Ziņojums - A8-0188/2019Ziņojums
A8-0188/2019

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu

5.4.2019 - (07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE)) - ***

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referents: Christian Ehler
Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts

Procedūra : 2019/0005(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0188/2019
Iesniegtie teksti :
A8-0188/2019
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu

(07683/2019 – C8-0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (07683/2019),

–  ņemot vērā Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā[1],

–  ņemot vērā ES vārdā sniegto augstās pārstāves Federica Mogherini 2019. gada 20. marta deklarāciju par Krimas Autonomo Republiku un Sevastopoli,

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 186. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) un v) apakšpunktu (C8-0153/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ieteikumu (A8-0188/2019),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma pagarināšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Krievijas valdībai un parlamentam.

  • [1]  OV L 299, 28.11.2000., 15. lpp.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu

Atsauces

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

1.4.2019

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.4.2019

Izskatīšana komitejā

2.4.2019

 

 

 

Pieņemšanas datums

2.4.2019

 

 

 

Iesniegšanas datums

4.4.2019

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 12. aprīlis
Juridisks paziņojums - Privātuma politika