ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

5.4.2019 - (07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE)) - ***

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Christian Ehler
Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu

Procedura : 2019/0005(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0188/2019
Teksty złożone :
A8-0188/2019
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07683/2019),

–  uwzględniając Umowę w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej[1],

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Federiki Mogherini w sprawie Republiki Autonomicznej Krymu i miasta Sewastopol wydane w imieniu UE w dniu 20 marca 2019 r.,

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 186 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8‑0153/2019),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0188/2019),

1.  wyraża zgodę na odnowienie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Rosji.

  • [1]  Dz.U. L 299 z 28.11.2000, s. 15.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej

Odsyłacze

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

1.4.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Procedura uproszczona – data decyzji

2.4.2019

Rozpatrzenie w komisji

2.4.2019

 

 

 

Data przyjęcia

2.4.2019

 

 

 

Data złożenia

5.4.2019

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności