Procedură : 2017/0107(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0186/2019

Texte depuse :

A8-0186/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0363

RECOMANDARE     ***
PDF 180kWORD 65k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportoare:Eleonora Forenza

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06781/2019),

–  având în vedere proiectul de acord internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (11178/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0134/2019),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0186/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă succedă Acordului internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

În noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă.

Reprezentanții celor 24 de state membre ale Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și a două organizații interguvernamentale au redactat textul noului acord în cadrul Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru negocierea unui acord destinat să înlocuiască Acordul internațional din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă, care s-a desfășurat la Geneva în perioada 5-9 octombrie 2015.

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă a fost semnat, în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite de la New York, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Noul acord a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017.

Obiectivul Acordului internațional cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă este:

- să favorizeze cooperarea internațională pentru dezvoltarea integrată și durabilă a oleiculturii mondiale;

- să favorizeze coordonarea politicilor de producție, industrializare, depozitare și comercializare pentru uleiurile de măsline, uleiurile din sâmburi de măsline și măslinele de masă;

- să încurajeze cercetarea și dezvoltarea

și

- să favorizeze transferul de tehnologie și activitățile de formare din sectorul cultivării măslinelor.

Acordul instituie un organ decizional, numit „Consiliul membrilor”, care exercită toate competențele și toate funcțiile necesare pentru realizarea obiectivelor respectivului acord.

În conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din acord, Consiliul membrilor poate modifica denumirile și definițiile uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la acord, modificând astfel acordul.

Raportoarea, doamna Eleonora Forenza, propune să se recomande aprobarea acordului, pentru a asigura că UE va continua să contribuie în mod activ la cooperarea internațională în domeniul uleiului de măsline și al măslinelor de masă.

Raportoarea regretă însă întârzierea cu care acordul i-a fost transmis Parlamentului și lipsa informațiilor furnizate în timp util de alte instituții pe parcursul negocierilor. Acordurile internaționale referitoare la politica comercială comună a UE fac obiectul aprobării Parlamentului European; din acest motiv, raportoarea invită Consiliul și Comisia să informeze Parlamentul în mod adecvat, în special în ceea ce privește orice decizie care ar putea fi luată în legătură cu articolul 4 din decizia Consiliului.

Raportoarea invită, prin urmare, Comisia să ofere în timp util informații detaliate Parlamentului, echivalente celor furnizate Consiliului, îndeosebi în ceea ce privește activitățile Consiliului membrilor creat prin acord. În special, în cazul în care Consiliul membrilor este invitat să adopte modificări ale denumirilor și ale definițiilor uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la acord, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din acord, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul cu privire la poziția pe care intenționează să o adopte în numele Uniunii.


AVIZ AL Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (21.3.2019)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Raportor: Ivan Jakovčić

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 19 noiembrie 2013, Consiliul a autorizat Comisia să înceapă negocieri, în numele Uniunii, în vederea încheierii unui nou acord internațional privind uleiul de măsline și măslinele de masă.

Acordul internațional anterior din 2005 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă urma să expire la 31 decembrie 2014, a fost prelungit până la 31 decembrie 2015, dar a rămas aplicabil până la intrarea în vigoare a noului acord.

Textul noului acord din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă a fost negociat cu consultarea Grupului de lucru pentru produse de bază (PROBA) și a fost semnat, în numele Uniunii, la 28 noiembrie 2016, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Acesta a intrat provizoriu în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Acordul instituie un organ decizional, numit „Consiliul membrilor”, care exercită toate competențele și toate funcțiile necesare pentru realizarea obiectivelor acordului.

Consiliul membrilor menționat anterior poate modifica denumirile și definițiile uleiurilor de măsline, ale uleiurilor din resturi de măsline și ale măslinelor de masă prezentate în anexele B și C la Acord, modificând astfel acordul.

Comisia ar trebui să fie autorizată să reprezinte Uniunea în Consiliul membrilor. În scopul de a asigura o coerență maximă între deciziile Consiliului membrilor și normele Uniunii, Comisia ar trebui să fie asistată de reprezentanți ai statelor membre.

Deși raportorul are o poziție favorabilă față de textul negociat, el invită Comisia, în calitatea ei de reprezentant al Uniunii în cadrul Consiliului membrilor, să ia în considerare următoarea propunere:

- pentru a proteja interesele Uniunii și ale producătorii săi de uleiuri de măsline, mai ales în ceea ce privește cea mai bună calitate și standardele de piață ridicate în sectoarele uleiului de măsline, Comisia ar trebui să propună Consiliului membrilor să modifice acordul, prin introducerea unei noi denumiri a uleiurilor de măsline, și anume „ulei de măsline extravirgin premium”. Este esențial să se sublinieze faptul că producătorii Uniunii Europene sunt, de departe, cei mai mari producători din lume de ulei de măsline încadrat în categoria menționată mai sus.

******

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală invită Comisia pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

Referințe

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Comisie competentă

 

INTA

 

 

 

 

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Data adoptării

18.3.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Membri supleanți prezenți la votul final

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă

Referințe

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Data sesizării

18.3.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

25.3.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Raportoare

Data numirii

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Examinare în comisie

1.4.2019

 

 

 

Data adoptării

2.4.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Data depunerii

3.4.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate