JELENTÉS az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

  2.4.2019 - (2018/2270(IMM))

  Jogi Bizottság
  Előadó: Angel Dzhambazki

  Eljárás : 2018/2270(IMM)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0184/2019
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0184/2019
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

  (2018/2270(IMM))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a görög legfelsőbb bíróság melletti helyettes ügyész által 2018. október 12-én az AVM 2017/10839. sz. eljárással összefüggésben eljuttatott és a plenáris ülésen 2018. november 13-án bejelentett, az Eleftherios Synadinos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre,

  –  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Eleftherios Synadinost,

  –  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre[1],

  –  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

  –  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0184/2019),

  A.   mivel a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti helyettes ügyész hivatala egy feltételezett bűncselekmény kapcsán teendő lehetséges jogi lépésekkel kapcsolatban kérte Eleftherios Synadinos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését;

  B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

  C.  mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében a parlamenti ciklus alatt a parlamenti képviselőkkel szemben a Parlament előzetes engedélye nélkül vád nem emelhető, a parlamenti képviselők nem tartóztathatók le, nem börtönözhetők be, illetve egyéb módon nem tarthatók fogva;

  D.  mivel a görög legfelsőbb bíróság melletti helyettes ügyész kérelme a görög büntető törvénykönyv 45. cikkének és 232A. cikkének megsértésével kapcsolatos, amely bírósági határozat közösen elkövetett megsértésére vonatkozik;

  E.  mivel Eleftherios Synadinost azzal vádolják, hogy nem tartotta be az athéni elsőfokú egyesbíróság 3603/2015. számú, ideiglenes intézkedést elrendelő határozatát, amely elrendelte valamennyi kamera eltávolítását a Marisia, 73 Odos Grammou (Attika) alatti épület földszintjéről és bejáratától, továbbá a 2015. május 25-i határozat minden jövőbeli megsértése esetére 600 EUR (hatszáz euró) összegű bírság megfizetését írta elő;

  F.  mivel az eljárási szabályzat 9. cikkének (8) bekezdése szerint a Jogi Bizottság semmiképpen nem nyilatkozhat a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban, sem arról, hogy a képviselőnek tulajdonított vélemény vagy cselekedetek indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, még abban az esetben sem, ha a kérelem vizsgálata során a bizottság a tényállásról részletes tudomást szerez;

  G.  mivel az Európai Parlament nem foglalhat állást a képviselő bűnösségével, illetve ártatlanságával kapcsolatban és arról sem, hogy a képviselőnek tulajdonított cselekedetek indokolttá tesznek-e büntetőeljárást, sem nem nyilváníthat véleményt a nemzeti jogi és igazságszolgáltatási rendszerek relatív előnyeiről;

  H.  mivel az Európai Parlament eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban a parlamenti mentelmi jog nem a képviselők személyes kiváltsága, hanem a teljes Parlament és az egyes képviselők függetlenségének biztosítéka;

  I.  mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól;

  J.  mivel az eljárás az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 8. cikke alkalmazásában nem az európai parlamenti képviselő feladatának ellátása során kinyilvánított véleményével vagy leadott szavazataival kapcsolatos;

  K  mivel az ebben az ügyben rendelkezésre álló információk és indokolások alapján nincs ok feltételezni, hogy a büntetőeljárást azzal a szándékkal indították, hogy aláássák a képviselő politikai tevékenyégét vagy jóhírnevét, és ezáltal a Parlament függetlenségét (fumus persecutionis);

  1.   úgy határoz, hogy felfüggeszti Eleftherios Synadinos mentelmi jogát;

  2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a görög hatóságoknak és Eleftherios Synadinosnak.

  • [1]    A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  1.4.2019

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  8

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Virginie Rozière

  Utolsó frissítés: 2019. április 3.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat