Proċedura : 2019/2003(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0182/2019

Testi mressqa :

A8-0182/2019

Dibattiti :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Votazzjonijiet :

PV 28/03/2019 - 8.8

Testi adottati :

P8_TA(2019)0326

RAPPORT     
PDF 454kWORD 148k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020

(2019/2003(BUD))

Kumitat għall-Baġits

Rapporteur: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNESS: ABBOZZ TAL-ESTIMI
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020

(2019/2003(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014 u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(2),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(3) (il-FII tat-2 ta' Diċembru 2013),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1023/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013 li jemenda r-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u l-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017 dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' April 2018 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Settembru 2018 dwar miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju morali u l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol, fi spazji pubbliċi u fil-ħajja politika fl-UE(7),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2018 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019(8),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2018 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar it-tieni abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019(9),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar l-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew(10),

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali lill-Bureau bl-għan li jitħejja l-abbozz preliminari tal-estimi tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020,

–  wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-estimi mħejji mill-Bureau fil-25 ta' Marzu 2019 skont l-Artikoli 25(7) u 96(1) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament,

–  wara li kkunsidra l-abbozz preliminari tal-estimi mħejji mill-Kumitat tal-Baġits skont l-Artikolu 96(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 96 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0182/2019]),

A.  billi din il-proċedura hija l-ħames proċedura baġitarja sħiħa mwettqa fil-leġiżlatura l-ġdida u billi din hija s-seba' sena tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020;

B.  billi l-Baġit 2020, kif propost fir-rapport tas-Segretarju Ġenerali, qiegħed jitħejja fl-isfond ta' żieda annwali (inflazzjoni u żieda reali) fil-limitu massimu għall-Intestatura V u dan jippermetti iżjed lok għal tkabbir u investiment kif ukoll biex ikomplu jiġu implimentati politiki li jiksbu l-iffrankar ta' riżorsi u li jfittxu li jtejbu l-effiċjenza;

C.  billi fost l-objettivi prijoritarji li ġew proposti mis-Segretarju Ġenerali għall-Baġit 2020 insibu dawn li ġejjin: id-disponibbiltà tar-riżorsi meħtieġa għall-ewwel sena sħiħa wara l-elezzjoni ta' Parlament u Kummissjoni ġodda u d-disponibbiltà tar-riżorsi għall-proġetti ta' prijorità dwar l-involviment maċ-ċittadini, il-proġetti pluriennali tal-bini, is-sigurtà u l-iżviluppi tal-IT;

D.  billi ġie propost baġit ta' EUR 2 068 530 000 mis-Segretarju Ġenerali għall-abbozz preliminari tal-estimi tal-Parlament għall-2020, li jirrappreżenta żieda kumplessiva ta' 3,58 % fuq il-Baġit 2019 u sehem ta' 18,38 % tal-Intestatura V tal-QFP 2014-2020;

E.  billi kważi żewġ terzi tal-baġit jikkostitwixxu nefqa indiċizzata li tirrigwarda partikolarment ir-remunerazzjonijiet, il-pensjonijiet, l-ispejjeż mediċi u l-allowances għall-Membri (21 %) u l-membri tal-persunal (35 %) attivi u rtirati, kif ukoll għall-bini (13 %) u li hija aġġustata skont ir-Regolamenti tal-Persunal u l-Istatut għall-Membri, l-indiċizzazzjoni speċifika skont is-settur jew ir-rata tal-inflazzjoni;

F.  billi fir-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016(11), il-Parlament diġà saħaq fuq il-fatt li l-baġit tiegħu għandu jiġi stabbilit fuq bażi realistika u jkun konformi mal-prinċipji ta' dixxiplina baġitarja u ġestjoni finanzjarja tajba; jinnota li s-somom ta' flus f'daqqa huma għodda utli u rikonoxxuta biex jiżdiedu l-flessibbiltà u t-trasparenza;

G.  billi l-baġit tal-Parlament Ewropew għandu jiżgura l-kompetenza leġiżlattiva sħiħa tiegħu u jippermetti l-funzjonament xieraq tiegħu;

H.  billi l-kredibilità tal-Parlament bħala fergħa waħda tal-awtorità baġitarja tiddependi sa ċertu punt mill-kapaċità tiegħu li jiġġestixxi l-infiq tiegħu stess u fuq l-abilità tiegħu li jiżviluppa d-demokrazija fil-livell tal-Unjoni;

I.  billi l-2020 se tkun l-ewwel sena sħiħa wara l-elezzjonijiet u għaldaqstant se jkun hemm ritorn għal-livell normali tal-attivitajiet politiċi ewlenin u tal-attivitajiet ta' appoġġ;

J.  billi l-fond ta' pensjoni volontarju ġie stabbilit fl-1990 mir-Regoli tal-Bureau li jirregolaw l-iskema ta' pensjoni addizzjonali (volontarja)(12);

K.  billi l-Qorti Ewropea tal-Awdituri ħarġet Opinjoni Nru 5/99 fis-16 ta' Ġunju 1999 bit-titolu "Fond u Skema tal-Pensjoni għall-Membri tal-Parlament Ewropew";

Qafas ġenerali

1.  Jisħaq fuq il-fatt li s-sehem tal-baġit tal-Parlament fl-2020 għandu jinżamm taħt 20 % tal-livell massimu tal-Intestatura V; jinnota li l-livell tal-estimi għall-2020 jikkorrispondi għal 18,22 %, li huwa inqas minn dak li nkiseb fl-2019 (18,51 %) u l-aktar parti baxxa tal-Intestatura V f'dawn l-aħħar 15-il sena;

2.  Jenfasizza li l-akbar parti tal-baġit tal-Parlament hija fissa b'riżultat ta' obbligi statutorji jew kuntrattwali u soġġetta għal indiċizzazzjoni annwali;

3.  Jappoġġja l-ftehim li ntlaħaq fil-Konċiljazzjonijiet bejn il-Bureau u l-Kumitat għall-Baġits, fid-19 ta' Marzu 2019 biex tkun iffissata ż-żieda ta' 2,68 % fil-baġit 2019, perċentwal li jikkorrispondi għal-livell kumplessiv tal-estimi tiegħu għall-2020 ta' EUR 2.050.430.000, biex jitnaqqas il-livell tan-nefqa fl-abbozz preliminari tal-estimi approvat mill-Bureau fil-11 ta' Marzu 2019 ta' EUR 18,1 miljun u biex, konsegwentement, jitnaqqsu l-approprjazzjonijiet proposti għal-linji baġitarji li ġejjin:

1004 – Spejjeż għall-vjaġġi regolari; 1200 – Remunerazzjonijiet u allowances; 1402 Aġenti oħra – Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali; 2007 – Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini; 2022 – Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini; 2024 – Konsum tal-enerġija; 2101 – Informatika u telekomunikazzjonijiet – Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament – Infrastruttura; 212 – Għamara; 214 – Materjal u installazzjonijiet tekniċi; 300 – Spejjeż għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol; 302 – Spejjeż għal riċevimenti u rappreżentanza; 3040 – Spejjeż varji għal laqgħat interni; 3042 – Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet; 422 – Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari.

Jipprovdi approprjazzjoni ta' EUR 140.000 lill-partita 1650 – Servizz mediku, EUR 160.000 lill-partita 320 – Akkwist tal-opinjoni tal-esperti u EUR 400.000 lill-partita 3211 – Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li dawn il-bidliet ġew adottati mill-Bureau fil-25 ta' Marzu 2019;

4.  Jirrakkomanda lis-servizzi tal-Parlament jimplimentaw l-adattament tal-kummenti dwar il-partita 1650 - "Servizz mediku", peress li l-approprjazzjoni addizzjonali ta' +EUR 140.000 hija maħsuba biex tkopri spejjeż relatati mal-medjaturi u l-psikologi għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju psikoloġiku u sesswali, u dwar il-partita 320 - "Akkwist tal-opinjoni tal-esperti", peress li l-approprjazzjoni addizzjonali ta' +EUR 160.000 hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż relatati mal-għarfien espert u l-esperti fil-qasam tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, u l-ġlieda kontra l-fastidju psikoloġiku u sesswali;

5.  Jinnota li s-sitwazzjoni rigward il-ħruġ tar-Renju Unit hija bbażata fuq ħruġ ordnat bi ftehim ibbażat fuq l-approvazzjoni tal-ftehim dwar il-Brexit u l-approvazzjoni tad-dikjarazzjoni politika tal-Kunsill Ewropew tal-25 ta' Novembru 2018 li skontha r-Renju Unit għandu jikkontribwixxi għall-baġit tal-Unjoni sal-2020; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-iffrankar li jirriżulta mill-ħruġ diġà ġie inkorporat fil-Baġit 2019 u li għall-2020 se jkun hemm biss tnaqqis żgħir f'ċertu nfiq minħabba li se jkun hemm 46 Membru inqas;

6.  Jinnota li, f'każ li r-Renju Unit ma joħroġx mill-Unjoni jew joħroġ mingħajr ftehim, l-approprjazzjonijiet proposti jistgħu jiġu aġġustati matul il-proċedura baġitarja kollha mill-Bureau, mill-Kumitat għall-Baġits jew mill-Plenarja;

7.  Jissottolinja li l-funzjonijiet ewlenin tal-Parlament huma l-koleġiżlazzjoni mal-Kunsill u t-teħid ta' deċiżjonijiet dwar il-baġit tal-Unjoni, ir-rappreżentanza taċ-ċittadini u l-iskrutinju tal-ħidma tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni;

8.  Jaċċentwa r-rwol tal-Parlament fil-kostruzzjoni ta' kuxjenza politika Ewropea u fil-promozzjoni tal-valuri tal-Unjoni;

9.  Jisħaq fuq il-fatt li, fir-rigward tal-proposta tas-Segretarju Ġenerali, huwa meħtieġ iffrankar biex iż-żieda ta' din il-proposta titqarreb kemm jista' jkun għar-rata ta' inflazzjoni ġenerali mistennija għall-2020 u li huwa mħeġġeġ bis-sħiħ li jsir kull sforz li jwassal għal użu aktar effiċjenti u trasparenti tal-flus pubbliku;

Trasparenza u preċiżjoni

10.  Jinnota li żdiedet it-trasparenza fit-tħejjija tar-rapport tas-Segretarju Ġenerali bħal pereżempju l-għoti ta' informazzjoni addizzjonali dwar l-ippjanar, fuq terminu medju u twil, tal-investimenti, tal-obbligi statutorji, tan-nefqa amministrattiva u tal-metodoloġija, hekk kif mitlub mill-awtorità baġitarja;

11.  Jeżiġi li l-Baġit 2020 tal-Parlament ikun realistiku u preċiż rigward it-tqabbil tal-ħtiġijiet mal-kostijiet tagħhom sabiex, kemm jista' jkun, jiġi evitat li jkun hemm ibbaġitjar żejjed;

12.  Jenfasizza li għandha tingħata l-akbar attenzjoni sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi globali baġitarji u r-riżorsi għall-persunal li jkunu għad-dispożizzjoni tal-Parlament jintużaw bl-aktar mod effiċjenti fir-rigward tal-ispiża sabiex l-istituzzjoni u l-Membri tagħha jkunu jistgħu jaqdu b'suċċess il-missjoni leġiżlattiva finali tagħhom; itenni li dan jimplika ppjanar u organizzazzjoni metikolużi tal-metodi ta' ħidma tiegħu u, meta jkun possibbli, isir raggruppament tal-funzjonijiet u tal-istrutturi sabiex jiġi evitat li jkun hemm burokrazija żejda, funzjonijiet doppji u rduppjar tal-isforzi u tar-riżorsi;

Ħidma maċ-ċittadini

13.  Jilqa' l-inawgurazzjoni taċ-ċentri Europa Experience, jiġifieri l-ispazji għall-wirjiet, li jirriproduċu fuq skala iżgħar il-kunċett, li kien ta' suċċess, tal-Parlamentarium ġewwa Brussell; josserva li huwa ppjanat li fl-2020 jiġu installati ħames ċentri ġodda ta' Europa Experience fl-Uffiċċji ta' Kollegament;

14.  Jinnota li l-ammont ibbaġitjat għall-installazzjoni ta' ħames ċentri ġodda ta' Europa Experience fl-Uffiċċji ta' Kollegament ikopri l-infrastruttura tal-wirja nnifisha, ġestita minn DĠ COMM, iżda mhux iż-żoni tal-wirja; jitlob aktar dettalji dwar l-ordni ta' kobor tal-ispejjeż kollha mistennija qabel il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament fil-ħarifa tal-2019;

15.  Jinnota l-ħolqien ta' serje ta' installazzjonijiet mobbli li ser iduru madwar l-Istati Membri sabiex iġibu lill-Unjoni eqreb għaċ-ċittadin;

Politika immobiljari u tat-Trasport

16.  Itenni l-appell tiegħu għal proċess deċiżjonali trasparenti fil-qasam tal-politika immobiljari, abbażi ta' informazzjoni bikrija, filwaqt li jitqies kif dovut l-Artikolu 266 tar-Regolament Finanzjarju;

17.  Ma jaqbilx mal-prattika kontinwa tat-"trasferiment ta' tlaqqit" ta' tmiem is-sena bħala kontribuzzjoni għall-proġetti immobiljari attwali; jenfasizza li dan it-"trasferiment ta' tlaqqit" iseħħ sistematikament fuq l-istess kapitli, titoli u, spiss, eżattament fuq l-istess linji baġitarji u jistaqsi jekk hemmx evalwazzjoni żejda programmata tagħhom, sabiex jiġu ġġenerati fondi għall-iffinanzjar tal-politika immobiljari tal-PE; iqis li l-politika immobiljari għandha tkun iffinanzjata b'mod trasparenti mil-linji baġitarji ddedikati għaliha;

18.  Jirrakkomanda li l-ippjanar annwali tal-baġit għall-binjiet kollha għandu jassenja allokazzjoni għall-kostijiet ta' manutenzjoni u tiġdid li tikkorrispondi għal 3 % tat-total tal-kostijiet tal-bini l-ġdid, bħala parti minn politika immobiljari regolari u antiċipatorja; jenfasizza l-ħtieġa ta' strateġija immobiljari li tiżgura l-kosteffettività u jenfasizza l-benefiċċji potenzjali tal-prossimità tal-binjiet bħas-sinerġiji permezz tal-kondiviżjoni ta' funzjonijiet amministrattivi, ta' uffiċċji u allokazzjonijiet ta' kmamar;

19.  Josserva li r-riċezzjoni u l-okkupazzjoni tal-fergħa tal-Lvant kollha tal-binja ġdida Konrad Adenauer huma previsti għall-2020 u jinnota li immedjatament wara ser jibdew ix-xogħlijiet fuq il-fergħa tal-Punent ġdida; jinnota li jeħtieġ tiġi prevista nefqa għall-ġestjoni tal-proġett fl-istadji finali tal-kostruzzjoni bħal operazzjonijiet ta' rilokazzjoni sinifikanti, l-ewwel arredament u s-sorveljanza tas-sigurtà tas-sit taħt kostruzzjoni;

20.  Jieħu nota li l-kera u l-manutenzjoni tal-bini kollu eżistenti fil-Lussemburgu għadhom ibbaġitjati għas-sena kollha billi r-rilokazzjoni mill-bini eżistenti tista' ssir biss b'mod gradwali; jitlob lis-Segretarju Ġenerali jipprovdi d-dettalji li jitrattaw ir-rilokazzjoni gradwali u jispjega għalfejn ma hemmx il-possibbiltà ta' ffrankar diġà fl-2020;

21.  Jitlob aktar dettalji dwar ix-xogħlijiet tekniċi preparatorji inkluż ir-rilokazzjoni ta' funzjonalitajiet lejn bini ieħor, bħal dawk li jinsabu fil-bini PHS; jirrikjedi li l-Kumitat għall-Baġits jiġi fornut bi stimi u bi tqassim tal-kostijiet dettaljati f'dan ir-rigward qabel il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament fil-ħarifa tal-2019;

22.  Iqajjem dubju dwar l-ispejjeż għolja ħafna ta' ċerti żviluppi proposti, fosthom: l-installazzjoni tal-kmamar tas-seminars tal-viżitaturi fil-bini tal-Atrium (EUR 8 720 miljun), l-ispazju multifunzjonali fiż-żona tal-Esplanade (EUR 2 610 miljun), il-ħolqien ta' kantin self-service fil-bini tal-SDM fi Strasburgu (EUR 1,9 miljun); jistieden lis-Segretarju Ġenerali jipprovdi lill-Kumitat għall-Baġits bi kwalunkwe informazzjoni li hija relatata ma' dawn id-deċiżjonijiet qabel il-qari tal-baġit min-naħa tal-Parlament fil-Ħarifa tal-2019;

23.  Iqis li għandu jinkiseb aktar iffrankar fir-rigward tan-nefqa fuq l-għamara għall-uffiċċji tal-Membri u l-assistenti tagħhom grazzi għar-rinnovazzjoni ta' dawn l-uffiċċji fil-bidu tal-mandat fl-2019;

24.  Huwa mħasseb dwar l-intenzjonijiet tal-Parlament li jespandi l-attività u l-preżenza diplomatika tiegħu fl-Indoneżja (Jakarta), fl-Etjopja (Addis Ababa) u fl-Istati Uniti (New York); jiddispjaċih li minkejja n-nuqqas ta' analiżi kost-benefiċċji komprensiva u aktar spjegazzjoni dwar l-argumenti sottostanti għall-għażla ta' dawn il-postijiet speċifiċi, il-Bureau qabel mal-proposta, kif ukoll mal-ħatra tal-kap attwali tal-uffiċċju tal-Parlament f'Washington D.C. bħala l-kap il-ġdid tal-uffiċċju f'Jakarta; iħeġġeġ, għalhekk, lis-Segretarju Ġenerali jidentifika l-linji baġitarji affettwati u jiċċara din is-sitwazzjoni xejn trasparenti billi jispjega l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet rigward dawn il-postijiet differenti u l-ħatra tal-kap tal-uffiċċju l-ġdid f'Jakarta; iqis, sadanittant, li din id-deċiżjoni trid tiġi sospiża;

25.  Iqis li jista' jinkiseb iffrankar potenzjali mill-baġit tal-Parlament permezz ta' sede unika; ifakkar li l-analiżi tal-QEA għall-2014 stmat li l-ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament huma EUR 114-il miljun fis-sena; ifakkar ukoll li minħabba din id-dispersjoni ġeografika tal-Parlament, jinħolqu 78 % tal-missjonijiet kollha mill-persunal statutorju tal-Parlament u l-impatt ambjentali huwa bejn 11 000 u 19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2; jitlob għalhekk pjan direzzjonali lejn sede unika;

Sigurtà

26.  Jinnota li l-Baġit 2019 ser jinkludi l-aħħar pagamenti ta' investimenti sostanzjali li bdew fl-2016 bl-għan li tittejjeb b'mod sinifikanti s-sigurtà tal-Parlament; jindika li dawn il-proġetti jkopru diversi oqsma, prinċipalment relatati mal-bini, mat-tagħmir u mal-persunal iżda wkoll titjib fil-qasam taċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-komunikazzjoni;

27.  Jissottolinja li l-proġett iPACS ser jipprovdi lill-Parlament b'teknoloġija ta' sigurtà moderna u integrata sabiex jitneħħew id-dgħufijiet eżistenti fis-sigurtà tal-bini u fl-2020 ser ikun fil-ħames u l-aħħar sena ta' implimentazzjoni; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jiġbor fil-qosor fid-dettall l-ispejjeż kollha marbuta mas-sigurtà tal-bini mill-2016 'l hawn;

28.  Iqis li l-għodod tal-IT huma strumenti importanti għall-Membri u għall-persunal biex iwettqu xogħolhom iżda jaf huma vulnerabbli għal ċiberattakki; jilqa' għaldaqstant l-aġġornament li sar fl-aħħar sentejn tal-grupp għall-attivitajiet taċ-ċibersigurtà u b'mod partikolari l-fatt li, wara li jilħaq l-istadju ta' funzjonament normali u jkompli bl-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tiegħu dwar iċ-Ċibersigurtà, il-baġit rilevanti ser jiżdied biss biex ikopri l-inflazzjoni;

29.  Jilqa' l-isforzi biex jittejbu s-servizzi għall-Membri permezz ta' investiment kontinwu fl-iżvilupp tal-applikazzjonijiet tal-IT, tkomplija tal-programm e-Parliament, riċerka u żvilupp dwar it-Tagħlim Awtomatiku fi ħdan il-memorji tat-traduzzjoni u programm pluriennali dwar il-ġestjoni teknika għall-kmamar tal-konferenzi; jitlob aktar informazzjoni dwar l-ammont totali li ntefaq f'dawn l-aħħar snin f'dawn il-programmi; jinnota li l-implimentazzjoni gradwali fuq il-perjodu twil ta' żmien ta' dawn il-proġetti bil-għan li l-kostijiet jitqassmu fuq snin finanzjarji differenti;

30.  Jitlob lill-Bureau sabiex jaħdem fuq soluzzjoni teknika li tippermetti lill-Membri tal-PE jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jivvutaw filwaqt li jibbenefikaw mil-liv tal-maternità, tal-paternità jew tal-mard tagħhom;

Kwistjonijiet relatati mal-Membri tal-PE u mal-APA

31.  Iqis li d-drittijiet soċjali u tal-pensjoni tal-Assistenti Parlamentari Akkreditati (APA) għandhom jiġu rrispettati; itenni t-talba tiegħu, f'dan ir-rigward, sabiex tinstab soluzzjoni prattika għal dawk l-APA li, wara li ħadmu f'żewġ leġiżlaturi mingħajr interruzzjoni fit-tmiem tal-leġiżlatura attwali, mhumiex ser ikollhom dritt għall-aċċess għall-iskema Ewropea tad-drittijiet tal-pensjoni meta jilħqu l-età tal-pensjoni peress li dawn ser ikollhom xi żmien nieqes mis-servizz meħtieġ ta' għaxar snin kif stabbilit fir-Regolamenti tal-Persunal minħabba l-elezzjonijiet bikrija fl-2014 u d-dewmien fil-validazzjoni tal-kuntratti l-ġodda tal-APA dovut għall-ammont kbir ta' ħidma matul il-perjodi ta' wara l-elezzjonijiet tal-2009; jistieden, għalhekk, lis-Segretarju Ġenerali sabiex jissottometti proposti ġodda prattiċi u kredibbli mmirati biex isolvu din il-problema darba għal dejjem;

32.  Jinnota r-reviżjoni tar-rati ta' allowances lill-APA mħallsa għall-missjonijiet li jagħmlu bejn it-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament; ifakkar madankollu t-talba ripetutament adottata tiegħu lill-Bureau sabiex jieħu azzjoni għall-allinjament sħiħ tar-rati ta' allowances imħallsa għall-missjonijiet li jagħmlu bejn it-tliet postijiet tax-xogħol tal-Parlament bejn l-uffiċjali, impjegati ċivili oħrajn u APA mil-leġiżlatura li jmiss;

33.  Jilqa' d-deċiżjoni dwar it-trainees tal-Membri meħuda mill-Bureau fl-10 ta' Diċembru 2018; jitlob li d-diskussjoni dwar l-aspetti tekniċi ta' din id-deċiżjoni tiġi ffinalizzata sabiex tidħol fis-seħħ fit-2 ta' Lulju 2019; jisħaq fuq li r-remunerazzjonijiet tat-trainees għandha, tal-anqas, tkopri l-ispejjeż tal-għajxien tagħhom;

34.  Jistenna li s-servizzi tat-traduzzjoni tal-Parlament jwettqu l-funzjoni ewlenija tagħhom li jappoġġjaw il-leġiżlazzjoni Ewropea u jgħinu lill-Membri fit-twettiq ta' dmirijiethom billi jipprovdu dokumenti tradotti b'livell għoli ta' kwalità fil-qafas ta' strateġija sostenibbli għall-futur;

35.  Itenni t-tħassib tiegħu dwar l-infiq addizzjonali fuq l-interpretazzjoni tal-ispjegazzjoni tal-vot orali matul is-sessjonijiet plenarji; iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta analiżi mqassma dettaljata tal-ispejjeż relatati mal-ispjegazzjoni tal-vot orali; ifakkar li alternattivi, bħal spjegazzjoni tal-vot bil-miktub kif ukoll diversi faċilitajiet pubbliċi ta' komunikazzjoni, huma disponibbli għall-Membri li jixtiequ jispjegaw il-pożizzjonijiet tal-vot tagħhom jew iqajmu kwistjonijiet rilevanti għat-tħassib tal-elettorat tagħhom; f'dak il-kuntest, iqis li, sabiex jinkiseb iffrankar sinifikanti, l-ispjegazzjoni orali tal-vot tista' tiġi abolita;

36.  Ifakkar fl-Istatut għall-Membri li jiddikjara fl-Artikoli 27(1) u (2) li "Il-Fondgħall-pensjoni volontarja mwaqqaf mill-Parlament Ewropew għandu jinżamm wara d-dħul fis-seħħ ta' dan l-Istatut għall-Membri jew ex-Membri li diġà kisbu drittijiet jew jeddijiet futuri f'dak il-fond" u li "Drittijiet miksuba u drittijiet futuri għandhom jinżammu fl-intier tagħhom"; jistieden lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau jirrispettaw bis-sħiħ l-Istatut għall-Membri u b'mod urġenti jistabbilixxu pjan ċar għall-Parlament li jassumi u jieħu f'idejh l-obbligi u r-responsabbiltajiet għall-iskema tal-pensjoni volontarja tal-Membri tiegħu flimkien mal-Fond tal-Pensjoni; Itenni t-talba tiegħu lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri teżamina l-Fond Volontarju tal-Pensjoni tal-Membri u tinvestiga l-modi kif għandu jiġi żgurat finanzjament sostenibbli tal-Fond Volontarju tal-Pensjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Istatut għall-Membri, filwaqt li tiġi garantita t-trasparenza sħiħa;

37.  Itenni l-appell tiegħu għal trasparenza rigward l-Allowance għan-Nefqa Ġenerali (GEA) għall-Membri; jiddispjaċih li l-Bureau ma rnexxilux jintroduċi aktar trasparenza u obbligu ta' rendikont f'dan ir-rigward;

Kwistjonijiet relatati mal-persunal

38.  Jemmen li, f'perjodu fejn ir-riżorsi finanzjarji u tal-persunal disponibbli għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni x'aktarx ser ikunu dejjem aktar limitati, huwa importanti li jiġu identifikati oqsma, inklużi iżda mhux limitati għas-servizzi tal-IT u tas-sigurtà, tal-interpretazzjoni u tat-traduzzjoni jew is-servizz tax-xufiera, fejn sinerġiji bejn il-funzjonijiet amministrattivi jistgħu jiżdiedu permezz tal-użu tal-esperjenza tal-Parlament u tal-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni u billi jitqiesu bis-sħiħ id-diffikultajiet ta' governanza u d-differenzi f'termini ta' skala biex jinħolqu ftehimiet ta' kooperazzjoni ġusti;

39.  Jilqa' l-ftehimiet ta' kooperazzjoni eżistenti bejn il-Parlament, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li għandhom l-għan li jidentifikaw oqsma oħra li fihom jistgħu jiġu kondiviżi l-funzjonijiet amministrattivi; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jevalwa l-kooperazzjoni eżistenti fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni sabiex jidentifika aktar sinerġiji u ffrankar potenzjali;

40.  Jirrispetta l-prinċipju ta' aċċessibbiltà għaċ-ċittadini kollha; jistieden lis-Segretarju Ġenerali bi qbil mar-rikjesti adottati mill-Plenarja għall-ħolqien ta' interpretazzjoni bil-lingwa tas-sinjali internazzjonali għad-dibattiti plenarji kollha, janalizza l-fattibbiltà tagħha;

41.  Ifakkar fir-rakkomandazzjonijiet tar-riżolużżjonijiet tal-Parlament tas-26 ta' Ottubru 2017, tal-11 ta' Settembru 2018 u tal-15 ta' Jannar 2019 dwar il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali u l-abbuż fl-Unjoni kif ukoll il-miżuri għall-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-fastidju morali u l-fastidju sesswali; jitlob appoġġ biex jiġu koperti l-ispejjeż ta' għarfien espert estern li huwa meħtieġ biex l-awditu estern jiġi estiż għall-"Kumitat konsultattiv tal-Persunal għall-persunal tal-Parlament" dwar il-prevenzjoni tal-fastidju; jitlob għal approprjazzjonijiet li jkopru l-implimentazzjoni sħiħa tal-passi tar-riformi fil-Parlament imsemmija fil-pjan direzzjonali dwar il-ġlieda kontra l-fastidju sesswali, inkluż it-taħriġ kontra l-fastidju frekwenti għall-persunal, l-APAs kollha u għall-Membri; barra minn hekk huwa tal-opinjoni li l-approprjazzjonijiet huma meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż tal-medjaturi u ta' esperti oħra kompetenti biex jipprevjenu u jamministraw il-każijiet ta' fastidju fi ħdan il-Parlament flimkien man-netwerk ta' konsulenti kunfidenzjali u strutturi attwali;

42.  Jirrakkomanda aktar użu ta' vidjokonferenzi u teknoloġiji oħra sabiex jiġi protett l-ambjent u jiġu ffrankati r-riżorsi,b'mod partikolari billi jitnaqqsu l-missjonijiet tal-persunal bejn it-tliet postijiet ta' xogħol;

Kwistjonijiet oħra

43.  Iqis li l-proċedura għall-adozzjoni tal-estimi tal-Parlament għandha tiġi riveduta, filwaqt li jitqies id-dokument dwar il-ħidma li għaddejja mfassal mill-Grupp ta' Ħidma dwar il-proċedura baġitarja interna tal-Parlament, u fl-istess waqt tiġi rrispettata x-xewqa tal-gruppi politiċi li jissemplifikaw il-proċedura attwali, jagħmluha aktar effiċjenti billi jnaqqsu l-ammont ta' xogħol għall-Membri u għall-persunal kif ukoll tiżdied it-trasparenza u jiġu ċċarati r-responsabbiltajiet bejn l-atturi involuti; ifakkar li fil-proċedura attwali, il-Kumitat għall-Baġits iwettaq l-istess kompiti darbtejn, darba matul il-fażi tar-rebbiegħa (konċiljazzjoni mal-Bureau għall-adozzjoni tal-estimi tal-Parlament) u darb'oħra matul il-fażi tal-ħarifa (tressiq tal-emendi baġitarji) li jirriżulta f'għadd akbar ta' laqgħat, produzzjoni ta' dokumenti u spejjeż relatati (traduzzjonijiet, interpreti, eċċ.);

44.  Jitlob li jinżamm finanzjament adegwat taċ-Ċentru Medjatiku Ewropew tax-Xjenza, għal kooperazzjoni mal-istazzjonijiet tat-televiżjoni, il-midja soċjali u sħab ulterjuri sabiex jiġu stabbiliti skopijiet ta' taħriġ għall-ġurnalisti żgħażagħ, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u ma' aħbarijiet ibbażati fuq il-fatti u rieżaminati bejn il-pari;

45.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau biex inisslu kultura ta' bbaġitjar abbażi tal-prestazzjoni u tas-sostenibbiltà ambjentali fl-amministrazzjoni kollha tal-Parlament u approċċ ta' ġestjoni razzjonalizzata sabiex tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqsu d-dokumentazzjoni u l-burokrazija fil-qafas tal-ħidma interna tal-istituzzjoni; jisħaq fuq il-fatt li l-esperjenza ta' ġestjoni razzjonalizzata hija t-titjib kontinwu tal-proċedura tal-ħidma bis-saħħa tas-semplifikazzjoni u l-esperjenza tal-persunal amministrattiv;

o

o  o

46.  Jadotta l-estimi għas-sena finanzjarja 2020;

47.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni u l-estimi lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

(2)

ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

ĠU L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Testi adottati, P8_TA(2017)0417.

(6)

Testi adottati, P8_TA(2018)0182.

(7)

Testi adottati, P8_TA(2018)0331.

(8)

Testi adottati, P8_TA(2018)0404.

(9)

Testi adottati, P8_TA(2018)0503.

(10)

Testi adottati, P8_TA(2019)0010.

(11)

Testi adottati, P8_TA(2015)0172.

(12)

Testi adottati mill-Bureau, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01–04–2009.


ANNESS: ABBOZZ TAL-ESTIMI

ABBOZZ TAL-ESTIMI

2020

Kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-finanzjament tan-nefqa

tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020

Intestatura

Ammont

 

 

Nefqa

2.050.430.000

Riżorsi proprji

172.219.530

Kontribuzzjoni dovuta

1.878.210.470

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL

Titolu - Kapitolu - Artikolu - Partita

Intestatura

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

4

DĦUL LI ĠEJ MINGĦAND PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRAJN TAL-UNJONI

4 0

TAXXI U TNAQQIS VARJI

4 0 0

Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u persuni li jirċievu pensjoni

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra fis-servizz

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Rikavat mill-imposta speċjali u mill-imposta ta' solidarjetà fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra fis-servizz

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Kapitolu 4 0 — Total

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

KONTRIBUZZJONIJIET GĦALL-ISKEMA TAL-PENSJONIJIET

4 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali

10.000

10.000

37.595

Kapitolu 4 1 — Total

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

KONTRIBUZZJONIJIET OĦRA GĦALL-ISKEMA TAL-PENSJONIJIET

4 2 1

Kontribuzzjonijiet tal-Membri Parlamentari għall-iskema tal-pensjonijiet

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 4 2 — Total

p.m.

p.m.

0

Titolu 4 — Total

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

DĦUL MILL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

5 0

RIKAVAT MILL-BEJGĦ TA' PROPRJETÀ MOBBLI (FORNIMENT TA' OĠĠETTI) U IMMOBBLI

5 0 0

Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Rikavat mill-bejgħ ta' materjal tat-trasport

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetajiet mobbli oħra

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Dħul mill-forniment ta' oġġetti lill-istituzzjonijiet jew korpi oħra — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Dħul minn bejgħ ta' bini u art — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Rikavat minn bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, stampar u films

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 5 0 — Total

p.m.

p.m.

0

5 1

RIKAVAT MILL-KERA

p.m.

 

 

5 1 1

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli u rimborż ta' nfiq ieħor konnessi mal-kiri

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 5 1 — Total

 

 

 

5 2

DĦUL MINN INVESTIMENTI JEW SELF MOGĦTI, IMGĦAX BANKARJU U MGĦAX IEĦOR

5 2 0

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet

50.000

50.000

0

Kapitolu 5 2 — Total

50.000

50.000

0

5 5

DĦUL LI ĠEJ MILL-FORNIMENT TA' SERVIZZI U MINN XOGĦLIJIET

5 5 0

Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għall-istituzzjonijiet jew korpi oħra, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Dħul li ġej minn partijiet terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 5 5 — Total

p.m.

p.m.

0

5 7

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRA MARBUTA MAL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

5 7 0

Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Dħul allokat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, donazzjonijiet u legati oħra, inkluż id-dħul assenjat, speċifiku għal kull istituzzjoni — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Ħlas lura tan-nefqa fuq il-"welfare" li saret għan-nom ta' istituzzjoni oħra

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 5 7 — Total

p.m.

p.m.

0

5 8

ĦLASIJIET VARJI

5 8 1

Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni — Dħul assenjat

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 5 8 — Total

p.m.

p.m.

0

Titolu 5 — Total

50.000

50.000

0

6

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET FIL-QAFAS TAL-FTEHIM U TAL-PROGRAMMI TAL-UNJONI

6 6

KONTRIBUZZJONIJIET U RIFUŻJONIJIET OĦRA

6 6 0

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra

p.m.

p.m.

0

Kapitolu 6 6 — Total

p.m.

p.m.

0

Titolu 6 — Total

p.m.

p.m.

0

9

DĦUL VARJU

9 0

DĦUL VARJU

9 0 0

Dħul varju

1.000

1.000

920.241

Kapitolu 9 0 — Total

1.000

1.000

920.241

Titolu 9 — Total

1.000

1.000

920.241

TOTAL KUMPLESSIV

172.219.530

171.038.900

163.213.445

DIKJARAZZJONI TAN-NEFQA

Riassunt ġenerali tal-approprjazzjonijiet (2020 u 2019) u tal-eżitu (2018)

Titolu Kapitolu

Intestatura

Approprjazzjonijiet 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1

PERSUNI LI JAĦDMU MAL-ISTITUZZJONI

1 0

MEMBRI TAL-ISTITUZZJONI

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

UFFIĊJALI U PERSUNAL TEMPORANJU

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

PERSUNAL IEĦOR U SERVIZZI ESTERNI

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

INFIQ IEĦOR RELATAT MAL-PERSUNI LI JAĦDMU FL-ISTITUZZJONI

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Titolu 1 — Total

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

BINI, GĦAMARA, TAGĦMIR U INFIQ VARJU GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV

2 0

BINI U NEFQIET RELATATI

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

PROĊESSAR TA' DATA, TAGĦMIR U GĦAMARA

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

NEFQA AMMINISTRATTIVA KURRENTI

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Titolu 2 — Total

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

NEFQA ĠENERALI GĦALL-OPERAT AMMINISTRATTIV TAL-ISTITUZZJONI

3 0

LAQGĦAT U KONFERENZI

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

L-OPINJONI TAL-ESPERTI U INFORMAZZJONI: AKKWISTAR, ARKIVJAR, PRODUZZJONI U DISSEMINAZZJONI

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Titolu 3 — Total

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

NEFQA LI TIRRIŻULTA MINN FUNZJONIJIET SPEĊJALI LI JSIRU MILL-ISTITUZZJONI

4 0

NEFQA RELATATA MA' ĊERTI ISTITUZZJONIJIET U MA' ĊERTI KORPI

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

NEFQA RELATATA MAL-ASSISTENZA PARLAMENTARI

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

LAQGĦAT U ATTIVITAJIET OĦRA TAL-MEMBRI PARLAMENTARI ATTWALI U TAL-EX MEMBRI

480.000

460.000

440.000

Titolu 4 — Total

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

L-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ U L-KUMITAT TA' PERSUNI EMINENTI INDIPENDENTI

5 0

NEFQA TAL-AWTORITÀ GĦALL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ U L-KUMITAT TA' PERSUNI EMINENTI INDIPENDENTI

285.000

280.000

p.m.

Titolu 5 — Total

285.000

280.000

p.m.

10

INFIQ IEĦOR

10 0

APPROPRJAZZJONIJIET PROVVIŻORJI

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

RIŻERVA GĦAT-TKABBIR

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

RIŻERVA GĦALL-POLITIKA TAL-INFORMAZZJONI U L-KOMUNIKAZZJONI

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

APPROPRJAZZJONI PROVVIŻORJA GĦALL-BINI

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RIŻERVA GĦALL-OBJETTIVI PRIJORITARJI ĠODDA

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

RIŻERVA TAL-EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Titolu 10 — Total

5.151.000

10.504.000

0

TOTAL KUMPLESSIV

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

TAQSIMA I — IL-PARLAMENT EWROPEW

Dħul — Riżorsi proprji

Titolu 4 — Dħul minn persuni li jaħdmu mal-istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni

Kapitolu 4 0 — Taxxi u tnaqqis varji

Artikolu 4 0 0 — Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u persuni li jirċievu pensjoni

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Bażi ġuridika

Il-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu.

Ir-Regolament (KEE, Euratom, KEFA) Nru 260/68 tal-Kunsill tad-29 ta' Frar 1968 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 56, 4.3.1968, p. 8).

Artikolu 4 0 3 — Rikavat mill-kontribuzzjoni temporanja mis-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, uffiċjali u aġenti oħra fis-servizz

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 66a tagħhom fil-verżjoni fis-seħħ sal-15 ta' Diċembru 2003.

Artikolu 4 0 4 — Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 66a tagħhom.

Kapitolu 4 1 — Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet

Artikolu 4 1 0 — Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, u b'mod partikolari l-Artikolu 83(2) tagħhom.

Artikolu 4 1 1 — Trasferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 4, l-Artikolu 11(2) u (3), u l-Artikolu 48 tal-Anness VIII tagħhom.

Artikolu 4 1 2 — Kontribuzzjoni għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

10 000

10 000

33 059,00

Kapitolu 4 2 — Kontribuzzjonijiet oħra għall-iskema tal-pensjonijiet

Artikolu 4 2 1 — Kontribuzzjonijiet tal-Membri tal-Parlament għall-iskema tal-pensjonijiet

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Bażi ġuridika

Ir-Regoli dwar il-ħlas ta' spejjeż u allowances lill-Membri tal-Parlament Ewropew (Regoli PEAM), speċjalment l-Anness III tiegħu.

Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

Kapitolu 5 0 — Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti) u immobbli

Artikolu 5 0 0 — Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti)

Partita 5 0 0 0 — Rikavat minn bejgħ ta' vetturi

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din il-partita hija maħsuba biex tinkludi d-dħul mill-bejgħ jew mit-tpartit ta' vetturi tal-istituzzjoni.

Partita 5 0 0 1 — Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli oħra

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din il-partita hija maħsuba biex tinkludi d-dħul mill-bejgħ jew mit-tpartit ta' proprjetà mobbli oħra tal-istituzzjoni, apparti l-vetturi.

Partita 5 0 0 2 — Dħul mill-forniment ta' servizzi oħra f'istituzzjoni tal-Unjoni jew istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

 

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Artikolu 5 0 1 — Dħul minn bejgħ ta' bini u art — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Dan l-artikolu huwa maħsub li jinkludi d-dħul mill-bejgħ ta' proprjetà immobbli tal-istituzzjoni.

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Artikolu 5 0 2 — Rikavat minn bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, materjal stampat u films

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Dan l-artikolu jinkludi wkoll id-dħul mill-bejgħ ta' dawn il-prodotti b'mod elettroniku.

Kapitolu 5 1 — Rikavat minn kirjiet

Artikolu 5 1 1 — Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli u rimborż tal-ispejjeż oħra konnessi mal-kiri

Partita 5 1 1 0 — Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Id-dettalji tal-infiq u d-dħul mis-self jew mill-kiri jew mill-għoti tas-servizzi taħt din il-partita huma indikati f'anness ta' dan il-baġit.

Partita 5 1 1 1 — Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Kapitolu 5 2 — Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor

Artikolu 5 2 0 — Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

50 000

50 000

1 111,00

Kummenti

Dan l-artikolu huwa maħsub biex jinkludi d-dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet.

Kapitolu 5 5 — Dħul li ġej mill-forniment ta' servizzi u minn xogħlijiet

Artikolu 5 5 0 — Dħul mill-forniment ta' servizzi u minn xogħlijiet lil servizzi oħrajn fi ħdan istituzzjoni tal-Unjoni, jew lil istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni, inkluż rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni ta' allokazzjonijiet ta' missjonijiet imħallsa f'isimhom — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Artikolu 5 5 1 — Dħul li ġej minn partijiet terzi għall-għoti ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Kapitolu 5 7 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

Artikolu 5 7 0 — Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Artikolu 5 7 1 — Dħul allokat għal skop speċifiku, bħad-dħul minn fondazzjonjiet, sussidji, donazzjonijiet u legati oħra, inkluż id-dħul allokat speċifiku għal kull istituzzjoni — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

B'konformità mal-punt (d) tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrespondenti.

Artikolu 5 7 2 — Ħlas lura tan-nefqa fuq il-"welfare" li saret għan-nom ta' istituzzjoni oħra

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Dan l-artikolu huwa maħsub biex jinkludi dħul marbut ma' ħlas lura tan-nefqa fuq il-"welfare" li saret għan-nom ta' istituzzjoni oħra.

Artikolu 5 7 3 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Kapitolu 5 8 — Ħlasijiet varji

Artikolu 5 8 1 — Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assigurazzjoni — Dħul assenjat

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

 

Kummenti

B'konformità mal-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju, dan id-dħul jitqies bħala assenjat u jwassal għall-ftuħ ta' approprjazzjonijiet supplimentari li għandhom jiġu inklużi fil-linji li jappoġġaw l-infiq inizjali li wassal għad-dħul korrispondenti.

Dan l-artikolu jinkludi wkoll ir-rifużjoni mill-assigurazzjoni tal-pagi tal-uffiċjali involuti f'inċidenti.

Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni

Kapitolu 6 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra

Artikolu 6 6 0 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra

Partita 6 6 0 0 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet oħra

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Titolu 9 — Dħul varju

Kapitolu 9 0 — Dħul varju

Artikolu 9 0 0 — Dħul varju

Ċifri

Baġit 2020

Baġit 2019

Eżitu 2018

1 000

1 000

648 807,00

Kummenti

Dan l-artikolu huwa maħsub biex jiġbor fih id-dħul varju.

Id-dettalji tal-infiq u d-dħul mis-self jew mill-kiri jew mill-għoti tas-servizzi taħt dan l-artikolu huma indikati f'anness ta' dan il-baġit.

Nefqa — Nefqa

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

Kapitolu 1 0 — Membri tal-istituzzjoni

Artikolu 1 0 0 — Salarji u allowances

Partita 1 0 0 0 — Salarji

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-salarju stabbilit fl-Istatut tal-Membri Parlamentari.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 9 u 10 tiegħu.

Miżuri ta' applikazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u speċjalment l-Artikoli 1 u 2.

Partita 1 0 0 4 — Spejjeż għall-vjaġġi regolari

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri r-rifużjoni ta' nefqiet għall-vjaġġi u spejjeż ta' sussistenza marbuta ma' vjaġġi lejn il-postijiet ta' xogħol u minn dawn il-postijiet u ma' vjaġġi oħra fuq xogħol.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat li huwa EUR 25 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu.

Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u speċjalment l-Artikoli 10 sa 21 u 24 tiegħu.

Partita 1 0 0 5 — Spejjeż oħra għall-vjaġġi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri r-rifużjoni ta' nefqiet għall-ivvjaġġar addizzjonali, spejjeż tal-ivvjaġġar li jkunu saru fl-Istat Membru fejn il-Membru tal-Parlament Ewropew ikun ġie elett.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 3 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu.

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 22 u 23 tagħhom.

Partita 1 0 0 6 — Spejjeż għall-vjaġġi regolari

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri, b'konformità mal-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, l-ispejjeż li jirriżultaw mill-attivitajiet parlamentari tal-Membri.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 170 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu.

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 25 sa 28 tagħhom.

Partita 1 0 0 7 — Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

190 000

187 000

163 631,40

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances għas-sussistenza u għar-rappreżentanza marbuta mal-kariga tal-President tal-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 20 tiegħu.

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-17 ta' Ġunju 2009.

Artikolu 1 0 1 — Polza ta' assigurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

Partita 1 0 1 0 — Polza ta' assigurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri poloz tal-assigurazzjoni kontra l-inċidenti u l-ispejjeż mediċi tal-Membri Parlamentari u r-riskji ta' serq ta' oġġetti personali tal-Membri Parlamentari.

Hija maħsuba wkoll biex tassigura u tassisti lill-Membri f'każ ta' ħtieġa ta' rimpatriju, waqt li jkunu fuq xi żjara uffiċjali, minħabba li jimirdu serjament, jisfaw vittmi ta' inċident jew ta' avvenimenti mhux previsti li jimpedixxuhom milli jkomplu l-vjaġġ tagħhom. L-assistenza tinkludi l-organizzazzjoni tar-rimpatriju tal-Membru u l-assunzjoni tal-ispejjeż relatati.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 200 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 18 u 19 tiegħu.

Il-Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari l-Artikoli 3 sa 9, u 29 tagħhom.

Ir-Regoli komuni rigward l-assigurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard ikkawżat mix-xogħol tal-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ir-Regoli komuni rigward l-assigurazzjoni kontra r-riskji tal-mard tal-uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali ta' eżekuzzjoni fir-rigward tar-rimborż tal-ispejjeż mediċi.

Partita 1 0 1 2 — Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri tal-Parlament li għandhom diżabilità

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

892 000

876 000

654 850,51

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri ċerti spejjeż meħtieġa biex tkun fornuta assistenza lil Membru tal-Parlament Ewropew li jkollu diżabilità.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Il-Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 30 tagħhom.

Artikolu 1 0 2 — Allowances tranżitorji

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-finanzjament ta' allowance tranżitorja fi tmiem il-mandat ta' Membru Parlamentari.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu.

Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew u speċjalment l-Artikoli 45 sa 48 u 77 tiegħu.

Artikolu 1 0 3 — Pensjonijiet

Partita 1 0 3 0 –– Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas ta' pensjoni tal-irtirar wara t-tmiem tal-mandat ta' Membru Parlamentari.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 150 000.

Bażi ġuridika

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 75 tagħhom, u l-Anness III tar-Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri (ir-"Regoli PEAM").

Partita 1 0 3 1 — Pensjonijiet tal-invalidità (PEAM)

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

167 000

274 000

161 725,76

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas ta' pensjoni tal-invalidità lill-Membru Parlamentari matul il-mandat tiegħu.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Il-Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 75 tagħhom, u l-Anness II tar-Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri (ir-"Regoli PEAM").

Partita 1 0 3 2 — Pensjoni ta' superstiti (PEAM)

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas ta' pensjoni ta' superstiti u/jew tal-orfni f'każ ta' mewt ta' Membru Parlamentari jew ta' ex Membru Parlamentari.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 15 000.

Bażi ġuridika

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 75 tagħhom, u l-Anness I tar-Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri tal-Parlament Ewropew (ir-"Regoli PEAM").

Partita 1 0 3 3 — Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 000

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-sehem tal-istituzzjoni fl-iskema tal-pensjoni komplementari volontarja tal-Membri.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 500.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 27 tiegħu.

Il-miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 76 tagħhom u l-Anness VII tar-Regoli dwar l-ispejjeż u l-allowances tal-Membri (ir-"Regoli PEAM").

Artikolu 1 0 5 — Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

750 000

800 000

700 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter għall-Membri.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Il-Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 44 tagħhom.

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tat-23 ta' Ottubru 2017 dwar korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter għall-Membri.

Kapitolu 1 2 — Uffiċjali u persunal temporanju

Artikolu 1 2 0 — Remunerazzjoni u drittijiet oħra

Partita 1 2 0 0 — Remunerazzjonijiet u allowances

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija prinċipalment maħsuba biex tkopri, għal uffiċjali u aġenti temporanji li għandhom impjieg li jidher fl-organigramma:

—  salarji, allowances u benefiċċji relatati mas-salarji,

—  ir-riskji tal-mard, tal-inċidenti, ta' mard professjonali u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali,

—  l-allowances għas-sahra,

—  il-benefiċċji u l-allowances l-oħra,

—  il-ħlas tal-ispejjeż tal-vjaġġi għall-uffiċjali jew għall-aġenti temporanji, għall-konjuġi tagħhom u għall-persuni dipendenti minnhom, mill-post tal-impjieg sal-post tal-oriġini,

—  l-impatt tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għar-remunerazzjoni u l-proporzjon ta' emolumenti trasferiti lejn pajjiż ieħor minn dak tal-impjieg,

—  ir-riskji tal-qgħad għall-aġenti temporanji kif ukoll il-ħlasijiet li għandhom isiru mill-istituzzjoni favur aġenti temporanji sabiex ikunu kostitwiti jew miżmuma d-drittijiet tagħhom għall-pensjoni fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom.

Hija maħsuba wkoll biex tkopri l-ħlas tal-assigurazzjoni "inċidenti waqt attivitajiet sportivi" għall-persuni li jużaw iċ-ċentru sportiv tal-Parlament Ewropew fi Brussell u fi Strasburgu.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 450 000.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Partita 1 2 0 2 — Sahra mħallsa

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

150 000

110 000

60 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas ta' ħin supplimentari skont il-kondizzjonijiet previsti fil-bażi ġuridika.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 56 tagħhom u l-Anness VI tagħhom.

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Partita 1 2 0 4 — Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-ispejjeż tal-vjaġġi ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji (inkluż il-membri tal-familji tagħhom) li jidħlu fis-servizz jew jitilqu mis-servizz jew li jgħaddu minn bidla li timplika riorganizzazzjoni ġeografika,

—  l-allowances ta' installazzjoni u ta' installazzjoni mill-ġdid u ta' trasferiment li jingħataw lill-uffiċjali u aġenti temporanji li jkollhom ibiddlu r-residenza wara li jibdew il-ħidma tagħhom, jew li jiġu trasferiti għal post tax-xogħol ġdid, jew meta jieqfu definittivament mill-ħidma tagħhom u jmorru jgħixu post ieħor,

—  l-allowances ta' kuljum għal uffiċjali u aġenti temporanji li huma obbligati jbiddlu l-post ta' residenza meta jieħdu l-funzjonijiet tagħhom jew meta jiġu trasferiti għal post ta' ħidma ġdid,

—  l-allowance għat-tkeċċija lil uffiċjal trainee gradwat, imkeċċi f'każ ta' nuqqas ċar ta' prestazzjoni,

—  l-allowance ta' tmiem ta' kuntratt ta' aġent temporanju mill-istituzzjoni,

—  id-differenza bejn ħlasijiet magħmula mill-persunal kuntrattwali għall-iskema ta' pensjoni ta' Stat Membru u dawk li għandhom jitħallsu għall-iskema tal-Unjoni f'każ ta' tiġdid ta' kuntratt.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 1 2 2 — Allowances għall-irtirar kmieni mis-servizz

Partita 1 2 2 0 — Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefika minn liv fl-interess tas-servizz

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-allowances imħallsa:

—  lill-uffiċjali assenjati għal status mhux attiv wara tnaqqis ta' għadd ta' postijiet fl-istituzzjoni,

—  lill-uffiċjali li jitqiegħdu fuq liv minħabba bżonnijiet organizzattivi marbutin mal-ksib ta' kompetenzi ġodda fi ħdan l-istituzzjoni,

—  lill-uffiċjali u lill-aġenti temporanji fil-qafas tal-gruppi politiċi li għandhom post ta' AD 16 jew AD 15 li rtiraw fl-interess tas-servizz.

Din tkopri wkoll il-kontribuzzjoni ta' min iħaddem għal assigurazzjoni tal-mard u l-impatt tad-differenzi applikabbli għal dawn l-allowances (bl-eċċezzjoni tal-benefiċjarji tal-Artikolu 42c tar-Regolamenti tal-Persunal li m'għandhomx id-dritt għall-koeffiċjent korrettiv).

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Artikoli 41, 42c u 50 u l-Anness VI tagħhom kif ukoll l-Artikolu 48a tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Partita 1 2 2 2 — Allowances għal membri tal-persunal li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-allowances pagabbli skont ir-Regolamenti tal-Persunal jew ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE, Euratom, KEFA) Nru 2689/95 u (KE, Euratom) Nru 1748/2002,

—  il-kontribuzzjoni ta' min iħaddem lejn assigurazzjoni kontra l-mard għall-benefiċjarji ta' dan l-allowance,

—  l-impatt tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għad-diversi allowances.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-Artikoli 64 u 72 tagħhom.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom, KEFA) Nru 2689/95 tas-17 ta' Novembru 1995 li jintroduċi miżuri speċjali biex jintemm is-servizz ta' aġenti temporanji tal-Komunitajiet Ewropej, bħala riżultat tal-adeżjoni tal-Awstrija, l-Finlandja u l-Iżvezja (ĠU L 280, 23.11.1995, p. 4).

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1748/2002 tat-30 ta' Settembru 2002 li jintroduċi, fil-kuntest tal-immodernizzar tal-istituzzjoni, miżuri speċjali biex jintemm is-servizz ta' Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea maħtura f'kariga stabbilita fil-Parlament Ewropew u aġenti temporanji li jaħdmu fil-Gruppi Politiċi tal-Parlament Ewropew (ĠU L 264, 2.10.2002, p. 9).

Kapitolu 1 4 — Persunal ieħor u servizzi esterni

Artikolu 1 4 0 — Aġenti oħra u ħaddiema esterni

Partita 1 4 0 0 — Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba l-aktar biex tkopri l-infiq li ġej:

—  ir-remunerazzjonijiet, li jinkludu l-benefiċċji u l-allowances, tal-aġenti l-oħra, inklużi l-aġenti kuntrattwali u l-konsulenti speċjali (skont it-tifsira tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea), il-ħlasijiet ta' min iħaddem għall-iskemi differenti ta' sigurtà soċjali għall-bżonnijiet bażiċi tal-Komunità kif ukoll l-impatt tal-adattament salarjali applikabbli għar-remunerazzjonijiet ta' dawn l-aġenti,

—  l-impjieg ta' persunal temporanju permezz ta' aġenzija,

—  il-fatturi maħruġa mill-PMO għall-impjieg ta' aġenti destinati li jittrattaw ir-reġistri amministrattivi tal-aġenti tal-Parlament Ewropew (speċjalment il-benefiċċji tal-qgħad, id-drittijiet għall-pensjoni, eċċ.).

Minn din l-approprjazzjoni huwa eskluż l-infiq fir-rigward:

—  tal-aġenti l-oħra assenjati fid-Direttorat Ġenerali responsabbli għas-sigurtà u li jeżerċita funzjonijiet relatati mas-sigurtà tal-persuni u l-oġġetti, mas-sigurtà tal-informazzjoni kif ukoll mal-valutazzjoni tar-riskji,

—  tal-aġenti l-oħra li jeżerċitaw il-funzjonijiet ta' xufiera fis-Segretarjat Ġenerali jew li jiżguraw il-koordinament tagħhom.

Parti minn din l-approprjazzjoni għandha tintuża għar-reklutaġġ ta' aġenti kuntrattwali b'diżabilità b'konformità mad-Deċiżjoni tal-Bureau tas-7 u d-9 ta' Lulju 2008.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 4 000 000.

Bażi ġuridika

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea (Titoli IV, V u VI).

Id-Dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni dwar il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni u l-gradi ta' uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Parlament Ewropew (Deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2014).

Partita 1 4 0 1 — Aġenti oħra — Sigurtà

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba l-aktar biex tkopri l-infiq li ġej fir-rigward tal-aġenti l-oħra assenjati fid-Direttorat Ġenerali responsabbli għas-sigurtà u li jeżerċitaw funzjonijiet relatati mas-sigurtà tal-persuni u l-oġġetti, mas-sigurtà tal-informazzjoni kif ukoll mal-valutazzjoni tar-riskji:

—  ir-remunerazzjonijiet ta' aġenti kuntrattwali u aġenti kuntrattwali awżiljari, inklużi l-allowances u l-impatt tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għar-remunerazzjonijiet ta' dawn l-aġenti.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol tal-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea (Titolu IV).

Id-Dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni dwar il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni u l-gradi ta' uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Parlament Ewropew (Deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2014).

Partita 1 4 0 2 — Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija prinċipalment maħsuba biex tkopri l-infiq li ġej fir-rigward tal-aġenti l-oħra li jeżerċitaw il-funzjonijiet ta' xufiera fis-Segretarjat Ġenerali jew li jiżguraw il-koordinament ta' dawn li ġejjin:

—  ir-remunerazzjonijiet ta' aġenti kuntrattwali u aġenti kuntrattwali awżiljari, inklużi l-allowances u l-impatt tal-koeffiċjenti korrettivi applikabbli għar-remunerazzjonijiet ta' dawn l-aġenti.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol tal-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea (Titolu IV).

Id-Dispożizzjonijiet ġenerali ta' implimentazzjoni dwar il-kompetizzjonijiet u l-proċeduri ta' selezzjoni u l-gradi ta' uffiċjali u ta' aġenti oħra tal-Parlament Ewropew (Deċiżjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Ottubru 2014).

Partita 1 4 0 4 –– Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  ir-remunerazzjonijiet tat-trainees gradwati (boroż ta' studju), inkluż kwalunkwe benefiċċju tal-unità domestika,

—  l-ispejjeż tal-vjaġġi tat-trainees,

—  l-ispejjeż supplimentari b'rabta diretta mad-diżabilità tagħhom,

—  l-ispejjeż ta' assigurazzjoni tas-saħħa u ta' assigurazzjoni tal-inċidenti għat-trainees,

—  l-ispejjeż relatati mal-organizzazzjoni tal-laqgħat ta' informazzjoni/taħriġ għat-trainees,

—  il-ħlas ta' għotja lill-Kumitat tat-Traineeships Schuman,

—  l-ispejjeż marbuta mad-disponibbiltà tal-persunal bejn il-Parlament u l-funzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri, tal-pajjiżi kandidati jew tal-organizzazzjonijiet internazzjonali, speċifikati fir-regoli,

—  l-ispejjeż relatati mas-sekondar ta' esperti nazzjonali mal-Parlament Ewropew, b'mod partikolari l-allowances u l-ispejjeż tal-vjaġġi tagħhom,

—  l-ispejjeż ta' assigurazzjoni tal-inċidenti għall-esperti nazzjonali sekondati,

—  l-allowances għaż-żjarat ta' studji u boroż ta' studju,

—  l-organizzazzjoni ta' skemi ta' taħriġ ta' interpreti tal-konferenzi u ta' tradutturi, speċjalment b'kollaborazzjoni mal-iskejjel tal-interpreti u l-universitajiet li joffru taħriġ fit-traduzzjoni, kif ukoll l-għoti ta' boroż ta' studju għat-taħriġ u għat-taħriġ professjonali avvanzat tal-interpreti u t-tradutturi, ix-xiri ta' materjal didattiku u spejjeż oħra relatati.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Ir-Regoli li jirregolaw l-'attachment' ta' uffiċjali tal-Parlament u membri temporanji tal-persunal tal-gruppi politiċi ma' awtoritajiet pubbliċi nazzjonali, entitajiet meqjusa bħal dawn l-awtoritajiet pubbliċi u organizzazzjonijiet internazzjonali (Deċiżjoni tal-Bureau tas-7 ta' Marzu 2005).

Ir-Regolament dwar is-sekondar ta' esperti nazzjonali mal-Parlament Ewropew (Deċiżjoni tal-Bureau tal-4 ta' Mejju 2009).

Regoli interni dwar traineeships u żjarat ta' studju mas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew (Deċiżjonijiet tas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Frar 2013 u tal-14 ta' Settembru 2018).

Partita 1 4 0 5 — Nefqa fuq l-interpretazzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa li ġejja:

—  ir-remunerazzjoni u l-allowances simili, il-kontribuzzjonijiet soċjali, l-ispejjeż għall-vjaġġi u spejjeż oħra tal-interpreti awżiljarji tal-konferenzi impjegati mill-Parlament Ewropew għal laqgħat organizzati mill-Parlament Ewropew għall-ħtiġijiet tiegħu jew għall-ħtiġijiet ta' istituzzjonijiet jew korpi oħra, f'każijiet fejn is-servizzi meħtieġa ma jkunux jistgħu jingħataw mill-interpreti uffiċjali jew temporanji tal-Parlament Ewropew,

—  l-ispejjeż ta' operaturi, persunal tekniku u persuni responsabbli mill-ġestjoni tal-konferenzi għal-laqgħat imsemmija hawn fuq, f'każijiet fejn is-servizzi meħtieġa ma jkunux jistgħu jingħataw minn uffiċjali, aġenti temporanji jew aġenti oħra tal-Parlament Ewropew,

—  l-ispejjeż marbuta mas-servizzi pprovduti lill-Parlament Ewropew minn interpreti li huma membri tal-persunal ta' istituzzjonijiet reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali,

—  l-ispejjeż marbuta mal-attivitajiet relatati mal-interpretazzjoni, b'mod partikolari t-tħejjija tal-laqgħat u t-taħriġ u s-selezzjoni tal-interpreti,

—  l-ispejjeż imħallsa lill-Kummissjoni għall-ġestjoni tal-pagamenti lill-interpreti tal-konferenzi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 2 600 000.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Il-Konvenzjoni li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tal-impjieg u l-emolumenti tal-aġenti interpreti tal-konferenzi (AIC) (u d-Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni tagħhom) stabbilita fit-28 ta' Lulju 1999 hekk kif ġiet emendata fit-13 ta' Ottubru 2004 u riveduta fil-31 ta' Lulju 2008.

Partita 1 4 0 6 — Osservaturi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas tal-ispejjeż marbuta mal-osservaturi, f'konformità mal-Artikolu 13 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Artikolu 1 4 2 — Servizzi esterni tat-traduzzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-servizzi ta' traduzzjoni, ta' editjar, ta' ttajpjar, ta' kodifikazzjoni u ta' assistenza teknika li jitwettqu minn partijiet terzi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 50 000.

Kapitolu 1 6 — Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

Artikolu 1 6 1 — Nefqa relatata mal-ġestjoni tal-persunal

Partita 1 6 1 0 — Spejjeż għar-reklutaġġ

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

163 000

163 000

111 415,93

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-ispejjeż tal-organizzazzjoni tal-kompetizzjonijiet previsti fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 2002/621/KE, kif ukoll l-ispejjeż tal-vjaġġi u ta' soġġorn tal-kandidati li jissejħu għal intervisti,

—  l-ispejjeż tal-organizzazzjoni ta' proċeduri ta' selezzjoni tal-persunal.

F'każijiet motivati b'mod xieraq minn ħtiġijiet funzjonali u wara li jiġi kkonsultat l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal, din l-approprjazzjoni tista' tintuża għal kompetizzjonijiet organizzati mill-istituzzjoni nnifisha.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 27 sa 31 tagħhom u l-Artikolu 33 u l-Anness III tagħhom.

Id-Deċiżjoni 2002/620/KE tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni, tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, tal-Kumitat u tar-Reġjuni u tal-Ombudsman Ewropew tal-25 ta' Lulju 2002 li tistabbilixxi Uffiċċju għas-Selezzjoni tal-Persunal tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 197, 26.7.2002, p. 53) u d-Deċiżjoni 2002/621/KE tas-Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni, ir-Reġistratur tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-Segretarjat Ġenerali tal-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni, u r-Rappreżentant ta' l-Ombudsman Ewropew tal-25 ta' Lulju 2002 dwar l-organizzazzjonijiet u l-ħidma tal-Uffiċċju għas-selezzjoni tal-persunal tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU L 197, 26.7.2002, p. 56).

Partita 1 6 1 2 — Tagħlim u żvilupp

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa għat-taħriġ biex jittejbu l-ħiliet tal-persunal u r-rendiment u l-effiċjenza tal-istituzzjoni, pereżempju, permezz ta' korsijiet tal-lingwi għal-lingwi uffiċjali ta' ħidma.

Hija maħsuba wkoll biex tkopri n-nefqa marbuta mal-korsijiet ta' taħriġ oħra għall-Membri.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 24a tagħhom.

Il-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti l-Oħra tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 1 6 3 — Miżuri li jassistu lill-persunal tal-istituzzjoni

Partita 1 6 3 0 — Servizzi soċjali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

760 000

749 000

517 613,32

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  fil-qafas ta' politika interistituzzjonali favur persuni b'diżabilità li jiffurmaw parti mill-kategoriji lil ġejjin:

—  uffiċjali u aġenti temporanji f'impjieg attiv,

—  il-konjuġi ta' uffiċjali u ta' aġenti temporanji f'impjieg attiv,

—  it-tfal dipendenti fit-tifsira tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

ir-rimborż, fi ħdan il-limiti tar-riżorsi disponibbli fil-baġit u wara li jkunu ntużaw id-drittijiet nazzjonali fil-pajjiż ta' residenza jew ta' oriġini, ta' spejjeż mhux mediċi, li jkunu rikonoxxuti bħala neċessarji bħala riżultat tad-diżabilità u li jkunu ġustifikati kif xieraq u mhux rimborżati mir-reġim komuni tal-assigurazzjoni tal-mard,

—  miżuri favur uffiċjali u aġenti li jinsabu f'qagħda partikolarment diffiċli,

—  il-konċessjoni ta' għotja għall-kumitat għall-persunal u għal infiq inċidentali tas-servizzi soċjali. Il-kontribuzzjonijiet jew il-ħlas tal-ispejjeż mill-Kumitat għall-Persunal għal parteċipanti f'attività ta' assistenza soċjali se jkollhom l-għan li jiffinanzjaw attivitajiet li għandhom dimensjoni soċjali, kulturali jew lingwistika iżda mhu se jkun hemm l-ebda sussidju għal membri tal-persunal jew familji individwali,

—  azzjonijiet oħra ta' natura soċjali, fil-livell istituzzjonali u interistituzzjonali, favur l-uffiċjali, aġenti oħra u l-persunal li rtira,

—  il-finanzjament ta' miżuri speċifiċi għal akkomodazzjoni raġonevoli jew ta' spejjeż ta' analiżi medika jew soċjali għal uffiċjali u aġenti oħra b'diżabilitajiet waqt il-proċeduri ta' reklutaġġ jew li jeħtieġu għamara minħabba li ġara xi ħaġa matul il-karriera tagħhom, u t-trainees b'diżabilitajiet waqt il-proċeduri ta' għażla b'applikazzjoni tal-Artikolu 1d tar-Regolamenti tal-Persunal, b'mod partikolari l-assistenza personali fil-post tax-xogħol, inkluż it-trasport jew waqt missjonijiet.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 70 000.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal għall-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 1d, l-Artikolu 9(3), it-tielet subparagrafu, u l-Artikolu 76 tagħhom.

Partita 1 6 3 1 — Mobilità

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa relatata mal-mobilità fid-diversi postijiet tax-xogħol.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Partita 1 6 3 2 — Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-persunal u miżuri soċjali oħra

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

252 000

240 000

212 286,81

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tħeġġeġ u tagħti appoġġ finanzjarju lil skemi għall-promozzjoni tal-kuntatti soċjali bejn il-persunal ta' nazzjonalitajiet differenti, bħal pereżempju sussidji għal klabbs, assoċjazzjonijiet, attivitajiet kulturali tal-persunal, kif ukoll biex issir kontribuzzjoni lejn l-infiq relatat ma' ċentru permanenti fejn persuni jiltaqgħu (attivitajiet kulturali u sportivi, faċilitajiet tal-ikel, eċċ.) fil-ħin liberu tagħhom.

Hija tkopri wkoll il-parteċipazzjoni finanzjarja fl-attivitajiet soċjali interistituzzjonali.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 600 000.

Artikolu 1 6 5 — Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

Partita 1 6 5 0 — Servizz mediku

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-operat tas-servizzi mediċi, tas-Servizz tal-Ġestjoni tal-Liv tal-Mard u tal-Unità tal-Prevenzjoni u l-Benesseri fuq il-Post tax-Xogħol fit-tliet postijiet tax-xogħol, inkluż ix-xiri ta' materjal, prodotti farmaċewtiċi, eċċ., l-ispejjeż marbuta mal-visti mediċi fil-qafas tal-mediċina okkupazzjonali, mal-visti mediċi għall-impjieg, mal-visti perjodiċi u s-sorveljanza tas-saħħa għall-postijiet ta' xogħol fil-qasam tas-sigurtà, ta' viġilanza u ta' riskju definit, mal-perizji mediċi, mal-ergonomija, mal-ispejjeż ikkawżati mill-operat tal-Kumitat tal-Invalidità, l-arbitraġġi u l-konsulenza ta' esperti, kif ukoll l-ispejjeż marbuta ma' servizzi esterni mogħtija minn speċjalisti mediċi, paramediċi li jkunu meqjusa neċessarji mit-tobba konsulenti.

Hija tkopri wkoll in-nefqa għax-xiri ta' ċertu apparat li jkun meqjus neċessarju fil-qasam mediku, kif ukoll in-nefqa marbuta mal-persunal mediku, paramediku jew ma' supplenti temporanji.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 33, l-Artikolu 59 tagħhom u l-Artikolu 8 tal-Anness II tagħhom.

Partita 1 6 5 2 — Spejjeż għall-forniment tal-ikel

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

800 000

1 080 000

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż għall-forniment tal-ikel.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100 000.

Partita 1 6 5 4 — Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-sehem tal-Parlament Ewropew fin-nefqa organizzattiva u tal-forniment ta' servizzi għall-faċilitajiet interni li jieħdu ħsieb it-tfal kif ukoll għal dawk esterni li magħhom ikun ġie konkluż ftehim.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 3 300 000.

Partita 1 6 5 5 — Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

626 000

615 000

445 600,00

Kummenti

Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2013) 4886 tal-1 ta' Awwissu 2013 dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-UE mħallsa fuq bażi prorata lill-iskejjel akkreditati mill-Bord ta' Tmexxija tal-Iskejjel Ewropej skont in-numru ta' tfal tal-persunal tal-UE rreġistrati, li tieħu post id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2009) 7719 tal-14 ta' Ottubru 2009 kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2010) 7993 tat-8 ta' Diċembru 2010 (ĠU C 222, 2.8.2013, p. 8).

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati mill-Bord ta' Tmexxija tal-Iskejjel Ewropej jew ir-rimborż tal-kontribuzzjoni mħallsa mill-Kummissjoni f'isem il-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati mill-Bord ta' Tmexxija tal-Iskejjel Ewropej. Hija tkopri l-ispejjeż relatati ma' ulied il-membri tal-persunal tal-Parlament Ewropew li jaqgħu taħt ir-Regolamenti tal-Persunal u li huma miktubin f'dawn l-iskejjel.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

Kummenti

Billi l-kumpaniji tal-assigurazzjoni m'għadhomx ikopru r-riskju ta' tilwim industrijali u ta' attentati terroristiċi li għalihom huma esposti l-binjiet tal-Parlament Ewropew, dan għandu jkun kopert mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Għalhekk, l-approprjazzjonijiet imniżżlin f'dan it-Titolu jkopru l-infiq kollu rigward danni kkawżati minn tilwim industrijali u attentati terroristiċi.

Kapitolu 2 0 — Bini u nefqiet relatati

Artikolu 2 0 0 — Bini

Partita 2 0 0 0 — Kirjiet

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-kirjiet marbuta ma' binjiet jew partijiet ta' binjiet okkupati mill-Parlament Ewropew.

Hija tkopri wkoll it-taxxa fuq il-proprjetà marbuta ma' dawn il-binjiet. Il-kirjiet jiġu kkalkulati fuq 12-il xahar u fuq il-bażi ta' kuntratti eżistenti jew li qed jitħejjew, li normalment jistipulaw indiċizzazzjoni fuq l-għoli tal-ħajja jew fuq il-prezz tal-bini.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 3 000 000.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri jew mill-aġenziji jew l-entitajiet pubbliċi tagħhom fil-forma ta' finanzjament jew ħlas lura ta' spejjeż u ta' ħlasijiet assoċjati marbuta max-xiri jew użu ta' art jew ta' bini, kif ukoll ta' ħlasijiet fir-rigward ta' binjiet jew faċilitajiet tal-istituzzjoni, għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat estern fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Partita 2 0 0 1 — Ħlasijiet ta' ċnus

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlasijiet ta' ċnus marbuta ma' binjiet jew ma' partijiet ta' binjiet koperti minn kuntratti li jinsabu fis-seħħ jew kuntratti li qed jitħejjew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 50 000.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri jew mill-aġenziji jew l-entitajiet pubbliċi tagħhom fil-forma ta' finanzjament jew ħlas lura ta' spejjeż u ta' ħlasijiet assoċjati marbuta max-xiri jew użu ta' art jew ta' bini, kif ukoll ta' ħlasijiet fir-rigward ta' binjiet jew faċilitajiet tal-istituzzjoni, għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat estern fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Partita 2 0 0 3 — Akkwist ta' bini

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-akkwist ta' bini. Is-sussidji li jikkonċernaw l-artijiet u t-tħejjija tas-sit tal-kostruzzjoni tagħhom għandhom jiġu ttrattati b'konformità mar-Regolament Finanzjarju.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 13 000.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri jew mill-aġenziji jew l-entitajiet pubbliċi tagħhom fil-forma ta' finanzjament jew ħlas lura ta' spejjeż u ta' ħlasijiet assoċjati marbuta max-xiri jew użu ta' art jew ta' bini, kif ukoll ta' ħlasijiet fir-rigward ta' binjiet jew faċilitajiet tal-istituzzjoni, għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat estern fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Partita 2 0 0 7 — Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  il-kostijiet ta' kostruzzjoni ta' bini (xogħlijiet, onorarji tal-konsulenti, l-għamara u l-fornituri inizjali meħtieġa biex il-bini jibda jopera u kull kost relatat),

—  il-kostijiet tax-xogħlijiet ta' sistemazzjoni u nefqa oħra marbuta ma' dawn ix-xogħlijiet (partikolarment spejjeż tal-perit, tal-iniġinier, eċċ.).

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 472 000.

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri jew mill-aġenziji jew l-entitajiet pubbliċi tagħhom fil-forma ta' finanzjament jew ħlas lura ta' spejjeż u ta' ħlasijiet assoċjati marbuta max-xiri jew użu ta' art jew ta' bini, kif ukoll ta' ħlasijiet fir-rigward ta' binjiet jew faċilitajiet tal-istituzzjoni, għandhom jitqiesu bħala dħul assenjat estern fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 21(2) tar-Regolament Finanzjarju.

Partita 2 0 0 8 — Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa f'dik li hi ġestjoni tal-proprjetà immobbli li mhijiex speċifikament prevista f'Artikoli oħra ta' dan il-Kapitolu, speċjalment għal:

—  il-ġestjoni u t-trattament tal-iskart,

—  l-ispezzjonijiet obbligatorji, spezzjonijiet tal-kwalità, perizji, awditjar, sorveljanza tal-konformità, eċċ.,

—  il-librerija teknika,

—  l-assistenza għall-ġestjoni (building helpdesk),

—  il-ġestjoni tal-pjanti tal-bini u tal-materjal informattiv,

—  nefqa oħra.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 268 000.

Artikolu 2 0 2 — Spejjeż relatati mal-bini

Partita 2 0 2 2 — Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż ta' manutenzjoni, żamma, operat u tindif, skont il-kuntratti fis-seħħ, tal-bini (l-uffiċċji u t-tagħmir tekniku) okkupat, b'kiri mill-Parlament Ewropew jew ta' proprjetà tiegħu.

Qabel it-tiġdid jew il-konklużjoni tal-kuntratti, l-istituzzjoni għandha tikkonsulta mal-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kundizzjonijiet kuntrattwali (prezz, munita magħżula, indiċizzazzjoni, tul, klawsoli oħra) miksuba minn kull waħda minnhom u bi qbil mal-Artikolu 104 tar-Regolament Finanzjarju.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 479 000.

Partita 2 0 2 4 — Konsum tal-enerġija

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba b'mod partikolari biex tkopri l-ispejjeż tal-konsum tal-ilma, tal-gass, tal-elettriku u tat-tisħin.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 150 000.

Partita 2 0 2 6 — Sigurtà u sorveljanza tal-bini

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex essenzjalment tkopri l-ispejjeż tal-għassa u tas-sorveljanza tal-bini okkupat mill-Parlament Ewropew fit-tliet postijiet abitwali ta' xogħol u fl-uffiċċji tal-informazzjoni tiegħu fl-Unjoni kif ukoll fl-uffiċċji fil-pajjiżi terzi.

Qabel it-tiġdid jew il-konklużjoni tal-kuntratti, l-istituzzjoni għandha tikkonsulta mal-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kundizzjonijiet kuntrattwali (prezz, munita magħżula, indiċizzazzjoni, tul, klawsoli oħra) miksuba minn kull waħda minnhom u bi qbil mal-Artikolu 104 tar-Regolament Finanzjarju.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100 000.

Partita 2 0 2 8 — Assigurazzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ħlas ta' primjums tal-assigurazzjoni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Kapitolu 2 1 — Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

Kummenti

Fil-qasam tal-akkwist pubbliku, l-istituzzjoni tikkonsulta mal-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kundizzjonijiet kuntrattwali miksuba minn kull istituzzjoni individwali.

Artikolu 2 1 0 — Informatika u telekomunikazzjonijiet

Partita 2 1 0 0 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Attivitajiet

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta max-xiri, il-kiri, iż-żamma u l-manutenzjoni ta' hardware u ta' software u mal-assistenza esterna minn entitajiet ta' servizzi u konsulenti tal-informatika għall-attivitajiet rikorrenti meħtieġa għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi informatiċi u tat-telekomunikazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din in-nefqa tirrigwarda partikolarment is-sistemi taċ-ċentru informatiku u tat-telekomunikazzjonijiet, l-informatika dipartimentali u l-ġestjoni tan-netwerk.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 625 000.

Partita 2 1 0 1 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta max-xiri, il-kiri, iż-żamma u l-manutenzjoni ta' hardware u ta' software u mal-assistenza esterna minn entitajiet ta' servizzi u konsulenti tal-informatika għall-attivitajiet rikorrenti ta' ġestjoni u żamma tal-infrastrutturi relatati mas-sistemi informatiċi u tat-telekomunikazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din in-nefqa tirrigwarda partikolarment l-infrastruttura relatata man-netwerks, kejbils, telekomunikazzjonijiet, tagħmir individwali kif ukoll sistemi ta' votazzjoni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 130 000.

Partita 2 1 0 2 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta max-xiri, il-kiri, iż-żamma u l-manutenzjoni ta' hardware u ta' software u mal-assistenza esterna minn entitajiet ta' servizzi u konsulenti tal-informatika għall-attivitajiet rikorrenti ta' għajnuna u ta' sostenn ġenerali lill-utenti fir-rigward tas-sistemi informatiċi u tat-telekomunikazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Din in-nefqa tirrigwarda s-servizzi ta' sostenn għall-Membri Parlamentari u għall-utenti l-oħra, b'mod partikolari għall-applikazzjonijiet amministrattivi, leġiżlattivi, użati fl-oqsma tas-sigurtà u tas-sikurezza kif ukoll dawk relatati mal-komunikazzjoni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 45 000.

Partita 2 1 0 3 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Ġestjoni ta' applikazzjonijiet ICT

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa fuq ix-xiri, il-kiri, iż-żamma u l-manutenzjoni ta' hardware u ta' software u x-xogħol marbut magħhom, kif ukoll in-nefqa fuq l-assistenza ta' kumpaniji ta' servizzi u ta' konsulenti għall-attivitajiet rikorrenti ta' ġestjoni tal-applikazzjonijiet ICT għall-istituzzjoni. Din in-nefqa tirrigwarda partikolarment l-applikazzjonijiet relatati mal-Membri, mal-komunikazzjoni, mas-sigurtà u mas-sikurezza, kif ukoll l-applikazzjonijiet amministrattivi u leġiżlattivi.

Hija maħsuba biex tkopri wkoll in-nefqa rigward l-għodda tal-ICT iffinanzjati b'mod konġunt fil-qafas tal-kooperazzjoni interistituzzjonali fil-qasam tal-lingwi, wara d-deċiżjonijiet meħuda mill-Kumitat Interistituzzjonali tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 32 000.

Partita 2 1 0 4 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta max-xiri ta' hardware u ta' software u mal-assistenza esterna minn entitajiet ta' servizzi u konsulenti tal-informatika għall-investimenti relatati mal-infrastrutturi tas-sistemi informatiċi u tat-telekomunikazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. L-investimenti jirrigwardaw partikolarment is-sistemi taċ-ċentru informatiku u ta' telekomunikazzjonijiet, in-netwerks, il-kejbils, kif ukoll is-sistemi ta' vidjokonferenzi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 102 000.

Partita 2 1 0 5 — Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta max-xiri ta' hardware u ta' software kif ukoll in-nefqa ta' assistenza ta' kumpaniji ta' servizzi u ta' konsulenza għall-investimenti relatati mal-proġetti ICT eżistenti jew ġodda. L-investimenti jirrigwardaw partikolarment applikazzjonijiet relatati mal-Membri Parlamentari, l-applikazzjonijiet leġiżlattivi, amministrattivi, finanzjarji, tal-komunikazzjoni, tas-sigurtà u tas-sikurezza kif ukoll dawk relatati mal-governanza tal-ICT.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Artikolu 2 1 2 — Għamara

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri, il-kiri, iż-żamma u t-tiswija ta' għamara, b'mod partikolari x-xiri ta' għamara ergonomika tal-uffiċċji, is-sostituzzjoni ta' għamara antikwata u bla użu kif ukoll magni tal-uffiċċji. Din l-approprjazzjoni hija maħsuba wkoll biex tkopri n-nefqa differenti ta' ġestjoni tal-beni mobbli tal-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Artikolu 2 1 4 — Materjal u installazzjonijiet tekniċi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba għax-xiri, il-kiri, iż-żamma u t-tiswija ta' materjal u ta' installazzjonijiet tekniċi kif ukoll għall-ġestjoni tagħhom, b'mod partikolari:

—  bosta tipi ta' materjal u ta' installazzjonijiet tekniċi, fissi jew mobbli, marbuta mal-pubblikazzjoni, is-sigurtà (inkluż is-software), il-kantins, il-bini, it-taħriġ għall-persunal, iċ-ċentri sportivi tal-istituzzjoni, eċċ.,

—  tagħmir, b'mod partikolari tat-tipografija, tas-servizz tat-telefon, tal-kantins, tal-ħwienet, tas-sigurtà, tas-servizz tekniku tal-konferenzi, tas-settur awdjoviżiv, eċċ.,

—  materjal speċjali (elettroniku, informatiku, elettriku) flimkien mas-servizzi esterni relatati.

Din l-approprjazzjoni tkopri wkoll l-ispejjeż għar-riklamar għall-bejgħ mill-ġdid u għall-iskrappjar ta' oġġetti li m'għadhomx jaħdmu kif ukoll l-ispejjeż marbutin mal-assistenza teknika (konsulenza) għal dossiers li jeħtieġu għarfien espert estern.

Din l-approprjazzjoni tkopri wkoll l-ispejjeż marbuta mas-servizzi ta' trasport tat-tagħmir meħtieġ għall-forniment ta' servizzi tekniċi ta' konferenzi fil-post fejn intalbu minn Membru, delegazzjoni, grupp politiku jew organu tal-Parlament Ewropew fid-dinja kollha. Dawn l-ispejjeż jinkludu l-ispejjeż ta' trasport kif ukoll il-kostijiet amministrattivi kollha marbuta.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 190 000.

Artikolu 2 1 6 — Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' oġġetti

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri, iż-żamma, l-użu u t-tiswija ta' vetturi (il-flotta tal-karozzi u tar-roti) u l-kiri ta' vetturi, taxis, kowċis u trakkijiet, b'xufier jew mingħajru, inkluża l-assigurazzjoni li tikkorrispondi ma' dawn u spejjeż oħra ta' ġestjoni. Fit-tiġdid tal-flotta tal-karozzi u fix-xiri, fil-lokazzjoni jew fil-kiri tal-vetturi, tingħata preferenza għall-vetturi li l-inqas iniġġsu, bħall-vetturi ibridi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100 000.

Kapitolu 2 3 — Nefqa amministrattiva kurrenti

Kummenti

Fil-qasam tal-akkwist pubbliku, l-istituzzjoni tikkonsulta mal-istituzzjonijiet l-oħra dwar il-kundizzjonijiet kuntrattwali miksuba minn kull istituzzjoni individwali.

Artikolu 2 3 0 — Kanċellerija, fornituri għall-uffiċċji u oġġetti għall-konsum diversi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri x-xiri ta' karti, enveloppi, fornituri għall-uffiċċji, prodotti għat-tipografija u għall-workshops tar-riproduzzjoni, eċċ. kif ukoll l-ispejjeż ta' ġestjoni relatati.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 73 000.

Artikolu 2 3 1 — Tariffi finanzjarji

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

60 000

60 000

35 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż bankarji (kummissjonijiet, prijmjums ta' skambju, spejjeż diversi) u l-ispejjeż finanzjarji l-oħra, fosthom l-ispejjeż marbuta mal-finanzjament tal-bini.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Artikolu 2 3 2 — Spejjeż legali u danni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-ispejjeż li l-Parlament Ewropew jista' jiġi obbligat iħallas mill-Qorti tal-Ġustizzja, mill-Qorti Ġenerali jew mill-qrati nazzjonali,

—  in-nefqiet għas-servizzi ta' avukati esterni li jirrappreżentaw lill-Parlament Ewropew fil-qrati tal-Unjoni u nazzjonali, kif ukoll in-nefqiet għas-servizzi ta' konsulenti legali jew esperti biex jgħinu lis-Servizz Legali,

—  ir-rifużjoni ta' spejjeż għas-servizzi ta' avukat fil-kuntest tal-proċeduri dixxiplinari u simili,

—  spejjeż ta' danni u interessi,

—  l-ammont tal-kumpensi approvati bi ftehim bonarju, skont l-applikazzjoni tal-Kapitolu 11 tat-Titolu III tar-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti Ġenerali,

—  multi amministrattivi tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Bażi ġuridika

Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 39).

Artikolu 2 3 6 — Servizzi postali u ta' ġarr

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

224 000

337 000

186 257,83

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri t-tariffi postali, l-ipproċessar u l-kunsinna ta' oġġetti permezz tas-servizzi postali nazzjonali jew permezz ta' kumpaniji privati tal-ġarr.

Hija wkoll maħsuba biex tkopri servizzi pprovduti fil-qasam tal-posta.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Artikolu 2 3 7 — Rilokazzjonijiet

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż marbuta max-xogħol tar-rilokazzjoni u tal-manutenzjoni magħmula permezz ta' kumpaniji ta' rilokazzjoni jew minn persunal temporanju pprovdut minn aġenziji esterni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Artikolu 2 3 8 — Nefqiet amministrattivi oħra

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-assigurazzjonijiet li mhumiex previsti b'mod speċifiku f'xi partita oħra;

—  ix-xiri u l-manutenzjoni ta' uniformijiet għall-uxxiera, għax-xufiera, għar-receptionists, għall-ħaddiema tal-imħażen, għall-persuni li jaħdmu fil-ġarr u l-persunal impjegat fl-Unità taż-Żjarat u s-Seminars, fis-servizz tal-Parlamentarium, fis-servizzi mediċi, fis-servizzi ta' sigurtà, fis-servizzi ta' manutenzjoni tal-bini u fis-servizzi tekniċi differenti,

—  nefqa varja għall-operat u l-ġestjoni, inklużi l-ispejjeż ta' ġestjoni mħallsa lill-PMO fir-rigward tal-pensjonijiet statutorji tal-ex Membri, l-ispejjeż relatati mal-kontroll tas-sigurtà tal-persuni esterni li jaħdmu fil-bini jew fis-sistemi tal-Parlament Ewropew, ix-xiri ta' proprjetà mobbli jew ta' servizzi mhux speċifikament previsti f'partita oħra,

—  xiri varju marbut mal-attivitajiet tal-Iskema ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) (kampanji promozzjonali, eċċ.).

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Artikolu 2 3 9 — L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

262 500

262 500

198 988,92

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa relatata mal-attivitajiet tal-EMAS li jimmiraw li jtejbu l-prestazzjoni ambjentali tal-Parlament Ewropew, inkluż il-promozzjoni ta' dawn l-attivitajiet, u għall-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Titolu 3 — Nefqa għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

Kapitolu 3 0 — Laqgħat u konferenzi

Artikolu 3 0 0 — Spejjeż għall-missjonijiet tal-persunal u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta mal-ivvjaġġar magħmul mill-persunal tal-istituzzjoni, mill-esperti nazzjonali sekondati, trainees u persunal ta' istituzzjonijiet Ewropej jew internazzjonali oħra mistiedna mill-istituzzjoni mill-post tal-impjieg lejn xi wieħed mit-tliet postijiet ta' xogħol tal-Parlament Ewropew (Brussell, il-Lussemburgu u Strasburgu) u għal missjonijiet lejn kull post ieħor barra mit-tliet postijiet ta' xogħol. In-nefqa koperta hija spejjeż tat-trasport, il-ħlas ta' allowances ta' kuljum, l-ispejjeż ta' akkomodazzjoni u l-allowances ta' kumpens għal xogħol li jsir barra l-ħinijiet normali. Spejjeż supplimentari (fosthom il-kanċellazzjoni ta' biljetti tat-trasport u ta' riżervazzjonijiet ta' akkomodazzjoni, l-ispejjeż marbuta mas-sistema ta' fatturazzjoni elettronika, l-ispejjeż marbuta mal-assigurazzjoni għall-missjonijiet) huma koperti wkoll.

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta mal-possibbiltà ta' kumpens għall-emissjoni tal-karbonju għall-missjonijiet u vjaġġar tal-persunal.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 200 000.

Bażi ġuridika

Ir-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 71 tiegħu u l-Artikoli 11, 12 u 13 tal-Anness VII tiegħu.

Artikolu 3 0 2 — Spejjeż għal riċevimenti u rappreżentanza

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  in-nefqa marbuta mal-obbligi tal-istituzzjoni rigward riċevimenti, inklużi dawk marbuta mal-attivitajiet tal-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA), ta' attivitajiet ta' prospettiva oħrajn, kif ukoll spejjeż ta' rappreżentanza għall-Membri tal-Parlament Ewropew,

—  l-ispejjeż ta' rappreżentanza tal-President fil-vjaġġi tiegħu barra mill-postijiet tax-xogħol,

—  l-ispejjeż ta' rappreżentanza u l-parteċipazzjoni fl-ispejjeż tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-President,

—  l-ispejjeż ta' riċeviment u ta' rappreżentanza tas-Segretarjat Ġenerali, fosthom ix-xiri ta' oġġetti u ta' midalji għall-uffiċjali li laħqu l-ħmistax-il sena jew il-ħamsa u għoxrin sena servizz,

—  l-ispejjeż diversi tal-protokoll, bħal bnadar, apparat tal-wiri, inviti, stampar ta' menuwijiet, eċċ.,

—  l-ispejjeż ta' vjaġġi u sussistenza li jkollhom il-viżitaturi VIP tal-istituzzjoni,

—  l-ispejjeż tal-viża tal-Membri Parlamentari u tal-membri tal-persunal tal-Parlament Ewropew relatati mal-vjaġġi uffiċjali,

—  l-ispejjeż għal riċevimenti u rappreżentanza u l-ispejjeż l-oħra speċifiċi għall-Membri Parlamentari li għandhom funzjoni uffiċjali fi ħdan il-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Artikolu 3 0 4 — Spejjeż varji għal laqgħat

Partita 3 0 4 0 — Spejjeż varji għal laqgħat interni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż marbuta ma' xarbiet, u kultant ikliet ħfief, servuti fil-laqgħat tal-Parlament Ewropew jew waqt laqgħat interistituzzjonali organizzati fil-binjiet tiegħu, kif ukoll il-ġestjoni ta' dawn is-servizzi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Partita 3 0 4 2 — Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri partikolarment l-ispejjeż, barra minn dawk koperti mill-Kapitolu 1 0 u mill-Artikolu 3 0 0, marbuta:

—  mal-organizzazzjoni ta' laqgħat barra mill-postijiet tax-xogħol (kumitati jew id-delegazzjonijiet tagħhom, gruppi politiċi), inklużi, fejn xieraq, spejjeż ta' rappreżentanza,

—  mal-organizzazzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari, tad-delegazzjonijiet ad hoc, tal-kumitati parlamentari konġunti, tal-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni u tad-delegazzjonijiet parlamentari għad-WTO, kif ukoll il-konferenza parlamentari dwar id-WTO u tal-kumitat ta' tmexxija tagħha,

—  mal-organizzazzjoni tad-delegazzjonijiet għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE, tal-Assemblea Parlamentari EuroLat, tal-Assemblea Parlamentari Euronest u tal-korpi tagħhom,

—  mal-organizzazzjoni tal-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran (APUgħM), tal-kumitati tagħha u tal-Bureau tagħha; dawn in-nefqiet fihom il-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-baġit tas-segretarjat awtonomu tal-APUgħM jew ir-responsabbiltà diretta tal-ispejjeż li jirrappreżentaw is-sehem tal-Parlament Ewropew għall-baġit tal-APUgħM,

—  mal-ħlasijiet ta' affiljazzjoni tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li tagħhom il-Parlament jew wieħed mill-korpi tiegħu huwa membru (l-Unjoni Interparlamentari, l-Assoċjazzjoni tas-Segretarji Ġenerali tal-Parlamenti, il-Grupp 12+ tal-Unjoni Interparlamentari),

—  mar-rimborż lill-Kummissjoni, abbażi ta' ftehim ta' servizz iffirmat bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni, tas-sehem tal-Parlament Ewropew mill-ispejjeż tal-produzzjoni tal-laissez-passer tal-Unjoni Ewropea (tagħmir, persunal u provvisti), f'konformità mal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet (Artikolu 6), għall-Artikolu 23 tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Artikoli 11 u 81 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1417/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-forma tal-laissez-passer maħruġin mill-Unjoni Ewropea (ĠU L 353, 28.12.2013, p. 26).

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Partita 3 0 4 9 — Nefqa għall-aġenziji tal-ivvjaġġar

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tal-operat tal-aġenzija tal-ivvjaġġar li għandha kuntratt mal-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 6 000.

Kapitolu 3 2 — L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

Artikolu 3 2 0 — Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-ispejjeż ta' kuntratti ma' esperti kwalifikati u istituti ta' riċerka għall-istudji u l-attivitajiet l-oħra ta' riċerka (sessjonijiet ta' ħidma, diskussjonijiet madwar mejda, gruppi ta' esperti u seduti ta' smigħ ma' esperti, konferenzi) jew ta' assistenza teknika li teħtieġ kompetenzi speċifiċi, magħmula mill-korpi tal-Parlament Ewropew għall-kumitati parlamentari, id-delegazzjonijiet parlamentari u l-amministrazzjoni,

—  il-ksib jew il-kiri ta' sorsi ta' informazzjoni speċjalizzata, bħal bażijiet tad-data speċjalizzati, pubblikazzjonijiet relatati jew appoġġ tekniku, meta tkun meħtieġa bħala komplement għall-kuntratti għal għarfien espert imsemmija hawn fuq,

—  l-ispejjeż għall-ivvjaġġar, għas-soġġorn u nfiq ieħor tal-esperti u personalitajiet oħra — inklużi persuni li jressqu petizzjonijiet lill-Parlament Ewropew — li jiġu mistiedna jipparteċipaw fil-kumitati, fid-delegazzjonijiet u fil-gruppi ta' studju u ta' ħidma, kif ukoll fis-sessjonijiet ta' ħidma,

—  l-ispejjeż ta' disseminazzjoni ta' prodotti tar-riċerka parlamentari interna jew esterna u ta' prodotti rilevanti oħra, għall-benefiċċju tal-istituzzjoni u tal-pubbliku (b'mod partikolari permezz tal-pubblikazzjonijiet fuq l-internet, ta' bażijiet tad-data interni, fuljetti u pubblikazzjonijiet),

—  in-nefqa sabiex jissejħu persuni esterni biex jieħdu sehem fix-xogħol ta' entitajiet bħall-Bord tad-Dixxiplina jew il-Bord Speċjalizzat dwar irregolaritajiet finanzjarji.

—  il-kost tal-kontroll, min-naħa ta' fornituri ta' servizz, tal-veradiċità tad-dokumenti mressqa mill-kandidati għar-reklutaġġ.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 50 000.

Artikolu 3 2 1 — Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, il-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) u ċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

Partita 3 2 1 0 — Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa għal attivitajiet tas-servizzi ta' riċerka parlamentari (DĠ EPRS), b'mod partikolari:

—  l-akkwist tal-għarfien speċjalizzat u ta' sostenn għal attivitajiet ta' riċerka tal-Parlament Ewropew (inkluż artikli, studji, sessjonijiet ta' ħidma, seminars, diskussjonijiet madwar mejda, gruppi ta' esperti u konferenzi), li jistgħu jsiru jekk meħtieġ flimkien ma' istituzzjonijiet oħra, organizzazzjonijiet internazzjonali, dipartimenti tar-riċerka u bibljoteki tal-parlamenti nazzjonali, gruppi ta' riflessjoni, korpi ta' riċerka u esperti kwalifikati oħra,

—  l-akkwist tal-għarfien speċjalizzat fl-oqsma tal-istudju tal-impatt/valutazzjoni ex ante u ex post, tal-valur miżjud Ewropew, u tal-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA),

—  l-akkwist jew il-kiri ta' kotba, rivisti, ġurnali, bażijiet tad-data, prodotti tal-aġenziji tal-istampa u kwalunkwe mezz ta' informazzjoni mmirat għall-bibljoteka f'formati differenti, inkluż l-ispejjeż tad-drittijiet tal-awtur, is-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità, il-materjali u x-xogħol tal-legatura u tal-konservazzjoni, u ta' servizzi rilevanti oħra,

—  l-ispiża tas-servizzi esterni tal-arkivjar (organizzazzjoni, għażla, deskrizzjoni, trasferiment fuq mezzi differenti u għal forma mingħajr karta, l-akkwist ta' sorsi tal-arkivji primarji),

—  l-akkwist, l-iżvilupp, l-installazzjoni, l-operat u l-manutenzjoni ta' dokumentazzjoni speċjali ta' bibljoteka u tal-arkivjar u ta' materjali speċjali ta' medjateka, inkluż materjali u/jew sistemi elettroniċi u informatiċi, kif ukoll materjali għal-legatura u l-konservazzjoni,

—  l-ispejjeż ta' disseminazzjoni ta' prodotti tar-riċerka parlamentari interna jew esterna u ta' prodotti rilevanti oħra, għall-benefiċċju tal-istituzzjoni u tal-pubbliku (b'mod partikolari permezz tal-pubblikazzjonijiet fuq l-internet, ta' bażijiet tad-data interni, fuljetti u pubblikazzjonijiet),

—  l-ispejjeż tal-vjaġġi, tas-soġġorn u aċċessorji tal-esperti u tal-awturi mistiedna biex jipparteċipaw għall-preżentazzjonijiet, is-seminars, is-sessjonijiet ta' ħidma jew attivitajiet oħra ta' dan it-tip organizzati minn DĠ EPRS,

—  il-parteċipazzjoni tal-grupp tal-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (grupp STOA) fl-attivitajiet ta' entitajiet xjentifiċi Ewropej u internazzjonali,

—  l-obbligi tal-Parlament Ewropew skont il-ftehimiet ta' kooperazzjoni internazzjonali u/jew interistituzzjonali, inkluża l-kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-ispejjeż marbuta mal-ġestjoni tal-arkivji storiċi tal-Unjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 354/83.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 354/83 tal-1 ta' Frar 1983 dwar il-ftuħ għall-pubbliku tal-arkivji storiċi tal-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU L 43, 15.2.1983, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43).

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tat-28 ta' Novembru 2001 dwar regoli li jirregolaw l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, kif emendata l-aħħar fit-22 ta' Ġunju 2011 (ĠU C 216, 22.7.2011, p. 19).

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar regoli dwar l-arkivji tal-Parlament Ewropew, kif ikkonsolidata fit-3 ta' Mejju 2004.

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-10 ta' Marzu 2014 dwar proċeduri li jirregolaw l-akkwist mill-Parlament Ewropew ta' arkivji privati tal-Membri u l-ex Membri.

Partita 3 2 1 1 — Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Kummenti

Sabiex jitrawwem djalogu li jħalli l-frott bejn il-Membri tal-Parlament Ewropew, il-komunità xjentifika u l-ġurnalisti, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-iżviluppi li għaddejjin u dawk xjentifiċi u teknoloġiċi, il-Parlament Ewropew jista' jibbenefika minn struttura ddedikata u awtorevoli li tappoġġa d-diskussjoni, it-taħriġ u t-tixrid ta' informazzjoni tal-għarfien f'dan il-qasam. Iċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika twaqqaf għal dan l-għan, u l-operat tiegħu huwa taħt l-awtorità tal-Bord għall-Ġejjieni tax-Xjenza u t-Teknoloġija (il-Bord STOA) tal-Parlament Ewropew.

Din l-approprjazzjoni tkopri wkoll l-ispejjeż marbuta mal-organizzazzjoni ta' dawn l-attivitajiet u l-ispejjeż (inklużi l-ispejjeż tal-ivjaġġar, l-akkomodazzjoni u l-ikel) marbuta ma' stediniet lil ġurnalisti, partijiet interessati u esperti oħrajn, biex ikopru l-attivitajiet ikkonċernati.

L-approprjazzjonijiet allokati skont dan l-artikolu, li huma maħsuba sabiex jiżviluppaw l-attivitajiet fl-interfaċċja bejn il-Parlament Ewropew, il-komunità xjentifika u l-midja, se jkopru l-ispejjeż taċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika, bl-għan li jippromwovu networking, taħriġ u d-disseminazzjoni tal-għarfien, billi pereżempju:

—  joħolqu u jżommu netwerks fl-interfaċċja bejn il-Parlament Ewropew, il-komunità xjentifika u l-midja,

—  jorganizzaw seminars, konferenzi u korsijiet ta' taħriġ, dwar l-iżviluppi li għaddejjin u dawk xjentifiċi u teknoloġiċi, u dwar in-natura u l-effikaċja tal-ġurnaliżmu xjentifiku,

—  jużaw l-informazzjoni u l-analiżi minn esperti, l-universitajiet, il-midja u sorsi oħra fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija għall-benefiċċju ta' dawk li jfasslu l-politika u taċ-ċittadini,

—  iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali r-riċerka u d-diversi dokumenti tal-Parlament Ewropew fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija permezz ta' mezzi bil-miktub, awdjoviżivi u oħra,

—  jiżviluppaw tekniki u metodi biex tiżdied il-kapaċità li wieħed jidentifika u jxerred sorsi affidabbli fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija,

—  jiffaċilitaw, għall-iskopijiet ta' dan id-djalogu, l-installazzjoni, it-titjib u l-użu ta' tagħmir tekniku modern u faċilitajiet għall-midja,

—  jiżviluppaw il-kooperazzjoni u r-rabtiet aktar mill-qrib b'mod aktar ġenerali bejn il-Parlament Ewropew, il-midja, l-universitajiet u ċ-ċentri ta' riċerka rilevanti f'dan il-qasam, inkluż permezz ta' promozzjoni fil-midja tar-rwol u l-ħidma taċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika, kif ukoll l-aċċessibbiltà tiegħu għaċ-ċittadini.

L-approprjazzjonijiet ta' din il-partita jistgħu jintużaw ukoll biex jappoġġaw id-djalogu tal-Parlament Ewropew mal-komunità universitarja, il-midja, il-gruppi ta' riflessjoni u ċ-ċittadini, rigward ix-xogħol ta' prospettivi dwar it-tendenzi fit-tul li jkollhom iħabbtu wiċċhom magħhom id-deċiżuri tal-Unjoni Ewropea, kemm fil-qasam xjentifiku u b'mod usa', permezz ta' seminars, pubblikazzjonijiet kif ukoll attivitajiet oħra elenkati hawn fuq.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Ottubru 2013 dwar ippjanar tal-politika bil-quddiem u tendenzi fuq perjodu twil ta' żmien: implikazzjonijiet baġitarji għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet (Testi adottati, P7-TA(2013) 0395), u partikolarment il-punti 7 u 9 tagħha.

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2016 (ĠU C 346, 21.9.2016, p. 188), u b'mod partikolari l-paragrafu 30 tagħha.

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' April 2016 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (Testi adottati, P8_TA(2016) 0132), u b'mod partikolari l-paragrafu 54 tagħha.

Artikolu 3 2 2 — Nefqa għad-dokumentazzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-abbonamenti għall-ġurnali, perjodiċi u aġenziji tal-informazzjoni, għall-pubblikazzjonijiet u s-servizzi online tagħhom, inklużi l-ispejjeż tad-dritt tal-awtur għar-riproduzzjoni u d-disseminazzjoni bil-miktub u/jew b'mod elettroniku ta' dawn l-abbonamenti u l-kuntratti tas-servizz għall-analiżi tal-istampa u għas-siltiet mill-istampa,

—  l-abbonamenti jew il-kuntratti ta' servizz għall-forniment ta' sommarji u analiżi tal-kontenut tal-perjodiċi jew il-ħażna ta' artikolu meħuda minn sorsi ta' dan it-tip fuq midja viżiva,

—  l-ispejjeż marbuta mal-użu tal-bażijiet tad-data esterni tad-dokumentazzjoni u tal-istatistika (minbarra l-hardware, u l-infiq għat-telekomunikazzjoni),

—  ix-xiri jew is-sostituzzjoni ta' dizzjunarji u glossarji ġodda ta' kull tip, anke għat-taqsimiet tal-lingwi l-ġodda, u xogħlijiet oħra għas-servizzi lingwistiċi u għall-unitajiet tal-kwalità leġiżlattiva.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Artikolu 3 2 3 — Appoġġ għad-demokrazija u l-bini tal-kapaċitajiet għall-parlamenti tal-pajjiżi terzi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  in-nefqa fuq programmi għall-iskambju ta' informazzjoni u kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali tal-pajjiżi ta' qabel l-adeżjoni, b'mod partikolari tal-Balkani tal-Punent u tat-Turkija,

—  in-nefqa li ssir għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u parlamenti nazzjonali eletti demokratikament tal-pajjiżi terzi (għajr dawk imsemmija fl-inċiż preċedenti) kif ukoll ma' organizzazzjonijiet parlamentari reġjonali korrispondenti. L-attivitajiet ikkonċernati huma partikolarment maħsuba għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet parlamentari fid-demokraziji l-ġodda u emerġenti, b'mod partikolari fil-Viċinat Ewropew (tan-Nofsinhar u tal-Lvant),

—  in-nefqa fuq il-promozzjoni ta' attivitajiet b'appoġġ għall-medjazzjoni, u programmi għal mexxejja politiċi żgħażagħ tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi fil-Viċinat Ewropew estiż: il-Magreb, l-Ewropa tal-Lvant u r-Russja, id-Djalogu Iżraelo-Palestinjan u pajjiżi prijoritarji oħrajn deċiżi mill-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet,

—  in-nefqa għall-organizzazzjoni tal-premju Sakharov (b'mod partikolari l-ammont tal-premju, l-ispejjeż marbuta mal-ivvjaġġar tar-rebbieħ(a) u tal-kandidati finalisti l-oħrajn u tal-akkoljenza tagħhom, l-ispejjeż tal-operat tan-netwerk ta' Sakharov u l-missjonijiet tal-membri tan-netwerk) u għal attivitajiet li għandhom l-għan li jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem.

Dawn l-operazzjonijiet jinkludu ż-żjarat ta' informazzjoni fil-Parlament Ewropew fi Brussell, fil-Lussemburgu jew fi Strasburgu, kif ukoll żjarat fl-Istati Membri u fl-Istati terzi. Din l-approprjazzjoni tkopri l-ispejjeż totali jew parti minnhom tal-parteċipanti, partikolarment il-vjaġġi u n-nefqiet marbuta magħhom, l-akkomodazzjoni u l-allowance għas-sussistenza għal kull jum.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tat-12 ta' Diċembru 2011 li tistabbilixxi d-Direttorat għas-Sostenn għad-Demokrazija fid-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3 2 4 — Produzzjoni u tixrid

Partita 3 2 4 0 — Il-Ġurnal Uffiċjali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri is-sehem tal-istituzzjoni min-nefqa ta' pubblikazzjoni, ta' tixrid u ta' spejjeż oħra anċillari tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet fir-rigward tat-testi li għandhom ikunu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 5 000.

Partita 3 2 4 1 — Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  in-nefqiet kollha għall-pubblikazzjoni b'mod diġitali (siti tal-Intranet) u tradizzjonali (dokumenti u materjal stampat varji maħruġa b'sottokuntratt), inkluża d-distribuzzjoni,

—  l-aġġornament u l-manutenzjoni evoluttiva u korrettiva tas-sistemi editorjali.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 11 000.

Partita 3 2 4 2 — Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  in-nefqiet ta' komunikazzjoni relatata mal-valuri tal-istituzzjoni permezz ta' pubblikazzjonijiet ta' tagħrif, inklużi l-pubblikazzjonijiet elettroniċi, l-attivitajiet marbuta mat-tagħrif, ir-relazzjonijiet pubbliċi u l-parteċipazzjoni fil-manifestazzjonijiet pubbliċi, f'wirjiet u f'fieri fl-Istati Membri u fil-pajjiżi ta' adeżjoni kif ukoll fil-pajjiżi li fihom il-Parlament Ewropew għandu uffiċċju ta' kollegament, kif ukoll l-iżvilupp ta' għodod u istrumenti li jkollhom l-għan li jsaħħu u jiffaċilitaw l-aċċessibbiltà tiegħu għall-pubbliku permezz ta' tagħmir mobbli;

—  l-ispiża għall-inizjattivi kulturali ta' interess Ewropew, bħall-Premju LUX tal-Parlament Ewropew għaċ-ċinema Ewropew;

—  l-organizzazzjoni u r-realizzazzjoni ta' avvenimenti mmirati għaż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-viżibbiltà tal-Parlament fuq il-midja soċjali, il-ħidma ta' osservazzjoni tat-tendenzi fost iż-żgħażagħ;

—  l-ispejjeż marbuta mal-internet mobbli, mat-tekniki interattivi, mal-ispazji li jiffavorixxu s-soċjalizzazzjoni, mal-pjattaformi kollaborattivi u mat-tibdil fl-imġiba tal-utenti tal-internet bil-għan li l-Parlament Ewropew jitqarreb lejn iċ-ċittadin;

—  l-ispejjeż marbuta mal-produzzjoni, mad-distribuzzjoni u mal-hosting min-naħa tal-Parlament Ewropew tal-filmati għall-internet u ta' materjal multimedjali ieħor lest għax-xandir, skont l-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 50 000.

Partita 3 2 4 3 — Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-installazzjonijiet, il-materjali u l-wirjiet fiċ-Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew, u speċifikament:

—  il-Parlamentarium — Ċentru għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew ta' Brussell;

—  l-ispazji ta' akkoljenza, iċ-ċentri "Europa Experience" u l-punti ta' informazzjoni esterni ta' Brussell;

—  l-attivitajiet ta' Dar l-Istorja Ewropea, bħas-sistemazzjoni interna speċifika, l-akkwist tal-kollezzjonijiet, l-ispiża għall-kuntratti mal-esperti kwalifikati, l-organizzazzjoni tal-wirjiet u l-ispejjeż operattivi inklużi l-ispejjeż relatati max-xiri ta' kotba, rivisti u pubblikazzjonijiet oħra marbuta mal-attività ta' Dar l-Istorja Ewropea;

—  in-nefqiet għall-opri tal-arti tal-Parlament Ewropew, kemm l-ispejjeż għall-akkwist kif ukoll dawk għax-xiri ta' materjal speċifiku, kif ukoll l-ispejjeż kurrenti marbuta magħhom, bħall-ispejjeż għal konsulenza, konservazzjoni, gwarniċi, restawr, tindif u assigurazzjoni, kif ukoll spejjeż għat-trasport okkażjonali.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 4 000 000.

Partita 3 2 4 4 — L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri s-sussidji mogħtija lill-gruppi ta' viżitaturi u l-ispejjeż ta' sorveljanza u ta' infrastruttura marbuta magħhom, il-finanzjament ta' korsijiet għall-multiplikaturi tal-opinjoni ta' pajjiżi terzi (EUVP) u l-ispejjeż għall-funzjonament tal-programmi Euroscola, Euromed-Scola u Euronest-Scola. Il-programmi Euromed-Scola u Euronest-Scola jsiru kull sena, alternattivament, fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu jew fi Brussell, minbarra fis-snin elettorali.

Din l-approprjazzjoni tkopri wkoll l-attivitajiet ta' promozzjoni tal-programm EUVP.

Din l-approprjazzjoni għandha tiżdied kull sena fuq il-bażi ta' deflatur li jqis il-varjazzjonijiet tal-introjtu nazzjonali gross (ING) u tal-prezzijiet.

Kull Membru tal-Parlament Ewropew għandu d-dritt jistieden, kull sena ta' kalendarju, massimu ta' ħames gruppi, għal total ta' 110 viżitaturi. Il-gruppi ta' viżitaturi uffiċjalment sponsorizzati minn Membru, jistgħu, fuq stedina ta' dan l-aħħar, jipparteċipaw fil-programm Euroscola.

Ammont xieraq huwa inkluż għall-viżitaturi b'diżabilità.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 500 000.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Diċembru 2002 dwar regoli dwar l-akkoljenza ta' gruppi ta' viżitaturi u l-programmi Euroscola, Euromed-Scola u Euronest-Scola, kif ikkonsolidata fit-3 ta' Mejju 2004, emendata l-aħħar fl-24 ta' Ottubru 2016.

Partita 3 2 4 5 — L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  in-nefqa jew is-sussidji marbuta mal-organizzazzjoni ta' symposia u seminars nazzjonali jew internazzjonali għall-multiplikaturi tal-opinjonijiet li ġejjin mill-Istati Membri, mill-pajjiżi fil-proċess ta' adeżjoni u mill-pajjiżi li fihom il-Parlament Ewropew għandu Uffiċċju ta' Kollegament, l-ispiża għall-organizzazzjoni ta' symposia u seminars parlamentari,

—  in-nefqiet marbuta ma' "avvenimenti speċjali fl-emiċikli", fi Strasburgu u fi Brussell, skont il-programm annwali adottat mill-Bureau,

—  in-nefqiet marbuta mas-servizzi ta' ġestjoni tal-konferenzi, miżuri u għodod ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-konferenzi u għall-multilingwiżmu, bħal seminars u konferenzi, laqgħat b'dawk responsabbli mit-taħriġ ta' interpreti jew tradutturi, miżuri u azzjonijiet għas-sensibilizzazzjoni dwar il-multilingwiżmu u għall-promozzjoni tal-professjoni ta' interpretu jew ta' traduttur, inkluż programm ta' għotjiet għall-universitajiet, l-iskejjel u organizzazzjonijiet oħra li joffru korsijiet għall-interpretazzjoni jew it-traduzzjoni, soluzzjonijiet ta' komunikazzjoni virtwali, kif ukoll il-parteċipazzjoni f'azzjonijiet u f'miżuri simili organizzati b'mod konġunt ma' servizzi oħra fil-kuntest ta' kooperazzjoni interistituzzjonali u internazzjonali,

—  in-nefqiet marbuta mal-organizzazzjoni ta' symposia u seminars relatati mat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni,

—  l-ispejjeż marbuta mal-istedina ta' ġurnalisti fis-seduti plenarji, fil-laqgħat tal-kumitati, fil-konferenzi stampa u f'attivitajiet parlamentari oħrajn.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat li huwa EUR 25 000.

Partita 3 2 4 8 — Nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  ix-xiri, il-kiri, il-manutenzjoni, it-tiswija u l-ġestjoni ta' apparat u ta' installazzjonijiet tekniċi tas-settur awdjoviżiv,

—  il-baġit ta' funzjonament tas-settur awdjoviżiv (servizzi taħt ir-reġija proprja u assistenza esterna bħal servizzi tekniċi lill-istazzjonijiet televiżivi u tar-radju, ir-realizzazzjoni, il-produzzjoni, il-koproduzzjoni u x-xandir ta' programmi awdjoviżivi, kiri ta' frekwenzi u trażmissjoni ta' programmi televiżivi u tar-radju, azzjonijiet oħra ta' żvilupp tar-relazzjonijiet tal-istituzzjoni mal-entitajiet tax-xandir awdjoviżiv),

—  in-nefqiet marbuta max-xandir dirett, fuq l-internet, tas-seduti plenarji u tal-laqgħat tal-kumitati parlamentari,

—  il-ħolqien ta' arkivji xierqa li jiżguraw l-aċċess permanenti tal-midja u taċ-ċittadini għal din l-informazzjoni,

—  in-nefqiet marbuta mas-sala stampa.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 50 000.

Bażi ġuridika

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Marzu 2002 dwar il-linji ta' gwida dwar il-proċedura baġitarja 2003 (ĠU C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Mejju 2002 dwar l-istimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2003 (ĠU C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Mejju 2003 dwar l-istimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2004 (ĠU C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Partita 3 2 4 9 — Skambji ta' informazzjoni mal-parlamenti nazzjonali

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

225 000

165 000

122 491,20

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri:

—  l-ispejjeż għall-promozzjoni tar-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali. Dawn huma marbuta mar-relazzjonijiet parlamentari minbarra dawk koperti mill-Kapitoli 1 0 u 3 0, l-iskambji ta' informazzjoni u ta' dokumentazzjoni, l-assistenza għall-analiżi u għall-ġestjoni ta' din l-informazzjoni, inklużi l-iskambji maċ-Ċentru Ewropew tar-Riċerka u tad-Dokumentazzjoni Parlamentari (ECPRD),

—  il-finanzjament tal-programmi ta' kooperazzjoni u tal-iskemi ta' formazzjoni għall-uffiċjali tal-Parlament Ewropew u tal-parlamenti nazzjonali u, b'mod ġenerali, tal-attivitajiet sabiex isaħħu l-kapaċitajiet parlamentari tagħhom.

Dawn l-iskemi ta' taħriġ jinkludu żjarat ta' informazzjoni fil-Parlament Ewropew fi Brussell, fil-Lussemburgu u fi Strasburgu; l-approprjazzjonijiet ikopru l-ispejjeż kollha tal-parteċipanti jew parti minnhom, b'mod partikolari l-vjaġġi u n-nefqiet marbuta magħhom, l-akkomodazzjoni u l-allowance għas-sussistenza għal kull jum,

—  l-azzjonijiet ta' kooperazzjoni, partikolarment dawk marbuta mal-attività leġiżlattiva kif ukoll l-azzjonijiet marbuta mal-attività ta' dokumentazzjoni, analiżi u informazzjoni, u dik tas-sigurtà tad-dominju www.ipex.eu, inklużi l-azzjonijiet imwettqa miċ-Ċentru Ewropew ta' Riċerka u Dokumentazzjoni Parlamentari (ECPRD).

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-parlamenti nazzjonali fl-iskrutinju parlamentari tal-PESK/PSDK, skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikoli 9 u 10 tal-Protokoll Nru 1 dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali fl-Unjoni Ewropea.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Konferenzi tal-Presidenti tal-Assemblej Parlamentari Ewropej (Ġunju 1977) u tal-Parlamenti tal-Unjoni Ewropea (Settembru 2000, Marzu 2001).

Artikolu 3 2 5 — Nefqa relatata mal-Uffiċċji ta' Kollegament

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqiet tal-Uffiċċji ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew fl-Istati Membri:

—  nefqiet għall-komunikazzjoni u għall-informazzjoni (informazzjoni u manifestazzjonijiet pubbliċi; internet — produzzjoni, promozzjoni, konsulenza; seminars; produzzjonijiet awdjoviżivi),

—  spejjeż ġenerali u spejjeż żgħar oħra (fornituri għall-uffiċċji, it-telekomunikazzjonijiet, spejjeż ta' spedizzjoni, manutenzjoni, trasport, ħżin, oġġetti promozzjonali ġeneriċi, bażijiet tad-data u abbonamenti mal-istampa, eċċ.).

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 10 000.

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

Kapitolu 4 0 — Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

Artikolu 4 0 0 — Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri, għall-gruppi politiċi u għall-membri mhux affiljati:

—  in-nefqiet tas-segretarjat, amministrattivi u operattivi,

—  in-nefqiet marbuta mal-attivitajiet politiċi u informattivi tagħhom fil-qafas tal-attivitajiet politiċi tal-Unjoni.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 1 000 000.

Bażi ġuridika

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tat-30 ta' Ġunju 2003 dwar ir-regolamentazzjoni li tirregola l-utilizzazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-linja baġitarja 4 0 0, kif emendata l-aħħar fis-27 ta' April 2015.

Artikolu 4 0 2 — Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-partiti politiċi fil-livell Ewropew. Huwa imperattiv li jiġu żgurati governanza tajba u skrutinju rigoruż tal-użu tal-fondi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tiegħu.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 224 tiegħu.

Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1), kif emendat bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Mejju 2018 (ĠU L 114, 4.5.2018, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Mejju 2018 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU C 225, 28.6.2017, p. 4).

Artikolu 4 0 3 — Finanzjament tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-fondazzjonijiet politiċi fil-livell Ewropew. Huwa imperattiv li jiġu żgurati governanza tajba u skrutinju rigoruż tal-użu tal-fondi.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 10(4) tiegħu.

It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 224 tiegħu.

Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1), kif emendat bir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/673 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' Mejju 2018 (ĠU L 114, 4.5.2018, p. 1).

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' Mejju 2018 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u tal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU C 225, 28.6.2017, p. 4).

Kapitolu 4 2 — Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

Artikolu 4 2 2 — Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż marbuta mal-persunal u mal-fornituri tas-servizz responsabbli għall-assistenza parlamentari għall-Membri tal-Parlament, kif ukoll l-ispejjeż relatati mal-aġenti tal-ħlas.

Tkopri wkoll l-ispejjeż tal-missjonijiet u tat-taħriġ (korsijiet esterni) tal-assistenti parlamentari akkreditati kif ukoll in-nefqiet marbuta mal-possibbiltà ta' kumpens tal-emissjoni tal-karbonju għall-missjonijiet u għall-vjaġġi tagħhom.

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba wkoll biex tkopri t-telf mill-kambju mġarrab mill-Parlament Ewropew, skont id-dispożizzjonijiet applikabbli għar-rimborż tal-ispejjeż tal-assistenza parlamentari, kif ukoll l-ispejjeż marbutin mal-forniment ta' servizzi ta' appoġġ għall-ġestjoni tal-assistenza parlamentari.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 775 000.

Bażi ġuridika

L-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 21 tiegħu.

Il-Miżuri ta' implimentazzjoni tal-Istatut tal-Membri tal-Parlament Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikoli 33 sa 44 tagħhom.

Il-Kundizzjonijiet applikabbli għall-aġenti l-oħra tal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari l-Artikolu 5a u l-Artikoli 125 sa 139 tagħhom.

Id-Deċiżjoni tal-Bureau tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' April 2014 dwar miżuri ta' implimentazzjoni għat-Titolu VII tal-Kondizzjonijiet tal-Impieg ta' Aġenti oħra tal-Unjoni Ewropea.

Kapitolu 4 4 — Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri

Artikolu 4 4 0 — Spejjeż għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-ex Membri Parlamentari

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

240 000

230 000

220 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-ispejjeż tal-laqgħat tal-Assoċjazzjoni tal-ex Membri tal-Parlament Ewropew u, skont il-każ, spejjeż oħra magħmula fl-istess kuntest.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Artikolu 4 4 2 — Nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

240 000

230 000

220 000,00

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tiffinanzja l-ispejjeż tal-laqgħat tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea u, skont il-każ, spejjeż oħra magħmula fl-istess kuntest.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Titolu 5 — L-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

Kapitolu 5 0 — Nefqa tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

Artikolu 5 0 0 — Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

285 000

280 000

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u tiżgura l-funzjonament sħiħ u indipendenti tagħha.

Tkopri, b'mod partikolari, in-nefqa speċifika għall-kompetenza tal-Awtorità fir-rigward tat-taħriġ professjonali, l-akkwist ta' software u tagħmir tal-IT, l-akkwist tal-opinjoni tal-esperti, is-servizzi ta' konsulenza u d-dokumentazzjoni, l-ispejjeż u d-dannu legali, u l-pubblikazzjoni u l-attivitajiet ta' informazzjoni. Tkopri wkoll in-nefqa għal kwalunkwe fatturazzjoni minn istituzzjoni f'każ li jinqabeż il-baġit fir-rigward tal-volum jew il-kost tal-oġġetti jew is-servizzi disponibbli għall-Awtorità mill-istituzzjonijiet skont il-ftehimiet dwar is-servizzi skont l-Artikolu 6(4) et seq. tar-Regolament Nru 1141/2014. L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 300 000. Dak id-dħul jinkludi, b'mod partikolari, appoġġ għall-operat tal-Awtorità mill-istituzzjonijiet għajr il-Parlament, skont l-Artikolu 6(6) tar-Regolament Nru 1141/2014.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1), u b'mod partikolari l-Artikolu 6(1) u (7) tiegħu.

Artikolu 5 0 1 — Nefqa relatata mal-Kumitat ta' Persuni Eminenti Indipendenti

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa tas-segretarjat u tal-finanzjament tal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti.

L-ammont ta' dħul assenjat skont l-Artikolu 21(3) tar-Regolament Finanzjarju huwa stmat għal EUR 100.

Bażi ġuridika

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej (ĠU L 317, 4.11.2014, p. 1), u b'mod partikolari l-Artikolu 11(2) tiegħu.

Titolu 10 — Infiq ieħor

Kapitolu 10 0 — Approprjazzjonijiet provviżorji

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kapitolu 10 1 — Riżerva ta' kontinġenza

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa mhux prevedibbli li tirriżulta mid-deċiżjonijiet baġitarji meħuda matul is-sena finanzjarja.

Kapitolu 10 3 — Riżerva għat-tkabbir

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri l-ispejjeż tat-tħejjija tal-istituzzjoni għat-tkabbir.

Kapitolu 10 4 — Riżerva għall-politika tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa relatata mal-politika tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni.

Kapitolu 10 5 — Approprjazzjoni provviżorja għall-bini

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqa marbuta mal-investimenti immobiljari u max-xogħlijiet ta' sistemazzjoni tal-istituzzjoni. Il-Bureau tal-Parlament Ewropew talab, fil-qasam tal-beni immobiljari, l-adozzjoni ta' strateġija fuq medda twila ta' żmien li tkun koerenti u responsabbli li tqis il-problema partikolari taż-żieda fl-ispejjeż tal-manutenzjoni, il-bżonnijiet ta' rinnovament u l-ispejjeż marbuta mas-sigurtà u tiżgura s-sostenibbiltà tal-baġit tal-Parlament Ewropew.

Kapitolu 10 6 — Riżerva għall-proġetti prijoritarji l-ġodda

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex tkopri n-nefqiet marbuta mal-proġetti prijoritarji tal-istituzzjoni li qed jiġu żviluppati.

Kapitolu 10 8 — Riżerva tal-EMAS

Ċifri

Baġit 2020

Approprjazzjonijiet 2019

Eżitu 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kummenti

Bħala segwitu għad-deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Bureau għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' azzjoni tal-EMAS, b'mod partikolari wara l-evalwazzjoni tal-"carbon footprint" tal-Parlament Ewropew, din l-approprjazzjoni hija maħsuba biex jiġu ffinanzjati l-linji operazzjonali.

PERSUNAL

Taqsima I — Parlament Ewropew

Grupp ta' funzjoni u grad

 

2020

2019

Postijiet permanenti

Postijiet temporanji

Postijiet permanenti

Postijiet temporanji

Oħrajn

Gruppi politiċi

Oħrajn

Gruppi politiċi

Bla kategorija

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Subtotal AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Subtotal AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Subtotal AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Total

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Total kumplessiv

6 722(7)

6 633(8)

Anness

DĦUL ASSENJAT

Linja baġitarja

Intestatura

Dħul li sar

Stimi

2018

2020

5002

Dħul mill-forniment ta' servizzi oħra f'istituzzjoni tal-Unjoni jew istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni.

-

5.000

501

Dħul minn bejgħ ta' bini u art

-

p.m.

5110

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli

3.390.339

3.476.000

5111

Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri

128.561

958.000

550

Dħul mill-forniment ta' oġġetti, ta' servizzi u ta' xogħlijiet lil dipartimenti oħrajn fi ħdan istituzzjoni tal-Unjoni, jew lil istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni, inkluż rifużjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħrajn tal-Unjoni ta' allokazzjonijiet ta' missjonijiet imħallsa f'isimhom

4.873.135

910.000

551

Dħul minn partijiet terzi għall-forniment ta' servizzi jew għal xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom

809.779

p.m.

570

Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost

3.374.846

368.000

571

Dħul allokat għal destinazzjoni speċifika bħall-introjtu tal-fondazzjonijiet, is-sussidji, id-donazzjonijiet u l-legati oħra, inkluż id-dħul allokat speċifiku għal kull istituzzjoni

-

p.m.

581

Dħul mill-pagamenti tal-assigurazzjonijiet riċevuti

-

p.m.

 

 TOTAL

12.576.660

5.717.000

(1)

Li minnhom tliet promozzjonijiet ad personam (tliet AD 14 għal AD 15) ingħataw f'każijiet eċċezzjonali bil-mertu tal-uffiċjali.

(2)

Riżerva virtwali għall-uffiċjali sekondati fl-interessi tas-servizz mhux inklużi fit-total.

(3)

Inklużjoni ta' post temporanju għal AD 12 għal Direttur tal-Awtorità għall-partiti Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

(4)

Li minnhom tliet promozzjonijiet ad personam (tliet AD 14 għal AD 15) ingħataw f'każijiet eċċezzjonali bil-mertu tal-uffiċjali.

(5)

Riżerva virtwali għall-uffiċjali sekondati fl-interessi tas-servizz mhux inklużi fit-total.

(6)

Inklużjoni ta' post temporanju għal AD 12 għal Direttur tal-Awtorità għall-partiti Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej.

(7)

Żewġ postijiet AD permanenti, post wieħed AST permanenti, żewġ postijiet AST permanenti, żewġ postijiet AD temporanji u żewġ postijiet AST temporanji għall-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, mhux meqjusa bħala postijiet tal-Parlament Ewropew.

(8)

Żewġ postijiet AD permanenti, post wieħed AST permanenti, żewġ postijiet AST permanenti, żewġ postijiet AD temporanji u żewġ postijiet AST temporanji għall-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej, mhux meqjusa bħala postijiet tal-Parlament Ewropew.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONIFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

25.3.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

6

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 27 ta' Marzu 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza