Postopek : 2018/0214(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0187/2019

Predložena besedila :

A8-0187/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.2
CRE 16/04/2019 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0360

PRIPOROČILO     ***
PDF 181kWORD 60k
3.4.2019
PE 637.267v02-00 A8-0187/2019

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Virginie Rozière

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za mednarodno trgovino
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06929/2019),

–  ob upoštevanju Ženevskega akta Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah, ki je bil podpisan v Ženevi 20. maja 2015,

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0133/2019),

  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za pravne zadeve ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino in Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano (A8-0187/2019),

1.  odobri pristop Evropske unije k aktu;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Lizbonskega sporazuma o zaščiti označb porekla in njihovi mednarodni registraciji z dne 31. oktobra 1958 je nastala posebna unija v okviru Unije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila ustanovljena s Konvencijo za varstvo industrijske lastnine, podpisano 20. marca 1883 v Parizu.

Pogodbenice sporazuma morajo na svojem ozemlju zaščititi označbe porekla proizvodov drugih pogodbenic v okviru posebne unije, ki se kot take priznavajo in so zaščitene v državi porekla ter registrirane pri Mednarodnem uradu za intelektualno lastnino Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, če ne izjavijo, da ne morejo zagotoviti zaščite.

K Lizbonskemu sporazumu je pristopilo sedem držav članic, in sicer Bolgarija, Češka, Francija, Italija, Madžarska, Portugalska in Slovaška. Tri druge države članice so sporazum podpisale, vendar ga niso ratificirale, in sicer Grčija, Španija in Romunija.

Dne 20. maja 2015 je bil sprejet Ženevski akt, ki spreminja Lizbonski sporazum. Ženevski akt področje uporabe sistema Lizbonskega sporazuma razširja z označb porekla na vse geografske označbe, poleg tega pa mednarodnim organizacijam (kot je Evropske unija) omogoča, da postanejo pogodbenice.

Unija ima izključno pristojnost na področjih, ki jih pokriva Ženevski akt. To je bilo potrjeno s sodbo Sodišča Evropske unije.

Unija je za nekatere kmetijske proizvode vzpostavila enotne in celovite sisteme zaščite geografskih označb, in sicer za vina (leta 1970), žgane pijače (leta 1989), aromatizirana vina (leta 1991) ter druge kmetijske proizvode in živila (leta 1992). Vendar Unija in njene države članice brez pristopa ne bi mogle imeti koristi od Ženevskega akta Lizbonskega sporazuma.

Poročevalka zato pozdravlja odločitev Sveta, da odobri pristop Unije k Ženevskemu aktu. Pozdravlja tudi dejstvo, da so imele države članice možnost pristopiti k aktu v interesu Unije, Unija pa je obdržala izključno pristojnost. Unija bo tako imela glasovalne pravice, obenem pa bo lahko ustrezno upoštevala poseben položaj držav članic, ki so že pogodbenice Lizbonskega sporazuma.


MNENJE Odbora za mednarodno trgovino (11.12.2018)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

(COM(2018)0350 – C8 – 2018/0214(NLE))

Pripravljavka mnenja: Tiziana Beghin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

S tem aktom bo Evropski parlament odobril, da EU postane pogodbenica Lizbonskega sporazuma Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

Lizbonski sporazum je pogodba o zaščiti označb porekla iz leta 1958. Leta 2015 je bila posodobljena z Ženevskim aktom, s čimer se je njegovo področje uporabe razširilo na geografske označbe. Sporazum omogoča pridobitev zaščite označb porekla in geografskih označb z eno samo registracijo.

Ker je samo sedem držav članic EU pogodbenic sporazumov in ker bi zaščita v okviru sistemov držav članic zahtevala registracijo vsake posamezne države, kar bi lahko privedlo do različnih pravnih jamstev, pripravljavka mnenja meni, da bo pristop EU k Lizbonskemu sporazumu izboljšal zaščito evropskih geografskih označb v vseh državah podpisnicah Lizbonskega sporazuma.

Poleg tega bi se lahko Unija pri pogajanjih o zaščiti geografskih označb v okviru dvostranskih pogajanj s trgovinskimi partnerji sklicevala na lizbonski sistem.

Glede na pozitiven učinek geografskih označb na proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo v kmetijskem sektorju pripravljavka mnenja predlaga, naj Parlament odobri pristop.

******

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristop Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Referenčni dokumenti

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Pristojni odbor

 

JURI

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Tiziana Beghin

29.8.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Paloma López Bermejo, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

38

+

ALDE

Johannes Cornelis van Baalen, Dita Charanzová, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, Marco Zullo

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini, Georg Mayer

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

David Borrelli

PPE

Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Yannick Jadot

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (30.11.2018)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

(COM(2018)0350 – C8 0000/2018 – 2018/0214(NLE))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Pristop Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Referenčni dokumenti

COM(2018)03502018/0214(NLE)

Pristojni odbor

 

JURI

 

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

30.8.2018

Datum sprejetja

27.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

2

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Ulrike Müller, Alojz Peterle, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Edward Czesak, Jens Geier, Jude Kirton-Darling, Vladimír Maňka, Anna Záborská

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

49

+

ALDE

Gerben Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL 

Martina Anderson, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Jiří Maštálka

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling , Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean, Anna Záborská

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jens Geier, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Jo Leinen, Vladimír Maňka, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Davor Škrlec, Keith Taylor

2

-

ECR

John Procter

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Edward Czesak, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Pristop Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah

Referenčni dokumenti

06929/2019 – C8-0133/2019 – COM(2018)03502018/0214(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

15.3.2019

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

25.3.2019

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

25.3.2019

ENVI

25.3.2019

AGRI

25.3.2019

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

AGRI

29.8.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Virginie Rozière

24.9.2018

 

 

 

Datum sprejetja

1.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Durand, Virginie Rozière

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mylène Troszczynski

Datum predložitve

3.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

ALDE

Jean-Marie Cavada

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Mylène Troszczynski

PPE

Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 9. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov