POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis)

2.4.2019 - (2018/2269(IMM))

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Postopek : 2018/2269(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0183/2019
Predložena besedila :
A8-0183/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis)

(2018/2269(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis), ki jo je dne 12. oktobra 2018 posredoval namestnik generalnega tožilca grškega vrhovnega sodišča v zvezi z dosjejem št. AVM: 2017/10839 in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 13. novembra 2018,

–  po zagovoru Labrosa Fundulisa (Lampros Fountoulis) v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

–  ob upoštevanju 62. člena ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0183/2019),

A.  ker je namestnik generalnega tožilca vrhovnega sodišča Grčije zahteval odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis) v povezavi z morebitnim sodnim postopkom glede domnevnega kaznivega dejanja;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker 62. člen ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslanci ne smejo preganjati, aretirati, pripreti ali se jim ne sme drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

D.  ker se zahteva namestnika tožilca vrhovnega sodišča Helenske republike nanaša na postopke v zvezi z domnevno kršitvijo člena 45 in člena 232A grškega kazenskega zakonika, ki se nanašata na skupno kršitev sodne odločbe;

E.  ker je Labros Fundulis (Lampros Fountoulis) obdolžen, da ni ravnal v skladu z začasno sodbo št. 3603/2015 prvostopenjskega sodišča v Atenah, se katero sta odrejena odstranitev vseh kamer iz pritličja in vhoda stavbe št. 73 na ulici Grammou v kraju Marousi, Atika, ter plačilo kazni v višini 600 evrov (šesto evrov) za vsako prihodnjo kršitev odločbe z dne 25. maja 2015;

F.  ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(8) Poslovnika v nobenem primeru ne sme izreči niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera;

G.  ker tudi ni v pristojnosti Evropskega parlamenta, da se izreče o krivdi ali nekrivdi poslanca, niti o tem, ali je kazenski pregon ustrezen za dejanja, ki so mu pripisana, niti da se izreče o odlikah nacionalnih pravnih in sodnih sistemov;

H.  ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika Evropskega parlamenta parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

I.  ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki v zvezi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

J.  ker se kazenski pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec izrekel ali oddal na glasovanju pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

K.  ker glede na informacije in razlage, pridobljene v zvezi s to zadevo, ni razlogov za sum, da je bil sodni postopek sprožen zato, da bi se škodovalo politični dejavnosti ali ugledu poslanca in torej neodvisnosti Parlamenta (fumus persecutionis);

1.  sklene, da se Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis) odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim oblastem in Labrosu Fundulisu (Lampros Fountoulis).

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

1.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Virginie Rozière

Zadnja posodobitev: 3. april 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov