ZPRÁVA o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity

2.4.2019 - (2018/2269(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodaj: Angel Dzhambazki

Postup : 2018/2269(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0183/2019
Předložené texty :
A8-0183/2019
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity

(2018/2269(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Lampros Fountoulis zbaven imunity, kterou dne 12. října 2018 podal zástupce prokurátora Nejvyššího řeckého soudu v souvislosti s postupem č. AVM: 2017/10839 a oznámenou na plenárním zasedání dne 13. listopadu 2018,

–  poté, co Lampros Fountoulis dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010 a 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0183/2019),

A.  vzhledem k tomu, že zástupce prokurátora Nejvyššího řeckého soudu požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Lampros Fountoulis zbaven poslanecké imunity v souvislosti s možnými právními kroky týkajícími se údajného trestného činu;

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

C.  vzhledem k tomu, že článek 62 Ústavy Řecké republiky stanoví, že během svého mandátu nemohou být poslanci trestně stíháni, zatčeni, uvězněni ani jinak zbaveni osobní svobody, pokud k tomu nedá předem souhlas parlament;

D.  vzhledem k tomu, že žádost zástupce prokurátora Nejvyššího soudu Řecké republiky souvisí se řízením ohledně údajného porušení článku 45 a článku 232A řeckého trestního zákoníku, které se týkají společného porušení soudního rozhodnutí;

E.  vzhledem k tomu, že Lampros Fountoulis je obviněn z toho, že nedodržel prozatímní rozhodnutí soudu prvního stupně v Aténách č. 3603/2015, kterým se nařizuje odstranění všech kamer z přízemí a prostoru vchodu do budovy nacházející se na adrese č. 73 Odos Grammou v Marousi (Attika) a zaplacení pokuty ve výši 600 EUR (šest set eur) za každé budoucí porušení rozhodnutí ze dne 25. května 2015;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu se Výbor pro právní záležitosti nesmí za žádných okolností vyslovit o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání, a to ani v případě, že se výbor při posuzování žádosti podrobně seznámil se skutkovým stavem daného případu;

G.  vzhledem k tomu, že není ani úkolem Evropského parlamentu rozhodovat o vině nebo o nevině poslance, či o tom, zda činy přisuzované poslanci vyžadují trestní stíhání, ani vyjadřovat se ke kvalitě vnitrostátních právních a soudních systémů;

H.  vzhledem k tomu, že podle čl. 5 odst. 2 jednacího řádu Evropského parlamentu poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho členů;

I.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Parlament a jeho členy před stíháním v souvislosti s činností, kterou vykonávají jako součást svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

J.  vzhledem k tomu, že toto trestní řízení se netýká vyjádřených názorů či hlasování při výkonu mandátu tohoto poslance Evropského parlamentu ve smyslu článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie;

K.  vzhledem k tomu, že na základě informací a vysvětlení, které byly k tomuto případu poskytnuty, není důvod se domnívat, že záměrem trestního řízení je poškodit politickou činnost či pověst poslance, a ovlivnit tak nezávislost Parlamentu (fumus persecutionis);

1.  rozhodl, že se Lampros Fountoulis zbavuje imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu svého příslušného výboru řeckým orgánům a Lamprosovi Fountoulisovi.

  • [1]  Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

1.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Virginie Rozière

Poslední aktualizace: 3. dubna 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí