Процедура : 2019/0005(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0188/2019

Внесени текстове :

A8-0188/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/04/2019 - 16.5

Приети текстове :

P8_TA(2019)0413

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 167kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Кристиян Елер

Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07683/2019),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация(1),

–  като взе предвид декларацията на върховния представител Федерика Могерини от името на ЕС относно Автономна република Крим и град Севастопол от 20 март 2019 г.,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0153/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0188/2019),

1.  дава своето одобрение за подновяването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Русия.

(1)

  OВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 15


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация

Позовавания

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

1.4.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

2.4.2019

Разглеждане в комисия

2.4.2019

 

 

 

Дата на приемане

2.4.2019

 

 

 

Дата на внасяне

5.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност