Förfarande : 2017/0107(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0186/2019

Ingivna texter :

A8-0186/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0363

REKOMMENDATION     ***
PDF 172kWORD 58k
3.4.2019
PE 636.295v02-00 A8-0186/2019

om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

(06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Eleonora Forenza

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

(06781/2019 – C8-0134/2019 – 2017/0107(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06781/2019),

–  med beaktande av utkastet till 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (11178/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207.4 samt artikel 218.6 andra stycket a led v, och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0134/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0186/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna.


MOTIVERING

2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver ersätter 2005 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver.

I november 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens vägnar i syfte att ingå ett nytt internationellt avtal om olivolja och bordsoliver.

Inom ramen för Förenta nationernas konferens för förhandling om ett avtal som ska ersätta 2005 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (Genève den 5–9 oktober 2015) fastställde representanterna för de 24 medlemsstaterna i Förenta nationernas konferens för handel och utveckling (Unctad) och de två mellanstatliga organisationerna texten till det nya avtalet.

2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver undertecknades på unionens vägnar den 28 november 2016 vid Förenta nationernas högkvarter i New York, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt. Det nya avtalet trädde i kraft provisoriskt den 1 januari 2017.

Syftet med det internationella avtalet om olivolja och bordsoliver är att

– främja internationellt samarbete för en integrerad och hållbar utveckling av olivodlingar på global nivå,

– främja samordningen av politiken för produktion, industrialisering, lagring och saluföring av olivolja, olivolja av pressrester och bordsoliver,

– uppmuntra forskning och utveckling

och

– främja överföring av teknik och utbildning inom sektorn för olivprodukter.

Genom avtalet inrättas ett beslutsfattande organ kallat medlemsrådet, som utövar alla de befogenheter och utför alla de uppgifter som krävs för att uppnå målen i avtalet.

I enlighet med artikel 19.2 i avtalet får medlemsrådet ändra de beteckningar och definitioner på olivoljor, olivoljor av pressrester och bordsoliver som anges i bilagorna B och C till avtalet, och på så sätt ändra avtalet.

Föredraganden för detta förfarande, Eleonora Forenza, föreslår att man rekommenderar att avtalet godkänns för att säkerställa att EU fortsätter att aktivt bidra till det internationella samarbetet i fråga om olivolja och bordsoliver.

Föredraganden beklagar dock att det nuvarande avtalet inte översändes i tid till parlamentet, och att de övriga institutionerna inte lämnat information i tid under förhandlingarna. Internationella avtal som rör EU:s gemensamma handelspolitik omfattas av kravet på parlamentets godkännande. Av detta skäl uppmanar föredraganden rådet och kommissionen att vederbörligen informera parlamentet, särskilt om alla beslut som kan komma att fattas i samband med artikel 4 i rådets beslut.

Föredraganden uppmanar därför kommissionen att i god tid tillhandahålla parlamentet detaljerad information, motsvarande den som rådet fått, särskilt när det gäller verksamheten i det medlemsråd som inrättas genom avtalet. När medlemsrådet ska anta ändringar av beteckningar och definitioner på de olivoljor, olivoljor av pressrester och bordsoliver som anges i bilagorna B och C till avtalet, i enlighet med artikel 19.2 i avtalet, bör kommissionen framför allt informera parlamentet om den ståndpunkt den planerar att inta på unionens vägnar.


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (21.3.2019)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

(COM(2017)0264 – C8 – 2017/0107(NLE))

Föredragande av yttrande: Ivan Jakovčić

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 19 november 2013 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens vägnar i syfte att ingå ett nytt internationellt avtal om olivolja och bordsoliver.

Det föregående internationella avtalet om olivolja och bordsoliver från 2005, som skulle löpa ut den 31 december 2014, förlängdes till och med den 31 december 2015, men fortsatte att tillämpas tills det nya avtalet trädde i kraft.

Texten i det nya avtalet om olivolja och bordsoliver förhandlades fram i samråd med arbetsgruppen för råvaror (PROBA) och undertecknades på unionens vägnar den 28 november 2016, med förbehåll för att det skulle ingås vid en senare tidpunkt. Det trädde i kraft provisoriskt den 1 januari 2017.

Genom avtalet inrättas ett beslutsfattande organ kallat medlemsrådet, som utövar alla de befogenheter och utför alla de uppgifter som krävs för att uppnå målen i avtalet.

Medlemsrådet får ändra de beteckningar och definitioner på olivoljor, olivoljor av pressrester och bordsoliver som anges i bilagorna B och C till avtalet, och på så sätt ändra avtalet.

Kommissionen bör bemyndigas att företräda unionen i medlemsrådet. För att säkra största möjliga överensstämmelse mellan medlemsrådets beslut och unionsbestämmelserna bör kommissionen bistås av företrädare för medlemsstaterna.

Föredraganden ställer sig positiv till texten, men han uppmanar ändå kommissionen, i egenskap av unionens företrädare i medlemsrådet, att beakta följande förslag:

För att skydda unionens och dess olivoljeproducenters intressen, särskilt vad gäller toppkvalitet och höga marknadsstandarder i olivoljesektorerna, bör kommissionen föreslå att medlemsrådet ändrar avtalet genom att införa en ny olivoljebeteckning: ”premium extra jungfruolja”. Det är mycket viktigt att betona att EU är den överlägset största producenten av olivolja i denna kategori.

******

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

Referensnummer

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Ansvarigt utskott

 

INTA

 

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivan Jakovčić

6.7.2017

Antagande

18.3.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Jacques Colombier, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elsi Katainen, Sofia Ribeiro, Giancarlo Scottà, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

Jan Huitema, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, James Nicholson

ENF

Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE

Martin Häusling, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver

Referensnummer

06781/2019 – C8-0134/2019 – COM(2017)02642017/0107(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

18.3.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

25.3.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

25.3.2019

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Eleonora Forenza

19.6.2017

 

 

 

Behandling i utskott

1.4.2019

 

 

 

Antagande

2.4.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, David Borrelli, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reimer Böge, Klaus Buchner, Ralph Packet, Fernando Ruas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, Bas Belder, Julia Pitera

Ingivande

3.4.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Marietje Schaake

ECR

Bas Belder, Ralph Packet

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Reimer Böge, Santiago Fisas Ayxelà, Sorin Moisă, Julia Pitera, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VERTS/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy