Postup : 2017/0107(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0186/2019

Predkladané texty :

A8-0186/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0363

ODPORÚČANIE     ***
PDF 184kWORD 64k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajkyňa:Eleonora Forenza

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06781/2019),

–  so zreteľom na návrh Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 (11178/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkami 207 ods.4 a článkom 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) a v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0134/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0186/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 nahrádza Medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2005.

V novembri 2013 poverila Rada Komisiu, aby začala rokovania v mene Únie s cieľom uzavrieť novú medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách.

Počas konferencie Organizácie Spojených národov zvolanej na prerokovanie dohody nahrádzajúcej Medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2005 (Ženeva, 5. – 9. októbra 2015) vypracovali zástupcovia 24 členských štátov Konferencie Organizácie Spojených národov o obchode a rozvoji (UNCTAD) a dvoch medzivládnych organizácií znenie novej dohody.

Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 bola v mene Únie podpísaná 28. novembra 2016 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu. Nová dohoda nadobudla predbežne platnosť 1. januára 2017.

Cieľom Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách je:

– podporovať medzinárodnú spoluprácu pre integrovaný a udržateľný rozvoj svetového pestovania olív,

– podporovať koordináciu politík výroby, industrializácie, skladovania a uvádzania na trh olivových olejov, olejov z olivových výliskov a stolových olív,

– podporovať výskum a vývoj

a

– podporovať transfer technológií a odbornú prípravu v sektore výrobkov z olív.

Dohodou sa zriaďuje rozhodovací orgán, tzv. Rada členov, ktorá vykonáva všetky právomoci a funkcie potrebné na dosiahnutie cieľov dohody.

V súlade s článkom 19 ods. 2 dohody môže Rada členov meniť označenia a vymedzenia pojmov olivový olej, olej z olivových výliskov a stolové olivy uvedené v prílohách B a C k dohode, a tým dohodu meniť.

Spravodajkyňa pre tento postup Eleonora Forenza navrhuje odporučiť udelenie súhlasu s dohodou. Malo by sa tým docieliť, aby sa EÚ aj naďalej aktívne zapájala do medzinárodnej spolupráce v oblasti olivového oleja a stolových olív.

Spravodajkyňa však vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasná dohoda bola Parlamentu postúpená oneskorene, ako aj nad nedostatkom včasných informácií od ostatných inštitúcií počas rokovaní. Keďže medzinárodné dohody, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky EÚ, podliehajú súhlasu Parlamentu, spravodajkyňa vyzýva Radu a Komisiu, aby náležite informovali Parlament, najmä pokiaľ ide o všetky rozhodnutia, ktoré by sa mohli prijať v súvislosti s článkom 4 rozhodnutia Rady.

Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby Parlamentu poskytovala včasné a podrobné informácie, rovnocenné tým, ktoré poskytuje Rade, najmä pokiaľ ide o činnosti Rady členov vytvorenej dohodou. Najmä v prípadoch, keď sa Rada členov vyzve, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 dohody prijala zmeny označení a vymedzenia pojmov olivový olej, olej z olivových výliskov a stolové olivy uvedených v prílohách B a C k dohode, by Komisia mala informovať Parlament o tom, akú pozíciu chce zaujať v mene Únie.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (21,3/2019)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Spravodajca: Ivan Jakovčić

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rada 19. novembra 2013 poverila Komisiu, aby v mene Únie začala rokovania s cieľom uzavrieť novú medzinárodnú dohodu o olivovom oleji a stolových olivách.

Predchádzajúca Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2005, ktorej platnosť mala uplynúť 31. decembra 2014, bola predĺžená do 31. decembra 2015, ale ostala v platnosti až do nadobudnutia platnosti novej dohody.

Text novej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 bol prerokovaný v konzultácii s pracovnou skupinou pre komodity (PROBA) a dohoda bola v mene Únie podpísaná 28. novembra 2016 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu. Predbežne nadobudla platnosť 1. januára 2017.

Dohodou sa zriaďuje rozhodovací orgán nazývaný Rada členov, ktorý vykonáva všetky právomoci a plní všetky funkcie potrebné na dosiahnutie cieľov danej dohody.

Rada členov môže meniť označenia a vymedzenia pojmov „olivový olej“, „olej z olivových výliskov“ a „stolové olivy“ uvedené v prílohách B a C k dohode, a tak dohodu zmeniť.

Komisia by mala byť oprávnená zastupovať Úniu v tejto Rade členov. S cieľom zabezpečiť maximálny súlad medzi rozhodnutiami Rady členov a pravidlami Únie by Komisii mali pomáhať zástupcovia členských štátov.

Spravodajca napriek svojmu kladnému stanovisku k prerokovanému textu vyzýva Komisiu, aby ako zástupkyňa Únie v Rade členov vzala do úvahy tento návrh:

– aby sa zabezpečila ochrana záujmov Únie a jej výrobcov olivových olejov, najmä so zreteľom na najlepšiu kvalitu a vysoké trhové normy v odvetví olivového oleja, Komisia by mala navrhnúť Rade členov pozmeniť dohodu zavedením nového označenia olivových olejov a to „Premium extra panenský olivový olej“. Treba zdôrazniť, že výrobcovia z Európskej únie sú zďaleka najväčšími svetovými výrobcami olivového oleja, ktorý patrí do uvedenej kategórie.

******

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Uzavretie Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015

Referenčné čísla

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Gestorský výbor

 

INTA

 

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Dátum prijatia

18.3.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Uzavretie Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015

Referenčné čísla

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Dátum preloženia/ žiadosť o súhlas

18.3.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.3.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

1.4.2019

 

 

 

Dátum prijatia

2.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Dátum predloženia

3.4.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Amsterdam10+

Posledná úprava: 12. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia