Процедура : 2017/0107(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0186/2019

Внесени текстове :

A8-0186/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0363

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 198kWORD 66k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Елеонора Форенца

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (06781/2019),

–  като взе предвид проекта на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година (11178/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0134/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0186/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. заменя Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г.

През ноември 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Съюза с оглед сключването на ново международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини.

В рамките на Конференцията на Обединените нации за договаряне на споразумение, което да замени Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г. (проведена на 5—9 октомври 2015 г. в Женева), представителите на 24 държави — членки на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и на две междуправителствени организации изготвиха текста на новото споразумение.

Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 г. беше подписано от името на Съюза на 28 ноември 2016 г. в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк при условие за сключването му на по-късна дата. Новото споразумение влезе в сила временно на 1 януари 2017 г.

Целта на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини е:

- да улеснява международното сътрудничество, насочено към интегрирано и устойчиво развитие на отглеждането на маслини в световен мащаб;

- да улеснява координирането на политиките за производство, индустриализация, съхраняване и пазарна реализация на маслинови масла, масла от маслинено кюспе и трапезни маслини;

- да насърчава научни изследвания и разработки;

както и

- да улеснява трансфера на технологии и дейности за обучение в сектора на маслиновите продукти.

Със Споразумението се създава орган за вземане на решения, наречен „Съвет на членовете“, който упражнява всички правомощия и изпълнява всички функции, необходими за постигане на целите на това споразумение.

В съответствие с член 19, параграф 2 от Споразумението Съветът на членовете може да изменя наименованията и определенията на маслиновите масла, маслиновите масла от маслинено кюспе и трапезните маслини, посочени в приложения Б и В към Споразумението, и по този начин да изменя Споразумението.

Докладчикът по тази процедура г-жа Елеонора Форенца предлага да се препоръча одобряването на Споразумението, за да се гарантира, че ЕС ще продължи да допринася активно за международното сътрудничество в сектора на маслиновото масло и трапезните маслини.

При все това докладчикът изразява съжаление относно забавянето при предаването на настоящото споразумение на Парламента и липсата на навременна информация от страна на други институции по време на преговорите. Международните споразумения, отнасящи се до общата търговска политика на ЕС, подлежат на одобрение от страна на Парламента; ето защо докладчикът призовава Съвета и Комисията да информират адекватно Парламента, особено по отношение на решенията, които биха могли да бъдат взети във връзка с член 4 от решението на Съвета.

Поради това докладчикът призовава Комисията да предоставя на Парламента навременна и подробна информация, равностойна на предоставената на Съвета, по-специално що се отнася до дейностите на Съвета на членовете, създаден със Споразумението. По-специално, когато Съветът на членовете трябва да приеме изменения на наименованията и определенията на маслиновите масла, маслиновите масла от маслинено кюспе и трапезните маслини, посочени в приложения Б и В към Споразумението в съответствие с член 19, параграф 2 от него, Комисията следва да информира Парламента за позицията, която възнамерява да заеме от името на Съюза.


СТАНОВИЩЕ НА комисията по земеделие и развитие на селските райони (21.3.2019)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Докладчик: Иван Яковчич

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 19 ноември 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори от името на Съюза с оглед сключването на ново международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини.

Срокът на действие на предишното Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2005 г., който трябваше да изтече на 31 декември 2014 г., беше удължен до 31 декември 2015 г., но остана валиден до влизането в сила на новото споразумение.

Текстът на новото споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година беше договорен в консултация с работната група „Суровини“ (PROBA) и беше подписан от името на Съюза на 28 ноември 2016 г., при условие споразумението да бъде сключено на по-късна дата. То влезе временно в сила на 1 януари 2017 г.

Със споразумението се създава орган за вземане на решения, наречен „Съвет на членовете“, който упражнява всички правомощия и изпълнява всички функции, необходими за постигането на целите на това споразумение.

Гореспоменатият Съвет на членовете може да изменя наименованията и определенията на маслиновите масла, маслиновите масла от маслинено кюспе и трапезните маслини, посочени в приложения Б и В към споразумението, и по този начин да изменя споразумението.

Комисията следва да бъде упълномощена да представлява Съюза в Съвета на членовете. За да се осигури максимална съгласуваност между решенията на Съвета на членовете и правилата на Съюза, Комисията следва да бъде подпомагана от представители на държавите членки.

Независимо от благоприятното отношение на докладчика към договореният текст, той призовава Комисията, като представител на Съюза в Съвета на членовете, да вземе предвид следното предложение:

за да защити интересите на Съюза и неговите производители на маслиново масло, особено що се отнася до най-доброто качество и високите стандарти на пазара в сектора на маслиновото масло, Комисията следва да предложи на Съвета на членовете да промени споразумението, като въведе ново наименование на маслиновите масла – „необработено маслиново масло от най-висок клас „extra virgin“ (Premium extra virgin olive oil). От основно значение е да се изтъкне, че европейските производители са най‑големите световни производители на маслиново масло, което попада в гореспоменатата категория.

******

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да препоръча одобрението на предложението за решение на Съвета относно сключването на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Сключване на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година

Позовавания

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Водеща комисия

 

INTA

 

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Дата на приемане

18.3.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Title

Сключване на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година

Позовавания

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.3.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

25.3.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.4.2019

 

 

 

Дата на приемане

2.4.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Дата на внасяне

3.4.2019


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Амстердам10 +

Последно осъвременяване: 11 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност