Procedūra : 2017/0107(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0186/2019

Pateikti tekstai :

A8-0186/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0363

REKOMENDACIJA     ***
PDF 182kWORD 60k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėja: Eleonora Forenza

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06781/2019),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių projektą (11178/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C8-0134/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją ir į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0186/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių yra 2005 m. Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pakeisiantis susitarimas.

2013 m. lapkričio mėn. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu pradėti derybas dėl naujo tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo.

2015 m. spalio 5–9 d. Ženevoje vykusios Jungtinių Tautų konferencijos, skirtos deryboms dėl 2005 m. Tarptautinį susitarimą dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pakeisiančio susitarimo, metu Jungtinių Tautų Prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) 24-ių valstybių narių atstovai ir dvi tarpvyriausybinės organizacijos parengė naujojo susitarimo tekstą.

2015 m. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių Europos Sąjungos vardu buvo pasirašytas 2016 m. lapkričio 28 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke, su sąlyga, kad vėliau bus sudarytas. Naujasis susitarimas laikinai įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

Tarptautiniu susitarimu dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių (toliau – Susitarimas) siekiama:

– skatinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant integruotos, tvarios pasaulinės alyvuogių auginimo plėtros;

– skatinti alyvuogių aliejaus, maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių gamybos, industrializacijos, sandėliavimo ir prekybos politikos koordinavimą;

– skatinti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą

ir

– skatinti technologijų perdavimą ir mokymo veiklą alyvuogių produktų sektoriuje.

Susitarimu steigiamas sprendimų priėmimo organas „Narių taryba“, kuris naudojasi visais įgaliojimais ir vykdo visas funkcijas, būtinas Susitarimo tikslams pasiekti.

Pagal Susitarimo 19 straipsnio 2 dalį, Narių taryba gali iš dalies pakeisti alyvuogių aliejaus, maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pavadinimus ir apibrėžimus, numatytus Susitarimo B ir C prieduose, ir taip iš dalies pakeisti Susitarimą.

Šios procedūros pranešėja Eleonora Forenza siūlo rekomenduoti pritarti Susitarimui, siekiant užtikrinti, kad ES ir toliau aktyviai prisidės prie tarptautinio bendradarbiavimo alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių klausimais.

Tačiau pranešėja apgailestauja, kad šis susitarimas perduotas Parlamentui vėlai, ir apgailestauja, kad per derybas kitos institucijos laiku nepateikė informacijos. Tarptautiniams susitarimams, priklausantiems ES bendrai prekybos politikai, reikia Europos Parlamento pritarimo. Dėl šios priežasties pranešėja ragina Tarybą ir Komisiją tinkamai informuoti Parlamentą, ypač apie visus sprendimus, kurie gali būti priimti dėl Tarybos sprendimo 4 straipsnio.

Todėl pranešėja ragina Komisiją laiku pateikti Parlamentui išsamią informaciją, kuri būtų lygiavertė Tarybai teikiamai informacijai, būtent dėl Susitarimu įsteigtos Narių tarybos veiklos. Visų pirma tais atvejais, kai Narių taryba raginama priimti alyvuogių aliejaus, maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pavadinimų ir apibrėžimų, numatytų Susitarimo B ir C prieduose, pakeitimus pagal Susitarimo 19 straipsnio 2 dalį, Komisija turėtų informuoti Parlamentą apie poziciją, kurios ji ketina laikytis Sąjungos vardu.


Žemės ūkio ir kaimo plėtros KOMITETO NUOMONĖ (21.3.2019)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Nuomonės referentas: Ivan Jakovčić

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2013 m. lapkričio 19 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu pradėti derybas dėl naujo Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo.

2005 m. sudarytas ankstesnis Tarptautinis Susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, kuris turėjo baigti galioti 2014 m. gruodžio 31 d., buvo pratęstas iki 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau liko galioti iki naujo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Dėl naujojo 2015 m. Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių teksto buvo susitarta konsultuojantis su Biržos prekių darbo grupe (PROBA) ir 2016 m. lapkričio 28 d. jis buvo pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad bus sudarytas vėliau. Susitarimas laikinai įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

Susitarimu steigiamas sprendimų priėmimo organas – Narių taryba, kuris naudojasi visais įgaliojimais ir vykdo visas funkcijas, būtinas šio susitarimo tikslams pasiekti.

Minėtoji Narių taryba gali iš dalies pakeisti alyvuogių aliejaus, maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pavadinimus ir apibrėžimus, numatytus Susitarimo B ir C prieduose, ir taip pakeisti Susitarimą.

Įgaliojimai atstovauti Sąjungai Narių taryboje turėtų būti suteikiami Komisijai. Siekiant užtikrinti kuo didesnį nuoseklumą tarp Narių tarybos priimamų sprendimų ir Sąjungos taisyklių, Komisijai turėtų padėti valstybių narių atstovai.

Nepaisant to, kad nuomonės referentas palankiai vertina sutartą tekstą, jis ragina Komisiją, kaip Sąjungos atstovę Narių taryboje, atsižvelgti į šį pasiūlymą:

– siekdama apsaugoti Sąjungos ir jos alyvuogių aliejaus gamintojų interesus, ypač atsižvelgiant į aukščiausią kokybę ir aukštus rinkos standartus alyvuogių aliejaus sektoriuje, Komisija turėtų pasiūlyti Narių tarybai iš dalies keisti Susitarimą ir nustatyti naują alyvuogių aliejaus pavadinimą „Aukščiausios kokybės ypač grynas alyvuogių aliejus“. Būtina pabrėžti, kad Europos Sąjungos gamintojai yra didžiausi pasaulyje į pirmiau minėtą kategoriją patenkančio alyvuogių aliejaus gamintojai.

******

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą rekomenduoti pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymas

Nuorodos

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Atsakingas komitetas

 

INTA

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Priėmimo data

18.3.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2015 m. Tarptautinio Susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymas

Nuorodos

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

18.3.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.3.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

1.4.2019

 

 

 

Priėmimo data

2.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Pateikimo data

3.4.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Amsterdamas10+

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika