Procedure : 2018/0214(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0187/2019

Ingediende teksten :

A8-0187/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0360

AANBEVELING     ***
PDF 184kWORD 54k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Virginie Rozière

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE Commissie internationale handel
 ADVIES VAN DE Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (06929/2019),

–  gezien de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, ondertekend te Genève op 13 mei 2015,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0133/2019),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie juridische zaken en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0187/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Europese Unie tot de akte;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


TOELICHTING

Bij de Overeenkomst van Lissabon tot bescherming van oorsprongsbenamingen en de internationale inschrijving ervan van 31 oktober 1958 is binnen de Unie tot bescherming van de industriële eigendom, opgericht bij het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, een bijzondere unie ingesteld.

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe op hun grondgebied de oorsprongsbenamingen te beschermen van producten uit de andere landen van de bijzondere unie die in het land van oorsprong als zodanig zijn erkend en beschermd en die zijn ingeschreven bij het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, tenzij die partijen verklaren dat zij geen bescherming kunnen garanderen.

Zeven lidstaten zijn partij bij de Overeenkomst van Lissabon, namelijk Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Hongarije, Portugal en Slowakije. Drie andere lidstaten hebben de overeenkomst ondertekend, maar niet geratificeerd, namelijk Griekenland, Spanje en Roemenië.

Op 20 mei 2015 is bij de Akte van Genève de Overeenkomst van Lissabon herzien. De Akte van Genève verbreedt het systeem van Lissabon en omvat niet alleen oorsprongsbenamingen, maar ook alle geografische aanduidingen en biedt internationale organisaties (zoals de Europese Unie) de mogelijkheid om ook overeenkomstsluitende partij te worden.

De Unie is exclusief bevoegd voor de terreinen die onder de Akte van Genève vallen. Dit is bevestigd in het arrest van het Europees Hof van Justitie.

Wat bepaalde landbouwproducten betreft, heeft de Unie uniforme en integrale beschermingssystemen ingevoerd voor geografische aanduidingen van wijnen (1970), gedistilleerde dranken (1989), gearomatiseerde wijnen (1991) en andere landbouwproducten en levensmiddelen (1992). Zonder toetreding kunnen de Unie en haar lidstaten evenwel niet profiteren van de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon.

De rapporteur is dan ook verheugd met het besluit van de Raad de toetreding van de Unie tot de Akte van Genève goed te keuren. Zij is ook ingenomen met het feit dat de lidstaten de mogelijkheid wordt geboden om tot deze akte toe te treden in het belang van de Unie, met inachtneming van de exclusieve bevoegdheid van de Unie, op grond waarvan de Unie over stemrecht beschikt en waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van de lidstaten die reeds partij zijn bij de Overeenkomst van Lissabon.


ADVIES VAN DE Commissie internationale handel (11.12.2018)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Rapporteur voor advies: Tiziana Beghin

BEKNOPTE MOTIVERING

Door middel van deze handeling verleent het Europees Parlement toestemming aan de EU om partij te worden bij de Overeenkomst van Lissabon van de WIPO.

De Overeenkomst van Lissabon is een verdrag uit 1958 over de bescherming van oorsprongsbenamingen (OB). Deze overeenkomst is in 2015 herzien door middel van de Akte van Genève waardoor de overeenkomst eveneens van toepassing werd op geografische aanduidingen (GA). Dankzij de overeenkomst kan door middel van een enkele registratie bescherming worden verkregen voor OB en GA.

Aangezien slechts zeven EU-lidstaten partij bij de overeenkomsten zijn en gezien het feit dat voor bescherming op grond van de nationale stelsels van de lidstaten een registratie in de lidstaat in kwestie vereist zou zijn, hetgeen tot verschillende wettelijke waarborgen zou kunnen leiden, is de rapporteur voor advies van mening dat de toetreding van de EU tot de Overeenkomst van Lissabon de bescherming van Europese GA in alle landen die partij bij deze overeenkomst zijn, zal verbeteren.

Bovendien zou de Unie bij bilaterale onderhandelingen met handelspartners naar het stelsel van Lissabon kunnen verwijzen als basis voor onderhandelingen over de bescherming van GA.

Gezien de positieve gevolgen van GA voor de landbouwsectoren waar met een hoge toegevoegde waarde wordt geproduceerd stelt de rapporteur voor advies voor dat het Parlement toestemming voor de toetreding geeft.

******

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Document- en procedurenummers

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Bevoegde commissie

 

JURI

 

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Tiziana Beghin

29.8.2018

Behandeling in de commissie

20.11.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES VAN DE Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (30.11.2018)

aan de Commissie juridische zaken

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Bevoegde commissie

 

JURI

 

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Datum goedkeuring

27.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

2

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Document- en procedurenummers

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

15.3.2019

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

JURI

25.3.2019

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Geen advies

       Datum besluit

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

1.4.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Pascal Durand, Virginie Rozière

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Mylène Troszczynski

Datum indiening

3.4.2019


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 5 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid