0

POSĖDŽIAI IR KONFERENCIJOS

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

DALYKINĖS ŽINIOS IR INFORMACIJA: ĮGIJIMAS, ARCHYVAVIMAS, LEIDYBA IR PLATINIMAS

131 335 500

123 823 300

138 969 216

3 antraštinė dalis — Iš viso

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

INSTITUCIJOS SPECIFINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

4 0

TAM TIKRŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ IŠLAIDOS

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

PARLAMENTO NARIŲ PADĖJĖJŲ IŠLAIDOS

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

SUSIRINKIMAI IR KITA PARLAMENTO NARIŲ IR BUVUSIŲ NARIŲ VEIKLA

480 000

460 000

440 000

4 antraštinė dalis — Iš viso

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJA IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETAS

5 0

EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ INSTITUCIJOS IR NEPRIKLAUSOMŲ ŽYMIŲ ASMENŲ KOMITETO IŠLAIDOS

285 000

280 000

p.m.

5 antraštinė dalis — Iš viso

285 000

280 000

p.m.

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVAS NENUMATYTOMS IŠLAIDOMS

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

REZERVAS PLĖTRAI

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVAS INFORMACIJOS IR KOMUNIKACIJOS POLITIKAI

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI PASTATAMS

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RESERVAS NAUJIEMS PRIORITETINIAMS TIKSLAMS

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS REZERVAS

p.m.

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis — Iš viso

5 151 000

10 504 000

0

BENDRA SUMA

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

I SKIRSNIS — EUROPOS PARLAMENTAS

Įplaukos – Nuosavi ištekliai

4 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš Sąjungos institucijose ir kitose įstaigose dirbančių asmenų

4 0 skyrius — Įvairūs mokesčiai ir atskaitymai

4 0 0 straipsnis — Pajamos iš institucijos narių, pareigūnų, kitų tarnautojų ir pensiją gaunančių asmenų atlyginimų, darbo užmokesčių ir išmokų apmokestinimo

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Teisinis pagrindas

Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, ypač jo 12 straipsnis.

1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL 56, 1968 3 4, p. 8).

4 0 3 straipsnis — Pajamos iš laikinų įmokų nuo dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

16 522,00

Teisinis pagrindas

Europos Bendrijų pareigūnų nuostatai ir ypač jų iki 2003 m. gruodžio 15 d. galiojusios redakcijos 66a straipsnis.

4 0 4 straipsnis — Pajamos, atlikus specialius atskaitymus ir atskaičius solidarumo mokestį iš dirbančių institucijos narių, pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimų

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 66a straipsnis.

4 1 skyrius — Įmokos į pensijų sistemą

4 1 0 straipsnis — Darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 83 straipsnio 2 dalis.

4 1 1 straipsnis — Darbuotojų teisių į pensiją perleidimas ar išpirkimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų VIII priedo 4 straipsnis, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 48 straipsnis.

4 1 2 straipsnis — Dėl asmeninių priežasčių atostogaujančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

10 000

10 000

33 059,00

4 2 skyrius — Kitos įmokos į pensijų sistemą

4 2 1 straipsnis — Europos Parlamento narių įmokos į pensijų sistemą

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo nuostatai (IKIM taisyklės), ypač jų III priedas.

5 antraštinė dalis — Įplaukos, gautos iš institucijos administracinės veiklos

5 0 skyrius — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas) ir nekilnojamąjį turtą

5 0 0 straipsnis — Pajamos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą (prekių tiekimas)

5 0 0 0 punktas — Pajamos, gautos pardavus transporto priemones

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos už parduotas ar pakeistas institucijai priklausančias transporto priemones.

5 0 0 1 punktas — Pajamos, gautos pardavus kitą kilnojamąjį turtą

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį punktą įrašomos įplaukos, gautos pardavus ar pakeitus institucijai priklausantį kilnojamąjį turtą, išskyrus transporto priemones.

5 0 0 2 punktas — Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms Sąjungos institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

 

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 1 straipsnis — Pajamos iš pastatų ir žemės sklypų pardavimo — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos pajamos, gautos pardavus institucijai priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 0 2 straipsnis — Pajamos už parduotus leidinius, spaudinius ir filmus

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį taip pat įrašomos pajamos, gautos už elektronine forma parduotus šiuos produktus.

5 1 skyrius — Pajamos iš nuomos

5 1 1 straipsnis — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, subnuomos ir su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

5 1 1 0 punktas — Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šioje biudžeto eilutėje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

5 1 1 1 punktas — Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

47 659,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 2 skyrius — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos

5 2 0 straipsnis — Įplaukos iš investicijų ar už suteiktas paskolas, banko ir kitos palūkanos, gautos į institucijos sąskaitas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

50 000

50 000

1 111,00

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos iš investicijų ar įplaukos už suteiktas paskolas, banko ar kitas palūkanas, gautas į institucijos sąskaitas.

5 5 skyrius — Įplaukos už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus

5 5 0 straipsnis — Įplaukos už kitiems Sąjungos institucijos departamentams arba kitoms Sąjungos institucijoms arba įstaigoms patiektas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų Sąjungos institucijų arba įstaigų atlyginamas jų vardu išmokėtas komandiruočių išmokas — Asignuotosios įplaukos;

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 5 1 straipsnis — Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

624 463,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

5 7 0 straipsnis — Įplaukos iš sugrąžintų nepagrįstai išmokėtų sumų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

5 7 1 straipsnis — Konkrečiam tikslui paskirtos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui numatytas įplaukas — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies d punktą šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to eilutėse, į kurias buvo įtrauktos atitinkamas įplaukas sukuriančios pradinės išlaidos, įrašomi papildomi asignavimai.

5 7 2 straipsnis — Kitos institucijos patirtų socialinių išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įplaukos, skirtos kitos institucijos turėtoms socialinėms išlaidoms apmokėti.

5 7 3 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su institucijos administracine veikla

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

4 078 696,00

5 8 skyrius — Įvairios kompensacijos

5 8 1 straipsnis — Įplaukos iš gautų draudimo įmokų — Asignuotosios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

 

Paaiškinimai

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį šios įplaukos laikomos asignuotosiomis įplaukomis ir dėl to į eilutes, kuriose buvo numatytos pradinės išlaidos, susijusios su atitinkamomis įplaukomis, įtraukiami papildomi asignavimai.

Į šį straipsnį taip pat įrašomi draudimo įmonių kompensuojami į nelaimingą atsitikimą patekusių pareigūnų atlyginimai.

6 antraštinė dalis — Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos susitarimais ir programomis

6 6 skyrius — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0 straipsnis — Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

13 428 743,00

9 antraštinė dalis — Įvairios įplaukos

9 0 skyrius — Įvairios įplaukos

9 0 0 straipsnis — Įvairios įplaukos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. biudžetas

Vykdymas 2018 m.

1 000

1 000

648 807,00

Paaiškinimai

Į šį straipsnį įrašomos įvairios įplaukos.

Šio biudžeto priede pateikiami išsamūs duomenys, susiję su išlaidomis ir pajamomis, patirtomis ar gautomis dėl šiame straipsnyje numatytų paskolų, nuomos ar suteiktų paslaugų.

Išlaidos — Išlaidos

1 antraštinė dalis. Institucijoje dirbantys asmenys

1 0 skyrius — Institucijos nariai

1 0 0 straipsnis — Atlyginimai ir išmokos

1 0 0 0 punktas — Atlyginimai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento statute numatytiems atlyginimams padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 9 ir 10 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 1 ir 2 straipsniai.

1 0 0 4 punktas — Įprastinės kelionės išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, susijusioms su kelionėmis į darbo vietą ir iš jos bei kitomis komandiruotėmis, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 10–21 ir 24 straipsniai.

1 0 0 5 punktas — Kitos kelionės išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas papildomoms kelionės išlaidoms, taip pat valstybėje narėje, kurioje narys buvo išrinktas, patirtoms kelionės išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 22 ir 23 straipsniai.

1 0 0 6 punktas — Bendrųjų išlaidų apmokėjimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas su parlamentine narių veikla susijusioms išlaidoms padengti, laikantis Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 170 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 25–28 straipsniai.

1 0 0 7 punktas — Išmokos pareigų vykdymui

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

190 000

187 000

163 631,40

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nustatyto dydžio pragyvenimo ir reprezentacinėms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento Pirmininko pareigų vykdymu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 20 straipsnis.

2009 m. birželio 17 d. Biuro sprendimas

1 0 1 straipsnis — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

1 0 1 0 punktas — Nelaimingų atsitikimų, sveikatos ir kitos socialinio draudimo įmokos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimui nuo nelaimingų atsitikimų padengti, Parlamento narių medicinos išlaidoms bei Parlamento narių draudimo nuo asmeninių daiktų vagysčių ir praradimų išlaidoms kompensuoti.

Jis taip pat skirtas draudimui ir paramai Parlamento nariams suteikti, jei per tarnybinę kelionę jie turėtų būti repatrijuojami dėl rimtos ligos, nelaimingo atsitikimo arba iškilus nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms sklandžiai tęsti jų kelionę. Tokia parama apima Parlamento nario repatriacijos organizavimą ir su juo susijusių išlaidų padengimą.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 18 ir 19 straipsniai.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 3–9 ir 29 straipsniai.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Sąjungos pareigūnų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.

Bendrosios taisyklės dėl Europos Bendrijų pareigūnų sveikatos draudimo.

Komisijos sprendimas, nustatantis bendrąsias įgyvendinimo nuostatas, susijusias su sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimu.

1 0 1 2 punktas — Specialios priemonės, skirtos neįgaliems EP nariams padėti

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

892 000

876 000

654 850,51

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas tam tikroms išlaidoms, kurios būtinos siekiant padėti didelę negalią turinčiam Parlamento nariui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 30 straipsnis.

1 0 2 straipsnis — Pereinamojo laikotarpio pašalpos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas laikinosioms pašalpoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 13 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 45–48 ir 77 straipsniai.

1 0 3 straipsnis — Pensijos

1 0 3 0 punktas — Senatvės pensijos (IKIM)

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas senatvės pensijoms, mokamoms pasibaigus Parlamento nario kadencijai, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 150 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) III priedas.

1 0 3 1 punktas — Invalidumo pensijos (IKIM)

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

167 000

274 000

161 725,76

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijoms, mokamoms Parlamento nariams, per savo kadenciją tapusiems neįgaliais, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) II priedas.

1 0 3 2 punktas — Pensijos netekus maitintojo (IKIM)

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pensijoms netekus maitintojo, mokamoms Parlamento nario ar buvusio nario mirties atveju likusiam gyvam sutuoktiniui ir (arba) našlaičiui, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 15 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 75 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) I priedas.

1 0 3 3 punktas — Savanoriško Parlamento narių pensijų kaupimo fondas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 000

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos įnašams į papildomą Parlamento narių savanoriško pensijų kaupimo fondą padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 500 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 27 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 76 straipsnis, ir Europos Parlamento narių išlaidų kompensavimo ir išmokų mokėjimo taisyklių (toliau – IKIM taisyklės) VII priedas.

1 0 5 straipsnis — Kalbų ir kompiuterių kursai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

750 000

800 000

700 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamento narių kalbų ir kompiuterių kursų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklės, ypač jų 44 straipsnis.

2017 m. spalio 23 d. Biuro sprendimas dėl kalbų ir kompiuterių kursų Parlamento nariams.

1 2 skyrius — Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 2 0 straipsnis — Darbo užmokestis ir kitos teisės

1 2 0 0 punktas — Darbo užmokestis ir išmokos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Paaiškinimai

Šis asignavimas iš esmės skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su darbuotojų plane nurodytas pareigas einančiais pareigūnais ir laikinaisiais tarnautojais:

—  atlyginimams, išmokoms ir kitoms su gydymu susijusioms išmokoms,

—  sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų bei kitoms socialinio draudimo įmokoms,

—  nustatyto dydžio išmokoms už viršvalandžius,

—  įvairioms kitoms pašalpoms ir išmokoms,

—  valstybės tarnautojo ar laikinojo tarnautojo, jo sutuoktinio ir išlaikomų asmenų kelionės iš darbo į kilmės vietą išlaidoms,

—  išlaidoms, kurių atsiranda darbo užmokesčiui ir į kitą nei darbo vietos valstybę pervedamo darbo užmokesčio daliai pritaikius korekcinį koeficientą,

—  laikinųjų tarnautojų draudimo nuo nedarbo išlaidoms ir institucijos įmokoms laikinųjų tarnautojų naudai, padedant jiems įgyti arba išsaugoti teises į pensiją jų kilmės valstybėje.

Šis asignavimas taip pat skirtas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sportuojant Europos Parlamento sporto centre Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre įmokoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 450 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 0 2 punktas — Apmokami viršvalandžiai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

150 000

110 000

60 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pareigūnų viršvalandžių apmokėjimui pagal teisiniame pagrinde įtvirtintas sąlygas padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 56 straipsnis ir VI priedas.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 0 4 punktas — Su pradėjimu eiti pareigas, perkėlimu ir tarnybos nutraukimu susijusios teisės

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų (taip pat jų šeimos narių) kelionės išlaidoms, jiems pradedant eiti pareigas, nutraukus tarnybą ar juos perkeliant, kai pasikeičia jų darbo vieta,

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, privalančių pakeisti gyvenamąją vietą jiems pradedant eiti pareigas, juos perkėlus į naują darbo vietą arba jiems galutinai nutraukus tarnybą institucijoje ir persikėlus gyventi į kitą vietą, įsikūrimo ir (arba) persikėlimo išmokoms ir persikraustymo išlaidoms,

—  pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų, pateikusių įrodymų, kad pradėdami eiti pareigas ar po to, kai jie buvo perkelti į naują darbo vietą, jie privalėjo pakeisti gyvenamąją vietą, dienpinigiams,

—  išeitinėms išmokoms bandomajam laikotarpiui priimtam(ai) pareigūnui(ei), atleidžiamam(ai) iš tarnybos dėl akivaizdaus netinkamumo eiti pareigas,

—  išeitinėms išmokoms institucijai nutraukiant laikinosios tarnybos sutartį,

—  sutartininko pervestų įmokų į valstybės narės pensijų sistemą ir į Sąjungos sistemą skirtumui sutarties pakeitimo atveju.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 2 2 straipsnis — Išmokos anksčiau laiko nutraukus tarnybą

1 2 2 0 punktas — Išmokos darbuotojams, nutraukusiems tarnybą ir išleistiems atostogų vadovaujantis tarnybos interesais

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išmokoms, mokamoms:

—  pareigūnams, kuriems suteiktas rezervo statusas, kai institucijoje mažinamas etatų skaičius,

—  pareigūnams, išleistiems atostogų atsižvelgiant į organizacinius poreikius, susijusius su naujos kompetencijos įgijimu institucijoje,

—  AD 16 ar AD 15 lygio pareigūnams ir laikiniesiems vadovaujamas pareigas frakcijose einantiems darbuotojams, atstatydintiems iš pareigų vadovaujantis tarnybos interesais.

Šiomis lėšomis taip pat padengiamos institucijų mokamos sveikatos draudimo įmokos ir išlaidos, kylančios šioms išmokoms pritaikius korekcinį koeficientą (išskyrus Tarnybos nuostatų 42c straipsnyje nurodytus išmokų gavėjus, kuriems netaikomas korekcinis koeficientas).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 41, 42c ir 50 straipsniai, ir IV priedas, taip pat Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 48a straipsnis.

1 2 2 2 punktas — Išmokos nutraukus tarnybą ir speciali pareigūnų ir laikinųjų tarnautojų pensijų sistema

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išmokoms, mokamoms pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ar Reglamentus (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95 ir (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002,

—  institucijų mokamoms sveikatos draudimo įmokoms už išmokų gavėjus,

—  išlaidoms, patirtoms įvairioms išmokoms pritaikius korekcinius koeficientus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 64 ir 72 straipsniai.

1995 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas, EAPB) Nr. 2689/95, kuriame nustatomos Europos Bendrijų specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų laikinųjų darbuotojų tarnybai nutraukti dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo (OL L 280, 1995 11 23, p. 4).

2002 m. rugsėjo 30 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1748/2002, kuriame, vykdant institucijos modernizavimą, nustatomos specialiosios priemonės, skirtos Europos Bendrijų pareigūnų, paskirtų eiti nustatytas pareigas Europos Parlamente, ir laikinųjų darbuotojų, dirbančių Europos Parlamento frakcijose, tarnybai nutraukti (OL L 264, 2002 10 2, p. 9).

1 4 skyrius — Kiti darbuotojai ir išorės paslaugos

1 4 0 straipsnis — Kiti darbuotojai ir išorės asmenys

1 4 0 0 punktas — Kiti darbuotojai – Generalinis sekretoriatas ir frakcijos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti šioms išlaidoms:

—  kitų darbuotojų, įskaitant sutartininkus ir specialiuosius patarėjus (kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų prasme), darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, darbdavio į įvairias socialinio draudimo sistemas mokamoms įmokoms, kurių didžioji dalis mokama į Sąjungos institucijų sistemą, ir išlaidoms, kurių atsiranda pritaikius šių darbuotojų atlyginimų koregavimo koeficientą,

—  laikinojo personalo įdarbinimo išlaidoms,

—  individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro (PMO) pateiktoms sąskaitoms siekiant padengti darbuotojų, kuriems pavedama tvarkyti Europos Parlamento darbuotojų administracines bylas (visų pirma su bedarbio pašalpomis ir teisėmis į pensijų išmokas susijusius reikalus), darbo išlaidas.

Šis asignavimas nėra skirtas padengti:

—  kitų Apsaugos ir saugumo generaliniam direktorato darbuotojų, einančių su asmenų ir turto, taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, išlaidoms,

—  darbuotojams, einantiems vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinantiems pastarųjų koordinavimą, skiriamoms išlaidoms.

Dalis šių asignavimų turi būti skiriama išlaidoms, susijusioms su sutartininkų su negalia įdarbinimu, padengti, remiantis 2008 m. liepos 7 d. ir 9 d. Biuro sprendimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV, V ir VI antraštinės dalys).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 1 punktas — Kiti darbuotojai – Saugumas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti: kitų Apsaugos ir saugumo generaliniam direktorato darbuotojų, einančių su asmenų ir turto, taip pat informacijos saugumo užtikrinimu ir rizikos vertinimu susijusias pareigas, išlaidoms:

—  sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms tų darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 2 punktas — Kiti tarnautojai — Generalinio sekretoriato vairuotojai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skiriamas padengti šioms kitiems tarnautojams, einantiems vairuotojo pareigas Generaliniame sekretoriate arba užtikrinantiems pastarųjų koordinavimą, skiriamoms išlaidoms:

—  sutartininkų ir pagalbinių sutartininkų darbo užmokesčiams, įskaitant išmokas ir kompensacijas, ir išlaidoms, patirtoms įvairioms tų darbuotojų išmokoms pritaikius atlyginimų koregavimo koeficientus,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (IV antraštinė dalis).

Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, kuriomis reglamentuojami konkursai ir atrankos procedūros, Europos Parlamento pareigūnų ir kitų tarnautojų įdarbinimas ir lygio nustatymas (2014 m. spalio 17 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimas).

1 4 0 4 punktas — Stažuotojai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, pareigūnų mainai ir mokomieji vizitai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  stažuotojų, kurie yra universitetų absolventai, darbo užmokesčiams (stipendijoms), įskaitant galimas namų ūkio išmokas,

—  stažuotojų kelionių išlaidoms,

—  su jų negalia tiesiogiai susijusioms papildomoms išlaidoms,

—  stažuotojų sveikatos draudimo ir nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,

—  su informacinių ir (arba) mokomųjų stažuotojams skirtų renginių organizavimu susijusioms išlaidoms,

—  Šumano stažuočių komitetui mokamai dotacijai,

—  išlaidoms, susijusioms su personalo judėjimu tarp Parlamento ir taisyklėse nurodytų valstybių narių, šalių kandidačių ar tarptautinių organizacijų valstybių viešųjų tarnybų,

—  išlaidoms, susijusioms su nacionalinių ekspertų delegavimu dirbti Europos Parlamente, įskaitant jų išmokas ir kelionių išlaidas,

—  nacionalinių deleguotųjų ekspertų nelaimingų atsitikimų draudimo išlaidoms,

—  mokomųjų vizitų ir stipendijų išmokoms,

—  konferencijų vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu mokymo organizavimo, be kita ko, bendradarbiaujant su vertimo žodžiu mokyklomis ir universitetais, kuriuose rengiami vertėjai raštu, taip pat ir stipendijų, skiriamų profesionaliems vertėjams žodžiu ir raštu mokyti ir tobulinti, mokomosios medžiagos pirkimo ir susijusioms išlaidoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Taisyklės, reglamentuojančios Europos Parlamento pareigūnų ir frakcijų laikinųjų darbuotojų perkėlimą į valstybės valdžios institucijas, joms prilyginamas įstaigas ir tarptautines organizacijas (2005 m. kovo 7 d. Biuro sprendimas).

Nacionalinių ekspertų, komandiruotų dirbti Europos Parlamente, taisyklės (2009 m. gegužės 4 d. Biuro sprendimas).

Europos Parlamento generaliniame sekretoriate atliekamų stažuočių ir mokomųjų apsilankymų vidaus taisyklės (2013 m. vasario 1 d. ir 2018 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento generalinio sekretoriaus sprendimai).

1 4 0 5 punktas — Vertimo žodžiu išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti šioms išlaidoms:

—  atlyginimams ir susijusioms išmokoms, socialinio draudimo įmokoms, Europos Parlamento savo reikmėms arba kitų institucijų ir įstaigų reikmėms organizuojamiems susirinkimams Europos Parlamento įdarbintų laikinųjų konferencijų vertėjų kelionėms ir kitoms išlaidoms, kai Europos Parlamento vertėjai žodžiu (pareigūnai ar laikinieji darbuotojai) negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

—  konferencijų biuro, techninių darbuotojų ir administratorių paslaugų per minėtus susirinkimus išlaidoms, kai Europos Parlamento pareigūnai, laikinieji darbuotojai ar kiti tarnautojai negali užtikrinti reikiamų paslaugų,

—  išlaidoms, susijusioms su kitų regioninių, nacionalinių ar tarptautinių institucijų vertėjų žodžiu Europos Parlamentui teikiamomis paslaugomis,

—  išlaidoms, susijusioms su vertimo žodžiu veikla, būtent pasirengimo posėdžiams ir vertėjų žodžiu mokymo bei atrankos veikla,

—  mokesčiams, mokamiems Komisijai už tai, kad vykdo mokėjimus konferencijų vertėjams žodžiu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 500 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1999 m. liepos 28 d. sudarytas, 2004 m. spalio 13 d. anotuotas ir 2008 m liepos 31 d. pakeistas susitarimas, kuriuo nustatomos pagalbinių konferencijų vertėjų žodžiu darbo sąlygos ir finansinio atlyginimo tvarka (ir jo įgyvendinimo taisyklės).

1 4 0 6 punktas — Stebėtojai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su stebėtojais pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 13 straipsnį, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

1 4 2 punktas — Išorės vertėjų raštu paslaugos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas trečiųjų asmenų atliktų vertimo, redagavimo, spausdinimo, kodavimo ir techninės pagalbos paslaugų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

1 6 skyrius — Kitos su institucijoje dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos

1 6 1 straipsnis — Personalo valdymo išlaidos

1 6 1 0 punktas — Įdarbinimo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

163 000

163 000

111 415,93

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  Sprendimo 2002/261/EB 3 straipsnyje numatytų konkursų organizavimo ir į pokalbį pakviestų kandidatų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms,

—  darbuotojų atrankos organizavimo išlaidoms.

Tinkamai veiklos reikmėmis pagrįstais atvejais, pasitarus su Europos personalo atrankos tarnyba, šis asignavimas gali būti panaudotas ir pačios institucijos organizuojamiems konkursams finansuoti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 27–31 ir 33 straipsniai bei III priedas.

Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Europos ombudsmeno 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/620/EB, įsteigiantis Europos Bendrijų Personalo atrankos biurą (OL L 197, 2002 7 26, p. 53), ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos generalinių sekretorių, Teisingumo Teismo sekretoriaus, Audito Rūmų, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto generalinių sekretorių ir Europos ombudsmeno atstovo 2002 m. liepos 25 d. sprendimas 2002/621/EB dėl Europos Bendrijų Personalo atrankos biuro organizavimo ir veiklos (OL L 197, 2002 7 26, p. 56).

1 6 1 2 punktas — Mokymasis ir tobulinimasis

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kvalifikacijos kėlimo siekiant pagerinti darbuotojų įgūdžius ir institucijos veiklą bei padidinti efektyvumą, pvz., rengiant oficialiųjų darbo kalbų kursus, išlaidoms padengti.

Jis taip pat skirtas EP narių kitų mokymo kursų išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 24a straipsnis.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos

1 6 3 straipsnis — Institucijų darbuotojams padėti skirtos priemonės

1 6 3 0 punktas — Socialinės paslaugos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

760 000

749 000

517 613,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms, patirtoms vykdant tarpinstitucinę paramos asmenims su negalia politiką toliau nurodytų asmenų kategorijoms:

—  dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams,

—  dirbančių pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų sutuoktiniams,

—  išlaikomiems vaikams Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų prasme,

dėl negalios kilusioms išlaidoms, skirtoms ne medicininiam aprūpinimui, pripažintoms būtinomis, tinkamai pagrįstoms, kurių negalima kompensuoti pagal bendrą sveikatos draudimo sistemą, neviršijant nustatytų biudžeto ribų ir išnaudojus visas galimas teisės į paramą priemones gyvenamosios arba kilmės valstybėje, kompensuoti,

—  priemonėms ypač sudėtingoje padėtyje atsidūrusiems pareigūnams ir kitiems tarnautojams,

—  subsidijų Personalo komitetui suteikimo ir nenumatytoms Socialinės tarnybos išlaidoms. Personalo komiteto įnašai, skirti dalyvaujantiems socialinės apsaugos veikloje, ar jų išlaidų padengimas bus skiriami veiklai, apimančiai socialinį, kultūrinį ar lingvistinį aspektus, finansuoti, tačiau šie įnašai ar išlaidų padengimas nebus naudojami atskiriems darbuotojams ar namų ūkiams subsidijuoti,

—  kitoms institucinio ir tarpinstitucinio lygmens socialinėms priemonėms, skirtoms pareigūnams, kitiems tarnautojams ir pensininkams,

—  pagrįstų įsikūrimo priemonių arba medicininio ar socialinio tyrimo išlaidų, numatytų įdarbinamiems neįgaliems pareigūnams, kitiems neįgaliems tarnautojams, kuriems reikalingos priemonės dėl per jų karjerą įvykusių įvykių, ir atrankoje dalyvaujantiems neįgaliems stažuotojams pagal Tarnybos nuostatų 1d straipsnį, visų pirma asmeninės pagalbos darbo vietoje, įskaitant transportą, ar išvykus į misijas, finansavimui.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 70 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, visų pirma jų 1d straipsnis, 9 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa ir 76 straipsnis.

1 6 3 1 punktas — Judumas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su judumu skirtingose darbo vietose, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

1 6 3 2 punktas — Socialiniai darbuotojų ryšiai ir kitos socialinės priemonės

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

252 000

240 000

212 286,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas iniciatyvoms, skatinančioms socialinius ryšius tarp įvairių tautybių darbuotojų, finansuoti ir remti, pvz., darbuotojų klubams, sporto asociacijoms, kultūrinėms bendrijoms ir kt., taip pat daliai įnašo, finansuojant nuolatinius laisvalaikio centrus (kultūros ir sporto renginiai, pomėgiai ir restoranai), padengti.

Šiomis lėšomis taip pat finansuojama tarpinstitucinė socialinė veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 600 000 EUR.

1 6 5 straipsnis — Su visais institucijoje dirbančiais asmenimis susijusi veikla

1 6 5 0 punktas — Medicinos tarnyba

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas medicinos tarnybų, Laikinojo nedarbingumo dėl ligos tarnybos ir Rizikos prevencijos ir gerovės darbe skyriaus, veikiančių trijose darbo vietose, veiklos sąnaudoms, įskaitant medicinines patikras, medžiagų ir farmacijos produktų įsigijimą ir kt., bei sveikatos patikrinimo išlaidoms, be kita ko, darbo medicinos srityje, sveikatos patikrinimo įdarbinant išlaidoms, reguliarių apžiūrų ir sveikatos stebėjimo, skirtų dirbantiems apsaugos darbo vietose, budrumo reikalaujančiose darbo vietose ir apibrėžtos rizikos darbo vietose išlaidoms, medicinos ekspertizių išlaidoms, ergonomikos išlaidoms; nedarbingumo komisijos veiklos sąnaudoms, arbitražo ir ekspertizių sąnaudoms bei institucijų medicinos tarnyboje nedirbančių medicinos, paramedicinos specialistų paslaugų, kurių suteikimo būtinybę patvirtina institucijų medicinos tarnybos darbuotojai, išlaidoms padengti.

Jis taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su tam tikrų medicinos požiūriu būtinų darbo priemonių pirkimu, taip pat išlaidoms, susijusioms su medicinos, paramedicinos paslaugų teikėjais ar laikinai pavaduojančiais nuolatiniais darbuotojais, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 33 straipsnis, 59 straipsnis ir II priedo 8 straipsnis.

1 6 5 2 punktas — Maitinimo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

800 000

1 080 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas maitinimo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

1 6 5 4 punktas — Vaikų priežiūros įstaigos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui, numatytam siekiant apmokėti organizacines išlaidas ir paslaugų teikimo vaikų priežiūros vidinių struktūrų, taip pat kitų ne Parlamento vaikų priežiūros įstaigų, su kuriais sudarytos sutartys, išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 300 000 EUR.

1 6 5 5 punktas — Europos Parlamento įnašas akredituotoms II tipo Europos mokykloms

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

626 000

615 000

445 600,00

Paaiškinimai

2013 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimo C(2013) 4886 dėl Europos Sąjungos mokesčio Europos mokyklų valdytojų tarybos akredituotoms mokykloms, nustatomo pagal jas lankančių ES institucijų darbuotojų vaikų skaičių, taikymo, kuriuo pakeičiamas 2009 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas C(2009) 7719 su pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimu C(2010) 7993 (OL C 222, 2013 8 2, p. 8), įgyvendinimas.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotų II tipo Europos mokyklų biudžetą finansuoti arba Komisijos įnašui į Europos mokyklų valdybos akredituotas II tipo Europos mokyklas, kurį Europos Komisija sumokėjo Europos Parlamento vardu, kompensuoti. Jis apima išlaidas, susijusias su Europos Parlamento darbuotojų, kuriems taikomi Pareigūnų tarnybos nuostatai, vaikais, kurie mokosi šiose mokyklose.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

2 antraštinė dalis — Pastatai, baldai, įranga ir įvairios veiklos sąnaudos

Paaiškinimai

Kadangi draudimo bendrovės panaikino draudimo apsaugą, Europos Parlamento pastatų draudimas nuo darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių rizikos turi būti finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

Į šią antraštinę dalį įtraukti asignavimai skirti visoms išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl žalos, patirtos dėl darbuotojų ir darbdavio konfliktų ir teroristinių išpuolių, padengti.

2 0 skyrius — Pastatai ir su jais susijusios išlaidos

2 0 0 straipsnis — Pastatai

2 0 0 0 punktas — Nuoma

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento pastatų ar jų dalių nuomos išlaidoms padengti.

Jis taip pat apima ir nekilnojamojo turto mokestį. Nuomos mokestis skaičiuojamas už 12 mėnesių pagal galiojančias ar rengiamas nuomos sutartis, kuriose paprastai numatomas indeksavimas pagal pragyvenimo minimumą arba pagal statybos sąnaudas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 3 000 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 1 punktas — Ilgalaikės nuomos mokesčiai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas metiniams pastatų ar jų dalių nuomos mokesčiams padengti pagal galiojančias ar rengiamas ilgalaikės nuomos sutartis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 3 punktas — Nekilnojamojo turto įsigijimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų įsigijimo išlaidoms padengti. Su sklypais ir infrastruktūra susijusioms subsidijoms taikomos Finansinio reglamento nuostatos.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 13 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 7 punktas — Pastatų statyba ir patalpų įrengimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  pastatų statybai (darbai, honorarai už tyrimus, pirminis įrengimas ir jo eksploatacijai reikalinga įranga, ir visos susijusios išlaidos),

—  įrengimo darbų, taip pat kitoms su tais darbais susijusioms išlaidoms (visų pirma architektų ar inžinierių darbo užmokesčiui ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 472 000 EUR.

Valstybių narių ar jų viešųjų agentūrų arba įstaigų įnašai išlaidų ir papildomų mokesčių, susijusių su žemės ir pastatų pirkimu ar naudojimu, taip pat su institucijos pastatais ir įrenginiais susijusių mokesčių, finansavimo ar grąžinimo forma turi būti laikomi išorės asignuotosiomis įplaukomis pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalį.

2 0 0 8 punktas — Specifinės pastatų valdymo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pastatų valdymo išlaidoms, konkrečiai nenurodytoms kituose šio skyriaus straipsniuose, padengti, pvz.:

—  atliekų valdymo ir tvarkymo,

—  privalomų tikrinimų, kokybės kontrolės, ekspertų nuomonių, auditų, atitikties stebėsenos ir kt.,

—  techninės bibliotekos,

—  valdymo paramos (pastatų pagalbos tarnyba),

—  pastatų planų ir informacijos laikmenų tvarkymo,

—  kitoms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 268 000 EUR.

2 0 2 straipsnis — Su pastatais susijusios išlaidos

2 0 2 2 punktas — Pastatų priežiūra, remontas, eksploatavimas ir valymas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento nuomojamų ar jam priklausančių pastatų (biurų ir techninės įrangos patalpų) priežiūros, remonto, eksploatavimo ir valymo išlaidoms, remiantis esamomis sutartimis, padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 479 000 EUR.

2 0 2 4 punktas — Energijos suvartojimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas visų pirma vandens, dujų, elektros energijos ir šildymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 150 000 EUR.

2 0 2 6 punktas — Pastatų apsauga ir stebėjimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento užimamų pastatų jo įprastinėse trijose darbo vietose, Europos Parlamento informacijos biurų Sąjungoje ir jo informacijos biurų trečiosiose valstybėse apsaugos ir stebėjimo išlaidoms padengti.

Institucija, prieš atnaujindama ar sudarydama sutartis, konsultuojasi su kitomis institucijomis dėl jų gautų sutarčių sąlygų (kainos, pasirinktos valiutos, indeksavimo, trukmės ir kitų sąlygų) atsižvelgdama į Finansinio reglamento 104 straipsnį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

2 0 2 8 punktas — Draudimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas draudimo įmokoms pagal sudarytas draudimo sutartis padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 skyrius — Kompiuterių sistemos, įranga ir kilnojamasis turtas

Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 1 0 straipsnis — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos

2 1 0 0 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Veikla

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Tos išlaidos visų pirma susijusios su kompiuterių ir telekomunikacijų centro sistemomis, įvairių skyrių kompiuteriais ir tinklo valdymo veikla.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 625 000 EUR.

2 1 0 1 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Infrastruktūra

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine veikla, būtina geram Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų veikimui užtikrinti, susijusioms išlaidoms. Tos išlaidos visų pirma susijusios su tinklų, kabelių, telekomunikacijų, pavienės įrangos ir balsavimo sistemų infrastruktūromis.

Asignuotųjų įplaukų suma pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį yra 130 000 EUR.

2 1 0 2 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Nuolatinė bendra parama naudotojams

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu ir priežiūra, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos pasikartojančios bendros pagalbos naudotojams, susijusios su Europos Parlamento informacinėmis ir telekomunikacijų sistemomis, teikimo išlaidoms. Šios išlaidos susijusios su pagalba Parlamento nariams ir kitiems naudotojams, visų pirma, su pagalba naudojant administravimo, teisėkūros taikomąsias programas, naudojamas saugumo ir saugos srityse, ir komunikacijos procedūrų taikomąsias programas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma yra 45 000 EUR.

2 1 0 3 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Nuolatinė veikla — Nuolatinis informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, nuoma, aptarnavimu bei priežiūra ir su susijusiais darbais, taip pat su išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdoma nuolatine informacinių ir komunikacinių technologijų taikomųjų programų valdymo veikla. Šios išlaidos visų pirma skirtos taikomosioms programoms, susijusioms su Parlamento nariais, komunikacija, saugumu ir sauga, taip pat administravimo ir teisėkūros procedūrų taikomosioms programoms.

Jis taip pat skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis, bendrai finansuojamomis vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą kalbų srityje atsižvelgiant į Institucijų vertimo raštu ir žodžiu komiteto priimtus sprendimus.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 32 000 EUR.

2 1 0 4 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Investicijos į infrastruktūrą

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į Europos Parlamento informacinių ir telekomunikacijų sistemų infrastruktūras, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su kompiuterių centro ir telekomunikacijų sistemomis, tinklais, kabeliais, taip pat vaizdo konferencijų sistemomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 102 000 EUR.

2 1 0 5 punktas — Kompiuterių sistemos ir telekomunikacijos. Investicijos į projektus

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su įrangos ir programinės įrangos pirkimu, taip pat išorės aptarnavimo tarnybų ir informacinių technologijų konsultantų vykdomos veiklos, susijusios su investicijomis į esamus ir naujus informacinių ir komunikacinių technologijų projektus, išlaidoms. Investicijos visų pirma susijusios su taikomosiomis programomis, susijusiomis su Europos Parlamento nariais, teisėkūros, administravimo, finansų ir komunikacijos, saugumo ir saugos sričių taikomosiomis programomis, taip pat su informacinių ir komunikacinių technologijų valdymo taikomosiomis programomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma yra 5 000 EUR.

2 1 2 straipsnis — Baldai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas baldų įsigijimo, nuomos, priežiūros ir remonto, įskaitant ergonominių biuro baldų įsigijimo, susidėvėjusių ir sulūžusių baldų bei biuro technikos pakeitimo, išlaidoms padengti. Be to, jis skirtas įvairioms išlaidoms, susijusioms su Europos Parlamento baldų atsargų tvarkymu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 1 4 straipsnis — Techninė įranga ir įrenginiai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas techninės įrangos ir įrenginių, ypač išvardytųjų toliau, pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms padengti:

—  įvairių įmontuotų ir kilnojamųjų techninių įrenginių, susijusių su leidyba, sauga (įskaitant programinę įrangą), valgyklomis, pastatais, darbuotojų mokymais, institucijos sporto centrais ir kt.,

—  įrangos, ypač spaustuvės, telefono paslaugų, valgyklų, darbuotojams skirtų parduotuvių, saugos, konferencijų rengimo, garso ir vaizdo sektoriaus ir kt.,

—  specialios įrangos (elektroninės, informatikos, elektros) ir su ja susijusių išorės paslaugų.

Be to, šis asignavimas skirtas inventorizuoto turto išpardavimo reklamos ir jo nurašymo išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su technine pagalba (konsultacijomis) tais klausimais, kuriais reikia išorės ekspertų paslaugų, padengti.

Šis asignavimas taip pat apima su įrangos transportavimu susijusias sąnaudas, kai gabenama techninė įranga, kurios reikia konferencijų techninėms paslaugoms teikti ten, kur jas teikti paprašo EP narys, delegacija, frakcija arba Europos Parlamento organas visame pasaulyje. Šios sąnaudos apima pervežimo sąnaudas ir visas susijusias administracines išlaidas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 190 000 EUR.

2 1 6 straipsnis — Parlamento narių, kitų asmenų ir prekių transportas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas transporto priemonių (automobilių ir dviračių) pirkimo, lizingo, priežiūros, eksploatavimo ir remonto, taip pat automobilių, taksi, autobusų ir sunkvežimių (su vairuotojais ar be jų) nuomos, įskaitant būtinas draudimo ir valdymo išlaidas, išlaidoms padengti. Keičiant automobilių parko automobilius, perkant ar nuomojant transporto priemones ar sudarant lizingo sutartis dėl jų, pirmenybė bus teikiama mažiausiai aplinką teršiantiems automobiliams, kaip antai hibridiniams automobiliams.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 000 EUR.

2 3 skyrius — Einamosios administracinės išlaidos

Paaiškinimai

Viešųjų pirkimų srityje institucija susitaria su kitomis institucijomis dėl kiekvienos iš jų gautų sutarties sąlygų.

2 3 0 straipsnis — Kanceliarinės prekės, raštinės ir kiti įvairūs reikmenys

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas popieriaus, vokų, raštinės reikmenų, spausdinimo ir dokumentų kopijavimo skyriaus atsargų įsigijimo išlaidoms, taip pat susijusioms valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 73 000 EUR.

2 3 1 straipsnis — Finansinės išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

60 000

60 000

35 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas banko mokesčiams (komisiniams, banko įsipareigojimams ir įvairiems mokesčiams) ir kitiems finansiniams mokesčiams, įskaitant papildomas pastatų finansavimo išlaidas, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

2 3 2 straipsnis — Teisinės išlaidos ir žalos atlyginimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  bylinėjimosi išlaidoms, kurias Teisingumo Teismas, Tarnautojų teismas ar nacionalinis teismas gali priteisti padengti Europos Parlamentui,

—  išorės advokatų atstovavimo Europos Parlamentui Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose išlaidoms ir teisės patarėjų ar ekspertų samdymo pagelbėti Teisės tarnybai išlaidas,

—  advokatų atlyginimo išlaidoms, susijusioms su drausminių ir joms prilyginamų bylų teismo procesais,

—  išlaidoms, susijusioms su žalos atlyginimu ir delspinigiais,

—  kompensacijų, nustatytų draugišku susitarimu pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento III antraštinės dalies 11 skyrių, išlaidoms.

—  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno administracinėms baudoms,

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

2 3 6 straipsnis — Pašto išlaidos ir pristatymo mokesčiai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

224 000

337 000

186 257,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas pašto ir nacionalinių pašto tarnybų ar privačių pašto gabenimo įmonių teikiamų apdorojimo ir pristatymo paslaugų išlaidoms padengti.

Be to, jis skirtas kurjerių suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 7 straipsnis — Perkraustymo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas perkraustymo ir krovinių tvarkymo darbų, kuriuos atlieka perkraustymo paslaugas teikiančios bendrovės ar laikinai įdarbintas ne institucijos tarnybų krovinių tvarkymo personalas, išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 8 straipsnis — Kitos administracinės veiklos išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  kitame punkte specialiai nenumatyto draudimo išlaidoms,

—  durininkų, vairuotojų, registratūros darbuotojų, pardavėjų, perkraustytojų, Vizitų ir seminarų skyriuje, Parlamentariume, medicinos tarnyboje, saugos tarnyboje, pastatų priežiūros tarnybose ir įvairiose techninėse tarnybose dirbančių darbuotojų darbo uniformų pirkimo išlaidoms,

—  įvairioms veiklos ir valdymo išlaidoms, įskaitant Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biurui (PMO) mokamas valdymo išlaidas, susijusias su buvusių Parlamento narių pagal statutą numatytomis pensijomis, Europos Parlamento patalpose ar sistemose dirbančių išorės darbuotojų saugumo patikrinimui, prekių ar paslaugų, specialiai nenumatytų kituose punktuose, pirkimui,

—  įvairiems pirkimams, susijusiems su Aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) veikla (skatinimo kampanijoms ir kt.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

2 3 9 straipsnis — EMAS veikla, įskaitant viešinimą, ir Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

262 500

262 500

198 988,92

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti išlaidoms, susijusioms su EMAS veikla, kuria siekiama pagerinti Europos Parlamento aplinkosauginį veiksmingumą, įskaitant šios veiklos viešinimą, ir su Europos Parlamento išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 antraštinė dalis — Institucijos bendrųjų funkcijų vykdymo išlaidos

3 0 skyrius — Posėdžiai ir konferencijos

3 0 0 straipsnis — Personalo komandiruočių ir kelionės tarp trijų darbo vietų išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos darbuotojų, deleguotųjų nacionalinių ekspertų, stažuotojų ir kitų Europos ar tarptautinių institucijų darbuotojų, kuriuos pakvietė institucija, darbinių kelionių iš įdarbinimo vietos į vieną iš trijų Europos Parlamento darbo vietų (Briuselis, Liuksemburgas ir Strasbūras) ir komandiruočių į bet kurią kitą nei minėtosios trys darbo vietos išlaidoms padengti. Padengiamas išlaidas sudaro transporto išlaidos, dienpinigiai, apsigyvenimo išlaidos ir kompensacinės išmokos už papildomas darbo valandas. Taip pat padengiamos papildomos išlaidos (įskaitant transporto bilietų ir viešbučio rezervacijų atšaukimo, elektroninių sąskaitų ir komandiruočių draudimo išlaidas).

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, susijusioms su galimu dėl darbuotojų komandiruočių ir tarnybinių kelionių išmetamo anglies junginių kiekio kompensavimu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 200 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, ypač jų 71 straipsnis ir VII priedo 11, 12 ir 13 straipsniai.

3 0 2 straipsnis — Svečių priėmimo ir reprezentacinės išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

910 500

1 000 000

748 223,68

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  su institucijos įsipareigojimais susijusioms priėmimų išlaidoms, įskaitant priėmimus, surengtus institucijos mokslinių ir technologinių galimybių vertinimo (STOA) grupei atlikus darbus, ir Parlamento narių reprezentavimo išlaidoms,

—  Pirmininko atstovavimo išlaidoms, jam vykstant į kitą nei vieną iš trijų įprastinių darbo vietų,

—  Pirmininko kabineto atstovavimo ir dalyvavimo išlaidoms, padengiant sekretoriato išlaidas,

—  Generalinio sekretoriato priėmimų ir reprezentavimo išlaidoms, įskaitant dovanų ir medalių 15 arba 25 metus tarnyboje išdirbusiems pareigūnams pirkimo išlaidas,

—  įvairioms su protokolu susijusioms išlaidoms, pvz., su vėliavomis, vitrinų stendais, pakvietimais, meniu spausdinimu ir pan. susijusioms išlaidoms,

—  VIP asmenų kelionės ir pragyvenimo išlaidoms, kurias patiria institucija,

—  su Europos Parlamento narių ir darbuotojų vizomis, reikalingomis jų oficialių kelionių metu, susijusioms išlaidoms,

—  priėmimų ir reprezentacinėms išlaidoms ir kitoms specialioms EP narių, Europos Parlamente vykdančių oficialias pareigas, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 0 4 straipsnis — Įvairios susirinkimų išlaidos

3 0 4 0 punktas — Įvairios vidaus susirinkimų išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

300 000

600 000

1 130 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas per Europos Parlamento posėdžius ar per jo patalpose organizuojamus tarpinstitucinius posėdžius patiekiamų gaiviųjų ir kitų gėrimų ir kartais patiekiamų lengvų užkandžių išlaidoms, taip pat minėtų paslaugų valdymo išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 2 punktas — Susirinkimai, kongresai, konferencijos ir delegacijos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas visų pirma skirtas padengti išlaidoms, nepaminėtoms 1 0 skyriuje ir 3 0 0 straipsnyje, ir susijusioms su:

—  ne darbo vietoje organizuojamais posėdžiais (komitetų ar jų delegacijų, frakcijų), įskaitant, prireikus, reprezentavimo išlaidas,

—  tarpparlamentinių ir ad hoc delegacijų, bendrų parlamentinių komitetų, parlamentinio bendradarbiavimo komitetų ir parlamentinių delegacijų į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), taip pat parlamentinės konferencijos PPO klausimais ir jos valdymo komiteto organizavimu,

—  delegacijų į AKR ir ES jungtinę parlamentinę asamblėją (AKR ir ES JPA), Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinę asamblėją (EUROLAT), EURONEST parlamentinę asamblėją ir jų organus organizavimu,

—  Viduržemio jūros sąjungos parlamentinės asamblėjos (APEM), jos komitetų ir biuro organizavimu; šios išlaidos apima Europos Parlamento įnašą į autonomišką APEM sekretoriato biudžetą, arba tiesiogines išlaidas, sudarančias dalį Europos Parlamento įnašo į APEM biudžetą,

—  narystės tarptautinėse organizacijose (Tarpparlamentinė sąjunga, Parlamentų generalinių sekretorių asociacija, Tarpparlamentinės sąjungos grupė „Dvylika plius“), kurioms priklauso Europos Parlamentas arba vienas iš jo organų, įmokomis,

—  remiantis Parlamento ir Komisijos sudarytu paslaugų susitarimu Komisijai grąžinama Parlamentui tenkanti Europos Sąjungos laissez-passer (įrangai, darbuotojams ir tiekiamoms prekėms) pagaminimo sąnaudų dalis, kaip numatyta pagal Protokolą dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų (6 straipsnis), Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 23 straipsnį, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 11 ir 81 straipsnius ir 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1417/2013 dėl laissez-passer formos nustatymo Europos Sąjungoje (OL L 353, 2013 12 28, p. 26).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 0 4 9 punktas — Išlaidos kelionių agentūrai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas kelionių agentūros, dirbančios pagal sutartį su Europos Parlamentu, einamosioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 6 000 EUR.

3 2 skyrius — Dalykinės žinios ir informacija: įgijimas, archyvavimas, leidyba ir platinimas

3 2 0 straipsnis — Dalykinių žinių įgijimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  tyrimų ir kitos tiriamosios veiklos (praktinių seminarų, apskritojo stalo diskusijų, ekspertų grupių, konferencijų) ar techninės pagalbos, kuriai reikalingi specifiniai įgūdžiai, kuri skiriama Europos Parlamento valdymo organams, Parlamento komitetams, delegacijoms ir administracijai, sutarčių sudarymo su kvalifikuotais ekspertais ir mokslinių tyrimų institucijomis išlaidoms,

—  specializuotų informacijos šaltinių, kaip antai specializuotų duomenų bazių, susijusios literatūros ar techninės paramos, jei reikia papildyti minėtąsias sutartis su kvalifikuotais ekspertais, įsigijimo ar nuomos išlaidoms,

—  ekspertų ir kitų asmenų, įskaitant Europos Parlamentui peticijas pateikusius asmenis, pakviestų dalyvauti komitetų posėdžiuose, delegacijose, tyrimų ar darbo grupėse ir praktiniuose seminaruose, kelionės, apgyvendinimo ir papildomoms išlaidoms,

—  vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

—  išlaidoms, susijusioms su išorės asmenų kvietimu dalyvauti organų, kaip antai Drausmės pažeidimų taryba arba Finansinių pažeidimų komisija, veikloje,

—  kandidatų į darbuotojus pateiktų dokumentų teisingumo patikrinimo, kurį atlieka specializuoti išorės paslaugų teikėjai, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 1 straipsnis – Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus, Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA) ir Europos mokslo žiniasklaidos centrą

3 2 1 0 straipsnis – Išlaidos Parlamentinių tyrimų paslaugoms, įskaitant biblioteką, istorinius archyvus ir Mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimą (STOA)

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Parlamentinių tyrimų paslaugų (EPRS GD) veiklos išlaidoms padengti, ypač:

—  specializuotų ekspertinių žinių ir paramos Parlamento mokslinių tyrimų veiklai (įskaitant straipsnius, tyrimus, praktinius seminarus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas, ekspertų grupes ir konferencijas), kuri, jei reikia, gali būti vykdoma bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, nacionalinių parlamentų mokslinių tyrimų skyriais ir bibliotekomis, svarstymų grupėmis, mokslinių tyrimų organizacijomis ir kitais kvalifikuotais ekspertais, įsigijimui,

—  specializuotų ekspertinių žinių poveikio vertinimo (ex ante ir ex post vertinimo), Europos pridėtinės vertės ir mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo (STOA) srityse įsigijimui,

—  knygų, žurnalų, laikraščių, duomenų bazių, spaudos agentūrų produktų ir visų kitų įvairaus formato duomenų laikmenų, skirtų bibliotekai, įsigijimui, įskaitant autorinius mokesčius, kokybės valdymo sistemą, įrišimo ir saugojimo įrangą ir darbus ir kitas susijusias paslaugas,

—  išorės archyvavimo paslaugų išlaidoms (sisteminimui, atrankai, aprašymui, perkėlimui į įvairias laikmenas ir skaitmeninimui, pirminių archyvų šaltinių įsigijimui),

—  specialių bibliotekos ir archyvavimo dokumentų ir specialios mediatekos įrangos, įskaitant įrangą ir (arba) elektrinę, elektroninę ir kompiuterinę sistemas, taip pat įrišimo ir saugojimo įrangos įsigijimui, plėtrai, įdiegimui, naudojimui ir priežiūrai,

—  vidaus ar išorės parlamentinių tyrimų rezultatų ir kitų atitinkamų rezultatų platinimo (visų pirma juos skelbiant internete, pateikiant vidaus duomenų bazėse, brošiūrose ir publikacijose) institucijos ir visuomenės labui, išlaidoms,

—  ekspertų ir autorių, pakviestų dalyvauti pristatymuose, seminaruose, praktiniuose seminaruose ar kitoje panašaus pobūdžio EPRS generalinio direktorato rengiamoje veikloje, kelionės, pragyvenimo ir kitoms išlaidoms,

—  Mokslo ir technologijų ateities komisijos (STOA) dalyvavimo Europos ir tarptautinių mokslinių įstaigų veikloje išlaidoms,

—  Europos Parlamento įsipareigojimams pagal tarptautinius ir (arba) tarpinstitucinius bendradarbiavimo susitarimus, įskaitant Europos Parlamento dalyvavimą padengiant išlaidas, susijusias su Sąjungos istorinių archyvų valdymu, remiantis Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas) Nr. 354/83.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

1983 m. vasario 1 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei su vėlesniais pakeitimais (OL L 43, 1983 2 15, p. 1).

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

2001 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl visuomenės galimybės susipažinti su Europos Parlamento dokumentais reglamentuojančių nuostatų, paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2011 m. birželio 22 d. (OL C 216, 2011 7 22, p. 19).

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento archyvų nuostatų, kurio suvestinis dokumentas parengtas 2004 m. gegužės 3 d.

2014 m. kovo 10 d. Biuro sprendimas dėl patvirtintų Europos Parlamento narių ir buvusių narių archyvinių dokumentų tvarkymo taisyklių.

3 2 1 1 punktas – Išlaidos Europos mokslo žiniasklaidos centrui

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Paaiškinimai

Siekiant plėtoti veiksmingą Europos Parlamento narių, mokslininkų bendruomenės ir žurnalistų dialogą – visų pirma susijusį su dabartiniais mokslo ir technologijų reiškiniais arba problemomis – Europos Parlamentui gali būti naudinga tikslinė ir autoritetinga struktūra, skirta diskusijoms, mokymui ir žinių sklaidai šioje srityje remti. Tuo tikslu buvo sukurtas Europos mokslo žiniasklaidos centras, kurio veiklą prižiūrės Europos Parlamento Mokslo ir technologijų ateities komisija (STOA komisija).

Šis asignavimas taip pat skirtas šios veiklos organizavimo išlaidoms ir išlaidoms (įskaitant kelionės išlaidas, apgyvendinimą ir maitinimą), susijusioms su žurnalistų, suinteresuotųjų subjektų ir kitų ekspertų kvietimu, padengti.

Asignavimais pagal šį straipsnį – skirtais veiklai, kuria kuriama sąsaja tarp Europos Parlamento, mokslininkų bendruomenės ir žiniasklaidos, stiprinti – bus padengiamos naujojo Europos mokslo žiniasklaidos centro sąnaudos, kad būtų galima konkrečiai skatinti tinklaveiką, mokymą ir žinių sklaidą, pavyzdžiui:

—  tinklų, kuriais kuriama sąsaja tarp Europos Parlamento, mokslininkų bendruomenės ir žiniasklaidos, kūrimas ir išlaikymas,

—  seminarų, konferencijų ir mokymo kursų einamųjų mokslo ir technologijų naujovių ir aktualijų temomis, taip pat mokslo populiarinimo žiniasklaidos pobūdžio ir veiksmingumo klausimais organizavimas,

—  ekspertų informacijos ir mokslininkų, žiniasklaidos ir kitų mokslo ir technologijų srities šaltinių analizės pritaikymas politikos formuotojų ir piliečių naudai,

—  Europos Parlamento mokslinių tyrimų ir kitos susijusios mokslo ir technologijų srities medžiagos pateikimas rašytinėmis, audiovizualinėmis ir kitomis priemonėmis, kad ji būtų plačiai prieinama,

—  galimybių nustatyti ir skleisti patikimus mokslo ir technologijų srities šaltinius didinimas technologijų ir metodų plėtra,

—  parama naujausios techninės įrangos ir žiniasklaidai skirtų veiksmingų įrenginių, kuriais būtų remiamas minėtas dialogas, montavimui, atnaujinimui ir (arba) naudojimui,

—  glaudesnio bendradarbiavimo ir apskritai ryšių tarp Europos Parlamento, susijusių žiniasklaidos priemonių ir universitetų bei mokslinio tyrimo centrų plėtra šioje srityje, be kita ko, žiniasklaidos priemonėmis piliečiams propaguojant Europos mokslo žiniasklaidos centro vaidmenį, darbą ir prieinamumą.

Šio punkto asignavimai taip pat gali būti naudojami Europos Parlamento dialogui su universitetine bendruomene, žiniasklaida, svarstymų grupėmis ir piliečiais remti, kiek tai susiję su ilgalaikių tendencijų, su kuriomis susiduria Europos Sąjungos sprendimus priimantys asmenys, numatymu tiek mokslo srityje, tiek per seminarus, leidinius ir kitas minėtąsias veiklas.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2013 m. spalio 8 d.. Europos Parlamento rezoliucija „Perspektyvinis politikos planavimas ir ilgalaikės tendencijos: poveikis biudžetui dėl pajėgumų stiprinimo“ (Priimti tekstai, P7-TA (2013) 0395), ypač jo 7 ir 9 punktai

2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2016 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 346, 2016 9 21, p. 188) ir ypač jos 30 dalis.

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento 2017 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos [Priimti tekstai, P8_ TA(2016) 0132] ir ypač jos 54 dalis.

3 2 2 straipsnis — Dokumentavimo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms, skirtoms laikraščių ir periodinių leidinių bei naujienų agentūrų leidinių prenumeratai ir jų publikacijų bei interneto paslaugų užsakymui, įskaitant autorinius atlyginimus už prenumeruotų leidinių kopijavimą ir platinimą rašytine ir (arba) elektronine forma ir spaudos apžvalgos ir laikraščių iškarpų paslaugų teikimo sutartis,

—  periodinių leidinių santraukų ar jų turinio analizės prenumeratos ar paslaugų teikimo sutarčių arba šių leidinių straipsnių saugojimo optinėse laikmenose išlaidoms,

—  išlaidoms už naudojimąsi išorinėmis dokumentų ir statistikos duomenų bazėmis (išskyrus kompiuterinės įrangos ir telekomunikacijos mokesčius),

—  naujų žodynų ir žodynų su paaiškinimais ar jų pakeitimo, nepaisant jų laikmenos tipo, įskaitant skirtus naujų kalbų skyriams, išlaidoms ir kitų lingvistinių tarnybų ir Teisėkūros aktų kokybės skyriams skirtų leidinių pirkimo išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

3 2 3 straipsnis — Parama trečiųjų valstybių demokratijai ir jų parlamentų gebėjimų stiprinimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  Europos Parlamento ir narystės Sąjungoje siekiančių valstybių, visų pirma Vakarų Balkanų valstybių ir Turkijos, nacionalinių parlamentų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo programų išlaidoms;

—  išlaidoms, skirtoms ryšiams tarp Europos Parlamento ir demokratiškai išrinktų trečiųjų valstybių (kitų nei paminėtosios ankstesnėje įtraukoje) nacionalinių parlamentų, taip pat su atitinkamomis regioninėmis parlamentinėmis organizacijomis skatinti. Atitinkama veikla būtent siekiama stiprinti parlamentų gebėjimus naujos ir besiformuojančios demokratijos valstybėse, visų pirma esančiose Europos kaimynystėje (Pietuose ir Rytuose);

—  išlaidoms siekiant skatinti tarpininkavimo rėmimo veiklą ir jaunų politikos lyderių iš Europos Sąjungos ir iš šalių, esančių platesnėje Europos kaimynystėje, rėmimo veiksmus: Magribe, Rytų Europoje ir Rusijoje, Izraelio ir Palestinos dialoge ir kitose valstybėse, kurios Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės sprendimu buvo paskelbtos prioritetinėmis;

—  išlaidoms, susijusioms su Sacharovo premijos teikimo organizavimu (ypač su premijos suma, laureato ar laureatų ir kitų kandidatų finalistų kelionės ir priėmimo, Sacharovo tinklo veikimo ir tinklo narių komandiruočių sąnaudomis) ir su žmogaus teisių rėmimo veikla.

Ši veikla apima pažintinius apsilankymus Europos Parlamente Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre, taip pat apsilankymus valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse. Šis asignavimas visiškai ar iš dalies padengia dalyvių išlaidas, ypač atvykimo, keliavimo ir apgyvendinimo išlaidas ir dienpinigius.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

gruodžio 12 d. Biuro sprendimas, pagal kurį Europos Sąjungos išorės politikos generaliniame direktorate sukuriamas Paramos demokratijai direktoratas.

3 2 4 straipsnis — Leidyba ir platinimas

3 2 4 0 punktas — Oficialusis leidinys

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

800 000

660 059,43

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti institucijos išlaidų, kurias patiria Leidinių biuras informacijos skelbimo ir sklaidos tikslais ir kitų papildomų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje skelbiamais tekstais, dalį.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 5 000 EUR.

3 2 4 1 punktas — Skaitmeniniai ir tradiciniai leidiniai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  visoms skaitmeninės (intraneto tinklalapiuose) ir įprastos leidybos (įvairūs pagal subrangos sutartį leidžiami dokumentai ir spaudiniai), įskaitant platinimo, išlaidoms,

—  leidybos sistemų atnaujinimo ir plėtros bei korektūros priežiūros išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 11 000 EUR.

3 2 4 2 punktas — Dalyvavimo viešuose renginiuose ir jų leidinių bei informacijos išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  komunikacijos išlaidoms, susijusioms su institucijos vertybėmis, skleidžiamomis per informacinius leidinius, įskaitant elektroninius, informacinę veiklą, viešuosius ryšius ir dalyvavimą valstybių narių, stojančiųjų valstybių ir valstybių, kuriose Europos Parlamentas turi ryšių palaikymo tarnybą, viešuosiuose renginiuose, mugėse ir parodose, ir priemonėms arba įrankiams sukurti, kuriais būtų siekiama padidinti ir palengvinti jo prieinamumą visuomenei naudojantis mobiliąja įranga;

—  kultūrinių iniciatyvų Europos labui, kaip antai Europos Parlamento LUX kino premija už Europos kiną, išlaidoms;

—  jaunimui skirtų renginių organizavimo ir rengimo išlaidoms, Parlamento matomumo socialiniuose tinkluose didinimo išlaidoms, jaunimo tendencijų stebėjimo išlaidoms;

—  išlaidoms, susijusioms su mobiliojo interneto technologijomis, interaktyviomis technologijomis, visuomeninius santykius stiprinančiomis erdvėmis, bendradarbiavimo platformomis ir interneto naudotojų elgesio pokyčiais siekiant Europos Parlamentą padaryti artimesnį piliečiams;

—  išlaidoms, susijusioms su internetui skirtų vaizdo klipų ir platinti parengtos kitos multimedijos medžiagos gamyba, platinimu ir saugojimu Europos Parlamente, vadovaujantis institucijos komunikacijos strategija, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

3 2 4 3 punktas — Europos Parlamento lankytojų centrai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas finansuoti įrenginiams, įrangai ir parodoms Europos Parlamento lankytojų centruose, ypač:

—  Parlamentariumui – Briuselyje esančiam Europos Parlamento lankytojų centrui;

—  lankytojų priėmimo vietoms, „Europa Experience“ centrams ir informacijos punktams ne Briuselyje;

—  Europos istorijos namų veiklai, pvz., specialiam patalpų įrengimui, kolekcijų įsigijimui, sutarčių su kvalifikuotais ekspertais sąnaudoms, parodų organizavimui ir eksploatavimui, įskaitant knygų, žurnalų ir kitų su Europos istorijos namų veikla susijusių leidinių įsigijimo išlaidas;

—  Europos Parlamento meno kūriniams skirtoms išlaidoms, tiek įsigijimo išlaidoms ir konkrečios įrangos pirkimo išlaidoms, tiek ir atitinkamoms einamosioms išlaidoms, pavyzdžiui, ekspertizės, saugojimo, rėminimo, restauracijos, valymo, draudimo ir kartais susidarančioms transporto išlaidoms, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 4 000 000 EUR.

3 2 4 4 punktas — Lankytojų grupių priėmimo organizavimas, programa Euroscola ir nuomonės skleidėjų iš trečiųjų valstybių kvietimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas lankytojų grupėms skiriamoms subsidijoms bei papildomo personalo mokymo ir infrastruktūros išlaidoms, nuomonės reiškėjų iš trečiųjų valstybių stažuotėms (Europos Sąjungos lankytojų programai – EUVP) finansuoti ir programų Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola veikimo išlaidoms padengti. Programos Euromed-Scola ir Euronest-Scola įgyvendinamos kasmet pakaitomis Europos Parlamento patalpose Strasbūre arba Briuselyje, išskyrus tuos metus, kai vyksta rinkimai.

Šis asignavimas taip pat skirtas ES lankytojų programos skyriaus programai skleisti.

Šis asignavimas turi būti kasmet didinamas, atsižvelgiant į kainų lygio indeksą (defliatorių), pagal kurį įvertinami BNP ir kainų pokyčiai.

Kiekvienas Europos Parlamento narys turi teisę kiekvienais kalendoriniais metais pasikviesti ne daugiau kaip penkias lankytojų grupes – iš viso 110 lankytojų. Oficialiai Parlamento nario remiamos lankytojų grupės gali jo kvietimu dalyvauti programoje Euroscola.

Neįgaliems lankytojams numatyta atitinkama suma.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 500 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2002 m. gruodžio 16 d. Biuro sprendimas dėl lankytojų grupių priėmimo ir su programomis Euroscola, Euromed-Scola ir Euronest-Scola susijusių nuostatų, kurio suvestinis dokumentas parengtas 2004 m. gegužės 3 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 24 d.

3 2 4 5 punktas — Seminarų ir simpoziumų organizavimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  išlaidoms ar subsidijoms, susijusioms su nacionalinių ar tarptautinių simpoziumų ir seminarų, skirtų valstybių narių ir stojančiųjų valstybių bei šalių, kuriose Europos Parlamentas turi komunikacijos biurus, viešosios nuomonės skleidėjams, organizavimu, taip pat parlamentinių seminarų ir simpoziumų organizacinėms išlaidoms,

—  specialių renginių, vykstančių Parlamento posėdžių salėse Strasbūre ir Briuselyje pagal Europos Parlamento biuro patvirtintą metinę programą, išlaidoms,

—  su konferencijų valdymo paslaugomis susijusioms išlaidoms, konferencijų valdymo ir daugiakalbystės paramos priemonių, pvz., seminarų ir konferencijų, susitikimų su vertėjus žodžiu ar vertėjus raštu rengiančiomis institucijomis, priemonių ir veiksmų, skirtų plačiau informuoti apie daugiakalbystę ir remti vertėjo žodžiu ar vertėjo raštu profesiją, įskaitant subsidijų vertimų žodžiu ar vertimų raštu studijas organizuojantiems universitetams, mokykloms ir kitoms įstaigoms programą, virtualaus bendravimo sprendimų, taip pat dalyvavimo panašioje veikloje ir priemonėse, kurias, vykstant institucijų ir tarptautiniam bendradarbiavimui, bendrai organizuoja kitos tarnybos, išlaidoms,

—  simpoziumų ir seminarų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis, organizavimo išlaidoms,

—  išlaidoms, susijusioms su žurnalistų kvietimu dalyvauti plenarinėse sesijose, komitetų posėdžiuose, spaudos konferencijose ir kitoje Parlamento veikloje.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 25 000 EUR.

3 2 4 8 punktas — Garso ir vaizdo informacijos išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  garso ir vaizdo sektoriaus techninės įrangos ir įrenginių pirkimo, nuomos, priežiūros ir taisymo, taip pat jų valdymo išlaidoms,

—  garso ir vaizdo sektoriaus veiklos biudžetui (įskaitant institucijos valdomas ir išorės pagalbos paslaugas, pvz., techninės paslaugos radijo ir televizijos stotims, garso ir vaizdo programų teikimas, gamyba ir bendra gamyba, paketų nuoma ir televizijos bei radijo programų perdavimas, ir kitos priemonės, skirtos institucijos ryšiams su garso ir vaizdo transliavimo įstaigomis plėsti),

—  išlaidoms, susijusioms su plenarinių sesijų ir Parlamento komitetų plenarinių posėdžių tiesiogine transliacija internetu,

—  atitinkamų archyvų, užtikrinančių žiniasklaidai ir piliečiams nuolatinę prieigą prie informacijos, kūrimo išlaidoms.

—  su spaudos konferencijų sale susijusioms išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 50 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento 2002 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl 2003 metų biudžetinės procedūros gairių (OL C 47 E, 2003 2 27, p. 72).

Europos Parlamento 2002 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2003 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 180 E, 2003 7 31, p. 150).

Europos Parlamento 2003 m. gegužės 14 d. rezoliucija dėl Parlamento 2004 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos (OL C 67 E, 2004 3 17, p. 179).

3 2 4 9 punktas — Keitimasis informacija su nacionaliniais parlamentais

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

225 000

165 000

122 491,20

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti:

—  Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų ryšių gerinimo išlaidoms. Jos susijusios su parlamentiniais ryšiais, neįtrauktais į 1 0 ir 3 0 skyrius, informacijos ir dokumentų mainais, pagalba analizuojant tos informacijos valdymą, įskaitant mainus su Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centru (angl. ECPRD),

—  išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo programomis ir Europos Parlamento bei nacionalinių parlamentų valstybės tarnautojų mokymo planais ir apskritai su veikla, skirta jų parlamentiniams gebėjimams stiprinti.

Mokymo planai apima pažintines išvykas į Europos Parlamento darbo vietas Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre; šis asignavimas skirtas visoms šių programų dalyvių išlaidoms ar daliai išlaidų, visų pirma kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių išlaidoms, padengti,

—  išlaidoms, susijusioms su bendradarbiavimo priemonėmis, įskaitant susijusias su teisėkūros darbu, bei priemonėmis, susijusiomis su dokumentacija ir informacijos analize, domeno www.ipex.eu saugumo užtikrinimu, įskaitant Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro įgyvendinamas priemones.

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimui BUSP ir BSGP parlamentinės kontrolės srityje finansuoti, vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač Protokolo Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 9 ir 10 straipsnių nuostatomis.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos parlamentinių asamblėjų pirmininkų (1977 m. birželio mėn.) ir Europos Sąjungos parlamentų (2000 m. rugsėjo mėn., 2001 m. kovo mėn.) konferencijos.

3 2 5 straipsnis — Su ryšių biurais susijusios išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos Parlamento ryšių biurų valstybėse narėse išlaidoms padengti:

—  komunikavimo ir informavimo (informacija ir viešieji renginiai; internetas – gamyba, propagavimas, konsultavimas; seminarai; garso ir vaizdo produktai) išlaidoms,

—  bendroms išlaidoms ir kitoms smulkioms išlaidoms (biuro reikmenys, telekomunikacijos priemonės, pristatymo, tvarkymo, saugojimo, standartinių reklaminių priemonių, duomenų bazių ir spaudos abonementų išlaidoms ir pan.).

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 10 000 EUR.

4 antraštinė dalis. Institucijos specifinių funkcijų vykdymo išlaidos

4 0 skyrius — Tam tikrų institucijų ir įstaigų išlaidos

4 0 0 straipsnis — Veiklos administracinės išlaidos ir išlaidos, susijusios su frakcijų bei nepriklausomų Parlamento narių vykdoma politine ir informacine veikla

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti frakcijų ir nepriklausomų Parlamento narių

—  sekretoriato, administracinėms ir veiklos išlaidoms,

—  politinės ir informacinės veiklos, vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos politinę veiklą, išlaidoms.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 1 000 000 EUR.

Teisinis pagrindas

2003 m. birželio 30 d. Biuro sprendimas dėl biudžeto 4 0 0 punkto asignavimų panaudojimo taisyklių su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 27 d.

4 0 2 straipsnis — Europos politinių partijų finansavimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos lygmens politinėms partijoms finansuoti. Turi būti užtikrintas geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), iš dalies pakeistas 2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2018/673 (OL L 114, 2018 5 4, p. 1).

2018 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 225, 2018 6 28, p. 4).

4 0 3 straipsnis — Europos politinių fondų finansavimas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Paaiškinimai

Asignavimas skirtas Europos lygmens politiniams fondams finansuoti. Turi būti užtikrintas geras valdymas ir patikima lėšų panaudojimo kontrolė.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Sąjungos sutartis, ypač jos 10 straipsnio 4 dalis.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 224 straipsnis.

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), iš dalies pakeistas 2018 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2018/673 (OL L 114, 2018 5 4, p. 1).

2018 m. gegužės 28 d. Europos Parlamento biuro sprendimas, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo įgyvendinimo tvarką (OL C 225, 2018 6 28, p. 4).

4 2 skyrius — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

4 2 2 straipsnis — Parlamento narių padėjėjų išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Paaiškinimai

Šie asignavimai skirti padengti išlaidoms, susijusioms su darbuotojais ir paslaugų teikėjais, atsakingais už Parlamento narių padėjėjų paslaugų teikimą, taip pat išlaidoms, susijusioms su mokėjimų tarpininkais.

Be to, šis asignavimas skirtas akredituotų Parlamento narių padėjėjų komandiruočių ir mokymų (išorės kursų) išlaidoms ir išlaidoms, susijusioms su anglies dioksido kiekio, išmetamo į aplinką jiems vykstant į komandiruotes ir keliaujant, kompensavimu, padengti.

Šis asignavimas taip pat skirtas išlaidoms, kurios tenka Europos Parlamento biudžetui dėl valiutos keitimo skirtumų, padengti remiantis Europos Parlamento narių padėjėjų išlaidų kompensavimo nuostatomis, ir išlaidoms, susijusioms su Parlamento padėjėjų paslaugų teikimo valdymu.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 775 000 EUR.

Teisinis pagrindas

Europos Parlamento narių statutas, ypač jo 21 straipsnis.

Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo priemonės, ypač jų 33–44 straipsniai.

Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir ypač jų 5a straipsnis ir 125–139 straipsniai.

2014 m. balandžio 14 d. Biuro sprendimas dėl kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų VII antraštinės dalies nuostatų įgyvendinimo taisyklių.

4 4 skyrius — Susirinkimai ir kita Parlamento narių ir buvusių Parlamento narių veikla

4 4 0 straipsnis — Buvusių Parlamento narių susirinkimų ir kitos veiklos išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

240 000

230 000

220 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

4 4 2 straipsnis — Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

240 000

230 000

220 000,00

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir, prireikus, kitoms su jais susijusioms išlaidoms padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

5 antraštinė dalis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija ir nepriklausomų žymių asmenų komitetas

5 0 skyrius — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos ir nepriklausomų žymių asmenų komiteto išlaidos

5 0 0 straipsnis — Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos veiklos išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

285 000

280 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos išlaidoms padengti siekiant užtikrinti jos visišką ir nepriklausomą veikimą.

Visų pirma šiuo asignavimu padengiamos konkrečios išlaidos, patiriamos vykdant institucijos kompetencijos sričiai priskiriamą veiklą, susijusią su profesiniu mokymu, programinės įrangos ir IT įrangos įsigijimu, ekspertų žinių įsigijimu, konsultavimo paslaugomis ir dokumentavimu, teisinės išlaidos ir žalos atlyginimu, taip pat leidybos ir informavimo veiklos išlaidos. Šiuo asignavimu taip pat padengiamos išlaidos, susijusios su visomis kitų institucijų išrašytomis sąskaitomis faktūromis, jeigu viršijamas prekių ar paslaugų, kurias institucijai pagal susitarimus dėl paslaugų, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1141/2014 6 straipsnio 4 dalyje ir tolesnėse nuostatose, pateikė kitos institucijos, mastas. Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 300 000 EUR. Tos pajamos visų pirma apima paramą, kurią institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1141/2014 6 straipsnio 6 dalį teikia ne Europos Parlamentas, o kitos institucijos.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 6 straipsnio 1 ir 7 dalys.

5 0 1 straipsnis — Su nepriklausomų žymių asmenų komitetu susijusios išlaidos

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas išlaidoms, susijusioms su nepriklausomų žymių asmenų komiteto sekretoriato veikla ir finansavimu, padengti.

Pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 3 dalį asignuotųjų įplaukų suma lygi 100 EUR.

Teisinis pagrindas

2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (OL L 317, 2014 11 4, p. 1), ypač jo 11 straipsnio 2 dalis.

10 antraštinė dalis — Kitos išlaidos

10 0 skyrius — Laikinieji asignavimai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

10 1 skyrius — Rezervas nenumatytoms išlaidoms

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

5 151 000

10 504 000

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas nenumatytoms išlaidoms, susidarančioms dėl per finansinius metus priimamų biudžeto sprendimų, padengti.

10 3 skyrius — Rezervas plėtrai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos pasirengimo plėtrai išlaidoms padengti.

10 4 skyrius — Rezervas informacijos ir komunikacijos politikai

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas padengti informacijos ir komunikacijos politikai skirtoms išlaidoms.

10 5 skyrius — Laikinieji asignavimai pastatams

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas institucijos investicijoms į nekilnojamąjį turtą ir įrengimo darbų išlaidoms padengti. Europos Parlamento biuras paprašė patvirtinti nuoseklią ir atsakingą ilgalaikę nekilnojamojo turto strategiją, kurioje būtų atsižvelgta į konkrečią su didėjančiomis priežiūros išlaidomis, atnaujinimo poreikiu ir apsaugos išlaidomis susijusią problemą, ir būtų užtikrintas Europos Parlamento biudžeto tvarumas.

10 6 skyrius — Rezervas rengiamiems prioritetiniams projektams

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Šis asignavimas skirtas rengiamų institucijos prioritetinių projektų išlaidoms padengti.

10 8 skyrius — EMAS rezervas

Duomenys

2020 m. biudžetas

2019 m. asignavimai

Vykdymas 2018 m.

p.m.

p.m.

0,—

Paaiškinimai

Atsižvelgiant į būsimus Biuro sprendimus dėl EMAS veiksmų plano įgyvendinimo, visų pirma atlikus Europos Parlamento anglies junginių išlakų auditą, šį asignavimą ketinama skirti veiklai pagal atitinkamas išlaidų kategorijas finansuoti.

DARBUOTOJAI

I skirsnis — Europos Parlamentas

Kategorija ir lygis

 

2020

2019

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Kitos

Frakcijos

Kitos

Frakcijos

Be kategorijos

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD tarpinė suma

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST tarpinė suma

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST / SC tarpinė suma

206

 

 

 

206

 

 

 

Iš viso

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Bendra suma

6 722(7)

6 633(8)

Priedas

ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

Biudžeto eilutė

Pavadinimas

Gautos įplaukos

Numatytos įplaukos

2018

2020

5002

Pajamos už kitiems Sąjungos institucijos padaliniams arba kitoms Sąjungos institucijoms ar įstaigoms suteiktas prekes

-

5.000

501

Pajamos iš pastatų ir žemės sklypų pardavimo

-

p.m.

5110

Pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos ir subnuomos

3 390 339

3 476 000

5111

Su nuoma susijusių išlaidų kompensavimas

128 561

958 000

550

Įplaukos už kitiems Sąjungos institucijos departamentams arba kitoms Sąjungos institucijoms arba įstaigoms suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, įskaitant kitų Sąjungos institucijų arba įstaigų atlyginamas jų vardu išmokėtas komandiruočių išmokas

4 873 135

910 000

551

Įplaukos, gautos iš trečiųjų asmenų už jų prašymu suteiktas paslaugas ar atliktus darbus

809 779

p.m.

570

Įplaukos iš grąžinamų nepagrįstai išmokėtų sumų

3 374 846

368 000

571

Konkrečiam tikslui paskirtos įplaukos, pvz. fondų pajamos, subsidijos, dovanos ir testamentu paliktas turtas, įskaitant kiekvienos institucijos konkrečiam tikslui paskirtas įplaukas

-

p.m.

581

Įplaukos iš gautų draudimo įmokų

-

p.m.

 

 IŠ VISO

12.576.660

5.717.000

(1)

Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.

(2)

Į darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(3)

Įskaitant 1 laikinąją AD 12 pareigybę Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus postui.

(4)

Iš kurių 3 ad personam perkėlimai į aukštesnes pareigas (3 iš AD 14 į AD 15), skirti išimtiniais atvejais to nusipelniusiems pareigūnams.

(5)

Į darbuotojų skaičių neįtrauktas darbo vietų rezervas pareigūnams, perėjusiems į kitas pareigas tarnybos sumetimais.

(6)

Įskaitant 1 laikinąją AD 12 pareigybę Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijos direktoriaus postui.

(7)

Dvi nuolatinės AD pareigybės, viena nuolatinė AST pareigybė, dvi nuolatinės AST/SC pareigybės, dvi laikinos AD pareigybės ir dvi laikinos AST pareigybės Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai, kurios nėra Europos Parlamento pareigybės.

(8)

Dvi nuolatinės AD pareigybės, viena nuolatinė AST pareigybė, dvi nuolatinės AST/SC pareigybės, dvi laikinos AD pareigybės ir dvi laikinos AST pareigybės Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijai, kurios nėra Europos Parlamento pareigybės.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

25.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. kovo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika