Procedura : 2017/0107(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0186/2019

Teksty złożone :

A8-0186/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0363

ZALECENIE     ***
PDF 187kWORD 64k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni:Eleonora Forenza

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06781/2019),

–  uwzględniając projekt Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. (11178/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 4, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0134/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0186/2019),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.


UZASADNIENIE

Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. jest umową zastępującą Umowę międzynarodową w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

W listopadzie 2013 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia w imieniu Unii negocjacji dotyczących zawarcia nowej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych.

Podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie negocjacji dotyczących umowy zastępującej Umowę międzynarodową w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r. (Genewa, 5–9 października 2015 r.) przedstawiciele 24 państw członkowskich Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i dwóch organizacji międzyrządowych sporządzili tekst nowej Umowy.

Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. została podpisana w imieniu Unii w dniu 28 listopada 2016 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Nowa Umowa weszła w życie tymczasowo w dniu 1 stycznia 2017 r.

Celem Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych jest:

– wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju uprawy oliwek na świecie;

– promowanie koordynacji polityki produkcji, industrializacji, przechowywania i polityki marketingowej dotyczącej oliwy z oliwek, oliwy z wytłoczyn z oliwek i oliwek stołowych;

– stymulowanie badań naukowych i rozwoju

oraz

– promowanie transferu technologii i działań szkoleniowych w sektorze produktów z oliwek.

Na mocy Umowy ustanawia się organ decyzyjny, zwany „Radą Członków”, który wykonuje wszystkie uprawnienia oraz wszystkie zadania niezbędne do osiągnięcia celów tej Umowy.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Umowy Rada Członków może zmienić nazwy i definicje oliw z oliwek, oliw z wytłoczyn z oliwek i oliwek stołowych wymienione w załącznikach B i C do Umowy, a tym samym zmienić Umowę.

Sprawozdawczyni tej procedury Eleonora Forenza zamierza zalecić udzielenie zgody na Umowę, aby zagwarantować dalszy aktywny wkład UE w kwestie międzynarodowej współpracy dotyczącej oliwy z oliwek i oliwek stołowych.

Niemniej jednak sprawozdawczyni ubolewa nad późnym przekazaniem tej Umowy do Parlamentu i brakiem terminowego informowania ze strony innych instytucji podczas negocjacji. Umowy międzynarodowe zależne od wspólnej polityki handlowej UE wymagają zgody Parlamentu. Sprawozdawczyni wzywa zatem Radę i Komisję do właściwego powiadomienia Parlamentu, szczególnie w kwestii wszelkich decyzji, które mogłyby zostać podjęte w związku z art. 4 decyzji Rady.

Dlatego też sprawozdawczyni wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi na czas dokładnych informacji, równoważnych tym przekazanym Radzie, zwłaszcza dotyczących działań Rady Członków ustanowionej na mocy Umowy. W szczególności w przypadku gdy Rada Członków zostanie wezwana do zatwierdzenia poprawek dotyczących oznaczenia i definicji oliwy z oliwek, oliwy z wytłoczyn z oliwek i oliwek stołowych, o których mowa w załącznikach B i C do Umowy, zgodnie z art. 19 ust. 2 Umowy, Komisja powinna poinformować Parlament o stanowisku, które zamierza zająć w imieniu Unii.


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.3.2019)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Sprawozdawca: Ivan Jakovčić

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2013 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia w imieniu Unii negocjacji dotyczących zawarcia nowej umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych.

Poprzednia umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r., która wygasała z dniem 31 grudnia 2014 r., została przedłużona do dnia 31 grudnia 2015 r., jest jednak nadal stosowana do czasu wejścia w życie nowej umowy.

Tekst nowej umowy w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. wynegocjowano, konsultując się z Grupą Roboczą Rady ds. Grup Towarowych (PROBA), i podpisano w imieniu Unii w dniu 28 listopada 2016 r., z zastrzeżeniem zawarcia umowy w późniejszym terminie. W dniu 1 stycznia 2017 r. umowa weszła w życie w trybie tymczasowym.

Na mocy umowy ustanowiono organ decyzyjny, określany jako „Rada Członków”, który wykonuje wszystkie uprawnienia oraz wszystkie zadania niezbędne do osiągnięcia jej celów.

Wspomniana Rada Członków może zmienić nazwy i definicje oliw z oliwek, oliw z wytłoczyn z oliwek i oliwek stołowych wymienione w załącznikach B i C do umowy, a tym samym zmienić umowę.

Należy upoważnić Komisję do reprezentowania Unii w Radzie Członków. W celu zapewnienia maksymalnej spójności między decyzjami Rady Członków a przepisami UE Komisja powinna być wspomagana przez przedstawicieli państw członkowskich.

Niezależnie od swego pozytywnego stanowiska co do negocjowanego tekstu sprawozdawca wzywa Komisję, jako organ reprezentujący Unię w Radzie Członków, do uwzględnienia następującej propozycji:

- aby chronić interesy Unii oraz jej producentów oliwy z oliwek, zwłaszcza z uwagi na najlepszą jakość i wysokie standardy rynkowe w danych sektorach, Komisja powinna zaproponować Radzie Członków zmianę umowy przez wprowadzenie nowego oznaczenia dotyczącego oliwy z oliwek, a mianowicie „oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia premium”; należy podkreślić, że producenci z Unii Europejskiej są w skali światowej zdecydowanie największymi producentami oliwy z oliwek mieszczącymi się we wspomnianej kategorii.

******

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody w odniesieniu do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy międzynarodowej z 2015 r. w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Odsyłacze

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Data przyjęcia

18.3.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Zawarcie Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Odsyłacze

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.3.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.3.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.4.2019

 

 

 

Data przyjęcia

2.4.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Data złożenia

3.4.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Amsterdam10+

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności