Postopek : 2017/0107(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0186/2019

Predložena besedila :

A8-0186/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0363

PRIPOROČILO     ***
PDF 176kWORD 61k
3.4.2019
PE 612.136v02-00 A8-0186/2019

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Eleonora Forenza

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06781/2019),

–  ob upoštevanju osnutka Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 (11178/2016),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207(4) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0134/2019),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0186/2019),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


OBRAZLOŽITEV

Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 je nasledil Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005.

Svet je v novembru 2013 Komisijo pooblastil, da v imenu Unije začne pogajanja za sklenitev novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah.

Na Konferenci Združenih narodov za pogajanja o sporazumu, ki nasledi Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005 v Ženevi od 5. do 9. oktobra 2015, so predstavniki 24 držav članic Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) in dveh medvladnih organizacij pripravili besedilo novega sporazuma.

Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 je bil podpisan v imenu Unije 28. novembra 2016 na sedežu Združenih narodov v New Yorku s pridržkom njegove poznejše sklenitve. Novi sporazum je začel začasno veljati 1. januarja 2017.

Cilj Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah je:

– spodbujanje mednarodnega sodelovanja za celostni in trajnostni razvoj svetovne pridelave oljk;

– spodbujanje usklajevanja politik za proizvodnjo, industrializacijo, skladiščenje in trženje oljčnega olja, olja iz oljčnih tropin in namiznih oljk,

– spodbujanje raziskav in razvoja

ter

– spodbujanje prenosa tehnologij in dejavnosti usposabljanja v sektorju oljčnega olja.

S sporazumom se ustanovi organ odločanja, imenovan svet članic, ki ima polne pristojnosti in izvaja vse naloge, potrebne za doseganje ciljev navedenega sporazuma.

Svet članic lahko v skladu s členom 19(2) sporazuma spremeni poimenovanja in opredelitve olj, olj iz oljčnih tropin in namiznih oljk iz prilog B in C k sporazumu ter ga s tem spremeni.

Poročevalka za ta postopek Eleonora Forenza predlaga, da se priporoči odobritev sporazuma, s čimer bi zagotovili, da bo EU še naprej dejavno prispevala k mednarodnemu sodelovanju na področju oljčnega olja in namiznih oljk.

Vendar poročevalka obžaluje zamudo pri prenosu tega sporazuma Parlamentu in pomanjkanje pravočasnih informacij s strani drugih institucij med pogajanji. Za mednarodne sporazume, ki se nanašajo na skupno trgovinsko politiko EU, je potrebno soglasje Parlamenta; zato poročevalka poziva Svet in Komisijo, naj ustrezno obveščata Parlament, zlasti glede vseh odločitev, ki bi jih lahko sprejeli v zvezi s členom 4 sklepa Sveta.

Poročevalka poziva Komisijo, naj Parlamentu pravočasno posreduje podrobne informacije, enakovredne tistim, ki jih je posredoval Svetu, zlasti glede dejavnosti Sveta članic, ki je bil ustanovljen s tem sporazumom. Komisija bi morala obvestiti Parlament o stališču, ki ga namerava sprejeti v imenu Unije, zlasti kadar je svet članic pozvan k sprejetju predlogov sprememb k poimenovanju in opredelitvi olj, olj iz oljčnih tropin in namiznih oljk iz prilog B in C sporazuma, v skladu z njegovim členom 19(2)


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (21.3.2019)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Pripravljavec mnenja: Ivan Jakovčić

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Svet je 19. novembra 2013 Komisijo pooblastil, da v imenu Unije začne pogajanja za sklenitev novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah.

Prejšnji Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005, ki naj bi prenehal veljati 31. decembra 2014, je bil podaljšan do 31. decembra 2015, vendar ga je mogoče uporabljati vse do začetka veljavnosti novega sporazuma.

Pogajanja o novem mednarodnem sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 so potekala v posvetovanju z delovno skupino za primarne proizvode (PROBA), sporazum pa je bil v imenu Unije podpisan 28. novembra 2016 s pridržkom njegove poznejše sklenitve. Začasno je začel veljati 1. januarja 2017.

S sporazumom se ustanovi organ odločanja, imenovan svet članic, ki ima polne pristojnosti in izvaja vse naloge, potrebne za doseganje ciljev navedenega sporazuma.

Zgoraj omenjeni svet članic lahko spremeni poimenovanja in opredelitve olj, olj iz oljčnih tropin in namiznih oljk iz prilog B in C k sporazumu ter s tem spremeni sporazum.

Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da zastopa Unijo v svetu članic. Da se zagotovi kar največja doslednost med sklepi sveta članic in pravili Unije, bi morali Komisiji pomagati predstavniki držav članic.

Čeprav je pripravljavec mnenja naklonjen besedilu, ki je rezultat pogajanj, poziva Komisijo, naj kot predstavnica Unije v svetu članic obravnava naslednji predlog:

– Komisija bi morala svetu članic predlagati, naj spremeni sporazum in uvede novo oznako „premium ekstra deviško oljčno olje“, da bi zaščitili interese Unije in njenih pridelovalcev oljčnega olja, zlasti ko gre za najvišjo kakovost in visoke tržne standarde v sektorju oljčnega olja. Obvezno je treba poudariti, da so pridelovalci iz Evropske unije v svetovnem merilu daleč največji pridelovalci oljčnega olja iz zgoraj omenjene kategorije.

******

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Sklenitev Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

Referenčni dokumenti

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Datum sprejetja

18.3.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sklenitev Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015

Referenčni dokumenti

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.3.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.3.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

1.4.2019

 

 

 

Datum sprejetja

2.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Datum predložitve

3.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov