Διαδικασία : 2019/0005(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0188/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0188/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0413

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 163kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Christian Ehler

(Απλοποιημένη διαδικασία – άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ανανέωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07683/2019),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini εξ ονόματος της ΕΕ για την Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης, στις 20 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 186 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ν) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8‑0153/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0188/2019),

1.  εγκρίνει την ανανέωση της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ρωσίας.

(1)

ΕΕ L299, 28.11.2000, σ. 15


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας

Έγγραφα αναφοράς

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

1.4.2019

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Εισηγητές:

       Ημερομηνία ορισμού

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

2.4.2019

Εξέταση στην επιτροπή

2.4.2019

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2019

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

5.4.2019

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου