Procedure : 2017/0107(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0186/2019

Ingediende teksten :

A8-0186/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0363

AANBEVELING     ***
PDF 173kWORD 61k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Eleonora Forenza

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06781/2019),

–  gezien het ontwerp van Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven (11178/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0000/0000),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0186/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


TOELICHTING

De Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven is de overeenkomst ter opvolging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven.

In november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie onderhandelingen te openen met het oog op de sluiting van een nieuwe internationale overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijven.

In het kader van de Conferentie van de Verenigde Naties voor de onderhandelingen over een overeenkomst ter opvolging van de Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven (Genève, 5-9 oktober 2015) hebben de vertegenwoordigers van 24 lidstaten van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling (Unctad) en van twee intergouvernementele organisaties de tekst van een nieuwe overeenkomst vastgesteld.

De Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven is namens de Unie op 28 november 2016 in de zetel van de Verenigde Naties te New York ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum. De nieuwe overeenkomst trad op 1 januari 2017 in werking.

De doelstellingen van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven zijn:

- de bevordering van de internationale samenwerking voor de geïntegreerde, duurzame ontwikkeling van de olijventeelt in de wereld;

- de bevordering van de coördinatie van het productie-, industrialiserings-, opslag- en afzetbeleid voor olijfolie, olie van perskoeken van olijven en tafelolijven;

- de stimulering van onderzoek en ontwikkeling,

alsook

- de bevordering van de overdracht van technologie en opleidingsactiviteiten in de sector olijfproducten.

De overeenkomst heeft gezorgd voor aanstelling van een besluitvormingsorgaan, de "Ledenraad", die alle bevoegdheden uitoefent en alle functies vervult die nodig zijn om de doelstellingen van die overeenkomst te verwezenlijken.

Overeenkomstig artikel 19, lid 2, van de overeenkomst kan de Ledenraad de in de bijlagen B en C bij de overeenkomst opgenomen benamingen en definities van olijfolie, olie van perskoeken en tafelolijven wijzigen, en zo de overeenkomst wijzigen.

De rapporteur voor deze procedure, Eleonora Forenza, stelt voor de goedkeuring van de overeenkomst aan te bevelen om ervoor te zorgen dat de EU actief blijft bijdragen aan de internationale samenwerking op het gebied van olijfolie en tafelolijven.

De rapporteur betreurt echter dat de huidige overeenkomst veel te laat aan het Parlement werd bezorgd en dat andere instellingen tijdens de onderhandelingen hebben nagelaten tijdig informatie te verschaffen. Voor internationale overeenkomsten in het kader van het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU is goedkeuring van het Parlement vereist; om die reden verzoekt de rapporteur de Raad en de Commissie om het Parlement naar behoren te informeren, met name over besluiten die in verband met artikel 4 van het besluit van de Raad kunnen worden genomen.

Daarom verzoekt zij de Commissie ook om het Parlement tijdig te voorzien van gedetailleerde informatie die, met name wat betreft de in het kader van de overeenkomst opgezette activiteiten van de Ledenraad, gelijkwaardig is aan de informatie die aan de Raad wordt verstrekt. Met name wanneer de Ledenraad overeenkomstig artikel 19, lid 2, wordt gevraagd wijzigingen aan te brengen in de benaming en definitie van olijfolie, olie van perskoeken van olijven en tafelolijven die in de bijlagen B en C bij de overeenkomst zijn opgenomen, dient de Commissie het Parlement te informeren over het standpunt dat zij van plan is namens de Unie in te nemen.


ADVIES VAN DE Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (21.3.2019)

aan de Commissie internationale handel

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Rapporteur voor advies: Ivan Jakovčić

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 19 november 2013 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om namens de Unie onderhandelingen te openen met het oog op de sluiting van een nieuwe internationale overeenkomst inzake olijfolie en tafelolijven.

De Internationale Overeenkomst van 2005 voor olijfolie en tafelolijven, die op 31 december 2014 afliep, werd verlengd tot en met 31 december 2015, maar bleef van toepassing tot de inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst.

De tekst van de nieuwe overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven is uitonderhandeld in overleg met de werkgroep Grondstoffen (PROBA) en is namens de Unie ondertekend op 28 november 2016, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later datum. De overeenkomst is op 1 januari 2017 voorlopig in werking getreden.

Bij de overeenkomst is een besluitvormingsorgaan ingesteld, dat de "Ledenraad" wordt genoemd en alle bevoegdheden uitoefent en alle functies vervult die nodig zijn om de doelstellingen van die overeenkomst te verwezenlijken.

De Ledenraad kan de in de bijlagen B en C bij de overeenkomst opgenomen benamingen en definities van olijfolie, olie van perskoeken en tafelolijven wijzigen, en zo de overeenkomst wijzigen.

De Commissie dient te worden gemachtigd om de Unie in de Ledenraad te vertegenwoordigen. Om voor een zo groot mogelijke samenhang tussen de besluiten van de Ledenraad en de regels van de Unie te zorgen, dient de Commissie te worden bijgestaan door vertegenwoordigers van de lidstaten.

Hoewel de rapporteur goed met de uitonderhandelde tekst kan leven, roept hij de Commissie, als vertegenwoordiger van de Unie in de Ledenraad, op rekening te houden met het volgende voorstel:

- met het oog op het beschermen van de belangen van de Unie en haar olijfolieproducenten, met name met betrekking tot de beste kwaliteit en hoge marktnormen in de olijfoliesector, dient de Commissie de Ledenraad voor te stellen de Overeenkomst te wijzigen middels de introductie van een nieuwe aanduiding van olijfoliën, te weten "Premium extra virgin olive oil". Het is van het allergrootste belang erop te wijzen dat de producenten in de Europese Unie met afstand de grootste producenten in de hele wereld zijn van olijfolie die in deze categorie valt.

******

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie internationale handel aan te bevelen dat het Parlement zijn goedkeuring hecht aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

Document- en procedurenummers

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Bevoegde commissie

 

INTA

 

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Datum goedkeuring

18.3.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

Document- en procedurenummers

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

18.3.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

25.3.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

1.4.2019

 

 

 

Datum goedkeuring

2.4.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Datum indiening

3.4.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid