Postup : 2017/0107(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0186/2019

Předložené texty :

A8-0186/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0363

DOPORUČENÍ     ***
PDF 181kWORD 62k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodajka: Eleonora Forenza

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06781/2019),

–  s ohledem na návrh Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 (11178/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0134/2019),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0186/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 je následnickou dohodou k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005.

V listopadu 2013 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání jménem Unie s cílem uzavřít novou mezinárodní dohodu o olivovém oleji a stolních olivách.

Znění nové dohody bylo vypracováno zástupci 24 členských států Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a dvou mezivládních organizací v rámci Konference OSN, jež měla na programu jednání o následnické dohodě k Mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005 (Ženeva, 5. až 9. října 2015).

Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 byla jménem Unie podepsána dne 28. listopadu 2016 v sídle Organizace spojených národů v New Yorku s výhradou jejího uzavření k pozdějšímu datu. Nová dohoda vstoupila prozatímně v platnost dne 1. ledna 2017.

Cílem Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách je:

– podporovat mezinárodní spolupráci za účelem integrovaného a udržitelného rozvoje pěstování oliv na celém světě;

– podporovat koordinaci politik v oblasti produkce, industrializace, uskladnění a uvádění na trh olivových olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv;

– podporovat výzkum a vývoj

a

– podporovat přenos technologií a odbornou přípravu v odvětví olivových produktů.

Dohodou se zřizuje rozhodovací orgán, který se nazývá „Rada členů“ a jenž využívá veškeré pravomoci a plní všechny funkce nezbytné k dosažení cílů uvedené dohody.

Podle čl. 19 odst. 2 dohody může Rada členů změnit označení a definice olivových olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv uvedené v přílohách B a C dohody, a tak dohodu pozměnit.

Zpravodajka pro tento postup paní Eleonora Forenzaová navrhuje, aby bylo doporučeno udělení souhlasu s uzavřením dohody, a tak bylo zajištěno, že EU bude i nadále aktivně přispívat k mezinárodní spolupráci v oblasti olivového oleje a stolních oliv.

Zpravodajka však vyjadřuje politování nad tím, že tato dohoda byla Parlamentu předána pozdě a ostatní orgány mu v průběhu jednání neposkytovaly včasné informace. Mezinárodní dohody, na které se vztahuje společná obchodní politika EU, podléhají souhlasu Parlamentu; z tohoto důvodu vyzývá zpravodajka Radu a Komisi, aby Parlamentu poskytovaly náležité informace, zejména pokud jde o jakékoli rozhodnutí, jež by mohlo být přijato v souvislosti s článkem 4 rozhodnutí Rady.

Zpravodajka proto Komisi vyzývá, aby Parlamentu poskytovala včasné a podrobné informace rovnocenné těm, které poskytuje Radě, zejména pokud jde o činnost Rady členů zřízené dohodou. Zvláště v případech, kdy bude Rada členů vyzvána, aby v souladu s čl. 19 odst. 2 dohody přijala změny označení a definic olivových olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv uvedených v přílohách B a C dohody, by Komise měla informovat Parlament o postoji, jejž hodlá jménem Unie zaujmout.


STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (21.3.2019)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

  k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Zpravodaj: Ivan Jakovčić

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 19. listopadu 2013 Rada zmocnila Komisi, aby jménem Unie zahájila jednání o uzavření nové mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách.

Platnost předchozí mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005, jež vypršela dne 31. prosince 2014, byla prodloužena do 31. prosince 2015, avšak je uplatňována i po tomto datu, dokud nevstoupí v platnost nová dohoda.

Znění nové dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 bylo sjednáno ve spolupráci s pracovní skupinou Rady pro komodity (PROBA) a dne 28. listopadu 2016 podepsáno jménem Unie s výhradou, že dohoda bude uzavřena k pozdějšímu datu. Dne 1. ledna 2017 vstoupila dohoda prozatímně v platnost.

Dohodou se zřizuje rozhodovací orgán „Rada členů“, který vykonává všechny pravomoci a plní všechny funkce nezbytné k dosažení cílů dohody.

Rada členů může měnit označení a definice olejů, olivových olejů z pokrutin a stolních oliv uvedené v přílohách B a C dohody, a tak upravovat její znění.

Komise by měla být zmocněna k zastupování Unie v Radě členů. Aby byl zajištěn co největší soulad mezi rozhodnutími Rady členů a pravidly Unie, měli by být Komisi nápomocni zástupci členských států.

Zpravodaj je vyjednanému znění dohody příznivě nakloněn, avšak vyzývá Komisi, aby jako zástupkyně Unie v Radě členů zvážila následující návrh:

– za účelem ochrany zájmů Unie a jejích producentů olivového oleje a především v zájmu co nejvyšší kvality a vysokých standardů trhu v tomto sektoru by měla Komise Radě členů navrhnout změnu dohody zavedením nového označení pro olivové oleje – „prémiový extra panenský olivový olej“. Je třeba zdůraznit, že výrobci v Evropské unii jsou zdaleka největšími světovými producenty olivového oleje spadajícího do výše zmíněné kategorie.

******

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách, 2015

Referenční údaje

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Datum přijetí

18.3.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uzavření mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách, 2015

Referenční údaje

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.3.2019

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

25.3.2019

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

1.4.2019

 

 

 

Datum přijetí

2.4.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Datum předložení

3.4.2019


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Amsterdam10+

Poslední aktualizace: 12. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí