Postup : 2018/0214(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0187/2019

Predkladané texty :

A8-0187/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0360

ODPORÚČANIE     ***
PDF 192kWORD 55k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Virginie Rozière

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (06929/2019),

–  so zreteľom na Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach podpísaný 20. mája 2015 v Ženeve,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0133/2019),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0187/2019),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením Európskej únie k aktu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Lisabonskou dohodou o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu z 31. októbra 1958 sa vytvorila tzv. „Osobitná únia“ v rámci Únie na ochranu priemyslového vlastníctva, ktorá bola zriadená Parížskym dohovorom na ochranu priemyslového vlastníctva z roku 1883.

Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť označenia pôvodu výrobkov iných krajín na svojich územiach v rámci Osobitnej únie, ktoré sú ako také uznávané a chránené v krajine pôvodu a ktoré sú zapísané na Medzinárodnom úrade Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO), pokiaľ tieto strany neoznámia, že takúto ochranu nie sú schopné zabezpečiť.

Zmluvnými stranami Lisabonskej dohody je sedem členských štátov, a to Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Portugalsko a Slovensko. Tri ďalšie členské štáty Lisabonskú dohodu podpísali, ale neratifikovali, a to Grécko, Španielsko a Rumunsko.

Dňa 20. mája 2015 bola Lisabonská dohoda revidovaná Ženevským aktom. Ženevským aktom sa rozširuje rozsah pôsobnosti Lisabonského systému okrem označení pôvodu aj na všetky zemepisné označenia a medzinárodným organizáciám (ako je Európska únia) sa umožňuje stať sa zmluvnými stranami.

Únia má výlučnú právomoc v oblastiach, ktorých sa týka Ženevský akt. Túto výlučnú právomoc potvrdil aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie.

Pokiaľ ide o určité poľnohospodárske výrobky, Únia zaviedla jednotné a komplexné systémy na ochranu zemepisných označení pre vína (1970), liehoviny (1989), aromatizované vína (1991) a ďalšie poľnohospodárske výrobky a potraviny (1992). Bez pristúpenia by však Únia a jej členské štáty stále nemohli využívať výhody Ženevského aktu Lisabonskej dohody.

Spravodajkyňa preto víta rozhodnutie Rady schváliť pristúpenie Únie k Ženevskému aktu. Rovnako víta to, že členské štáty dostali možnosť pristúpiť k uvedenému aktu v záujme Únie, pričom sa rešpektuje výlučná právomoc Únie v tejto oblasti, čím sa Únii zaručuje hlasovacie právo, ale zároveň sa zohľadňuje špecifická situácia členských štátov, ktoré už sú zmluvnými stranami Lisabonskej dohody.


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (11.12.2018)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Tiziana Beghin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Týmto aktom Európsky parlament udelí súhlas s tým, aby sa EÚ stala stranou Lisabonskej dohody WIPO.

Lisabonská dohoda je zmluva z roku 1958 o ochrane označení pôvodu (AO). V roku 2015 sa Ženevským aktom jej rozsah pôsobnosti rozšíril o zemepisné označenia (GI). Dohoda umožňuje získať ochranu označení pôvodu aj zemepisných označení jedinou registráciou.

Keďže zmluvnou stranou týchto dohôd je len sedem členských štátov EÚ a vzhľadom na to, že ochrana v rámci systémov členských štátov by si vyžadovala registráciu vo všetkých jednotlivých krajinách a mohla by viesť k rôznym právnym zárukám, spravodajkyňa zastáva názor, že pristúpenie EÚ k Lisabonskej dohode zlepší ochranu európskych zemepisných označení vo všetkých krajinách, ktoré Lisabonskú dohodu podpíšu.

Táto dohoda by ďalej Únii umožnila, aby pri dvojstranných rokovaniach s obchodnými partnermi o ochrane zemepisných označení mohla ako základ týchto rokovaní odkázať na lisabonský systém.

Vzhľadom na pozitívny vplyv, ktorý majú zemepisné označenia na výrobu s vysokou pridanou hodnotou v odvetví poľnohospodárstva, spravodajkyňa navrhuje, aby Parlament udelil súhlas s pristúpením k dohode.

******

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pristúpenie Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Gestorský výbor

 

JURI

 

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Tiziana Beghin

29.8.2018

Prerokovanie vo výbore

20.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (30.11.2018)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Pristúpenie Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Gestorský výbor

 

JURI

 

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Pristúpenie Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Referenčné čísla

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

15.3.2019

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

25.3.2019

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Spravodajkyňa:

       dátum vymenovania

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

1.4.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Virginie Rozière

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Mylène Troszczynski

Dátum predloženia

3.4.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 9. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia