Procedūra : 2018/0214(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0187/2019

Pateikti tekstai :

A8-0187/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0360

REKOMENDACIJA     ***
PDF 187kWORD 61k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Virginie Rozière

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Tarptautinės prekybos KOMITETO NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos KOMITETO NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06929/2019),

–  atsižvelgdamas į Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos aktą, kuris buvo pasirašytas 2015 m. gegužės 20 d. Ženevoje,

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0133/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto rekomendaciją ir Tarptautinės prekybos komiteto ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A8-0187/2019),

1.  pritaria Europos Sąjungos prisijungimui prie akto;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

1958 m. spalio 31 d. Lisabonos susitarimu dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos ir jų tarptautinės registracijos sukurta specialioji sąjunga, veikianti pramoninės nuosavybės apsaugos sąjungos, kuri įsteigta 1883 m. Paryžiuje pasirašyta konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo, sistemoje.

Susitariančiosios šalys įsipareigoja savo teritorijoje saugoti kitų specialiosios sąjungos šalių produktų kilmės vietos nuorodas, kurios yra pripažintos ir saugomos kilmės šalyje ir registruotos Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos Tarptautiniame intelektinės nuosavybės biure, nebent tos šalys paskelbtų negalinčios užtikrinti tokios apsaugos.

Septynios valstybės narės – Bulgarija, Čekijos Respublika, Italija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija ir Vengrija – jau yra Lisabonos susitarimo šalys. Trys kitos valstybės narės (Graikija, Ispanija ir Rumunija) susitarimą pasirašė, tačiau jo neratifikavo.

2015 m. gegužės 20 d. Lisabonos susitarimas peržiūrėtas priėmus Ženevos aktą. Ženevos aktu išplečiama Lisabonos sistemos taikymo sritis įtraukiant ne tik kilmės vietos nuorodas, bet ir visas geografines nuorodas, ir tarptautinėms organizacijoms (pvz., Europos Sąjungai) leidžiama tapti susitarimo šalimis.

Sąjunga turi išimtinę kompetenciją Ženevos akto taikymo srityse. Ši išimtinė kompetencija patvirtinta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu.

ES nustatė vienodas ir išsamias kai kurių žemės ūkio produktų geografinių nuorodų apsaugos sistemas: 1970 m. – vynų, 1989 m. – spiritinių gėrimų, 1991 m. – aromatizuotų vynų, 1992 m. – kitų žemės ūkio produktų ir maisto produktų. Nepaisant to, jei Sąjunga ir jos valstybės narės neprisijungtų prie susitarimo, jos negalėtų pasinaudoti Lisabonos susitarimo Ženevos aktu.

Taigi, pranešėja džiaugiasi Tarybos sprendimu patvirtinti Sąjungos prisijungimą prie Ženevos akto. Ji taip pat palankiai vertina valstybėms narėms suteiktą galimybę prisijungti prie minėto akto Sąjungos labui ir laikantis jos išimtinės kompetencijos, nes tai užtikrins Sąjungos teisę balsuoti, turint galimybę tinkamai atsižvelgti į valstybių narių, kurios jau yra Lisabonos susitarimo šalys, konkrečią padėtį.


Tarptautinės prekybos KOMITETO NUOMONĖ (11.12.2018)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Nuomonės referentė: Tiziana Beghin

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo aktu Europos Parlamentas pritars tam, kad ES taptų Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Lisabonos susitarimo šalimi.

Lisabonos susitarimas yra 1958 m. sutartis dėl kilmės vietos nuorodų apsaugos. 2015 m. jis buvo atnaujintas Ženevos aktu ir išplėsta jo taikymo sritis įtraukiant geografines nuorodas (GN). Susitarimu sudaromos sąlygos atliekant vieną registraciją gauti kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugą.

Kadangi tik septynios ES valstybės narės yra susitarimų šalys ir atsižvelgiant į tai, kad pagal valstybių narių sistemas apsaugai užtikrinti registraciją reikėtų atlikti kiekvienoje šalyje ir dėl to galėtų būti suteiktos skirtingos teisinės garantijos, nuomonės referentė mano, kad ES prisijungimas prie Lisabonos susitarimo pagerins Europos geografinių nuorodų apsaugą visose Lisabonos susitarimą pasirašiusiose šalyse.

Be to, Sąjunga dvišalių derybų su prekybos partneriais metu aptariant geografinių nuorodų apsaugą kaip derybų pagrindu galėtų remtis Lisabonos sistema.

Atsižvelgdama į teigiamą geografinių nuorodų poveikį didelės pridėtinės vertės produkcijai žemės ūkio sektoriuje, nuomonės referentė siūlo Parlamentui pritarti prisijungimui.

******

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Atsakingas komitetas

 

JURI

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Tiziana Beghin

29.8.2018

Svarstymas komitete

20.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos KOMITETO NUOMONĖ (30.11.2018)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Nuomonės referentė: Adina‑Ioana Vălean

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Atsakingas komitetas

 

JURI

 

 

 

 

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin‑Langen, Karl‑Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton‑Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos prisijungimas prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Nuorodos

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

15.3.2019

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

25.3.2019

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

1.4.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Virginie Rozière

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Mylène Troszczynski

Pateikimo data

3.4.2019


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika