SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

5.4.2019 - (07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE)) - ***

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Christian Ehler
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Menettely : 2019/0005(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0188/2019
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0188/2019
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07683/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen[1],

–  ottaa huomioon ulkoasiainedustaja Federica Mogherinin EU:n puolesta 20. maaliskuuta 2019 antaman julkilausuman Krimin autonomisesta tasavallasta ja Sevastopolin kaupungista,

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 186 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0153/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen (A8-0188/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen uusimiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Venäjän hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EYVL L 299, 28.11.2000, s. 15.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus

Viiteasiakirjat

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

1.4.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

2.4.2019

Valiokuntakäsittely

2.4.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.4.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

5.4.2019

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2019
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö