Menetlus : 2017/0107(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0186/2019

Esitatud tekstid :

A8-0186/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0363

SOOVITUS     ***
PDF 167kWORD 58k
3.4.2019
PE 636.295v02-00 A8-0186/2019

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Eleonora Forenza

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (06781/2019),

–  võttes arvesse 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu eelnõu (11178/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 4 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v ning lõikele 7 (C8-0134/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0186/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


SELETUSKIRI

2015. aasta rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping on 2005. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu jätkuleping.

2013. aasta novembris andis nõukogu komisjonile volituse alustada liidu nimel läbirääkimisi uue rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimiseks.

2005. aasta rahvusvahelise oliiviõli ja lauaoliivilepingu jätkulepingu läbirääkimistega seotud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konverentsi raames (mis toimus 5.–9. oktoobril 2015 Genfis), koostasid 24 ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverentsi liikmesriiki ning kaks valitsustevahelist organisatsiooni uue lepingu teksti.

2015. aasta rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping allkirjastati 28. novembril 2016 liidu nimel ÜRO peakorteris New Yorgis, eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval. Uus leping jõustus ajutiselt 1. jaanuaril 2017.

2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu eesmärk on:

– soodustada maailma oliivikasvatuse integreeritud ja jätkusuutlikku arengut;

– soodustada oliiviõli, oliivijääkõli ja lauaoliivide tootmis-, industrialiseerimis-, ladustamis- ja turustamispoliitika kooskõlastamist;

– soodustada teadus- ja arendustegevust

ning

– soodustada tehnosiiret ja koolitustegevust oliivitootesektoris.

Lepinguga luuakse otsuseid tegev organ ehk liikmete nõukogu, mis kasutab kõiki õigusi ja täidab kõiki ülesandeid, mis on lepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud.

Vastavalt lepingu artikli 19 lõikele 2 võib liikmete nõukogu muuta lepingu lisades B ja C esitatud oliiviõlide, oliivijääkõlide ja lauaoliivide nimetusi ja määratlusi ning seega muuta lepingut.

Kõnealuse menetluse raportöör Eleonora Forenza teeb ettepaneku soovitada nõusoleku andmist lepingu sõlmimiseks tagamaks, et EL jätkab aktiivselt rahvusvahelise koostöö toetamist oliiviõli- ja lauaoliivide valdkonnas.

Raportöör peab siiski kahetsusväärseks, et on jäädud hiljaks käesoleva lepingu edastamisega parlamendile ja et teised institutsioonid ei ole läbirääkimiste käigus esitanud teavet õigel ajal. ELi ühisest kaubanduspoliitikast tulenevate rahvusvaheliste lepingute puhul on nõutav Euroopa Parlamendi nõusolek. Sel põhjusel kutsub raportöör nõukogu ja komisjoni üles andma parlamendile piisavalt teavet eelkõige otsuste kohta, mida võidakse teha seoses nõukogu otsuse artikliga 4.

Seetõttu kutsub raportöör komisjoni üles andma parlamendile õigel ajal üksikasjalikku teavet, võrdväärselt nõukogule antuga, eelkõige lepinguga loodud liikmete nõukogu tegevuse kohta. Eriti sellisel juhul, kui liikmete nõukogu kutsutakse üles võtma vastu artikli 19 lõike 2 kohased muudatused lepingu B ja C lisas esitatud õli, oliivijääkõli ja lauaoliivide nimetustes ja määratlustes, peaks komisjon teavitama parlamenti liidu nimel planeeritavast seisukohavõtust.


PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS (21.3.2019)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimise kohta

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Arvamuse koostaja: Ivan Jakovčić

LÜHISELGITUS

Nõukogu andis 19. novembril 2013. aastal komisjonile volituse alustada liidu nimel läbirääkimisi uue rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimiseks.

Eelmist, 2005. aastal sõlmitud rahvusvahelist oliiviõli- ja lauaoliivilepingut, mis pidi kehtivuse kaotama 31. detsembril 2014, pikendati 31. detsembrini 2015, kuid jäeti kohaldatavaks kuni uue lepingu jõustumiseni.

Uue, 2015. aasta oliiviõli- ja lauaoliivilepingu tekst, mis töötati välja põhitarbeainete töörühmaga (PROBA) konsulteerides, allkirjastati 28. novembril 2016 liidu nimel eeldusel, et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval. Leping jõustus ajutiselt 1. jaanuaril 2017.

Lepinguga luuakse otsuseid tegev organ ehk liikmete nõukogu, mis kasutab kõiki õigusi ja täidab kõiki ülesandeid, mis on lepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud.

Eespool nimetatud liikmete nõukogul on õigus muuta lepingu B ja C lisas esitatud oliiviõlide, oliivijääkõlide ja lauaoliivide nimetusi ja määratlusi ning seega lepingut muuta.

Komisjonile tuleks anda volitus liitu liikmete nõukogus esindada. Maksimaalse kooskõla tagamiseks liikmete nõukogu otsuste ja liidu eeskirjade vahel peaksid komisjoni abistama liikmesriikide esindajad.

Olenemata sellest, et arvamuse koostaja suhtub kokkulepitud teksti pooldavalt, palub ta komisjonil kui liidu esindajal liikmete nõukogus kaaluda järgmist ettepanekut:

– selleks et kaitsta ELi huve ja liidu oliiviõlitootjaid, eelkõige seoses parima kvaliteedi ja kõrgete turustandarditega oliiviõlisektorites, peaks komisjon tegema liikmete nõukogule ettepaneku lepingut muuta ja lisada oliiviõlide määratlustele uus määratlus „kvaliteetne esimese külmpressi oliiviõli.“ On tähtis rõhutada, et Euroopa Liidu tootjad on maailma suurimad selle kategooria oliiviõli tootjad.

******

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil anda soovituse kiita heaks ettepanek võtta vastu nõukogu otsus 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimine 2015. aastal

Viited

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Vastutav komisjon

 

INTA

 

 

 

 

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Vastuvõtmise kuupäev

18.3.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu sõlmimine 2015. aastal

Viited

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

18.3.2019

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

25.3.2019

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

1.4.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.4.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

25

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Esitamise kuupäev

3.4.2019


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika