ПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

5.4.2019 - (07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE)) - ***

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Кристиян Елер
Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността

Процедура : 2019/0005(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0188/2019
Внесени текстове :
A8-0188/2019
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07683/2019),

–  като взе предвид Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация[1],

–  като взе предвид декларацията на върховния представител Федерика Могерини от името на ЕС относно Автономна република Крим и град Севастопол от 20 март 2019 г.,

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 186 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0153/2019),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0188/2019),

1.  дава своето одобрение за подновяването на Споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Русия.

  • [1]   OВ L 299, 28.11.2000 г., стр. 15

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Европейската общност и правителството на Руската федерация

Позовавания

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

1.4.2019

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

2.4.2019

Разглеждане в комисия

2.4.2019

 

 

 

Дата на приемане

2.4.2019

 

 

 

Дата на внасяне

5.4.2019

Последно осъвременяване: 12 април 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност