Nós Imeachta : 2018/0214(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0187/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0187/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0360

MOLADH     ***
PDF 169kWORD 55k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Virginie Rozière

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ÓN gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(06929/2019 – C8‑0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06929/2019),

–  ag féachaint d’Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha, arna shíniú sa Ghinéiv an 20 Bealtaine 2015,

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 207 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, (C8‑0133/2019),

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus do Riail (4) agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0187/2019),

1.  ag tabhairt a toiliú d’aontachas an Aontais Eorpaigh leis an Acht;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Le Comhaontú Liospóin maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh a Chosaint agus a Chlárú go hIdirnáisiúnta an 31 Deireadh Fómhair 1958, cruthaíodh ‘Aontas Speisialta’ faoi chuimsiú an Aontais um Chosaint a Thabhairt do Mhaoin Thionsclaíoch a bunaíodh faoi Choinbhinsiún Pháras (1883) maidir le cosaint do mhaoin thionsclaíoch.

Geallann na páirtithe conarthacha cosaint a thabhairt ina gcríoch do shonrúchán tionscnaimh táirgí ó thíortha eile san Aontas, go háirithe iad sin atá aitheanta agus cosanta amhlaidh ina dtír tionscnaimh agus atá cláraithe sa Bhiúró Idirnáisiúnta um Maoin Intleachtúil de chuid na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), ach amháin má tá sé dearbhaithe ag na páirtithe nach bhfuil ar a gcumas an chosaint sin a ráthú.

Tá seacht mBallstát ina bpáirtithe i gComhaontú Liospóin, eadhon an Bhulgáir, Poblacht na Seice, an Fhrainc, an Iodáil, an Ungáir, an Phortaingéil agus an tSlóvaic. Tá Comhaontú Liospóin sínithe ag trí Bhallstát eile, ach níl sé daingnithe acu, eadhon an Ghréig, an Spáinn agus an Rómáin.

An 20 Bealtaine 2015, rinne Acht na Ginéive athbhreithniú ar Chomhaontú Liospóin. Le hAcht na Ginéive, leathnaítear raon feidhme chóras Liospóin ó shonrúcháin tionscnaimh amháin ionas go gcuimsíonn sé anois na tásca geografacha go léir agus ceadaítear d’eagraíochtaí idirnáisiúnta (amhail an tAontas Eorpach) a bheith ina bpáirtithe conarthacha ann.

Tá inniúlacht eisiach ag an Aontas a mhéid a bhaineann leis na réimsí a chlúdaítear le hAcht na Ginéive. Rinneadh an inniúlacht eisiach sin a dheimhniú i mbreithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

I dtaca le táirgí talmhaíochta áirithe, tá córais cosanta de chineál aonfhoirmeach agus uileghabhálach i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach le haghaidh tásca geografacha d’fhíonta (1970), do bhiotáillí (1989), d’fhíonta cumhraithe (1991) agus do tháirgí agus earraí bia talmhaíochta eile (1992). Gan dul in aontachas le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin, áfach, ní fhéadfaidh an tAontas agus a chuid Ballstát tairbhiú de.

Fáiltíonn an rapóirtéir, dá bhrí sin, roimh an gCinneadh ón gComhairle aontachas an Aontais le hAcht na Ginéive a fhormheas. Fáiltíonn an rapóirtéir freisin roimh an bhféidearthacht atá ann do na Ballstáit dul in aontachas leis an Acht réamhráite sin chun leasa an Aontais agus le hurraim d’inniúlacht eisiach an Aontais. Dá bhrí sin, beidh ceart vótála ag an Aontas, agus é in ann aird chuí a thabhairt ar chás ar leith na mBallstát sin atá ina bpáirtithe conarthacha cheana féin de Chomhaontú Liospóin.


TUAIRIM ÓN gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (11.12.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Tiziana Beghin

RÉASÚNÚ GEARR

De thoradh an ghnímh seo, tabharfaidh Parlaimint na hEorpa a toiliú don Aontas a bheith ina pháirtí de Chomhaontú Liospóin EDMI.

Is éard is Comhaontú Liospóin ann ná conradh ó 1958 maidir le Sonrúcháin Tionscnaimh (AOanna) a chosaint. Rinneadh nuashonrú air trí Acht na Ginéive in 2015, lenar leathnaíodh a raon feidhme chun Tásca Geografacha (GInna) a chumhdach. Leis an gcomhaontú sin, is féidir cosaint a fháil do AOanna agus GInna trí chlárú aonair.

Ós rud é nach bhfuil ach seacht mBallstát AE páirteach sna comhaontuithe agus i bhfianaise go mbeadh gá le clárú tír-ar-thír le haghaidh cosaint faoi chórais na mBallstát agus go bhféadfadh ráthaíochtaí dlíthiúla éagsúla a bheith mar thoradh air sin, tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfeabhsófar cosaint GInna Eorpacha i ngach tír a shínigh Comhaontú Liospóin mar thoradh ar aontachas AE le Comhaontú Liospóin.

Thairis sin, agus caibidlíocht dhéthaobhach ar bun le comhpháirtithe trádála, ligfeadh sé sin don Aontas tagairt a dhéanamh do chórais Liospóin mar bhonn do chaibidlíochtaí agus plé á dhéanamh maidir le cosaint GInna.

I bhfianaise thionchar dearfach GInna ar tháirgeadh breisluacha ardleibhéil in earnáil na talmhaíochta, molann an Rapóirtéir go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don aontachas.

******

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Aontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

COM(2018)03502018/0214(NLE)

An Coiste Freagrach

 

JURI

 

 

 

 

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Tiziana Beghin

29.8.2018

Pléite sa choiste

20.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

38

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (30.11.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

ar an togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le hAontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Adina‑Ioana Vălean

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfadh an Pharlaimint a toiliú don togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Aontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

COM(2018)03502018/0214(NLE)

An Coiste Freagrach

 

JURI

 

 

 

 

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dáta an ghlactha

27.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

49

2

4

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton‑Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


AN NÓS IMEACHTA - COISTE FREAGRACH

Teideal

Aontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

Tagairtí

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

15.3.2019

 

 

 

An Coiste Freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

25.3.2019

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

1.4.2019

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

15

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Pascal Durand, Virginie Rozière

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Mylène Troszczynski

Dáta don chur síos

3.4.2019


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 5 Aibreán 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais