SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

2.4.2019 - (2018/2269(IMM))

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Angel Dzhambazki

Postup : 2018/2269(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0183/2019
Predkladané texty :
A8-0183/2019
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity

(2018/2269(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity, ktorú 12. októbra 2018 podal zástupca prokurátora gréckeho najvyššieho súdu v súvislosti s konaním č. AVM: 2017/10839 a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 13. novembra 2018,

–  po vypočutí Lamprosa Fountoulisa v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013[1],

–  so zreteľom na článok 62 Ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0183/2019),

A.  keďže zástupca prokurátora na gréckom najvyššom súde požiadal o zbavenie Lamprosa Fountoulisa, poslanca Európskeho parlamentu, parlamentnej imunity v súvislosti s možným trestným stíhaním vo veci údajného spáchania trestného činu;

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného štátu;

C.  keďže v článku 62 Ústavy Helénskej republiky sa stanovuje, že poslanci parlamentu nesmú byť počas volebného obdobia stíhaní, zatýkaní, väznení ani inak obmedzovaní bez predchádzajúceho povolenia parlamentu;

D.  keďže žiadosť zástupcu prokurátora najvyššieho súdu Helénskej republiky súvisí s konaním vo veci údajného porušenia článku 45 a článku 232A gréckeho trestného zákonníka, ktoré sa týkajú spoločného porušovania súdneho rozhodnutia;

E.  keďže Lampros Fountoulis si nesplnil povinnosť vykonať predbežné rozhodnutie aténskeho samosudcovského súdu prvého stupňa č. 3603/2015, v zmysle ktorého mal odstrániť všetky kamery z prízemia a vchodu do budovy na adrese Odos Grammou č. 73 v Marousi (Atika) a zaplatiť pokutu vo výške 600 EUR (šesťsto eur) za každé ďalšie porušenie rozhodnutia z 25. mája 2015;

F.  keďže podľa článku 9 ods. 8 rokovacieho poriadku sa Výbor pre právne veci za žiadnych okolností nesmie vyslovovať o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory a skutky pripisované poslancovi sú dôvodom na trestné stíhanie, a to ani v prípade, že tento výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť okolností prípadu;

G.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je ani vyjadrovať sa k vine alebo nevine poslanca, posúdiť, či skutky, ktorých sa poslanec údajne dopustil, odôvodňujú začatie trestného stíhania, ani vyjadrovať sa k relatívnym kvalitám vnútroštátnych právnych a súdnych systémov;

H.  keďže v súlade s článkom 5 ods. 2 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu nie je poslanecká imunita osobnou výsadou poslanca, ale zárukou nezávislosti Parlamentu ako celku a jeho poslancov;

I.  keďže cieľom poslaneckej imunity je chrániť Parlament a jeho členov pred súdnym konaním týkajúcim sa činností súvisiacich s výkonom poslaneckých povinností, ktoré nemožno od týchto povinností oddeliť;

J.  keďže trestné stíhanie sa netýka názorov vyjadrených alebo hlasov odovzdaných pri výkone povinností dotknutého poslanca Európskeho parlamentu na účely článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie;

K.  keďže na základe informácií a vysvetlení, ktoré boli v tomto prípade poskytnuté, nie je dôvod na podozrenie, že hlavným zámerom trestného konania by bolo poškodiť politickú činnosť alebo povesť poslanca, a teda aj nezávislosť Parlamentu (fumus persecutionis);

1.  rozhodol zbaviť Lamprosa Fountoulisa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru gréckym orgánom a Lamprosovi Fountoulisovi.

  • [1]   Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

1.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Virginie Rozière

Posledná úprava: 3. apríla 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia