Menettely : 2018/0214(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0187/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0187/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0360

SUOSITUS     ***
PDF 177kWORD 55k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Virginie Rozière

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (06929/2019),

–  ottaa huomioon Genevessä 20. toukokuuta 2015 allekirjoitetun alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan,

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0133/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnot (A8-0187/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä Euroopan unionin liittymiselle Geneven asiakirjaan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Lokakuun 31 päivänä 1958 tehdyllä Lissabonin sopimuksella alkuperänimitysten suojasta ja niiden kansainvälisestä rekisteröinnistä perustettiin erityisliitto Pariisin yleissopimuksella vuonna 1883 perustetun teollisoikeuden suojelemista koskevan liiton puitteissa.

Sopimuspuolet sitoutuvat suojelemaan alueillaan erityisliiton muiden maiden tuotteiden alkuperänimityksiä, jotka on tunnustettu ja suojattu sellaisenaan alkuperämaassa ja rekisteröity Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainvälisessä toimistossa, paitsi jos kyseiset sopimuspuolet ilmoittavat, etteivät ne voi taata tällaista suojaa.

Unionin jäsenvaltioista seitsemän (Bulgaria, Tšekki, Ranska, Italia, Unkari, Portugali ja Slovakia) on Lissabonin sopimuksen osapuolia. Kolme muuta unionin jäsenvaltiota (Kreikka, Espanja ja Romania) on allekirjoittanut Lissabonin sopimuksen, muttei ole ratifioinut sitä.

Lissabonin sopimusta tarkistettiin 20. toukokuuta 2015 hyväksytyllä Geneven asiakirjalla, jolla laajennetaan Lissabonin sopimuksen soveltamisala alkuperänimityksistä kaikkiin maantieteellisiin merkintöihin ja mahdollistetaan kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan unionin, liittyminen sen sopimuspuoliksi.

Unionilla on yksinomainen toimivalta Geneven asiakirjan kattamilla aloilla. Tämä yksinomainen toimivalta vahvistettiin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa.

Unioni on ottanut eräiden maataloustuotteiden osalta käyttöön yhdenmukaiset ja kattavat maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmät viineille (1970), tislatuille alkoholijuomille (1989), maustetuille viineille (1991) ja muille maataloustuotteille ja -elintarvikkeille (1992). Ilman liittymistä unioni ja sen jäsenvaltiot eivät voisi kuitenkaan hyötyä Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjasta.

Esittelijä suhtautuukin myönteisesti neuvoston päätökseen hyväksyä unionin liittyminen Geneven asiakirjaan. Esittelijä on myös tyytyväinen jäsenvaltioille tarjoutuneesta mahdollisuudesta liittyä kyseiseen asiakirjaan unionin edun mukaisesti ja sen yksinomaista toimivaltaa kunnioittaen. Tämä takaa EU:lle äänioikeuden ja antaa samalla mahdollisuuden ottaa huomioon Lissabonin sopimuksen osapuolina jo olevien jäsenvaltioiden yksilölliset olosuhteet.


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.12.2018)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Valmistelija: Tiziana Beghin

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti hyväksyy tällä päätöksellä EU:n liittymisen WIPOn Lissabonin sopimuksen sopimuspuoleksi.

Lissabonin sopimus on vuonna 1958 tehty sopimus alkuperänimitysten suojasta. Sitä päivitettiin vuonna 2015 Geneven asiakirjalla, joka laajensi sen sovellusalan kattamaan maantieteelliset merkinnät. Sopimuksen ansiosta on mahdollista hakea alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa yhden ainoan rekisteröinnin perusteella.

Ottaen huomioon, että sopimuksen osapuolina on vain seitsemän EU:n jäsenvaltiota ja että jäsenvaltioiden järjestelmien mukainen suoja edellyttäisi maakohtaista rekisteröintiä ja saattaisi johtaa erilaisiin lakisääteisiin takeisiin, valmistelija katsoo, että unionin liittyminen Lissabonin sopimukseen parantaa eurooppalaisten maantieteellisten merkintöjen suojaa kaikissa sopimuksen allekirjoittaneissa maissa.

Kahdenvälisissä neuvotteluissa kauppakumppanien kanssa tämä mahdollistaisi sen, että unioni voi käyttää Lissabonin järjestelmää neuvottelujen perustana, kun keskustellaan maantieteellisten merkintöjen suojasta.

Ottaen huomioon maantieteellisten merkintöjen myönteisen vaikutuksen korkean lisäarvon maataloustuotantoon, valmistelija kehottaa parlamenttia hyväksymään liittymisen.

******

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

JURI

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tiziana Beghin

29.8.2018

Valiokuntakäsittely

20.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.11.2018)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Valmistelija: Adina‑Ioana Vălean

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa suosittamaan, että ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan hyväksytään.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

JURI

 

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

49

2

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton‑Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan

Viiteasiakirjat

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

15.3.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

25.3.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

1.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Virginie Rozière

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mylène Troszczynski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.4.2019


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 9. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö