Ziņojums - A8-0182/2019Ziņojums
A8-0182/2019

ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

25.3.2019 - (2019/2003(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Vladimír Maňka


Procedūra : 2019/2003(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0182/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0182/2019
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi

(2019/2003(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012[1],

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2],

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību[4],

–  ņemot vērā 2017. gada 26. oktobra rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā[5],

–  ņemot vērā 2018. gada 19. aprīļa rezolūciju par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi[6],

–  ņemot vērā 2018. gada 11. septembra rezolūciju par pasākumiem, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē[7],

–  ņemot vērā 2018. gada 24. oktobra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[8],

–  ņemot vērā 2018. gada 12. decembra rezolūciju par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu[9],

–  ņemot vērā 2019. gada 15. janvāra rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā[10],

–  ņemot vērā ģenerālsekretāra ziņojumu Prezidijam par Parlamenta 2020. finanšu gada provizorisko tāmes projektu,

–  ņemot vērā provizorisko tāmes projektu, ko Prezidijs sagatavojis 2019. gada 25. martā saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 25. panta 7. punktu un 96. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā tāmes projektu, ko Budžeta komiteja sagatavojusi saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 96. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 96. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0182/2019),

A.  tā kā šī procedūra ir piektā pilnā budžeta procedūra jaunā sasaukuma laikā un šis ir septītais daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam darbības gads;

B.  tā kā 2020. gada budžets, kā ierosināts ģenerālsekretāra ziņojumā, tiek izstrādāts, ņemot vērā V izdevumu kategorijas maksimālā apjoma ikgadējo palielinājumu gan inflācijas, gan faktiskā palielinājuma ziņā, nodrošinot vairāk izaugsmes un investīciju iespēju, kā arī turpinot īstenot politikas nostādnes, lai nodrošinātu ietaupījumus, un cenšoties uzlabot efektivitāti;

C.  tā kā starp prioritārajiem mērķiem, ko ģenerālsekretārs ierosinājis 2020. gada budžetam, ir šādi: nodrošināt nepieciešamos resursus pirmajam pilnajam gadam pēc jauna Parlamenta un Komisijas ievēlēšanas un piešķirt resursus prioritāriem projektiem, kas saistīti ar iedzīvotāju iesaistīšanu, daudzgadu ēku projektiem, drošību un IT izstrādi;

D.  tā kā ģenerālsekretārs Parlamenta 2020. gada provizoriskajā tāmes projektā ir ierosinājis budžetu 2 068 530 000 EUR apmērā un tas kopumā ir par 3,58 % lielāks nekā 2019. gada budžets un veido 18,38 % no DFS 2014.–2020. gadam V izdevumu kategorijas;

E.  tā kā gandrīz divas trešdaļas no budžeta ir indeksam piesaistīti izdevumi, kuri galvenokārt ir saistīti ar pašreizējiem un pensionētajiem deputātiem (21 %) un darbiniekiem (35 %) paredzēto atalgojumu, pensijām, medicīniskajiem izdevumiem un piemaksām, kā arī ar ēkām (13 %), un kuri atbilstīgi Civildienesta noteikumiem un Deputātu nolikumam tiek pielāgoti konkrētā jomā veiktajai indeksācijai vai inflācijas likmei;

F.  tā kā Parlaments jau 2015. gada 29. aprīļa rezolūcijā par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi[11] uzsvēra, ka Parlamenta budžets būtu jānosaka uz reālistiska pamata un tam būtu jāatbilst budžeta disciplīnas un pareizas finanšu pārvaldības principiem; norāda, ka fiksētas summas maksājumi ir noderīgs un plaši atzīts veids, kā palielināt elastīgumu un pārredzamību;

G.  tā kā Eiropas Parlamenta budžetam būtu jāgarantē šīs iestādes pilnīga likumdošanas kompetence un jānodrošina tai iespēja pienācīgi darboties;

H.  tā kā Parlamenta kā vienas no budžeta lēmējiestādēm uzticamība zināmā mērā ir atkarīga no tā spējas pārvaldīt pašam savus izdevumus un spējas attīstīt demokrātiju Savienības līmenī;

I.  tā kā 2020. gads būs pirmais pilnais gads pēc vēlēšanām un līdz ar to notiks atgriešanās ierastajā politiskās un atbalsta pamatdarbības ritmā;

J.  tā kā brīvprātīgais pensiju fonds tika izveidots 1990. gadā ar Prezidija Noteikumiem par papildu (brīvprātīgo) pensiju shēmu[12],

K.  tā kā Revīzijas palāta 1999. gada 16. jūnijā sniedza atzinumu Nr. 5/99 par Eiropas Parlamenta deputātu pensiju fondu un pensiju shēmu,

Vispārējs satvars

1.  uzsver, ka arī 2020. gadā Parlamenta budžeta daļas īpatsvars būtu jāsaglabā zem 20 % no V izdevumu kategorijas maksimālā apmēra; norāda, ka 2020. gada tāmes apmērs atbilst 18,22 %, kas ir mazāk nekā 2019. gadā (18,51 %), un tā īpatsvars V izdevumu kategorijā ir zemākais vairāk nekā 15 gadu laikā;

2.  uzsver, ka Parlamenta budžeta lielāko daļu nosaka tiesību aktos vai līgumos paredzēti pienākumi un to indeksē katru gadu;

3.  atbalsta samierināšanas procedūrā starp Prezidiju un Budžeta komiteju 2019. gada 19. martā panākto vienošanos palielinājumu salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu noteikt 2,68 % apmērā, saskaņā ar ko 2020. gada tāmes kopējais apmērs būtu 2 050 430 000 EUR, samazināt Prezidija 2019. gada 11. martā apstiprinātā provizoriskā tāmes projekta izdevumu apmēru par 18,1 miljonu EUR un attiecīgi samazināt šādās budžeta pozīcijās ierosinātās apropriācijas:

1004 – Parastie ceļa izdevumi; 1 2 0 0 — Atalgojums un piemaksas; 1402 – Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi; 2007 – Ēku celtniecība un telpu iekārtošana; 2022 – Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana; 2024 – Enerģijas patēriņš; 2101 – Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības; 212 – Mēbeles; 214 – Tehniskās iekārtas un aprīkojums; 300 – Izdevumi par personāla komandējumiem un dienesta braucieniem starp trim darba vietām; 302 – Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi; 3040 – Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm; 3042 – Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas; 422 – Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību;

nodrošina 1650. posteni “Medicīnas dienests” ar apropriācijām 140 000 EUR apmērā, 320. posteni “Specializēto zināšanu ieguve” ar apropriācijām 160 000 EUR apmērā un 3211. posteni “Zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs” ar apropriācijām 400 000 EUR apmērā; atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 25. martā Prezidijs šīs izmaiņas ir pieņēmis;

4.  ierosina Parlamenta dienestiem ieviest izmaiņas gan 1650. posteņa “Medicīnas dienests” piezīmēs, jo papildu apropriācijas 140 000 EUR apmērā ir paredzētas tam, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar mediatoru un psihologu psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas uzmākšanās novēršanai un apkarošanai, gan 320. posteņa “Specializēto zināšanu ieguve” piezīmēs, jo papildu apropriācijas 160 000 EUR apmērā ir paredzētas tam, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar specializētajām zināšanām un speciālistiem psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas uzmākšanās novēršanas, izmeklēšanas un apkarošanas jomā;

5.  norāda, ka situācijai saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos par pamatu tiek ņemta sakārtota izstāšanās ar vienošanos, kas balstās uz Brexit izstāšanās līguma apstiprināšanu un Eiropadomes 2018. gada 25. novembra politiskās deklarācijas apstiprināšanu, saskaņā ar kuru Apvienotā Karaliste veiks maksājumus Savienības budžetā līdz 2020. gadam; norāda, ka lielākā daļa ietaupījumu, kas izriet no izstāšanās, jau ir iekļauti 2019. gada budžetā un ka 2020. gadā tikai nedaudz samazināsies noteikti izdevumi, jo deputātu skaits samazināsies par 46 personām;

6.  norāda — gadījumā, ja Apvienotā Karaliste neizstājas no Savienības vai izstājas bez vienošanās, ierosinātās apropriācijas visas budžeta procedūras laikā var pielāgot Prezidijs, Budžeta komiteja vai plenārsēde;

7.  uzsver, ka Parlamenta galvenie uzdevumi ir kopīgi ar Padomi pieņemt tiesību aktus un lemt par Savienības budžetu, pārstāvēt pilsoņus un pārbaudīt citu Savienības iestāžu darbu;

8.  uzsver Parlamenta lomu Eiropas politiskās izpratnes veidošanā un Savienības vērtību veicināšanā;

9.  uzsver, ka ir jāveic ietaupījumi salīdzinājumā ar ģenerālsekretāra priekšlikumu, lai pietuvinātu šajā priekšlikumā iekļauto palielinājumu prognozētajam vispārējās inflācijas līmenim 2020. gadā, un ka tiek ļoti atbalstīti visi centieni, kas vērsti uz publisko līdzekļu efektīvāku un pārredzamāku izlietošanu;

Pārredzamība un precizitāte

10.  pieņem zināšanai budžeta lēmējinstitūcijas pieprasīto lielāko pārredzamību ģenerālsekretāra ziņojuma sagatavošanā, piemēram, papildu informācijas sniegšanu par vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošanu, investīcijām, tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, administratīvajiem izdevumiem un metodiku;

11.  prasa Parlamenta 2020. gada budžetā reālistiski un precīzi saskaņot vajadzības ar to izmaksām, lai pēc iespējas izvairītos no pārmērīgi lielu izmaksu iekļaušanas budžetā;

12.  uzsver, ka maksimāli jārūpējas, lai nodrošinātu Parlamenta rīcībā esošo kopējo budžeta līdzekļu un cilvēkresursu visrentablāko izmantojumu, dodot iestādei un tās deputātiem iespēju veiksmīgi pildīt savus svarīgākos likumdošanas uzdevumus; atkārtoti norāda, ka tas nozīmē rūpīgu plānošanu un darba metožu strukturēšanu, kā arī — ja vien iespējams — funkciju un struktūru apvienošanu, lai novērstu lieku birokrātiju, funkciju pārklāšanos un darba un resursu dublēšanos;

Iedzīvotāju iesaistīšana

13.  atzinīgi vērtē, ka ir atklāti ekspozīciju centri Europa Experience, t. i., izstāžu telpas, kurās mazākam mērogam ir pielāgota Briseles Parlamentarium veiksmīgā koncepcija; konstatē, ka 2020. gadā ir plānots izveidot piecus jaunus Europa Experience centrus Parlamenta vietējos birojos;

14.  norāda, ka summa, kas budžetā paredzēta piecu jaunu Europa Experience centru iekārtošanai Parlamenta vietējos birojos, attiecas uz DG COMM pārvaldīto izstāžu infrastruktūru, nevis izstāžu izvietošanas vietām; prasa sniegt sīkāku informāciju par visu paredzamo izmaksu apmēru pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2019. gada rudenī;

15.  norāda, ka ir izveidota virkne mobilu iekārtu, kas ceļos pa dalībvalstīm, lai tuvinātu Savienību tās iedzīvotājiem;

Ēku un transporta politika

16.  atkārtoti prasa, lai lēmumu pieņemšanas process ēku politikas jomā būtu pārredzams un tā pamatā būtu agri saņemta informācija, pienācīgi ņemot vērā Finanšu regulas 266. pantu;

17.  nepiekrīt pašreizējai praksei gada beigās veikt apkopojošu pārvietojumu, lai dotu ieguldījumu pašreizējo ēku projektu īstenošanā; uzsver, ka šī apkopojošā pārvietojuma veikšana sistemātiski notiek vienās un tajās pašās nodaļās un sadaļās un bieži vien arī tieši tajās pašās budžeta pozīcijās, un vēlas uzzināt, vai tajās ar nolūku tiek ieplānotas pārāk lielas summas, lai radītu līdzekļus EP ēku politikas finansēšanai; uzskata, ka ēku politika būtu jāfinansē pārredzamā veidā no tai paredzētajām budžeta pozīcijām;

18.  iesaka, plānojot visu ēku gada budžetu, saskaņā ar regulāru un uz prognozēm balstītu ēku politiku paredzēt finansējumu uzturēšanas un atjaunošanas izmaksām 3 % apmērā no kopējām jaunām būvniecības izmaksām; uzsver, ka ir vajadzīga ēku stratēģija, kas nodrošina izmaksu lietderību, un uzsver iespējamos ieguvumus, ko sniedz ēku atrašanās netālu citai no citas — piemēram, sinerģiju, kas rodas, kopīgi izmantojot atbalsta biroja funkcijas, biroju telpas un sanāksmju telpu piešķīrumus;

19.  konstatē, ka 2020. gadā ir paredzēts pieņemt un sākt apdzīvot visu Konrad Adenauer jaunās ēkas austrumu spārnu, un norāda, ka uzreiz pēc tam tiks uzsākts darbs pie jaunā rietumu spārna; norāda, ka ir jāparedz izdevumi projekta pārvaldībai būvniecības noslēguma posmos, piemēram, ievērojamiem pārcelšanās pasākumiem, pirmajiem iekārtošanas darbiem un būvlaukuma drošības uzraudzībai;

20.  ņem vērā, ka visu pašreizējo Luksemburgas ēku īre un uzturēšana joprojām ir iekļauta visam gadam paredzētajā budžetā, jo pārcelšanos no esošajām ēkām var veikt tikai pakāpeniski; aicina ģenerālsekretāru sniegt sīkāku informāciju par pakāpenisko pārcelšanos un paskaidrot, kāpēc ietaupījumi nav iespējami jau 2020. gadā;

21.  aicina sniegt papildu informāciju par sagatavošanas tehniskajiem darbiem, tostarp par funkciju pārcelšanu, piemēram, tādu funkciju, kuras atrodas PHS ēkā, pārcelšanu uz citām ēkām; prasa saistībā ar šo jautājumu iesniegt Budžeta komitejai detalizētas aplēses un izmaksu sadalījumu pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2019. gada rudenī;

22.  apšauba ļoti augstās izmaksas saistībā ar atsevišķiem ierosinājumiem, konkrēti, apmeklētāju semināru telpu ierīkošanu Atrium ēkā (8,720 miljoni EUR), daudzfunkcionālu telpu Esplanādē (2,610 miljoni EUR) un pašapkalpošanās ēdnīcas izveidi SDM ēkā Strasbūrā (1,9 miljoni EUR); aicina ģenerālsekretāru iesniegt Budžeta komitejai visu ar šiem lēmumiem saistīto informāciju pirms budžeta lasījuma Parlamentā 2019. gada rudenī;

23.  uzskata, ka būtu jāpanāk vēl lielāki ietaupījumi deputātu un viņu palīgu biroju mēbeļu izdevumos, ņemot vērā, ka šie biroji tiks pilnībā atjaunoti 2019. gada pilnvaru termiņa sākumā;

24.  pauž bažas par Parlamenta nodomiem paplašināt savu darbību un diplomātisko klātbūtni Indonēzijā (Džakartā), Etiopijā (Adisabebā) un Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā); pauž nožēlu par to, ka, lai gan nav veikta visaptveroša izmaksu un ieguvumu analīze un nav sīkāk izstrādāti argumenti par labu šīm konkrētajām atrašanās vietām, Prezidijs ir piekritis šim priekšlikumam, kā arī pašreizējā Parlamenta biroja Vašingtonā vadītāja iecelšanai par jauno biroja vadītāju Džakartā; tādēļ mudina ģenerālsekretāru noteikt skartās budžeta pozīcijas un izskaidrot šo nepārredzamo situāciju, sniedzot skaidrojumu par lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz šīm dažādajām atrašanās vietām un par jaunā biroja vadītāja iecelšanu Džakartā; uzskata, ka šis lēmums uz laiku ir jāaptur;

25.  uzskata, ka ietaupījumus Parlamenta budžetā varētu nodrošināt ar vienu atrašanās vietu; atgādina ERP 2014. gada analīzi, kurā Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības izmaksas tika lēstas 114 miljonu EUR apmērā gadā; turklāt atgādina, ka Parlamenta ģeogrāfiskās izkliedētības dēļ rodas 78 % no visiem Parlamenta štata darbinieku komandējumiem un ietekme uz vidi ir 11 000–19 000 tonnas CO2 emisiju; tādēļ prasa izstrādāt rīcības plānu virzībai uz vienu atrašanās vietu;

Drošība

26.  norāda, ka arī 2020. gada budžetā būs iekļauti to apjomīgo investīciju galīgie maksājumi, kuras tika aizsāktas jau 2016. gadā, lai būtiski uzlabotu Parlamenta drošību; norāda, ka šie projekti attiecās uz dažādām jomām, galvenokārt saistībā ar ēkām, aprīkojumu un darbiniekiem, kā arī uzlabojumiem kiberdrošības un komunikācijas drošības jomā;

27.  uzsver, ka iPACS projekts nodrošinās Parlamentam modernu un integrētu drošības tehnoloģiju, lai likvidētu atlikušos ēku drošības trūkumus, un 2020. gads būs piektais un pēdējais tā īstenošanas gads; aicina ģenerālsekretāru detalizēti apkopot visus ar ēku drošību saistītos izdevumus, kuri ir radušies kopš 2016. gada;

28.  uzskata, ka IT rīki ir deputātu un darbinieku darba veikšanai nozīmīgi instrumenti, tomēr tos var apdraudēt kiberuzbrukumi; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka pēdējo divu gadu laikā ir pilnveidota speciālistu komanda, kas nodarbojas ar kiberdrošības pasākumiem, un jo īpaši to, ka pēc optimālā darbības tempa sasniegšanas un turpinot īstenot kiberdrošības rīcības plānu, attiecīgais budžets tiks palielināts tikai inflācijas segšanai;

29.  atzinīgi vērtē centienus uzlabot deputātiem sniegtos pakalpojumus, pastāvīgi ieguldot IT lietojumprogrammu izstrādē un turpinot e-Parlamenta programmu, pētījumu par mašīnmācīšanos ar tulkošanas atmiņām un tās izstrādes programmu un daudzgadu projektu konferenču telpu tehniskajai pārvaldībai; aicina sniegt vairāk informācijas par kopējo summu, kas šīm programmām ir iztērēta pēdējo gadu laikā; norāda uz šo projektu ilgtermiņa pakāpenisku īstenošanu, lai sadalītu izmaksas pa dažādiem finanšu gadiem;

30.  aicina Prezidiju izstrādāt tehnisku risinājumu, lai EP deputāti varētu īstenot savas tiesības balsot grūtniecības un dzemdību, paternitātes vai slimības atvaļinājuma laikā;

Ar EP deputātiem un reģistrētiem deputātu palīgiem saistīti jautājumi

31.  uzskata, ka ir jāievēro reģistrēto deputātu palīgu sociālās un pensiju tiesības; šajā sakarībā atkārto savu aicinājumu rast praktiski īstenojamu risinājumu saistībā ar tiem reģistrētajiem deputātu palīgiem, kuri, lai gan šī sasaukuma beigās būs bez pārtraukuma nostrādājuši divus sasaukumus, sasniedzot pensijas vecumu, nebūs tiesīgi izmantot Eiropas pensijas tiesību shēmu, jo viņi nebūs nostrādājuši pilnus Civildienesta noteikumos paredzētos desmit gadus tāpēc, ka 2014. gada vēlēšanas notika agrāk, un tāpēc, ka, ņemot vērā lielo darba slodzi laikā pēc 2009. gada vēlēšanām, aizkavējās reģistrēto deputātu palīgu jauno līgumu apstiprināšana; tādēļ aicina ģenerālsekretāru iesniegt jaunus praktiskus un ticamus priekšlikumus šīs problēmas galīgai atrisināšanai;

32.  norāda, ka tika pārskatītas ar darba braucieniem starp Parlamenta trijām darba vietām saistītās reģistrēto deputātu palīgu piemaksu likmes; tomēr atgādina, ka Parlaments vairākkārt ir prasījis Prezidijam veikt pasākumus, lai, sākot ar nākamo sasaukumu, tiktu pilnībā saskaņotas piemaksu likmes, kas saistībā ar darba braucieniem starp Parlamenta trijām darba vietām tiek piemērotas ierēdņiem, pārējiem darbiniekiem un reģistrētiem deputātu palīgiem;

33.  atzinīgi vērtē Prezidija 2018. gada 10. decembrī pieņemto lēmumu par deputātu praktikantiem; prasa pabeigt diskusiju par minētā lēmuma tehniskajiem aspektiem, lai tas stātos spēkā 2019. gada 2. jūlijā; uzsver, ka praktikantu atalgojumam ir jāsedz vismaz viņu iztikas izdevumi;

34.  sagaida, ka Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienesti pildīs savu pamatfunkciju — atbalstīt Eiropas likumdošanas procesu un deputātus viņu pienākumu pildīšanā, nodrošinot kvalitatīvus dokumentu tulkojumus saskaņā ar ilgtspējīgu nākotnes stratēģiju;

35.  atkārtoti pauž bažas par papildu izdevumiem, kas saistīti ar mutisko balsojumu skaidrojumu mutisku tulkošanu plenārsēžu laikā; mudina ģenerālsekretāru iesniegt detalizētu izmaksu sadalījumu saistībā ar mutiskajiem balsojumu skaidrojumiem; atgādina, ka deputātiem savas balsošanas nostājas skaidrošanai vai to jautājumu aktualizēšanai, kuri ir svarīgi viņu vēlētājiem, ir pieejamas alternatīvas, piemēram, rakstiski balsojumu skaidrojumi un dažādas publiskas komunikācijas iespējas; šajā sakarībā uzskata, ka būtisku ietaupījumu panākšanas nolūkā mutiskos balsojumu skaidrojumus varētu likvidēt;

36.  atgādina, ka Deputātu nolikuma 27. panta 1. un 2. punktā ir paredzēts, ka “Eiropas Parlamenta izveidotais brīvprātīgais pensiju fonds pēc šā nolikuma stāšanās spēkā tiek saglabāts deputātiem vai bijušajiem deputātiem, kuri jau ir ieguvuši tiesības uz maksājumiem no šā fonda vai kuri šīs tiesības iegūs nākotnē” un ka “[i]egūtās tiesības un nākotnē paredzamās tiesības saglabājas pilnā apjomā”; aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju pilnībā ievērot Deputātu nolikumu un kopā ar pensiju fondu steidzami izstrādāt skaidru plānu, kā Parlamentam uzņemties un pārņemt pienākumus un saistības attiecībā uz tā deputātu brīvprātīgo pensiju shēmu; atkārtoti prasa Eiropas Revīzijas palātai veikt brīvprātīgā deputātu pensiju fonda pārbaudi un aicina noskaidrot veidus, kā nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu brīvprātīgajam pensiju fondam saskaņā ar Deputātu nolikuma noteikumiem un vienlaikus nodrošinot pilnīgu pārredzamību;

37.  atkārtoti aicina nodrošināt pārredzamību saistībā ar deputātiem paredzēto piemaksu par vispārējiem izdevumiem; pauž nožēlu par to, ka Prezidijs nav ieviesis lielāku pārredzamību un pārskatatbildību šajā jautājumā;

Ar darbiniekiem saistīti jautājumi

38.  uzskata, ka laikā, kad Savienības iestādēm pieejamie finanšu un personāla resursi, visticamāk, kļūs aizvien ierobežotāki, ir svarīgi noteikt jomas, tostarp — bet ne tikai — tādas kā IT pakalpojumi un drošība, mutiskās tulkošanas un rakstiskās tulkošanas pakalpojumi vai šoferu dienests, kurās būtu iespējams palielināt sinerģiju administratīvā atbalsta funkcijās, izmantojot Parlamenta un pārējo Savienības iestāžu pieredzi un pilnībā ņemot vērā pārvaldības grūtības un apjoma atšķirības, lai izstrādātu taisnīgus sadarbības nolīgumus;

39.  atzinīgi vērtē pašreizējos sadarbības nolīgumus starp Parlamentu, Reģionu komiteju un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, lai noteiktu citas jomas, kurās varētu apvienot administratīvā atbalsta funkcijas; aicina ģenerālsekretāru izvērtēt pašreizējo sadarbību starp Savienības iestādēm, lai noteiktu turpmākas iespējamās sinerģijas un ietaupījumus;

40.  atbalsta principu, kas paredz piekļuves nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem; ņemot vērā plenārsēdē apstiprinātos pieprasījumus nodrošināt tulkošanu starptautiskajā zīmju valodā visās plenārsēžu debatēs, aicina ģenerālsekretāru izvērtēt iespējas to īstenot;

41.  atgādina ieteikumus, kas sniegti Parlamenta 2017. gada 26. oktobra, 2018. gada 11. septembra un 2019. gada 15. janvāra rezolūcijās par cīņu pret seksuālu uzmākšanos un izmantošanu Savienībā un pasākumiem, ar kuriem paredzēts novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos; prasa sniegt atbalstu, lai segtu to ārējo speciālistu pakalpojumu izmaksas, kuri nepieciešami ārējās revīzijas paplašināšanai, attiecinot to arī uz Parlamenta personālam paredzēto padomdevēju komiteju uzmākšanās novēršanas jautājumos; aicina piešķirt apropriācijas, lai pilnībā īstenotu Eiropas Parlamenta reformu pasākumus, kuri minēti ceļvedī par aizskarošas izturēšanās apkarošanu, tostarp biežu pret uzmākšanos vērstu apmācību rīkošanu visiem darbiniekiem, reģistrētiem deputātu palīgiem un EP deputātiem; turklāt uzskata, ka ir nepieciešamas apropriācijas, lai segtu tādu mediatoru un citu speciālistu izmaksas, kuri ir kompetenti novērst un pārvaldīt aizskarošas izturēšanās gadījumus Parlamentā kopā ar konfidenciālo konsultantu tīklu un pašreizējām struktūrām;

42.  ierosina plašāk izmantot videokonferences un citas tehnoloģijas, lai aizsargātu vidi un taupītu resursus, jo īpaši samazinot darbinieku darba braucienus starp trim darba vietām;

Citi jautājumi

43.  uzskata, ka ir jāpārskata Parlamenta tāmes pieņemšanas procedūra, ņemot vērā Parlamenta iekšējās budžeta procedūras darba grupas izstrādāto dokumentu par nepabeigtajiem darbiem, ievērojot politisko grupu vēlmi vienkāršot pašreizējo procedūru, padarīt to efektīvāku, samazinot deputātu un darbinieku darba slodzi, kā arī palielināt tās pārredzamību un precizēt pienākumus iesaistīto dalībnieku starpā; atgādina, ka saskaņā ar pašreizējo procedūru Budžeta komiteja veic vienus un tos pašus uzdevumus divas reizes, proti, pavasarī (samierināšanas procedūra ar Prezidiju Parlamenta tāmes pieņemšanas nolūkā) un rudenī (budžeta grozījumu iesniegšana), kā rezultātā notiek vairāk sanāksmju, tiek sagatavots lielāks skaits dokumentu un rodas ar to saistītie izdevumi (rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana u. c.);

44.  aicina saglabāt atbilstošu finansējumu Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centram sadarbībai ar televīzijas raidstacijām, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem un citiem partneriem, lai izvirzītu apmācību mērķus jaunajiem žurnālistiem, jo īpaši saistībā ar jauniem zinātnes un tehnoloģijas sasniegumiem un uz faktiem pamatotām un salīdzinoši izvērtētām ziņām;

45.  aicina ģenerālsekretāru un Prezidiju visā Parlamenta administrācijā ieviest uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes un vides ilgtspējības saglabāšanas kultūru un racionālas pārvaldības pieeju, lai uzlabotu iestādes iekšējā darba efektivitāti, kā arī samazinātu administratīvās formalitātes un birokrātiju; uzsver, ka racionāla pārvaldība nozīmē darba procedūras pastāvīgu uzlabošanu, pateicoties vienkāršošanai un administratīvā personāla pieredzei;

o

o  o

46.  pieņem 2020. finanšu gada tāmi;

47.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tāmi nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. TĀMES PROJEKTS

TĀMES PROJEKTS

2020

Eiropas Savienības iemaksa Eiropas Parlamenta

izdevumu finansēšanā 2020. finanšu gadā

Nosaukums

Summa

 

 

Izdevumi

2 050 430 000

Pašu resursi

172 219 530

Maksājamā iemaksa

1 878 210 470

IEŅĒMUMI

Sadaļa Nodaļa Pants Postenis

Nosaukums

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

4

IEŅĒMUMI NO IESTĀDĒS UN CITĀS SAVIENĪBAS STRUKTŪRĀS STRĀDĀJOŠAJIEM

4 0

DAŽĀDI NODOKĻI UN ATSKAITĪJUMI

4 0 0

Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

11.952.408

11.657.200

11.423.556

4 0. nodaļa — Kopā

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 1 0

Personāla iemaksas pensiju shēmā

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

10.000

10.000

37.595

4 1. nodaļa — Kopā

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

CITAS IEMAKSAS PENSIJU SHĒMĀ

4 2 1

Eiropas Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

p.m.

p.m.

0

4 2. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

4. sadaļa — Kopā

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

IEŅĒMUMI NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

5 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ ĪPAŠUMA (PREČU PIEGĀDE) UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

5 0 0

Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Ieņēmumi no preču piegādes citām iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

p.m.

p.m.

0

5 0. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

5 1

IEŅĒMUMI NO IZĪRĒŠANAS

p.m.

 

 

5 1 1

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 1. nodaļa — Kopā

 

 

 

5 2

IEŅĒMUMI NO IEGULDĪJUMIEM VAI PIEŠĶIRTIEM AIZDEVUMIEM, BANKAS UN CITIEM PROCENTIEM

5 2 0

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

50.000

50.000

0

5 2. nodaļa — Kopā

50.000

50.000

0

5 5

IEŅĒMUMI NO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN DARBU VEIKŠANAS

5 5 0

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 5. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

5 7

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ADMINISTRATĪVO DARBĪBU

5 7 0

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

p.m.

p.m.

0

5 7. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

5 8

DAŽĀDI MAKSĀJUMI

5 8 1

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

p.m.

p.m.

0

5 8. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

5. sadaļa — Kopā

50.000

50.000

0

6

IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI SAISTĪBĀ AR SAVIENĪBAS NOLĪGUMIEM UN PROGRAMMĀM

6 6

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

6 6 0

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

CITAS IEMAKSAS UN ATMAKSĀJUMI

p.m.

p.m.

0

6 6. nodaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

6. sadaļa — Kopā

p.m.

p.m.

0

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0 0

Dažādi ieņēmumi

1.000

1.000

920.241

9 0. nodaļa — Kopā

1.000

1.000

920.241

9. sadaļa — Kopā

1.000

1.000

920.241

PAVISAM KOPĀ

172.219.530

171.038.900

163.213.445

IZDEVUMI

Vispārējs kopsavilkums par apropriācijām (2020. un 2019. gads) un izpildi (2018. gads)

Sadaļa Nodaļa

Nosaukums

2020. gada apropriācijas

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1

IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠIE

1 0

IESTĀDES LOCEKĻI

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

IERĒDŅI UN PAGAIDU DARBINIEKI

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

PĀRĒJIE DARBINIEKI UN ĀRPAKALPOJUMI

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

CITI IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR IESTĀDĒ STRĀDĀJOŠAJIEM

22.478.000

20.662.000

15.500.166

1. sadaļa — Kopā

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

ĒKAS, MĒBELES, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKAS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

DATU APSTRĀDE, IEKĀRTAS UN KUSTAMAIS ĪPAŠUMS

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

6.834.000

8.610.500

4.971.333

2. sadaļa — Kopā

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES VISPĀRĪGAJIEM UZDEVUMIEM

3 0

SANĀKSMES UN KONFERENCES

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

SPECIALIZĒTĀS ZINĀŠANAS UN INFORMĀCIJA: IEGUVE, ARHIVĒŠANA, SAGATAVOŠANA UN IZPLATĪŠANA

131.335.500

123.823.300

138.969.216

3. sadaļa — Kopā

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDES ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

4 0

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ATSEVIŠĶĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PARLAMENTĀRO PALĪDZĪBU

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

PAŠREIZĒJO UN BIJUŠO DEPUTĀTU SANĀKSMES UN CITAS DARBĪBAS

480.000

460.000

440.000

4. sadaļa — Kopā

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJA

5 0

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDES UN NEATKARĪGU IEVĒROJAMU PERSONU KOMITEJAS IZDEVUMI

285.000

280.000

p.m.

5. sadaļa — Kopā

285.000

280.000

p.m.

10

CITI IZDEVUMI

10 0

PROVIZORISKAS APROPRIĀCIJAS

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM IZDEVUMIEM

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

PAPLAŠINĀŠANĀS REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVE INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS POLITIKAI

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PROVIZORISKA APROPRIĀCIJA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVE PRIORITĀRIEM PROJEKTIEM SAGATAVOŠANAS POSMĀ

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

EMAS REZERVE

p.m.

p.m.

p.m.

10. sadaļa — Kopā

5.151.000

10.504.000

0

PAVISAM KOPĀ

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

I IEDAĻA — EIROPAS PARLAMENTS

Ieņēmumi — Pašu resursi

4. sadaļa — Ieņēmumi no iestādēs un citās Savienības struktūrās strādājošajiem

4 0. nodaļa — Dažādi nodokļi un atskaitījumi

4 0 0. pants — Nodokļu ieņēmumi no iestādes locekļu, ierēdņu, pārējo darbinieku un pensijas saņēmēju algām un piemaksām

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Juridiskais pamats

Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā un jo īpaši tā 12. pants.

Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).

4 0 3. pants — Ieņēmumi no pagaidu iemaksas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

16 522,00

Juridiskais pamats

Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 15. decembrim.

4 0 4. pants — Ieņēmumi no īpašās nodevas un solidaritātes nodevas, ko piemēro iestādes locekļu, ierēdņu un pārējo aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumam

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 66.a pants.

4 1. nodaļa — Iemaksas pensiju shēmā

4 1 0. pants — Personāla iemaksas pensiju shēmā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 83. panta 2. punkts.

4 1 1. pants — Personāla veiktā pensijas tiesību pārņemšana vai iegāde

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to VIII pielikuma 4. pants, 11. panta 2. un 3. punkts un 48. pants.

4 1 2. pants — To ierēdņu un pagaidu darbinieku iemaksas pensiju shēmā, kas ir atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

10 000

10 000

33 059,00

4 2. nodaļa — Citas iemaksas pensiju shēmā

4 2 1. pants — Eiropas Parlamenta deputātu iemaksas vecuma pensiju shēmā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām un jo īpaši to III pielikums.

5. sadaļa — Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

5 0. nodaļa — Ieņēmumi no kustamā īpašuma (preču piegāde) un nekustamā īpašuma pārdošanas

5 0 0. pants — Ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas (preču piegāde)

5 0 0 0. postenis — Ieņēmumi no transportlīdzekļu pārdošanas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederošu transportlīdzekļu pārdošanas vai apmaiņas.

5 0 0 1. postenis — Ieņēmumi no cita kustamā īpašuma pārdošanas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā postenī paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša kustamā īpašuma, izņemot transportlīdzekļus, pārdošanas vai apmaiņas.

5 0 0 2. postenis — Ieņēmumi no preču piegādes citām struktūrvienībām Savienības iestādēs vai struktūrās vai citām Savienības iestādēm vai struktūrām – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no iestādei piederoša nekustamā īpašuma pārdošanas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 0 2. pants — Ieņēmumi no publikāciju, iespieddarbu un filmu pārdošanas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā iekļauti arī ieņēmumi no šādu darbu pārdošanas elektroniskajos informācijas nesējos.

5 1. nodaļa — Ieņēmumi no izīrēšanas

5 1 1. pants — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas, un ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšanas

5 1 1 0. postenis — Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo budžeta posteni norādīs šā budžeta pielikumā.

5 1 1 1. postenis — Ar izīrēšanu saistīto izmaksu atmaksāšana – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

47 659,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 2. nodaļa — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem

5 2 0. pants — Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

50 000

50 000

1 111,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no ieguldījumiem vai piešķirtiem aizdevumiem, bankas un citiem procentiem saistībā ar iestādes kontiem.

5 5. nodaļa — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

5 5 0. pants — Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām struktūrvienībām Savienības iestādē vai citām Savienības iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 5 1. pants — Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

624 463,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

5 7 0. pants — Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 1. pants — Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punkta d) apakšpunktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

5 7 2. pants — Tādu sociālo izdevumu atmaksāšana, kas radušies citas iestādes vārdā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot ieņēmumus no tādu sociālo izdevumu atmaksāšanas, kas radušies citas iestādes vārdā.

5 7 3. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

4 078 696,00

5 8. nodaļa — Dažādi maksājumi

5 8 1. pants — Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem – Piešķirtie ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

 

Piezīmes

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu šos ieņēmumus uzskata par piešķirtajiem ieņēmumiem, un tāpēc pozīcijās, no kurām finansēja sākotnējos izdevumus, kas rada attiecīgus ieņēmumus, iekļauj papildu apropriācijas.

Šis pants ietver arī apdrošināšanas sabiedrību veikto atalgojuma atmaksāšanu tiem ierēdņiem, kuri bijuši iesaistīti nelaimes gadījumos.

6. sadaļa — Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Savienības nolīgumiem un programmām

6 6. nodaļa — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0. pants — Citas iemaksas un atmaksājumi

6 6 0 0. postenis — Citas iemaksas un atmaksājumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

13 428 743,00

9. sadaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0. nodaļa — Dažādi ieņēmumi

9 0 0. pants — Dažādi ieņēmumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada budžets

Izpilde 2018. gadā

1 000

1 000

648 807,00

Piezīmes

Šajā pantā paredzēts iegrāmatot dažādus ieņēmumus.

Sīkāku informāciju par izdevumiem un ieņēmumiem no aizdevumiem, nomas un pakalpojumu sniegšanas saskaņā ar šo pantu norādīs šā budžeta pielikumā.

Izdevumi — Izdevumi

1. sadaļa — Iestādē strādājošie

1 0. nodaļa — Iestādes locekļi

1 0 0. pants — Algas un piemaksas

1 0 0 0. postenis — Algas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Deputātu nolikumā noteikto algu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 9. un 10. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 1. un 2. pants.

1 0 0 4. postenis — Parastie ceļa izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu ceļa un uzturēšanās izdevumus saistībā ar braucieniem uz darba vietām un no tām un citiem darba braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 25 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 10. līdz 21. pants un 24. pants.

1 0 0 5. postenis — Citi ceļa izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai atmaksātu papildu ceļa izdevumus un ceļa izdevumus, kas radušies dalībvalstī, no kuras deputāts ievēlēts.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 1 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 22. un 23. pants.

1 0 0 6. postenis — Piemaksa par vispārējiem izdevumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumu iepriekš minētajiem pantiem segtu izdevumus saistībā ar deputātu parlamentāro darbību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 170 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 25. līdz 28. pants.

1 0 0 7. postenis — Piemaksas saistībā ar pienākumu veikšanu

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

190 000

187 000

163 631,40

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vienotas likmes komandējuma dienas naudu un reprezentācijas naudu saistībā ar Parlamenta priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 20. pants.

Prezidija 2009. gada 17. jūnija Lēmums.

1 0 1. pants — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citi sociālie pasākumi

1 0 1 0. postenis — Apdrošināšana nelaimes gadījumiem, veselības apdrošināšana un citas sociālās apdrošināšanas izmaksas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un medicīnisko izdevumu atmaksāšanu, kā arī nozaudēšanas un zādzības riska apdrošināšanu, kas attiecas uz deputātu personiskās lietošanas priekšmetiem.

Tā ir arī paredzēta, lai apdrošinātu deputātus un viņiem palīdzētu gadījumā, ja oficiālo braucienu laikā vajadzīga repatriācija sakarā ar to, ka viņi smagi saslimst, iekļūst negadījumā vai nonāk citā neparedzētā situācijā, kas kavē turpināt braucienu. Palīdzība ietver deputātu repatriācijas organizēšanu un ar to saistīto izdevumu uzņemšanos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 200 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 18. un 19. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 3. līdz 9. pants un 29. pants.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Savienības ierēdņu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku.

Kopīgie noteikumi par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu slimības gadījumiem.

Komisijas Lēmums, ar ko nosaka medicīnisko izdevumu atmaksāšanas vispārējos īstenošanas noteikumus.

1 0 1 2. postenis — Īpaši pasākumi deputātiem ar invaliditāti

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

892 000

876 000

654 850,51

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu atsevišķus izdevumus par palīdzības sniegšanu deputātiem ar smagu invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 30. pants.

1 0 2. pants — Pārejas pabalsti

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pārejas pabalstu pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 13. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 45. līdz 48. pants un 77. pants.

1 0 3. pants — Pensijas

1 0 3 0. postenis — Vecuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu vecuma pensiju pēc deputāta pilnvaru termiņa beigām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 150 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) III pielikums.

1 0 3 1. postenis — Invaliditātes pensijas (DIP)

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

167 000

274 000

161 725,76

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu pensiju deputātiem, kas zaudējuši darbspējas pilnvaru termiņa laikā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) II pielikums.

1 0 3 2. postenis — Apgādnieka zaudējuma pensijas (DIP)

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apgādnieka zaudējuma pensiju un bāreņa pensiju deputāta vai bijušā deputāta nāves gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 15 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 75. pants un Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) I pielikums.

1 0 3 3. postenis — Deputātu brīvprātīgā pensiju shēma

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 000

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes iemaksu deputātiem paredzētajā brīvprātīgajā papildu pensiju shēmā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 500 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 27. pants.

Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 76. pants. Noteikumu par Eiropas Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām (“DIP noteikumi”) VII pielikums.

1 0 5. pants — Valodu kursi un datorkursi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

750 000

800 000

700 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu deputātu valodu kursu un datorkursu izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 44. pants.

Prezidija 2017. gada 23. oktobra Lēmums par valodu un datorkursiem deputātiem.

1 2. nodaļa — Ierēdņi un pagaidu darbinieki

1 2 0. pants — Atalgojums un citas tiesības

1 2 0 0. postenis — Atalgojums un piemaksas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai štatu sarakstā paredzētajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem segtu:

—  algas, piemaksas un ar algām saistītus maksājumus,

—  apdrošināšanu pret slimībām, nelaimes gadījumiem un arodslimībām, kā arī citas sociālās apdrošināšanas iemaksas,

—  fiksētas likmes piemaksas par virsstundu darbu,

—  dažādus pabalstus un piemaksas,

—  ierēdņa vai pagaidu darbinieka, kā arī viņa laulātā un apgādībā esošo personu ceļa izdevumus braucienam no darba vietas uz izcelsmes vietu,

—  izdevumus saistībā ar atalgojuma koeficientiem, ko piemēro algām un tai atalgojuma daļai, kuru pārskaita uz valsti, kas nav darba vieta,

—  bezdarba apdrošināšanu pagaidu darbiniekiem un iestādes maksājumus pagaidu darbiniekiem, lai izveidotu un uzturētu tiesības uz pensiju viņu izcelsmes valstī.

Tā paredzēta arī, lai segtu apdrošināšanas prēmijas apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem sporta nodarbību laikā Eiropas Parlamenta sporta centru izmantotājiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 450 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 2. postenis — Apmaksāts virsstundu darbs

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

150 000

110 000

60 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta virsstundu darba apmaksai saskaņā ar juridisko pamatu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 56. pants un VI pielikums.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 0 4. postenis — Tiesības, kas ir saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un dienesta attiecību izbeigšanos

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  ierēdņu un pagaidu darbinieku (arī ģimenes locekļu) ceļa izdevumus, stājoties amatā, beidzot darbu iestādē vai saistībā ar pārcelšanu citā amatā, kas ietver darba vietas maiņu,

—  pabalstus par iekārtošanos un iekārtošanos citā dzīvesvietā un pārcelšanās izdevumus ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuriem jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā, tiekot pārceltiem uz citu darba vietu, beidzot darbu iestādē un pārceļoties citur,

—  dienas naudu ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kas sniedz pierādījumu, ka viņiem ir jāmaina dzīvesvieta, stājoties amatā vai tiekot pārceltiem uz citu darba vietu,

—  atlaišanas pabalstu ierēdņiem uz pārbaudes laiku, kurus atlaiž acīmredzamas neatbilstības dēļ,

—  atlaišanas pabalstu darbiniekiem uz noteiktu laiku, ar kuriem iestāde lauž līgumu,

—  starpību par iemaksām, ko dalībvalsts pensiju shēmā veikuši līgumdarbinieki, un iemaksām, kuras jāmaksā Savienības pensiju shēmā darba līguma pārskatīšanas gadījumā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 2 2. pants — Pabalsti saistībā ar dienesta attiecību priekšlaicīgu izbeigšanos

1 2 2 0. postenis — Pabalsti darbiniekiem, kurus atceļ no amata vai atvaļina dienesta interesēs

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pabalstiem, ko maksā:

—  ierēdņiem, kuriem piešķirts neaktīvs statuss saistībā ar darba vietu skaita samazināšanu iestādē,

—  ierēdņiem, kuriem noteikts atvaļinājums tādu organizatorisku apsvērumu dēļ, kas saistīti ar vajadzību iegūt jaunas kompetences iestādē,

—  ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, kuri ieņem vadošu AD 16 vai AD 15 pakāpes amatu politiskajās grupās un kuri ir atcelti no amata dienesta interesēs.

No tās sedz arī darba devēja iemaksu veselības apdrošināšanas shēmā un izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu šiem pabalstiem (izņemot Civildienesta noteikumu 42.c pantā paredzētajam pabalstam, kuram korekcijas koeficientu nepiemēro).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 41., 42.c, 50. pants un IV pielikums, kā arī Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 48.a pants.

1 2 2 2. postenis — Pabalsti par dienesta attiecību izbeigšanos un ierēdņu un pagaidu darbinieku īpašo pensiju shēma

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  pabalstus, ko maksā saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vai Padomes Regulu (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 un (EK, Euratom) Nr. 1748/2002,

—  darba devēja iemaksu attiecīgo pabalstu saņēmēju veselības apdrošināšanas shēmā,

—  izdevumus saistībā ar korekcijas koeficientu piemērošanu dažādajiem pabalstiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 64. un 72. pants.

Padomes Regula (EK, Euratom, EOTK) Nr. 2689/95 (1995. gada 17. novembris), ar ko ievieš īpašus pasākumus Eiropas Kopienu pagaidu darbinieku dienesta attiecību izbeigšanai sakarā ar Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos (OV L 280, 23.11.1995., 4. lpp.).

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1748/2002 (2002. gada 30. septembris), kas iestādes modernizācijas sakarā ievieš īpašus pasākumus attiecībā uz Eiropas Parlamentā pastāvīgā darbā iecelto Eiropas Kopienu ierēdņu un Eiropas Parlamenta politiskajās grupās strādājošo pagaidu darbinieku darba attiecību pārtraukšanu (OV L 264, 2.10.2002., 9. lpp.).

1 4. nodaļa — Pārējie darbinieki un ārpakalpojumi

1 4 0. pants — Pārējie darbinieki un ārštata personas

1 4 0 0. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāts un politiskās grupas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu turpmāk minētos izdevumus:

—  pārējo darbinieku, tostarp līgumdarbinieku un īpašu padomdevēju (Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības nozīmē) atalgojumu, ieskaitot piemaksas un pabalstus, darba devēja iemaksas dažādās, galvenokārt kopienas, sociālās drošības sistēmās, kā arī izdevumus saistībā ar šādu darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientiem,

—  izdevumus, kas saistīti ar darba aģentūru nodrošināto pagaidu darbinieku nodarbināšanu,

—  Individuālo tiesību un algu sarakstu nodaļas rēķinus par tādu darbinieku nodarbināšanu, kuri strādā ar Eiropas Parlamenta ierēdņu administratīvajām lietām (jo īpaši bezdarbnieka pabalstiem, pensiju tiesībām u. tml.).

No šīs apropriācijas nesedz izdevumus saistībā ar:

—  pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kas pilda ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu saistītus pienākumus,

—  pārējiem darbiniekiem, kas Ģenerālsekretariātā pilda šoferu pienākumus vai nodrošina šoferu koordinēšanu.

Daļa šīs apropriācijas jāizmanto, lai pieņemtu darbā līgumdarbiniekus ar invaliditāti saskaņā ar Prezidija 2008. gada 7. un 9. jūlija lēmumu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 4 000 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV, V un VI sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 1. postenis — Pārējie darbinieki: drošība

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus par pārējiem darbiniekiem Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā, kuru pienākumi ir saistīti ar personu un īpašuma drošību, informācijas drošību un riska novērtēšanu:

—  līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 2. postenis — Pārējie darbinieki: Ģenerālsekretariāta šoferi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Piezīmes

Šī apropriācija galvenokārt paredzēta, lai segtu šādus izdevumus saistībā ar pārējiem darbiniekiem, kas pilda šoferu pienākumus Ģenerālsekretariātā vai nodrošina šoferu koordinēšanu:

—  līgumdarbinieku un palīglīgumdarbinieku atalgojumu, tostarp piemaksas un pabalstus, kā arī šo darbinieku atalgojuma korekcijas koeficientu ietekmi,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (IV sadaļa).

Eiropas Parlamenta ierēdņu un citu darbinieku konkursu un atlases procedūru, pieņemšanas darbā un klasifikācijas vispārējie īstenošanas noteikumi (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2014. gada 17. oktobra lēmums).

1 4 0 4. postenis — Praktikanti, valstu norīkotie eksperti, ierēdņu apmaiņa un mācību apmeklējumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  maksājumus praktikantiem ar augstāko izglītību (stipendijas), tostarp eventuālus ģimenes pabalstus,

—  praktikantu ceļa izdevumus,

—  ar praktikantu invaliditāti tieši saistītus papildu izdevumus,

—  izdevumus par slimības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu praktikantiem,

—  izdevumus saistībā ar informatīvu/apmācības kursu organizēšanu praktikantiem,

—  subsīdijas izmaksu R. Šūmana prakses komitejai,

—  izdevumus, kas radušies darbinieku apmaiņā starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstu civildienestu, kandidātvalstīm vai noteikumos norādītām starptautiskām organizācijām,

—  izdevumus saistībā ar valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu, tostarp pabalstus un ceļa izdevumus,

—  izdevumus par nelaimes gadījumu apdrošināšanu norīkotajiem valstu ekspertiem,

—  izdevumu atmaksu par mācību braucieniem un mācību stipendijas,

—  konferenču tulku un tulkotāju apmācību organizēšanu, jo īpaši sadarbībā ar tulku skolām un universitātēm, kuras nodrošina tulkotāju apmācību, kā arī stipendiju piešķiršanu tulku un tulkotāju profesionālajai apmācībai un tālākapmācībai, mācību līdzekļu pirkšanu un saistītus izdevumus,

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Noteikumi par Eiropas Parlamenta ierēdņu un politisko grupu pagaidu darbinieku norīkošanu uz valsts pārvaldes iestādēm, tām pielīdzināmām iestādēm un starptautiskām organizācijām (Prezidija 2005. gada 7. marta lēmums).

Noteikumi par valstu ekspertu norīkošanu uz Eiropas Parlamentu (Prezidija 2009. gada 4. maija lēmums).

Iekšējie noteikumi par praksi un mācību apmeklējumiem Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariātā (Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2013. gada 1. februāra un 2018. gada 14. septembra lēmums).

1 4 0 5. postenis — Izdevumi par mutisko tulkošanu

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus izdevumus:

—  samaksu un saistītas piemaksas, sociālās iemaksas, ceļa izdevumus un citas izmaksas konferenču līgumtulkiem, kurus Eiropas Parlaments noalgo uz Eiropas Parlamenta organizētām sanāksmēm savām vai citu iestāžu vai struktūru vajadzībām, ja Eiropas Parlamenta tulki (ierēdņi un pagaidu darbinieki) nevar nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus,

—  izdevumus saistībā ar konferenču aģentūrām, tehniskajiem darbiniekiem un konferenču vadību iepriekš minētajām sanāksmēm, ja Eiropas Parlamenta ierēdņi, pagaidu darbinieki vai pārējie darbinieki nevar nodrošināt šādus pakalpojumus,

—  izdevumus par pakalpojumiem, ko Eiropas Parlamentam snieguši citu reģionālo, valsts vai starptautisko iestāžu tulki,

—  izdevumus saistībā ar mutiskās tulkošanas pasākumiem, jo īpaši sanāksmju sagatavošanu, tulku apmācību un atlasi,

—  maksu Komisijai par konferenču tulkiem paredzēto maksājumu pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 2 600 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1999. gada 28. jūlija Vienošanās par konferenču tulku nodarbināšanas kārtību un atalgojumu (un tās īstenošanas noteikumi), kas grozīta 2004. gada 13. oktobrī un pārskatīta 2008. gada 31. jūlijā.

1 4 0 6. postenis — Novērotāji

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai novērotājiem atmaksātu izdevumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamenta 13. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

1 4 2. pants — Rakstiskās tulkošanas ārpakalpojumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu rakstiskās tulkošanas, korektūras, mašīnrakstīšanas, kodēšanas un tehniskas palīdzības darbus, ko veic ārēji pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

1 6. nodaļa — Citi izdevumi, kas ir saistīti ar iestādē strādājošajiem

1 6 1. pants — Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 6 1 0. postenis — Izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

163 000

163 000

111 415,93

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par Lēmuma 2002/621/EK 3. pantā noteikto konkursu organizēšanu, kā arī to kandidātu ceļa un uzturēšanās izdevumus, kuri ir uzaicināti uz darba intervijām,

—  izdevumus par darbinieku atlases procedūru organizēšanu.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad tas nepieciešams iestādes darbībai, un pēc apspriešanās ar Eiropas Personāla atlases biroju daļu no šīs apropriācijas var izlietot arī pašas iestādes rīkoto konkursu finansēšanai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 27. līdz 31. pants, 33. pants un III pielikums.

Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Reģionu komitejas un Eiropas Ombuda Lēmums 2002/620/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja izveidi (OV L 197, 26.7.2002., 53. lpp.) un Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas ģenerālsekretāru, Tiesas sekretāra, Revīzijas palātas, Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas ģenerālsekretāru un Eiropas Ombuda pārstāvja Lēmums 2002/621/EK (2002. gada 25. jūlijs) par Eiropas Kopienu Personāla atlases biroja uzbūvi un darbību (OV L 197, 26.7.2002., 56. lpp.).

1 6 1 2. postenis — Apmācība un izaugsme

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu apmācības izdevumus personāla prasmju un attiecīgās institūcijas darbības un efektivitātes uzlabošanai, piemēram, valodu kursus oficiālo darba valodu apguvei.

Tā ir paredzēta arī tam, lai segtu izdevumus par citiem mācību kursiem deputātiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 24.a pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1 6 3. pants — Pasākumi iestādes personāla atbalstam

1 6 3 0. postenis — Sociālais dienests

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

760 000

749 000

517 613,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  saskaņā ar iestāžu politiku šādām personām ar invaliditāti:

—  aktīvi nodarbinātajiem ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem,

—  aktīvi nodarbināto ierēdņu un pagaidu darbinieku laulātajiem,

—  apgādībā esošajiem bērniem saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem,

pēc tam, kad ir beigušās tiesības saņemt iespējamo atmaksu, kas šādos gadījumos noteikta mītnes valstī vai izcelsmes valstī, nepārsniedzot budžetā noteiktos limitus, tādu izdevumu atmaksāšanu, kuri nav medicīniska rakstura izdevumi un kurus kopīgā veselības apdrošināšanas shēma neatmaksā, bet kuri ir atzīti par nepieciešamiem, ir radušies sakarā ar invaliditāti un ir pienācīgi pamatoti,

—  pasākumus, lai atbalstītu ierēdņus un pārējos darbiniekus, kas nonākuši īpaši grūtos apstākļos,

—  dotācijas piešķiršanai Personāla komitejai un sociālā dienesta papildu izdevumiem. To iemaksu vai izdevumu segšana, ko Personāla komiteja nodrošina sociālā atbalsta pasākumos iesaistītajiem, būs paredzēta sociālas, kultūras vai valodnieciskas ievirzes pasākumu finansēšanai, bet netiks piešķirtas individuālas subsīdijas darbiniekiem vai mājsaimniecībām,

—  citus sociālus pasākumus iestādes vai iestāžu līmenī, kuru mērķis ir palīdzēt ierēdņiem, pārējiem darbiniekiem un pensionāriem,

—  finansējumu specifiskiem, samērīgiem pielāgošanas pasākumiem vai izdevumiem par medicīniskām analīzēm vai sociālo novērtējumu ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem ar invaliditāti, kuri ir darbā pieņemšanas procesā vai kuriem ir nepieciešami pielāgošanās pasākumi ar darbu saistītu notikumu dēļ, un praktikantiem ar invaliditāti, kuri ir atlases procesā, piemērojot Civildienesta noteikumu 1.d pantu, jo īpaši personīgā asistenta palīdzību darba vietā, tostarp saistībā ar transportu, vai komandējumos.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 70 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 1.d pants, 9. panta 3. punkta trešā daļa un 76. pants.

1 6 3 1. postenis — Mobilitāte

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu ar mobilitāti saistītos izdevumus dažādajās darba vietās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

1 6 3 2. postenis — Darbinieku sociālie kontakti un citi sociālie pasākumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

252 000

240 000

212 286,81

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai veicinātu un finansiāli atbalstītu darbības, kas sekmē sociālos kontaktus starp dažādu tautību darbiniekiem, piemēram, lai dotētu darbinieku klubus, sporta un kultūras apvienības, kā arī lai piedalītos pastāvīga brīvā laika pavadīšanas centra darbības finansēšanā (kultūras pasākumi, vaļasprieki, restorāni).

No tās sedz arī izdevumus par piedalīšanos vairākām iestādēm kopīgu sociālo pasākumu finansēšanā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 600 000 EUR apmērā.

1 6 5. pants — Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

1 6 5 0. postenis — Medicīnas dienests

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu medicīnas dienestu, Slimības atvaļinājumu dienesta un Riska novēršanas un optimālu darba apstākļu nodaļas darbības izdevumus trijās darba vietās, tostarp medicīniskās pārbaudes, materiālu un farmaceitisko preparātu un citus iepirkumus, izdevumus par medicīnisko izmeklēšanu, jo īpaši saistībā ar arodmedicīnu, par medicīniskajām apskatēm saistībā ar pieņemšanu darbā, regulārajām apskatēm un veselības pārbaudēm saistībā ar drošībai un drošumam nozīmīgām un noteikta riska štata vietām, medicīniskajām ekspertīzēm, ergonomiju, darba nespējas komisijas darbības izdevumus, arbitrāžu un ekspertīzes, kā arī izdevumus par pakalpojumiem, ko sniedz pieaicinātie medicīnas speciālisti un paramediķi, ja iestādes mediķi to uzskata par vajadzīgu.

No tās sedz arī izdevumus par noteiktu instrumentu iegādi, kas ir vajadzīgi medicīnisku apsvērumu dēļ, kā arī samaksu medicīnisko un paramedicīnisko pakalpojumu sniedzējiem vai darbiniekiem, kas veic īstermiņa aizvietošanas uzdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 33. pants, 59. pants un II pielikuma 8. pants.

1 6 5 2. postenis — Izdevumi par ēdināšanas pakalpojumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

800 000

1 080 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par ēdināšanas pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

1 6 5 4. postenis — Bērnu pieskatīšanas struktūras

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta daļu no visiem organizatoriskajiem izdevumiem un izdevumiem par pakalpojumiem, kas sniegti gan iekšējām, gan ārējām bērnu pieskatīšanas struktūrām, ar kurām ir noslēgts līgums.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 3 300 000 EUR apmērā.

1 6 5 5. postenis — Eiropas Parlamenta iemaksas akreditētām II tipa Eiropas skolām

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

626 000

615 000

445 600,00

Piezīmes

Komisijas Lēmuma C(2013) 4886 (2013. gada 1. augusts), ar ko paredz ES iemaksas, kuras maksā Eiropas skolu valdes akreditētām skolām proporcionāli tajās uzņemto ES darbinieku bērnu skaitam, un ar ko aizstāj Komisijas Lēmumu C(2009) 7719 (2009. gada 14. oktobris), kurš grozīts ar Komisijas Lēmumu C(2010) 7993 (2010. gada 8. decembris) īstenošana (OV C 222, 2.8.2013., 8. lpp.).

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu Eiropas Parlamenta iemaksu II tipa Eiropas skolām, kuras akreditējusi Eiropas Skolu valde, vai lai atlīdzinātu Komisijai iemaksu Eiropas Skolu valdes akreditētajām II tipa Eiropas skolām, kuru Komisija veikusi Eiropas Parlamenta vietā. Ar šo apropriāciju sedz izmaksas par minētajās skolās reģistrētajiem to Eiropas Parlamenta darbinieku bērniem, uz kuriem attiecas Civildienesta noteikumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

2. sadaļa — Ēkas, mēbeles, iekārtas un dažādi darbības izdevumi

Piezīmes

Tā kā apdrošināšanas sabiedrības ir atsaukušas to risku apdrošināšanu, kas saistīti ar darba strīdiem un ar terora aktiem, kuriem ir pakļautas Eiropas Parlamenta ēkas, tie jāsedz no Eiropas Savienības vispārējā budžeta.

Tādējādi šajā sadaļā iekļautās apropriācijas paredzētas visu to izmaksu segšanai, kas radušās no zaudējumiem sakarā ar darba strīdiem un terora aktiem.

2 0. nodaļa — Ēkas un saistītie izdevumi

2 0 0. pants — Ēkas

2 0 0 0. postenis — Īre

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu īres maksājumus par ēkām vai ēku daļām, kuras izmanto Eiropas Parlaments.

No tās sedz arī nodokļus saistībā ar ēkām. Īres maksu aprēķina divpadsmit mēnešiem, pamatojoties uz īres līgumiem, kuri ir noslēgti vai kurus gatavo un kuri parasti paredz arī indeksāciju saskaņā ar dzīves dārdzību vai celtniecības izmaksām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 3 000 000 EUR apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 1. postenis — Nomas maksājumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nomas maksājumus par ēkām vai ēku daļām saskaņā ar noslēgtajiem vai sagatavošanā esošajiem līgumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 3. postenis — Nekustamā īpašuma iegāde

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu nekustamā īpašuma iegādi. Subsīdijām zemesgabalu iegādei un to sagatavošanai būvdarbiem piemēro Finanšu regulas noteikumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 13 000 EUR apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 7. postenis — Ēku celtniecība un telpu iekārtošana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  ēku celtniecības izmaksas (darbi, maksa par pētījumiem, sākotnējā iekārtošana un aprīkojums ēku nodošanai ekspluatācijā un visas ar to saistītās izmaksas),

—  telpu iekārtošanas izmaksas, kā arī citas ar šo iekārtošanu saistītas izmaksas (jo īpaši samaksu arhitektam, inženierim u. c.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 472 000 EUR apmērā.

Finansiālus ieguldījumus no dalībvalstīm vai to valsts aģentūrām vai struktūrām finansējuma vai izdevumu un tādu saistīto maksājumu atmaksas veidā, kuras attiecas uz zemes, ēku iegādi vai izmantošanu, kā arī to maksājumu atmaksu, kas saistīti ar iestādes ēkām un aprīkojumu, uzskata par ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 2. punktu.

2 0 0 8. postenis — Citi īpaši pasākumi īpašuma pārvaldības jomā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu šādus nekustamā īpašuma pārvaldības izdevumus, kas nav īpaši paredzēti citos šīs nodaļas pantos:

—  atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde,

—  obligātās inspekcijas, kvalitātes pārbaudes, ekspertu atzinumi, revīzijas, atbilstības uzraudzību u. c.,

—  tehniskā bibliotēka,

—  atbalsts ēku pārvaldībai (ēku palīdzības dienests),

—  ēku plānu un informācijas nesēju administratīva pārvaldība,

—  citi izdevumi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 268 000 EUR apmērā.

2 0 2. pants — Izdevumi saistībā ar ēkām

2 0 2 2. postenis — Ēku uzturēšana, apsaimniekošana, ekspluatācija un uzkopšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem segtu Eiropas Parlamenta nomāto vai īpašumā esošo ēku (biroju, citu telpu un instalāciju) uzturēšanas, apsaimniekošanas, ekspluatācijas un uzkopšanas izmaksas.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 479 000 EUR apmērā.

2 0 2 4. postenis — Enerģijas patēriņš

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu izdevumus par ūdensapgādi, gāzi, elektrību un apkuri.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 150 000 EUR apmērā.

2 0 2 6. postenis — Ēku drošība un novērošana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu galvenokārt tos izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta lietoto ēku apsardzi un novērošanu tā trijās parastajās darba vietās, informācijas birojos Savienībā un birojos trešās valstīs.

Pirms līgumu noslēgšanas vai atjaunošanas iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par līguma nosacījumiem, kurus tās ir panākušas (cena, izraudzītā valūta, indeksācija, ilgums, citi nosacījumi), ņemot vērā Finanšu regulas 104. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

2 0 2 8. postenis — Apdrošināšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par apdrošināšanas prēmijām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 1. nodaļa — Datu apstrāde, iekārtas un kustamais īpašums

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 1 0. pants — Datu elektroniska apstrāde un telesakari

2 1 0 0. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar pamatdarbību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām, kas ir vajadzīgas Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru pienācīgai darbībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, datoriekārtām nodaļās un tīkla pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 625 000 EUR apmērā.

2 1 0 1. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar infrastruktūru saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām ar Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūras pārvaldībai un uzturēšanai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar tīkliem, elektroinstalācijām, atsevišķu telesakaru aprīkojumu, kā arī balsošanas iekārtām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirto ieņēmumu summa ir paredzēta 66 000 EUR apmērā.

2 1 0 2. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar vispārēju atbalstu lietotājiem saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībā, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmu lietotājiem. Šie izdevumi ir saistīti ar deputātiem un citiem lietotājiem paredzētajiem atbalsta pakalpojumiem, jo īpaši administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām, ko izmanto drošības un drošuma jomā, un komunikācijas lietojumprogrammām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirto ieņēmumu summa ir paredzēta 45 000 EUR apmērā.

2 1 0 3. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ar IKT lietojumprogrammu pārvaldību saistītās regulārās darbības

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, nomu, apkalpošanu un uzturēšanu, un ar to saistītiem darbiem, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar regulārām darbībām iestādes IKT lietojumprogrammu pārvaldībai. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem, komunikācijas darbībām, drošībai un drošumam paredzētām lietojumprogrammām, kā arī administratīvām un likumdošanas lietojumprogrammām.

Tā paredzēta, lai segtu arī izdevumus par IKT rīkiem, ko finansē kopīgi saskaņā ar iestāžu sadarbību valodu jomā, ņemot vērā Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejas pieņemtos lēmumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 32 000 EUR apmērā.

2 1 0 4. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi infrastruktūrā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem Eiropas Parlamenta datorsistēmu un telesakaru sistēmas infrastruktūrā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti datu apstrādes centra un telesakaru sistēmām, tīkliem, elektroinstalācijām, kā arī videokonferenču sistēmām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 102 000 EUR apmērā.

2 1 0 5. postenis — Datu elektroniska apstrāde un telesakari: ieguldījumi projektos

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iekārtu un programmatūru pirkšanu, kā arī izdevumus par pakalpojumu uzņēmumu sniegtu palīdzību un konsultācijām saistībā ar ieguldījumiem esošajos vai jaunos IKT projektos. Šie ieguldījumi galvenokārt ir saistīti ar deputātiem paredzētām lietojumprogrammām, lietojumprogrammām likumdošanas, administratīvajā, finanšu, komunikācijas, drošības un drošuma jomā, kā arī saistībā ar IKT pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 1 2. pants — Mēbeles

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu mēbeļu iegādi, nomu, uzturēšanu un labošanu, jo īpaši ergonomisku biroja mēbeļu iegādi, nolietotu un salauztu mēbeļu un biroja iekārtu aizstāšanu. Tā paredzēta, lai segtu arī dažādus izdevumus saistībā ar visu Eiropas Parlamenta mēbeļu pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 1 4. pants — Tehniskās iekārtas un aprīkojums

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta tehnisko iekārtu un aprīkojuma iegādei, nomai, uzturēšanai, labošanai un pārvaldībai, jo īpaši:

—  dažādām fiksētām un mobilām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam saistībā ar publicēšanu, drošību (arī programmatūru), ēdināšanu, ēkām, darbinieku apmācībai, iestādes sporta centriem u. c.,

—  iekārtām saistībā ar iespieddarbiem, telefona pakalpojumiem, ēdnīcām, veikaliem, drošību, konferenču tehnisko aprīkojumu, audiovizuālo nozari u. c.,

—  īpašām iekārtām (elektroniskām, informātikas un elektriskām) un ar to saistītiem ārpakalpojumiem.

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par reklāmu saistībā ar norakstītā īpašuma tālākpārdošanu vai izmantošanu, kā arī izdevumus par tehnisku palīdzību (konsultēšanu) par jautājumiem, kuros ir nepieciešamas ārēju speciālistu zināšanas.

No šīs apropriācijas sedz arī izdevumus par transporta pakalpojumiem tāda aprīkojuma pārvadāšanai, kas nepieciešams tehnisku konferenču pakalpojumu sniegšanai jebkurā pasaules vietā, kur tos ir pieprasījis deputāts, delegācija, politiskā grupa vai Eiropas Parlamenta struktūra. Šie izdevumi ietver gan transporta izdevumus, gan visas ar tiem saistītās administratīvās izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 190 000 EUR apmērā.

2 1 6. pants — Deputātu, citu personu un preču pārvadāšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu transportlīdzekļu (autoparks un velosipēdi) iegādi, līzingu, uzturēšanu, izmantošanu, labošanu, kā arī izdevumus par automašīnu, taksometru, autobusu un kravas mašīnu nomu ar šoferi vai bez tā, kā arī ar to saistīto apdrošināšanu un citas pārvaldības izmaksas. Atjaunojot autoparku un pērkot, iegādājoties ar līzinga palīdzību vai īrējot automašīnas, priekšroka tiks dota automašīnām, kuras vismazāk piesārņo vidi, piemēram, hibrīdautomobiļiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 000 EUR apmērā.

2 3. nodaļa — Kārtējie administratīvie izdevumi

Piezīmes

Saistībā ar iepirkumiem iestāde apspriežas ar pārējām iestādēm par katras iestādes panāktajiem līgumu nosacījumiem.

2 3 0. pants — Kancelejas preces, biroja piederumi un dažādas plaša patēriņa preces

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par papīra, aplokšņu, biroja aprīkojuma, drukāšanas un dokumentu kopēšanas iekārtu u. c. palīglīdzekļu pirkšanu, kā arī ar to saistītās pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 73 000 EUR apmērā.

2 3 1. pants — Finansiālas izmaksas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

60 000

60 000

35 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu maksājumus par bankas pakalpojumiem (komisijas maksas, ažio un citas maksas) un citas finansiālas izmaksas, tostarp saistītos izdevumus par ēku finansēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

2 3 2. pants — Tiesāšanās izdevumi un zaudējumu atlīdzība

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  summas, ko Tiesa, Vispārējā tiesa vai dalībvalstu tiesas var piespriest Eiropas Parlamentam maksāt,

—  izmaksas saistībā ar pieaicināto juristu pakalpojumiem, lai pārstāvētu Eiropas Parlamentu Savienības un dalībvalstu tiesās, un izmaksas par juriskonsultu vai ekspertu pakalpojumiem, lai sniegtu palīdzību Juridiskajam dienestam,

—  samaksu juristiem saistībā ar disciplinārlietām vai līdzīgām lietām,

—  zaudējumu atlīdzību un procentus,

—  saskaņā ar Vispārējās tiesas Reglamenta III sadaļas 11. nodaļu izlīguma ceļā panāktas kompensācijas,

—  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzliktos administratīvos naudas sodus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

2 3 6. pants — Izdevumi par pastmarkām un sūtījumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

224 000

337 000

186 257,83

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par pastmarkām, sūtījumu apstrādi, nogādāšanu un piegādi, ko veic valsts pasts vai kurjeru pakalpojumu uzņēmumi.

Tā paredzēta arī, lai segtu izdevumus par sūtījumu apstrādes pakalpojumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 3 7. pants — Pārcelšanās

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar pārcelšanos un iekraušanas/izkraušanas darbiem, ko veic ar pārcelšanās uzņēmumu starpniecību vai izmantojot ar aģentūru starpniecību pieejamus iekrāvēju/izkrāvēju pakalpojumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 3 8. pants — Citi administratīvie izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  apdrošināšanu, kas nav īpaši paredzēta citā postenī,

—  sēžu zāles apkalpojošo darbinieku, šoferu, uzņemšanas dienesta darbinieku, noliktavu darbinieku, pārvadātāju, kā arī darbinieku, kuri strādā Apmeklējumu un semināru nodaļā, apmeklētāju centrā Parlamentarium, medicīnas dienestā, drošības un ēku uzturēšanas dienestos, kā arī dažādos tehniskajos dienestos, darba apģērba iegādi un kopšanu,

—  citas ar darbību un pārvaldību saistītas izmaksas, tostarp maksājumus Atalgojuma un individuālo tiesību birojam par bijušo deputātu tiesību aktos noteikto pensiju pārvaldību, izmaksas par to ārējo darbinieku drošības pārbaudēm, kuri strādā Eiropas Parlamenta telpās vai sistēmās, kā arī preču vai pakalpojumu iegādi, kas nav paredzēta citā pozīcijā,

—  dažādus pirkumus saistībā ar vides vadības un audita sistēmas (EMAS) pasākumiem (reklāmas kampaņa u. tml.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

2 3 9. pants — EMAS pasākumi, tostarp to popularizēšana, un Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēma

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

262 500

262 500

198 988,92

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar EMAS pasākumiem, tostarp to popularizēšanas pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta rādītājus vides jomā, un izdevumus, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta oglekļa emisiju kompensācijas shēmu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

3. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes vispārīgajiem uzdevumiem

3 0. nodaļa — Sanāksmes un konferences

Izdevumi par darbinieku komandējumiem un darba braucieniem starp trim darba vietām

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu izdevumus par iestādes darbinieku, valsts norīkotu ekspertu, praktikantu un iestādes uzaicinātu citu Eiropas vai starptautisku iestāžu darbinieku darba braucieniem starp nodarbinātības vietu un jebkuru no trim Eiropas Parlamenta darba vietām (Brisele, Luksemburga un Strasbūra) un par komandējumiem uz jebkuru citu vietu, kas nav viena no Parlamenta trim darba vietām. Segtie izdevumi ir transporta izmaksas, dienas naudas, uzturēšanās izmaksas un kompensācijas par neērtu darba laiku. Tiek segtas arī saistītās izmaksas (tostarp izmaksas par biļešu un viesnīcu rezervāciju atcelšanu, elektronisko rēķinu izmaksas un komandējumu apdrošināšanas izmaksas).

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu arī iespējamus izdevumus nolūkā kompensēt oglekļa emisijas saistībā ar darbinieku komandējumiem un darba braucieniem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 200 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un jo īpaši to 71. pants un VII pielikuma 11., 12. un 13. pants.

3 0 2. pants — Pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

910 500

1 000 000

748 223,68

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus, kas saistīti ar iestādes pienākumiem rīkot pieņemšanas, tostarp saistībā ar zinātnisko iespēju novērtēšanas (STOA) darbu, un citus tālredzīgus pasākumus, kā arī Eiropas Parlamenta deputātu reprezentācijas izdevumus,

—  Parlamenta priekšsēdētāja reprezentācijas izdevumus braucienos ārpus darba vietām,

—  reprezentācijas izdevumus un daļu no Parlamenta priekšsēdētāja kabineta sekretariāta izdevumiem,

—  ģenerālsekretāra rīkoto pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus, tostarp dažādu priekšmetu un medaļu iegādi ierēdņiem, kuru darba stāžs iestādē ir 15 vai 25 gadi,

—  dažādus protokola izdevumus, piemēram, izdevumus karogiem, stendiem, ielūgumiem, ēdienkartēm utt.,

—  īpaši svarīgu iestādes apmeklētāju ceļa un uzturēšanās izdevumus,

—  vīzu izmaksas saistībā ar deputātu un darbinieku oficiālajiem braucieniem,

—  pieņemšanu un reprezentācijas izdevumus un citus īpašus izdevumus deputātiem, kas ieņem oficiālus amatus Eiropas Parlamentā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

3 0 4. pants — Dažādi izdevumi par sanāksmēm

3 0 4 0. postenis — Dažādi izdevumi par iekšējām sanāksmēm

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

300 000

600 000

1 130 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus par atspirdzinošiem un citiem dzērieniem, atsevišķos gadījumos uzkodām, ko pasniedz Eiropas Parlamenta organizētās sanāksmēs vai iestāžu sanāksmēs, kuras tiek rīkotas tā telpās, kā arī šo pakalpojumu pārvaldības izmaksas.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

3 0 4 2. postenis — Sanāksmes, kongresi, konferences un delegācijas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai jo īpaši segtu 1 0. nodaļā un 3 0 0. pantā neiekļautos izdevumus saistībā ar:

—  sanāksmju organizēšanu ārpus darba vietām (komitejas vai to delegācijas, politiskās grupas), tostarp attiecīgā gadījumā reprezentācijas izdevumus,

—  parlamentu sadarbības delegāciju, ad hoc delegāciju, apvienoto parlamentāro komiteju, parlamentārās sadarbības komiteju un Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) delegāciju sanāksmju, kā arī PTO veltītās parlamentārās konferences un tās vadības komitejas sanāksmju organizēšanu,

—  sanāksmju organizēšanu delegācijām ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā, parlamentārajā asamblejā EuroLat, parlamentārajā asamblejā Euronest, kā arī to struktūrās,

—  Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas, tās komiteju un prezidija sanāksmju rīkošanu; šie izdevumi ietver Eiropas Parlamenta ieguldījumu minētās asamblejas autonomā sekretariāta budžetā vai tiešai to izmaksu segšanai, kas ir Eiropas Parlamenta daļa šīs asamblejas budžetā,

—  maksām par dalību starptautiskās organizācijās, kurās Eiropas Parlaments ir biedrs (Parlamentu savienība, Parlamentu ģenerālsekretāru asociācija, Parlamentu savienības “Divpadsmit plus” grupa),

—  ES laissez-passer izgatavošanas izmaksu (iekārtas, darbinieki un materiāli) Eiropas Parlamenta daļas atmaksāšanu Komisijai, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Komisijas noslēgto vienošanos, saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā (6. pants), Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 23. pantu, Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 11. un 81. pantu un Padomes Regulu (ES) Nr. 1417/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka formu ceļošanas atļaujām, kuras izdod Eiropas Savienība (OV L 353, 28.12.2013., 26. lpp.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

3 0 4 9. postenis — Izdevumi par ceļojumu aģentūras pakalpojumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta ceļojumu aģentūras darbības izmaksu segšanai saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Eiropas Parlamentu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 6 000 EUR apmērā.

3 2. nodaļa — Specializētās zināšanas un informācija: ieguve, arhivēšana, sagatavošana un izplatīšana

3 2 0. pants — Specializēto zināšanu ieguve

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem un pētījumu institūtiem saistībā ar pētījumiem un citām ar pētniecību saistītām darbībām (semināriem, apaļajiem galdiem, speciālistu grupām, konferencēm), vai par tehnisko palīdzību, kuras sniegšanai nepieciešamas īpašas kompetences, Eiropas Parlamenta struktūrvienību, komiteju, delegāciju un administrācijas vajadzībām,

—  tādu speciālu informācijas avotu kā specializētu datubāzu, attiecīgas literatūras vai tehniskā atbalsta ieguvi vai nomu, kad tas vajadzīgs minēto ar ekspertiem noslēgto līgumu papildināšanai,

—  ceļa, uzturēšanās un ar tiem saistītos izdevumus ekspertiem un citām personām, tostarp personām, kas iesniegušas lūgumrakstu Eiropas Parlamentam, ja šīs personas ir uzaicinātas piedalīties komiteju, delegāciju, pētījumu vai darba grupu darbā, kā arī darbsemināros,

—  izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

—  izdevumus par ārēju personu uzaicināšanu piedalīties tādu struktūru darbā kā Disciplinārā padome vai Īpašā finanšu pārkāpumu komisija,

—  izdevumus par amata kandidātu iesniegto dokumentu patiesuma pārbaudi, ko veic ārēji, specializēti pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

3 2 1. pants — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēstures arhīviem, zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA) un Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centram, paredzētie izdevumi

3 2 1 0. postenis — Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāta vajadzībām, tostarp bibliotēkai, vēstures arhīviem un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanai (STOA), paredzētie izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar DG EPRS darbību, konkrētāk tādus kā:

—  specializēto zināšanu ieguve un atbalsts Eiropas Parlamenta izpētes darbībām (tostarp raksti, pētījumi, darbsemināri, semināri, apaļie galdi, ekspertu komisijas un konferences), kas vajadzības gadījumā var tikt sniegts sadarbībā ar citām iestādēm, starptautiskām organizācijām, valstu parlamentu pētniecības dienestiem un bibliotēkām, ideju laboratorijām, pētniecības struktūrām un citiem kvalificētiem ekspertiem,

—  specializēto zināšanu ieguve tādās jomās kā ietekmes novērtējums, kā arī ex ante un ex post novērtējums, Eiropas pievienotā vērtība un zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana (STOA),

—  grāmatu, žurnālu, avīžu, datubāžu, preses aģentūru produktu un citu dažāda veida bibliotēkai paredzētu informācijas nesēju iegāde vai noma dažādos formātos, tostarp maksa par autortiesībām, kvalitātes vadības sistēma, materiāli un darbi saistībā ar iesiešanu un glabāšanu, kā arī citi atbilstoši pakalpojumi,

—  izdevumi par ārējiem arhivēšanas pakalpojumiem (organizācija, atlase, aprakstīšana, pārnese uz citiem nesējiem un digitalizācija, primāro arhīvu avotu ieguve),

—  īpašas bibliotēkai un arhivēšanai paredzētas dokumentācijas, kā arī īpašu mediatēkas iekārtu iegāde, izstrāde, ierīkošana, lietošana un uzturēšana, tostarp elektriskas, elektroniskas un informātikas iekārtas un/vai sistēmas, kā arī materiāli iesiešanai un glabāšanai,

—  izdevumi par iekšējās vai ārējās parlamentārās izpētes vai citu atbilstošu produktu izplatīšanu iestādē un sabiedrībā (jo īpaši izmantojot publikācijas internetā, iekšējas datubāzes, brošūras un publikācijas),

—  ceļa, uzturēšanās un ar to saistīti izdevumi ekspertiem un citām personām, kuras uzaicinātas piedalīties prezentācijās, semināros, darbsemināros vai citos šāda veida pasākumos, ko organizē DG EPRS,

—  Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas (STOA) nodaļas dalība Eiropas un starptautiskās zinātniskās organizācijās,

—  Eiropas Parlamenta pienākumi atbilstoši starptautiskiem un/vai iestāžu sadarbības nolīgumiem, tostarp Eiropas Parlamenta iemaksa finanšu izmaksu segšanai saistībā ar Savienības vēstures arhīvu pārvaldību saskaņā ar Padomes Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Padomes 1983. gada 1. februāra Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai (OV L 43, 15.2.1983., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Prezidija Lēmums (2001. gada 28. novembris) par noteikumiem par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta dokumentiem, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2011. gada 22. jūnijā (OV C 216, 22.7.2011., 19. lpp.).

Prezidija Lēmums (2002. gada 16. decembris) par noteikumiem par Parlamenta arhīviem, 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija.

Prezidija Lēmums (2014. gada 10. marts) par Eiropas Parlamenta deputātu un bijušo deputātu personīgo arhīvu pārņemšanas procedūrām.

3 2 1 1. postenis — Izdevumi par Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centru

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Piezīmes

Efektīva dialoga veicināšana starp Eiropas Parlamenta deputātiem, zinātnieku aprindām un žurnālistiem, jo īpaši attiecībā uz pašreizējām zinātnes un tehnoloģiju izstrādēm un jautājumiem, — Eiropas Parlaments var gūt labumu no specializētas un autoritatīvas struktūras diskusiju atbalstam, apmācībai un zināšanu izplatīšanai šajā jomā. Šim nolūkam tiks izveidots Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centrs, un tā darbību pārraudzīs Eiropas Parlamenta Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupa (STOA komiteja).

Šī apropriācija sedz arī izmaksas par attiecīgo pasākumu organizēšanu un izdevumus (tostarp ceļa izdevumus, izmitināšanu un ēdināšanu) saistībā ar ielūgumiem žurnālistiem, ieinteresētajām personām un citiem ekspertiem piedalīties šajos pasākumos.

Šajā pantā iekļautās apropriācijas, kas paredzētas, lai uzlabotu darbības, kurās mijiedarbojas Eiropas Parlaments, zinātnieku aprindas un plašsaziņas līdzekļi, segs jaunā Eiropas zinātnei veltītā plašsaziņas līdzekļu centra izmaksas, lai jo īpaši veicinātu tīklu veidošanu, apmācību un zināšanu izplatīšanu, piemēram, veicot šādus pasākumus:

—  izveidojot un uzturot tīklus mijiedarbībai starp Eiropas Parlamentu, zinātnieku aprindām un plašsaziņas līdzekļiem,

—  organizējot seminārus, konferences un mācību kursus par aktuālajiem sasniegumiem un jautājumiem zinātnes un tehnoloģiju jomā un par zinātnes žurnālistikas būtību un efektivitāti,

—  izmantojot no akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem un citiem avotiem gūtu lietpratīgu informāciju un analīzi zinātnes un tehnoloģiju jomā politikas veidotāju un iedzīvotāju vajadzībām,

—  darot Eiropas Parlamenta pētījumus un citus nozīmīgus materiālus zinātnes un tehnoloģiju jomā plašāk pieejamus rakstiskā, audiovizuālā un citā veidā,

—  izstrādājot paņēmienus un metodes, kā uzlabot spēju apzināt un izplatīt uzticamus avotus zinātnes un tehnoloģiju jomā,

—  atbalstot tehniskā aprīkojuma un plašsaziņas līdzekļu instalēšanu, modernizāciju un/vai vismodernākā aprīkojuma izmantošanu, lai sekmētu šādu dialogu,

—  kopumā veidojot ciešāku sadarbību un saiknes starp Eiropas Parlamentu, attiecīgiem plašsaziņas līdzekļiem, augstskolām un pētniecības centriem šajā jomā, tostarp popularizējot plašsaziņas līdzekļos Eiropas zinātnei veltīto plašsaziņas līdzekļu centra lomu un darbu, kā arī tā pieejamību iedzīvotājiem.

Šajā postenī iekļautās apropriācijas var izmantot arī tam, lai uzturētu Eiropas Parlamenta dialogu ar akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem, ideju laboratorijām un sabiedrību par prognozēšanas darbu saistībā ar ilgtermiņa tendencēm, ar kurām saskaras Eiropas Savienības lēmumu pieņēmēji gan zinātnes jomā, gan plašākā kontekstā, izmantojot seminārus, publikācijas un citas iepriekš minētās darbības.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2013. gada 8. oktobra Rezolūcija par turpmākās politikas plānošanu un ilgtermiņa tendencēm: budžeta ietekme uz veiktspējas palielināšanu (Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0395) un jo īpaši tās 7. un 9. punkts.

Eiropas Parlamenta 2015. gada 29. aprīļa Rezolūcija par Parlamenta 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (OV C 346, 21.9.2016., 188. lpp.) un jo īpaši tās 30. punkts.

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa Rezolūcija par Eiropas Parlamenta 2017. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0132) un jo īpaši tās 54. punkts.

3 2 2. pants — Izdevumi par dokumentāciju

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  avīžu, periodisko izdevumu, ziņu aģentūru pakalpojumu un to publikāciju un tiešsaistes pakalpojumu abonēšanu, tostarp maksu par autortiesībām par šādā veidā iegūtu materiālu rakstisku un/vai elektronisku reproducēšanu un izplatīšanu, kā arī pakalpojumu līgumus par preses apskatiem un izgriezumiem,

—  abonēšanu vai pakalpojumu līgumus par periodisko izdevumu pārskatiem vai analīzēm vai par šajos periodiskajos izdevumos publicēto materiālu saglabāšanu optiskajos informācijas nesējos,

—  dokumentu un statistikas ārējo datubāžu izmantošanu, izņemot informātikas iekārtas un telekomunikāciju izmaksas,

—  jaunu vārdnīcu un leksikonu iegādi, to aizstāšanu neatkarīgi no informācijas nesēja, tostarp jaunajām valodu nodaļām, kā arī citu valodu dienestiem un Tiesību aktu kvalitātes nodaļām domātu darbu iegādi.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

3 2 3. pants — Atbalsts demokrātijai un trešo valstu parlamentu darbības sekmēšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus, kas radušies saistībā ar informācijas apmaiņas programmām un Eiropas Parlamenta sadarbību ar pirmspievienošanās valstu, jo īpaši Rietumbalkānu valstu un Turcijas, parlamentiem,

—  izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu Eiropas Parlamenta attiecības ar trešo valstu demokrātiski ievēlētiem parlamentiem (izņemot tos, kas minēti iepriekšējā ievilkumā) un attiecīgajām reģionālajām parlamentārajām organizācijām. Attiecīgo darbību mērķi ir jo īpaši sekmēt parlamentu darbību jaunās un pārejas demokrātijas valstīs, it sevišķi Eiropas dienvidu un austrumu kaimiņvalstīs,

—  izdevumus, kas paredzēti, lai veicinātu atbalstu starpniecībai un programmas gados jauniem politiskajiem vadītājiem no Eiropas Savienības un plašāka Eiropas kaimiņreģiona: Magribas, Austrumeiropas un Krievijas, Izraēlas un palestīniešu dialogā iesaistītajām pusēm un citām prioritārām valstīm, par kurām lēmusi Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupa,

—  izdevumus, kas radušies saistībā ar Saharova balvas organizēšanu (proti, naudas balvu, laureātu un citu finālistu ceļa un uzņemšanas izdevumus, Saharova tīkla darbības izmaksas un tīkla dalībnieku komandējuma izdevumus) un saistībā ar darbībām, kuru mērķis ir sekmēt cilvēktiesības.

Šīs darbības ietver Eiropas Parlamenta informācijas biroju apmeklējumus Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā, kā arī dalībvalstu un trešo valstu apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, proti, ceļa izdevumus, pārbraucienus, izmitināšanu un dienas naudu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2011. gada 12. decembra Lēmums, ar ko Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorātā tiek izveidots Demokrātijas atbalsta direktorāts.

3 2 4. pants — Sagatavošana un izplatīšana

3 2 4 0. postenis — Oficiālais Vēstnesis

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

800 000

660 059,43

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes daļu Publikāciju biroja izdevumos par tādu tekstu publicēšanu un izplatīšanu, kuri jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un citās ar to saistītajās izmaksās.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 5 000 EUR apmērā.

3 2 4 1. postenis — Digitālas un tradicionālas publikācijas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  visas izmaksas saistībā ar digitālo publicēšanu (iekštīkla (Intranet) vietnēs) un tradicionālo publicēšanu (dažādi dokumenti un iespieddarbi, par kuriem noslēgti apakšlīgumi), tostarp izplatīšanu,

—  redaktorisko sistēmu koriģējošu atjaunināšanu un uzturēšanu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 11 000 EUR apmērā.

3 2 4 2. postenis — Izdevumi par publikācijām, informēšanu un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus par komunikāciju par iestādes vērtībām informatīvu materiālu veidā, tostarp elektroniskām publikācijām, informatīviem pasākumiem, sabiedrisko attiecību veidošanu, dalību sabiedriskos pasākumos, izstādēs un gadatirgos ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī valstīs, kurās Eiropas Parlamentam ir pārstāvniecības biroji, un par tādu rīku vai līdzekļu izstrādi, kas paredzēti, lai atbalstītu un sekmētu tās pieejamību sabiedrībai no mobilām ierīcēm;

—  izmaksas saistībā ar Eiropas kultūras projektiem, piemēram, Eiropas Parlamenta LUX kino balvu, ko piešķir Eiropas kino;

—  izmaksas saistībā ar jauniešiem paredzētu pasākumu organizēšanu un īstenošanu, Parlamenta redzamības pastiprināšanu sociālajos tīklos un jaunatnes vidū valdošo tendenču apzināšanu;

—  izmaksas saistībā ar mobilo internetu, interaktīvām tehnoloģijām, socializācijas forumiem, sadarbīgām platformām un interneta lietotāju uzvedības mainīšanu, lai Eiropas Parlamentu pietuvinātu pilsoņiem;

—  izmaksas saistībā ar tīmekļa klipu un cita raidīšanai gatava multimediālā materiāla sagatavošanu, izplatīšanu un uzturēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta komunikācijas stratēģijai.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

3 2 4 3. postenis — Eiropas Parlamenta apmeklētāju centri

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu instalācijas, materiālus un izstādes Eiropas Parlamenta apmeklētāju centros un jo īpaši:

—  Parlamentarium — Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru;

—  apmeklētāju sagaidīšanas zonas, ekspozīciju centrus “Europa Experience” un informācijas punktus ārpus Briseles;

—  Eiropas vēstures nama darbību, piemēram, specifisku telpu iekārtojumu, kolekciju iegādi, izmaksas saistībā ar līgumiem, ko slēdz ar ekspertiem, izstāžu organizēšanu un ekspluatācijas izdevumus, tostarp izmaksas par grāmatu, žurnālu un citu publikāciju iegādi saistībā ar Eiropas vēstures nama darbību;

—  izdevumus par mākslas darbiem Eiropas Parlamentam, proti, iegādes izmaksas un īpaša materiāla iepirkšanas izmaksas, kā arī ar to saistītos kārtējos izdevumus, piemēram, izmaksas saistībā ar ekspertiem, konservāciju, ierāmēšanu, restaurāciju, tīrīšanu un apdrošināšanu un neregulārus transporta izdevumus.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 4 000 000 EUR apmērā.

3 2 4 4. postenis — Apmeklētāju grupu uzņemšana, programma Euroscola un viedokļu izplatītāju uzaicināšana no trešām valstīm

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu grupu apmeklējumiem piešķirtās subsīdijas, kā arī papildu izdevumus saistībā ar to pārvaldību, lai finansētu praksi viedokļu izplatītājiem no trešām valstīm (EUVP) un segtu programmu Euroscola, Euromed-Scola un Euronest-Scola darbības izdevumus. Programmas Euromed-Scola un Euronest-Scola notiek katru gadu pēc kārtas Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā vai Briselē, izņemot gadus, kad notiek vēlēšanas.

Šī apropriācija sedz arī EUVP programmas popularizēšanas darbības.

Šo apropriāciju palielinās katru gadu, pamatojoties uz deflatoru, ņemot vērā NKI un cenu svārstības.

Katram Eiropas Parlamenta deputātam ir tiesības katrā kalendārajā gadā uzaicināt ne vairāk kā piecas apmeklētāju grupas, kuru dalībnieku kopējais skaits nepārsniedz simt desmit. Programmā Euroscola var piedalīties apmeklētāju grupas, ko oficiāli atbalsta kāds deputāts un ko viņš ir uzaicinājis tajā piedalīties.

Attiecīga summa ir iekļauta apmeklētājiem ar invaliditāti.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 500 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2002. gada 16. decembra Lēmums par noteikumiem par apmeklētāju grupu uzņemšanu un programmām “Eiroskola”, “Euromed skola” un “Euronest skola”, 2004. gada 3. maija konsolidētā redakcija ar jaunākajiem grozījumiem, kas izdarīti 2016. gada 24. oktobrī.

3 2 4 5. postenis — Simpoziju un semināru organizēšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus vai subsīdijas par tādu nacionālu vai starptautisku forumu un semināru organizēšanu, kas ir domāti dalībvalstu, pievienošanās valstu un Eiropas Parlamenta vietējo biroju valstu viedokļa izplatītājiem, un izdevumus par Parlamenta simpoziju un semināru organizēšanu,

—  izdevumus saistībā ar speciālajiem plenārsēžu zāļu pasākumiem Strasbūrā vai Briselē atbilstoši Prezidija pieņemtajai gada programmai,

—  ar konferenču pārvaldības pakalpojumiem saistītus izdevumus, konferenču pārvaldības un daudzvalodības atbalsta pasākumu izdevumus un finansētu tādus instrumentus kā semināri un konferences, tikšanās ar mutiskās un rakstiskās tulkošanas apmācības organizētājiem, pasākumus un darbības, ar kurām veicina izpratni par daudzvalodību un popularizē mutiskās un rakstiskās tulkošanas profesiju, tostarp universitāšu, skolu un citu tādu organizāciju subsīdiju programmu, kas piedāvā mutiskās vai rakstiskās tulkošanas studijas, virtuālās saziņas risinājumus, kā arī darbības un pasākumus, iestādēm sadarbojoties savā starpā un starptautiskā līmenī un piedaloties līdzīgās darbībās un pasākumos, ko organizē kopā ar citiem dienestiem saistībā ar iestāžu un starptautisko sadarbību,

—  izdevumus par simpozijiem un semināriem, kas saistīti ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām,

—  izdevumus saistībā ar žurnālistu uzaicināšanu uz plenārsēdēm, komiteju sanāksmēm, preses konferencēm un citiem Parlamenta pasākumiem.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 25 000 EUR apmērā.

3 2 4 8. postenis — Izdevumi saistībā ar audiovizuālo informāciju

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  audiovizuālās informācijas nozares tehniskā aprīkojuma un instalāciju iegādi, nomu, uzturēšanu, labošanu un pārvaldību,

—  audiovizuālās informācijas nozares darbības budžetu (pašu vadības nodrošināšana un tāda ārējā palīdzība kā tehniskie pakalpojumi radio un televīzijas raidstacijām, audiovizuālo programmu nodrošinājums, produkcija un kopprodukcija, televīzijas un radio līniju īre, televīzijas un radio programmu raidīšana, kā arī citi pasākumi, lai attīstītu attiecības starp iestādi un raidorganizācijām),

—  izdevumus par plenārsēžu un Parlamenta komiteju sanāksmju tiešraidi internetā,

—  attiecīgu arhīvu izveidi, kas pilsoņiem un plašsaziņas līdzekļiem nodrošinātu pastāvīgu pieeju šai informācijai,

—  izdevumus saistībā ar preses telpu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 50 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta 2002. gada 12. marta Rezolūcija par 2003. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (OV C 47 E, 27.2.2003., 72. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2002. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2003. finanšu gadam (OV C 180 E, 31.7.2003., 150. lpp.).

Eiropas Parlamenta 2003. gada 14. maija Rezolūcija par Eiropas Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāmi 2004. finanšu gadam (OV C 67 E, 17.3.2004., 179. lpp.).

3 2 4 9. postenis — Informācijas apmaiņa ar valstu parlamentiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

225 000

165 000

122 491,20

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu:

—  izdevumus saistībā ar Eiropas Parlamenta attiecību veicināšanu ar dalībvalstu parlamentiem. Tā attiecas arī uz parlamentārajām attiecībām, izņemot 1 0. un 3 0. nodaļā noteiktās attiecības, informācijas apmaiņu un dokumentāciju, palīdzību šīs informācijas analīzei un pārvaldībai, tostarp apmaiņu ar Eiropas Pētniecības un parlamentārās dokumentācijas informācijas centru (EPPDIC),

—  Eiropas Parlamenta un dalībvalstu parlamentu ierēdņu sadarbības programmu finansēšanu un apmācības darbības, kā arī vispārējus pasākumus šo ierēdņu parlamentārās darbības sekmēšanai,

Šīs darbības ietver arī Eiropas Parlamenta Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā informatīvos apmeklējumus. Šī apropriācija pilnībā vai daļēji sedz dalībnieku izdevumus, jo īpaši ceļa, braucienu un uzturēšanās izdevumus, kā arī dienas naudas,

—  sadarbību, jo īpaši likumdošanas jomā, kā arī darbības dokumentācijas, analīzes un informēšanas jomā, domēna aizsardzību, kā arī darbības, kuras organizē EPPDIC.

Šo apropriāciju paredzēts izmantot, lai finansētu Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbību, veicot KĀDP/KDAP parlamentāro pārbaudi saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību, Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 9. un 10. pantu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas parlamentāro asambleju priekšsēdētāju konference (1977. gada jūnijs), Eiropas Savienības parlamentu konference (2000. gada septembris, 2001. gada marts).

3 2 5. pants — Izdevumi saistībā ar vietējiem birojiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu dalībvalstīs izvietoto Eiropas Parlamenta vietējo biroju izdevumus:

—  izdevumus par komunikāciju un informāciju (informācija un sabiedriskie pasākumi, internets — producēšana, popularizēšana, konsultēšana, semināri, audiovizuālie materiāli),

—  vispārējus izdevumus un dažādus sīkus izdevumus (jo īpaši par biroja piederumiem, telesakariem, piegādēm, apstrādi, transportu, glabāšanu, standarta reklāmas priekšmetiem, datubāzēm, preses abonementiem u. c.).

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 10 000 EUR apmērā.

4. sadaļa — Izdevumi saistībā ar iestādes īpašajiem uzdevumiem

4 0. nodaļa — Izdevumi saistībā ar atsevišķām iestādēm un struktūrām

4 0 0. pants — Kārtējie administratīvie izdevumi un izdevumi saistībā ar politisko grupu un pie grupām nepiederošo deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai politiskajām grupām un pie grupām nepiederošiem deputātiem segtu šādus izdevumus:

—  sekretariāta, administratīvos un darbības izdevumus,

—  izdevumus saistībā ar šo grupu/deputātu politisko darbību un informācijas pasākumiem saistībā ar Savienības politiskajām darbībām.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 1 000 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Prezidija 2003. gada 30. jūnija Lēmums par noteikumiem par budžeta 4 0 0. postenī paredzēto apropriāciju izlietojumu, kuros jaunākie grozījumi izdarīti 2015. gada 27. aprīlī.

4 0 2. pants — Eiropas politisko partiju finansēšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskās partijas Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Regulu (ES, Euratom) 2018/673 (OV L 114, 4.5.2018., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2018. gada 28. maija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 225, 28.6.2018., 4. lpp.).

4 0 3. pants — Eiropas politisko fondu finansēšana

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu politiskos fondus Eiropas līmenī. Jānodrošina laba pārvaldība un stingra līdzekļu izmantojuma kontrole.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Līgums par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 10. panta 4. punkts.

Līgums par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 224. pants.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Regulu (ES, Euratom) 2018/673 (OV L 114, 4.5.2018., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta Prezidija 2018. gada 28. maija Lēmums, ar ko paredz īstenošanas kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV C 225, 28.6.2018., 4. lpp.).

4 2. nodaļa — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

4 2 2. pants — Izdevumi saistībā ar parlamentāro palīdzību

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izmaksas saistībā ar darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbildīgi par parlamentārās palīdzības sniegšanu deputātiem, kā arī izmaksas saistībā ar pilnvarotajiem maksātājiem.

Tā sedz arī reģistrēto deputātu palīgu komandējumu un apmācības (ārējo kursu) izdevumus un izdevumus par iespējamām kompensācijām par oglekļa emisijām, kas saistītas ar komandējumiem un darba braucieniem.

Šī apropriācija paredzēta arī tam, lai segtu atšķirības, kuras rodas valūtas maiņas rezultātā un kuras jāsedz no Eiropas Parlamenta budžeta atbilstoši noteikumiem, ko piemēro ar parlamentāro palīdzību saistīto izdevumu atmaksāšanai, kā arī izmaksas par atbalsta pakalpojumiem saistībā ar parlamentārās palīdzības pārvaldību.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 775 000 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikums un jo īpaši tā 21. pants.

Eiropas Parlamenta Deputātu nolikuma īstenošanas noteikumi un jo īpaši to 33. līdz 44. pants.

Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un jo īpaši tās 5.a pants un 125. līdz 139. pants.

Prezidija 2014. gada 14. aprīlī pieņemtie Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības VII sadaļas īstenošanas noteikumi.

4 4. nodaļa — Pašreizējo un bijušo deputātu sanāksmes un citas darbības

4 4 0. pants — Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

240 000

230 000

220 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamenta bijušo deputātu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

4 4 2. pants — Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām darbībām

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

240 000

230 000

220 000,00

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai finansētu Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmju izdevumus, kā arī vajadzības gadījumā citus izdevumus šajā sakarā.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

5. sadaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestāde un neatkarīgu ievērojamu personu komiteja

5 0. nodaļa — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes un neatkarīgu ievērojamu personu komitejas izdevumi

5 0 0. pants — Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes darbības izdevumi

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

285 000

280 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes izdevumu segšanai, lai nodrošinātu tās pilnīgu un neatkarīgu darbību.

Tas jo īpaši attiecas uz izdevumiem, kas ir specifiski iestādes uzdevumiem attiecībā uz profesionālo apmācību, programmatūras un IT aprīkojuma iegādi, ekspertu zināšanu ieguvi, konsultāciju pakalpojumiem un dokumentāciju, juridiskajiem izdevumiem un kaitējuma atlīdzību, kā arī publikācijām un informēšanas pasākumiem. Tā attiecas arī uz iestādei vajadzīgajiem izdevumiem, lai segtu jebkādus rēķinus gadījumos, kad pārsniegts to preču vai pakalpojumu apjoms vai izmaksas, kurus citas iestādes tai darījušas pieejamus atbilstoši pakalpojumu līgumiem saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 6. panta 4. punktu un turpmākajiem punktiem. Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 300 000 EUR apmērā. Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 6. panta 6. punktu šie ieņēmumi jo īpaši ietver atbalstu, kuru iestādes darbībai sniedz citas iestādes, nevis Parlaments.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 6. panta 1. un 7. punkts.

5 0 1. pants — Izdevumi saistībā ar neatkarīgu ievērojamu personu komiteju

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija ir paredzēta, lai segtu ar neatkarīgu ievērojamu personu komitejas sekretariātu saistītos izdevumus un finansētu komitejas darbu.

Saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu piešķirtie ieņēmumi ir paredzēti 100 EUR apmērā.

Juridiskais pamats

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.) un jo īpaši tās 11. panta 2. punkts.

10. sadaļa — Citi izdevumi

10 0. nodaļa — Provizoriskas apropriācijas

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

10 1. nodaļa — Rezerve neparedzētiem izdevumiem

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

5 151 000

10 504 000

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu neparedzētus izdevumus, ko nosaka ar budžetu saistītos lēmumos, kurus pieņem finanšu gada laikā.

10 3. nodaļa — Paplašināšanās rezerve

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes gatavošanos paplašināšanai.

10 4. nodaļa — Rezerve informācijas un komunikācijas politikai

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus informācijas un komunikācijas politikai.

10 5. nodaļa — Provizoriska apropriācija nekustamajam īpašumam

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu iestādes izdevumus par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā un iekārtošanas darbiem. Eiropas Parlamenta Prezidijam ir jāpieņem saskaņota un atbildīga ilgtermiņa stratēģija nekustamā īpašuma jomā, tajā ņemot vērā īpašās problēmas, ko rada uzturēšanas izmaksu pieaugums, remontdarbu nepieciešamība un drošības izmaksas, kā arī nodrošinot Eiropas Parlamenta budžeta ilgtspējību.

10 6. nodaļa — Rezerve prioritāriem projektiem sagatavošanas posmā

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Šī apropriācija paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar iestādes prioritārajiem projektiem sagatavošanas posmā.

10 8. nodaļa — EMAS rezerve

Skaitļi

2020. gada budžets

2019. gada apropriācijas

Izpilde 2018. gadā

p.m.

p.m.

0,—

Piezīmes

Ņemot vērā lēmumus, ko Prezidijs plāno pieņemt saistībā ar EMAS rīcības plāna īstenošanu, jo īpaši pēc oglekļa emisijas audita Eiropas Parlamentā, šī apropriācija paredzēta, lai nodrošinātu attiecīgās darbības pozīcijas.

PERSONĀLS

I iedaļa — Eiropas Parlaments

Funkciju grupa un pakāpe

 

2020

2019

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Pastāvīgās štata vietas

Pagaidu štata vietas

Citi

Politiskās grupas

Citi

Politiskās grupas

Ārpus kategorijas

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

AD starpsumma

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

AST starpsumma

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

AST/SC starpsumma

206

 

 

 

206

 

 

 

Kopā

5 440[1]

20[2]

147[3]

1 135

5 351[4]

20[5]

147[6]

1 135

Pavisam kopā

6 722[7]

6 633[8]

Pielikums

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

Budžeta pozīcija

Nosaukums

Gūtie ieņēmumi

Prognozes

2018

2020

5002

Ieņēmumi no preču piegādes citām struktūrvienībām Savienības iestādēs vai struktūrās vai citām Savienības iestādēm vai struktūrām

-

5.000

501

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma pārdošanas

-

p.m.

5110

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un apakšizīrēšanas

3.390.339

3.476.000

5111

Ar izīrēšanu saistīto maksājumu atmaksāšana

128.561

958.000

550

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas citām struktūrvienībām Savienības iestādē vai citām Savienības iestādēm vai struktūrām, tostarp šādu citu iestāžu vai struktūru atmaksātās summas par komandējuma naudu, kas samaksāta to labā

4.873.135

910.000

551

Ieņēmumi no trešām personām par pakalpojumu sniegšanu vai darbiem, kas veikti pēc to pieprasījuma

809.779

p.m.

570

Ieņēmumi no nepareizi samaksātu summu atmaksāšanas

3.374.846

368.000

571

Īpašam mērķim iezīmēti ieņēmumi, piemēram, ieņēmumi no fondiem, subsīdijas, dāvinājumi un novēlējumi, tostarp arī iezīmēti ieņēmumi, kas ir specifiski katrai iestādei

-

p.m.

581

Ieņēmumi no saņemtajiem apdrošināšanas maksājumiem

-

p.m.

 

 KOPĀ

12.576.660

5.717.000

  • [1]  No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (trīs AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
  • [2]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
  • [3]  Tostarp vienu AD 12 pagaidu štata vietu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.
  • [4]  No tā trijiem darbiniekiem piešķirta ad personam paaugstināšana amatā (trīs AD 14 uz AD 15), ko izņēmuma gadījumos piešķir ierēdņiem par izciliem sasniegumiem.
  • [5]  Nosacīta rezerve attiecībā uz ierēdņiem, kas ir norīkoti darbā dienesta interesēs un kas nav iekļauti kopējā skaitā.
  • [6]  Tostarp vienu AD 12 pagaidu štata vietu Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes direktoram.
  • [7]  Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes divas AD, viena AST un divas AST-SC pastāvīgās štata vietas un divas AD un divas AST pagaidu štata vietas, kas netiek uzskatītas par Eiropas Parlamenta štata vietām.
  • [8]  Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes divas AD, viena AST un divas AST-SC pastāvīgās štata vietas un divas AD un divas AST pagaidu štata vietas, kas netiek uzskatītas par Eiropas Parlamenta štata vietām.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

25.3.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 27. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika