Procedure : 2019/2003(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0182/2019

Ingediende teksten :

A8-0182/2019

Debatten :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0326

VERSLAG     
PDF 408kWORD 149k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020

(2019/2003(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: Vladimír Maňka

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ONTWERPRAMING
 INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020

(2019/2003(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer(3) (IIA van 2 december 2013),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie(4),

–  gezien de resolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2017 over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU(5),

–  gezien zijn resolutie van 19 april 2018 over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019(6),

–  gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in de openbare ruimte en in het politieke leven in de EU(7),

–  gezien zijn resolutie van 24 oktober 2018 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019(8),

–  gezien zijn resolutie van 12 december 2018 over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019(9),

–  gezien zijn resolutie van 15 januari 2019 over gendermainstreaming in het Europees Parlement(10),

–  gezien het verslag van de secretaris-generaal aan het Bureau met het oog op de opstelling van het voorontwerp van raming van het Parlement voor het begrotingsjaar 2020,

–  gezien het voorontwerp van raming, opgesteld door het Bureau op 25 maart 2019 overeenkomstig artikel 25, lid 7, en artikel 96, lid 1, van het Reglement van het Parlement,

–  gezien de ontwerpraming, opgesteld door de Begrotingscommissie overeenkomstig artikel 96, lid 2, van het Reglement van het Parlement,

–  gezien artikel 96 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0182/2019),

A.  overwegende dat deze procedure de vijfde volledige begrotingsprocedure is tijdens de nieuwe zittingsperiode en het zevende jaar van het meerjarig financieel kader 2014‑2020;

B.  overwegende dat de begroting 2020, zoals voorgesteld in het verslag van de secretaris-generaal, wordt voorbereid tegen de achtergrond van een jaarlijkse stijging (inflatie en reële stijging) van het plafond voor rubriek V, zodat er meer ruimte komt voor groei en investeringen alsook voor verdere beleidsmaatregelen gericht op bezuinigingen en meer efficiëntie;

C.  overwegende dat de secretaris-generaal voor de begroting 2020 o.a. de volgende prioritaire doelstellingen heeft voorgesteld: het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor het eerste volledige jaar na de verkiezing van een nieuw Parlement en een nieuwe Commissie en het verstrekken van de middelen voor prioritaire projecten in verband met het in gesprek gaan met burgers, meerjarige bouwprojecten, veiligheid en IT‑ontwikkelingen;

D.  overwegende dat de secretaris-generaal voor het voorontwerp van raming van het Parlement voor 2020 een begroting van 2 068 530 000 EUR heeft voorgesteld, wat een totale stijging van 3,58 % betekent ten opzichte van de begroting voor 2019, en neerkomt op een aandeel van 18,38 % van rubriek V van het meerjarig financieel kader 2014-2020;

E.  overwegende dat bijna twee derde van de begroting bestaat uit aan de index gekoppelde uitgaven die voornamelijk betrekking hebben op de bezoldiging, pensioenen, medische kosten en vergoedingen voor huidige en voormalige leden (21 %) en personeel (35 %), alsmede op gebouwen (13 %), en die worden aangepast overeenkomstig het ambtenaren- en ledenstatuut, sectorspecifieke indexeringen of het inflatiepercentage;

F.  overwegende dat het Parlement al in zijn resolutie van 29 april 2015 over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Parlement voor het begrotingsjaar 2016(11) heeft beklemtoond dat de begroting van het Parlement op een realistische leest geschoeid moest worden en in overeenstemming met de beginselen van begrotingsdiscipline en goed financieel beheer moest zijn; overwegende dat forfaitaire bedragen een nuttig en in brede kringen erkend instrument zijn voor meer flexibiliteit en transparantie;

G.  overwegende dat de begroting van het Europees Parlement de volledige wetgevingsbevoegdheid van het Europees Parlement moet garanderen en de correcte werking ervan mogelijk moet maken;

H.  overwegende dat de geloofwaardigheid van het Parlement als tak van de begrotingsautoriteit afhangt van zijn vermogen om de eigen uitgaven te beheren en de democratie op Unieniveau te ontwikkelen;

I.  overwegende dat 2020 het eerste volledige jaar na de verkiezingen wordt, waarin het normale tempo van de politieke en ondersteunende kernactiviteiten weer zal worden opgepakt;

J.  overwegende dat het vrijwillig pensioenfonds in 1990 is opgezet op basis van de regeling van het Bureau inzake het (vrijwillig) aanvullend pensioenstelsel(12);

K.  overwegende dat de Rekenkamer op 16 juni 1999 advies nr. 5/1999 heeft uitgebracht over de regeling betreffende het vrijwillig aanvullend pensioenfonds voor de leden van het Europees Parlement;

Algemeen kader

1.  benadrukt dat de begroting van het Parlement voor 2020 gehandhaafd moet blijven op minder dan 20 % van het maximum van rubriek V; merkt op dat de raming voor 2020 overeenkomt met 18,22 %, hetgeen minder is dan het percentage dat gerealiseerd is in 2019 (18,51 %) en het geringste aandeel van rubriek V in meer dan vijftien jaar;

2.  benadrukt dat het grootste deel van de begroting van het Parlement vastligt op grond van wettelijke of contractuele verplichtingen en onderworpen is aan een jaarlijkse indexering;

3.  steunt het akkoord dat in het overleg tussen het Bureau en de Begrotingscommissie van 19 maart 2019 is gesloten om de verhoging van de begroting 2019 vast te stellen op 2,68 %, hetgeen overeenkomt met een totaalbedrag van zijn ramingen voor 2020 van 2 050 430 000 EUR, om het op 11 maart 2019 door het Bureau goedgekeurde uitgavenniveau van het voorontwerp van raming te verlagen met 18,1 miljoen EUR en om bijgevolg de voor de volgende begrotingsonderdelen voorgestelde kredieten te verlagen:

1004 - Normale reiskosten; 1200 - Salaris en vergoedingen; 1402 - Andere personeelsleden - Chauffeurs in het secretariaat-generaal; 2007 - Inrichting van dienstruimten; 2022 - Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen; 2024 - Energieverbruik; 2101 - Informatica en telecommunicatie - Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur; 212 - Meubilair; 214 - Technisch materieel en technische installaties; 300 - Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen; 302 - Onthaal en representatie; 3040 - Interne vergaderingen; 3042 - Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties; 422 - Assistentie aan de leden;

voorziet post 1650 - Medische dienst van kredieten ten belope van 140 000 EUR, artikel 320 - Verwerving van expertise van kredieten ten belope van 160 000 EUR en post 3211 - Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt van kredieten ten belope van 400 000 EUR; is ingenomen met het feit dat die wijzigingen door het Bureau op 25 maart 2019 zijn goedgekeurd;

4.  verzoekt de diensten van het Parlement te zorgen voor de wijziging van de toelichting bij post 1650 - Medische dienst, als gevolg van de bijkomende kredieten ten belope van 140 000 EUR die bedoeld zijn om de uitgaven te dekken in verband met een bemiddelaar en een psycholoog voor het voorkomen en bestrijden van psychologische en seksuele intimidatie, en voor de wijzing van de toelichting bij artikel 320 - Verwerving van expertise, als gevolg van de bijkomende kredieten ten belope van 160 000 EUR die bedoeld zijn om de uitgaven te dekken in verband met expertise en experts op het gebied van voorkoming, onderzoek en bestrijding van psychologische en seksuele intimidatie;

5.  merkt op dat de situatie met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk gebaseerd is op een ordelijke terugtrekking met een akkoord, op basis van de goedkeuring van de terugtrekkingsovereenkomst (brexit), en de goedkeuring van de politieke verklaring van de Europese Raad van 25 november 2018, volgens welke het VK zou bijdragen aan de begroting van de Unie tot 2020; merkt op dat de meeste besparingen als gevolg van de terugtrekking al zijn opgenomen in de begroting 2019 en dat er voor 2020 slechts een lichte daling zou zijn van bepaalde uitgaven als gevolg van het feit dat er 46 leden minder zijn;

6.  merkt op dat, indien het Verenigd Koninkrijk zich niet uit de Unie terugtrekt of zich terugtrekt zonder akkoord, de voorgestelde kredieten gedurende de gehele begrotingsprocedure kunnen worden aangepast door het Bureau, de Begrotingscommissie of de plenaire vergadering;

7.  benadrukt dat de kerntaken van het Parlement zijn: het samen met de Raad vaststellen van wetgeving en het al dan niet goedkeuren van de begroting, het vertegenwoordigen van de burgers en het uitoefenen van toezicht op de werkzaamheden van andere instellingen van de Unie;

8.  beklemtoont de rol van het Parlement bij het bevorderen van het Europees politiek bewustzijn en de waarden van de Unie;

9.  benadrukt dat besparingen ten opzichte van het voorstel van de secretaris-generaal nodig zijn om de stijging waarin in dit voorstel is voorzien, dichter te brengen bij het verwachte algemene inflatiecijfer voor 2020 en dat alle inspanningen voor een efficiënter en transparanter gebruik van overheidsmiddelen sterk worden aangemoedigd;

Transparantie en accuratesse

10.  neemt kennis van de grotere transparantie bij de opstelling van het verslag van de secretaris-generaal, zoals het verstrekken van aanvullende informatie over planning, investeringen, statutaire verplichtingen, administratieve uitgaven en methoden op middellange en lange termijn, overeenkomstig het verzoek van de begrotingsautoriteit;

11.  eist dat de begroting van het Parlement voor 2020 realistisch en accuraat zal zijn wat betreft het vinden van een goed evenwicht tussen behoeften en kosten, teneinde overbudgettering zo veel mogelijk te vermijden;

12.  onderstreept dat alles in het werk moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de budgettaire en personele middelen die het Parlement ter beschikking staan in hun totaliteit op een zo kosteneffectief mogelijke manier worden benut, zodat de instelling en haar leden hun uiteindelijke taak, wetgeving, met succes kunnen vervullen; wijst er eens te meer op dat dit een zorgvuldige planning en organisatie van zijn werkmethoden impliceert en, waar mogelijk, het bundelen van taken en structuren teneinde onnodige bureaucratie, functionele overlapping, dubbel werk en verdubbeling van middelen te voorkomen;

In gesprek met burgers

13.  is verheugd over de inwijding van de "Europa Experience"-centra, tentoonstellingsruimten die het succesvolle concept van het Brusselse Parlamentarium reproduceren op kleinere schaal; merkt op dat voor 2020 de installatie van vijf nieuwe "Europa Experience"-centra gepland is in de liaisonbureaus;

14.  merkt op dat het bedrag dat in de begroting wordt opgenomen voor de installatie van vijf nieuwe "Europa Experience" -centra gepland is in de liaisonbureaus betrekking heeft op de expositie-infrastructuur zelf, die wordt beheerd door DG COMM, maar niet de tentoonstellingsruimten; vraagt nadere details over een orde van grootte van de totale verwachte kosten vóór de lezing van de begroting door het Parlement in het najaar van 2019;

15.  neemt kennis van de creatie van een reeks mobiele installaties, die de lidstaten zouden aandoen om de Unie dichter bij de burger te brengen;

Vastgoed- en vervoersbeleid

16.  herhaalt zijn verzoek om een transparant besluitvormingsproces wat het vastgoedbeleid betreft, op basis van vroegtijdige informatie en met behoorlijke inachtneming van artikel 266 van het Financieel Reglement;

17.  gaat niet akkoord met de nog steeds gangbare praktijk van een collectieve overschrijving aan het eind van het jaar ("ramassage") om bij te dragen aan de lopende bouwprojecten; onderstreept dat dergelijke "ramassage" stelselmatig wordt toegepast op dezelfde hoofdstukken, titels en, vaak, precies dezelfde begrotingsonderdelen en vraagt zich af of er sprake is van een geprogrammeerde overwaardering hiervan om het vastgoedbeleid van het EP van middelen te voorzien; is van mening dat het vastgoedbeleid op een transparante wijze moet worden gefinancierd aan de hand van de specifiek daarvoor bedoelde begrotingsonderdelen;

18.  beveelt aan om in de jaarlijkse begrotingsplanning voor alle gebouwen een toewijzing te reserveren voor onderhouds- en renovatiekosten die overeenstemt met 3 % van de totale kosten voor een nieuw gebouw, als onderdeel van een regelmatig en proactief vastgoedbeleid; onderstreept dat er een vastgoedstrategie nodig is die zorgt voor kosteneffectiviteit en wijst op de mogelijke voordelen die voortvloeien uit de nabijheid van gebouwen, zoals synergieën via het delen van backoffice-taken en de toewijzing van kantoor- en andere ruimten;

19.  merkt op dat de oplevering en de ingebruikname van de gehele nieuwe oostelijke vleugel van het Konrad Adenauer-gebouw gepland zijn voor 2020 en merkt op dat de werkzaamheden aan de nieuwe westelijke vleugel van start zullen gaan onmiddellijk daarna; merkt op dat moet worden voorzien in uitgaven voor het projectbeheer in de laatste fasen van de bouw, zoals significante verhuisoperaties, een eerste bemeubeling en veiligheidstoezicht op de bouwplaats;

20.  neemt kennis van het feit dat de huur en het onderhoud van alle bestaande gebouwen in Luxemburg nog steeds voor het hele jaar in de begroting zijn opgenomen, aangezien de verhuizing uit bestaande gebouwen slechts geleidelijk kan plaatsvinden; verzoekt de secretaris-generaal gedetailleerde gegevens te verstrekken over de geleidelijke verhuizing en uit te leggen waarom in 2020 nog geen besparingen mogelijk zijn;

21.  vraagt nadere details over de voorbereidende technische werkzaamheden, met inbegrip van de verplaatsing van functies, zoals degene die zich bevinden in het PHS-gebouw, naar andere gebouwen; verzoekt een gedetailleerde raming en uitsplitsing van de kosten te verstrekken aan de Begrotingscommissie vóór de lezing van de begroting door het Parlement in het najaar van 2019;

22.  plaatst vraagtekens bij de zeer hoge kosten van enkele van de voorgestelde projecten, in het bijzonder: de inrichting van de vergaderruimten voor bezoekers van het Atriumgebouw (8,720 miljoen EUR), de multifunctionele ruimte in de Esplanade (2,610 miljoen EUR), de inrichting van een zelfbedieningskantine in het SDM-gebouw in Straatsburg (1,9 miljoen EUR); verzoekt de secretaris-generaal de Begrotingscommissie volledig te informeren over deze besluiten vóór de lezing van de begroting door het Parlement in het najaar van 2019;

23.  is van mening dat bijkomende besparingen moeten worden gerealiseerd met betrekking tot de uitgaven voor meubilair voor de kantoren van de leden en hun medewerkers, gezien de volledige renovatie van deze kantoren aan het begin van het mandaat in 2019;

24.  maakt zich zorgen over het voornemen van het Parlement om zijn activiteiten en diplomatieke aanwezigheid in Indonesië (Jakarta), Ethiopië (Addis Abeba) en de Verenigde Staten (New York) uit te breiden; betreurt dat het Bureau het voorstel heeft goedgekeurd, ondanks het ontbreken van een alomvattende kosten-batenanalyse en een verdere uitwerking van de onderliggende argumenten voor de keuze van deze specifieke locaties, en dat het Bureau eveneens akkoord is gegaan met de aanstelling van het huidige hoofd van het bureau van het Parlement in Washington D.C. als het nieuwe hoofd van het bureau in Jakarta; dringt er daarom bij de secretaris-generaal op aan de hierbij betrokken begrotingsonderdelen aan te wijzen en deze niet-transparante stand van zaken te verduidelijken aan de hand van een toelichting van het besluitvormingsproces betreffende deze verschillende locaties en de aanstelling van het nieuwe hoofd van het bureau in Jakarta; is van mening dat dit besluit ondertussen moet worden opgeschort;

25.  is van mening dat besparingen op de begroting van het Parlement kunnen worden gerealiseerd door middel van één zetel; herinnert aan de analyse die de Rekenkamer in 2014 heeft verricht, waarin de kosten van de geografische spreiding van het Parlement werden geraamd op 114 miljoen EUR per jaar; herinnert er voorts aan dat deze geografische spreiding van het Parlement de oorzaak is van 78 % van alle missies van het statutaire personeel van het Parlement en dat de milieu-impact 11 000 tot 19 000 ton CO2-emissies bedraagt; dringt derhalve aan op een routekaart naar één zetel;

Veiligheid

26.  merkt op dat in de begroting 2020 de laatste termijnen zullen worden opgenomen van de substantiële investeringen waarmee in 2016 een begin is gemaakt om de veiligheid in het Parlement aanzienlijk te verhogen; wijst erop dat deze projecten verschillende terreinen betreffen, vooral in verband met gebouwen, uitrusting en personeel, maar ook verbeteringen inzake cyberveiligheid en communicatieveiligheid;

27.  onderstreept dat het iPACS-project het Parlement zal voorzien van een moderne en geïntegreerde beveiligingstechnologie om de resterende zwakke punten in de beveiliging van gebouwen weg te werken, en dat het project zich in 2020 in het vijfde en laatste jaar van uitvoering zal bevinden; verzoekt de secretaris-generaal een uitvoerige samenvatting te geven van alle uitgaven in verband met de beveiliging van gebouwen vanaf 2016;

28.  is van mening dat IT-tools voor de leden en het personeel belangrijke instrumenten zijn bij het verrichten van hun werkzaamheden, maar dat zij ook kwetsbaar kunnen zijn voor cyberaanvallen; is daarom ingenomen met de opwaardering in de laatste twee jaar van het team voor activiteiten op het gebied van cyberveiligheid, en met name met het feit dat, nu de kruissnelheid bereikt is en de uitvoering van zijn actieplan inzake cyberbeveiliging wordt voortgezet, de begroting hiervoor slechts zal stijgen om de inflatie te dekken;

29.  is ingenomen met de inspanningen om de diensten voor de leden te verbeteren door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van IT-toepassingen en door het e-Parlement-programma, het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van machinaal leren met vertaalgeheugens en het meerjarenproject inzake technisch beheer voor conferentieruimten voort te zetten; vraagt meer informatie over het totale bedrag dat de afgelopen jaren aan deze programma's is besteed; merkt op dat deze projecten geleidelijk worden uitgevoerd over de lange termijn om de kosten over verschillende begrotingsjaren te spreiden;

30.  vraagt het Bureau te werken aan een technische oplossing die de leden de mogelijkheid biedt hun stemrecht uit te oefenen terwijl ze met moederschaps-, vaderschaps- of ziekteverlof zijn;

Aan de leden en geaccrediteerde parlementaire medewerkers gerelateerde kwesties

31.  is van mening dat de sociale en pensioenrechten van geaccrediteerde parlementaire medewerkers (GPM's) moeten worden geëerbiedigd; herhaalt in dit verband zijn verzoek om een voorstel te presenteren voor een werkbare oplossing voor die GPM's die, hoewel ze aan het eind van de huidige zittingsperiode ononderbroken gedurende twee zittingsperiode gewerkt zullen hebben, wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken geen recht hebben op een pensioen van het Europees pensioenstelsel omdat ze als gevolg van de vervroegde verkiezingen in 2014 en de vertragingen bij de validering van de arbeidsovereenkomsten van de nieuwe GPM's, die toe te schrijven waren aan de enorme werkdruk in de periode na de verkiezingen van 2009 en 2014, de in het personeelsstatuut vastgelegde tien daarvoor benodigde jaren niet helemaal volgemaakt zullen hebben; verzoekt de secretaris-generaal derhalve nieuwe praktische en geloofwaardige voorstellen in te dienen om dit probleem definitief op te lossen;

32.  neemt kennis van de herziening van de bedragen van de vergoedingen voor GPM's voor de reizen die zij maken tussen de drie werklocaties van het Parlement; herinnert echter aan zijn herhaaldelijke vraag aan het Bureau om de bedragen van de vergoedingen voor reizen tussen de drie werklocaties van het Parlement voor ambtenaren, andere personeelsleden en GPM's vanaf de volgende legislatuur volledig gelijk te trekken;

33.  is ingenomen met het besluit van het Bureau van 10 december 2018 over de stagiairs van de leden; vraagt dat de discussie over de technische aspecten van dat besluit wordt afgerond zodat het op 2 juli 2019 in werking kan treden; benadrukt dat de vergoeding van stagiairs op zijn minst hun kosten voor levensonderhoud moet dekken;

34.  verwacht dat de vertaaldiensten van het Parlement voldoen aan hun kerntaak, namelijk steun verlenen aan de Europese wetgever en de leden door hen te voorzien van vertaalde documenten van hoge kwaliteit in het kader van een duurzame strategie voor de toekomst;

35.  herhaalt zijn bezorgdheid over de extra uitgaven voor de vertolking van de mondelinge stemverklaringen tijdens de plenaire vergaderingen; verzoekt de secretaris-generaal een gedetailleerde uitsplitsing te verstrekken van de kosten die verband houden met de mondelinge stemverklaringen; herinnert eraan dat alternatieven, zoals schriftelijke stemverklaringen en diverse openbare communicatiefaciliteiten, beschikbaar zijn voor leden die hun stemgedrag wensen toe te lichten of die vraagstukken wensen te bespreken waarover hun achterban zich zorgen maakt; is in verband hiermee van mening dat, om aanzienlijke besparingen te realiseren, de mondelinge stemverklaringen kunnen worden afgeschaft;

36.  herinnert aan artikel 27, leden 1 en 2, van het Statuut van de leden waarin het volgende is bepaald: "Na inwerkingtreding van dit Statuut, blijft het door het Europees Parlement ingestelde vrijwillig pensioenfonds gehandhaafd voor leden of voormalige leden die in dit fonds reeds rechten of aanspraken hebben verworven" en "De verworven rechten en aanspraken blijven in volle omvang bestaan"; verzoekt de secretaris-generaal en het Bureau om volledige naleving van het Statuut van de leden en vraagt om met het pensioenfonds dringend een duidelijk plan op te stellen waarbij het Parlement de verplichtingen en verantwoordelijkheden voor het vrijwillig pensioenfonds van de leden overneemt; herhaalt zijn verzoek om een onderzoek van het vrijwillig pensioenfonds van de leden door de Rekenkamer en vraagt de manieren te onderzoeken om een duurzame financiering van het vrijwillig pensioenfonds te garanderen, in overeenstemming met de bepalingen van het Statuut van de leden, waarbij moet worden gezorgd voor volledige transparantie;

37.  herhaalt het verzoek om transparantie rond de algemene kostenvergoeding van de leden; betreurt het feit dat het Bureau er niet in geslaagd is op dit gebied grotere transparantie en verantwoordingsplicht in te voeren;

Aan het personeel gerelateerde kwesties

38.  is van mening dat, in een periode waarin de financiële middelen en het personeel waarover de instellingen van de Unie beschikken, wellicht verder worden beperkt, het belangrijk is vast te stellen op welke gebieden, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IT-diensten en veiligheid, vertolkings- en vertaaldiensten of chauffeursdiensten, meer synergieën tussen de backoffice-taken kunnen worden gecreëerd, door gebruik te maken van de ervaring van het Parlement en de andere instellingen van de Unie, waarbij ten volle rekening moet worden gehouden met de bestuurlijke moeilijkheden en de verschillen in omvang om eerlijke samenwerkingsovereenkomsten op te stellen;

39.  is ingenomen met de bestaande samenwerkingsovereenkomsten tussen het Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité, teneinde vast te stellen op welke andere terreinen de backoffice-taken kunnen worden gedeeld; verzoekt de secretaris-generaal de bestaande samenwerking tussen de instellingen van de Unie te evalueren om mogelijke bijkomende synergieën en besparingen te identificeren;

40.  blijft bij het principe van toegankelijkheid voor alle burgers; overeenkomstig de door de plenaire vergadering geformuleerde verzoeken om de vertolking in te voeren van alle debatten in internationale gebarentaal, verzoekt de secretaris-generaal de haalbaarheid hiervan te onderzoeken;

41.  herinnert aan de aanbevelingen in de resoluties van het Parlement van 26 oktober 2017, 11 september 2018 en 15 januari 2019 over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de Unie, alsmede maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie; vraagt ondersteuning ter dekking van de kosten van de nodige externe deskundigheid om de externe audit uit te breiden naar het adviescomité voor personeel van het Parlement inzake intimidatie; vraagt kredieten ter dekking van de volledige uitvoering van de hervormingen voor het Parlement die zijn vermeld in het stappenplan ter bestrijding van intimidatie, inclusief regelmatige opleiding ter zake voor alle personeelsleden, GPM's en leden; is voorts van mening dat kredieten nodig zijn ter dekking van de kosten van bemiddelaars en andere deskundigen die bevoegd zijn om gevallen van intimidatie binnen het Parlement te voorkomen en te beheren, samen met het netwerk van vertrouwenspersonen en met de bestaande structuren;

42.  beveelt aan dat intensiever gebruik wordt gemaakt van videoconferenties en andere technologieën om het milieu te beschermen en middelen te besparen, met name door de verplichte verplaatsingen van het personeel tussen de drie werklocaties te beperken;

Overige kwesties

43.  is van mening dat de procedure voor de vaststelling van de raming van het Parlement moet worden herzien, rekening houdend met het door de werkgroep interne begrotingsprocedure van het Parlement uitgewerkte document over werk in uitvoering, met het oog op het eerbiedigen van de wens van de fracties om de huidige procedure te vereenvoudigen, deze efficiënter te maken door de werkdruk voor de leden en het personeel te verminderen, de transparantie ervan te vergroten en de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken actoren te verduidelijken; herinnert eraan dat in de huidige procedure de Begrotingscommissie tweemaal dezelfde taken verricht, eenmaal in het voorjaar (overleg met het Bureau voor de goedkeuring van de ramingen van het Parlement) en eenmaal in het najaar (indiening van begrotingsamendementen), hetgeen leidt tot een groter aantal vergaderingen, de opstelling van meer documenten en hogere hiermee verband houdende uitgaven (vertalingen, tolken enz.);

44.  verzoekt om passende financiering van het Europese mediaknooppunt te handhaven, voor samenwerking met televisieomroepen, sociale media en andere partners om aankomende journalisten opleidingsmogelijkheden te bieden, met name met betrekking tot nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en nieuwsberichten die op feiten berusten en door collega's zijn getoetst;

45.  verzoekt de secretaris-generaal en het Bureau voor een cultuur van prestatiegericht begroten en ecologische duurzaamheid te zorgen in de hele administratie van het Parlement, alsook voor een benadering te kiezen die berust op "lean management" om de efficiëntie te vergroten en de bureaucratische rompslomp in het interne werk van de instelling terug te dringen; beklemtoont dat de ervaring van "lean management" neerkomt op de permanente verbetering van de werkprocedure dankzij vereenvoudiging en de ervaring van het administratief personeel;

o

o  o

46.  stelt de raming voor het begrotingsjaar 2020 vast;

47.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de raming te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(2)

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.

(3)

PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.

(4)

PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15.

(5)

Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0417.

(6)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0182.

(7)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0331.

(8)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0404.

(9)

Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0503.

(10)

Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0010.

(11)

Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0172.

(12)

Door het Bureau goedgekeurde teksten, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


BIJLAGE: ONTWERPRAMING

ONTWERPRAMING

2020

Bijdrage van de Europese Unie in de financiering van de uitgaven

van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020

Rubriek

Bedrag

 

 

Uitgaven

2 050 430 000

Eigen inkomsten

172 219 530

Te ontvangen bijdrage

1 878 210 470

ONTVANGSTEN

Titel Hoofdstuk Artikel Post

Rubriek

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

4

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN PERSONEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE INSTELLINGEN EN ANDERE ORGANEN VAN DE UNIE

4 0

DIVERSE BELASTINGEN EN INHOUDINGEN

4 0 0

Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Hoofdstuk 4 0 — Totaal

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 1 0

Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

10.000

10.000

37.595

Hoofdstuk 4 1 — Totaal

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

OVERIGE BIJDRAGEN AAN DE PENSIOENREGELING

4 2 1

Bijdragen van de leden van het Europees Parlement aan de pensioenregeling

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 4 2 — Totaal

p.m.

p.m.

0

Titel 4 — Totaal

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING VOORTVLOEIENDE ONTVANGSTEN

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE (LEVERING VAN GOEDEREN) EN ONROERENDE GOEDEREN

5 0 0

Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Verkoop van voertuigen

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Verkoop van andere roerende goederen

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Levering van goederen ten behoeve van andere instellingen of organen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Verkoop van gebouwen en grondstukken — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Verkoop van publicaties, drukwerken en films

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 5 0 — Totaal

p.m.

p.m.

0

5 1

HUUROPBRENGST

p.m.

 

 

5 1 1

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 5 1 — Totaal

 

 

 

5 2

OPBRENGST VAN UITGEZETTE OF UITGELEENDE MIDDELEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

5 2 0

Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

50 000

50 000

0

Hoofdstuk 5 2 — Totaal

50 000

50 000

0

5 5

ONTVANGSTEN AFKOMSTIG VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN EN WERKZAAMHEDEN

5 5 0

Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Ontvangsten afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 5 5 — Totaal

p.m.

p.m.

0

5 7

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ADMINISTRATIEVE WERKING VAN DE INSTELLING

5 7 0

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane uitgaven

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 5 7 — Totaal

p.m.

p.m.

0

5 8

DIVERSE VERGOEDINGEN

5 8 1

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 5 8 — Totaal

p.m.

p.m.

0

Titel 5 — Totaal

50 000

50 000

0

6

BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN EN PROGRAMMA'S VAN DE UNIE

6 6

OVERIGE BIJDRAGEN EN TERUGBETALINGEN

6 6 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Overige bijdragen en terugbetalingen

p.m.

p.m.

0

Hoofdstuk 6 6 — Totaal

p.m.

p.m.

0

Title 6 — Total

p.m.

p.m.

0

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0 0

Diverse ontvangsten

1.000

1.000

920 241

Hoofdstuk 9 0 — Totaal

1 000

1 000

920 241

Titel 9 — Totaal

1 000

1 000

920 241

TOTAAL-GENERAAL

172 219 530

171 038 900

163 213 445

UITGAVEN

Algemene samenvatting van de kredieten (2020 en 2019) en de uitvoering (2018)

Titel Hoofdstuk

Rubriek

Kredieten 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1

AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

1 0

LEDEN VAN DE INSTELLING

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

AMBTENAREN EN TIJDELIJKE FUNCTIONARISSEN

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

ANDER PERSONEEL EN PRESTATIES VAN DERDEN

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

OVERIGE UITGAVEN IN VERBAND MET AAN DE INSTELLING VERBONDEN PERSONEN

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Titel 1 — Totaal

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

GEBOUWEN, MEUBILAIR, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

GEBOUWEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE KOSTEN

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

INFORMATICA, MATERIEEL EN MEUBILAIR:

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Titel 2 — Totaal

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT DE ALGEMENE TAKEN VAN DE INSTELLING

3 0

VERGADERINGEN EN CONFERENTIES

34 151 500

34 120 000

33. 677 487

3 2

EXPERTISE EN INFORMATIE: VERWERVING, ARCHIVERING, PRODUCTIE EN VERSPREIDING

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Titel 3 — Totaal

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

UITGAVEN VOORTVLOEIEND UIT SPECIALE TAKEN VAN DE INSTELLING

4 0

UITGAVEN IN VERBAND MET BEPAALDE INSTELLINGEN EN ORGANEN

128 000 000

133 700. 000

112 329 060

4 2

ASSISTENTIE AAN DE LEDEN

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

VERGADERINGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

480 000

460 000

440 000

Titel 4 — Totaal

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN HET COMITE VAN ONAFHANKELIJKE VOORAANSTAANDE PERSONEN

5 0

UITGAVEN VAN DE AUTORITEIT VOOR EUROPESE POLITIEKE PARTIJEN EN EUROPESE POLITIEKE STICHTINGEN EN VAN HET COMITÉ VAN ONAFHANKELIJKE VOORAANSTAANDE PERSONEN

285 000

280 000

p.m.

Titel 5 — Totaal

285 000

280 000

p.m.

10

OVERIGE UITGAVEN

10 0

VOORZIENINGEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVE VOOR ONVOORZIENE UITGAVEN

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

RESERVE VOOR DE UITBREIDING

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

RESERVE VOOR HET VOORLICHTINGS- EN COMMUNICATIEBELEID

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

RESERVE VOOR NIEUWE PRIORITEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

RESERVE VOOR EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 10 — Totaal

5 151 000

10 504 000

0

TOTAAL-GENERAAL

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

AFDELING I — EUROPEES PARLEMENT

Ontvangsten — Eigen inkomsten

Titel 4 — Ontvangsten afkomstig van personen die verbonden zijn aan de instellingen en andere organen van de Unie

Hoofdstuk 4 0 — Diverse belastingen en inhoudingen

Artikel 4 0 0 — Opbrengst van de belasting op de bezoldigingen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren, de andere personeelsleden en de gepensioneerden

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Rechtsgronden

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, met name artikel 12.

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 8).

Artikel 4 0 3 — Opbrengst van de tijdelijke bijdrage die van toepassing is op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, met name artikel 66 bis in de versie van kracht tot 15 december 2003.

Artikel 4 0 4 — Opbrengst van de bijzondere heffing en de solidariteitsheffing die van toepassing zijn op de bezoldigingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden in actieve dienst

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 66 bis.

Hoofdstuk 4 1 — Bijdragen aan de pensioenregeling

Artikel 4 1 0 — Bijdragen van het personeel aan de pensioenregeling

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 83, lid 2.

Artikel 4 1 1 — Overdracht of inkoop van pensioenrechten door het personeel

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 4, artikel 11, leden 2 en 3, en artikel 48 van bijlage VIII.

Artikel 4 1 2 — Bijdragen van ambtenaren en tijdelijke functionarissen met verlof om redenen van persoonlijke aard aan de pensioenregeling

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

10 000

10 000

33 059,00

Hoofdstuk 4 2 — Overige bijdragen aan de pensioenregeling

Artikel 4 2 1 — Bijdrage van de leden van het Europees Parlement voor een ouderdomspensioenregeling

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Rechtsgronden

Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement, met name bijlage III.

Titel 5 — Ontvangsten voortvloeiend uit de administratieve werking van de instelling

Hoofdstuk 5 0 — Opbrengst van de verkoop van roerende goederen (levering van goederen) en onroerende goederen

Artikel 5 0 0 — Verkoop van roerende goederen (levering van goederen)

Post 5 0 0 0 — Verkoop van voertuigen

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van de voertuigen van de instelling.

Post 5 0 0 1 — Verkoop van andere roerende goederen

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Onder deze post worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop of de overname van andere roerende goederen van de instelling dan voertuigen.

Post 5 0 0 2 — Ontvangsten afkomstig van de levering van goederen ten behoeve van andere afdelingen in een instelling van de Unie, of van andere instellingen of organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 0 1 — Ontvangsten van de verkoop van gebouwen en grondstukken — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt die afkomstig zijn van de verkoop van onroerende goederen van de instelling.

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 0 2 — Verkoop van publicaties, drukwerken en films

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit artikel omvat tevens de ontvangsten uit de verkoop van deze producten in elektronische vorm.

Hoofdstuk 5 1 — Verhuuropbrengst

Artikel 5 1 1 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen en terugbetaling van huurlasten

Post 5 1 1 0 — Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Post 5 1 1 1 — Terugbetaling van huurlasten — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Hoofdstuk 5 2 — Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten

Artikel 5 2 0 — Opbrengst van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten geïnd op de rekeningen van de instelling

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

50 000

50 000

1 111,00

Toelichting

Onder dit artikel worden de ontvangsten geboekt die afkomstig zijn van uitgezette of uitgeleende middelen, bankrenten en andere renten, geïnd op de rekeningen van de instelling.

Hoofdstuk 5 5 — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden

Artikel 5 5 0 — Ontvangsten afkomstig van de levering van diensten en werkzaamheden ten behoeve van andere instellingen of organen, inclusief kosten van dienstreizen voor rekening van andere instellingen of organen en door deze instellingen of organen terugbetaald — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 5 1 — Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Hoofdstuk 5 7 — Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

Artikel 5 7 0 — Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 7 1 — Ontvangsten die voor een bepaald doel zijn bestemd, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen specifieke ontvangsten — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder d), van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Artikel 5 7 2 — Terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Onder dit artikel worden de inkomsten geboekt in verband met de terugbetaling van voor rekening van een andere instelling gedane sociale uitgaven.

Artikel 5 7 3 — Overige bijdragen en terugbetalingen die voortvloeien uit de administratieve werking van de instelling

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Hoofdstuk 5 8 — Diverse vergoedingen

Artikel 5 8 1 — Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen — Bestemmingsontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

 

Toelichting

Deze ontvangsten worden overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement beschouwd als bestemmingsontvangsten en geven aanleiding tot de opvoering van extra kredieten op het begrotingsonderdeel van de oorspronkelijke uitgave die tot de ontvangsten heeft geleid.

Dit artikel omvat tevens de terugbetaling door de verzekering van de bezoldiging van ambtenaren in geval van ongevallen.

Titel 6 — Bijdragen en terugbetalingen in het kader van overeenkomsten en programma's van de Unie

Hoofdstuk 6 6 — Overige bijdragen en terugbetalingen

Artikel 6 6 0 — Overige bijdragen en terugbetalingen

Post 6 6 0 0 — Overige bijdragen en terugbetalingen

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Titel 9 — Diverse ontvangsten

Hoofdstuk 9 0 — Diverse ontvangsten

Artikel 9 0 0 — Diverse ontvangsten

Cijfers

Begroting 2020

Begroting 2019

Uitvoering 2018

1 000

1 000

648 807,00

Toelichting

Onder dit artikel worden diverse ontvangsten opgenomen.

Details van de uitgaven en ontvangsten die voortvloeien uit leningen of huur of de verlening van diensten in het kader van deze post worden gegeven in een bijlage bij deze begroting.

Uitgaven — Uitgaven

Titel 1 — Aan de instelling verbonden personen

Hoofdstuk 1 0 — Leden van de instelling

Artikel 1 0 0 — Bezoldigingen en vergoedingen

Post 1 0 0 0 — Bezoldigingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de in het statuut van de leden voorziene vergoeding.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 9 en 10.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 1 en 2.

Post 1 0 0 4 — Normale reiskosten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van reis- en verblijfkosten in verband met reizen van en naar de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht en andere dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 10 tot en met 21 en artikel 24.

Post 1 0 0 5 — Overige reiskosten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoeding van bijkomende reiskosten, de kosten van reizen in het land van verkiezing.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 22 en 23.

Post 1 0 0 6 — Algemene kostenvergoeding

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden, overeenkomstig de Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 170 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 25 tot en met 28.

Post 1 0 0 7 — Ambtsvergoedingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

190 000

187 000

163 631,40

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vaste verblijfs- en representatievergoedingen in verband met het uitoefenen van de functie van voorzitter van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 20.

Besluit van het Bureau van 17 juni 2009.

Artikel 1 0 1 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale voorzieningen

Post 1 0 1 0 — Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de ongevallenverzekering, de vergoeding van medische kosten en de verzekering tegen verlies en diefstal van persoonlijke bezittingen van de leden.

Het dient tevens ter dekking van verzekering en bijstand in geval van repatriëring van de leden bij een officiële reis, als gevolg van ernstige ziekte, ongeval of onvoorziene omstandigheden waardoor voortzetting van de reis onmogelijk is. De bijstand omvat het organiseren van de repatriëring en het voor rekening nemen van de aan de repatriëring verbonden kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 18 en 19.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 3 tot en met 9 en artikel 29.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Unie tegen ongevallen en beroepsziekten.

Gemeenschappelijke regeling voor de verzekering van ambtenaren van de Europese Gemeenschappen tegen ziekten.

Besluit van de Commissie houdende vaststelling van de algemene uitvoeringsbepalingen voor de vergoeding van ziektekosten.

Post 1 0 1 2 — Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

892 000

876 000

654 850,51

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van bepaalde uitgaven die nodig zijn om bijstand te verlenen aan ernstig gehandicapte leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 30.

Artikel 1 0 2 — Overbruggingstoelagen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van de overbruggingstoelage bij ambtsbeëindiging van leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 13.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 45 tot en met 48 en artikel 77.

Artikel 1 0 3 — Pensioenen

Post 1 0 3 0 — Ouderdomspensioenen (KVL)

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een ouderdomspensioen na beëindiging van het mandaat van een lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 150 000 EUR.

Rechtsgronden

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75 van en bijlage III bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Post 1 0 3 1 — Invaliditeitspensioenen (KVL)

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

167 000

274 000

161 725,76

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een pensioen bij invaliditeit van een lid die tijdens het mandaat is ontstaan.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75 van en bijlage II bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Post 1 0 3 2 — Overlevingspensioenen (KVL)

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitkering van een overlevings- en/of wezenpensioen bij overlijden van een lid of van een voormalig lid.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 15 000 EUR.

Rechtsgronden

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 75 van en bijlage I bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Post 1 0 3 3 — Vrijwillige pensioenregeling van de leden

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 000

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van de instelling aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling voor leden van het Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 27.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 76 van en bijlage VII bij de KVL-regeling (regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement).

Artikel 1 0 5 — Talen- en computercursussen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

750 000

800 000

700 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van talencursussen en computercursussen voor de leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 44.

Besluit van het Bureau van 23 oktober 2017 betreffende talen- en computercursussen voor de leden.

Hoofdstuk 1 2 — Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Artikel 1 2 0 — Salaris en andere rechten

Post 1 2 0 0 — Salaris en vergoedingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Toelichting

Dit krediet dient vooral ter dekking, voor de ambtenaren en tijdelijke functionarissen die een ambt bekleden op de lijst van het aantal ambten, van:

—  de salarissen, vergoedingen en aan de salarissen gekoppelde toelagen;

—  de ziekte-, ongevallen- en beroepsziektekostenverzekering en andere sociale lasten;

—  de forfaitaire vergoedingen voor overuren;

—  de overige toelagen en vergoedingen;

—  de betaling van de reiskosten van de ambtenaren en tijdelijke functionarissen, hun echtgenoten en de personen te hunnen laste van de standplaats naar de plaats van herkomst;

—  de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de bezoldigingen en op het gedeelte van de emolumenten dat naar een ander land dan dat van de standplaats wordt overgemaakt;

—  de werkloosheidsverzekering voor tijdelijke functionarissen, alsmede de door de instelling te verrichten betalingen met het oog op de totstandkoming of de handhaving van pensioenrechten van tijdelijke functionarissen in hun land van herkomst.

Het dient tevens ter dekking van de premies voor de verzekering van ongelukken in verband met sportactiviteiten voor gebruikers van het sportcentrum van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 450 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Post 1 2 0 2 — Betaalde overuren

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

150 000

110 000

60 000,00

Toelichting

Dit krediet dient voor het uitbetalen van overuren onder de voorwaarden vervat in de rechtsgronden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 56 en bijlage VI.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Post 1 2 0 4 — Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de reiskosten van ambtenaren en tijdelijke functionarissen (en van hun gezinsleden) bij indiensttreding, beëindiging van de dienst of overplaatsing met verandering van standplaats;

—  de inrichtings- en herinrichtingsvergoedingen en de verhuiskosten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen die bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een andere standplaats van woonplaats moeten veranderen, en voor ambtenaren die zich bij de definitieve beëindiging van de dienst in een andere plaats vestigen;

—  de dagvergoedingen die verschuldigd zijn aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen die aantonen dat zij bij indiensttreding of bij tewerkstelling in een nieuwe standplaats genoodzaakt zijn van woonplaats te veranderen;

—  de ontslagvergoeding voor ambtenaren op proef in geval van hun kennelijke onbekwaamheid;

—  de vergoeding in geval van beëindiging door de instelling van het contract met een tijdelijk personeelslid;

—  het verschil tussen de bijdragen van de contractuele functionarissen aan een pensioenstelsel van een lidstaat en die welke zij aan het communautaire stelsel moeten afdragen in geval van herkwalificatie van een contract.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Artikel 1 2 2 — Vergoedingen bij vervroegde beëindiging van de dienst

Post 1 2 2 0 — Vergoedingen bij ontheffing van het ambt en verlof om redenen van dienstbelang

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de vergoedingen:

—  aan ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld ingevolge een maatregel tot vermindering van het aantal ambten bij de instelling;

—  aan ambtenaren die op verlof zijn geplaatst om organisatorische redenen die verband houden met de verwerving van nieuwe vaardigheden binnen de instelling;

—  aan ambtenaren en tijdelijke functionarissen van fracties, die een ambt bekleden in rang AD 16 of AD 15 en van dit ambt worden ontheven om redenen van dienstbelang.

Het dient ook ter dekking van de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten hierop (met uitzondering van de personen die vallen onder artikel 42 quater van het Statuut, die geen recht hebben op de aanpassingscoëfficiënt).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 41, 42 quater en 50, alsmede bijlage IV, en artikel 48 bis van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Post 1 2 2 2 — Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de vergoedingen die verschuldigd zijn uit hoofde van het Statuut of van de Verordeningen (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 en (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad;

—  de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van de begunstigden van deze vergoedingen;

—  de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten die op de diverse vergoedingen van toepassing zijn.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 64 en 72.

Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 van de Raad van 17 november 1995 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen naar aanleiding van de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden (PB L 280 van 23.11.1995, blz. 4).

Verordening (EG, Euratom) nr. 1748/2002 van de Raad van 30 september 2002 tot vaststelling, in het kader van de modernisering van de instelling, van bijzondere maatregelen inzake beëindiging van de dienst door ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die in vaste dienst bij het Europees Parlement zijn aangesteld, en tijdelijke functionarissen van de politieke fracties van het Europees Parlement (PB L 264 van 2.10.2002, blz. 9).

Hoofdstuk 1 4 — Ander personeel en prestaties van derden

Artikel 1 4 0 — Andere personeelsleden en externe personen

Post 1 4 0 0 — Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van:

—  de bezoldiging, met inbegrip van toewijzingen en vergoedingen, van de andere personeelsleden, met inbegrip van arbeidscontractanten en bijzondere adviseurs (overeenkomstig de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie), de werkgeversbijdrage voor de diverse socialezekerheidsregelingen, voor het grootste deel voor het communautaire stelsel, en de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden;

—  het inschakelen van uitzendkrachten;

—  facturen ingediend door PMO ter dekking van de kosten voor personeel aangenomen om de administratieve dossiers van personeelsleden van het Europees Parlement te verwerken (met name werkloosheidstoelagen en pensioenrechten).

Van dit krediet zijn de uitgaven uitgesloten voor:

—  de andere personeelsleden die werkzaam zijn in het directoraat-generaal dat met beveiliging belast is en die taken uitvoeren die verband houden met de beveiliging van personen en goederen, de informatiebeveiliging alsook met de risicobeoordeling;

—  de andere personeelsleden die in het secretariaat-generaal de taken van chauffeur uitvoeren of die zorgen voor de coördinatie ervan.

Een deel van dit krediet dient om personen met een handicap aan te werven als arbeidscontractanten, overeenkomstig het Besluit van het Bureau van 7 en 9 juli 2008.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 000 000 EUR.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (titel IV, titel V en titel VI).

Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement (besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 17 oktober 2014).

Post 1 4 0 1 — Andere personeelsleden — Beveiliging

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van de volgende uitgaven voor de andere personeelsleden die werkzaam zijn in het directoraat-generaal dat verantwoordelijk is voor de beveiliging en die taken uitvoeren die verband houden met de beveiliging van personen en goederen, de informatiebeveiliging alsook met de risicobeoordeling:

—  de bezoldiging van arbeidscontractanten en arbeidscontractanten voor hulptaken, met inbegrip van de toelagen en vergoedingen alsook de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (titel IV).

Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement (besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 17 oktober 2014).

Post 1 4 0 2 — Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Toelichting

Dit krediet dient hoofdzakelijk ter dekking van de volgende uitgaven in verband met de andere personeelsleden die in het secretariaat-generaal de taken van chauffeur uitvoeren of die zorgen voor de coördinatie ervan:

—  de bezoldiging van arbeidscontractanten en arbeidscontractanten voor hulptaken, met inbegrip van de toelagen en vergoedingen alsook de gevolgen van de toepassing van de aanpassingscoëfficiënten op de vergoedingen van deze personeelsleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (titel IV).

Algemene uitvoeringsbepalingen inzake vergelijkende onderzoeken en selectieprocedures, aanwerving en inschaling van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement (besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 17 oktober 2014).

Post 1 4 0 4 — Stagiairs, gedetacheerde nationale deskundigen, uitwisseling van ambtenaren en studiebezoeken

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  emolumenten voor stagiairs (beurzen), met inbegrip van eventuele kostwinnerstoelagen;

—  reiskosten voor stagiairs;

—  de bijkomende kosten die rechtstreeks voortvloeien uit hun handicap;

—  de kosten van ziektekosten- en ongevallenverzekeringen voor stagiairs;

—  de kosten van het houden van informatiebijeenkomsten en trainingen voor stagiairs;

—  subsidie aan het Comité voor Schuman-stages;

—  de uitgaven die voortvloeien uit het wederzijds ter beschikking stellen van personeel door het Europees Parlement en de ambtenarenapparaten van de lidstaten, kandidaat-lidstaten en internationale organisaties die specifiek in de regeling worden genoemd;

—  de kosten in verband met de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement, met inbegrip van vergoedingen en reiskosten;

—  de kosten van ongevallenverzekeringen voor gedetacheerde deskundigen;

—  de vergoeding van studiebezoeken en studiebeurzen;

—  de organisatie van opleidingen voor conferentietolken en vertalers, met name in samenwerking met tolkenscholen en universiteiten die een vertalersopleiding aanbieden, alsmede de kosten voor de toekenning van beurzen voor de opleiding en bijscholing van tolken en vertalers, de aankoop van didactisch materiaal alsmede bijkomende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Regeling inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van het Europees Parlement en tijdelijke functionarissen van fracties bij nationale administraties, hiermee gelijkgestelde organen of internationale organisaties (besluit van het Bureau van 7 maart 2005).

Regeling inzake de detachering van nationale deskundigen bij het Europees Parlement (besluit van het Bureau van 4 mei 2009).

Interne regels betreffende stages bij en studiebezoeken aan het secretariaat-generaal van het Europees Parlement (besluiten van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 1 februari 2013 en 14 september 2018).

Post 1 4 0 5 — Uitgaven voor tolkendiensten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de volgende uitgaven:

—  de vergoedingen en hiermee gelijkgestelde toelagen, sociale bijdragen en andere kosten van de contractuele conferentietolken die door het Europees Parlement worden aangeworven voor vergaderingen die het Europees Parlement voor zichzelf of andere instellingen of organen organiseert, waarvoor de benodigde diensten niet door de tolken die als ambtenaar of tijdelijk functionaris werkzaam zijn, kunnen worden geleverd;

—  de uitgaven voor technisch en ander personeel voor conferenties voor de hierboven genoemde vergaderingen, wanneer de benodigde diensten niet door ambtenaren, tijdelijke functionarissen of andere personeelsleden van het Europees Parlement kunnen worden geleverd;

—  de kosten in verband met de voor het Parlement verrichte diensten van tolken die werkzaam zijn bij andere regionale, nationale of internationale instellingen;

—  de kosten in verband met vertolkingsactiviteiten, in het bijzonder de voorbereiding op vergaderingen en de opleiding en selectie van tolken;

—  de aan de Commissie betaalde kosten voor het beheer van de betalingen aan de conferentietolken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 500 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Overeenkomst betreffende de arbeidsvoorwaarden en de financiële regeling voor de als hulpfunctionaris aangestelde conferentietolken (en de uitvoeringsbepalingen daarvan), vastgesteld op 28 juli 1999, zoals geannoteerd op 13 oktober 2004 en zoals herzien op 31 juli 2008.

Post 1 4 0 6 — Waarnemers

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten betreffende de waarnemers, overeenkomstig artikel 13 van het Reglement van orde van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Artikel 1 4 2 — Externe vertalingsdiensten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van door derden verrichte diensten op het gebied van vertaling, tekstredactie, typewerkzaamheden, codering en technische assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Hoofdstuk 1 6 — Overige uitgaven in verband met aan de instelling verbonden personen

Artikel 1 6 1 — Uitgaven in verband met personeelsbeheer

Post 1 6 1 0 — Uitgaven in verband met aanwerving

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

163 000

163 000

111 415,93

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de kosten voor het organiseren van de in artikel 3 van Besluit 2002/621/EG bedoelde vergelijkende onderzoeken, alsmede de reis- en verblijfkosten van de kandidaten voor aanwervingsgesprekken,

—  de kosten van de organisatie van procedures voor de aanwerving van personeelsleden.

In gevallen waarin een en ander naar behoren is aangetoond op grond van functionele behoeften en na raadpleging van het Europees Bureau voor personeelsselectie, kan dit krediet worden gebruikt voor door de instelling zelf georganiseerde vergelijkende onderzoeken.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name de artikelen 27 tot en met 31 en artikel 33, alsmede bijlage III.

Besluit 2002/620/EG van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de oprichting van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 53) en Besluit 2002/621/EG van de secretarissen-generaal van het Europees Parlement, van de Raad en van de Commissie, de griffier van het Hof van Justitie, de secretarissen-generaal van de Rekenkamer, van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, en de vertegenwoordiger van de Europese Ombudsman van 25 juli 2002 betreffende de organisatie en de werking van het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (PB L 197 van 26.7.2002, blz. 56).

Post 1 6 1 2 — Opleiding en ontwikkeling

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor opleiding met als doel de vaardigheden van het personeel en de prestaties en de efficiëntie van de instelling te verbeteren, bijvoorbeeld door de organisatie van talencursussen in de officiële werktalen.

Het dient ook ter dekking van de uitgaven voor andere opleidingen ten behoeve van de leden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 24 bis.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Artikel 1 6 3 — Voorzieningen voor het personeel van de instelling

Post 1 6 3 0 — Sociale dienst

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

760 000

749 000

517 613,32

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  in het kader van het interinstitutionele gehandicaptenbeleid, voor gehandicapten die behoren tot een van de volgende groepen:

—  ambtenaren en tijdelijk functionarissen in actieve dienst,

—  echtgenoten van ambtenaren en tijdelijk functionarissen in actieve dienst,

—  kinderen ten laste in de zin van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie,

de op grond van de handicap gemaakte, als noodzakelijk erkende, naar behoren aangetoonde niet-medische kosten die niet door de Gemeenschappelijke Regeling voor de ziektekostenverzekering worden vergoed, binnen de grenzen van de budgettaire mogelijkheden en na uitputting van de eventuele rechten die door het land van herkomst of woonplaats worden toegekend;

—  de kosten voor bijstand aan ambtenaren en andere personeelsleden die in zeer benarde omstandigheden verkeren,

—  de verstrekking van een subsidie voor het Personeelscomité en kleinere uitgaven van sociale aard. De door het Personeelscomité gefinancierde bijdragen of overname van kosten ten behoeve van deelnemers aan een sociale activiteit zijn bestemd voor activiteiten met een sociale, culturele of taaldimensie, maar er wordt geen subsidie verleend aan individuele personeelsleden of gezinsleden;

—  andere institutionele of interinstitutionele maatregelen van sociale aard ten behoeve van ambtenaren, ander personeel en gepensioneerden;

—  redelijke maatregelen voor het bieden van ondersteuning aan of uitgaven voor medisch of sociaal onderzoek voor ambtenaren en ander personeel met een handicap tijdens de aanwervingsprocedure of met behoefte aan voorzieningen als gevolg van gebeurtenissen tijdens hun loopbaan, en stagiairs met een handicap tijdens de selectieprocedure, uit hoofde van artikel 1 quinquies van het Statuut van de ambtenaren, in het bijzonder individuele ondersteuning op de arbeidsplaats, met inbegrip van vervoer, of tijdens dienstreizen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 70 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 1 quinquies, artikel 9, lid 3, derde alinea, en artikel 76.

Post 1 6 3 1 — Mobiliteit

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het mobiliteitsplan in de verschillende werklocaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 1 6 3 2 — Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

252 000

240 000

212 286,81

Toelichting

Dit krediet dient ter aanmoediging en financiële ondersteuning van alle initiatieven ter bevordering van sociale contacten tussen personeelsleden van verschillende nationaliteiten, zoals subsidies voor sportclubs en culturele verenigingen van het personeel, alsmede voor een bijdrage in de kosten van een ontmoetingscentrum (culturele activiteiten, ontspanning, restaurant) voor vrijetijdsbesteding.

Het dient tevens ter dekking van de financiële bijdrage in de interinstitutionele sociale activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 600 000 EUR.

Artikel 1 6 5 — Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

Post 1 6 5 0 — Medische dienst

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huishoudelijke uitgaven van de medische diensten, de dienst ziekteverlof en de afdeling voor preventie en welzijn op de werkplek in de drie vergaderplaatsen, met inbegrip van de medische controles, de aanschaf van materieel, geneesmiddelen enz., de kosten van medisch onderzoek, met name in het kader van de arbeidsgeneeskunde, de medische onderzoeken in verband met aanwerving, de periodieke medische onderzoeken en het gezondheidstoezicht voor "beveiligingsposten, posten in de bewaking en posten met een vastgesteld risico", de medische verslagen, ergonomie, de huishoudelijke uitgaven van het invaliditeitscomité, arbitrage en advies van deskundigen, alsmede van de diensten van externe medische of paramedisch specialisten die door de raadgevend geneesheren noodzakelijk worden geacht.

Tevens dient het ter dekking van de aanschaf van bepaalde werkmiddelen die vanuit medisch oogpunt noodzakelijk worden geacht, samen met uitgaven voor verleners van medische of paramedische diensten of tijdelijk vervangend personeel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 33, artikel 59, alsmede bijlage II, artikel 8.

Post 1 6 5 2 — Exploitatie van restaurants en kantines

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

800 000

1 080 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de cateringkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Post 1 6 5 4 — Voorzieningen voor kinderopvang

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan het totaal van de uitgaven voor organisatie en voor dienstverlening voor de interne voorzieningen voor kinderopvang, alsook voor de externe voorzieningen voor kinderopvang waarmee een contract is afgesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 300 000 EUR.

Post 1 6 5 5 — Bijdrage van het Europees Parlement voor geaccrediteerde type II-Europese scholen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

626 000

615 000

445 600,00

Toelichting

Tenuitvoerlegging van Besluit C(2013) 4886 van de Commissie van 1 augustus 2013 betreffende de toepassing van de EU-bijdrage voor door de raad van bestuur van de Europese Scholen geaccrediteerde Europese Scholen, naar gelang van het aantal ingeschreven kinderen van EU-personeel, tot vervanging van Besluit C(2009) 7719 van de Commissie van 14 oktober 2009, gewijzigd bij Besluit C(2010) 7993 van de Commissie van 8 december 2010 (PB C 222 van 2.8.2013, blz. 8).

Dit krediet dient ter dekking van de bijdrage van het Europees Parlement aan de type II-Europese scholen geaccrediteerd door de Raad van bestuur van de Europese scholen of de terugbetaling van de door de Commissie namens het Europees Parlement betaalde bijdrage aan de type II-Europese scholen geaccrediteerd door de Raad van bestuur van de Europese scholen. Het dekt de kosten voor in een type II-Europese school ingeschreven kinderen van personeelsleden van het Europees Parlement die vallen onder het Personeelsstatuut.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Titel 2 — Gebouwen, meubilair, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven

Toelichting

Daar de dekking van de risico's van arbeidsconflicten en terroristische aanslagen waaraan de gebouwen van het Europees Parlement zijn blootgesteld door de verzekeringsmaatschappijen is opgezegd, dienen deze risico's door de algemene begroting van de Europese Unie te worden gedekt.

Dientengevolge dienen de kredieten van deze titel ter dekking van alle uitgaven als gevolg van schade door arbeidsconflicten en terroristische aanslagen.

Hoofdstuk 2 0 — Gebouwen en daarmee samenhangende kosten

Artikel 2 0 0 — Gebouwen

Post 2 0 0 0 — Huur

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de huurbedragen betreffende de onroerende goederen of gedeelten daarvan die door het Europees Parlement worden gebruikt.

Tevens dient het ter dekking van de onroerende voorheffing. De huren zijn berekend over twaalf maanden en op basis van bestaande of in voorbereiding zijnde contracten, die normaliter voorzien in een indexering op basis van de kosten van het levensonderhoud of van de bouwkosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 3 000 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 1 — Erfpacht

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de erfpacht van gebouwen of gedeelten van gebouwen op grond van lopende of in voorbereiding zijnde contracten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 3 — Aankoop van gebouwen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop van onroerende goederen. De subsidies voor de grondstukken en het bouwrijp maken ervan worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 13 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 7 — Inrichting van dienstruimten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de bouw van gebouwen (werkzaamheden, honoraria voor studies, eerste inrichting en uitrusting noodzakelijk voor ingebruikneming en alle hieraan gerelateerde kosten),

—  de werkzaamheden in verband met de inrichting van dienstruimten, alsmede van andere hiermee samenhangende uitgaven, met name architecten- of ingenieurshonoraria enz.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 472 000 EUR.

Financiële bijdragen van de lidstaten of hun openbare instanties in de vorm van financiering of terugbetaling van kosten en van bijkomende kosten in verband met de aankoop of het gebruik van grond, gebouwen, alsmede van kosten in verband met gebouwen en faciliteiten van de instelling, worden beschouwd als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 2, van het Financieel Reglement.

Post 2 0 0 8 — Overige specifieke regelingen voor het beheer van onroerend goed

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het beheer van onroerend goed waarin door de overige artikelen van dit hoofdstuk niet speciaal is voorzien, en met name:

—  het beheer en de behandeling van afval,

—  verplichte controles, kwaliteitscontroles, expertises, audits, toezicht op de naleving van de regelgeving, enz.,

—  de technische bibliotheek,

—  assistentie bij het beheer (building helpdesk);

—  het beheer van de plannen van de gebouwen en het informatiemateriaal;

—  de overige uitgaven.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 268 000 EUR.

Artikel 2 0 2 — Uitgaven in verband met de gebouwen

Post 2 0 2 2 — Onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van onderhoud en schoonmaak van en toezicht op de gebouwen (ruimten en technische installaties) die eigendom zijn van of gehuurd worden door het Europees Parlement, overeenkomstig de lopende contracten.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 104 van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 479 000 EUR.

Post 2 0 2 4 — Energieverbruik

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van de kosten van het gebruik van water, gas, elektriciteit en verwarming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 150 000 EUR.

Post 2 0 2 6 — Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Toelichting

Dit krediet dient voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Europees Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen en de voorlichtingskantoren in gebruik heeft, de ruimten van het Europees Parlement in de Europahuizen in de Unie en de buitenkantoren in derde landen.

Voorafgaand aan de hernieuwing of de sluiting van contracten, overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen contractuele voorwaarden (prijs, valuta, indexering, duur, andere clausules) met inachtneming van artikel 104 van het Financieel Reglement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Post 2 0 2 8 — Verzekeringen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van verzekeringspremies.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Hoofdstuk 2 1 — Informatica, materieel en meubilair

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 1 0 — Informatica en telecommunicatie

Post 2 1 0 0 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van externe bijstand van servicebedrijven en IT-consultants voor de terugkerende activiteiten die nodig zijn voor de goede werking van de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen in het bijzonder de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, het materiaal voor de afdelingen en het beheer van het netwerk.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 625 000 EUR.

Post 2 1 0 1 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met de infrastructuur

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van externe bijstand van servicebedrijven en IT-consultants voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer en het onderhoud van de infrastructuur in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen met name de infrastructuur in verband met de netwerken, de bekabeling, de telecommunicatie, de individuele uitrustingen en de stemsystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 130 000 EUR.

Post 2 1 0 2 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot de bijstand en algemene ondersteuning van gebruikers in verband met de informatica- en telecommunicatiesystemen van het Europees Parlement. Deze uitgaven betreffen de ondersteunende diensten voor de leden en andere gebruikers, met name voor administratieve en wetgevingsapplicaties, applicaties op het gebied van veiligheid en beveiliging, en communicatie-applicaties.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 45 000 EUR.

Post 2 1 0 3 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software en de daarmee verband houdende werkzaamheden, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor de terugkerende activiteiten met betrekking tot het beheer van de ICT-applicaties van de instelling. Deze uitgaven betreffen met name de applicaties voor de leden, de communicatie-, veiligheids- en beveiligingsapplicaties, alsook de administratieve en de wetgevingsapplicaties.

Het dient ook ter dekking van de uitgaven voor de ICT-apparatuur die gezamenlijk gefinancierd wordt in het kader van de interinstitutionele samenwerking op taalgebied, als gevolg van de besluiten van het Interinstitutioneel Comité voor vertaling en vertolking.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 32 000 EUR.

Post 2 1 0 4 — Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van externe bijstand van servicebedrijven en IT-consultants voor investeringen met betrekking tot de informatica- en telecommunicatie-infrastructuur van het Europees Parlement. De investeringen betreffen met name de systemen van het informaticacentrum en het telecommunicatiecentrum, de netwerken, de bekabeling, alsook de videoconferentiesystemen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 102 000 EUR.

Post 2 1 0 5 — Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor de aankoop van de hardware en software, alsook ter dekking van de kosten van de service- en adviesbedrijven voor bijstand en voor investeringen met betrekking tot bestaande of nieuwe ICT-projecten. De investeringen betreffen vooral toepassingen voor de leden, toepassingen op het gebied van wetgeving, administratie, financiën, communicatie, veiligheid en beveiliging, alsook toepassingen met betrekking tot het beheer van de informatie- en communicatietechnologieën.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 1 2 — Meubilair

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aankoop, de huur, het onderhoud en de reparatie van meubilair, met name de aankoop van ergonomisch kantoormeubilair en de vervanging van verouderd meubilair en meubilair dat niet langer wordt gebruikt, alsmede van kantoormachines. Het dient tevens ter dekking van de diverse beheersuitgaven in verband met het meubilair van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 1 4 — Technisch materieel en technische installaties

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, huur, onderhoud, reparatie en beheer van technisch materieel en technische installaties, met name:

—  diverse vaste of mobiele apparatuur en technische installaties in verband met drukkerij, beveiliging (inclusief software), kantines, gebouwen, opleiding van personeel, sportcentra van de instelling enz.;

—  apparatuur, met name voor printshop, telefoondienst, kantines, inkoopcentrales, veiligheid, technische dienst voor conferenties, de audiovisuele sector enz.;

—  speciaal materieel (elektronische, elektrische en computerapparatuur), met inbegrip van de eraan verbonden externe prestaties.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten voor het bekendmaken van de verkoop en de verwijdering van afgeschreven goederen, alsmede de kosten van technische assistentie (consulting) voor dossiers waarvoor externe expertise nodig is.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de kosten van vervoersdiensten voor apparatuur zodat de technische apparatuur die nodig is voor technische conferentiediensten op verzoek van een lid, een delegatie, een fractie of een orgaan van het Europees Parlement waar dan ook ter wereld beschikbaar kan worden gesteld. Deze kosten omvatten zowel de vervoerskosten als de totale daaraan verbonden administratieve kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 190 000 EUR.

Artikel 2 1 6 — Vervoer van leden, andere personen en goederen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van aankoop, leasing, onderhoud, gebruik en reparatie van voertuigen (wagenpark en fietsen) en van de huur van auto's, taxi's, bussen en vrachtwagens, met of zonder chauffeur, met inbegrip van de bijbehorende verzekeringen, alsook de overige beheerskosten. Bij de vervanging van het wagenpark of de aankoop of de huur van voertuigen moet de voorkeur worden gegeven aan de minst vervuilende typen, zoals hybride auto's.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 000 EUR.

Hoofdstuk 2 3 — Lopende huishoudelijke uitgaven

Toelichting

Op het gebied van overheidsopdrachten overlegt de instelling met de andere instellingen over de door elk van hen verkregen voorwaarden.

Artikel 2 3 0 — Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de aanschaf van papier, enveloppen, kantoorbehoeften, producten voor de drukkerij en de reproductiewerkplaatsen, enz., alsook de beheerskosten in verband daarmee.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 73 000 EUR.

Artikel 2 3 1 — Financiële kosten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

60 000

60 000

35 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de bankkosten (commissies, agio's en diverse kosten) en de andere financiële kosten, met inbegrip van de bijkomende kosten voor de financiering van de gebouwen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Artikel 2 3 2 — Juridische kosten en schadevergoedingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  het te betalen bedrag in geval van een veroordeling van het Europees Parlement tot betaling van de door het Hof van Justitie, het Gerecht en de nationale rechtbanken vastgestelde proceskosten;

—  de kosten voor het inschakelen van externe advocaten die het Europees Parlement vertegenwoordigen voor rechtbanken van de Unie of nationale rechtbanken, en het inschakelen van juridische adviseurs of deskundigen ter assistentie van de Juridische Dienst;

—  de vergoeding van de kosten van advocaten in het kader van tuchtprocedures en daarmee vergelijkbare procedures;

—  de uitgaven die voortvloeien uit schadevergoedingen;

—  het bedrag van bij minnelijke regelingen toegekende vergoedingen, in toepassing van hoofdstuk 11 van titel III van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht;

—  administratieve boetes van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Rechtsgronden

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

Artikel 2 3 6 — Porto en verzendkosten

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

224 000

337 000

186 257,83

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van uitgaven voor porto en voor verwerking en versturing door nationale postdiensten en koeriersdiensten.

Het dient tevens ter financiering van postdiensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 7 — Verhuizingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verhuizing en opslag door verhuisbedrijven of door tijdelijke arbeidskrachten die door externe dienstverleners ter beschikking worden gesteld.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 8 — Overige huishoudelijke uitgaven

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  verzekeringen die niet expliciet onder andere posten worden genoemd;

—  de uitgaven voor aankoop en onderhoud van uniformen voor bodes, chauffeurs, receptionisten, magazijnbedienden, verhuizers, alsmede voor het personeel van de diensten bezoekers en studiebijeenkomsten, van het Parlamentarium, de medische dienst, de veiligheidsdienst, de dienst onderhoud gebouwen en diverse technische diensten;

—  diverse huishoudelijke en beheersuitgaven, met inbegrip van de aan PMO betaalde beheerkosten verbonden aan de statutaire pensioenen van voormalige leden, de kosten in verband met de veiligheidscheck van externe personeelsleden die in de ruimten of de systemen van het Europees Parlement werken, alsook de aankoop van goederen en diensten waarin niet specifiek wordt voorzien door een andere post;

—  diverse aankopen in verband met Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) (voorlichtingscampagnes enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Artikel 2 3 9 — EMAS-activiteiten, met inbegrip van voorlichting, en compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

262 500

262 500

198 988,92

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voortvloeiend uit EMAS-activiteiten gericht op het verbeteren van de milieuprestaties van het Europees Parlement, met inbegrip van voorlichting over die activiteiten, en uit de compensatieregeling voor CO2-emissies van het Europees Parlement.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Titel 3 — Uitgaven voortvloeiend uit de algemene taken van de instelling

Hoofdstuk 3 0 — Vergaderingen en conferenties

Artikel 3 0 0 — Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor reiskosten van het personeel van de instelling, gedetacheerde nationale deskundigen, stagiairs en personeel van andere Europese of internationale instellingen dat door de instelling is uitgenodigd, tussen de standplaats en een van de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement (Brussel, Luxemburg en Straatsburg), alsook voor dienstreizen naar elke andere plaats buiten de drie vergaderplaatsen. De gedekte uitgaven betreffen de reiskosten, dagvergoedingen en verblijfskosten, en compensatie voor ongebruikelijke arbeidstijden. Bijkomende kosten (met inbegrip van kosten van de annulering van plaatsbewijzen en hotelreserveringen, kosten in verband met elektronische facturering, kosten in verband met verzekeringen) zijn eveneens gedekt.

Dit krediet is ook bedoeld ter dekking van de kosten voor eventuele compensatie voor CO2-emissies als gevolg van dienstreizen en verplaatsingen van het personeel.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 200 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, met name artikel 71, alsmede bijlage VII, artikelen 11, 12 en 13.

Artikel 3 0 2 — Onthaal en representatie

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de uitgaven in verband met de verplichtingen van de instelling inzake ontvangst, met inbegrip van ontvangst in het kader van de werkzaamheden in verband met de beoordeling van wetenschappelijke keuzen (Scientific and Technological Options Assessment (STOA)), alsook van de uitgaven voor representatie van de leden van de instelling;

—  de representatiekosten van de voorzitter bij reizen buiten de vergaderplaatsen;

—  de representatiekosten en de bijdrage in de secretariaatskosten van het kabinet van de voorzitter;

—  de kosten van ontvangst en representatie van het secretariaat-generaal, inclusief de aankoop van artikelen en medailles voor ambtenaren met 15 en/of 25 dienstjaren;

—  diverse kosten van het protocol, zoals vlaggen, drukwerk, uitnodigingen, menukaarten enz.;

—  reis- en verblijfkosten van VIP-bezoekers van de instelling;

—  kosten van visa van leden en personeelsleden van het Europees Parlement bij officiële reizen;

—  kosten van ontvangst en representatie en andere specifieke kosten voor leden die een officiële functie bij het Europees Parlement bekleden.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Artikel 3 0 4 — Diverse uitgaven voor vergaderingen

Post 3 0 4 0 — Interne vergaderingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verfrissingen en andere dranken en voor lichte maaltijden die soms tijdens vergaderingen van het Europees Parlement of in zijn gebouwen georganiseerde interinstitutionele vergaderingen worden verstrekt, met inbegrip van het beheer van die diensten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 3 0 4 2 — Vergaderingen, congressen, conferenties en delegaties

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Toelichting

Dit krediet dient met name ter dekking van andere kosten dan die welke reeds worden gedekt door hoofdstuk 1 0 en artikel 3 0 0, in verband met:

—  het organiseren van vergaderingen buiten de plaatsen waar de instelling haar werkzaamheden verricht (commissies en commissiedelegaties, fracties), met inbegrip, waar passend, van representatiekosten;

—  het organiseren van de interparlementaire delegaties, ad-hocdelegaties, de gemengde parlementaire commissies, de parlementaire samenwerkingscommissies, parlementaire delegaties naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO), alsmede de Parlementaire Conferentie van de WTO en haar Stuurcomité;

—  het organiseren van de delegaties naar de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, de Parlementaire Vergadering van EuroLat, de Parlementaire Vergadering Euronest, alsook van de organen van genoemde vergaderingen;

—  het organiseren van de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ), de commissies en het bureau hiervan. Deze uitgaven omvatten de bijdrage van het Europees Parlement aan de begroting van het autonome secretariaat van de UMZ of de rechtstreekse tenlasteneming van de kosten van het aandeel van het Europees Parlement in de begroting van de UMZ;

—  de bijdragen aan internationale organisaties waarvan het Europees Parlement of één van zijn organen lid is (Interparlementaire Unie, Vereniging van de secretarissen-generaal van parlementen, Groep 12+ bij de Interparlementaire Unie);

—  de terugbetaling aan de Commissie, op basis van een dienstenovereenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie, van het aandeel van het Europees Parlement in de kosten van het produceren van de laissez-passers van de EU (apparatuur, personeel en voorraden), overeenkomstig het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie (artikel 6), artikel 23 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, artikelen 11 en 81 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en Verordening (EU) nr. 1417/2013 van de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van de vorm van de door de Europese Unie afgegeven laissez-passers (PB L 353 van 28.12.2013, blz. 26).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 3 0 4 9 — Werkingskosten van het reisbureau

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de werking van het reisbureau waarmee het Europees Parlement een contract heeft gesloten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 6 000 EUR.

Hoofdstuk 3 2 — Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

Artikel 3 2 0 — Verwerving van expertise

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de kosten van overeenkomsten met gekwalificeerde deskundigen en onderzoeksinstituten voor studies en andere onderzoekswerkzaamheden (workshops, rondetafelconferenties, panels of hoorzittingen met deskundigen, conferenties) of technische bijstand waarvoor specifieke vaardigheden vereist zijn, ten behoeve van de organen van het Europees Parlement, de parlementaire commissies en delegaties en de administratie;

—  verwerving of huur van gespecialiseerde informatiebronnen, zoals gespecialiseerde databanken, gerelateerde literatuur en technische ondersteuning, om in voorkomend geval de bovengenoemde expertiseovereenkomsten aan te vullen;

—  reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en andere personen – met inbegrip van personen die een verzoekschrift aan het Europees Parlement hebben gericht – die worden uitgenodigd voor vergaderingen van commissies, delegaties, studie- en werkgroepen en workshops;

—  de kosten van de verspreiding van de resultaten van het interne of externe parlementaire onderzoek en van andere relevante producten ten gunste van de instelling en het grote publiek (met name door middel van publicatie op internet, interne databanken, brochures en publicaties);

—  de uitgaven voor een beroep op externen voor deelname aan de werkzaamheden van organen als de tuchtraad en het speciaal panel voor financiële onregelmatigheden;

—  de kosten van controle van de juistheid van de door kandidaten voor aanwerving verstrekte documenten door externe gespecialiseerde dienstverleners.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Artikel 3 2 1 — Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

Post 3 2 1 0 — Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven en de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA)

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven in verband met de activiteiten van het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS), met name:

—  de verwerving van gespecialiseerde expertise en ondersteuning voor de onderzoeksactiviteiten van het Europees Parlement (met inbegrip van artikelen, studies, workshops, seminars, rondetafelconferenties, panels van deskundigen, conferenties), indien nodig in het kader van een partnerschap met andere instellingen, internationale organisaties, onderzoeksafdelingen en bibliotheken van nationale parlementen, thinktanks, onderzoeksinstanties en ander gekwalificeerde deskundigen;

—  de verwerving van gespecialiseerde expertise op het gebied van impactbeoordeling/evaluatie ex-ante en ex-post, van de Europese meerwaarde en van de evaluatie van wetenschappelijke en technische opties (Scientific and Technological Options Assessment, STOA);

—  de verwerving of huur van boeken, tijdschriften, kranten, databanken, producten van persagentschappen en elke andere informatiedrager voor de bibliotheek, in diverse vormen, inclusief kosten als gevolg van de auteursrechten, kwaliteitsbeheerssysteem, materiaal en werkzaamheden in verband met het inbinden en conserveren en andere relevante diensten;

—  de kosten van de externe archiveringsdiensten (organisatie, selectie, beschrijving, omzetting op verschillende informatiedragers en in papierloze vorm, verwerving van primaire archiefbronnen);

—  de verwerving, de installatie, de exploitatie en het onderhoud van speciale bibliotheek- en archiveringsdocumentatie en speciaal mediatheekmateriaal, inclusief elektrische, elektronische en computerapparatuur en/of -systemen, alsmede materiaal in verband met het inbinden en conserveren;

—  de kosten van de verspreiding van de resultaten van het interne of externe parlementaire onderzoek en van andere relevante producten ten gunste van de instelling en het grote publiek (met name door middel van publicatie op internet, interne databanken, brochures en publicaties);

—  reis- en verblijfkosten en bijkomende kosten van deskundigen en auteurs die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de presentaties, seminars, workshops of andere, soortgelijke activiteiten die door DG EPRS worden georganiseerd;

—  de deelname van de STOA aan de werkzaamheden van Europese en internationale wetenschappelijke organen;

—  de verplichtingen van het Europees Parlement op grond van internationale en/of interinstitutionele samenwerkingsovereenkomsten, inclusief de bijdrage van het Parlement aan de dekking van de kosten als gevolg van het beheer van de historische archieven van de Unie overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB L 43 van 15.2.1983, blz. 1).

Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

Besluit goedgekeurd door het Bureau van 28 november 2001 over de regeling inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, laatstelijk gewijzigd op 22 juni 2011 (PB C 216 van 22.7.2011, blz. 19).

Besluit van het Bureau van 16 december 2002 over de regeling betreffende het archief van het Europees Parlement, zoals geconsolideerd op 3 mei 2004.

Besluit van het Bureau van 10 maart 2014 over de regeling inzake de verwerking van persoonlijke archieven van leden en voormalige leden van het Europees Parlement.

Post 3 2 1 1 — Uitgaven voor het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Toelichting

Om een effectieve dialoog tussen leden van het Europees Parlement, de wetenschappelijke wereld en journalisten te bevorderen — met name met betrekking tot huidige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en vraagstukken — kan het Europees Parlement baat hebben bij een specifieke en betrouwbare structuur ter ondersteuning van discussie, opleiding en verspreiding van kennis op dit gebied. Hiertoe werd een "Europees wetenschaps- en mediaknooppunt" opgericht, en de werking ervan staat onder toezicht van het Panel voor de toekomst van de wetenschap en technologie (STOA-panel) van het Europees Parlement.

Dit krediet dient eveneens ter dekking van kosten in verband met de organisatie van de relevante activiteiten en van kosten (met inbegrip van reis- en verblijfskosten en catering) in verband met de uitnodiging van journalisten, belanghebbenden en andere deskundigen bij deze werkzaamheden.

De kredieten onder dit artikel, die dienen ter ondersteuning van de activiteiten op het raakvlak tussen het Europees Parlement, de wetenschappelijke wereld en de media, moeten de kosten van het Europese wetenschaps- en mediaknooppunt dekken, met name om netwerkvorming, opleiding en kennisverspreiding te bevorderen, bijvoorbeeld door:

—  netwerken op het raakvlak tussen het Europees Parlement, de wetenschappelijke wereld en de media op te zetten en te onderhouden;

—  seminars, conferenties en opleidingscursussen over actuele wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en vraagstukken, en over de aard en de doeltreffendheid van wetenschapsjournalistiek te organiseren;

—  deskundige informatie en analyses van deskundigen uit de academische wereld, de media en andere bronnen op het gebied van wetenschap en technologie te benutten ten behoeve van beleidsmakers en burgers;

—  onderzoek van het Europees Parlement en ander relevant materiaal op het gebied van wetenschap en technologie op grotere schaal beschikbaar te stellen met schriftelijke, audiovisuele en andere middelen;

—  technieken en methodologieën te ontwikkelen om betrouwbare bronnen op het gebied van wetenschap en technologie beter te kunnen identificeren en verspreiden;

—  de installatie, modernisering en/of het gebruik van geavanceerde technische apparatuur en mediafaciliteiten te ondersteunen om een dergelijke dialoog in de hand te werken;

—  nauwere samenwerking en banden in het algemeen tussen het Europees Parlement, relevante media en universiteiten en onderzoekscentra op dit gebied te ontwikkelen, onder meer door de rol en het werk van het knooppunt in de media te promoten alsook de toegankelijkheid ervan voor de burgers te bevorderen.

De kredieten van deze post kunnen ook worden gebruikt ter ondersteuning van de dialoog van het Europees Parlement met de academische wereld, de media, thinktanks en burgers, met het oog op verkennende werkzaamheden in verband met de langetermijntendensen waarmee de besluitvormers in de Europese Unie geconfronteerd worden, zowel op wetenschappelijk gebied als ruimer, door middel van seminars, publicaties en andere hierboven genoemde activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Resolutie van het Europees Parlement van 8 oktober 2013 over vooruitziende beleidsplanning en langetermijntendensen: gevolgen voor de begroting van capaciteitsopbouw (Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0395), met name paragrafen 7 en 9.

Paragraaf 30 van de resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016 (PB C 346 van 21.9.2016, blz. 188).

Paragraaf 54 van de resolutie van het Europees Parlement van 14 april 2016 over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0132).

Artikel 3 2 2 — Uitgaven voor documentatie

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  abonnementen op dagbladen, tijdschriften, nieuwsagentschappen en op hun publicaties en diensten online, met inbegrip van de kosten van auteursrechten voor de reproductie en verspreiding van deze abonnementen langs klassieke of elektronische weg en dienstverleningscontracten voor persoverzichten en krantenknipsels;

—  abonnementen of dienstverleningscontracten voor de levering van samenvattingen en inhoudsanalysen van tijdschriften of van het invoeren in optische dragers van uit deze tijdschriften geselecteerde artikelen;

—  kosten in verband met het gebruik van externe databanken voor documenten en statistische gegevens, met uitzondering van computerapparatuur en telecommunicatiekosten;

—  de aanschaf van nieuwe of vervangende woordenboeken, lexicons, ongeacht het medium, ook voor de nieuwe taalsecties, alsmede andere werken voor de taaldiensten en voor de Afdelingen kwaliteit van de wetgeving.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Artikel 3 2 3 — Ondersteuning van de democratie en versterking van de capaciteit van de parlementen van derde landen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de kosten als gevolg van de programma's inzake informatie-uitwisseling en samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen van de pretoetredingslanden, met name de Westelijke Balkan en Turkije;

—  de uitgaven voor het bevorderen van de (niet onder het vorige streepje bedoelde) betrekkingen tussen het Europees Parlement en democratisch verkozen nationale parlementen van derde landen alsook met regionale parlementaire organisaties. De activiteiten in kwestie hebben als doel de parlementaire capaciteit te versterken in nieuwe en ontluikende democratieën, met name in de (zuidelijke en oostelijke) Europese buurlanden;

—  de uitgaven voor de bevordering van activiteiten ter ondersteuning van bemiddeling en van programma's ten gunste van jonge politieke leiders uit de Europese Unie en de Europese buurlanden in brede zin: Maghreb, Oost-Europa en Rusland, Israëlisch-Palestijnse dialoog en andere prioritaire landen volgens de besluiten van de coördinatiegroep democratieondersteuning en verkiezingen;

—  de kosten van de organisatie van de Sacharovprijs (met name het geldbedrag van de prijs, de kosten in verband met de verplaatsing en het onthaal van de laureaat of laureaten en andere finalisten, de werkingskosten van het Sacharovnetwerk en de dienstreizen van de leden van dit netwerk) en van de activiteiten ter bevordering van de mensenrechten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg of Straatsburg, alsook bezoeken in de lidstaten en in derde landen. Dit krediet dient ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen;

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Besluit van het Bureau van 12 december 2011 tot oprichting van het directoraat Democratieondersteuning binnen het directoraat-generaal Extern Beleid van de Unie.

Artikel 3 2 4 — Productie en verspreiding

Post 3 2 4 0 — Publicatieblad

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van het aandeel van de instelling in de kosten van publicatie, verspreiding en andere bijkomende kosten van het Publicatiebureau voor de teksten die gepubliceerd moeten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 5 000 EUR.

Post 3 2 4 1 — Digitale en traditionele publicaties

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de kosten van digitale (intranet) en traditionele (diverse documenten en drukwerk in onderaanneming) uitgaven, met inbegrip van distributie;

—  de actualisering en het updaten en corrigeren van de systemen voor publicatie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 11 000 EUR.

Post 3 2 4 2 — Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de uitgaven voor communicatie in verband met de waarden van de instelling via voorlichtingspublicaties, met inbegrip van elektronische publicaties, voorlichtingsactiviteiten, public relations, deelname aan openbare evenementen, tentoonstellingen en beurzen in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten en in de landen waar het Europees Parlement een liaisonbureau heeft en de ontwikkeling van instrumenten of middelen om de toegang ertoe voor het publiek door middel van mobiele apparatuur te verruimen of te vergemakkelijken;

—  de kosten van culturele initiatieven van Europees belang, zoals de LUX-filmprijs van het Europees Parlement voor de Europese film;

—  het organiseren en houden van evenementen voor jongeren, het zorgen voor grotere zichtbaarheid van het Parlement op de sociale media, het in het oog houden van trends onder jongeren;

—  de kosten in verband met mobiel internet, interactieve technologie, interactieruimte, deelplatforms en veranderingen in het gedrag van internetgebruikers, met het doel het Europees Parlement dichter bij de burger te brengen;

—  de kosten in verband met de productie, distributie en huisvesting door het Europees Parlement van clips voor internet en ander uitzendklaar multimediamateriaal, in overeenstemming met de communicatiestrategie van de instelling.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Post 3 2 4 3 — Bezoekerscentra van het Europees Parlement

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de financiering van installaties, materiaal en tentoonstellingen in de bezoekerscentra van het Europees Parlement, met name:

—  het Parlamentarium — het bezoekerscentrum van het Europees Parlement in Brussel;

—  de ontvangstruimten, de "Europa Experience"-centra en de informatiepunten buiten Brussel;

—  de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis, zoals de specifieke interieurinrichting, de aankoop van collecties, de kosten van contracten met gekwalificeerde deskundigen, de organisatie van tentoonstellingen en de exploitatiekosten, met inbegrip van de kosten voor de aanschaf van boeken, tijdschriften en andere publicaties die verband houden met de activiteiten van het Huis van de Europese geschiedenis;

—  de uitgaven voor kunstwerken van het Europees Parlement, zowel voor de aanschaf van specifiek materiaal als de daarmee samenhangende lopende uitgaven, zoals die voor expertise, het conserveren, inlijsten, restaureren en schoonmaken, voor verzekeringen en voor incidenteel vervoer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 4 000 000 EUR.

Post 3 2 4 4 — Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van subsidies voor bezoekersgroepen, alsmede de daarmee samenhangende uitgaven voor begeleiding en infrastructuur, de financiering van stages voor opiniemakers uit derde landen (EUVP) en de kosten van het functioneren van het Euroscola-, het Euromed-Scola- en het Euronest-Scolaprogramma. Het Euromed-Scola- en het Euronest-Scolaprogramma vinden ieder jaar beurtelings plaats in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg of Brussel, behalve tijdens verkiezingsjaren.

Dit krediet dient voorts ter dekking van de activiteiten ter bevordering van het Bezoekersprogramma van de Europese Unie.

Dit krediet wordt jaarlijks verhoogd door toepassing van een deflator waarbij rekening wordt gehouden met de wijzigingen van het bni en het prijspeil.

Elk lid van het Europees Parlement heeft het recht om per kalenderjaar ten hoogste vijf bezoekersgroepen uit te nodigen met in totaal 110 bezoekers. De bezoekersgroepen die officieel door een lid worden gesponsord, kunnen op diens uitnodiging deelnemen aan het Euroscola-programma.

Er wordt ook voorzien in een adequaat bedrag voor bezoekers met een handicap.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 500 000 EUR.

Rechtsgronden

Besluit van het Bureau van 16 december 2002 betreffende de regeling voor de ontvangst van bezoekersgroepen en voor het Euroscola, EuroMed-Scola- en Euronest-Scola-programma, geconsolideerd op 3 mei 2004 en laatstelijk gewijzigd op 24 oktober 2016.

Post 3 2 4 5 — Organisatie van colloquia en studiedagen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  de kosten of subsidies in verband met de organisatie van colloquia en studiedagen van nationale of internationale aard voor opiniemakers uit de lidstaten, de toetredingslanden en de landen waar het EP over een kantoor beschikt, alsmede de kosten voor het organiseren van parlementaire colloquia en symposia;

—  de uitvoering van "vergaderzaalactiviteiten" in Straatsburg en Brussel, overeenkomstig het door het Bureau vastgestelde jaarlijkse programma;

—  conferentiebeheersdiensten, ondersteunende maatregelen en instrumenten voor het beheer van conferenties en meertaligheid, zoals studiedagen en conferenties, vergaderingen met aanbieders van opleidingen voor tolken of vertalers, maatregelen en acties gericht op de bewustmaking voor meertaligheid en de bevordering van het beroep van tolk of vertaler, met inbegrip van een subsidieprogramma voor universiteiten, scholen en andere instellingen die zich met tolken- en vertaalstudies bezighouden waarbij gebruik wordt gemaakt van virtuele communicatie, evenals deelneming aan soortgelijke acties en maatregelen georganiseerd tezamen met andere diensten in het kader van de interinstitutionele en internationale samenwerking;

—  kosten in verband met de organisatie van colloquia en seminars met betrekking tot informatie- en communicatietechnologieën,

—  de kosten van het uitnodigen van journalisten voor voltallige vergaderingen, commissievergaderingen, persconferenties en andere parlementaire activiteiten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 25 000 EUR.

Post 3 2 4 8 — Audiovisuele voorlichting

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  aankoop, huur, onderhoud, reparatie en beheer van technisch materieel en technische installaties van de audiovisuele sector,

—  de huishoudelijke uitgaven van de audiovisuele sector (eigen producties en externe bijstand), zoals technische werkzaamheden bij radio- en televisiestations, realisatie, productie, coproductie en verspreiding van audiovisuele programma's, huur van straalverbindingen en uitzending van televisie- en radioprogramma's, alsmede andere activiteiten ter ontwikkeling van de contacten van de instelling met de audiovisuele sector;

—  de uitgaven voor het direct via internet uitzenden van plenaire vergaderingen en vergaderingen van de commissies van het Parlement;

—  het opzetten van een passend archief om de media en burgers permanent toegang tot deze informatie te garanderen,

—  de uitgaven in verband met de perskamer.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 50 000 EUR.

Rechtsgronden

Resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2002 over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2003 (PB C 47 E van 27.2.2003, blz. 72).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2002 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2003 (PB C 180 E van 31.7.2003, blz. 150).

Resolutie van het Europees Parlement van 14 mei 2003 over de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2004 (PB C 67 E van 17.3.2004, blz. 179).

Post 3 2 4 9 — Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

225 000

165 000

122 491,20

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van:

—  uitgaven voor de bevordering van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen. De uitgaven hebben betrekking op de parlementaire betrekkingen, andere dan die genoemd onder de hoofdstukken 1 0 en 3 0, de uitwisseling van informatie en documentatie en bijstand bij de analyse en het beheer van deze informatie, met inbegrip van uitwisseling met het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD);

—  de financiering van samenwerkingsprogramma's en opleidingsactiviteiten voor ambtenaren van het Europees parlement en nationale parlementen en, in het algemeen, activiteiten ter versterking van hun parlementaire capaciteiten.

Deze activiteiten omvatten onder meer voorlichtingsbezoeken aan het Europees Parlement te Brussel, Luxemburg of Straatsburg. de kredieten dienen ter volledige of gedeeltelijke dekking van de kosten van de deelnemers, met name reiskosten, kosten van lokaal vervoer, verblijfkosten en dagvergoedingen.

—  samenwerkingsacties, met name in verband met de wetgevingsactiviteiten, alsmede de acties in verband met documentatie, analyse, voorlichting en beveiliging van het domein, met inbegrip van de acties die worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD).

Dit krediet dient ter voorbereiding op de versterkte samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen op het gebied van de parlementaire controle op het GBVB/GVDB, overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name de artikelen 9 en 10 van Protocol nr. 1 over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Conferenties van de voorzitters van de Europese parlementaire vergaderingen (juni 1977) en van de parlementen van de Europese Unie (september 2000, maart 2001).

Artikel 3 2 5 — Uitgaven in verband met de liaisonbureaus

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de voorlichtingsbureaus van het Europees Parlement in de lidstaten:

—  communicatie en voorlichting (voorlichting en openbare evenementen; internet — productie, reclame, advies; seminars; audiovisuele producties);

—  algemene uitgaven en diverse incidentele uitgaven (kantoorbenodigdheden, telecommunicatie, portokosten, behandeling, vervoer, opslag, standaardpromotiemateriaal, databanken, abonnementen op persdiensten enz.).

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten als bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 10 000 EUR.

Titel 4 — Uitgaven voortvloeiend uit speciale taken van de instelling

Hoofdstuk 4 0 — Uitgaven in verband met bepaalde instellingen en organen

Artikel 4 0 0 — Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Toelichting

Dit krediet dient, voor de fracties en de niet-ingeschreven leden, ter dekking van:

—  secretariaatskosten en administratieve en huishoudelijke uitgaven;

—  de uitgaven voor politieke en voorlichtingsactiviteiten in het kader van de politieke activiteiten van de Unie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 1 000 000 EUR.

Rechtsgronden

Besluit van het Bureau van 30 juni 2003 betreffende de regeling inzake het gebruik van kredieten van begrotingspost 4 0 0, als laatstelijk gewijzigd op 27 april 2015.

Artikel 4 0 2 — Financiering van de Europese politieke partijen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de politieke partijen op Europees niveau. Goed bestuur en grondig toezicht op het gebruik van middelen moeten worden gewaarborgd.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2018/673 van het Europees Parlement en de Raad van 3 mei 2018 (PB L 114 van 4.5.2018, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 28 mei 2018 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 225 van 28.6.2018, blz. 4).

Artikel 4 0 3 — Financiering van Europese politieke stichtingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Toelichting

Dit krediet dient ter financiering van de politieke stichtingen op Europees niveau. Goed bestuur en grondig toezicht op het gebruik van middelen moeten worden gewaarborgd.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Verdrag betreffende de Europese Unie, met name artikel 10, lid 4.

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 224.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2018/673 van het Europees Parlement en de Raad van 3 mei 2018 (PB L 114 van 4.5.2018, blz. 1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 28 mei 2018 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (PB C 225 van 28.6.2018, blz. 4).

Hoofdstuk 4 2 — Assistentie aan de leden

Artikel 4 2 2 — Assistentie aan de leden

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor personeel en dienstverleners die belast zijn met de parlementaire assistentie aan de leden, alsook de kosten verbonden aan derdebetalenden.

Het dient tevens ter dekking van de kosten van dienstreizen en opleiding (externe cursussen) van geaccrediteerde parlementaire medewerkers alsmede van de kosten van eventuele compensatie van de koolstofemissies in verband met hun werkbezoeken en reizen.

Het dient tevens ter dekking van de koersverschillen ten laste van de begroting van het Europees Parlement, overeenkomstig de voorschriften die van toepassing zijn op de terugbetaling van de kosten voor parlementaire assistentie, alsook de kosten voor de ondersteunende diensten voor het beheer van de parlementaire assistentie.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 775 000 EUR.

Rechtsgronden

Statuut van de leden van het Europees Parlement, met name artikel 21.

Bepalingen ter uitvoering van het statuut van de leden van het Europees Parlement, met name de artikelen 33 tot en met 44.

Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, met name artikel 5 bis en de artikelen 125 tot en met 139.

Besluit van het Bureau van 14 april 2014 betreffende de maatregelen ter uitvoering van titel VII van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Hoofdstuk 4 4 — Vergaderingen en andere activiteiten van leden en voormalige leden

Artikel 4 4 0 — Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige leden

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

240 000

230 000

220 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van vergaderingen van de Vereniging van voormalige leden van het Europees Parlement, alsmede van eventuele andere kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Artikel 4 4 2 — Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

240 000

230 000

220 000,00

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor vergaderingen van de Europese Parlementaire Vereniging, alsmede van eventuele bijkomende kosten.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Titel 5 — Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke Stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

Hoofdstuk 5 0 — Uitgaven van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen en van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

Artikel 5 0 0 — Operationele uitgaven voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

285 000

280 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen om het volledig en onafhankelijk functioneren daarvan te waarborgen.

Het dekt met name de uitgaven die specifiek onder de opdracht van de Autoriteit vallen in verband met opleiding, aanschaf van software en IT-apparatuur, verwerving van expertise, adviesdiensten en documentatie, juridische kosten en schadevergoedingen en publicaties en voorlichtingsactiviteiten. Het dekt ook uitgaven bij eventuele facturering door een instelling in geval van overschrijding met betrekking tot de omvang of kosten van goederen of diensten die door instellingen ter beschikking worden gesteld van de Autoriteit in het kader van dienstenovereenkomsten overeenkomstig artikel 6, lid 4 en volgende, van Verordening nr. 1141/2014. Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 300 000 EUR. Die ontvangsten omvatten met name de ondersteuning van de werkzaamheden van de Autoriteit door andere instellingen dan het Parlement, overeenkomstig artikel 6, lid 6, van Verordening nr. 1141/2014.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1), met name artikel 6, leden 1 en 7.

Artikel 5 0 1 — Uitgaven in verband met het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het secretariaat en de financiering van het Comité van onafhankelijke vooraanstaande personen.

Het bedrag van de bestemmingsontvangsten bedoeld in artikel 21, lid 3, van het Financieel Reglement wordt geraamd op 100 EUR.

Rechtsgronden

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1), met name artikel 11, lid 2.

Titel 10 — Overige uitgaven

Hoofdstuk 10 0 — Voorzieningen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Hoofdstuk 10 1 — Reserve voor onvoorziene uitgaven

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van niet te voorziene uitgaven, voortkomend uit tijdens het begrotingsjaar te nemen begrotingsbesluiten.

Hoofdstuk 10 3 — Reserve voor de uitbreiding

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die worden gemaakt om de instelling voor te bereiden op de uitbreiding.

Hoofdstuk 10 4 — Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor het voorlichtings- en communicatiebeleid.

Hoofdstuk 10 5 — Voorzieningen voor gebouwen

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor investeringen in onroerend goed en inrichtingswerken door de instelling. Het Bureau van het Europees Parlement heeft verzocht een coherente en verantwoordelijke strategie voor de lange termijn op het gebied van onroerend goed en gebouwen vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke probleem van de toename van onderhoudskosten, de noodzaak van renovatie en beveiligingskosten, en waarbij de duurzaamheid van de begroting van het Europees Parlement wordt gewaarborgd.

Hoofdstuk 10 6 — Reserve voor prioritaire projecten in ontwikkeling

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven van de instelling voor prioritaire projecten in ontwikkeling.

Hoofdstuk 10 8 — Reserve voor EMAS

Cijfers

Begroting 2020

Kredieten 2019

Uitvoering 2018

p.m.

p.m.

0,—

Toelichting

Aansluitend op de besluiten die het Bureau moet nemen inzake de tenuitvoerlegging van het EMAS-actieplan, met name na de koolstofaudit van het Europees Parlement, dient dit krediet ter financiering van de relevante huishoudelijke lijnen.

PERSONEEL

Afdeling I — Europees Parlement

Functiegroep en rang

 

2020

2019

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Overige

Fracties

Overige

Fracties

Niet-ingedeeld

1

 

 

 

1

 

 

 

Subtotaal AD

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Subtotaal AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

Subtotaal AST

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Subtotaal AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

Subtotaal AST/SC

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Subtotaal AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Totaal

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Totaal-generaal

6 722(7)

6 633(8)

Bijlage

BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Begrotingsonderdeel

Rubriek

Geïnde ontvangsten

Vooruitzichten

2018

2020

5002

Ontvangsten afkomstig van de levering van goederen ten behoeve van andere afdelingen in een instelling van de Unie, of van andere instellingen of organen van de Unie — Bestemmingsontvangsten

-

5.000

501

Verkoop van gebouwen en grondstukken

-

p.m.

5110

Verhuur en onderverhuur van onroerende goederen

3 390 339

3 476 000

5111

Terugbetaling van huurlasten

128 561

958 000

550

Ontvangsten afkomstig van leveringen van diensten en werken ten behoeve van andere diensten in een instelling van de Unie, of van andere instellingen of organen van de Unie, met inbegrip van vergoedingen voor dienstreizen betaald voor rekening van en terugbetaald door andere instellingen of organen van de Unie;

4 873 135

910 000

551

Ontvangsten van derden afkomstig van op verzoek van derden verleende diensten en werkzaamheden

809 779

p.m.

570

Ontvangsten afkomstig van de terugbetaling van onverschuldigd betaalde bedragen

3 374 846

368 000

571

Ontvangsten die voor een bepaald doel ter beschikking zijn gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, daaronder begrepen de aan elke instelling vooraf toegewezen eigen ontvangsten

-

p.m.

581

Ontvangsten afkomstig van verzekeringsuitkeringen

-

p.m.

 

 TOTAAL

12 576 660

5 717 000

(1)

Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie van AD 14 naar AD 15), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(2)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal.

(3)

Waaronder één tijdelijke AD 12-post voor de directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

(4)

Waarvan drie bevorderingen ad personam (drie van AD 14 naar AD 15), verleend in bijzondere gevallen aan verdienstelijke ambtenaren.

(5)

Virtuele reserve voor ambtenaren die in het belang van de dienst gedetacheerd zijn en niet zijn opgenomen in het totaal.

(6)

Waaronder één tijdelijke AD 12-post voor de directeur van de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

(7)

Twee vaste AD-posten, één vaste AST-post, twee vaste AST-SC-posten, twee tijdelijke AD‑posten en twee tijdelijke AST-posten voor de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, niet aangemerkt als posten van het Europees Parlement.

(8)

Twee vaste AD-posten, één vaste AST-post, twee vaste AST-SC-posten, twee tijdelijke AD-‑Europese politieke stichtingen, niet aangemerkt als posten van het Europees Parlement.


INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

25.3.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

23

6

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 27 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid