Förfarande : 2019/0005(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0188/2019

Ingivna texter :

A8-0188/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.5

Antagna texter :

P8_TA(2019)0413

REKOMMENDATION     ***
PDF 147kWORD 54k
5.4.2019
PE 637.502v02-00 A8-0188/2019

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Christian Ehler

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

(07683/2019 – C8‑0153/2019 – 2019/0005(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07683/2019),

–  med beaktande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering(1),

–  med beaktande av det uttalande som den höga representanten Federica Mogherini gjorde på EU:s vägnar den 20 mars 2019 om Autonoma republiken Krim och staden Sevastopol,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 186 samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0153/2019),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0188/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet förlängs.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Ryssland.

(1)

EGT L 299, 28.11.2000, s. 15.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkast till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering

Referensnummer

07683/2019 – C8-0153/2019 – COM(2019)00072019/0005(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

1.4.2019

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

3.4.2019

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

3.4.2019

BUDG

3.4.2019

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

20.2.2019

BUDG

26.2.2019

 

 

Föredragande

       Utnämning

Christian Ehler

2.4.2019

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

2.4.2019

Behandling i utskott

2.4.2019

 

 

 

Antagande

2.4.2019

 

 

 

Ingivande

5.4.2019

Senaste uppdatering: 12 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy