Procedură : 2019/2003(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0182/2019

Texte depuse :

A8-0182/2019

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.8

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0326

RAPORT     
PDF 450kWORD 113k
25.3.2019
PE 636.229v01-00 A8-0182/2019

referitor la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020

(2019/2003(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Vladimír Maňka

PR_BUD_EstimEP

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la estimarea bugetului Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020

(2019/2003(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1023/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Statutului funcționarilor Uniunii Europene și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual în UE(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 aprilie 2018 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2019(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 septembrie 2018 referitoare la prevenirea și combaterea hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică a UE(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2018 referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2019 referitoare la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European(10),

–  având în vedere raportul prezentat Biroului de către Secretarul General privind proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020,

–  având în vedere proiectul preliminar de estimare a bugetului întocmit de Birou la 25 martie 2019 în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) și cu articolul 96 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere proiectul de estimare a bugetului întocmit de Comisia pentru bugete în conformitate cu articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului,

–  având în vedere articolul 96 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0182/2019),

A.  întrucât această procedură reprezintă a cincea procedură bugetară completă desfășurată în noua legislatură și cel de al șaptelea an al cadrului financiar multianual 2014-2020;

B.  întrucât bugetul pe 2020, sub forma propusă în raportul Secretarului General, este în curs de pregătire, în contextul unei creșteri anuale a plafonului de la rubrica V (inflație și creștere reală), permițând o marjă mai mare pentru creșterea economică și investiții, precum și aplicarea în continuare a unor politici care urmăresc realizarea de economii și îmbunătățirea eficienței;

C.  întrucât printre obiectivele prioritare propuse de Secretarul General pentru bugetul pe 2020 se numără următoarele: punerea la dispoziție a resurselor necesare pentru primul an complet de după alegerea unui nou Parlament și a unei noi Comisii și alocarea resurselor pentru proiectele prioritare referitoare la interacțiunea cu cetățenii, proiectele imobiliare multianuale, securitate și evoluțiile din sectorul informatic;

D.  întrucât Secretarul General a propus un buget de 2 068 530 000 EUR pentru proiectul preliminar de estimare a bugetului Parlamentului pentru exercițiul financiar 2020, ceea ce reprezintă o majorare globală cu 3,58 % față de bugetul pentru 2019 și o cotă de 18,38 % din rubrica V din CFM 2014-2020;

E.  întrucât bugetul este alcătuit, în proporție de aproape două treimi, din cheltuieli indexate ce privesc, în cea mai mare parte, remunerațiile, pensiile, cheltuielile medicale și indemnizațiile deputaților activi și pensionați (21 %) și ale personalului (35 %), precum și clădirile (13 %), care sunt ajustate, în conformitate cu Statutul funcționarilor și cu Statutul deputaților, în funcție de indexarea sectorială sau de rata inflației;

F.  întrucât Parlamentul European a subliniat deja în Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016(11) că bugetul Parlamentului ar trebui să aibă o bază realistă și să fie în conformitate cu principiile disciplinei bugetare și bunei gestiuni financiare; constată că sumele forfetare reprezintă un instrument util și recunoscut pe scară largă pentru a crește flexibilitatea și transparența;

G.  întrucât bugetul Parlamentului European ar trebui să garanteze deplina sa competență legislativă și să permită buna funcționare a acestuia;

H.  întrucât credibilitatea Parlamentului în calitatea sa de componentă a autorității bugetare depinde într-o anumită măsură de capacitatea sa de a-și gestiona cheltuielile proprii și de capacitatea sa de a dezvolta democrația la nivelul Uniunii;

I.  întrucât 2020 va fi primul an complet de după alegeri și, prin urmare, va marca o revenire la ritmul normal al activităților politice de bază și al activităților de sprijin;

J.  întrucât Fondul facultativ de pensii a fost înființat în 1990 prin Normele Biroului privind regimul (facultativ) de pensii complementare(12);

K.  întrucât la 16 iunie 1999, Curtea de Conturi a emis avizul nr. 5/99 privind fondul și sistemul de pensii pentru deputații în Parlamentul European;

Cadrul general

1.  subliniază că proporția bugetului Parlamentului în 2020 ar trebui menținută sub 20 % din plafonul rubricii V; constată că nivelul bugetului estimat pentru 2020 corespunde unui procent de 18,22 %, care este mai mic decât cel din 2019 (18,51 %), fiind cel mai mic procent din cadrul rubricii V înregistrat în ultimii 15 ani;

2.  evidențiază că cea mai mare parte a bugetului Parlamentului este stabilită pe baza obligațiilor statutare sau contractuale și face obiectul indexării anuale;

3.  salută acordul la care s-a ajuns în cadrul reuniunilor de conciliere dintre Birou și Comisia pentru bugete desfășurate la 19 martie 2019, de a stabili majorarea bugetului pe 2019 la 2,68%, procent ce corespunde nivelului global al estimării bugetului pe 2020 de 2 050 430 000 EUR, de a reduce nivelul cheltuielilor din proiectul preliminar de estimare a bugetului aprobat de Birou la 11 martie 2019 cu 18,1 milioane EUR și de a reduce în mod corespunzător creditele propuse pentru următoarele linii bugetare:

1004 - Cheltuieli de deplasare ordinare; 1200 - Remunerații și indemnizații; 1402 - Alți agenți - Șoferi în cadrul Secretariatului general; 2007 - Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor; 2022 - Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor; 2024 - Consumul de energie; 2101 - Informatică și telecomunicații - Activități recurente - Infrastructură; 212 - Mobilier; 214 - Echipamente și instalații tehnice; 300 - Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului; 302 - Cheltuieli de protocol și de reprezentare; 3040 - Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne; 3042 - Reuniuni, congrese, conferințe și delegații; 422 - Cheltuieli aferente asistenței parlamentare.

Alocă postului 1650 - Cabinetul medial 140 000 EUR, postului 320 - Achiziționarea de servicii de expertiză 160 000 EUR și postului 3211 - Centrul pentru mass-media științifică 400 000 EUR din credite; salută faptul că aceste modificări au fost adoptate de către Birou la 25 martie 2019;

4.  recomandă serviciilor Parlamentului să pună în aplicare modificarea comentariilor de la postul 1650 - „Cabinetul medical”, deoarece creditul suplimentar +140 000 EUR are scopul de a acoperi cheltuielile pentru mediator și psiholog, pentru prevenirea și combaterea hărțuirii psihologice și sexuale, precum și la postul 320 - „Achiziționarea de servicii de expertiză”, deoarece creditul suplimentar +160 000 EUR are scopul de a acoperi cheltuielile pentru expertiză și experți în domeniul prevenirii, investigării și combaterii hărțuirii psihologice și sexuale;

5.  ia act de faptul că situația privind retragerea Regatului Unit se bazează pe o retragere ordonată cu un acord, pe baza aprobării acordului privind retragerea Regatului Unit și pe aprobarea declarației politice din partea Consiliului European din 25 noiembrie 2018, conform căreia Regatul Unit ar contribui la bugetul Uniunii până în 2020; ia act de faptul că cea mai mare parte a economiilor rezultate din retragere au fost deja incluse în bugetul 2019 și că, pentru 2020, ar exista doar o ușoară scădere a anumitor cheltuieli, ca urmare a faptului că vor fi cu 46 de deputați mai puțini;

6.  ia act de faptul că, în cazul în care Regatul Unit nu se retrage din Uniune sau se retrage fără un acord, creditele propuse pot fi ajustate pe parcursul procedurii bugetare, de către Birou, de către Comisia pentru bugete sau de către plen;

7.  subliniază că funcțiile esențiale ale Parlamentului sunt de a colegifera, împreună cu Consiliul, și a decide cu privire la bugetul Uniunii, a-i reprezenta pe cetățeni și a controla activitatea altor instituții ale Uniunii;

8.  subliniază rolul Parlamentului în consolidarea conștiinței politice europene și în promovarea valorilor Uniunii;

9.  subliniază că, comparativ cu propunerea Secretarului General, sunt necesare economii pentru ca creșterea propusă să se apropie de rata generală a inflației preconizată pentru 2020 și că sunt puternic încurajate toate eforturile care vizează o utilizare mai eficientă și mai transparentă a fondurilor publice;

Transparență și exactitate

10.  ia act de nivelul ridicat de transparență în pregătirea raportului Secretarului General, cum ar fi furnizarea de informații suplimentare privind planificarea pe termen mediu și lung, investițiile, obligațiile statutare, cheltuielile administrative și metodologia, astfel cum a solicitat autoritatea bugetară;

11.  solicită ca bugetul Parlamentului pe 2020 să dea dovadă de realism și precizie în ceea ce privește corelarea nevoilor cu costurile aferente, pentru a evita pe cât posibil alocările bugetare excesive;

12.  subliniază că ar trebui să se acorde atenție maximă pentru a garanta că resursele bugetare și umane globale aflate la dispoziția Parlamentului sunt utilizate în cel mai rentabil mod cu putință, pentru a permite instituției și deputaților săi să își îndeplinească cu succes misiunea cea mai de seamă, respectiv în domeniul legislativ; reiterează faptul că acest lucru implică o planificare și o organizare atentă a metodelor sale de lucru și, ori de câte ori este posibil, punerea în comun a funcțiilor și structurilor pentru a evita birocrația inutilă, suprapunerile funcționale și paralelismele în activitate și resurse;

Interacțiunea cu cetățenii

13.  salută inaugurarea centrelor „Europa Experience” care sunt spații expoziționale ce reproduc conceptul de succes „Parlamentarium” de la Bruxelles la o scară mai redusă; observă că, pentru 2020, este planificată instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură;

14.  ia act de faptul că suma înscrisă în buget pentru instalarea a cinci noi centre „Europa Experience” în birourile de legătură acoperă infrastructura de expoziții în sine, gestionată de DG COMM, dar nu și zonele de expoziție; solicită detalii suplimentare cu privire la amploarea costurilor totale preconizate înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

15.  ia act de crearea unei serii de instalații mobile, care vor face turul statelor membre cu scopul de a duce Uniunea mai aproape de cetățeni;

Politica imobiliară și în domeniul transporturilor

16.  își reiterează solicitarea de a se asigura un proces decizional transparent în domeniul politicii imobiliare, bazat pe o informare timpurie, ținând seama în mod corespunzător de articolul 266 din Regulamentul financiar;

17.  nu este de acord cu actuala practică de a utiliza transferurile colectoare de sfârșit de an pentru a contribui la proiectele imobiliare în curs; subliniază că aceste transferuri colectoare sunt efectuate în mod sistematic pe aceleași capitole, titluri și, adesea, exact pe aceleași linii bugetare și se întreabă dacă există o supraestimare programată a acestora, pentru a genera fonduri pentru finanțarea politicii imobiliare a Parlamentului European; consideră că politica imobiliară ar trebui să fie finanțată în mod transparent de la liniile bugetare dedicate acesteia;

18.  recomandă ca în planificarea bugetară anuală pentru toate clădirile să se aloce o sumă pentru costurile de întreținere și de renovare corespunzătoare unui procent de 3 % din costurile totale ale clădirilor noi, în cadrul unei politici imobiliare regulate și anticipative; subliniază că este necesară o strategie imobiliară care să garanteze eficacitatea costurilor și să scoată în evidență avantajele potențiale care rezultă din proximitatea clădirilor, cum ar fi sinergiile datorită partajării funcțiilor administrative, a spațiilor de birouri și a atribuirii de săli;

19.  observă că recepția și ocuparea întregii aripi de est a noii clădirii Konrad Adenauer sunt prevăzute pentru anul 2020 și ia act de faptul că lucrările la noua aripă de vest vor începe imediat după aceea; ia act de faptul că este nevoie să se prevadă cheltuieli pentru gestionarea proiectului în etapele finale ale construcției, cum ar fi pentru operațiunile semnificative de mutare, prima mobilare, precum și pentru securitatea și supravegherea șantierului;

20.  ia act de faptul că chiria și întreținerea tuturor clădirilor Parlamentului din Luxemburg sunt încă incluse în buget pentru întregul an, având în vedere că mutarea din clădirile existente poate fi făcută doar treptat; cere Secretarului General să prezinte detalii privind mutarea treptată și să explice de ce nu este posibil să se realizeze economii deja în anul 2020;

21.  solicită detalii suplimentare privind lucrările tehnice pregătitoare, inclusiv transferul funcționalităților, cum ar fi cele situate în clădirea PHS, în alte clădiri; solicită Comisiei pentru bugete să prezinte estimări detaliate și defalcarea costurilor aferente înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

22.  își exprimă rezerve cu privire costurile foarte ridicate ale anumitor lucrări propuse, și anume: instalarea sălilor de seminar pentru vizitatori în clădirea Atrium (8,720 milioane EUR), spațiul multifuncțional din zona Esplanadei (2,610 milioane EUR), înființarea unei cantine cu autoservire în clădirea SDM din Strasbourg (1,9 milioane EUR); îl invită pe Secretarul General să prezinte Comisiei pentru bugete toate informațiile legate de aceste decizii, înainte de lectura bugetului programată de Parlament în toamna anului 2019;

23.  consideră că ar trebui realizate economii suplimentare în ceea ce privește cheltuielile cu mobilierul destinat birourilor deputaților și asistenților lor, având în vedere că aceste birouri vor fi renovate complet la începutul mandatului în 2019;

24.  este preocupat de intențiile Parlamentului de a-și extinde activitatea și prezența diplomatică în Indonezia (Jakarta), în Etiopia (Addis Abeba) și în Statele Unite (New York); regretă că, în pofida faptului că nu există o analiză cuprinzătoare a raportului costuri-beneficii și nu au fost dezvoltate argumentele care au stat la baza alegerii acestor locații specifice, Biroul a aprobat propunerea, precum și numirea actualului șef al biroului Parlamentului din Washington D.C. ca nou șef al biroului din Jakarta; îndeamnă, prin urmare, Secretarul General să identifice liniile bugetare afectate și să clarifice această situație lipsită de transparență, explicând procesul care a condus la decizia de a reține aceste locații diferite și la numirea noului șef al biroului de la Jakarta; consideră că această decizie trebuie suspendată între timp;

25.  consideră că este posibil să se realizeze economii la bugetul Parlamentului prin stabilirea unui sediu unic; reamintește analiza realizată de Curtea de Conturi în 2014, care estima costurile cauzate de dispersia geografică a Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; reamintește, în plus, că dispersia geografică a Parlamentului generează 78 % din totalul misiunilor personalului statutar al Parlamentului, iar impactul asupra mediului constă în emisii de CO2 cuprinse între 11 000 și 19 000 de tone; solicită, prin urmare, o foaie de parcurs către un sediu unic;

Securitatea

26.  ia act de faptul că bugetul 2020 va include tranșe finale ale unor investiții substanțiale începute în 2016, realizate cu scopul de a îmbunătăți în mod semnificativ securitatea Parlamentului; evidențiază că aceste proiecte au vizat diferite domenii, în principal referitoare la clădiri, echipamente și personal, dar și îmbunătățiri în domeniul securității informatice și al securității comunicațiilor;

27.  subliniază că, grație proiectului iPACS, Parlamentul va dispune de tehnologii de securitate moderne și integrate pentru a elimina deficiențele ce persistă în ceea ce privește securitatea clădirilor, iar în 2020 proiectul va fi în al cincilea și ultimul an de implementare; invită Secretarul General să prezinte detaliat toate cheltuielile legate de securitatea clădirilor începând cu 2016;

28.  consideră că aplicațiile informatice sunt instrumente importante pentru ca deputații și personalul să își desfășoare activitatea, dar pot fi vulnerabile la atacurile cibernetice; salută, prin urmare, faptul că în ultimii doi ani a fost consolidată echipa însărcinată cu activități în domeniul securității cibernetice; salută în special faptul că, după ce se va atinge „viteza de croazieră”, iar implementarea planului de acțiune privind securitatea cibernetică va continua, bugetul aferent va crește doar pentru a acoperi inflația;

29.  salută eforturile de îmbunătățire a serviciilor oferite deputaților prin investiții continue în dezvoltarea aplicațiilor informatice, continuarea programului e-Parlament, cercetarea și dezvoltarea în domeniul învățării automate cu memorii de traducere și proiectul multianual de gestionare tehnică pentru sălile de conferință; solicită mai multe informații cu privire la suma totală cheltuită în ultimii ani pentru programele respective; ia act de implementarea treptată pe termen lung a proiectelor respective, cu scopul de a împărți costurile pe parcursul mai multor exerciții financiare;

30.  solicită Biroului să găsească o soluție tehnică pentru a permite deputaților să își exercite dreptul de vot atunci când se află în concediu de maternitate, de paternitate sau în concediu medical;

Aspecte legate de deputați și de asistenții parlamentari acreditați

31.  consideră că drepturile sociale și de pensie ale asistenților parlamentari acreditați (APA) ar trebui respectate; în acest sens, își reiterează solicitarea de a se găsi o soluție viabilă pentru asistenții parlamentari acreditați care, după ce au lucrat fără întrerupere timp de două legislaturi, până la sfârșitul actualei legislaturi, nu vor avea drept de acces la sistemul european de drepturi de pensie atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare, întrucât perioada de timp în care au fost angajați este mai scurtă decât cei zece ani de serviciu necesari în conformitate cu Statutul funcționarilor, ca urmare a organizării anticipate a alegerilor din 2014, precum și din cauza întârzierilor în validarea noilor contracte ale APA cauzate de volumul mare de muncă din perioada de după alegerile din 2009; invită, prin urmare, Secretarul General să prezinte noi propuneri practice și credibile pentru rezolvarea definitivă a acestei probleme;

32.  ia act de revizuirea ratelor indemnizațiilor acordate APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului; reamintește, cu toate acestea, cererea sa repetată adresată Biroului de a lua măsuri pentru alinierea deplină a ratelor indemnizațiilor acordate funcționarilor, celorlalți agenți și APA pentru deplasările în interes de serviciu între cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului, începând cu următoarea legislatură;

33.  salută decizia privind stagiarii deputaților, adoptată de Birou la 10 decembrie 2018; solicită ca dezbaterea privind aspectele tehnice ale deciziei respective să fie finalizată pentru ca aceasta să intre în vigoare la 2 iulie 2019; subliniază că remunerațiile stagiarilor ar trebui, cel puțin, să le acopere cheltuielile de subzistență;

34.  se așteaptă ca serviciile de traducere ale Parlamentului să fie la înălțimea misiunii lor principale, aceea de a sprijini procesul legislativ european și pe deputați în îndeplinirea sarcinilor lor, prin furnizarea de traduceri de înaltă calitate, în cadrul unei strategii durabile pentru viitor;

35.  își reiterează îngrijorarea cu privire la cheltuielile suplimentare pentru interpretarea explicațiilor orale ale voturilor în timpul sesiunilor plenare; îl îndeamnă pe Secretarul General să prezinte o defalcare detaliată a costurilor legate de explicațiile orale ale voturilor; reamintește că deputații care doresc să își explice pozițiile de vot sau să ridice probleme ce țin de preocupările electoratului lor dispun și de alte posibilități, cum ar fi explicația scrisă a voturilor sau diverse instrumente de comunicare publică; consideră, în acest context, că, pentru a realiza economii semnificative, explicațiile orale ale voturilor ar putea fi eliminate;

36.  reamintește că la articolul 27 alineatele (1) și (2) din Statutul deputaților se prevăd următoarele: „Fondul de pensii facultativ stabilit de Parlament se păstrează după intrarea în vigoare a prezentului statut pentru deputații sau foștii deputați care au dobândit deja drepturi sau sunt pe cale de a dobândi drepturi în respectivul fond” și că „[d]repturile dobândite și drepturile viitoare se păstrează integral.”; invită Secretarul General și Biroul să respecte pe deplin Statutul deputaților și să stabilească de urgență cu Fondul de pensii un plan clar pentru ca Parlamentul să își asume și să își preia obligațiile și responsabilitățile privind sistemul de pensii facultativ al deputaților săi; reamintește cererea adresată Curții de Conturi de a analiza Fondul de pensii facultativ al deputaților și solicită să se analizeze modalități de asigurare a unei finanțări sustenabile a Fondului de pensii facultativ, în conformitate cu dispozițiile Statutului deputaților, garantând totodată transparența;

37.  își reiterează apelul privind asigurarea transparenței indemnizației pentru cheltuieli generale (ICG) a deputaților; regretă faptul că Biroul nu a reușit să aducă mai multă transparență și responsabilitate în această chestiune;

Aspecte legate de personal

38.  consideră că, într-o perioadă în care este probabil ca resursele financiare și de personal de care dispun instituțiile Uniunii să fie din ce în ce mai limitate, este important să se identifice domenii, printre care serviciile informatice și de securitate, serviciile de interpretare și de traducere și serviciile de transport, în care sinergiile dintre funcțiile administrative ar putea fi mărite, folosind experiența Parlamentului și a celorlalte instituții ale Uniunii și ținând pe deplin seama de dificultățile asociate procesului de management și de diferențele de scală, în vederea încheierii unor acorduri de cooperare echitabile;

39.  salută acordurile de cooperare existente dintre Parlament, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European și dorește să se identifice și alte domenii în care funcțiile administrative ar putea fi partajate; invită Secretarul General să evalueze cooperarea actuală dintre instituțiile Uniunii pentru a identifica și alte potențiale sinergii și economii;

40.  sprijină principiul accesibilității pentru toți cetățenii; solicită Secretarului General să analizeze fezabilitatea creării unui serviciu de interpretare în limbajul internațional al semnelor pentru toate dezbaterile în plen, pentru a da curs solicitărilor în acest sens adoptate în plen;

41.  reamintește recomandările din rezoluțiile Parlamentului din 26 octombrie 2017, 11 septembrie 2018 și 15 ianuarie 2019 referitoare la combaterea hărțuirii sexuale și a abuzurilor în Uniune, precum și măsurile de prevenire și de combatere a hărțuirii morale și sexuale; cere sprijin pentru a acoperi costurile cu expertiza externă necesară pentru a extinde auditul extern la Comitetul consultativ pentru personalul Parlamentului privind prevenirea hărțuirii; cere să se aloce credite pentru implementarea integrală a măsurilor de reformă din Parlamentul European privind combaterea hărțuirii, menționate în foaia de parcurs, inclusiv să se realizeze acțiuni frecvente de formare privind combaterea hărțuirii, destinate întregului personal, asistenților parlamentari acreditați și deputaților; în plus, este de părere că sunt necesare credite pentru a acoperi costurile cu mediatorii și alți experți competenți în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire din Parlament, împreună cu rețeaua de consilieri confidențiali și cu structurile actuale;

42.  recomandă utilizarea în mai mare măsură a videoconferințelor și a altor tehnologii, pentru a proteja mediul și a economisi resurse, în special reducând deplasările personalului între cele trei locuri de desfășurare a activității;

Alte chestiuni

43.  consideră că procedura de adoptare a estimării bugetului Parlamentului ar trebui să fie revizuită, ținând seama de documentul în curs de elaborare la grupul de lucru privind procedura bugetară internă a Parlamentului, respectând dorința grupurilor politice de a simplifica procedura actuală, de a o face mai eficientă, prin reducerea volumului de muncă al deputaților și al personalului, precum și de a-i crește gradul de transparență și de a clarifica responsabilitățile între actorii implicați; reamintește că, în procedura actuală, Comisia pentru bugete îndeplinește aceleași sarcini de două ori, în cursul etapei de primăvară (concilierea cu Biroul pentru adoptarea estimării bugetului Parlamentului) și în cursul etapei de toamnă (depunerea amendamentelor bugetare), ceea ce conduce la un număr mai mare de reuniuni, la elaborarea mai multor documente și la creșterea cheltuielilor conexe (traducere, interpretare etc.);

44.  solicită să se mențină finanțarea corespunzătoare a Centrului european pentru mass-media științifică, pentru a coopera cu posturile de televiziune, mijloacele de comunicare socială și alți parteneri, cu scopul de a stabili obiective de formare pentru tineri jurnaliști, în special în ceea ce privește noile evoluții ale științei și tehnologiei și știrile bazate pe fapte, evaluate inter pares;

45.  invită Secretarul General și Biroul să promoveze o cultură a întocmirii bugetului în funcție de performanțe și de criteriile de sustenabilitate a mediului în întreaga administrație a Parlamentului și să promoveze abordarea bazată pe gestionarea de maximă eficiență, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și a reduce formalitățile administrative și birocrația în activitatea internă a instituției; subliniază că gestionarea de maximă eficiență constă în îmbunătățirea continuă a procedurii de lucru, grație simplificării și experienței acumulate de personalul administrativ;

o

o  o

46.  adoptă estimarea bugetului pentru exercițiul financiar 2020;

47.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție și estimarea bugetului.

(1)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 287, 29.10.2013, p. 15.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0417.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0182.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0331.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0404.

(9)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0503.

(10)

Texte adoptate, P8_TA(2019)0010.

(11)

  Texte adoptate, P8_TA(2015)0172.

(12)

  Texte adoptate de Birou, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


ANEXĂ: PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

PROIECT DE ESTIMARE A BUGETULUI

2020

Contribuția Uniunii Europene la finanțarea cheltuielilor

Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2020

Rubrica

Sumă

 

 

Cheltuieli

2 050 430 000

Resurse proprii

172 219 530

Contribuția datorată

1 878 210 470

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul - Capitolul - Articolul - Postul

Rubrica

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

4

VENITURI PROVENITE DE LA PERSONALUL INSTITUȚIILOR ȘI AL ALTOR ORGANISME ALE UNIUNII

4 0

IMPOZITE ȘI REȚINERI DIVERSE

4 0 0

Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

81 078 390

81 667 700

76 061 342

4 0 3

Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

p.m.

p.m.

17 646

4 0 4

Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

11 952 408

11 657 200

11 423 556

Capitolul 4 0 — Total

93 030 798

93 324 900

87 502 544

4 1

CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 1 0

Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

69 127 732

68 453 000

67 099 173

4 1 1

Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

10 000 000

9 200 000

7 653 892

4 1 2

Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

10 000

10 000

37 595

Capitolul 4 1 — Total

79 137 732

77 663 000

74 790 660

4 2

ALTE CONTRIBUȚII LA SISTEMUL DE PENSII

4 2 1

Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

p.m.

p.m.

0

Capitolul 4 2 — Total

p.m.

p.m.

0

Titlul 4 — Total

172 168 530

170 987 900

162 293 204

5

VENITURI DIN FUNCȚIONAREA ADMINISTRATIVĂ A INSTITUȚIEI

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE (LIVRĂRI DE BUNURI) ȘI IMOBILE

5 0 0

Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Încasări din vânzarea de mijloace de transport

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Încasări din livrările de bunuri către alte instituții sau organisme — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Venituri provenite din vânzarea de clădiri și terenuri — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme

p.m.

p.m.

0

Capitolul 5 0 — Total

p.m.

p.m.

0

5 1

ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI

p.m.

 

 

5 1 1

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

Capitolul 5 1 — Total

 

 

 

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI ACORDATE, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

5 2 0

Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

50 000

50 000

0

Capitolul 5 2 — Total

50 000

50 000

0

5 5

VENITURI PROVENITE DIN ÎNCASĂRILE PENTRU SERVICIILE ȘI LUCRĂRILE PRESTATE

5 5 0

Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate în beneficiul altor instituții sau organisme, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organisme și rambursate de către acestea — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

Capitolul 5 5 — Total

p.m.

p.m.

0

5 7

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI AFERENTE FUNCȚIONĂRII ADMINISTRATIVE A INSTITUȚIEI

5 7 0

Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

p.m.

p.m.

0

Capitolul 5 7 — Total

p.m.

p.m.

0

5 8

INDEMNIZAȚII DIVERSE

5 8 1

Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

p.m.

p.m.

0

Capitolul 5 8 — Total

p.m.

p.m.

0

Titlul 5 — Total

50 000

50 000

0

6

CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI ÎN CADRUL ACORDURILOR ȘI PROGRAMELOR UNIUNII

6 6

ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

6 6 0

Alte contribuții și restituiri

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Alte contribuții și restituiri

p.m.

p.m.

0

Capitolul 6 6 — Total

p.m.

p.m.

0

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

9 0 0

Venituri diverse

1 000

1 000

920 241

Capitolul 9 0 — Total

1 000

1 000

920 241

Titlul 9 — Total

1 000

1 000

920 241

TOTAL GENERAL

172 219 530

171 038 900

163 213 445

SITUAȚIA CHELTUIELILOR

Recapitularea generală a creditelor (2020 și 2019) și a execuției (2018)

Titlul Capitolul

Rubrica

Credite 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1

PERSONALUL INSTITUȚIEI

1 0

MEMBRII INSTITUȚIEI

218 824 000

225 554 051

208 099 582

1 2

FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

722 047 000

681 825 381

652 349 114

1 4

ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

169 627 000

144 622 887

154 757 192

1 6

ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONALUL INSTITUȚIEI

22 478 000

20 662 000

15 500 166

Titlul 1 — Total

1 132 976 000

1 072 664 319

1 030 706 054

2

CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

2 0

CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

228 140 000

225 411 000

240 603 149

2 1

INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

175 644 000

178 585 200

165 713 025

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

6 834 000

8 610 500

4 971 333

Titlul 2 — Total

410 618 000

412 606 700

411 287 508

3

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE GENERALE

3 0

REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

34 151 500

34 120 000

33 677 487

3 2

EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE

131 335 500

123 823 300

138 969 216

Titlul 3 — Total

165 487 000

157 943 300

172 646 702

4

CHELTUIELI AFERENTE EXERCITĂRII DE CĂTRE INSTITUȚIE A MISIUNILOR SALE SPECIFICE

4 0

CHELTUIELI SPECIFICE ALE ANUMITOR INSTITUȚII ȘI ALE ANUMITOR ORGANE

128 000 000

133 700 000

112 329 060

4 2

CHELTUIELI AFERENTE ASISTENȚEI PARLAMENTARE

207 433 000

208 819 943

207 068 303

4 4

REUNIUNI ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ALE DEPUTAȚILOR ȘI ALE FOȘTILOR DEPUTAȚI

480 000

460 000

440 000

Titlul 4 — Total

335 913 000

342 979 943

319 837 363

5

AUTORITATEA PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI COMITETUL DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

5 0

CHELTUIELILE AUTORITĂȚII PENTRU PARTIDELE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE ȘI ALE COMITETULUI DE PERSONALITĂȚI INDEPENDENTE

285 000

280 000

p.m.

Titlul 5 — Total

285 000

280 000

p.m.

10

ALTE CHELTUIELI

10 0

CREDITE PROVIZORII

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

5 151 000

10 504 000

p.m.

10 3

REZERVĂ PENTRU EXTINDERE

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVĂ PENTRU POLITICA DE INFORMARE ȘI DE COMUNICARE

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

CREDITE PROVIZORII PENTRU CLĂDIRI

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVĂ PENTRU NOI OBIECTIVE PRIORITARE

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERVĂ EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 10 — Total

5 151 000

10 504 000

0

TOTAL GENERAL

2 050 430 000

1 996 978 262

1 934 477 627

SECȚIUNEA I — PARLAMENTUL EUROPEAN

Venituri — Resurse proprii

Titlul 4 — Venituri provenite de la personalul instituțiilor și al altor organisme ale Uniunii

Capitolul 4 0 — Impozite și rețineri diverse

Articolul 4 0 0 — Încasări din impozitul pe remunerațiile, salariile și indemnizațiile membrilor instituției, ale funcționarilor, ale celorlalți agenți și ale beneficiarilor de pensii

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Temei juridic

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, în special articolul 12.

Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 260/68 al Consiliului din 29 februarie 1968 de stabilire a condițiilor și a procedurii de aplicare a impozitului stabilit în beneficiul Comunităților Europene (JO L 56, 4.3.1968, p. 8).

Articolul 4 0 3 — Încasări din contribuția temporară care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 66a din respectivul statut, în versiunea în vigoare până la 15 decembrie 2003.

Articolul 4 0 4 — Încasări din prelevarea specială și din taxa de solidaritate care afectează remunerațiile membrilor instituției, ale funcționarilor și ale celorlalți agenți în activitate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 66a.

Capitolul 4 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 83 alineatul (2).

Articolul 4 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 4, articolul 11 alineatele (2) și (3) și articolul 48 din anexa VIII.

Articolul 4 1 2 — Contribuția funcționarilor și a agenților temporari aflați în concediu în interes personal la sistemul de pensii

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

10 000

10 000

33 059,00

Capitolul 4 2 — Alte contribuții la sistemul de pensii

Articolul 4 2 1 — Contribuții ale deputaților în Parlamentul European la un sistem de pensii

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Temei juridic

Normele privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European, în special anexa III.

Titlul 5 — Venituri din funcționarea administrativă a instituției

Capitolul 5 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri) și imobile

Articolul 5 0 0 — Încasări din vânzarea de bunuri mobile (livrări de bunuri)

Postul 5 0 0 0 — Încasări din vânzarea de mijloace de transport

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială a mijloacelor de transport aparținând instituției.

Postul 5 0 0 1 — Încasări din vânzarea de alte bunuri mobile

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest post este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea sau răscumpărarea parțială de bunuri mobile aparținând instituției, altele decât mijloace de transport.

Postul 5 0 0 2 — Venituri provenite din livrările de bunuri către alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

 

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 0 1 — Venituri provenite din vânzarea de clădiri și terenuri — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Prezentul articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din vânzarea de bunuri imobile aparținând instituției.

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 0 2 — Încasări din vânzarea de publicații, imprimate și filme

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol cuprinde, de asemenea, veniturile din vânzarea acestor produse pe suport electronic.

Capitolul 5 1 — Încasări din închirieri

Articolul 5 1 1 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile și rambursarea de cheltuieli locative

Postul 5 1 1 0 — Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii în cadrul acestui post sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Postul 5 1 1 1 — Rambursarea de cheltuieli locative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 2 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele

Articolul 5 2 0 — Venituri din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

50 000

50 000

1 111,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor provenite din investiții sau împrumuturi acordate, dobânzi bancare și altele, încasate în conturile instituției.

Capitolul 5 5 — Venituri provenite din încasările pentru serviciile și lucrările prestate

Articolul 5 5 0 — Venituri provenite din prestări de servicii sau efectuarea de lucrări pentru alte departamente din cadrul unei instituții a Uniunii sau pentru alte instituții sau organe ale Uniunii, inclusiv indemnizațiile de delegație plătite în numele altor instituții sau organe ale Uniunii și rambursate de acestea — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 5 1 — Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Capitolul 5 7 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Articolul 5 7 0 — Venituri provenind din restituirea sumelor plătite nejustificat — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 1 — Venituri corespunzătoare unei anumite destinații, precum veniturile provenite de la fundații, din subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Articolul 5 7 2 — Rambursarea cheltuielilor de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor aferente rambursării de cheltuieli de asigurări sociale efectuate în numele unei alte instituții.

Articolul 5 7 3 — Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative a instituției

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Capitolul 5 8 — Indemnizații diverse

Articolul 5 8 1 — Venituri provenind din indemnizațiile de asigurări încasate — Venituri alocate

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

 

Comentarii

În conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar, aceste venituri sunt considerate ca fiind venituri alocate și conduc la deschiderea de credite suplimentare care trebuie înregistrate în liniile din care au fost suportate cheltuielile inițiale care au dat naștere veniturilor corespondente.

Acest articol cuprinde, de asemenea, rambursarea de către societățile de asigurare a remunerațiilor funcționarilor implicați în accidente.

Titlul 6 — Contribuții și restituiri în cadrul acordurilor și programelor Uniunii

Capitolul 6 6 — Alte contribuții și restituiri

Articolul 6 6 0 — Alte contribuții și restituiri

Postul 6 6 0 0 — Alte contribuții și restituiri

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Titlul 9 — Venituri diverse

Capitolul 9 0 — Venituri diverse

Articolul 9 0 0 — Venituri diverse

Cifre

Buget 2020

Buget 2019

Execuție 2018

1 000

1 000

648 807,00

Comentarii

Acest articol este destinat înregistrării veniturilor diverse.

Detaliile privind cheltuielile și veniturile rezultate din împrumuturi și închirieri sau din prestări de servicii din cadrul acestui articol sunt prezentate într-o anexă la prezentul buget.

Cheltuieli — Cheltuieli

Titlul 1 — Personalul instituției

Capitolul 1 0 — Membrii instituției

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizațiilor prevăzute de Statutul deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 9 și 10.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 1 și 2.

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare ordinare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor de deplasare și de ședere legate de deplasările spre și dinspre locurile de desfășurare a activității și alte misiuni.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 10-21 și 24.

Postul 1 0 0 5 — Alte cheltuieli pentru deplasări

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat rambursării cheltuielilor pentru deplasările complementare și a cheltuielilor pentru deplasările efectuate în statul membru în care a fost ales deputatul.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 22 și 23.

Postul 1 0 0 6 — Indemnizație pentru cheltuieli generale

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activității parlamentare a deputaților, în conformitate cu Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 170 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 25-28.

Postul 1 0 0 7 — Indemnizație pentru exercitarea funcțiilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

190 000

187 000

163 631,40

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de ședere și de reprezentare aferente funcțiilor Președintelui Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 20.

Decizia Biroului din17 iunie 2009.

Articolul 1 0 1 — Asigurări de accident, de boală și alte măsuri de protecție socială

Postul 1 0 1 0 — Asigurări de accident, de boală și alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere asigurările de accident, rambursarea cheltuielilor medicale ale deputaților și asigurările de pierdere și furt pentru efectele și obiectele personale ale deputaților.

De asemenea, acesta este destinat să acopere asigurările și asistența oferită deputaților care se află în deplasare oficială și au nevoie de repatriere, dacă se îmbolnăvesc grav, sunt victime ale unui accident sau ale unor incidente neprevăzute care împiedică buna desfășurare a deplasării. Asistența cuprinde organizarea repatrierii și achitarea cheltuielilor aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolele 18 și 19.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 3-9 și articolul 29.

Normele comune privind asigurările de accident și de boli profesionale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Normele comune privind asigurările de boală ale funcționarilor Comunităților Europene.

Decizia Comisiei de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.

Postul 1 0 1 2 — Intervenții specifice în beneficiul deputaților cu handicap

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

892 000

876 000

654 850,51

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere anumite cheltuieli necesare furnizării de asistență unui deputat cu handicap grav.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 30.

Articolul 1 0 2 — Indemnizații tranzitorii

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere finanțarea indemnizației tranzitorii la încetarea mandantului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 13.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 45-48 și 77.

Articolul 1 0 3 — Pensii

Postul 1 0 3 0 — Pensii pentru limită de vârstă (CID)

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii pentru limită de vârstă după încheierea mandatului unui deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa III la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 1 — Pensii de invaliditate (CID)

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

167 000

274 000

161 725,76

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii în caz de invaliditate a unui deputat, ce survine în cursul mandatului acestuia.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa II la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 2 — Pensii de urmaș (CID)

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata unei pensii de urmaș în caz de deces al unui deputat sau al unui fost deputat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 15 000 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 75 și anexa I la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Postul 1 0 3 3 — Regimul facultativ de pensii al membrilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 000

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a instituției din contribuția la regimul facultativ de pensii complementare al deputaților.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 500 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 27.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 76 și anexa VII la Normele referitoare la cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European (denumite în continuare „normele CID”).

Articolul 1 0 5 — Cursuri de limbi străine și informatică

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

750 000

800 000

700 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente cursurilor de limbi străine și cheltuielile aferente cursurilor de informatică pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolul 44.

Decizia Biroului din 23 octombrie 2017 privind cursurile de limbi străine și de informatică pentru deputați.

Capitolul 1 2 — Funcționari și agenți temporari

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele elemente, pentru funcționarii și agenții temporari care ocupă un post prevăzut în organigramă:

—  salariile, indemnizațiile și alocațiile aferente salariilor;

—  asigurarea de boală, asigurarea de accident și de boli profesionale, precum și alte cheltuieli de asigurări sociale;

—  indemnizațiile forfetare pentru ore suplimentare;

—  celelalte alocații și indemnizații diverse;

—  plata cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa de la locul de muncă la locul de origine;

—  efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor și cotei din plăți transferate într-o altă țară decât cea a locului de muncă;

—  asigurarea de șomaj pentru agenții temporari, precum și plățile pe care instituția trebuie să le efectueze în beneficiul agenților temporari pentru a constitui sau a menține drepturile acestora la pensie în țara lor de origine.

Acesta este destinat să acopere, de asemenea, primele de asigurare „accidente – activități sportive” pentru utilizatorii centrului sportiv al Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 450 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

150 000

110 000

60 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere plata orelor suplimentare în condițiile prevăzute în temeiul juridic.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de călătorie datorate funcționarilor și agenților temporari (inclusiv membrilor familiilor lor) la începerea sau la încetarea activității sau în cazul unui transfer care implică schimbarea locului de muncă;

—  indemnizațiile de instalare și de reinstalare și cheltuielile de mutare datorate funcționarilor și agenților temporari care trebuie să își schimbe reședința după începerea activității sau în urma unui transfer la un nou loc de muncă, precum și în momentul încetării definitive a activității, urmată de stabilirea într-o altă localitate;

—  diurnele datorate funcționarilor și agenților temporari care dovedesc că sunt obligați să își schimbe reședința la începerea activității sau în cazul unui transfer la un nou loc de muncă;

—  indemnizația de plecare pentru un funcționar după perioada de probă, în caz de inaptitudine manifestă;

—  indemnizația de reziliere de către instituție a contractului unui agent temporar;

—  diferența dintre cotizațiile plătite de către agenții contractuali unui sistem de pensii într-un stat membru și cele datorate sistemului de la nivelul Uniunii în cazul reclasificării unui contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile care trebuie plătite:

—  funcționarilor disponibilizați ca urmare a unei măsuri de reducere a numărului de locuri de muncă din instituție;

—  funcționarilor puși în concediu acordat în scopuri organizatorice legate de dobândirea de noi competențe în cadrul instituției;

—  funcționarilor și agenților temporari angajați de grupurile politice, care ocupă un post din gradele AD 16 sau AD 15 și sunt pensionați în interes de serviciu.

Acest credit acoperă, de asemenea, cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală și efectele coeficienților de corecție aplicabili acestor indemnizații (cu excepția persoanelor care beneficiază de dispozițiile articolului 42c din Statutul funcționarilor, cărora nu li se aplică coeficienți de corecție).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 41, 42c și 50 și anexa IV, precum și articolul 48a din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  indemnizațiile care trebuie plătite în conformitate cu Statutul funcționarilor sau cu Regulamentele (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 și (CE, Euratom) nr. 1748/2002 ale Consiliului;

—  cota-parte a angajatorului din asigurarea medicală a beneficiarilor indemnizațiilor;

—  efectul coeficienților de corecție aplicabili diverselor indemnizații.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 72.

Regulamentul (CE, Euratom, CECO) nr. 2689/95 al Consiliului din 17 noiembrie 1995 de instituire, cu ocazia aderării Austriei, Finlandei și Suediei, a unor măsuri specifice de încetare definitivă a activității funcționarilor Comunităților Europene (JO L 280, 23.11.1995, p. 4).

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1748/2002 al Consiliului din 30 septembrie 2002 de stabilire, în cadrul modernizării instituției, a unor măsuri speciale privind încetarea definitivă a funcțiilor unor funcționari ai Comunităților Europene, numiți într-un post permanent al Parlamentului European și ca agenți temporari ai grupurilor politice din Parlamentul European (JO L 264, 2.10.2002, p. 9).

Capitolul 1 4 — Alte categorii de personal și servicii externe

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți — Secretariatul general și grupurile politice

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere următoarele cheltuieli:

—  remunerațiile, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, ale celorlalți agenți, inclusiv ale agenților contractuali și ale consilierilor speciali (în sensul Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene), cotizațiile angajatorului la diversele sisteme de securitate socială, în principal la sistemul comunitar, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți;

—  angajarea de personal interimar;

—  facturile emise de PMO pentru angajarea agenților însărcinați cu tratarea dosarelor administrative ale agenților Parlamentului European (în special alocațiile de șomaj, drepturile de pensie etc.).

Acest credit nu acoperă cheltuielile:

—  aferente celorlalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și care ocupă funcții legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor,

—  aferente celorlalți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate și care ocupă funcția de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta.

O parte din acest credit trebuie să fie utilizată pentru recrutarea de agenți contractuali cu dizabilități în conformitate cu deciziile Biroului din 7 și 9 iulie 2008.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlurile IV, V și VI).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 1 — Alți agenți — Securitate

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care ocupă funcții legate de securitatea persoanelor și a bunurilor, securitatea informațiilor, precum și evaluarea riscurilor:

—  remunerațiile agenților contractuali și ai agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 2 — Alți agenți — Șoferi în cadrul Secretariatului General

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Comentarii

Acest credit este destinat în special să acopere cheltuielile pentru alți agenți afectați în cadrul Direcției Generale Securitate care îndeplinesc sarcina de șofer sau care coordonează activitățile legate de aceasta:

—  remunerațiile agenților contractuali și ai agenților contractuali auxiliari, inclusiv alocațiile și indemnizațiile, precum și efectele coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor acestor agenți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (titlul IV).

Dispozițiile generale de punere în aplicare privind concursurile și procedurile de selecție, recrutarea și încadrarea în grad a funcționarilor și a celorlalți agenți ai Parlamentului European (Decizia Secretarului General al Parlamentului European din 17 octombrie 2014).

Postul 1 4 0 4 — Stagii, experți naționali detașați, schimburi de funcționari și vizite de studiu

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  plățile acordate stagiarilor absolvenți de studii superioare (burse), inclusiv eventualele alocații pentru locuință,

—  cheltuielile de deplasare pentru stagiari;

—  cheltuielile suplimentare direct legate de handicapul lor;

—  cheltuielile cu asigurarea medicală și asigurarea în caz de accident pentru stagiari;

—  cheltuielile legate de organizarea sesiunilor de informare/formare pentru stagiari;

—  plata unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru stagii Schuman;

—  cheltuielile aferente schimbului de personal dintre Parlamentul European și funcția publică din statele membre, țările candidate sau organizațiile internaționale menționate în normele aplicabile;

—  cheltuielile aferente detașării unor experți naționali la Parlamentul European, în special indemnizațiile și cheltuielile de călătorie pentru aceștia;

—  cheltuielile de asigurare în caz de accident pentru experții naționali detașați;

—  indemnizațiile pentru vizitele de studiu și bursele de studiu;

—  organizarea de acțiuni de formare de interpreți de conferință și traducători, în special în colaborare cu școlile de interpreți și universitățile care oferă programe de formare a traducătorilor, precum și acordarea de burse pentru formarea și perfecționarea profesională a interpreților și traducătorilor, achiziționarea de material didactic și cheltuielile conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Norme privind punerea unor funcționari ai Parlamentului European și a unor agenți temporari ai grupurilor politice la dispoziția autorităților naționale, a organismelor asimilate acestora și a unor organizații internaționale (Decizia Biroului din 7 martie 2005).

Norme privind detașarea unor experți naționali la Parlamentul European (Decizia Biroului din 4 mai 2009).

Normele interne privind stagiile și vizitele de studiu la Secretariatul General al Parlamentului European (Deciziile Secretarului General al Parlamentului European din 1 februarie 2013 și 14 septembrie 2018).

Postul 1 4 0 5 — Cheltuieli aferente serviciilor de interpretare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere următoarele cheltuieli:

—  retribuțiile și indemnizațiile asimilate, cotizațiile sociale, cheltuielile de deplasare și alte cheltuieli ale agenților interpreți de conferință recrutați de Parlamentul European pentru reuniunile organizate de acesta în scop propriu sau în folosul altor instituții sau organisme, în cazul în care serviciile necesare nu pot fi asigurate de interpreții Parlamentului European (funcționari sau agenți temporari);

—  cheltuielile pentru operatori, tehnicieni și administratori de conferință pentru reuniunile menționate anterior, în cazul în care serviciile respective nu pot fi asigurate de funcționari, agenți temporari sau alți agenți ai Parlamentului European;

—  cheltuielile legate de serviciile prestate în folosul Parlamentului de către interpreții altor instituții regionale, naționale sau internaționale;

—  cheltuielile aferente activităților legate de interpretariat, în special cele legate de pregătirea reuniunilor și formarea și selecționarea interpreților;

—  sumele plătite Comisiei pentru gestionarea plăților pentru interpreți de conferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 2 600 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Convenția care stabilește condițiile de lucru și condițiile financiare pentru interpreții de conferință (precum și normele de aplicare aferente), adoptate la 28 iulie 1999, așa cum au fost consemnate la 13 octombrie 2004 și revizuite la 31 iulie 2008.

Postul 1 4 0 6 — Observatori

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plăților aferente cheltuielilor pentru observatori, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 1 4 2 — Servicii de traducere externe

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu serviciile de traducere, editare, dactilografiere, codificare și asistență tehnică prestate de terți.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 50 000 EUR.

Capitolul 1 6 — Alte cheltuieli legate de personalul instituției

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

163 000

163 000

111 415,93

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de organizare a concursurilor prevăzute la articolul 3 din Decizia 2002/621/CE, precum și cheltuielile de călătorie și de ședere ale candidaților la interviurile de angajare,

—  cheltuielile de organizare a procedurilor de selecție a personalului.

În cazuri justificate în mod corespunzător de nevoile operaționale și după consultarea Oficiului European pentru Selecția Personalului, acest credit poate fi utilizat în parte pentru concursuri organizate chiar de instituție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31, articolul 33 și anexa III.

Decizia 2002/620/CE a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Curții de Justiție, a Curții de Conturi, a Comitetului Economic și Social, a Comitetului Regiunilor și a Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 de înființare a Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 53) și Decizia 2002/621/CE a secretarilor generali ai Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, a grefierului Curții de Justiție, a secretarilor generali ai Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor și a reprezentantului Ombudsmanului European din 25 iulie 2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Selecția Personalului Comunităților Europene (JO L 197, 26.7.2002, p. 56).

Postul 1 6 1 2— Învățare și dezvoltare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru formarea personalului în vederea îmbunătățirii competențelor acestuia și a performanței și eficienței instituției, de exemplu prin intermediul unor cursuri de limbi străine pentru limbile de lucru oficiale.

Creditul este destinat, de asemenea, acoperirii cheltuielilor aferente altor formări pentru deputați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Articolul 1 6 3 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

760 000

749 000

517 613,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  în cadrul unei politici interinstituționale în favoarea persoanelor cu handicap aparținând următoarelor categorii:

—  funcționari și agenți temporari în activitate;

—  soții și soțiile funcționarilor și agenților temporari în activitate;

—  copii aflați în întreținere în sensul Statutului funcționarilor Uniunii Europene,

rambursarea, în limitele posibilităților bugetare, după epuizarea drepturilor eventual acordate la nivel național în țara de reședință sau de origine, a cheltuielilor de altă natură decât medicale care sunt recunoscute ca fiind necesare și sunt generate de dizabilitate, justificate în mod corespunzător și nerambursate de către regimul comun de asigurări medicale;

—  intervențiile în favoarea funcționarilor și a agenților care sunt într-o situație deosebit de dificilă;

—  acordarea unei subvenții în beneficiul Comitetului pentru personal și pentru cheltuielile accesorii ale Serviciului social. Contribuțiile sau rambursarea cheltuielilor de către Comitetul pentru personal pentru participanții la o activitate de asistență socială vor fi destinate finanțării de activități care au o dimensiune socială, culturală sau lingvistică, dar nu vor constitui subvenții destinate individual unor membri ai personalului sau unor familii;

—  alte măsuri cu caracter social, la nivel instituțional și interinstituțional, în favoarea funcționarilor, a celorlalți agenți și a personalului pensionat;

—  finanțarea unor măsuri de înlesnire rezonabilă sau a cheltuielilor de analiză medicală sau socială specifice pentru funcționari, pentru alți agenți cu dizabilități în curs de recrutare sau care au nevoie de înlesniri ca urmare a unor evenimente survenite în cursul carierei, precum și pentru stagiarii cu dizabilități în curs de selectare, în conformitate cu articolul 1d din Statutul funcționarilor, în special măsuri de asistență personală la locul de muncă și pe durata misiunilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 70 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 1d, articolul 9 alineatul (3) al treilea paragraf și articolul 76.

Postul 1 6 3 1 — Mobilitate

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu planul de mobilitate din diferitele locuri de desfășurare a activității.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

252 000

240 000

212 286,81

Comentarii

Acest credit este destinat să încurajeze și să susțină financiar orice inițiativă de promovare a relațiilor sociale între agenții de diverse naționalități, de exemplu prin subvenții pentru cluburi, cercuri sportive și culturale ale personalului, precum și să contribuie la costul unei structuri permanente de întrunire (activități culturale, sportive și recreative, restaurant) pentru timpul liber.

Acest credit acoperă, de asemenea, participarea financiară la activitățile sociale interinstituționale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 600 000 EUR.

Articolul 1 6 5 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 5 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de funcționare ale cabinetelor medicale, ale Serviciului de gestionare a absențelor medicale, ale Unității pentru prevenire și bunăstare la locul de muncă în cele trei locuri de desfășurare a activității, inclusiv controalele medicale, achiziționarea de materiale, produse farmaceutice etc., cheltuielile aferente controalelor medicale, în special în contextul medicinii muncii, controalelor medicale la angajare, controalelor periodice și supravegherii stării de sănătate pentru „posturi în sectorul securității, al pazei și cu risc definit”, rapoartelor medicale, ergonomiei, cheltuielile legate de funcționarea comisiei pentru invaliditate, arbitraje și expertize, precum și cheltuielile aferente serviciilor externe prestate de medicii specialiști, de personalul de asistență considerate necesare de consilierii medicali.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de achiziționare a anumitor instrumente de lucru considerate necesare din punct de vedere medical și cheltuielile cu prestatorii de servicii medicale, paramedicale sau de suplinire pe termen scurt.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 33, articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

Postul 1 6 5 2 — Cheltuieli cu restaurantele

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

800 000

1 080 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu restaurantele.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 1 6 5 4 — Structuri de îngrijire a copiilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cota-parte a Parlamentului European din totalul cheltuielilor organizaționale și cele aferente prestării de servicii pentru structurile interne de îngrijire a copiilor, precum și pentru cele externe de îngrijire a copiilor cu care a fost încheiat un contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 300 000 EUR.

Postul 1 6 5 5 — Contribuția Parlamentului European la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

626 000

615 000

445 600,00

Comentarii

Punerea în aplicare a Deciziei C(2013) 4886 a Comisiei din 1 august 2013 de punere în aplicare a contribuției UE plătite pe o bază proporțională școlilor acreditate de Consiliul superior al Școlilor europene în funcție de numărul de copii înscriși ai personalului UE, precum și de înlocuire a Deciziei C(2009) 7719 a Comisiei din 14 octombrie 2009, astfel cum a fost modificată prin Decizia C(2010) 7993 a Comisiei din 8 decembrie 2010 (JO C 222, 2.8.2013, p. 8).

Acest credit este destinat acoperirii contribuției Parlamentului European la cheltuielile Școlilor Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene sau rambursării contribuției plătite de Comisie în numele Parlamentului European pentru Școlile Europene de tipul II acreditate de către Consiliul superior al Școlilor Europene. Creditul acoperă cheltuielile aferente școlarizării copiilor personalului statutar al Parlamentului European în respectivele școli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 2 — Clădiri , mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse

Comentarii

Întrucât societățile de asigurare au anulat acoperirea riscului de conflicte de muncă și de atentate teroriste la care sunt expuse clădirile Parlamentului European, acest risc trebuie să fie acoperit de la bugetul general al Uniunii Europene.

Prin urmare, creditele înscrise la acest titlu acoperă toate cheltuielile ocazionate de daunele cauzate de conflicte de muncă și atentate teroriste.

Capitolul 2 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii chiriei plătite pentru clădirile ocupate, parțial sau integral, de către Parlamentul European.

Acest credit acoperă, de asemenea, impozitele pe clădiri. Chiriile sunt calculate pe 12 luni, pe baza contractelor existente sau în curs de pregătire, care prevăd, în mod normal, indexarea în funcție de costul vieții sau de costul de construcție.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 3 000 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției, sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 1 — Plata chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00 EUR

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plății anuale a chiriei pentru locațiunea pe termen lung a clădirilor sau a părților de clădiri, în temeiul contractelor în vigoare sau al contractelor în curs de pregătire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 50 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției, sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 3 — Achiziționarea de bunuri imobile

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii achiziționării de imobile. Subvențiile pentru terenuri și viabilizarea acestora sunt tratate conform dispozițiilor din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 13 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției, sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 7 — Construcția de clădiri și amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  costurile aferente construcției de clădiri (lucrări, onorariile consultanților, amenajările și mobilierul indispensabile recepției clădirii și toate costurile aferente);

—  cheltuielile aferente lucrărilor de amenajare și celorlalte cheltuieli auxiliare (inclusiv onorariile arhitecților, inginerilor etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 472 000 EUR.

Contribuțiile financiare din partea statelor membre sau a agențiilor ori entităților publice ale acestora sub formă de finanțare sau de rambursare a costurilor și a taxelor aferente legate de achiziția sau utilizarea terenurilor și clădirilor, precum și a taxelor legate de clădirile și infrastructurile instituției, sunt considerate venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

Postul 2 0 0 8 — Gestiune imobiliară specifică

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente gestiunii imobiliare care nu sunt prevăzute în mod expres la alte articole din prezentul capitol, în special:

—  gestionarea și tratarea deșeurilor;

—  controalele obligatorii, controalele de calitate, expertize, audituri, monitorizare regulamentară etc.;

—  biblioteca tehnică;

—  asistență de gestiune (building helpdesk);

—  gestionarea planurilor clădirilor și a suporturilor de informare;

—  celelalte cheltuieli.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 268 000 EUR.

Articolul 2 0 2 — Cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Întreținerea, mentenanța, gestionarea și curățenia clădirilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere, mentenanță, gestionare și curățenie aferente clădirilor (spații și echipamente tehnice) ocupate, în proprietate sau în chirie, de Parlamentul European, conform contractelor în curs.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 479 000 EUR.

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Comentarii

Acest credit este destinat în special acoperirii cheltuielilor cu consumul de apă, gaz, electricitate și de încălzire.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 150 000 EUR.

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Comentarii

Acest credit este destinat în special acoperirii cheltuielilor cu paza și supravegherea clădirilor ocupate de Parlamentul European în cele trei locuri de desfășurare a activității, a birourilor de informare ale Parlamentului European din Uniune, precum și a birourilor sale din țări terțe.

Înainte de reînnoirea sau încheierea contractelor, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale (preț, moneda aleasă, indexare, durată, alte clauze) obținute de fiecare dintre ele, cu respectarea articolului 104 din Regulamentul financiar.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii plății primelor de asigurare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Capitolul 2 1 — Informatică, echipamente și mobilier

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 1 0 — Informatică și telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de funcționare — Activități

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și a software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente necesare bunei funcționări a sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, sistemul informatic al diverselor departamente și gestionarea rețelei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 625 000 EUR.

Postul 2 1 0 1 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente referitoare la infrastructură

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de gestionare și de întreținere a infrastructurilor aferente sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează în special infrastructurile aferente rețelelor, cablajului, telecomunicațiilor, echipamentelor individuale și sistemelor de vot.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 130 000 EUR.

Postul 2 1 0 2 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente legate de asistența generală oferită utilizatorilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță pentru activitățile recurente de sprijin și de asistență generală oferite utilizatorilor în legătură cu sistemele informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Aceste cheltuieli vizează serviciile de asistență pentru deputați și pentru alți utilizatori, în special pentru aplicațiile administrative, legislative, utilizate în domeniul securității și siguranței, precum și cele legate de comunicare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 45 000 EUR.

Postul 2 1 0 3 — Informatică și telecomunicații — Activități recurente de gestionare a aplicațiilor TIC

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente achiziționării, închirierii, întreținerii și mentenanței hardware-ului și software-ului și lucrărilor conexe, precum și cheltuielilor aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru activitățile recurente de gestionare a aplicațiilor TIC ale instituției. Aceste cheltuieli vizează în special aplicațiile aferente deputaților, comunicațiilor, securității și siguranței precum și aplicațiile administrative și legislative.

Acest credit este destinat și acoperirii cheltuielilor legate de instrumentele TIC finanțate în comun în cadrul cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic, ca urmare a deciziilor adoptate de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 32 000 EUR.

Postul 2 1 0 4 — Informatică și telecomunicații — Investiții în infrastructură

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielilor aferente asistenței externe oferite de societățile de servicii și de consultanță în domeniul informaticii pentru investițiile aferente infrastructurilor sistemelor informatice și de telecomunicații ale Parlamentului European. Investițiile vizează în special sistemele din centrul informatic și de telecomunicații, rețelele, cablajul și sistemele de videoconferință.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 102 000 EUR.

Postul 2 1 0 5 — Informatică și telecomunicații — Investiții în proiecte

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente achiziționării hardware-ului și software-ului, precum și cheltuielile aferente asistenței oferite de societățile de servicii și de consultanță în legătură cu investițiile aferente proiectelor TIC existente sau noi. Investițiile vizează în special aplicațiile aferente deputaților, aplicațiile din domeniul legislativ, administrativ, financiar, al comunicațiilor, securității și siguranței, precum și cele aferente gestionării TIC.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii achiziției, închirierii, întreținerii și reparării mobilierului, în special achiziției de mobilier ergonomic de birou, înlocuirii mobilierului învechit și scos din uz, precum și a echipamentelor de birou. Este destinat și acoperirii diverselor cheltuieli de gestiune a bunurilor mobile ale Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii achiziției, închirierii, întreținerii și reparării de echipamente și instalații tehnice, precum și gestionării acestora, în special:

—  de diverse echipamente și instalații tehnice, fixe și mobile, pentru editare, securizare (inclusiv programele informatice), restaurare, imobile, formarea personalului, centrele sportive ale instituției etc.;

—  de echipamente, în special pentru atelierul de tipografie, serviciul telefonic, cantine, magazinele pentru personal, securitate, serviciul tehnic de conferințe, sectorul audiovizual etc.;

—  de echipamente speciale (electronice, informatice, electrice) cu prestațiile externe aferente.

Acest credit acoperă, de asemenea, cheltuielile de publicitate pentru revânzarea și eliminarea bunurilor casate, precum și cheltuielile legate de asistența tehnică (consultanță) pentru dosarele pentru care este necesar să se apeleze la competențe de specialitate externe.

Acest credit acoperă și costurile aferente transportului de echipamente necesare pentru furnizarea de servicii tehnice de conferință atunci când acestea sunt solicitate de către un deputat, de o delegație, de un grup politic sau de un organ parlamentar european în întreaga lume. Aceste costuri includ costurile de transport, precum și toate costurile administrative aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 190 000 EUR.

Articolul 2 1 6 — Transportul deputaților, al altor persoane și al bunurilor

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii achiziției, leasingului, întreținerii, exploatării și reparării mijloacelor de transport (parc auto și biciclete) și închirierii de mașini, taxiuri, autocare și camioane, cu sau fără șofer, inclusiv asigurărilor aferente și altor cheltuieli de gestionare. La înlocuirea parcului auto sau la achiziționarea, leasingul sau închirierea de mijloace de transport se vor prefera mijloacele de transport cel mai puțin poluante, cum ar fi mașinile hibrid.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 000 EUR.

Capitolul 2 3 — Cheltuieli administrative curente

Comentarii

În ceea ce privește achizițiile publice, instituția se consultă cu celelalte instituții asupra condițiilor contractuale obținute de fiecare dintre ele.

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achizițiile de hârtie, plicuri, materiale de birou, produse pentru imprimerie și atelierele de reproducere a documentelor etc., precum și cheltuielile de gestionare aferente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 73 000 EUR.

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

60 000

60 000

35 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor bancare (comisioane, agiouri, diverse costuri) și a celorlalte cheltuieli financiare, inclusiv a cheltuielilor conexe pentru finanțarea clădirilor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  sumele la plata cărora Parlamentul European este eventual condamnat prin hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție, de Tribunal, precum și de instanțele naționale;

—  angajarea de avocați externi pentru reprezentarea Parlamentului European în fața instanțelor naționale și ale Uniunii, angajarea de consilieri juridici sau experți pentru a acorda asistență Serviciului Juridic;

—  rambursarea cheltuielilor pentru avocați în cadrul procedurilor disciplinare și asimilate;

—  cheltuieli privind daunele și dobânzile;

—  cuantumul despăgubirilor acordate, convenite în înțelegerile amiabile, conform capitolului 11 din titlul III al Regulamentului de procedură al Tribunalului,

—  amenzile administrative impuse de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

224 000

337 000

186 257,83

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de francare, de procesare și de expediere de către serviciile poștale naționale și serviciilor de mesagerie.

Acest credit este destinat și acoperirii costului serviciilor de curierat.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 7 — Mutări

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente lucrărilor de mutare și de manipulare efectuate prin intermediul unor societăți specializate în acest domeniu sau de către manipulanți temporari puși la dispoziție de agenții externe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  asigurările care nu sunt prevăzute în mod expres la alt post;

—  achiziția și întreținerea de uniforme de serviciu pentru aprozi, șoferi, recepționeri, magazineri și manipulanți, precum și pentru personalul Unității pentru vizite și seminare, al Parlamentarium, al serviciului medical, al serviciului de securitate, al serviciilor de întreținere a clădirilor și al diverselor servicii tehnice;

—  diverse cheltuieli de funcționare și gestiune, inclusiv comisioanele de gestiune plătite PMO în legătură cu pensiile statutare ale foștilor deputați, cheltuielile aferente verificării de securitate a personalului extern care lucrează în incintele sau în sistemele Parlamentului European, achiziționarea de bunuri și servicii care nu sunt specificate în mod expres la alte posturi;

—  diversele achiziții legate de activitățile Sistemului de management de mediu și de audit (EMAS) (campanii de promovare etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea, și Sistemul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

262 500

262 500

198 988,92

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente activităților EMAS menite să îmbunătățească performanța ecologică a Parlamentului European, inclusiv a celor generate de promovarea acestor activități, precum și a cheltuielilor aferente Sistemului de compensare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 3 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale generale

Capitolul 3 0 — Reuniuni și conferințe

Articolul 3 0 0 — Cheltuieli de misiune și de deplasare între cele trei locuri de desfășurare a activității ale personalului

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente deplasărilor personalului instituției, ale experților naționali detașați, ale stagiarilor și ale personalului celorlalte instituții europene sau internaționale invitat de instituție, între locul de muncă și unul dintre cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului European (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg) și a cheltuielilor aferente misiunilor în orice alt loc decât cele trei locuri de desfășurare a activității. Cheltuielile acoperite sunt constituite din cheltuieli de transport, diurne, cheltuieli de cazare și indemnizații compensatorii pentru orarele solicitante. Sunt acoperite și cheltuielile conexe (inclusiv cheltuielile legate de anularea titlurilor de transport și a rezervărilor de cazare, cheltuielile legate de sistemul de facturare electronică, cheltuielile aferente asigurărilor pentru misiuni).

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările personalului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 200 000 EUR.

Temei juridic

Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 71 și articolele 11, 12 și 13 din anexa VII.

Articolul 3 0 2 — Cheltuieli de protocol și de reprezentare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile aferente obligațiilor de protocol ce revin instituției, inclusiv în ceea ce privește activitatea legată de evaluarea opțiunilor științifice (STOA) și alte activități de perspectivă, precum și cheltuielile de reprezentare ale membrilor instituției;

—  cheltuielile de reprezentare ale Președintelui efectuate în cursul deplasărilor în afara locurilor de desfășurare a activității;

—  cheltuielile de reprezentare și participarea la cheltuielile de secretariat ale Cabinetului Președintelui;

—  cheltuielile de protocol și de reprezentare ale Secretariatului General, inclusiv achiziționarea de articole și medalii pentru funcționarii care au 15 și/sau 25 de ani de muncă;

—  cheltuielile diverse ale Serviciului protocol, precum drapele, standuri de expunere, invitații, imprimarea de meniuri etc.;

—  cheltuielile de deplasare și de ședere ale vizitatorilor VIP ai instituției;

—  cheltuielile de obținere a vizelor pentru deplasările oficiale ale deputaților și ale angajaților;

—  cheltuielile de primire și de reprezentare și celelalte cheltuieli specifice deputaților care exercită o funcție oficială în Parlamentul European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Postul 3 0 4 0 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente servirii, în cursul reuniunilor Parlamentului European sau al reuniunilor interinstituționale desfășurate în Parlamentul European, de băuturi răcoritoare și de altă natură și, ocazional, de gustări, precum și cheltuielilor aferente gestionării acestor servicii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 2 — Reuniuni, congrese, conferințe și delegații

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii, în mod special, a cheltuielilor, altele decât cele acoperite de capitolul 1 0 și de articolul 3 0 0, legate de:

—  organizarea de reuniuni în afara locurilor de desfășurare a activității (comisii sau delegații ale acestora, grupuri politice), inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile de reprezentare;

—  organizarea delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor ad hoc, a comisiilor parlamentare mixte, a comisiilor parlamentare de cooperare și a delegațiilor parlamentare la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), precum și la Conferința parlamentară privind OMC și comitetul său director;

—  organizarea delegațiilor la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, la Adunarea Parlamentară EuroLat, la Adunarea Parlamentară Euronest, precum și la organele acestora;

—  organizarea Adunării Parlamentare a Uniunii pentru Mediterana (EMPA), a comisiilor și biroului acesteia; aceste cheltuieli includ contribuția Parlamentului European la bugetul secretariatului autonom al EMPA sau achitarea directă a cheltuielilor care reprezintă cota-parte a Parlamentului European în bugetul EMPA;

—  cotizațiile la organizațiile internaționale la care este membru Parlamentul European sau unul dintre organele sale (Uniunea Interparlamentară, Asociația Secretarilor Generali de Parlamente, Grupul 12 Plus al Uniunii Interparlamentare);

—  rambursarea către Comisie, pe baza unui acord de prestare servicii semnat între Parlament și Comisie, a cotei-părți datorate de Parlamentul European cu titlu de cheltuieli pentru fabricarea permiselor de liberă trecere comunitare (echipamente, personal și furnituri), conform Protocolului privind privilegiile și imunitățile ( articolul 6), articolului 23 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, articolelor 11 și 81 din regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii, precum și Regulamentului (UE) nr. 1417/2013 al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind stabilirea formei permisului de liberă trecere emis de Uniunea Europeană (JO L 353, 28.12.2013, p. 26).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 0 4 9 — Cheltuieli pentru serviciile agențiilor de voiaj

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente funcționării agenției de voiaj cu care Parlamentul European are contract.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 6 000 EUR.

Capitolul 3 2 — Cunoștințe specializate și informare: achiziție, arhivare, producție și difuzare

Articolul 3 2 0 — Achiziționarea de cunoștințe specializate

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați și institute de cercetare pentru studii și celelalte activități de cercetare (ateliere, mese rotunde, grupuri și audieri de experți, conferințe) sau aferente asistenței tehnice care necesită competențe specifice, realizate pentru organele Parlamentului European, pentru comisiile parlamentare, pentru delegațiile parlamentare și pentru administrație;

—  achiziționarea sau închirierea de surse de informare specializate, cum ar fi baze de date specializate, literatură de specialitate sau asistență tehnică, atunci când sunt necesare pentru completarea contractelor încheiate cu experți calificați menționate mai sus;

—  cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe ale experților și ale altor personalități, inclusiv ale persoanelor care au adresat petiții Parlamentului European, convocate pentru a participa la lucrările comisiilor, ale delegațiilor și ale grupurilor de studiu și de lucru, precum și la ateliere de lucru;

—  cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

—  cheltuielile aferente persoanelor externe care sunt invitate să participe la lucrările unor organe precum Consiliul de disciplină sau Grupul specializat în nereguli financiare;

—  costurile aferente controlului veridicității documentelor furnizate de candidații la recrutarea de către furnizori externi specializați.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 50 000 EUR.

Articolul 3 2 1 - Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice, evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA) și Centrul european pentru mass-media științifică

Postul 3 2 1 0 - Cheltuieli aferente serviciilor de cercetare parlamentară, inclusiv biblioteca, arhivele istorice și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA)

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților serviciilor de cercetare parlamentară (DG EPRS), în special:

—  achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate și de sprijinire a activităților de cercetare din cadrul Parlamentului European (inclusiv articole, studii, ateliere, seminare, mese rotunde, grupuri de experți și conferințe), care pot fi realizate, dacă este necesar, în parteneriat cu alte instituții, organizații internaționale, departamente de cercetare și biblioteci din cadrul parlamentelor naționale, grupuri de reflecție, organisme de cercetare și alți experți calificați;

—  achiziția serviciilor care țin de competențe de specialitate privind studiile de impact/evaluările ex ante și ex post, valoarea adăugată europeană și evaluarea opțiunilor științifice și tehnologice (STOA);

—  achiziția sau închirierea de cărți, reviste, ziare, baze de date, produse ale agențiilor de presă și de orice alte suporturi informaționale destinate bibliotecii, în diferite formate, inclusiv cheltuielile aferente drepturilor de autor, sistemul de gestionare a calității, echipamentele și lucrările de legare și conservare și alte servicii relevante;

—  costul serviciilor externe de arhivare (organizarea, selecția, descrierea, transpunerea pe diferite suporturi și dematerializarea, achiziția de surse arhivistice primare);

—  achiziția, elaborarea, instalarea, exploatarea și întreținerea documentației specifice pentru bibliotecă și arhivare și a materialelor specifice pentru mediatecă, inclusiv a echipamentelor și/sau a sistemelor electrice, electronice și informatice, precum și a echipamentelor pentru legare și conservare;

—  cheltuielile aferente difuzării produselor cercetării parlamentare interne sau externe și a altor produse relevante, în beneficiul instituției și al publicului (în special prin intermediul publicării pe internet, al bazelor de date interne, al broșurilor și al publicațiilor);

—  cheltuielile de deplasare, de ședere și cheltuielile conexe ale experților și autorilor invitați să participe la prezentări, seminare, ateliere sau alte activități de acest tip organizate de DG EPRS;

—  participarea grupului de evaluare a alegerilor științifice și tehnologice (grupul STOA) la activitățile organismelor științifice europene și internaționale;

—  obligațiile ce îi revin Parlamentului European în temeiul acordurilor de cooperare internațională și/sau interinstituțională, inclusiv contribuția Parlamentului European la cheltuielile legate de gestionarea arhivelor istorice ale Uniunii în conformitate cu Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice și modificările ulterioare (JO L 43, 15.2.1983, p. 1).

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

Decizia Biroului din 28 noiembrie 2001 privind normele de reglementare a accesului public la documentele Parlamentului European, astfel cum a fost modificată ultima dată la 22 iunie 2011 (JO C 216, 22.7.2011, p. 19).

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a arhivelor Parlamentului European, consolidată la 3 mai 2004.

Decizia Biroului din 10 martie 2014 privind normele privind procesarea patrimoniului arhivistic al deputaților și al foștilor deputați europeni.

Postul 3 2 1 1- Cheltuieli aferente Centrului european pentru mass-media științifică

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Comentarii

Pentru a promova un dialog fructuos între deputații în Parlamentul European, comunitatea științifică și ziariști, în special în ceea ce privește actualele evoluții și noutățile științifice și tehnologice, o structură specifică cu rol de autoritate care să sprijine dezbaterile, formările și difuzarea informațiilor în acest domeniu poate fi benefică Parlamentului European. În acest sens, a fost instituit un Centru european pentru mass-media științifică și funcționarea sa va fi supervizată de Comitetul pentru viitorul științei și tehnologiei (Comitetul STOA) al Parlamentului European.

Acest credit acoperă, de asemenea, costurile legate de organizarea acestor activități și cheltuielile (inclusiv cheltuielile de deplasare, cazare și catering) legate de invitarea jurnaliștilor, părților interesate și altor experți, la activitățile respective.

Creditele aferente acestui articol, care sunt destinate dezvoltării activităților realizate prin interfața dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media, vor acoperi costurile Centrului european pentru mass-media științifică, în special pentru a promova crearea de rețele, formarea și difuzarea cunoștințelor, de exemplu prin:

—  crearea și menținerea unor rețele în interfața dintre Parlamentul European, comunitatea științifică și mass-media;

—  organizarea de seminare, conferințe și cursuri de formare cu privire la actualele evoluții și la noutățile științifice și tehnologice, precum și cu privire la natura și eficiența jurnalismului științific;

—  punerea cunoștințelor specializate și a analizelor din mediul academic, mass-media și din alte surse din domeniul științei și tehnologiei în serviciul factorilor de decizie și al cetățenilor;

—  punerea la dispoziția unui public mai larg a cercetărilor și a diferitelor documente ale Parlamentului European din domeniul științei și tehnologiei, utilizând în acest scop suporturi scrise, audiovizuale și de alt tip;

—  punerea la punct a unor tehnici și metode care să permită îmbunătățirea capacității de a identifica și disemina sursele de încredere în domeniul științei și tehnologiei;

—  favorizarea instalării, a modernizării și a utilizării echipamentelor tehnice moderne și a instalațiilor mass-media performante în sprijinul acestui dialog;

—  aprofundarea cooperării și, în general, legături mai strânse între Parlament, mass-media, universitățile și centrele de cercetare relevante din acest domeniu, inclusiv prin promovarea prin intermediul mass-mediei a rolului și activității Centrului european pentru mass-media științifică, precum și a accesibilității acestuia pentru cetățeni.

Creditele de la acest post pot fi utilizate și pentru a sprijini dialogul Parlamentului European cu comunitatea academică, cu mass-media, cu grupurile de reflecție și cu publicul, în ceea ce privește activitățile prospective legate de tendințele pe termen lung cu care se confruntă factorii de decizie din Uniunea Europeană, atât în domeniul științei, cât și la nivel mai larg, prin intermediul unor seminare, publicații și alte activități enumerate mai sus.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 8 octombrie 2013 referitoare la planificarea orientată spre viitor a politicilor și tendințele pe termen lung: implicații bugetare pentru consolidarea capacităților [texte adoptate, P7_TA(2013)0395], în special alineatele 7 și 9.

Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016 (JO C 346, 21.9.2016, p. 188), în special punctul 30.

Rezoluția Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017, P8 TA(2016)0132], în special punctul 54.

Articolul 3 2 2 — Cheltuieli de documentare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  abonamentele la ziare, la periodice, la agenții de presă, la publicațiile și serviciile online ale acestora, inclusiv drepturile de autor pentru reproducerea și difuzarea în scris și/sau prin mijloace electronice a acestor abonamente și contractele de servicii pentru revista presei și extrasele din presă;

—  abonamentele sau contractele de prestări de servicii pentru furnizarea de rezumate și analize ale conținutului periodicelor sau pentru înregistrarea pe suport optic a articolelor extrase din aceste periodice;

—  cheltuielile aferente utilizării bazelor de date documentare și statistice externe, cu excepția echipamentelor informatice și a costurilor serviciilor de telecomunicații;

—  achiziționarea de noi dicționare, glosare, pe orice suport, sau reînnoirea acestora, inclusiv pentru noile secțiuni lingvistice, și a altor lucrări destinate serviciilor lingvistice și unităților pentru calitate legislativă.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 3 2 3 — Sprijinirea democrației și consolidarea capacității parlamentare a parlamentelor din țări terțe

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile pentru programele de schimb de informații și de cooperare dintre Parlamentul European și parlamentele naționale din țările aflate în etapa de preaderare, în special țările din Balcanii de Vest și Turcia;

—  cheltuielile angajate pentru promovarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale alese în mod democratic din țări terțe (în afara celor menționate la liniuța precedentă), precum și relațiile cu organizațiile parlamentare regionale omoloage. Activitățile în cauză vizează în special să consolideze capacitatea parlamentară a democrațiilor noi și emergente, în special din țările aflate în vecinătatea Uniunii Europene (sudică și estică);

—  cheltuielile angajate pentru a promova activitățile de susținere a medierii și acțiunile destinate tinerilor lideri politici din Uniunea Europeană, precum și din țările aflate în vecinătatea extinsă a Uniunii: Maghreb, Europa de Est și Rusia, dialogul israeliano-palestinian și alte țări prioritare stabilite de către Grupul de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor;

—  cheltuielile angajate pentru organizarea Premiului Saharov (în special cuantumul premiului, cheltuielile legate de deplasarea și primirea laureatului sau laureaților și a celorlalți candidați finaliști, cheltuielile de funcționare a rețelei Saharov și cheltuielile legate de misiunile membrilor rețelei) și pentru activități de promovare a drepturilor omului.

Aceste operațiuni includ vizite de informare la Parlamentul European la Bruxelles, la Luxemburg sau la Strasbourg, precum și vizite în statele membre și în statele terțe. Acest credit acoperă integral sau parțial cheltuielile suportate de participanți, în special cele de călătorie, deplasare, cazare și diurnă.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 12 decembrie 2011 de înființare a Direcției de sprijinire a democrației în cadrul Direcției Generale Politici Externe ale Uniunii.

Articolul 3 2 4 — Producție și difuzare

Postul 3 2 4 0 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere partea instituției din cheltuielile de publicare, de difuzare și din alte cheltuieli conexe ale Oficiului pentru Publicații pentru textele pe care Parlamentul trebuie să le publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 5 000 EUR.

Postul 3 2 4 1 — Publicații electronice și tradiționale

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  toate cheltuielile de editare digitală (site-uri intranet) și tradițională (documente și imprimate diverse, subcontractate), inclusiv difuzarea;

—  actualizarea și întreținerea evolutivă și corectivă a sistemelor editoriale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 11 000 EUR.

Postul 3 2 4 2 — Cheltuieli de publicare, informare și participare la manifestări publice

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile de comunicare privind valorile instituției prin publicațiile informative, inclusiv cele electronice, activitățile de informare, relațiile publice, participarea la manifestări publice, la târguri și expoziții în statele membre, în țările în curs de aderare și în țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și dezvoltarea de instrumente sau mijloace care să îmbunătățească și să faciliteze accesibilitatea acestuia pentru public prin intermediul echipamentelor mobile.

—  costul inițiativelor culturale de interes european, cum ar fi premiul LUXFILM pentru cinematografia europeană al Parlamentului European;

—  organizarea și realizarea practică a evenimentelor pentru tineret, consolidarea vizibilității Parlamentului pe rețelele de socializare, activitatea de monitorizare a tendințelor în domeniul tineretului;

—  costurile legate de internetul mobil, de tehnologiile interactive, de spațiile de socializare, de platformele de colaborare și de schimbările în comportamentul internauților pentru a aduce Parlamentul European mai aproape de cetățeni;

—  costurile legate de producerea, distribuirea și găzduirea, de către Parlamentul European, a videoclipurilor pentru internet și a altor materiale multimedia gata de difuzare, în concordanță cu strategia de comunicare a Parlamentului European.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 50 000 EUR.

Postul 3 2 4 3 - Centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze instalațiile, materialele și expozițiile din centrele pentru vizitatori ale Parlamentului European și în special:

—  Parlamentarium — Centrul pentru vizitatori al Parlamentului European din Bruxelles;

—  zonele de primire, centrele „Europa Experience” și punctele de informare din afara Bruxelles-ului;

—  activitățile Casei istoriei europene, cum ar fi amenajarea specifică a interiorului, achiziționarea de colecții, costurile aferente contractelor încheiate cu experți calificați, organizarea de expoziții și cheltuielile de funcționare, inclusiv cheltuielile aferente achiziției de cărți, reviste și de alte publicații legate de activitatea Casei istoriei europene;

—  cheltuieli pentru operele de artă ale Parlamentului European, atât cheltuielile de achiziție și de cumpărare a materialelor specifice, cât și cheltuielile curente conexe, cum ar fi onorariile experților calificați, cheltuielile legate de conservare, de înrămare, de restaurare, de curățare, de asigurare, precum și cheltuielile de transport ocazionale.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 4 000 000 EUR.

Postul 3 2 4 4 — Organizarea și primirea grupurilor de vizitatori, programul Euroscola și invitarea multiplicatorilor de opinie din țările terțe

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere subvențiile acordate grupurilor de vizitatori, precum și cheltuielile de supraveghere și de infrastructură conexe, finanțarea stagiilor pentru multiplicatorii de opinie din țări terțe (EUVP) și cheltuielile de funcționare a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola. Programele Euromed-Scola și Euronest-Scola se desfășoară în fiecare an, cu excepția anilor electorali, alternând între incintele Parlamentului European de la Bruxelles și de la Strasbourg.

Creditul acoperă și activitățile de promovare a programului EUVP.

Acest credit va fi majorat anual cu un coeficient de corecție în funcție de variațiile venitului național brut (VNB) și ale prețurilor.

Fiecare deputat din Parlamentul European are dreptul de a invita cel mult cinci grupuri, însumând 110 vizitatori, într-un an calendaristic. Grupurile de vizitatori aflate în mod oficial sub patronajul unui deputat pot, pe baza unei invitații din partea deputatului, să participe la programul Euroscola.

Este inclusă o sumă adecvată pentru vizitatorii cu dizabilități.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 500 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 16 decembrie 2002 privind normele de reglementare a primirii grupurilor de vizitatori și a programelor Euroscola, Euromed-Scola și Euronest-Scola, consolidată la 3 mai 2004, astfel cum a fost modificată la 24 octombrie 2016.

Postul 3 2 4 5 - Organizarea de colocvii și seminare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile sau subvențiile aferente organizării de colocvii și de seminare naționale sau internaționale destinate multiplicatorilor de opinie din statele membre, din țările în curs de aderare și din țările în care Parlamentul European are un birou de legătură, precum și cheltuielile de organizare a colocviilor și simpozioanelor parlamentare;

—  cheltuielile aferente realizării „operațiunilor hemiciclu” la Strasbourg și Bruxelles, conform programului anual adoptat de Birou;

—  cheltuielile aferente serviciilor de gestionare a conferințelor, măsurile și instrumentele de sprijinire a gestionării conferințelor și a multilingvismului, cum ar fi seminare și conferințe, reuniunile cu responsabilii pentru formarea interpreților și a traducătorilor, măsuri și acțiuni de sensibilizare cu privire la multilingvism și la profesia de interpret și de traducător, inclusiv un program de subvenții pentru universitățile, școlile și alte organisme care se ocupă de studii de interpretare sau de traducere, soluții privind comunicarea virtuală, precum și participarea la acțiuni și măsuri similare organizate împreună cu alte servicii în contextul cooperării interinstituționale și internaționale;

—  cheltuielile aferente organizării de colocvii și seminare legate de tehnologiile informației și comunicării;

—  cheltuielile legate de invitarea jurnaliștilor la ședințe plenare, reuniuni ale comisiilor, conferințe de presă și alte activități parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 25 000 EUR.

Postul 3 2 4 8 — Cheltuieli pentru informare audiovizuală

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  achiziția, închirierea, întreținerea, reparația și gestionarea echipamentelor și a instalațiilor tehnice în sectorul audiovizual;

—  bugetul de funcționare a sectorului audiovizual (servicii în regie proprie și asistență externă, precum prestări de servicii tehnice pentru stațiile radio și de televiziune, realizarea, producția, coproducția și difuzarea de programe audiovizuale, închirierea de frecvențe și transmiterea de programe de televiziune și de radio, alte acțiuni de dezvoltare a relațiilor instituției cu organismele de difuziune audiovizuală);

—  cheltuielile aferente transmiterii în direct, pe internet, a ședințelor plenare și a reuniunilor comisiilor parlamentare;

—  crearea unor arhive adecvate care să garanteze presei și cetățenilor accesul permanent la aceste informații.

—  cheltuielile legate de sala presei.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 50 000 EUR.

Temei juridic

Rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2002 privind orientările pentru procedura bugetară 2003 (JO C 47 E, 27.2.2003, p. 72).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2002 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2003 (JO C 180 E, 31.7.2003, p. 150).

Rezoluția Parlamentului European din 14 mai 2003 privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului pentru exercițiul financiar 2004 (JO C 67 E, 17.3.2004, p. 179).

Postul 3 2 4 9 — Schimburi de informații cu parlamentele naționale

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

225 000

165 000

122 491,20

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere:

—  cheltuielile angajate pentru favorizarea relațiilor dintre Parlamentul European și parlamentele naționale. Cheltuielile în cauză vizează relațiile parlamentare, altele decât cele care intră sub incidența capitolelor 1 0 și 3 0, schimburile de informații și documente, asistența pentru analizarea și gestionarea informațiilor, inclusiv schimburile cu Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară (CERDP);

—  finanțarea programelor de cooperare și a operațiunilor de formare a funcționarilor Parlamentului European și ai parlamentelor naționale și, în general, a activităților ce vizează întărirea capacităților lor parlamentare.

Aceste activități de formare includ vizite de informare la sediile Parlamentului European de la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg; creditele cuprind, integral sau parțial, cheltuielile participanților, în special cheltuielile de călătorie, deplasare, de cazare și diurna;

—  acțiunile de cooperare, în special cele legate de activitatea legislativă, precum și acțiunile legate de activitatea de documentare, de analiză și de informare, de securizare a domeniului www.ipex.eu, inclusiv acțiunile desfășurate în cadrul CERDP.

Acest credit vizează finanțarea cooperării dintre Parlamentul European și parlamentele naționale în cadrul controlului parlamentar al PESC/PSAC, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 9 și 10 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Conferințele președinților Adunărilor parlamentare europene (iunie 1977) și ale parlamentelor din Uniunea Europeană (septembrie 2000, martie 2001).

Articolul 3 2 5 — Cheltuieli aferente birourilor de legătură

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile birourilor de legătură ale Parlamentului European în statele membre:

—  cheltuieli aferente comunicării și informării (informare și manifestări publice; internet — producție, promovare, consultanță; seminare; producții audiovizuale);

—  cheltuieli generale și diverse cheltuieli mărunte (pentru materiale de birou, telecomunicații, taxe poștale, întreținere, transport, stocare, obiecte promoționale generice, baze de date și abonamente de presă etc.).

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 10 000 EUR.

Titlul 4 — Cheltuieli aferente exercitării de către instituție a misiunilor sale specifice

Capitolul 4 0 — Cheltuieli specifice ale anumitor instituții și ale anumitor organe

Articolul 4 0 0 — Cheltuieli administrative de funcționare, pentru activități politice și de informare ale grupurilor politice și ale deputaților neafiliați

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere, pentru grupurile politice și deputații neafiliați:

—  cheltuielile de secretariat, administrative și de funcționare;

—  cheltuielile aferente activităților lor politice și de informare în cadrul activităților politice ale Uniunii.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 1 000 000 EUR.

Temei juridic

Decizia Biroului din 30 iunie 2003 privind normele referitoare la utilizarea creditelor din postul bugetar 4 0 0, modificată ultima dată la 27 aprilie 2015.

Articolul 4 0 2 — Finanțarea partidelor politice europene

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Comentarii

Acest credit este destinat să finanțeze partidele politice la nivel european. Buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 (JO L 114 din 4.5.2018, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 225, 28.6.2018, p. 4).

Articolul 4 0 3 — Finanțarea fundațiilor politice europene

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Comentarii

Creditul este destinat să finanțeze fundațiile politice la nivel european. Buna guvernare și controlul solid al utilizării fondurilor trebuie să fie asigurate.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Tratatul privind Uniunea Europeană, îndeosebi articolul 10 alineatul (4).

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 224.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 (JO L 114 din 4.5.2018, p. 1).

Decizia Biroului Parlamentului European din 28 mai 2018 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO C 225, 28.6.2018, p. 4).

Capitolul 4 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Articolul 4 2 2 — Cheltuieli aferente asistenței parlamentare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile aferente personalului și prestatorilor de servicii responsabili pentru serviciile de asistență parlamentară furnizate deputaților, precum și costurile asociate activității agenților de plată.

Acoperă, de asemenea, cheltuielile aferente misiunilor și formării (cursuri externe) asistenților parlamentari acreditați, precum și cheltuielile aferente unor eventuale compensări ale emisiilor de dioxid de carbon legate de misiuni și de deplasările acestora.

De asemenea, acest credit este destinat să acopere diferențele de curs valutar acoperite de la bugetul Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile aplicabile rambursării cheltuielilor de asistență parlamentară, precum și cheltuielile legate de prestarea de servicii de sprijin pentru gestionarea asistenței parlamentare.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 775 000 EUR.

Temei juridic

Statutul deputaților în Parlamentul European, în special articolul 21.

Normele de aplicare a Statutului deputaților în Parlamentul European, în special articolele 33-44.

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 5a și articolele 125-139.

Decizia Biroului din 14 aprilie 2014 privind normele de aplicare a titlului VII din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

Capitolul 4 4 — Reuniuni și alte activități ale deputaților și ale foștilor deputați

Articolul 4 4 0 — Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

240 000

230 000

220 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației foștilor deputați în Parlamentul European, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Articolul 4 4 2 — Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

240 000

230 000

220 000,00

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile reuniunilor Asociației Parlamentare Europene, precum și, după caz, alte cheltuieli conexe.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Titlul 5 — Autoritatea pentru partidele și fundațiile politice europene și Comitetul de personalități independente

Capitolul 5 0 — Cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Articolul 5 0 0 — Cheltuielile operaționale ale Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene și ale Comitetului de personalități independente

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

285 000

280 000

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile Autorității pentru partidele și fundațiile politice europene, pentru a asigura funcționarea sa deplină și independentă.

Acoperă, în special, cheltuielile specifice domeniului de competență al Autorității în ceea ce privește formarea profesională, achiziționarea de software și de echipamente IT, achiziționarea de servicii de expertiză, serviciile de consultanță și documentație, cheltuielile judiciare și daunele, precum și activitățile de publicare și informare. De asemenea, creditele acoperă cheltuielile destinate plății facturilor adresate de o instituție în cazul în care se depășește volumul bunurilor sau serviciilor puse la dispoziția Autorității de către instituții în temeiul acordurilor de servicii încheiate în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) și următoarele din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar se estimează la 300 000 EUR. Veniturile respective includ, în special, sprijinul pentru funcționarea Autorității acordat de către alte instituții decât Parlamentul, în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 6 alineatele (1) și (7).

Articolul 5 0 1 — Cheltuieli aferente Comitetului de personalități independente

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Aceste credite sunt destinate să acopere cheltuielile legate de secretariat și de finanțarea Comitetului de personalități independente.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar este estimat la 100 EUR.

Temei juridic

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (JO L 317, 4.11.2014, p. 1), în special articolul 11 alineatul (2).

Titlul 10 — Alte cheltuieli

Capitolul 10 0 — Credite provizorii

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Capitolul 10 1 — Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile neprevăzute generate de deciziile bugetare adoptate în cursul exercițiului.

Capitolul 10 3 — Rezervă pentru extindere

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile pregătirii instituției pentru extindere.

Capitolul 10 4 — Rezervă pentru politica de informare și de comunicare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile privind politica de informare și de comunicare.

Capitolul 10 5 — Credite provizorii pentru clădiri

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu investițiile imobiliare și lucrările de amenajare ale instituției. Biroul Parlamentului European a solicitat adoptarea unei strategii pe termen lung coerente și responsabile în domeniul proprietății bunurilor imobiliare, care să ia în considerare problema specială a creșterii costurilor de întreținere, a nevoilor de renovare și a costurilor de securitate și să asigure utilizarea corespunzătoare a bugetului Parlamentului European.

Capitolul 10 6 — Rezerve pentru proiecte prioritare în curs de dezvoltare

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu proiectele prioritare în curs de dezvoltare ale instituției.

Capitolul 10 8 — Rezerva EMAS

Cifre

Buget 2020

Credite 2019

Execuție 2018

p.m.

p.m.

0,—

Comentarii

În urma deciziilor ce urmează a fi adoptate de către Birou pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune EMAS, în special în urma auditului emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European, acest credit este destinat să acopere rubricile operaționale corespunzătoare.

PERSONAL

Secțiunea I — Parlamentul European

Grupa de funcții și gradul

 

2020

2019

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

Altele

Grupuri politice

Altele

Grupuri politice

În afara categoriilor

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Subtotal AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Subtotal AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Subtotal AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Total

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Total general

6 722(7)

6 633(8)

Anexă

VENITURI ALOCATE

Linie bugetară

Rubrica

Venituri realizate

Previziuni

2018

2020

5002

Venituri provenite din livrările de bunuri către alte servicii din cadrul unei instituții a Uniunii sau către alte instituții sau organe ale Uniunii

-

5 000

501

Venituri provenite din vânzarea de clădiri și terenuri

-

p.m.

5110

Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile

3 390 339

3 476 000

5111

Rambursarea cheltuielilor locative

128 561

958 000

550

Venituri provenite din livrări de bunuri, prestări de servicii sau efectuarea de lucrări pentru alte servicii din cadrul unei instituții a Uniunii sau pentru alte instituții sau organe ale Uniunii, inclusiv cuantumul indemnizațiilor de misiune plătite în numele altor instituții sau organe ale Uniunii și rambursate de acestea

4 873 135

910 000

551

Venituri provenite de la terți pentru serviciile și lucrările prestate la cererea acestora

809 779

p.m.

570

Venituri provenite din restituirea sumelor plătite nejustificat

3 374 846

368 000

571

Venituri alocate într-un anumit scop, precum veniturile provenite de la fundații, subvenții, donații și moșteniri, inclusiv veniturile alocate proprii fiecărei instituții

-

p.m.

581

Venituri provenind din plățile încasate din asigurări

-

p.m.

 

 TOTAL

12 576 660

5 717 000

(1)

Dintre care trei promovări ad personam (trei AD 14 au devenit AD 15) acordate în cazuri excepționale pentru funcționari merituoși.

(2)

Rezervă virtuală pentru funcționarii detașați în interes de serviciu care nu este inclusă în totalul general.

(3)

Inclusiv un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.

(4)

Dintre care trei promovări ad personam (trei AD 14 au devenit AD 15) acordate în cazuri excepționale pentru funcționari merituoși.

(5)

Rezervă virtuală pentru funcționarii detașați în interes de serviciu care nu este inclusă în totalul general.

(6)

Inclusiv un post temporar AD 12 pentru directorul Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene.

(7)

Două posturi permanente AD, un post permanent AST, două posturi permanente AST-SC, două posturi temporare AD și două posturi temporare AST pentru Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, neconsiderate posturi ale Parlamentului European.

(8)

Două posturi permanente AD, un post permanent AST, două posturi permanente AST-SC, două posturi temporare AD și două posturi temporare AST pentru Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, neconsiderate posturi ale Parlamentului European.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

25.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 27 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate