Procedure : 2017/0107(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0186/2019

Indgivne tekster :

A8-0186/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0363

HENSTILLING     ***
PDF 173kWORD 61k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

(06781/2019 – C8‑0134/2019 – 2017/0107(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Eleonora Forenza

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse på Den Europæiske Unions vegne om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

(06781/2019 – C8‑0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (06781/2019),

–  der henviser til udkast til den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven (11178/2016),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0134/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0186/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.


BEGRUNDELSE

Den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven er den overenskomst, der skal afløse den internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven.

I november 2013 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger på Unionens vegne med henblik på indgåelse af en ny international overenskomst om olivenolie og spiseoliven.

På De Forenede Nationers Konference (afholdt i Genève den 5.-9. oktober 2015) om forhandling om en overenskomst, som skal afløse den internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven, udarbejdede repræsentanterne for de 24 medlemmer af De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) og de to mellemstatslige organisationer teksten til den nye overenskomst.

Den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven blev undertegnet på Unionens vegne den 28. november 2016 i De Forenede Nationers hovedkvarter i New York med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt. Den nye overenskomst trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2017.

Formålet med den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven er at:

– fremme internationalt samarbejde om en integreret, bæredygtig udvikling af olivendyrkning på verdensplan

– fremme koordineringen af politikker om produktion, industrialisering, oplagring og markedsføring af olivenolie, olier af olivenpresserester og spiseoliven

– tilskynde til forskning og udvikling

og

– fremme overførslen af teknologi og uddannelsesaktiviteter i sektoren for olivenprodukter.

Ved overenskomsten nedsættes der et beslutningstagende organ, "Medlemsrådet", som udøver alle de beføjelser og varetager alle de opgaver, der er nødvendige for at nå målene for overenskomsten.

I henhold til artikel 19, stk. 2, i overenskomsten kan Medlemsrådet ændre betegnelserne og definitionerne på de olier, olier af olivenpresserester og spiseoliven, der er omhandlet i bilag B og C til overenskomsten, og derved ændre overenskomsten.

Ordføreren for denne procedure, Eleonora Forenza, foreslår at henstille, at aftalen godkendes for at sikre, at EU fortsat vil bidrage aktivt til det internationale samarbejde om olivenolie og spiseoliven.

Ordføreren finder det imidlertid beklageligt, at den nuværende overenskomst er blevet fremsendt sent til Parlamentet, og at andre institutioner ikke har fremsendt oplysninger rettidigt under forhandlingerne. Internationale aftaler, der vedrører EU's fælles handelspolitik, er underlagt Parlamentets godkendelse. Derfor opfordrer ordføreren Rådet og Kommissionen til at underrette Parlamentet på behørig vis, navnlig om eventuelle beslutninger, der måtte blive truffet i forbindelse med artikel 4 i Rådets afgørelse.

På denne baggrund opfordrer ordføreren Kommissionen til at give Parlamentet rettidige og detaljerede oplysninger svarende til dem, der gives til Rådet, navnlig om aktiviteterne i det Medlemsråd, der er nedsat ved overenskomsten. Når Medlemsrådet skal vedtage ændringer af betegnelsen og definitionen på de olier, olier af olivenpresserester og spiseoliven, der er omhandlet i bilag B og C til overenskomsten, jf. artikel 19, stk. 2, i overenskomsten, bør Kommissionen navnlig underrette Parlamentet om den holdning, den agter at indtage på Unionens vegne.


UDTALELSE FRA Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (21.3.2019)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Ordfører for udtalelse: Ivan Jakovčić

KORT BEGRUNDELSE

Den 19. november 2013 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger på Unionens vegne med henblik på indgåelse af en ny international overenskomst om olivenolie og spiseoliven.

Den tidligere internationale overenskomst af 2005 om olivenolie og spiseoliven, som udløb den 31. december 2014, blev forlænget til den 31. december 2015, men fandt stadig anvendelse, indtil den nye overenskomst trådte i kraft.

Teksten til den nye overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven blev forhandlet i samråd med arbejdsgruppen om basisprodukter (PROBA) og blev undertegnet på Unionens vegne den 28. november 2016 med forbehold af dens indgåelse på et senere tidspunkt. Den trådte midlertidigt i kraft den 1. januar 2017.

Ved overenskomsten nedsættes der et beslutningstagende organ, "Medlemsrådet", som udøver alle de beføjelser og varetager alle de opgaver, der er nødvendige for at nå målene for overenskomsten.

Medlemsrådet kan ændre betegnelser og definitioner på de olier, olier af olivenpresserester og spiseoliven, der er omhandlet i bilag B og C til overenskomsten, og derved ændre overenskomsten.

Kommissionen bør bemyndiges til at repræsentere Unionen i Medlemsrådet. For at sikre størst mulig sammenhæng mellem Medlemsrådets afgørelser og Unionens regler bør Kommissionen bistås af repræsentanter for medlemsstaterne.

Uden at det berører ordførerens positive holdning til den forhandlede tekst, opfordrer han, som repræsentant for Unionen i Medlemsrådet, Kommissionen til at tage hensyn til følgende forslag:

For at beskytte EU's interesser og dets olivenolie, navnlig med hensyn til den bedste kvalitet og høje standarder i sektorerne for olivenolie, bør Kommissionen foreslå Rådet at ændre den aftale, der indfører en ny betegnelse for olivenolie under navnet "Premium ekstra jomfruolivenolie". Det er vigtigt at understrege, at EU's producenter er verdens langt største producenter af olivenolie, der henhører under den førnævnte kategori.

******

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om

indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

Referencer

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Dato for vedtagelse

18.3.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indgåelse af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven

Referencer

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.3.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

25.3.2019

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

1.4.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.4.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Dato for indgivelse

3.4.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik