Menettely : 2017/0107(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0186/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0186/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0363

SUOSITUS     ***
PDF 154kWORD 53k
12.4.2019
PE 636.295v02-00 A8-0186/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Eleonora Forenza

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (0000/2019),

–  ottaa huomioon oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen luonnoksen (0000/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan ja 7 kohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0000/0000),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A8-0000/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva vuoden 2015 kansainvälinen sopimus on oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimus.

Neuvosto antoi marraskuussa 2013 komissiolle valtuutuksen käynnistää unionin puolesta neuvottelut uuden oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi.

Genevessä järjestettiin 5.–9. lokakuuta 2015 Yhdistyneiden kansakuntien konferenssi, jossa neuvoteltiin oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2005 kansainvälisen sopimuksen jatkosopimuksesta ja jonka aikana YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) 24 jäsenvaltion edustajat sekä kahden hallitusten välisen organisaation edustajat laativat uuden sopimuksen tekstin.

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva vuoden 2015 kansainvälinen sopimus allekirjoitettiin unionin puolesta 28. marraskuuta 2016 Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa New Yorkissa sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen. Uusi sopimus tuli voimaan väliaikaisesti 1. tammikuuta 2017.

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen tavoitteena on

– edistää maailman oliivinviljelyn kokonaisvaltaista ja kestävää kehitystä koskevaa kansainvälistä yhteistyötä

– edistää oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon, teollistamisen, varastoinnin ja markkinointitoimien koordinointia

– kannustaa tutkimusta ja kehitystä

ja

– edistää teknologian siirtoa ja koulutusta oliivituotealalla.

Sopimuksella perustetaan päätöksentekoelin, jäsenneuvosto, joka käyttää kaikkia toimivaltuuksia ja vastaa kaikista tehtävistä, jotka ovat tarpeen mainitun sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenneuvosto voi muuttaa sopimuksen liitteissä B ja C esitettyjä oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien nimityksiä ja määritelmiä ja siten muuttaa sopimusta.

Menettelyn esittelijä Eleonora Forenza suosittaa, että parlamentti antaa hyväksyntänsä sopimukselle, jotta varmistetaan EU:n jatkuva aktiivinen osallistuminen oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Esittelijä pitää kuitenkin valitettavana, että kyseinen sopimus toimitettiin parlamentille myöhäisessä vaiheessa ja että muut toimielimet eivät antaneet sille oikea-aikaisesti tietoa sopimusneuvottelujen aikana. EU:n yhteisen kauppapolitiikan piiriin kuuluville kansainvälisille sopimuksille tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Tästä syystä esittelijä kehottaa neuvostoa ja komissiota tiedottamaan parlamentille asianmukaisesti erityisesti kaikista päätöksistä, joita voidaan tehdä neuvoston päätöksen 4 artiklan yhteydessä.

Näin ollen esittelijä kehottaa komissiota antamaan parlamentille riittävän ajoissa yksityiskohtaisia tietoja, jotka vastaavat neuvostolle annettuja tietoja, erityisesti sopimuksen nojalla perustetun jäsenneuvoston toimien osalta. Komission olisi ilmoitettava parlamentille, mikä sen unionin puolesta esittämä kanta tulee olemaan erityisesti silloin, kun jäsenneuvoston on hyväksyttävä muutoksia sopimuksen liitteissä B ja C esitettyihin oliiviöljyjen, oliivin puristemassaöljyjen ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien nimityksiin ja määritelmiin sopimuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekeminen

Viiteasiakirjat

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.3.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

1.4.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.4.2019

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö