Διαδικασία : 2017/0107(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0363

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 194kWORD 63k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια:Eleonora Forenza

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06781/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (11178/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0134/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0186/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διεθνής συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές θα διαδεχθεί τη διεθνή συμφωνία του 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

Τον Νοέμβριο του 2013, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης για τη σύναψη νέας διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας προοριζόμενης να διαδεχθεί τη διεθνή συμφωνία του 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (Γενεύη, 5-9 Οκτωβρίου 2015), οι εκπρόσωποι 24 κρατών μελών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και δύο διακυβερνητικών οργανώσεων συνέταξαν το κείμενο της νέας συμφωνίας.

Η διεθνής συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης στις 28 Νοεμβρίου 2016 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η νέα συμφωνία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ο στόχος της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές είναι:

- η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ελαιοκομίας·

- η προώθηση του συντονισμού παραγωγής, εκβιομηχάνισης και αποθήκευσης και των πολιτικών προώθησης για τα ελαιόλαδα, τα πυρηνέλαια και τις επιτραπέζιες ελιές,

- η ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης

και

- η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και δραστηριοτήτων κατάρτισης στον τομέα των ελαιοκομικών προϊόντων.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα όργανο λήψης αποφάσεων, το «Συμβούλιο των Μελών», το οποίο ασκεί όλες τις εξουσίες και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το Συμβούλιο των Μελών δύναται να τροποποιεί τις ονομασίες και τις περιγραφές των ελαιόλαδων, των πυρηνέλαιων και των επιτραπέζιων ελιών στα παραρτήματα Β και Γ της συμφωνίας και, συνεπώς, να τροποποιεί τη συμφωνία.

Η εισηγήτρια της διαδικασίας, κ. Eleonora Forenza, προτείνει να δοθεί έγκριση για τη συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να συμβάλλει ενεργά στη διεθνή συνεργασία στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών.

Ωστόσο, η εισηγήτρια εκφράζει την απογοήτευσή της για την καθυστερημένη διαβίβαση της παρούσας συμφωνίας στο Κοινοβούλιο και την έλλειψη έγκαιρης πληροφόρησης από άλλα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οι διεθνείς συμφωνίες που αφορούν την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ υπόκεινται σε έγκριση του Κοινοβουλίου· για τον λόγο αυτό, η εισηγήτρια καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώσουν δεόντως το Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τυχόν αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν σε σχέση με το άρθρο 4 της απόφασης του Συμβουλίου.

Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να παράσχει εγκαίρως λεπτομερείς πληροφορίες στο Κοινοβούλιο, αντίστοιχες με αυτές που δόθηκαν στο Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου των Μελών που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας. Ειδικότερα δε, όταν το Συμβούλιο των Μελών καλείται να εγκρίνει τροποποιήσεις για τις ονομασίες και τους ορισμούς των ελαιόλαδων, των πυρηνέλαιων και των επιτραπέζιων ελιών στα παραρτήματα Β και Γ της συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η Επιτροπή οφείλει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις θέσεις που σχεδιάζει να λάβει εξ ονόματος της Ένωσης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (21.3.2019)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivan Jakovčić

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 19 Νοεμβρίου 2013, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης με σκοπό τη σύναψη νέας διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

Η προηγούμενη διεθνής συμφωνία του 2005 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές, που έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αλλά παρέμεινε σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας συμφωνίας.

Το κείμενο της νέας συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές του 2015 αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε συνεννόηση με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου «Βασικά προϊόντα» (PROBA) και υπογράφηκε εξ ονόματος της Ένωσης στις 28 Νοεμβρίου 2016, με την επιφύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τέθηκε προσωρινά σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η συμφωνία θεσπίζει ένα όργανο λήψης αποφάσεων, το «Συμβούλιο των Μελών», το οποίο ασκεί όλες τις εξουσίες και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω συμφωνίας.

Το εν λόγω Συμβούλιο των Μελών δύναται να τροποποιεί τις ονομασίες και τις περιγραφές των ελαιολάδων, των πυρηνελαίων και των επιτραπέζιων ελιών στα παραρτήματα Β και Γ της συμφωνίας και, ως εκ τούτου, να τροποποιεί τη συμφωνία.

Είναι σκόπιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκπροσωπεί την Ένωση στο Συμβούλιο των Μελών. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνοχή μεταξύ των αποφάσεων του Συμβουλίου των Μελών και των κανόνων της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να επικουρείται από εκπροσώπους των κρατών μελών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης, παρά την ευνοϊκή θέση του έναντι του κειμένου που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις, ζητεί από την Επιτροπή, ως εκπρόσωπο της Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών, να λάβει υπόψη την ακόλουθη πρόταση:

- για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και των παραγωγών ελαιολάδων αυτής, ιδίως όσον αφορά τη βέλτιστη ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα της αγοράς στον τομέα του ελαιολάδου, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στο Συμβούλιο των Μελών την τροποποίηση της συμφωνίας για τη θέσπιση ενός νέου προσδιορισμού για τα ελαιόλαδα, την ονομασία «Premium εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» . Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι οι παραγωγοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μακράν οι μεγαλύτεροι στον κόσμο παραγωγοί ελαιολάδου που εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία.

******

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συστήσει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Σύναψη της διεθνούς συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Έγγραφα αναφοράς

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Σύναψη της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Έγγραφα αναφοράς

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

18.3.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

25.3.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Εισηγητές:

       Ημερομηνία ορισμού

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.4.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2019


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου