Eljárás : 2018/0214(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0187/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0187/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0360

AJÁNLÁS     ***
PDF 184kWORD 61k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Jogi Bizottság

Előadó: Virginie Rozière

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06929/2019),

–  tekintettel az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegére, melyet 2015. május 20-án írtak alá,

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0133/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság ajánlására, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményeire (A8-0187/2019),

1.  egyetért az Uniónak a szöveghez történő csatlakozásával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó, 1958. október 31-i Lisszaboni Megállapodás az ipari tulajdon oltalmára létesült, 1883. évi Párizsi Uniós Egyezmény által létrehozott, az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Unió keretében egy külön uniót hozott létre.

A szerződő felek vállalják, hogy a területükön oltalomban részesítik a Külön Unió többi országa termékeinek a származási országban elismert és oltalom alatt álló, és a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) Nemzetközi Irodája által lajstromozott eredetmegjelölését, kivéve, ha az említett felek nyilatkoznak, hogy nem tudják biztosítani az ilyen oltalmat.

Hét tagállam részese a Lisszaboni Megállapodásnak, nevezetesen Bulgária, a Cseh Köztársaság, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Portugália és Szlovákia. Három másik tagállam, nevezetesen Görögország, Románia és Spanyolország aláírta, de nem erősítette meg a Lisszaboni Megállapodást.

A 2015. május 20-i Genfi Szöveg a Lisszaboni Megállapodás felülvizsgálatát tartalmazza. A Genfi Szöveg az eredetmegjelöléseken túl valamennyi földrajzi jelzésre kiterjeszti a lisszaboni rendszer alkalmazási körét, továbbá lehetővé teszi a nemzetközi szervezetek (például az Európai Unió) számára, hogy a szövegben részes szerződő felekké váljanak.

A Genfi Szöveg által érintett területekkel kapcsolatban az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. Ezt a kizárólagos hatáskört az Európai Unió Bíróságának ítélete megerősítette.

Egyes mezőgazdasági termékeket illetően az Unió egységes és átfogó rendszereket dolgozott ki a földrajzi jelzések oltalmára a borok (1970), a szeszes italok (1989), az ízesített borok (1991), valamint az egyéb mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (1992) vonatkozásában. A csatlakozás hiányában azonban az Unió és tagállamai nem tudnának részesülni a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege által nyújtott előnyökből.

Az előadó üdvözli az Uniónak a Genfi Szöveghez történő csatlakozását jóváhagyó tanácsi határozatot. Üdvözli továbbá, hogy a tagállamoknak is lehetőséget biztosítanak az említett szöveghez történő csatlakozásra az Unió érdekében és az Unió kizárólagos hatásköreinek tiszteletben tartása mellett, ami biztosítani fogja az Unió szavazati jogát, ugyanakkor rendezi azoknak a tagállamoknak a különleges helyzetét, amelyek már részes felei voltak a Lisszaboni Megállapodásnak.


VÉLEMÉNY a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság RÉSZÉRŐL (11.12.2018)

a Jogi Bizottság részére

az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

A vélemény előadója: Tiziana Beghin

RÖVID INDOKOLÁS

Ezzel a jogi aktussal az Európai Parlament ahhoz fogja egyetértését adni, hogy az EU a WIPO Lisszaboni Megállapodásának részes felévé váljon.

A Lisszaboni Megállapodás egy 1958-ban létrejött, az eredetmegjelölések oltalmáról szóló egyezmény. Szövegét 2015-ben Genfben frissítették, és kiterjesztették hatályát a földrajzi jelzésekre is. A megállapodás lehetővé teszi az eredetmegjelölésekre és a földrajzi jelzésekre vonatkozó oltalom egyetlen bejegyzés útján történő megszerzését.

Mivel a megállapodásokban csak hét uniós tagállam részes fél, és mivel a tagállami rendszerek szerinti oltalomhoz országonkénti bejegyzésre van szükség, ami a jogi garanciák eltérését eredményezheti, az előadó úgy véli, hogy az EU csatlakozása a Lisszaboni Megállapodáshoz javítani fogja az európai földrajzi jelzések oltalmát a Lisszaboni Megállapodást aláíró minden fél esetében.

Ezenkívül a kereskedelmi partnerekkel folytatott kétoldalú tárgyalások során lehetővé válna, hogy az Unió a tárgyalások alapjaként a lisszaboni rendszerre hivatkozzon a földrajzi jelzések oltalmának megvitatása során.

Mivel a földrajzi jelzések kedvező hatást gyakorolnak a mezőgazdasági ágazat magas hozzáadott értékű termelésére, az előadó azt javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését a csatlakozáshoz.

******

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslathoz.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozása

Hivatkozások

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Illetékes bizottság

 

JURI

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Tiziana Beghin

29.8.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság RÉSZÉRŐL (30.11.2018)

a Jogi Bizottság részére

az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozása

Hivatkozások

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Illetékes bizottság

 

JURI

 

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozása

Hivatkozások

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

15.3.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

25.3.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

1.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pascal Durand, Virginie Rozière

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mylène Troszczynski

Benyújtás dátuma

3.4.2019


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat