Postupak : 2018/0214(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0187/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0187/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0360

PREPORUKA     ***
PDF 190kWORD 55k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Virginie Rozière

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (06929/2019),

–  uzimajući u obzir Ženevski akt Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla, potpisan 20. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0133/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za pravna pitanja te mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane(A8-0187/2019),

1.  daje suglasnost za pristupanje Europske unije Ženevskom aktu,

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.


OBRAZLOŽENJE

Lisabonskim sporazumom za zaštitu oznaka izvornosti i njihovu međunarodnu registraciju od 31. listopada 1958. stvorena je „Posebna unija” u okviru Unije za zaštitu industrijskog vlasništva uspostavljene Pariškom konvencijom (1883.) za zaštitu industrijskog vlasništva.

Ugovorne stranke obvezuju se na svojim državnim područjima zaštititi oznake podrijetla proizvoda drugih zemalja unutar Posebne unije koje su priznate i zaštićene kao takve u zemlji podrijetla i koje su registrirane u Međunarodnom uredu za intelektualno vlasništvo Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), osim ako te stranke izjave da ne mogu osigurati takvu zaštitu.

Sedam država članica stranke su Lisabonskog sporazuma: Bugarska, Češka, Francuska, Italija, Mađarska, Portugal i Slovačka. Tri države članice potpisale su, ali nisu ratificirale Lisabonski sporazum: Grčka, Španjolska i Rumunjska.

Lisabonski sporazum revidiran je 20. svibnja 2015. Ženevskim aktom. Ženevskim aktom prošireno je područje primjene Lisabonskog sustava tako da ne obuhvaća samo oznake izvornosti nego i sve oznake zemljopisnog podrijetla i njime je međunarodnim organizacijama (kao što je Europska unija) omogućeno da postanu ugovorne stranke.

Unija ima isključivu nadležnost za područja obuhvaćena Ženevskim aktom. Ta je isključiva nadležnost potvrđena presudom Suda Europske unije.

Kada je riječ o određenim poljoprivrednim proizvodima, Unija je uspostavila ujednačene i sveobuhvatne sustave zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla vina (1970.), alkoholnih pića (1989.), aromatiziranih vina (1991.) i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1992.). Međutim, bez pristupanja, Unija i njezine države članice ne bi ostvarivale koristi od Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma.

Zbog toga izvjestiteljica pozdravlja Odluku Vijeća o odobrenju pristupanja Unije Ženevskom aktu. Također pozdravlja činjenicu da je državama članicama dana mogućnost pristupanja aktu u interesu Unije, pri čemu Unija zadržava isključivu nadležnost. Unija će stoga imati pravo glasa, a moći će na odgovarajući način uzeti u obzir posebnu situaciju u državama članicama koje su već ugovorne stranke Lisabonskog sporazuma.


MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (11.12.2018)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Tiziana Beghin

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europski parlament ovim će aktom dati suglasnost za to da EU postane stranka Lisabonskog sporazuma Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (engl. World Intellectual Property Organization, WIPO).

Lisabonski sporazum koji datira iz 1958. ugovor je o zaštiti oznaka izvornosti. Ažuriran je Ženevskim aktom 2015. te je prošireno njegovo područje primjene na oznake zemljopisnog podrijetla. Zahvaljujući tom sporazumu samo jednim upisom u registar može se dobiti zaštita oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla.

Budući da u tim sporazumima sudjeluje samo sedam država članica EU-a i da bi zaštita u okviru sustava država članica zahtijevala registraciju svake države članice pojedinačno i mogla rezultirati različitim pravnim jamstvima, izvjestiteljica vjeruje da će se pristupanjem EU-a Lisabonskom sporazumu poboljšati zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla u svim državama potpisnicama Lisabonskog sporazuma.

Osim toga, na taj bi se način Unija u okviru bilateralnih pregovora s trgovinskim partnerima mogla pozvati na lisabonski sustav kao osnovu za pregovore kada se raspravlja o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla.

S obzirom na pozitivan utjecaj oznaka zemljopisnog podrijetla na proizvodnju s visokom dodanom vrijednosti u poljoprivrednom sektoru, izvjestiteljica predlaže da Parlament da suglasnost za pristupanje.

******

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pristupanje Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Nadležni odbor

 

JURI

 

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Tiziana Beghin

29.8.2018

Razmatranje u odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (30.11.2018)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Prijedlogu odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pristupanje Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Nadležni odbor

 

JURI

 

 

 

 

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Datum usvajanja

27.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pristupanje Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

Referentni dokumenti

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

15.3.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

25.3.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

1.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Durand, Virginie Rozière

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mylène Troszczynski

Datum podnošenja

3.4.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 9. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti