Postupak : 2017/0107(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0186/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0186/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0363

PREPORUKA     ***
PDF 178kWORD 60k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

(06781/2019 – C8‑0134/2019 –2017/0107(NLE))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestiteljica: Eleonora Forenza

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (06781/2019),

–  uzimajući u obzir Nacrt međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. (11178/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člancima 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6., drugim podstavkom točkom (a)(v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0134/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0186/2019),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


OBRAZLOŽENJE

Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. nasljeđuje Međunarodni sporazum o maslinovom ulju i stolnim maslinama iz 2005.

Vijeće je u studenom 2013. ovlastilo Komisiju da u ime Unije otvori pregovore o sklapanju novog međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama.

Na Konferenciji Ujedinjenih naroda o pregovorima u pogledu sporazuma koji nasljeđuje Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2005. (Ženeva, od 5. do 9. listopada 2015.), predstavnici 24 države članice Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD) te dviju međuvladinih organizacija sastavili su tekst novog Sporazuma.

Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. potpisan je u ime Unije 28. studenoga 2016. u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku, podložno njegovu kasnijem sklapanju. Novi je Sporazum privremeno stupio na snagu 1. siječnja 2017.

Ciljevi su Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama sljedeći:

– unaprjeđivanje međunarodne suradnje u području integriranog, održivog razvoja svjetskog maslinarstva;

– unaprjeđivanje koordinacije politike proizvodnje, industrijalizacije, skladištenja i tržišnog plasmana maslinova ulja, ulja komine maslina i stolnih maslina;

– poticanje istraživanja i razvoja

i

– poticanje prijenosa tehnologije i aktivnosti osposobljavanja u sektoru proizvoda od maslina.

Sporazumom se uspostavlja tijelo za donošenje odluka, pod nazivom „Vijeće članova”, koje izvršava sve ovlasti i obavlja sve dužnosti potrebne za postizanje ciljeva tog sporazuma.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Sporazuma Vijeće članova može izmijeniti nazive i definicije ulja, ulja komine maslina i stolnih maslina iz priloga B i C Sporazumu, i time izmijeniti Sporazum.

Izvjestiteljica za ovaj postupak, gđa Eleonora Forenza, predlaže da se preporuči davanje suglasnosti za Sporazum kako bi se osiguralo da će EU nastaviti aktivno pridonositi međunarodnoj suradnji u području maslinova ulja i stolnih maslina.

Međutim, izvjestiteljica žali zbog kašnjenja prijenosa ovog sporazuma Parlamentu i zbog toga što druge institucije nisu pravodobno dostavile informacije tijekom pregovora. Međunarodni sporazumi koji se odnose na zajedničku trgovinsku politiku EU-a moraju dobiti suglasnost Parlamenta; iz tog razloga izvjestiteljica poziva Vijeće i Komisiju da na odgovarajući način obavijeste Parlament i to posebice o svim odlukama koje bi se mogle donijeti u vezi s člankom 4. Odluke Vijeća.

Izvjestiteljica stoga poziva Komisiju da Parlamentu dostavi pravovremene i detaljne informacije, istovjetne onima dostavljenima Vijeću, posebno u pogledu aktivnosti Vijeća članova uspostavljenog Sporazumom. Konkretno, ako se Vijeće članova pozove na donošenje izmjena naziva i definicija ulja, ulja komine maslina i stolnih maslina iz priloga B i C Sporazumu, Komisija u skladu s člankom 19. stavkom 2. Sporazuma mora obavijestiti Parlament o stajalištu koje namjerava zauzeti u ime Unije.


MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (21.3.2019)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Izvjestitelj za mišljenje: Ivan Jakovčić

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Vijeće je 19. studenoga 2013. ovlastilo Komisiju da u ime Unije otvori pregovore o sklapanju novog međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama.

Prethodni Međunarodni sporazum o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2005., koji je prestao vrijediti 31. prosinca 2014., produljen je do 31. prosinca 2015., ali se primjenjivao do stupanja na snagu novog Sporazuma.

O tekstu novog Sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. pregovaralo se uz savjetovanje s Radnom skupinom za sirovine (PROBA), a potpisan je u ime Unije 28. studenoga 2016., podložno njegovu kasnijem sklapanju. Privremeno je stupio na snagu 1. siječnja 2017.

Sporazumom se uspostavlja tijelo za donošenje odluka pod imenom „Vijeće članova”, koje izvršava sve ovlasti i obavlja sve dužnosti potrebne za postizanje ciljeva tog Sporazuma.

Navedeno Vijeće članova može izmijeniti nazive i definicije uljâ, uljâ komine maslina i stolnih maslina iz priloga B i C Sporazumu, i time izmijeniti Sporazum.

Komisiju bi trebalo ovlastiti da zastupa Uniju u Vijeću članova. Kako bi se osigurala najviša razina dosljednosti između odluka Vijeća članova i pravila Unije, Komisiji bi trebali pomagati predstavnici država članica.

Neovisno o pozitivnom stajalištu izvjestitelja u vezi s tekstom o kojem se pregovaralo, on poziva Komisiju da kao predstavnica Unije u Vijeću članova uzme u obzir sljedeći prijedlog:

– kako bi zaštitila interese Unije i njezine proizvođače maslinova ulja, posebice s obzirom na najbolju kvalitetu i visoke tržišne standarde u sektoru maslinova ulja, Komisija bi trebala predložiti Vijeću članova da izmijeni Sporazum uvođenjem novog naziva maslinova ulja „Premium ekstra djevičansko maslinovo ulje”. Ključno je istaknuti da su proizvođači iz Europske unije daleko najveći svjetski proizvođači maslinova ulja koje se ubraja u navedenu kategoriju.

******

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti Parlamenta za Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sklapanje Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

Referentni dokumenti

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Datum usvajanja

18.3.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sklapanje Međunarodnog sporazuma o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015.

Referentni dokumenti

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.3.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

1.4.2019

 

 

 

Datum usvajanja

2.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Datum podnošenja

3.4.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Amsterdam10+

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti