POROČILO o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos)

  2.4.2019 - (2018/2270(IMM))

  Odbor za pravne zadeve
  Poročevalec: Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

  Postopek : 2018/2270(IMM)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0184/2019
  Predložena besedila :
  A8-0184/2019
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o zahtevi za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos)

  (2018/2270(IMM))

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos), ki jo je dne 12. oktobra 2018 posredoval namestnik generalnega tožilca grškega vrhovnega sodišča v zvezi z dosjejem št. AVM: 2017/10839 in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 13. novembra 2018,

  –  po zagovoru Elevteriosa Sinadinosa (Eleftherios Synadinos) v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

  –  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013[1],

  –  ob upoštevanju 62. člena ustave Helenske republike,

  –  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0184/2019),

  A.  ker je tožilstvo vrhovnega sodišča Grčije zahtevalo odvzem poslanske imunitete poslancu Evropskega parlamenta Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos) v povezavi z morebitnim sodnim postopkom glede domnevnega kaznivega dejanja;

  B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

  C.  ker 62. člen ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslanci ne smejo preganjati, aretirati, pripreti ali se jim ne sme drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

  D.  ker zahteva namestnika tožilca vrhovnega sodišča Helenske republike zadeva postopke v zvezi z domnevno kršitvijo člena 45 in člena 232A grškega kazenskega zakonika, ki se nanašata na skupno kršitev sodne odločbe;

  E.  ker je Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos) obdolžen, da ni ravnal v skladu z začasno sodbo št. 3603/2015 prvostopenjskega sodišča v Atenah, se katero sta odrejena odstranitev vseh kamer iz pritličja in vhoda stavbe na št. 73 v ulici Grammou v kraju Marousi, Atika, ter plačilo kazni v višini 600 evrov (šesto evrov) za vsako naknadno kršitev odločbe z dne 25. maja 2015;

  F.  ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(8) Poslovnika v nobenem primeru ne sme izreči niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki so mu pripisana, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera;

  G.  ker tudi ni v pristojnosti Evropskega parlamenta, da se izreče o krivdi ali nekrivdi poslanca, niti o tem, ali je kazenski pregon ustrezen za dejanja, ki so mu pripisana, niti da se izreče o odlikah nacionalnih pravnih in sodnih sistemov;

  H.  ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika Evropskega parlamenta parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

  I.  ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki v zvezi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

  J.  ker se kazenski pregon ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec izrekel ali oddal na glasovanju pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

  K  ker glede na informacije in razlage, pridobljene v zvezi s to zadevo, ni razlogov za sum, da je bil sodni postopek sprožen zato, da bi se škodovalo politični dejavnosti ali ugledu poslanca in torej neodvisnosti Parlamenta (fumus persecutionis);

  1.  sklene, da se Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos) odvzame imuniteta;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim oblastem in Elevteriosu Sinadinosu (Eleftherios Synadinos).

  • [1]  Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

  Datum sprejetja

  1.4.2019

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  8

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Virginie Rozière

  Zadnja posodobitev: 3. april 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov