RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis

2.4.2019 - (2018/2269(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Angel Dzhambazki

Procedură : 2018/2269(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0183/2019
Texte depuse :
A8-0183/2019
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis

(2018/2269(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Lampros Fountoulis, prezentată la 12 octombrie 2018 de procurorul adjunct de pe lângă Curtea Supremă a Greciei în legătură cu procedura nr. AVM: 2017/10839, și anunțată în plen la 13 noiembrie 2018,

–  în urma audierii lui Lampros Fountoulis, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0183/2019),

A.  întrucât procurorul adjunct de pe lângă Curtea Supremă a Republicii Elene a solicitat ridicarea imunității lui Lampros Fountoulis, deputat în Parlamentul European, în legătură cu o eventuală acțiune în justiție pentru suspiciunea de săvârșire a unei infracțiuni;

B.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituția Republicii Elene prevede că, pe durata mandatului lor parlamentar, deputații nu pot fi urmăriți, arestați, trimiși în închisoare sau supuși altor măsuri privative de libertate fără acordul prealabil al Parlamentului;

D.  întrucât cererea procurorului adjunct al Curții Supreme a Republicii Elene se referă la o procedură pentru acuzația de încălcare a articolul 45 și a articolul 232a din Codul penal elen, privind încălcarea în comun a unei hotărâri judecătorești;

E.  întrucât Lampros Fountoulis este acuzat de a nu fi respectat hotărârea provizorie nr. 3603/2015 a tribunalului de primă instanță, în complet compus dintr-un singur judecător, din Atena, prin care se dispune eliminarea tuturor camerelor de supraveghere de la parterul și de la intrarea în clădirea situată pe str. Odos Grammou nr. 73 în Marousi (Attica), precum și plata unei amenzi de 600 EUR (șase sute de euro) pentru fiecare încălcare viitoare a hotărârii din 25 mai 2015;

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 alineatul (8) din Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice nu se poate pronunța în niciun caz asupra vinovăției sau nevinovăției unui deputat sau asupra oportunității sau inoportunității urmăririi penale pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă, în urma examinării cererii de ridicare a imunității, a ajuns la o cunoaștere aprofundată a cauzei;

G.  întrucât nu este de competența Parlamentului European să adopte o poziție cu privire la vinovăția sau nevinovăția deputatului sau să se pronunțe dacă actele care îi sunt imputate justifică punerea în mișcare a acțiunii penale, și nici să se pronunțe pe fond cu privire la sistemele juridice și judiciare naționale;

H.  întrucât, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci o garanție a independenței Parlamentului în ansamblu și a deputaților săi;

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și membrii săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu acțiuni inerente exercitării funcțiilor parlamentare, care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât urmărirea de față nu are drept obiect opinii sau voturi exprimate în exercitarea funcțiilor deputatului în Parlamentul European în cauză, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

K.  întrucât, pe baza informațiilor și a explicațiilor furnizate în acest caz, nu există niciun motiv să se suspecteze că intenția care stă la baza procedurilor penale este de a prejudicia activitatea politică sau reputația unui deputat și, prin urmare, independența Parlamentului (fumus persecutionis);

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Lampros Fountoulis;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților elene și lui Lampros Fountoulis.

  • [1]   Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch v Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

1.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Virginie Rozière

Ultima actualizare: 3 aprilie 2019
Aviz juridic - Politica de confidențialitate