Postup : 2019/2003(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0182/2019

Predkladané texty :

A8-0182/2019

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0326

SPRÁVA     
PDF 440kWORD 152k
25.3.2019
PE 636.229v02-00 A8-0182/2019

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020

(2019/2003(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Vladimír Maňka

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: NÁVRH ODHADU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020

(2019/2003(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2018 o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2018 o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019(9),

–  zo zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2019 o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente(10),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka pre Predsedníctvo v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 25. marca 2019 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 96 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlamentu,

–  so zreteľom na predbežný návrh rozpočtu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 96 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  zo zreteľom na článok 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0182/2019),

A.  keďže tento postup je piaty úplný rozpočtový postup prebiehajúci v novom volebnom období a v siedmom roku viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020;

B.  keďže rozpočet na rok 2020 v znení, ktoré je navrhnuté v správe generálneho tajomníka, bol zostavený so zreteľom na ročné zvýšenie stropu v okruhu V (o infláciu aj v reálnom vyjadrení), vďaka čomu je k dispozícii väčší priestor pre rast a investície, pokračuje sa vo vykonávaní politík na dosiahnutie úspor a vyvíjajú sa snahy o zvýšenie efektívnosti;

C.  keďže medzi prioritné ciele, ktoré generálny tajomník navrhol pre rozpočet na rok 2020, patria: poskytovanie potrebných zdrojov na prvý celý rok po zvolení nového Parlamentu a Komisie a poskytovanie zdrojov na prioritné projekty zamerané na zapojenie občanov, viacročné stavebné projekty, bezpečnosť a vývoj v IT oblasti;

D.  keďže generálny tajomník navrhol v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2020 rozpočet vo výške 2 068 530 000 EUR, čo predstavuje 3,58 % zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2019 a 18,38 % okruhu V viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 VFR;

E.  keďže takmer dve tretiny rozpočtu sú indexované výdavky, ktoré sa väčšinou týkajú odmien, dôchodkov, liečebných nákladov a príspevkov pre poslancov (21 %), ktorí sú stále vo funkcii a ktorí už odišli do dôchodku, a zamestnancov (35 %), ako aj budov (13 %) a ktoré sú upravené podľa služobného poriadku a štatútu poslancov, osobitnej odvetvovej indexácie alebo miery inflácie;

F.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016(11) zdôraznil, že rozpočet Parlamentu na rok 2016 by mal byť založený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a riadneho finančného hospodárenia; konštatuje, že jednorazové platby sú užitočným a všeobecne uznávaným nástrojom na zvýšenie flexibility a transparentnosti;

G.  keďže rozpočet Európskeho parlamentu by mu mal zaručiť plnú legislatívnu právomoc a umožniť jeho riadne fungovanie;

H.  keďže dôveryhodnosť Európskeho parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu v určitej miere závisí od jeho schopnosti riadiť svoje vlastné výdavky a rozvíjať demokraciu na úrovni Únie;

I.  keďže rok 2020 bude prvým celým rokom po voľbách, a teda sa obnoví bežné tempo hlavných politických a podporných činností;

J.  keďže dobrovoľný dôchodkový fond bol zriadený v roku 1990 predpismi Predsedníctva upravujúcimi systém doplnkového (dobrovoľného) dôchodkového zabezpečenia(12);

K.  keďže Dvor audítorov dňa 16. júna 1999 vydal stanovisko č. 5/99 s názvom „Dôchodkový fond a schéma pre poslancov Európskeho parlamentu“;

Všeobecný rámec

1.  zdôrazňuje, že podiel rozpočtu Parlamentu v roku 2020 by sa mal udržať pod úrovňou 20 % stropu v okruhu V; poznamenáva, že úroveň odhadu na rok 2020 zodpovedá 18,22 %, čo je menej ako hodnota dosiahnutá v roku 2019 (18,51 %), a predstavuje najnižší podiel okruhu V za viac ako pätnásť rokov;

2.  zdôrazňuje, že najväčšia časť rozpočtu Parlamentu sa stanovuje podľa záväzkov vyplývajúcich zo štatútu alebo zmluvných záväzkov a podlieha ročnej indexácii;

3.  schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 19. marca 2019 týkajúcu sa navýšenia rozpočtu na rok 2019 o 2,68 %, čo zodpovedá celkovej úrovni jeho odhadu na rok 2020 vo výške 2 050 430 000 EUR, zníženia úrovne výdavkov predbežného návrhu odhadu, ktorý schválilo Predsedníctvo 11. marca 2019, o 18,1 milióna EUR a náležitého zníženia navrhovaných rozpočtových prostriedkov v týchto rozpočtových riadkoch:

1004 – Bežné cestovné výdavky; 1200 – Platy a príspevky; 1402 – Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte; 2007 – Výstavba budov a úprava priestorov; 2022 – Údržba, prevádzka a upratovanie budov; 2024 – Spotreba energie; 2101 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Infraštruktúra; 212 – Nábytok; 214 – Technické zariadenie a vybavenie; 300 – Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami; 302 – Výdavky na pohostenie a reprezentáciu; 3040 – Rôzne výdavky na interné schôdze; 3042 – Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie; 422 – Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc;

poskytuje položke 1650 – Lekárska služba rozpočtové prostriedky vo výške 140 000 EUR, položke 320 – Získavanie odborného poradenstva rozpočtové prostriedky vo výške 160 000 EUR a položke 3211 – Vedecké mediálne centrum rozpočtové prostriedky vo výške 400 000 EUR; víta skutočnosť, že tieto zmeny prijalo Predsedníctvo 25. marca 2019;

4.  odporúča, aby útvary Parlamentu zaviedli úpravu poznámok k položke 1650 – Lekárska služba, keďže dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 140 000 EUR sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s mediátorom a psychológom na predchádzanie psychickému a sexuálnemu obťažovaniu a boj proti nemu, a k položke 320 – Získavanie odborného poradenstva, keďže dodatočné rozpočtové prostriedky vo výške 160 000 EUR sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s odbornými znalosťami a odborníkmi v oblasti predchádzania psychickému a sexuálnemu obťažovaniu, jeho vyšetrovania a boja proti nemu;

5.  konštatuje, že pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva, vychádza sa z riadneho vystúpenia s dohodou, a to na základe schválenia dohody o vystúpení (brexit) Spojeného kráľovstva a politického vyhlásenia Európskej rady z 25. novembra 2018, podľa ktorého by Spojené kráľovstvo prispievalo do rozpočtu Únie až do roku 2020; konštatuje, že väčšina úspor vyplývajúcich z vystúpenia už bola začlenená do rozpočtu na rok 2019 a že v roku 2020 by došlo len k miernemu poklesu niektorých výdavkov v dôsledku toho, že bude o 46 poslancov menej;

6.  konštatuje, že ak Spojené kráľovstvo z Únie nevystúpi alebo ak vystúpi bez dohody, Predsedníctvo, Výbor pre rozpočet alebo plénum bude môcť navrhované rozpočtové prostriedky upraviť kedykoľvek počas rozpočtového postupu;

7.  zdôrazňuje, že kľúčovými funkciami Parlamentu je úloha spoluzákonodarcu vykonávaná spoločne s Radou a rozhodovanie o rozpočte Únie, zastupovanie občanov a kontrolovanie činnosti ostatných inštitúcií Únie;

8.  vyzdvihuje úlohu Európskeho parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri presadzovaní hodnôt Únie;

9.  zdôrazňuje, že v porovnaní s návrhom generálneho tajomníka sú na priblíženie tohto návrhu k očakávanej všeobecnej miere inflácie v roku 2020 potrebné úspory, a že sa dôrazne podporuje všetky snahy o efektívnejšie a transparentnejšie využívanie verejných financií;

Transparentnosť a presnosť

10.  berie na vedomie zvýšenú transparentnosť pri príprave správy generálneho tajomníka, ako napríklad poskytovanie dodatočných informácií o strednodobom a dlhodobom plánovaní, investíciách, povinnostiach vyplývajúcich zo štatútu, administratívnych výdavkoch a metodike, ako požaduje rozpočtový orgán;

11.  žiada, aby bol rozpočet Parlamentu na rok 2020 realistický a presný, pokiaľ ide o zosúladenie potrieb a ich nákladov, aby sa čo najviac podarilo predísť nadhodnoteniu rozpočtu;

12.  zdôrazňuje, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa celkové rozpočtové prostriedky a ľudské zdroje, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, využívali čo najefektívnejším spôsobom, ktorý umožní inštitúcii a jej poslancom úspešne vykonávať ich hlavné legislatívne poslanie; opätovne pripomína, že to znamená dôkladné plánovanie a organizáciu jeho pracovných metód, a ak je to možné, združovanie funkcií a štruktúr s cieľom zabrániť zbytočnej byrokracii, prekrývaniu funkcií a duplicite činnosti a zdrojov;

Komunikácia a spolupráca s občanmi

13.  víta inauguráciu centier Europa Experience, t. j. výstavných priestorov, ktoré reprodukujú úspešnú koncepciu Parlamentária v Bruseli v menšom rozsahu; konštatuje, že na rok 2020 je naplánovaná inštalácia piatich nových centier Europa Experience v styčných kanceláriách;

14.  konštatuje, že suma vyčlenená v rozpočte na inštaláciu piatich nových centier Europa Experience v styčných kanceláriách sa týka samotnej infraštruktúry v súvislosti s výstavou, ktorú riadi GR COMM, ale nie výstavných priestorov; žiada, aby mu pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2019 bolo poskytnutých viac podrobných informácií o orientačnom objeme celkových očakávaných nákladov;

15.  berie na vedomie vytvorenie radu putovných mobilných inštalácií, ktoré by sa vystavovali v rôznych členských štátoch s cieľom priblížiť Úniu občanom;

Politika v oblasti nehnuteľností a dopravy

16.  opakuje svoju požiadavku, aby bol rozhodovací proces v rámci politiky v oblasti nehnuteľností transparentný a založený na včasnom poskytovaní informácií s náležitým zreteľom na článok 266 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

17.  vyjadruje nesúhlas s praxou „zberného presunu“ na konci roka s cieľom prispieť na prebiehajúce stavebné projekty; zdôrazňuje, že tento „zberný presun“ sa systematicky objavuje v tých istých kapitolách, hlavách a často aj v tých istých rozpočtových riadkoch, a zaujíma sa o to, či sa plánuje ich nadhodnotenie s cieľom získať finančné prostriedky na financovanie politiky EP v oblasti nehnuteľností; domnieva sa, že politika v oblasti nehnuteľností by sa mala financovať transparentným spôsobom z rozpočtových riadkov, ktoré sú pre ňu určené;

18.  odporúča, aby sa v rámci pravidelnej a predvídavej politiky v oblasti nehnuteľností pre všetky budovy v ročnom plánovaní rozpočtu vyčlenili prostriedky na financovanie nákladov na údržbu a renováciu, ktoré zodpovedajú 3 % celkových nákladov na nové budovy; zdôrazňuje potrebu vytvorenia stratégie v oblasti nehnuteľností, ktorou sa zabezpečí nákladová efektívnosť, a zároveň poukazuje na potenciálne výhody vyplývajúce zo stavby budov v tesnej blízkosti, ako sú napríklad synergie prostredníctvom spoločného používania funkcií back-office, kancelárskych priestorov a miestností;

19.  konštatuje, že prevzatie a obsadenie celého východného krídla novej budovy Konrad Adenauer je naplánované na rok 2020, a poukazuje na to, že práce na novom západnom krídle sa začnú hneď potom; konštatuje, že treba naplánovať výdavky na riadenie projektu v záverečných fázach výstavby, ako sú dôležité činnosti spojené so sťahovaním, prvé zariaďovanie a bezpečnosť a stráženie staveniska;

20.  berie na vedomie, že nájom a údržba všetkých existujúcich budov v Luxemburgu sú ešte stále zahrnuté v rozpočte na celý rok vzhľadom na to, že sťahovanie z existujúcich budov môže prebiehať len postupne; žiada generálneho tajomníka, aby poskytol podrobné údaje o postupnom sťahovaní a vysvetlil, prečo nie je možné dosiahnuť úspory už v roku 2020;

21.  žiada ďalšie podrobnosti o prípravných technických prácach vrátane premiestnenia technických prvkov napríklad z budovy PHS do ostatných budov; žiada o to, aby pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2019 boli Výboru pre rozpočet v tejto súvislosti poskytnuté podrobné odhady a rozpis nákladov;

22.  vyjadruje pochybnosti v súvislosti s príliš vysokými nákladmi na určité navrhované projekty, a to konkrétne: na inštaláciu seminárnych miestností pre návštevníkov v budove Atrium (8,720 milióna EUR), multifunkčného priestoru na esplanáde (2,610 milióna EUR) a na vytvorenie samoobslužnej jedálne v budove SDM v Štrasburgu (1,9 milióna EUR); vyzýva generálneho tajomníka, aby pred čítaním rozpočtu v Parlamente na jeseň 2019 poskytol Výboru pre rozpočet všetky informácie o týchto rozhodnutiach;

23.  domnieva sa, že by sa mali dosiahnuť ďalšie úspory v prípade výdavkov na nábytok do kancelárií poslancov a ich asistentov vzhľadom na to, že tieto kancelárie sa budú nanovo zariaďovať na začiatku volebného obdobia v roku 2019;

24.  vyjadruje znepokojenie nad zámermi Parlamentu rozšíriť svoju činnosť a diplomatické zastúpenie v Indonézii (Jakarta), Etiópii (Addis Abeba) a v Spojených štátoch (New York); vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj napriek absencii komplexnej analýzy nákladov a prínosov a ďalšiemu rozvoju základných argumentov pre výber týchto špecifických miest, Predsedníctvo súhlasilo s návrhom, ako aj s vymenovaním súčasného vedúceho kancelárie Parlamentu vo Washingtone D. C. ako nového vedúceho kancelárie v Jakarte; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby určil dotknuté rozpočtové riadky a aby objasnil tento netransparentný stav prostredníctvom objasnenia rozhodovacieho procesu, ktorý sa týka týchto rôznych oblastí a vymenovania nového vedúceho kancelárie v Jakarte; domnieva sa, že toto rozhodnutie treba pozastaviť;

25.  domnieva sa, že možné úspory pre rozpočet Parlamentu sa dajú dosiahnuť zriadením jedného sídla; pripomína analýzu Dvora audítorov z roku 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho pripomína, že vzhľadom na uvedenú geografickú rozptýlenosť Parlamentu vzniká 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu a jej environmentálny vplyv sa odhaduje na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; preto žiada, aby sa vypracoval plán na zriadenie jedného sídla;

Bezpečnosť

26.  konštatuje, že súčasťou rozpočtu na rok 2020 budú konečné splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa týkali viacerých oblastí, hlavne v súvislosti s budovami, vybavením a zamestnancami, ale aj zlepšenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

27.  zdôrazňuje, že projekt iPACS poskytne Parlamentu modernú a integrovanú bezpečnostnú technológiu s cieľom odstrániť zostávajúce nedostatky v bezpečnosti budov a že rok 2020 bude jeho piatym a posledným rokom vykonávania; vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobný súhrn všetkých výdavkov spojených s bezpečnosťou budov od roku 2016;

28.  domnieva sa, že IT nástroje sú pre poslancov a zamestnancov dôležitými prostriedkami na vykonávanie ich práce, sú však citlivé voči kybernetickým útokom; víta preto modernizáciu tímu zodpovedného za činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti v posledných dvoch rokoch, a najmä skutočnosť, že po tom, ako sa akčný plán v oblasti kybernetickej bezpečnosti začal naplno vykonávať a vykonával sa aj naďalej, sa príslušný rozpočet zvýši len na pokrytie inflácie;

29.  víta úsilie o zlepšenie služieb pre poslancov prostredníctvom nepretržitého investovania do vývoja IT aplikácií, pokračovania programu e-Parliament, výskumu a vývoja v oblasti strojového učenia s programom prekladových pamätí a viacročného projektu zameraného na technickú správu konferenčných miestností; požaduje viac informácií o celkovej sume vynaloženej na tieto programy v posledných rokoch; berie na vedomie dlhodobé postupné vykonávanie týchto projektov s cieľom rozdeliť náklady na viaceré rozpočtové roky;

30.  žiada Predsedníctvo, aby pracovalo na technickom riešení, ktoré by umožnilo poslancom Európskeho parlamentu, aby si pri čerpaní materskej, otcovskej alebo nemocenskej dovolenky mohli uplatňovať právo voliť;

Otázky týkajúce sa poslancov EP a akreditovaných asistentov poslancov

31.  domnieva sa, že by sa mali rešpektovať sociálne a dôchodkové práva akreditovaných asistentov poslancov; v tejto súvislosti opakuje svoju žiadosť, aby sa našlo realizovateľné riešenie pre tých akreditovaných asistentov, ktorí budú mať na konci súčasného obdobia odpracované dve volebné obdobia bez prerušenia, ale po dosiahnutí dôchodkového veku nebudú mať právo začleniť sa do európskeho systému dôchodkových práv, pretože im bude chýbať určitý časový úsek z požadovaných desiatich rokov služby, ktoré sú stanovené v služobnom poriadku, z dôvodu predčasných volieb v roku 2014 a oneskorenia pri schvaľovaní nových zmlúv akreditovaných asistentov, ktoré bolo spôsobené veľkým pracovným zaťažením v období po voľbách v roku 2009; vyzýva preto generálneho tajomníka, aby predložil nové praktické a dôveryhodné návrhy zamerané na definitívne vyriešenie tohto problému;

32.  berie na vedomie revíziu výšky príspevkov pre akreditovaných asistentov poslancov na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu; pripomína však svoju opakovane predkladanú žiadosť Predsedníctvu, aby prijalo opatrenia na úplné zosúladenie výšky príspevkov pre úradníkov, ostatných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov na účely ich služobných ciest medzi tromi pracoviskami Európskeho parlamentu, a to od nasledujúceho volebného obdobia;

33.  víta rozhodnutie Predsedníctva o stážistoch poslancov, ktoré prijalo 10. decembra 2018; žiada, aby sa diskusia o technických aspektoch tohto rozhodnutia ukončila tak, aby rozhodnutie nadobudlo účinnosť 2. júla 2019; zdôrazňuje, že odmeny stážistov by mali pokrývať aspoň ich životné náklady;

34.  očakáva, že prekladateľské služby Parlamentu budú plniť svoju základnú úlohu, ktorou je podpora európskych právnych predpisov a poslancov pri plnení ich povinností, a to poskytovaním prekladov dokumentov vysokej kvality v zmysle udržateľnej stratégie pre budúcnosť;

35.  opätovne vyjadruje znepokojenie nad dodatočnými výdavkami na tlmočenie ústnych vysvetlení hlasovania počas plenárnych schôdzí; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil podrobný rozpis nákladov týkajúcich sa ústnych vysvetlení hlasovania; pripomína, že poslancom, ktorí chcú vysvetliť svoje hlasovanie alebo nastoliť otázky týkajúce sa obáv svojich voličov, sú k dispozícii alternatívne možnosti, ako napríklad písomné vysvetlenie hlasovania, ako aj rôzne verejné komunikačné prostriedky; v tejto súvislosti sa domnieva, že v záujme dosiahnutia výrazných úspor by sa ústne vysvetlenia hlasovania mohli zrušiť;

36.  pripomína štatút poslancov, kde sa v článku 27 ods. 1 a 2 uvádza, že: „dobrovoľný dôchodkový fond, vytvorený Európskym parlamentom, bude zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti štatútu pre poslancov alebo bývalých poslancov, ktorí už v tomto fonde nadobudli práva alebo budúce nároky“; a že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby v plnej miere dodržiavali štatút poslancov a aby spolu s dôchodkovým fondom urýchlene vytvorili jasný plán, na základe ktorého by Európsky parlament prevzal záväzky a zodpovednosti za dobrovoľný dôchodkový systém poslancov; opakuje svoju žiadosť o preskúmanie dobrovoľného dôchodkového fondu Európskym dvorom audítorov a žiada, aby v súlade s ustanoveniami štatútu poslancov preskúmal spôsoby zabezpečenia udržateľného financovania dobrovoľného dôchodkového fondu pri zabezpečení úplnej transparentnosti;

37.  opakuje svoju výzvu na transparentnosť, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky (PVV) pre poslancov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Predsedníctvo v tejto súvislosti nezaviedlo väčšiu transparentnosť a nevyvodilo zodpovednosť;

Otázky týkajúce sa zamestnancov

38.  je presvedčený, že v období, keď je pravdepodobné čoraz väčšie obmedzovanie finančných a ľudských zdrojov, ktoré sú inštitúciám Únie k dispozícii, je dôležité určiť oblasti, ako sú napríklad aj IT služby a služby v oblasti bezpečnosti, tlmočenia a prekladu alebo služieb vodičov, v ktorých by sa mohli zvýšiť synergie medzi funkciami back-office, tým, že by sa využili skúsenosti Parlamentu a iných inštitúcií Únie a plne sa zohľadnili ťažkosti v oblasti správy a rozdiely v rozsahu služieb, s cieľom vytvárať spravodlivé dohody o spolupráci;

39.  víta existujúce dohody o spolupráci medzi Parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom vzhľadom na to, že treba určiť ďalšie oblasti, v ktorých by bolo možné spoločné využívanie a poskytovanie funkcií back-office; vyzýva generálneho tajomníka, aby posúdil existujúcu spoluprácu medzi inštitúciami Únie s cieľom identifikovať ďalšie potenciálne synergie a úspory;

40.  presadzuje zásadu dostupnosti pre všetkých občanov; v súlade so žiadosťami, ktoré prijalo plénum v súvislosti so zavedením tlmočenia z a do medzinárodnej posunkovej reči pre všetky plenárne rozpravy vyzýva generálneho tajomníka, aby vykonal analýzu uskutočniteľnosti;

41.  pripomína odporúčania uvedené v uzneseniach Parlamentu z 26. októbra 2017, 11. septembra 2018 a 15. januára 2019 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v Únii, ako aj opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu a na boj proti nim; požaduje podporu na pokrytie nákladov na externé odborné znalosti potrebné na rozšírenie externého auditu poradného výboru pre zamestnancov Európskeho parlamentu v oblasti prevencie obťažovania; žiada rozpočtové prostriedky na pokrytie úplného vykonávania reformných krokov v rámci Európskeho parlamentu uvedených v pláne boja proti obťažovaniu vrátane častých odborných príprav zameraných na boj proti obťažovaniu pre všetkých zamestnancov, akreditovaných asistentov poslancov a poslancov Európskeho parlamentu; ďalej zastáva názor, že sú potrebné rozpočtové prostriedky na pokrytie nákladov na mediátorov a iných kompetentných odborníkov v oblasti predchádzania prípadom obťažovania v rámci Parlamentu a ich správy v spolupráci so sieťou dôverných poradcov a súčasnými štruktúrami;

42.  odporúča väčšie využívanie videokonferencií a iných technológií s cieľom chrániť životné prostredie a ušetriť zdroje, a to najmä znížením počtu služobných ciest zamestnancov medzi tromi pracoviskami;

Ďalšie otázky

43.  domnieva sa, že postup prijímania odhadu Parlamentu by sa mal zrevidovať, pričom by sa mal zohľadniť dokument, ktorý pripravila pracovná skupina pre vnútorný rozpočtový postup Parlamentu a ktorý ešte nie je dokončený, s ohľadom na želanie politických skupín, aby sa súčasný postup zjednodušil a zefektívnil znížením pracovného zaťaženia poslancov a zamestnancov a aby sa zvýšila transparentnosť a objasnila zodpovednosť zúčastnených aktérov; pripomína, že v rámci súčasného postupu Výbor pre rozpočet plní tie isté úlohy dvakrát, počas jarnej fázy (zmierovacie konanie s Predsedníctvom pri schvaľovaní odhadu Parlamentu) a počas jesennej fázy (predkladanie návrhov na zmenu rozpočtu), čo vedie k vyššiemu počtu schôdzí, vyššej tvorbe dokumentov a vyšším súvisiacim výdavkom (preklady, tlmočníci atď.);

44.  žiada o zachovanie primeraného financovania Európskeho vedeckého mediálneho centra (European Science Media-Hub) a o spoluprácu s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely vzdelávania mladých novinárov, a to najmä v súvislosti s novým vedecko-technickým rozvojom a s poskytovaním vzájomne skúmaných správ založených na faktoch;

45.  vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby presadzovali kultúru zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a environmentálnu udržateľnosť v rámci celej administratívy Európskeho parlamentu a prístup štíhleho manažmentu s cieľom zvýšiť efektívnosť, zredukovať administratívu a obmedziť byrokraciu v rámci vnútornej činnosti tejto inštitúcie; zdôrazňuje, že štíhly manažment znamená neustále zlepšovanie pracovných postupov vďaka zjednodušeniu a skúsenostiam administratívnych pracovníkov;

o

o  o

46.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2020;

47.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0417.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0331.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0404.

(9)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0503.

(10)

Prijaté texty, P8_TA(2019)0010.

(11)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0172.

(12)

Texty prijaté Predsedníctvom, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.


PRÍLOHA: NÁVRH ODHADU

NÁVRH ODHADU

2020

Príspevok Európskej únie k financovaniu výdavkov

Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020

Názov

Suma

 

 

Výdavky

2.050.430.000

Vlastné zdroje

172.219.530

Potrebný príspevok

1.878.210.470

PRÍJMY

Hlava – Kapitola – Článok – Položka

Názov

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

4

PRÍJMY OD OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCIÁCH A INÝCH ORGÁNOCH ÚNIE

4 0

RÔZNE DANE A ODVODY

4 0 0

Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

81.078.390

81.667.700

76.061.342

4 0 3

Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

p.m.

p.m.

17.646

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

11.952.408

11.657.200

11.423.556

Kapitola 4 0 — Súčet

93.030.798

93.324.900

87.502.544

4 1

PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

69.127.732

68.453.000

67.099.173

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

10.000.000

9.200.000

7.653.892

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade voľna z osobných dôvodov

10.000

10.000

37.595

Kapitola 4 1 — Súčet

79.137.732

77.663.000

74.790.660

4 2

OSTATNÉ PRÍSPEVKY DO SYSTÉMU DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA

4 2 1

Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

p.m.

p.m.

0

Kapitola 4 2 — Súčet

p.m.

p.m.

0

Hlava 4 — Súčet

172.168.530

170.987.900

162.293.204

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNEJ ČINNOSTI INŠTITÚCIE

5 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO MAJETKU (DODÁVKY TOVARU) A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

5 0 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

p.m.

p.m.

0

5 0 0 0

Výnosy z predaja dopravných prostriedkov

p.m.

p.m.

0

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

p.m.

p.m.

0

5 0 0 2

Výnosy z poskytovania tovaru iným inštitúciám alebo orgánom — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 0 2

Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 0 — Súčet

p.m.

p.m.

0

5 1

VÝNOSY Z NÁJMU

p.m.

 

 

5 1 1

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a náhrada nákladov spojených s nájmom

p.m.

p.m.

0

5 1 1 0

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 1 1 1

Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 1 — Súčet

 

 

 

5 2

PRÍJMY Z INVESTÍCIÍ ALEBO POSKYTNUTÝCH ÚVEROV A Z BANKOVÝCH A INÝCH ÚROKOV

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

50.000

50.000

0

Kapitola 5 2 — Súčet

50.000

50.000

0

5 5

PRÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB A PRÁC

5 5 0

Výnosy z poskytovania služieb a vykonania prác uskutočnených pre ostatné inštitúcie alebo orgány vrátane náhrad iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty zaplatených v ich mene — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 5 1

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 5 — Súčet

p.m.

p.m.

0

5 7

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY SPOJENÉ S ADMINISTRATÍVNOU ČINNOSŤOU INŠTITÚCIE

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 7 1

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

5 7 2

Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

p.m.

p.m.

0

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcií — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 7 — Súčet

p.m.

p.m.

0

5 8

RÔZNE PLATBY

5 8 1

Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

p.m.

p.m.

0

Kapitola 5 8 — Súčet

p.m.

p.m.

0

Hlava 5 — Súčet

50.000

50.000

0

6

PRÍSPEVKY A NÁHRADY V RÁMCI DOHÔD A PROGRAMOV ÚNIE

6 6

OSTATNÉ PRÍSPEVKY A NÁHRADY

6 6 0

Ostatné príspevky a náhrady

p.m.

p.m.

0

6 6 0 0

Ostatné príspevky a náhrady

p.m.

p.m.

0

Kapitola 6 6 — Súčet

p.m.

p.m.

0

Hlava 6 — Súčet

p.m.

p.m.

0

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY

9 0 0

Rôzne príjmy

1.000

1.000

920.241

Kapitola 9 0 — Súčet

1.000

1.000

920.241

Hlava 9 — Súčet

1.000

1.000

920.241

SPOLU

172.219.530

171.038.900

163.213.445

VÝDAVKY

Všeobecný prehľad rozpočtových prostriedkov (na roky 2020 a 2019) a plnenia (v roku 2018)

Hlava Kapitola

Názov

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1

OSOBY PRACUJÚCE V INŠTITÚCII

1 0

ČLENOVIA INŠTITÚCIE

218.824.000

225.554.051

208.099.582

1 2

ÚRADNÍCI A DOČASNÍ ZAMESTNANCI

722.047.000

681.825.381

652.349.114

1 4

OSTATNÍ ZAMESTNANCI A EXTERNÉ SLUŽBY

169.627.000

144.622.887

154.757.192

1 6

OSTATNÉ VÝDAVKY TÝKAJÚCE SA OSÔB PRACUJÚCICH V INŠTITÚCII

22.478.000

20.662.000

15.500.166

Hlava 1 — Súčet

1.132.976.000

1.072.664.319

1.030.706.054

2

BUDOVY, HNUTEĽNÝ MAJETOK, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

BUDOVY A SÚVISIACE NÁKLADY

228.140.000

225.411.000

240.603.149

2 1

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA, VYBAVENIE A HNUTEĽNÝ MAJETOK

175.644.000

178.585.200

165.713.025

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

6.834.000

8.610.500

4.971.333

Hlava 2 — Súčet

410.618.000

412.606.700

411.287.508

3

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM VŠEOBECNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

3 0

ZASADNUTIA A KONFERENCIE

34.151.500

34.120.000

33.677.487

3 2

ODBORNÉ PORADENSTVO A INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVOVANIE, PRODUKCIA A ŠÍRENIE

131.335.500

123.823.300

138.969.216

Hlava 3 — Súčet

165.487.000

157.943.300

172.646.702

4

VÝDAVKY V SÚVISLOSTI S VÝKONOM OSOBITNÝCH ÚLOH INŠTITÚCIE

4 0

OSOBITNÉ VÝDAVKY NIEKTORÝCH INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

128.000.000

133.700.000

112.329.060

4 2

VÝDAVKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ASISTENTSKÚ VÝPOMOC

207.433.000

208.819.943

207.068.303

4 4

ZASADNUTIA A INÉ ČINNOSTI POSLANCOV A BÝVALÝCH POSLANCOV

480.000

460.000

440.000

Hlava 4 — Súčet

335.913.000

342.979.943

319.837.363

5

ÚRAD PRE EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY A EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

5 0

VÝDAVKY ÚRADU PRE EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY A EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE A VÝBORU NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

285.000

280.000

p.m.

Hlava 5 — Súčet

285.000

280.000

p.m.

10

OSTATNÉ VÝDAVKY

10 0

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

5.151.000

10.504.000

p.m.

10 3

REZERVA NA PROCES ROZŠIROVANIA

p.m.

p.m.

p.m.

10 4

REZERVA NA INFORMAČNÚ A KOMUNIKAČNÚ POLITIKU

p.m.

p.m.

p.m.

10 5

PREDBEŽNE VYČLENENÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK

p.m.

p.m.

p.m.

10 6

REZERVA NA NOVÉ PRIORITNÉ CIELE

p.m.

p.m.

p.m.

10 8

REZERVA NA SYSTÉM EMAS

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Súčet

5.151.000

10.504.000

0

SPOLU

2.050.430.000

1.996.978.262

1.934.477.627

ODDIEL I — EURÓPSKY PARLAMENT

Príjmy — Vlastné zdroje

Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

Kapitola 4 0 — Rôzne dane a odvody

Článok 4 0 0 — Výnosy z daní odvádzaných z platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a osôb poberajúcich dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

81 078 390

81 667 700

68 279 422,00

Právny základ

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, a najmä jeho článok 12.

Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).

Článok 4 0 3 — Výnosy z dočasného príspevku z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

16 522,00

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, a najmä jeho článok 66a v znení účinnom do 15. decembra 2003.

Článok 4 0 4 — Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

11 952 408

11 657 200

10 180 740,00

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 66a.

Kapitola 4 1 — Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 1 0 — Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

69 127 732

68 453 000

59 746 972,00

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 83 ods. 2.

Článok 4 1 1 — Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

10 000 000

9 200 000

7 319 954,00

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä článok 4, článok 11 ods. 2 a 3 a článok 48 jeho prílohy VIII.

Článok 4 1 2 — Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade pracovného voľna z osobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

10 000

10 000

33 059,00

Kapitola 4 2 — Ostatné príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

Článok 4 2 1 — Príspevky poslancov Európskeho parlamentu do systému dôchodkového zabezpečenia pre starobný dôchodok

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Právny základ

Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich príloha III.

Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

Kapitola 5 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

Článok 5 0 0 — Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru)

Položka 5 0 0 0 — Výnosy z predaja dopravných prostriedkov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Táto položka je určená na zaúčtovanie príjmov z predaja alebo čiastočnej výmeny dopravných prostriedkov, ktoré patria inštitúcii.

Položka 5 0 0 1 — Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V tejto položke sú zahrnuté príjmy plynúce z predaja alebo čiastočnej obmeny hnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúcii, s výnimkou dopravných prostriedkov.

Položka 5 0 0 2 – Výnosy z poskytovania dodávok tovaru iným útvarom v rámci inštitúcie Únie alebo iných inštitúcií alebo orgánov Únie – Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 0 1 — Výnosy z predaja nehnuteľností a pozemkov — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmu z predaja nehnuteľného majetku, ktorý patrí inštitúcii.

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 0 2 — Výnosy z predaja publikácií, diel v tlačenej podobe a filmov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok obsahuje aj príjmy z predaja týchto produktov v elektronickej podobe.

Kapitola 5 1 — Výnosy z nájmu

Článok 5 1 1 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku a úhrada nákladov spojených s nájmom

Položka 5 1 1 0 — Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

1 724 805,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tejto rozpočtovej položky.

Položka 5 1 1 1 — Úhrada nákladov spojených s nájmom — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

47 659,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 2 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

Článok 5 2 0 — Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

50 000

50 000

1 111,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov z investícií alebo poskytnutých pôžičiek, bankových a iných úrokov na účtoch inštitúcie.

Kapitola 5 5 — Príjmy z poskytnutých služieb a prác

Článok 5 5 0 — Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným útvarom v rámci inštitúcie Únie alebo ostatných inštitúcií či orgánov Únie vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi Únie za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

4 158 219,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 5 1 — Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

624 463,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Kapitola 5 7 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

Článok 5 7 0 — Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

1 843 795,00

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 1 — Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do okruhov, kde sú uvedené počiatočné výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Článok 5 7 2 — Náhrada výdavkov na sociálne zabezpečenie vynaložených v mene inej inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie príjmov spojených s náhradou výdavkov na sociálne zabezpečenie, ktoré boli vynaložené v mene inej inštitúcie.

Článok 5 7 3 — Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

4 078 696,00

Kapitola 5 8 — Rôzne platby

Článok 5 8 1 — Príjmy z poistenia — Pripísané príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

 

Poznámky

Tieto príjmy sa v súlade s článkom 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách považujú za pripísané príjmy a umožňujú zahrnutie dodatočných rozpočtových prostriedkov do riadkov, kde sú uvedené výdavky, ktoré viedli k príslušným príjmom.

Tento článok zahŕňa zároveň aj náhradu mzdy úradníkov poisťovacou spoločnosťou v prípade úrazu.

Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

Kapitola 6 6 — Ostatné príspevky a náhrady

Článok 6 6 0 — Ostatné príspevky a náhrady

Položka 6 6 0 0 — Ostatné pripísané príspevky a náhrady

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

13 428 743,00

Hlava 9 — Rôzne príjmy

Kapitola 9 0 — Rôzne príjmy

Článok 9 0 0 — Rôzne príjmy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočet 2019

Plnenie 2018

1 000

1 000

648 807,00

Poznámky

Tento článok je určený na zaúčtovanie rôznych príjmov.

V prílohe k tomuto rozpočtu sa uvedú podrobné údaje o výdavkoch a príjmoch plynúcich z pôžičiek, nájomného alebo poskytovania služieb v rámci tohto článku.

Výdavky— Výdavky

Hlava 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

Kapitola 1 0 — Členovia inštitúcie

Článok 1 0 0 — Platy a príspevky

Položka 1 0 0 0 — Platy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

77 000 000

77 793 051

77 081 622,87

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platov stanovených v štatúte poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 9 a 10.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 1 a 2.

Položka 1 0 0 4 — Bežné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

65 400 000

60 106 000

68 000 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie cestovných výdavkov a diét spojených s cestami na miesto a z miesta pracovísk a s inými služobnými cestami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 10 až 21 a článok 24.

Položka 1 0 0 5 — Ostatné cestovné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

5 550 000

5 670 000

6 200 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu doplnkových cestovných nákladov a nákladov na cesty poslancov do členského štátu, v ktorom boli zvolení.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 22 a 23.

Položka 1 0 0 6 — Príspevok na všeobecné výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

39 100 000

42 900 000

39 450 911,58

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu výdavkov vyplývajúcich z parlamentnej činnosti poslancov v súlade s vykonávacími pravidlami k štatútu poslancov Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 170 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 25 až 28.

Položka 1 0 0 7 — Príspevky na výkon funkcie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

190 000

187 000

163 631,40

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie paušálnych diét a príspevkov na reprezentáciu, ktoré sú spojené s výkonom funkcie predsedu Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 20.

Rozhodnutie predsedníctva zo 17. júna 2009.

Článok 1 0 1 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné opatrenia sociálneho zabezpečenia

Položka 1 0 1 0 — Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

3 058 000

2 930 000

2 444 017,89

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov úrazového poistenia a náhradu liečebných nákladov poslancov, ako aj poistenia pre prípad straty a odcudzenia osobných vecí poslancov.

Sú určené aj na poistenie poslancov a pomoc poslancom v prípade nutnosti repatriácie počas služobných ciest, ak vážne ochorejú, utrpia úraz alebo ak im nepredvídateľné udalosti znemožnia riadny priebeh cesty. Pomoc zahŕňa zorganizovanie repatriácie a úhradu nákladov, ktoré s ňou súvisia.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho články 18 a 19.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 3 až 9 a článok 29.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskej únie pre prípad úrazu a choroby z povolania.

Spoločné predpisy o poistení úradníkov Európskych spoločenstiev pre prípad choroby.

Rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovujú všeobecné vykonávacie pravidlá úhrad liečebných nákladov.

Položka 1 0 1 2 — Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

892 000

876 000

654 850,51

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie určitých výdavkov potrebných na poskytnutie pomoci poslancovi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 30.

Článok 1 0 2 — Dočasné príspevky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

13 250 000

20 690 000

767 601,66

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie dočasného príspevku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 13.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 45 až 48 a článok 77.

Článok 1 0 3 — Dôchodky

Položka 1 0 3 0 — Starobné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

11 490 000

11 410 000

10 638 138,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania starobného dôchodku po skončení mandátu poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha III k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 1 — Invalidné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

167 000

274 000

161 725,76

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania dôchodku v prípade invalidity poslanca, ktorá nastane počas trvania jeho mandátu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha II k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 2 — Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 976 000

1 918 000

1 837 082,18

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie vyplácania pozostalostného a/alebo sirotského dôchodku v prípade úmrtia poslanca alebo bývalého poslanca.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 15 000 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 75 a príloha I k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Položka 1 0 3 3 — Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku inštitúcie do systému dobrovoľného doplnkového dôchodkového zabezpečenia poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 500 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 27.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 76 a príloha VII k Pravidlám o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu (ďalej len „pravidlá PÚVPP“).

Článok 1 0 5 — Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

750 000

800 000

700 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky pre poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich článok 44.

Rozhodnutie Predsedníctva z 23. októbra 2017 o jazykových kurzoch a kurzoch výpočtovej techniky pre poslancov.

Kapitola 1 2 — Úradníci a dočasní zamestnanci

Článok 1 2 0 — Platy a iné nároky

Položka 1 2 0 0 — Platy a príspevky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

715 849 000

676 670 381

648 338 871,04

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na nasledujúce výdavky súvisiace s úradníkmi a dočasnými zamestnancami na pracovných miestach uvedených v pláne pracovných miest:

—  platy, príspevky a ostatné platby súvisiace s platmi,

—  zdravotné a úrazové poistenie, poistenie pre prípad choroby z povolania a iné náklady na sociálne zabezpečenie,

—  paušálne príspevky za nadčasy,

—  ďalšie príspevky a prídavky,

—  príspevky na cestovné výdavky úradníkov alebo dočasných zamestnancov, ich manželiek/manželov alebo závislých osôb z miesta výkonu práce do miesta pôvodu,

—  dôsledky uplatnenia opravných koeficientov na platy a na časť zárobku prevedeného do inej krajiny, ako je krajina výkonu práce,

—  poistenie v nezamestnanosti dočasných zamestnancov, ako aj odvody inštitúcie za dočasných zamestnancov do fondov systému dôchodkového zabezpečenia v krajine ich pôvodu.

Sú určené aj na pokrytie úrazového poistenia používateľov športového centra Európskeho parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu pre prípad úrazu pri výkone športových aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 450 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 2 — Platené nadčasy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

150 000

110 000

60 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na odmeny za nadčasy podľa podmienok stanovených v právnom základe.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 56 a príloha VI.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 0 4 — Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

3 010 000

3 060 000

2 630 000,00

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  cestovných výdavkov úradníkov a dočasných zamestnancov (vrátane ich rodinných príslušníkov) spojených s nástupom do služby, s odchodom zo služby a s preložením, ktoré si vyžadujú zmenu miesta výkonu práce,

—  príspevkov na usídlenie a presídlenie a nákladov na sťahovanie úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí musia pri nástupe do služby alebo zmene miesta výkonu práce, ako aj pri ukončení služby a následnom usídlení na inom mieste zmeniť bydlisko,

—  diét pre úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí predložia dôkaz, že pri nástupe do služby alebo pri preložení na nové miesto výkonu práce musia zmeniť bydlisko,

—  kompenzácie pre úradníka v skúšobnej lehote, ktorý bol prepustený z dôvodu zjavne neuspokojivého pracovného výkonu,

—  náhrady pre dočasného zamestnanca, ktorého zmluva bola ukončená zo strany inštitúcie,

—  rozdielu medzi príspevkami zmluvných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia členského štátu a príspevkami do systému Únie v prípade zmeny pracovného zaradenia zamestnancov na základe zmluvy.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 2 2 — Príspevky pri predčasnom ukončení výkonu služby

Položka 1 2 2 0 — Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

3 038 000

1 985 000

1 320 242,69

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevkov vyplácaných:

—  úradníkom, ktorí boli v dôsledku opatrenia na zníženie počtu pracovných miest v inštitúcii zaradení mimo činnej služby,

—  úradníkom, ktorí čerpajú voľno na plnenie organizačných potrieb spojených so získavaním nových spôsobilostí v rámci inštitúcie,

—  úradníkom a dočasným zamestnancom politických skupín v platovej triede AD 16 a AD 15, ktorí sú prepustení zo služobných dôvodov.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie príspevkov zamestnávateľa na zdravotné poistenie a na vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu týchto príspevkov (s výnimkou zamestnancov poberajúcich príspevky podľa článku 42c služobného poriadku, ktorí nemajú nárok na opravný koeficient).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 41, 42c a 50 a jeho príloha IV, ako aj článok 48a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Položka 1 2 2 2 — Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  príspevky podľa ustanovení služobného poriadku alebo nariadení Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 a (ES, Euratom) č. 1748/2002,

—  príspevky zamestnávateľa na zdravotné poistenie zamestnancov poberajúcich príspevky,

—  vyrovnania dôsledkov úprav rôznych príspevkov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 64 a 72.

Nariadenie Rady (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 zo 17. novembra 1995, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služobného pomeru dočasných zamestnancov Európskych spoločenstiev v dôsledku pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES L 280, 23.11.1995, s. 4).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1748/2002 z 30. septembra 2002, ktorým sa v rámci modernizácie Európskeho parlamentu zavádzajú osobitné opatrenia na skončenie služby úradníkov Európskych spoločenstiev menovaných na stále pracovné miesto v Európskom parlamente a dočasných zamestnancov pracujúcich v politických skupinách Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 264, 2.10.2002, s. 9).

Kapitola 1 4 — Ostatní zamestnanci a externé služby

Článok 1 4 0 — Ostatní zamestnanci a externí pracovníci

Položka 1 4 0 0 — Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

63 741 000

54 054 199

51 786 300,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené predovšetkým na pokrytie týchto výdavkov:

—  platy vrátane príspevkov a prídavkov ostatných zamestnancov vrátane zmluvných zamestnancov a osobitných poradcov (v zmysle Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie), príspevky zamestnávateľa do rôznych systémov sociálneho zabezpečenia, najmä do systému Spoločenstva, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov,

—  zamestnávanie dočasného personálu,

—  faktúry vystavené PMO na zamestnanie zamestnancov, ktorí spracúvajú administratívnu dokumentáciu zamestnancov Európskeho parlamentu (najmä pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti a dôchodkové práva).

Z týchto rozpočtových prostriedkov sú vylúčené výdavky týkajúce sa:

—  ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí plnia úlohy spojené s bezpečnosťou osôb a majetku, bezpečnosťou informácií a hodnotením rizík,

—  ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu.

Časť týchto rozpočtových prostriedkov sa použije na zamestnávanie zmluvných zamestnancov so zdravotným postihnutím v súlade s rozhodnutím Predsedníctva zo 7. a z 9. júla 2008.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  4 000 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (hlavy IV, V a VI).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 1 — Ostatní zamestnanci — Bezpečnosť

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

31 956 000

27 634 012

26 305 850,43

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie ďalej uvedených výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť, ktorí plnia úlohy spojené s bezpečnosťou osôb a majetku, bezpečnosťou informácií a hodnotením rizík:

—  platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 2 — Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

7 344 000

6 372 506

6 272 810,16

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nasledujúcich výdavkov týkajúcich sa ostatných zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy vodičov na generálnom sekretariáte alebo zabezpečujú ich koordináciu:

—  platy zmluvných zamestnancov a pomocných zmluvných zamestnancov vrátane príspevkov a prídavkov, ako aj vyrovnanie dôsledkov použitia opravných koeficientov na úpravu platov týchto zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Hlava IV).

Všeobecné vykonávacie ustanovenia týkajúce sa konkurzov a výberových konaní, prijímania a zaraďovania úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho parlamentu (rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 17. októbra 2014).

Položka 1 4 0 4 — Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

9 337 000

9 442 000

7 932 317,52

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  príspevkov pre stážistov s ukončeným vzdelaním (štipendium) vrátane akýchkoľvek príspevkov na domácnosť,

—  cestovných výdavkov stážistov,

—  dodatočných nákladov stážistov, ktoré priamo súvisia s ich zdravotným postihnutím,

—  výdavkov na nemocenské a úrazové poistenie pre stážistov,

—  nákladov spojených s usporiadaním informačných/školiacich seminárov pre stážistov,

—  vyplatenia grantu Výboru pre stáže Roberta Schumana,

—  nákladov spojených s výmenou zamestnancov medzi Európskym parlamentom a verejnou správou členských krajín, kandidátskych krajín alebo medzinárodných organizácií uvedených v predpisoch,

—  nákladov spojených s vysielaním národných expertov do Európskeho parlamentu, najmä ich príspevkov a cestovných výdavkov,

—  nákladov na úrazové poistenie pre vyslaných národných expertov,

—  príspevkov na študijné návštevy a štipendií,

—  organizácie vzdelávacích programov pre konferenčných tlmočníkov a prekladateľov okrem iného v spolupráci s tlmočníckymi školami a univerzitami poskytujúcimi vzdelanie v oblasti prekladu, ako aj na štipendiá na vzdelávanie a ďalšie zvyšovanie odbornosti tlmočníkov a prekladateľov, nákup výučbových materiálov a súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Pravidlá upravujúce uvoľňovanie úradníkov Európskeho parlamentu a dočasných zamestnancov politických skupín na pôsobenie v národných verejných orgánoch, orgánoch verejného charakteru a medzinárodných organizáciách (rozhodnutie predsedníctva zo 7. marca 2005).

Pravidlá vysielania národných expertov do Európskeho parlamentu (rozhodnutie predsedníctva zo 4. mája 2009).

Vnútorné pravidlá pre stáže a študijné návštevy na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu (rozhodnutia generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. februára 2013 a zo 14. septembra 2018).

Položka 1 4 0 5 — Výdavky na tlmočenie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

49 033 000

42 120 170

50 801 533,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na:

—  platy a podobné príspevky, príspevky na sociálne zabezpečenie, cestovné náklady a iné náklady konferenčných tlmočníkov zamestnávaných Európskym parlamentom na účely schôdzí, ktoré organizuje Európsky parlament pre vlastné potreby alebo pre potreby iných inštitúcií alebo orgánov, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť tlmočníci Európskeho parlamentu (z radov úradníkov alebo dočasných zamestnancov),

—  výdavky na konferenčné agentúry, technický personál a administrátorov vyššie uvedených schôdzí, ak potrebné služby nemôžu zabezpečiť úradníci, dočasní alebo iní zamestnanci Európskeho parlamentu,

—  náklady spojené so službami, ktoré Európskemu parlamentu poskytujú tlmočníci iných regionálnych, národných alebo medzinárodných inštitúcií,

—  náklady týkajúce sa činností spojených s tlmočením, najmä s prípravou schôdzí, prípravy a výberu tlmočníkov,

—  poplatky uhrádzané Komisii za správu platieb konferenčným tlmočníkom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  2 600 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Dohovor, ktorým sa stanovujú pracovné podmienky a mzda konferenčných tlmočníkov (a jeho vykonávacie pravidlá) z 28. júla 1999, ku ktorému boli 13. októbra 2004 vznesené pripomienky a ktorý bol zrevidovaný 31. júla 2008.

Položka 1 4 0 6 — Pozorovatelia

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie uhrádzania výdavkov súvisiacich s pozorovateľmi v súlade s článkom 13 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 1 4 2 — Služby externého prekladu

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

8 216 000

5 000 000

11 658 380,87

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na prekladanie, redigovanie, písanie, kódovanie a technickú výpomoc, ktoré sú zabezpečované externými dodávateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Kapitola 1 6 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

Článok 1 6 1 — Výdavky súvisiace s personálnym riadením

Položka 1 6 1 0 — Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

163 000

163 000

111 415,93

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na organizovanie výberových konaní uvedené v článku 3 rozhodnutia 2002/621/ES a na úhradu cestovných nákladov a diét kandidátov pozvaných na vstupný pohovor,

—  výdavkov na organizáciu konaní na výber zamestnancov.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené funkčnými potrebami, a po konzultácii Európskeho úradu pre výber pracovníkov sa môžu tieto rozpočtové prostriedky použiť aj na výberové konania organizované samotnou inštitúciou.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho články 27 až 31 a článok 33 a príloha III.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a európskeho ombudsmana 2002/620/ES z 25. júla 2002 o založení Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 53) a rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a predstaviteľa európskeho ombudsmana 2002/621/ES z 25. júla 2002 o organizácii a činnosti Úradu pre výber pracovníkov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 197, 26.7.2002, s. 56).

Položka 1 6 1 2 — Vzdelávanie a rozvoj

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

8 127 000

7 085 000

5 638 767,32

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na výdavky na kurzy zamerané na zlepšenie zručností zamestnancov a zvýšenie výkonu a efektívnosti inštitúcie, napr. prostredníctvom jazykových kurzov pre oficiálne pracovné jazyky.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov súvisiacich s ďalšími vzdelávacími kurzmi pre poslancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 24a.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

Článok 1 6 3 — Opatrenia na pomoc zamestnancom inštitúcie

Položka 1 6 3 0 — Sociálna starostlivosť

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

760 000

749 000

517 613,32

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  pomoc osobám so zdravotným postihnutím v rámci medziinštitucionálnej politiky v týchto kategóriách:

—  úradníci a dočasní zamestnanci v aktívnom služobnom pomere,

—  manželky/manželia úradníkov a dočasných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere,

—  nezaopatrené deti v zmysle Služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

na náhradu v rámci rozpočtových možností a po uplatnení prípadných nárokov priznaných v krajine bydliska alebo v krajine pôvodu, iných ako zdravotných výdavkov, ktoré sa považujú za potrebné, vyplývajú z postihnutia, sú riadne odôvodnené a nepreplácajú sa v rámci spoločného systému zdravotného poistenia,

—  poskytnutie pomoci úradníkom a zamestnancom, ktorí sa nachádzajú v mimoriadne zložitej situácii,

—  pokrytie príspevku pre Výbor zamestnancov a menších výdavkov v rámci sociálnej pomoci. Príspevky alebo úhrada výdavkov účastníkom sociálnych aktivít zo strany Výbor u zamestnancov budú zamerané na financovanie činností, ktoré majú sociálny, kultúrny alebo jazykový rozmer, ale nebudú poskytnuté žiadne dotácie jednotlivým zamestnancom alebo domácnostiam,

—  ostatných opatrení sociálneho charakteru na inštitucionálnej alebo medziinštitucionálnej úrovni v prospech úradníkov, ostatných zamestnancov a dôchodcov,

—  financovanie primeraných opatrení na prispôsobenie alebo výdavkov na lekársku analýzu alebo posúdenie sociálnej situácie v prípade úradníkov, ostatných zamestnancov so zdravotným postihnutím počas prijímania do zamestnania alebo zamestnancov, ktorí si vyžadujú opatrenia v dôsledku udalostí počas ich kariéry, a stážistov, u ktorých zdravotné postihnutie nastalo počas výberového konania podľa článku 1d služobného poriadku, najmä opatrení osobnej asistencie na pracovisku vrátane dopravy alebo počas služobných ciest.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 70 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 1d, článok 9 ods. 3 tretí pododsek a článok 76.

Položka 1 6 3 1 — Mobilita

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 490 000

1 500 000

839 725,62

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s mobilitou na rôznych pracoviskách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 1 6 3 2 — Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné spoločenské podujatia

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

252 000

240 000

212 286,81

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na podporu a finančné zabezpečenie všetkých iniciatív, ktorých cieľom je podporiť rozvoj spoločenských vzťahov medzi zamestnancami rôznych národností, napr. príspevky pre kluby, zamestnanecké športové a kultúrne združenia atď., ako aj prispieť na náklady stáleho centra (kultúrne a športové aktivity, záľuby, reštaurácie), ktoré využívajú vo voľnom čase.

Pokrývajú aj finančnú podporu medziinštitucionálnych spoločenských aktivít.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 600 000 EUR.

Článok 1 6 5 — Činnosti týkajúce sa všetkých osôb pracujúcich v inštitúcii

Položka 1 6 5 0 — Lekárska služba

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 820 000

1 555 000

1 068 832,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov lekárskych služieb, útvaru správy neprítomnosti zo zdravotných dôvodov a oddelenia pre prevenciu a dobré podmienky na pracovisku na všetkých troch pracoviskách vrátane lekárskych kontrol, nákupu materiálu a farmaceutických výrobkov atď., výdavkov na lekárske prehliadky, najmä v rámci pracovného lekárstva, na vstupné lekárske prehliadky, pravidelné prehliadky a zdravotné kontroly v prípade „bezpečnostných pracovných miest, pracovných miest náležitej starostlivosti a pracovných miest s vymedzeným rizikom“, na lekárske posudky, ergonómiu, výdavkov vyplývajúcich z činnosti posudkovej komisie, z arbitrážnych konaní a odborného poradenstva, a výdavkov na služby externých lekárov špecialistov, pomocného zdravotného personálu, ktoré považujú interní lekári za nevyhnutné.

Pokrývajú aj výdavky na nákup niektorých pracovných nástrojov nevyhnutných v rámci lekárskej služby a taktiež výdavky na poskytovateľov lekárskych služieb, služieb pomocného zdravotného personálu alebo na zamestnávanie pracovníkov na krátkodobé zastupovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 33, jeho článok 59 a článok 8 jeho prílohy II.

Položka 1 6 5 2 — Výdavky na reštauračné služby

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

800 000

1 080 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na reštauračné služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 1 6 5 4 — Zariadenia starostlivosti o deti

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

8 440 000

7 675 000

6 665 924,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu na celkové organizačné výdavky a výdavky na poskytovanie služieb interných zariadení starostlivosti o deti, ako aj externých zariadení starostlivosti o deti, s ktorými bola uzavretá dohoda.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  3 300 000 EUR.

Položka 1 6 5 5 — Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

626 000

615 000

445 600,00

Poznámky

Vykonávanie rozhodnutia Komisie C(2013) 4886 z 1. augusta 2013 o nadobudnutí účinnosti príspevku EÚ vyplácaného školám akreditovaným Radou guvernérov európskych škôl v pomere k počtu ich žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov EÚ, ktorým sa nahrádza rozhodnutie Komisie K(2009) 7719 zo 14. októbra 2009 zmenené rozhodnutím Komisie K(2010) 7993 z 8. decembra 2010 (Ú. v. EÚ C 222, 2.8.2013, s. 8).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie príspevku Európskeho parlamentu európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl, alebo na úhradu Komisii za príspevok európskym školám typu II, ktoré majú akreditáciu od Najvyššej rady európskych škôl. Hradia sa nimi náklady týkajúce sa detí zamestnancov Európskeho parlamentu, na ktorých sa vzťahuje služobný poriadok, ktoré sú zapísané v takýchto školách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 2 — Budovy, hnuteľný majetok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

Poznámky

Keďže poisťovacie spoločnosti zrušili poistné krytie, všeobecný rozpočet Európskej únie musí pokrývať riziko pracovných konfliktov a teroristických útokov v budovách Európskeho parlamentu.

Rozpočtové prostriedky uvedené v tejto hlave preto pokrývajú všetky výdavky, ktoré súvisia so škodami vyplývajúcimi z pracovných konfliktov a teroristických útokov.

Kapitola 2 0 — Budovy a súvisiace náklady

Článok 2 0 0 — Budovy

Položka 2 0 0 0 — Nájomné

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

33 291 000

38 620 000

35 658 454,54

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú vyčlenené na pokrytie nájomného za budovy alebo časti budov, ktoré používa Európsky parlament.

Zároveň pokrývajú náklady na daň z nehnuteľnosti. Nájomné sa vypočítava na obdobie 12 mesiacov na základe existujúcich alebo pripravovaných nájomných zmlúv, ktoré zvyčajne zohľadňujú vývoj životných, resp. stavebných nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 3 000 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 1 — Ročné splátky nájomného

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

42 000 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie ročných splátok nájomného za budovy alebo časti budov stanovených na základe súčasných alebo pripravovaných nájomných zmlúv.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 3 — Nadobúdanie nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nadobúdanie nehnuteľného majetku. K dotáciám v súvislosti s pozemkami a ich úpravou sa bude pristupovať v súlade s ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 13 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Položka 2 0 0 7 — Výstavba budov a úprava priestorov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

82 730 000

81 330 000

64 089 414,49

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov na výstavbu budov (stavebné práce, honoráre za štúdie, prvé úpravy a dodávky potrebné na uvedenie do prevádzky a všetky s tým súvisiace náklady),

—  nákladov na práce na úpravách a iné s nimi súvisiace výdavky (najmä honoráre architektov alebo inžinierov atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 472 000 EUR.

Finančné príspevky od členských štátov alebo ich verejných orgánov alebo subjektov vo forme financovania alebo preplatenia nákladov a súvisiacich poplatkov spojených s nadobudnutím alebo využívaním pozemkov alebo budov, ako aj poplatkov súvisiacich s budovami alebo zariadeniami inštitúcie sa považujú za vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Poste 2 0 0 8 — Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

5 429 000

4 971 000

4 304 207,85

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na správu nehnuteľného majetku, ktoré nie sú osobitne uvedené v iných článkoch tejto kapitoly, najmä na:

—  hospodárenie a zaobchádzanie s odpadom,

—  povinné kontroly, kontroly kvality, odborné posudky, audity, dohľad nad dodržiavaním predpisov atď.,

—  technickú knižnicu,

—  podporu správy (poradenská služba pre oblasť nehnuteľného majetku),

—  správu dokumentácie budov a informačných médií,

—  ostatné výdavky.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 268 000 EUR.

Článok 2 0 2 — Výdavky týkajúce sa budov

Položka 2 0 2 2 — Údržba, prevádzka a upratovanie budov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

64 180 000

59 820 000

60 209 831,42

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov stanovených na základe platných zmlúv na údržbu, prevádzku a upratovanie budov (kancelárií, iných priestorov a technických zariadení), ktoré má Európsky parlament v prenájme alebo vo vlastníctve.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 479 000 EUR.

Položka 2 0 2 4 — Spotreba energie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

16 100 000

15 820 000

15 629 810,07

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na vodu, plyn, elektrickú energiu a vykurovanie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 150 000 EUR.

Položka 2 0 2 6 — Bezpečnosť a stráženie budov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

23 750 000

22 350 000

17 294 304,81

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie nákladov na bezpečnosť a stráženie budov, ktoré slúžia Európskemu parlamentu na jeho troch obvyklých pracoviskách, a v informačných kanceláriách Európskeho parlamentu v Únii, ako aj v jeho pobočkách v tretích krajinách.

Inštitúcia sa pred obnovením alebo uzatvorením zmlúv poradí s inými inštitúciami o podmienkach, ktoré každá z nich dohodla (ceny, dohodnutá mena, zohľadnenie cenového vývoja, dĺžka trvania zmluvy, iné ustanovenia), so zreteľom na článok 104 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Položka 2 0 2 8 — Poistenie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

2 660 000

2 500 000

1 417 126,20

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie platieb poistného.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Kapitola 2 1 — Výpočtová technika, vybavenie a hnuteľný majetok

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 1 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie

Položka 2 1 0 0 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Činnosti

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

29 545 500

29 915 200

22 959 784,66

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností potrebných na riadny chod výpočtových a telekomunikačných systémov Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, počítačových systémov v rámci oddelení a spravovania siete.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  625 000 EUR.

Položka 2 1 0 1 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

25 409 000

23 546 000

21 669 672,44

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností zameraných na správu a údržbu infraštruktúry súvisiacej s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú najmä infraštruktúry v súvislosti so sieťami, káblami, telekomunikáciami, individuálnym vybavením, ako aj hlasovacími systémami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 130 000 EUR.

Položka 2 1 0 2 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

12 870 000

12 301 000

11 658 807,62

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa prevádzkových činností všeobecnej pomoci a podpory používateľom v súvislosti s výpočtovými a telekomunikačnými systémami Európskeho parlamentu. Tieto výdavky sa týkajú služieb podpory pre poslancov a iných užívateľov, najmä pokiaľ ide o aplikácie v oblasti administratívy, legislatívnej činnosti, aplikácie používané v oblasti bezpečnosti a ochrany, ako aj v oblasti komunikácie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 45 000 EUR.

Položka 2 1 0 3 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

26 840 000

20 594 500

18 187 322,45

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup, nájom, prevádzku a údržbu technického a programového vybavenia a s tým súvisiacich prác, ako aj výdavkov na výkony externých subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti opakujúcich sa činností zameraných na správu aplikácií IKT inštitúcie. Tieto výdavky sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, komunikáciou, bezpečnosťou a ochranou, ako aj administratívnych a legislatívnych aplikácií.

Sú určené aj na pokrytie výdavkov na nástroje IKT financované spoločne v rámci medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti jazykov na základe rozhodnutí prijatých Medziinštitucionálnym výborom pre prekladateľské a tlmočnícke služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 32 000 EUR.

Položka 2 1 0 4 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

15 487 000

17 702 000

29 284 173,02

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií do infraštruktúry týkajúcej sa výpočtového a telekomunikačného systému Európskeho parlamentu. Investície sa týkajú najmä systémov vo výpočtovom a telekomunikačnom stredisku, sietí, káblov, ako aj systémov videokonferencií.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 102 000 EUR.

Položka 2 1 0 5 — Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

25 981 000

34 792 000

32 565 114,52

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na nákup technického a programového vybavenia, ako aj výdavkov na výkony subjektov poskytujúcich služby a poradenstvo v oblasti investícií týkajúcich sa existujúcich a nových projektov IKT. Investície sa týkajú najmä aplikácií súvisiacich s poslancami, aplikácií v legislatívnej, administratívnej, finančnej a komunikačnej oblasti, oblasti bezpečnosti a ochrany, ako aj aplikácií týkajúcich sa správy IKT.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 1 2 — Nábytok

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

7 400 000

7 600 000

5 597 060,61

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy nábytku, najmä na nákup ergonomického kancelárskeho nábytku, výmenu nábytku, ktorý je opotrebovaný a nepoužíva sa, ako aj kancelárskej techniky. Sú tiež určené na pokrytie rôznych výdavkov týkajúcich sa správy hnuteľného majetku Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 1 4 — Technické zariadenie a vybavenie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

27 923 500

28 033 500

20 701 628,48

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, nájom, údržbu a opravy technického zariadenia a vybavenia, a najmä:

—  rôznych pevných a prenosných technických zariadení a vybavenia určeného na publikovanie, bezpečnostné opatrenia (vrátane výpočtového programového vybavenia), do jedální, a budov, na odborné vzdelávanie zamestnancov, športové strediská inštitúcie atď.,

—  vybavenia určeného najmä pre tlačiareň, telefónnu službu, jedálne, obchody, bezpečnostné opatrenia, technické zabezpečenie konferencií, audiovizuálny sektor atď.,

—  špeciálneho vybavenia (elektronického, počítačového a elektrického) a súvisiacich externých služieb.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na inzerciu odpredaja alebo likvidáciu vyradeného majetku, ako aj náklady na technickú pomoc (poradenstvo) v prípade spisov, ktoré si vyžadujú externé odborné poradenstvo.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na dopravné služby zabezpečujúce prepravu vybavenia potrebného na poskytovanie technických konferenčných služieb, o ktoré požiada poslanec, delegácia, politická skupina alebo orgán Európskeho parlamentu kdekoľvek na svete. Tieto výdavky zahŕňajú aj výdavky na dopravu, ako aj všetky súvisiace administratívne náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 190 000 EUR.

Článok 2 1 6 — Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

4 188 000

4 101 000

3 089 461,57

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup, lízing, prevádzku, údržbu a opravy dopravných prostriedkov (vozový park a bicykle) a nájom áut, taxíkov, autobusov a nákladných áut so šoférom alebo bez neho vrátane príslušného poistenia a na iné správne náklady. Pri výmene vozového parku a nákupe, lízingu alebo nájme dopravných prostriedkov sa budú uprednostňovať vozidlá, ktoré najmenej znečisťujú životné prostredie, ako napr. hybridné vozidlá.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 000 EUR.

Kapitola 2 3 — Bežné administratívne výdavky

Poznámky

Inštitúcia sa v otázkach verejného obstarávania poradí s inými inštitúciami o zmluvných podmienkach, ktoré každá z nich dohodla.

Článok 2 3 0 — Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 413 000

1 440 000

1 290 415,47

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na nákup papiera, obálok, kancelárskych potrieb a zásob pre tlačiarenské a rozmnožovacie centrum atď., ako aj na pokrytie súvisiacich správnych nákladov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 73 000 EUR.

Článok 2 3 1 — Poplatky za finančné služby

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

60 000

60 000

35 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu bankových poplatkov (provízie, ážiá, ostatné poplatky) a ostatných nákladov na finančné služby vrátane vedľajších nákladov na financovanie budov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 2 3 2 — Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 370 000

1 740 000

328 590,00

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov, ktoré môžu byť uložené Európskemu parlamentu na základe rozhodnutia Súdneho dvora, Všeobecného súdu alebo vnútroštátnych súdov,

—  nákladov na služby externých právnych zástupcov Európskeho parlamentu pred súdmi Únie a vnútroštátnymi súdmi, služby právnych poradcov alebo expertov na výpomoc právnej službe,

—  honorárov právnych zástupcov v rámci disciplinárnych a podobných konaní,

—  výdavkov týkajúcich sa náhrady škôd a úrokov,

—  náhrady, na ktorej sa účastníci dohodli urovnaním sporu zmierom v zmysle kapitoly 11 Hlavy III rokovacieho poriadku Všeobecného súdu,

—  administratívne pokuty európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Článok 2 3 6 — Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

224 000

337 000

186 257,83

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú výdavky na poštovné, spracovanie a doručenie vnútroštátnou poštovou službou alebo súkromnými doručovateľskými spoločnosťami.

Tieto rozpočtové prostriedky takisto pokrývajú výdavky na poštové služby.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 7 — Sťahovanie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 830 000

3 180 000

1 700 374,49

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú náklady na sťahovanie a s tým súvisiace manipulačné práce, ktoré vykonávajú sťahovacie firmy alebo dočasní zamestnanci poskytovaní externými firmami.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 8 — Ostatné administratívne výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 674 500

1 591 000

1 231 706,11

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  tých druhov poistenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v inej položke,

—  nákup a údržbu uniforiem pre uvádzačov, vodičov, recepčných pracovníkov, správcov skladov, pracovníkov sťahovacej služby, ako aj zamestnancov začlenených do útvarov pre návštevy a semináre, Parlamentária, zdravotnej služby, bezpečnostnej služby, služby údržby budov a rôznych technických služieb,

—  pokrytie ostatných prevádzkových a správnych výdavkov vrátane výdavkov za správu platených PMO v súvislosti s dôchodkami bývalých poslancov na základe štatútu, výdavkov súvisiacich s bezpečnostným preverovaním externých osôb pracujúcich v priestoroch alebo systémoch Európskeho parlamentu, ako aj nákupu tovaru alebo služieb, ktoré nie sú výslovne uvedené v inom okruhu,

—  rôzne nákupy súvisiace s činnosťami v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (propagačné kampane atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Článok 2 3 9 — Činnosti EMAS vrátane podpory a kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

262 500

262 500

198 988,92

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov súvisiacich s činnosťami EMAS zameranými na zlepšenie environmentálneho správania Európskeho parlamentu vrátane podpory týchto činností a na kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 3 — Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

Kapitola 3 0 — Schôdze a konferencie

Článok 3 0 0 — Náklady na služobné cesty zamestnancov medzi tromi pracoviskami

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

28 140 000

27 010 000

27 362 797,07

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na pracovné cesty zamestnancov inštitúcie, vyslaných národných expertov, stážistov a zamestnancov iných európskych alebo medzinárodných inštitúcií pozvaných inštitúciou medzi ich pracoviskom a ktorýmkoľvek z troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Luxemburg a Štrasburg) a na služobné cesty na akékoľvek iné miesto než tieto tri pracoviská. Pokryté výdavky pozostávajú z cestovných nákladov, diét a ubytovacích nákladov a náhrad za prácu v neštandardných hodinách. Pokryté sú aj súvisiace náklady (aj náklady v súvislosti s vrátením cestovných lístkov a zrušením rezervácií ubytovania, náklady súvisiace so systémom elektronickej fakturácie, náklady na cestovné poistenie počas služobnej cesty).

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené aj na pokrytie výdavkov spojených s akoukoľvek kompenzáciou emisií CO2 v prípade služobných ciest a ciest zamestnancov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 200 000 EUR.

Právny základ

Služobný poriadok úradníkov Európskej únie, a najmä jeho článok 71, a články 11, 12 a 13 jeho prílohy VII.

Článok 3 0 2 — Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

910 500

1 000 000

748 223,68

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov spojených so záväzkami inštitúcie, ktoré sa týkajú pohostenia vrátane pohostenia v súvislosti s prácou týkajúcou sa vyhodnocovania vedeckých alternatív (STOA), a iných činností zameraných na budúcnosť, ako aj výdavkov na reprezentáciu poslancov Európskeho parlamentu,

—  výdavkov na reprezentáciu predsedu počas služobných ciest mimo pracovísk,

—  výdavkov na reprezentáciu a príspevok na výdavky sekretariátu kancelárie predsedu,

—  výdavkov na pohostenie a reprezentáciu sekretariátu vrátane nákupu predmetov a medailí pre úradníkov, ktorí zavŕšili 15 alebo 25 rokov služby,

—  rôznych nákladov spojených s protokolom: zástavy, stojany, pozvánky, tlač jedálnych lístkov atď.,

—  cestovných nákladov a diét VIP návštevníkov inštitúcie,

—  výdavkov na víza poslancov a pracovníkov Európskeho parlamentu v prípade oficiálnych služobných ciest,

—  výdavkov na pohostenie a reprezentáciu a ostatné špecifické výdavky pre poslancov, ktorí vykonávajú oficiálnu funkciu v Európskom parlamente.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 3 0 4 — Rôzne výdavky na schôdze

Položka 3 0 4 0 — Rôzne výdavky na interné schôdze

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

300 000

600 000

1 130 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na nápoje, občerstvenie a príležitostné pohostenie počas zasadnutí usporiadaných Európskym parlamentom alebo počas medziinštitucionálnych schôdzí organizovaných v jeho priestoroch, ako aj na správu týchto služieb.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 2 — Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

2 671 000

3 000 000

2 324 362,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené najmä na pokrytie iných výdavkov, ako sú výdavky, na ktoré sa vzťahuje kapitola 1 0 a článok 3 0 0, súvisiacich s:

—  organizovaním zasadnutí mimo pracovísk (výbory a ich delegácie, politické skupiny), čo v prípade potreby zahŕňa aj výdavky na reprezentáciu,

—  organizovaním medziparlamentných delegácií, delegácií ad hoc, spoločných parlamentných výborov, parlamentných výborov pre spoluprácu, parlamentných delegácií pri WTO, ako aj s organizovaním schôdzí Parlamentnej konferencie o WTO a jej riadiaceho výboru,

—  organizovaním delegácií pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ, pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, pri Parlamentnom zhromaždení Euronest a ich orgánov,

—  organizovaním schôdzí Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredozemie, jeho výborov a jeho predsedníctva; tieto výdavky zahŕňajú príspevok Európskeho parlamentu do rozpočtu autonómneho sekretariátu zhromaždenia alebo na priamu úhradu výdavkov predstavujúcich podiel Európskeho parlamentu na rozpočte zhromaždenia,

—  členskými príspevkami medzinárodným organizáciám, ktorých členom je Európsky parlament alebo jeden z jeho orgánov (Medziparlamentná únia, Združenie generálnych tajomníkov parlamentov, Skupina dvanásť plus pri Medziparlamentnej únii),

—  podielom Európskeho parlamentu na nákladoch na výrobu preukazov EÚ (vybavenie, zamestnanci a materiál) uhrádzaným Komisii na základe dohody o poskytovaní služieb medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v súlade s Protokolom o výsadách a imunitách Európskej únie (článok 6), článkom 23 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, článkami 11 a 81 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie a nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 0 4 9 — Výdavky na služby cestovnej kancelárie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

2 130 000

2 510 000

2 112 104,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie prevádzkových nákladov cestovnej kancelárie, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Európskym parlamentom.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 6 000 EUR.

Kapitola 3 2 — Odborné poradenstvo a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

Článok 3 2 0 — Získavanie odborného poradenstva

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

7 137 000

6 171 000

5 875 152,83

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákladov súvisiacich so zmluvami s kvalifikovanými odborníkmi a výskumnými ústavmi o štúdiách a iných výskumných činnostiach (semináre, rokovania za okrúhlym stolom, panely expertov alebo vypočutia a konferencie) alebo technickou pomocou, ktorá si vyžaduje osobitné odborné znalosti, realizovaných pre orgány Európskeho parlamentu, parlamentné výbory, parlamentné delegácie a administratívu,

—  nadobudnutia alebo prenájmu špecializovaných informačných zdrojov, ako sú špecializované databázy, súvisiaca literatúra alebo technická podpora, ak je to potrebné na doplnenie vyššie uvedených zmlúv s kvalifikovanými odborníkmi,

—  cestovných nákladov, diét a vedľajších nákladov odborníkov a iných osôb vrátane osôb predkladajúcich petície Európskemu parlamentu, ktoré sú prizvané na účasť na schôdzach výborov, delegácií a študijných alebo pracovných skupín, ako aj na semináre,

—  náklady na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

—  výdavkov na účasť externých osôb na práci orgánov, ako sú disciplinárny výbor a špecializovaná komisia pre finančné nezrovnalosti,

—  nákladov na kontrolu pravosti dokumentov, ktoré predkladajú uchádzači pri nábore špecializovanými externými poskytovateľmi.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Článok 3 2 1 — Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra

Položka 3 2 1 0 — Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

8 150 000

7 460 000

6 259 211,49

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s činnosťou GR EPRS, najmä:

—  získavanie špecializovaného odborného poradenstva a podpory pre výskumné činnosti Európskeho parlamentu (vrátane článkov, štúdií, seminárov, rokovaní za okrúhlym stolom, panelov expertov a konferencií), ktoré sa môžu v prípade potreby realizovať v partnerstve s inými inštitúciami, medzinárodnými organizáciami, výskumnými oddeleniami a knižnicami národných parlamentov, expertných skupín, výskumných inštitúcií a iných kvalifikovaných odborníkov,

—  získavanie špecializovaného odborného poradenstva v oblastiach štúdií vplyvu/hodnotení ex ante a ex post, európskej pridanej hodnoty a vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA),

—  získavanie alebo požičiavanie kníh, časopisov, novín, databáz, produktov tlačových agentúr a akýchkoľvek iných informačných materiálov v rôznych formátoch určených pre knižnicu, a to aj vrátane poplatkov za autorské práva, systémy zabezpečenia kvality, nákladov na viazacie a ochranné materiály a práce a iné súvisiace služby,

—  náklady na externé služby v oblasti archivovania (organizácia, výber, opis, prenos na rôzne nosiče a iné ako papierové materiály, získavanie primárnych archívnych zdrojov),

—  získavanie, rozvoj, inštalácia, využívanie a údržba špecializovanej knižničnej a archivačnej dokumentácie a špeciálnych materiálov pre mediatéku vrátane elektrických, elektronických a informačných materiálov a/alebo systémov, ako aj viazacích a ochranných materiálov,

—  náklady na šírenie výsledkov interného alebo externého parlamentného výskumu a iných súvisiacich výsledkov slúžiacich inštitúcií alebo verejnosti (najmä prostredníctvom publikácií na internete, interných databáz, brožúr a publikácií),

—  cestovné výdavky, diéty a súvisiace výdavky odborníkov a iných hostí pozvaných na prezentácie, semináre alebo iné činnosti tohto druhu, ktoré organizuje generálne riaditeľstvo EPRS,

—  účasť oddelenia pre vyhodnocovanie vedeckých a technologických alternatív (skupina STOA) na činnostiach európskych a medzinárodných vedeckých subjektov,

—  povinnosti Európskeho parlamentu na základe medzinárodných a/alebo medziinštitucionálnych dohôd o spolupráci vrátane príspevku Európskeho parlamentu na finančných záväzkoch súvisiacich so správou historických archívov Únie v súlade s nariadením Rady (EHS, Euratom) č. 354/83.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Nariadenie Rady (EHS/Euratom) č. 354/83 z 1. februára 1983 o otvorení historických archívov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES L 43, 15.2.1983, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Predpisy o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu ‒ Rozhodnutie predsedníctva z 28. novembra 2001, naposledy zmenené 22. júna 2011 (Ú. v. EÚ C 216, 22.7.2011, s. 19).

Rozhodnutie predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách platných pre archívy Európskeho parlamentu konsolidované 3. mája 2004.

Rozhodnutie predsedníctva z 10. marca 2014 o pravidlách spracovania osobných archívov poslancov a bývalých poslancov Európskeho parlamentu.

Položka 3 2 1 1 — Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 600 000

1 600 000

318 576,80

Poznámky

S cieľom podporiť konštruktívny dialóg medzi poslancami Európskeho parlamentu, vedeckou komunitou a novinármi, najmä pokiaľ ide o aktuálny vývoj a novinky v oblasti vedy a technológií, môže Európsky parlament využiť osobitný a smerodajný proces na podporu diskusií, odborného vzdelávania a šírenia poznatkov v týchto oblastiach. Na tento účel bolo zriadené európske vedecké mediálne centrum, nad ktorým má dohľad Panel pre budúcnosť vedy a techniky Európskeho parlamentu (panel STOA).

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady spojené s organizáciou príslušných činností a výdavky (vrátane cestovných nákladov, ubytovania a stravovania) spojené s pozývaním novinárov, zúčastnených strán a iných expertov na tieto podujatia.

Prostriedky pridelené v tomto článku, ktorých účelom je podporiť vzájomnú spoluprácu medzi Parlamentom, vedeckou komunitou a médiami, budú pokrývať náklady nového európskeho vedeckého mediálneho centra, najmä na účel podpory nadväzovania kontaktov, odbornej prípravy a šírenia poznatkov, a to napríklad týmito spôsobmi:

—  vytváraním a udržiavaním sietí v rámci prepojenia medzi Európskym parlamentom, vedeckou komunitou a médiami,

—  organizovaním seminárov, konferencií a vzdelávacích kurzov zameraných na aktuálne novinky a otázky v oblasti vedeckého a technického rozvoja, ako aj na povahu a účinnosť vedeckej žurnalistiky,

—  zhromažďovaním odborných informácií a analýz z akademickej sféry, od médií a iných zdrojov z oblasti vedy a techniky pre tvorcov politiky a občanov,

—  rozšírením dostupnosti výskumných materiálov Európskeho parlamentu a iných relevantných materiálov v oblasti vedy a techniky v písomnej, audiovizuálnej a inej forme,

—  rozvojom techník a metodológie umožňujúcich zvýšiť schopnosť identifikovať a šíriť dôveryhodné zdroje v oblasti vedy a technológie,

—  podporovaním inštalácie, zvyšovanie kvality alebo využívanie najmodernejšieho technického vybavenia a mediálnych zariadení na podporu uvedeného dialógu,

—  rozvíjaním užšej spolupráce a väzieb vo všeobecnosti medzi Európskym parlamentom, príslušnými médiami, univerzitami a výskumnými centrami z tejto oblasti, a to aj prostredníctvom mediálnej propagácie úlohy a práce európskeho vedeckého mediálneho centra, ako aj jeho dostupnosti pre občanov.

Rozpočtové prostriedky v rámci tejto položky sa môžu použiť aj na podporu dialógu Európskeho parlamentu s akademickou obcou, médiami, expertnými skupinami a verejnosťou v súvislosti s prognostickou prácou týkajúcou sa dlhodobých trendov, ktorým čelia tvorcovia politík EÚ, a to tak vo vedeckej oblasti, ako aj v širšej rovine, vrátane seminárov, publikácií a iných činností uvedených vyššie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. októbra 2013 o strategickom plánovaní a dlhodobých trendoch: rozpočtové dôsledky na budovanie kapacít (prijaté texty, P7_TA(2013)0395), a najmä jeho body 7 a 9.

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. apríla 2015 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2016 (Ú. v. EÚ C 346 E, 21.9.2016, s. 188), a najmä jeho bod 30.

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (prijaté texty, P8(2016)0132), a najmä jeho bod 54.

Článok 3 2 2 — Výdavky na dokumentáciu

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

2 615 500

2 592 000

2 357 489,26

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  predplatného na noviny a periodiká a poplatkov tlačovým agentúram a predplatného na ich elektronické publikácie a služby vrátane autorských práv na reprodukciu a rozširovanie predplatených médií tlačenou a/alebo elektronickou formou a na zmluvy o poskytovaní tlačových prehľadov a článkov z novín,

—  predplatného alebo zmlúv o poskytovaní sumárov a rozborov obsahu periodík alebo ukladanie článkov z týchto periodík na optické nosiče,

—  výdavkov spojených s používaním externých dokumentačných a štatistických databáz (s výnimkou výdavkov na hardvér počítačov a výdavkov na telekomunikácie),

—  nákupu nových slovníkov a lexikónov a ich obnovy na všetkých druhoch nosičov, a to aj pre nové jazykové oddelenia, a nákupu iných diel pre jazykové služby a pre oddelenia kvality legislatívy.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 3 2 3 — Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

1 335 000

1 120 000

999 350,46

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na programy výmeny informácií a spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi pristupujúcich krajín, najmä západného Balkánu a Turecka,

—  výdavkov na rozvoj vzťahov medzi Európskym parlamentom a demokraticky zvolenými národnými parlamentmi tretích krajín (okrem krajín uvedených v predchádzajúcej zarážke), ako aj príslušnými regionálnymi parlamentnými organizáciami. príslušných činností zameraných najmä na posilnenie parlamentných kapacít v nových a vznikajúcich demokraciách, najmä v susedstve EÚ (juh a východ);

—  výdavkov na propagáciu činností podpory pri mediácii a programov pre mladých vedúcich politických činiteľov z Európskej únie a z krajín rozšíreného európskeho susedstva: Maghreb, východná Európa a Rusko, dialóg medzi Izraelom a Palestínou a iné prioritné krajiny, ktoré určila skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb,

—  výdavkov na organizačné zabezpečenie Sacharovovej ceny (najmä výška ceny, náklady na cestu a prijatie laureáta či laureátov a ostatných finalistov, výdavky na fungovanie siete laureátov Sacharovovej ceny a služobné cesty členov tejto siete) a na činnosti zamerané na podporovanie ľudských práv.

Tieto činnosti zahŕňajú informačné a študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu, ako aj návštevy v členských štátoch a tretích krajinách. Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú celkovú alebo čiastočnú sumu výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie predsedníctva z 12. decembra 2011 o vytvorení riaditeľstva pre podporu demokracie v rámci Generálneho riaditeľstva pre vonkajšie politiky Európskej únie.

Článok 3 2 4 — Produkcia a šírenie

Položka 3 2 4 0 — Úradný vestník

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

800 000

660 059,43

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie podielu inštitúcie na výdavkoch Úradu pre publikácie, ktoré súvisia s publikovaním, šírením a inými vedľajšími nákladmi týkajúcimi sa textov uverejňovaných v Úradnom vestníku Európskej únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 5 000 EUR.

Položka 3 2 4 1 — Digitálne a tradičné publikácie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

4 410 000

4 225 300

4 444 677,16

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  všetkých nákladov na digitálne publikovanie (intranetové stránky) a nákladov na tradičné publikovanie (rôzne dokumenty a tlačené materiály zadané subdodávateľom) vrátane distribúcie,

—  progresívneho a korekčného vývoja a údržbu vydavateľských systémov,

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 11 000 EUR.

Položka 3 2 4 2 — Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

22 780 000

27 210 000

44 669 830,44

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na komunikáciu týkajúcu sa hodnôt inštitúcie prostredníctvom informačných publikácií vrátane elektronických publikácií, na informačné aktivity, vzťahy s verejnosťou a účasť na verejných podujatiach, veľtrhoch a výstavách v členských štátoch Európskej únie, pristupujúcich krajinách a v krajinách, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, a na vývoj nástrojov alebo prostriedkov, ktoré majú slúžiť na posilnenie a uľahčenie jeho prístupnosti pre verejnosť prostredníctvom mobilných zariadení,

—  nákladov na kultúrne projekty v európskom záujme, napríklad Európskej filmovej ceny Európskeho parlamentu LUX,

—  výdavkov na organizáciu a realizáciu podujatí určených pre mládež, posilňovania viditeľnosti Parlamentu na sociálnych sieťach, monitorovania trendov medzi mládežou,

—  nákladov na mobilný internet, interaktívne technológie, socializačné priestory, platformy spolupráce a platformy pre zmeny v správaní užívateľov internetu s cieľom priblížiť Európsky parlament občanom,

—  nákladov spojených s produkciou, distribúciou a s hostingom klipov pre web a ostatného multimediálneho materiálu pripraveného na šírenie v súlade s komunikačnou stratégiou Európskeho parlamentu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Položka 3 2 4 3 —  Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

21 947 500

15 667 000

14 855 041,63

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie inštalácií, materiálu a výstav v návštevníckych centrách Európskeho parlamentu, najmä na financovanie:

—  Parlamentária – Návštevníckeho centra Európskeho parlamentu v Bruseli,

—  uvítacích priestorov, centier „Europa Experience“ a informačných miest mimo Bruselu,

—  činností Domu európskej histórie, ako sú osobitné úpravy vnútorných priestorov, získavanie predmetov do zbierok, náklady na zmluvy s kvalifikovanými odborníkmi, usporadúvanie výstav a nákladov na prevádzku vrátane nákladov súvisiacich s obstarávaním kníh, časopisov a iných publikácií súvisiacich s činnosťou Domu európskej histórie,

—  nákladov na diela Európskeho Parlamentu, a to tak nákladov na obstaranie osobitného materiálu a bežných nákladov, ktoré sa na ne vzťahujú, ako aj nákladov na znalecké posudky, konzerváciu, zarámovanie, reštaurovanie, čistenie, poistenie a ad hoc náklady na prepravu.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na  4 000 000 EUR.

Položka 3 2 4 4 — Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

31 699 000

29 820 000

31 712 785,71

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie grantov poskytovaných skupinám návštevníkov a nákladov na ich sprievod, ako aj príslušnú infraštruktúru, financovanie stáží pre mienkotvorcov z tretích krajín (program EUVP) a prevádzkových nákladov na programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola. Programy Euromed-Scola a Euronest-Scola sa konajú každý rok striedavo v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu alebo v Bruseli okrem roka, v ktorom sa konajú európske voľby.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj propagačné činnosti súvisiace s programom EUVP.

Tieto rozpočtové prostriedky sa každoročne zvýšia s použitím deflátora zohľadňujúceho vývoj hrubého národného dôchodku a cien.

Každý poslanec Európskeho parlamentu má právo pozvať počas jedného kalendárneho roka maximálne päť skupín s celkovým počtom 110 návštevníkov. Skupiny návštevníkov pod oficiálnou záštitou poslanca sa na základe pozvania poslanca môžu zúčastniť na programe Euroscola.

V položke je zahrnutá primeraná suma pre návštevníkov so zdravotným postihnutím.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 500 000 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie predsedníctva zo 16. decembra 2002 o pravidlách, ktorými sa riadi prijímanie skupín návštevníkov a programy Euroscola, Euromed-Scola a Euronest-Scola, konsolidované 3. mája 2004, naposledy zmenené 24. októbra 2016.

Položka 3 2 4 5 — Organizovanie seminárov a sympózií

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

2 957 000

2 608 000

3 033 567,32

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov alebo príspevkov súvisiacich s organizovaním národných a medzinárodných sympózií a seminárov pre mienkotvorcov z členských a pristupujúcich krajín a krajín, v ktorých má Európsky parlament kontaktnú kanceláriu, na pokrytie nákladov na organizovanie parlamentných sympózií a seminárov,

—  výdavkov na organizovanie mimoriadnych podujatí v zasadacej miestnosti v Štrasburgu a v Bruseli v súlade s ročným plánom, ktorý prijalo Predsedníctvo,

—  výdavkov týkajúcich sa útvarov riadenia konferencií, opatrení a nástrojov na podporu riadenia konferencií a viacjazyčnosti, ako sú semináre a konferencie, stretnutia s poskytovateľmi odbornej prípravy pre tlmočníkov a prekladateľov, opatrení a činností na zvýšenie povedomia o viacjazyčnosti a tlmočníckej či prekladateľskej profesii vrátane programu štipendií pre univerzity, školy a iné inštitúcie zaoberajúce sa štúdiom tlmočenia alebo prekladateľstva, riešení podporujúcich elektronickú komunikáciu a účasti na podobných akciách a opatreniach, ktoré sú organizované spoločne s inými útvarmi v rámci medziinštitucionálnej a medzinárodnej spolupráce,

—  výdavkov na organizáciu sympózií a seminárov týkajúcich sa IKT,

—  nákladov spojených s pozývaním novinárov na plenárne schôdze, schôdze výborov, tlačové konferencie a iné parlamentné činnosti.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 25 000 EUR.

Položka 3 2 4 8 — Výdavky na audiovizuálne informácie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

17 579 500

16 615 000

15 860 981,99

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  nákupu, nájmu, údržby, opravy a správy materiálu a technického zariadenia a audiovizuálneho sektora,

—  prevádzkových nákladov audiovizuálneho sektora (vrátane vlastných výkonov a externej podpory, napríklad technických služieb pre rozhlasové a televízne stanice, realizácie, produkcie a koprodukcie audiovizuálnych programov, nájmu liniek, vysielania televíznych a rozhlasových programov a iných opatrení zameraných na rozvoj vzťahov medzi inštitúciou a poskytovateľmi audiovizuálneho vysielania),

—  výdavkov na priame internetové prenosy z plenárnych schôdzí a zasadnutí parlamentných výborov,

—  vytvárania príslušných archívov, ktoré budú médiám a občanom umožňovať stály prístup k týmto informáciám,

—  výdavkov týkajúcich sa tlačovej miestnosti.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 50 000 EUR.

Právny základ

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2002 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2003 (Ú. v. EÚ C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2002 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2003 (Ú. v. EÚ C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. mája 2003 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2004 (Ú. v. EÚ C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Položka 3 2 4 9 — Výmena informácií s národnými parlamentmi

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

225 000

165 000

122 491,20

Poznámky

Tieto finančné prostriedky sú určené na pokrytie:

—  výdavkov na podporu vzťahov medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Týkajú sa parlamentných vzťahov, ktoré nie sú zahrnuté v kapitolách 1 0 a 3 0, výmeny informácií a dokumentácií a výpomoci pri analýze a správe týchto informácií vrátane spolupráce s Európskym centrom pre parlamentný výskum a dokumentáciu,

—  financovania programov spolupráce a vzdelávacích programov pre úradníkov Európskeho parlamentu a národných parlamentov a činností na posilnenie ich parlamentných kapacít vo všeobecnosti.

Vzdelávacie programy zahŕňajú študijné návštevy v Európskom parlamente v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu; z rozpočtových prostriedkov sa uhrádza celková alebo čiastočná suma výdavkov účastníkov, najmä cestovné náklady, pobytový a denný príspevok,

—  opatrení spolupráce, predovšetkým opatrení, ktoré sa vzťahujú na legislatívnu prácu, ako aj na dokumentáciu, analýzu, informácie a zabezpečenie domény www.ipex.eu, vrátane tých, ktoré sa uskutočňujú v Európskom centre pre parlamentný výskum a dokumentáciu.

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v oblasti parlamentnej kontroly SZBP/SBOP v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä s článkami 9 a 10 protokolu 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Konferencie predsedov európskych parlamentov (jún 1977) a parlamentov Európskej únie (september 2000, marec 2001).

Článok 3 2 5 — Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

8 900 000

7 770 000

7 800 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov kontaktných kancelárií Európskeho parlamentu v členských štátoch:

—  výdavkov na komunikáciu a informovanie (informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach; internet — produkcia, propagácia, poradenstvo; semináre; audiovizuálna produkcia),

—  režijných nákladov a rôznych menších výdavkov (kancelárske potreby, telekomunikácie, poplatky za doručovanie, manipulačné výdavky, doprava, skladovanie, všeobecné propagačné predmety, tlačové databázy a predplatné atď.).

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 10 000 EUR.

Hlava 4 — Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

Kapitola 4 0 — Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

Článok 4 0 0 — Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

65 000 000

64 000 000

63 000 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nasledujúcich výdavkov politických skupín a nezaradených poslancov:

—  výdavky na prevádzku kancelárií, administratívne a prevádzkové výdavky,

—  výdavky na politické a informačné aktivity v súvislosti s politickou činnosťou Únie.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 1 000 000 EUR.

Právny základ

Rozhodnutie Predsedníctva z 30. júna 2003 o pravidlách o používaní rozpočtových prostriedkov z rozpočtovej položky 4 0 0, naposledy zmenené 27. apríla 2015.

Článok 4 0 2 — Financovanie európskych politických strán

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

42 000 000

50 000 000

30 244 433,85

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických strán na európskej úrovni. Musí sa zabezpečiť dobrá správa a prísna kontrola využívania fondov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1) zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/673 z 3. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2018, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú postupy pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ C 225, 28.6.2018, s. 4).

Článok 4 0 3 — Financovanie európskych politických nadácií

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

21 000 000

19 700 000

19 084 626,50

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie politických nadácií na európskej úrovni. Musí sa zabezpečiť dobrá správa a prísna kontrola využívania fondov.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Zmluva o Európskej únii, a najmä jej článok 10 ods. 4.

Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 224.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1) zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/673 z 3. mája 2018 (Ú. v. EÚ L 114, 4.5.2018, s. 1).

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 28. mája 2018, ktorým sa stanovujú postupy pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ C 225, 28.6.2018, s. 4).

Kapitola 4 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Článok 4 2 2 — Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

207 433 000

208 819 943

207 068 302,54

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zamestnancov a poskytovateľov služieb zodpovedných za asistentskú výpomoc poslancom, ako aj výdavkov spojených s osobami poverenými výkonom platieb.

Tieto rozpočtové prostriedky pokrývajú aj náklady na služobné cesty a vzdelávanie (externé kurzy) akreditovaných asistentov poslancov, ako aj výdavky na prípadné kompenzácie emisií oxidu uhličitého pri ich služobných cestách.

Tieto rozpočtové prostriedky sú tiež určené na pokrytie kurzových rozdielov, ktoré sa uhrádzajú z rozpočtu Európskeho parlamentu, v súlade s ustanoveniami o úhrade výdavkov na asistentskú výpomoc, ako aj výdavkov súvisiacich s poskytovaním podporných služieb pri riadení asistentskej výpomoci.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 775 000 EUR.

Právny základ

Štatút poslancov Európskeho parlamentu, a najmä jeho článok 21.

Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, a najmä ich články 33 až 44.

Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, a najmä ich článok 5a a články 125 až 139.

Rozhodnutie predsedníctva zo 14. apríla 2014 o vykonávacích pravidlách k hlave VII Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev prijaté predsedníctvom.

Kapitola 4 4 — Schôdze a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

Článok 4 4 0 — Náklady na schôdze a iné činnosti bývalých poslancov

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

240 000

230 000

220 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Združenia bývalých poslancov Európskeho parlamentu a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Článok 4 4 2 — Náklady na schôdze a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

240 000

230 000

220 000,00

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov na zasadnutia Európskeho parlamentného združenia a v prípade potreby aj ďalšie s tým súvisiace náklady.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Hlava 5 — Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

Kapitola 5 0 — Výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie a výboru nezávislých významných osobností

Článok 5 0 0 — Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

285 000

280 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie s cieľom zabezpečiť jeho plné a nezávislé fungovanie.

Pokrývajú najmä osobitné výdavky súvisiace s pôsobnosťou agentúry v oblasti odbornej prípravy, nákupu softvéru a IT zariadení, odborných znalostí, konzultačných služieb a dokumentácie, náklady na právne služby a náhradu škôd, ako aj publikačné a informačné činnosti. Zahŕňajú aj výdavky na pokrytie akejkoľvek fakturácie inštitúciou v prípade prekročenia, pokiaľ ide o objem tovaru alebo služieb a náklady na ne, ktoré úradu sprístupnili inštitúcie na základe dohôd o službách podľa článku 6 ods. 4 a nasl. nariadenia č. 1141/2014. Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 300 000 EUR. Tieto príjmy zahŕňajú najmä podporu činnosti úradu poskytnutú inými inštitúciami okrem Parlamentu podľa článku 6 ods. 6 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 6 ods. 1 a 7.

Článok 5 0 1 — Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených so sekretariátom a financovaním výboru nezávislých významných osobností.

Suma pripísaných príjmov podľa článku 21 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odhaduje na 100 EUR.

Právny základ

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1), a najmä jeho článok 11 ods. 2.

Hlava 10 — Ostatné výdavky

Kapitola 10 0 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Kapitola 10 1 — Rezerva na nepredvídané výdavky

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

5 151 000

10 504 000

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na úhradu nepredvídaných výdavkov vyplývajúcich z rozhodnutí o rozpočte, ktoré boli prijaté v príslušnom rozpočtovom roku.

Kapitola 10 3 — Rezerva na proces rozširovania

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie nákladov súvisiacich s prípravou inštitúcie na rozširovanie.

Kapitola 10 4 — Rezerva na informačnú a komunikačnú politiku

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov na informačnú a komunikačnú politiku.

Kapitola 10 5 — Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na nehnuteľný majetok

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie investícií inštitúcie do nehnuteľného majetku a na úpravy, ktoré uskutoční. Od predsedníctva Európskeho parlamentu sa žiada, aby prijalo koherentnú a zodpovednú dlhodobú stratégiu v oblasti nehnuteľného majetku, ktorá zohľadní osobitný problém rastu nákladov na údržbu, potrieb renovácie a nákladov na bezpečnosť a zabezpečí udržateľnosť rozpočtu Európskeho parlamentu.

Kapitola 10 6 — Rezerva na pripravované prioritné projekty

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie výdavkov spojených s pripravovanými prioritnými projektmi inštitúcie.

Kapitola 10 8 — Rezerva na systém EMAS

Číselné údaje

Rozpočet 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Plnenie 2018

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

V nadväznosti na rozhodnutia, ktoré má prijať predsedníctvo v súvislosti s vykonávaním akčného plánu EMAS, najmä v súvislosti s auditom „uhlíkovej stopy“ Európskeho parlamentu, sú tieto rozpočtové prostriedky určené na zabezpečenie prostriedkov pre príslušné prevádzkové okruhy.

Zamestnanci

Oddiel I — Európsky parlament

Funkčná skupina a platová trieda

 

2020

2019

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Iné

Politické skupiny

Iné

Politické skupiny

Nezaradené

1

 

 

 

1

 

 

 

AD 16

13

 

1

7

13

 

1

7

AD 15

54

 

1

5

54

 

1

5

AD 14

212

2

7

36

212

2

7

36

AD 13

424

8

2

38

425

8

2

38

AD 12

338

 

13

61

337

 

13

60

AD 11

171

 

8

28

167

 

8

29

AD 10

384

 

11

33

341

 

8

32

AD 9

487

 

9

58

462

 

7

47

AD 8

261

 

4

51

251

 

8

46

AD 7

205

 

7

63

230

 

6

69

AD 6

86

 

6

53

91

 

7

56

AD 5

101

 

4

84

101

 

4

92

Medzisúčet AD

2 736

10

73

517

2 684

10

72

517

AST 11

99

10

 

37

89

10

 

37

AST 10

68

 

19

35

78

 

19

34

AST 9

573

 

6

39

523

 

6

39

AST 8

296

 

10

44

290

 

10

43

AST 7

276

 

2

48

281

 

2

43

AST 6

392

 

13

65

297

 

11

62

AST 5

424

 

8

87

489

 

9

68

AST 4

281

 

1

73

271

 

3

86

AST 3

83

 

15

75

128

 

15

86

AST 2

4

 

 

52

14

 

 

54

AST 1

1

 

 

63

 

 

 

66

Medzisúčet AST

2 497

10

74

618

2 460

10

75

618

AST/SC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

AST/SC 3

25

 

 

 

 

10

 

 

AST/SC 2

100

 

 

 

 

85

 

 

AST/SC 1

81

 

 

 

111

 

 

 

Medzisúčet AST/SC

206

 

 

 

206

 

 

 

Spolu

5 440(1)

20(2)

147(3)

1 135

5 351(4)

20(5)

147(6)

1 135

Celkový súčet

6 722(7)

6 633(8)

Príloha

PRIPÍSANÉ PRÍJMY

Rozpočtový riadok

Názov

Príjmy dosiahnuté v roku

Plán

2018

2020

5002

Výnosy z poskytovania dodávok tovaru iným útvarom v rámci inštitúcie Únie alebo iných inštitúcií alebo orgánov Únie.

-

5.000

501

Výnosy z predaja nehnuteľností a pozemkov

-

p.m.

5110

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku

3.390.339

3.476.000

5111

Úhrada nákladov spojených s nájmom

128.561

958.000

550

Príjmy zo služieb a prác poskytnutých iným útvarom v rámci inštitúcie Únie, alebo ostatných inštitúcií či orgánov Únie vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi Únie za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene

4.873.135

910.000

551

Príjmy od tretích strán zo služieb alebo prác poskytnutých na ich žiadosť

809.779

p.m.

570

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm

3.374.846

368.000

571

Účelovo viazané príjmy, ako sú príjmy z nadácií, dotácie, dary a odkazy v závetoch, vrátane účelovo viazaných príjmov osobitných pre každú inštitúciu

-

p.m.

581

Príjmy z prijatých platieb poistného

-

p.m.

 

 SPOLU

12.576.660

5.717.000

(1)

Z toho tri osobné povýšenia ad personam (tri AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(2)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(3)

Vrátane jedného dočasného pracovného miesta AD 12 pre riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

(4)

Z toho tri osobné povýšenia ad personam (tri AD 14 na AD 15) udeľované vo výnimočných prípadoch zaslúžilým úradníkom.

(5)

Virtuálna rezerva úradníkov preradených v záujme služby, nezapočítaná do celkového súčtu.

(6)

Vrátane jedného dočasného pracovného miesta AD 12 pre riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie.

(7)

Dve stále pracovné miesta AD, jedno stále pracovné miesta AST, dve stále pracovné miesta AST-SC, dve dočasné pracovné miesta AD a dve dočasné pracovné miesta AST pre Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie, ktoré sa nepovažujú za pracovné miesta Európskeho parlamentu.

(8)

Dve stále pracovné miesta AD, jedno stále pracovné miesta AST, dve stále pracovné miesta AST-SC, dve dočasné pracovné miesta AD a dve dočasné pracovné miesta AST pre Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie, ktoré sa nepovažujú za pracovné miesta Európskeho parlamentu.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jonathan Arnott, Manuel dos Santos, André Elissen, Eider Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Inese Vaidere, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Stefan Gehrold, Othmar Karas, Jude Kirton-Darling, Andrejs Mamikins, Lukas Mandl, Linda McAvan, Clare Moody, Sofia Ribeiro, Massimiliano Salini, Monika Smolková, Joachim Zeller


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

23

+

PPE

Stefan Gehrold, Esteban González Pons, Othmar Karas, Lukas Mandl, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Linda McAvan, Andrejs Mamikins, Vladimír Maňka, Clare Moody, Manuel dos Santos, Monika Smolková

6

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé

1

0

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 27. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia